Vysledky hledani

 1. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 2 r 37 brezen-duben 2000 Nedele 15 Cervence 2001
  drapak: 1
  hodnostari: 1
  naopak: 2
  nejstarsi: 2
  nejstarsich: 1
  nejstarsiho: 1
  nejstarsimi: 1
  neopakovatelne: 1
  obstaraval: 1
  obstaravala: 1
  pak: 22
  stara: 3
  starali: 1
  starcu: 1
  stare: 2
  stari: 1
  staroceskeho: 1
  starodavna: 1
  starosta: 3
  starosti: 1
  starostou: 1
  starosty: 2
  starouskum: 1
  starsi: 3
  starsich: 2
  starsiho: 1
  start: 2
  stary: 1
  starych: 3
  starymi: 1
  ustarany: 1
 2. Prochoroviny c 2 02 25 unora 2002 Sobota 13 Dubna 2002
  kompaktni: 1
  kompaktnim: 1
  mistostarostou: 1
  naopak: 4
  nejstarsich: 1
  obstaravani: 1
  opakovat: 3
  pak: 18
  paka: 3
  pakou: 1
  paku: 1
  paky: 5
  prastare: 1
  stara: 3
  staraji: 1
  staraly: 1
  stare: 2
  stari: 2
  starne: 1
  starnul: 1
  starnuti: 1
  starohradskem: 1
  starohradskou: 1
  staroslavne: 1
  starosti: 1
  starousek: 1
  starozitnik: 1
  starsi: 1
  starych: 5
 3. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 1 r 37 leden-unor 2000 Nedele 15 Cervence 2001
  naopak: 2
  nejstarsi: 3
  nejstarsim: 1
  opakovany: 1
  pak: 16
  stara: 4
  staral: 2
  starame: 3
  stare: 2
  starem: 1
  starina: 1
  starosta: 1
  starosti: 1
  starostou: 1
  starosty: 2
  starsi: 5
  starsich: 2
  startoval: 2
  startovala: 1
  startovat: 4
  startu: 2
  startujicich: 1
  starty: 1
  stary: 1
  starych: 3
  starym: 1
  zastarale: 1
 4. Server Jicin Zemepisny rejstrik okresu Jicin Patek 2 Listopadu 2001
  pak: 4
  paka: 32
  stara: 9
  stare: 9
 5. Server Jicin prehled a aktualizace Nedele 7 Zari 2003
  paka: 6
  stara: 2
  stare: 1
  starohradske: 38
  starych: 2
  zastaralych: 1
 6. Server Jicin Programy na listopad 2004 Patek 3 Prosince 2004
  kostarika: 1
  kterapak: 1
  munovapaka: 1
  naopak: 1
  novapaka: 1
  opakovani: 2
  opakujeme: 2
  pak: 1
  paka: 17
  paky: 6
  star: 1
  stara: 1
  stare: 3
  starej: 1
  starnouci: 1
  staromestskeho: 1
  start: 4
  starych: 1
  starym: 2
 7. Noviny Leparova gymnazia c 1 2 r 3 c 9 20 zari 1998 2 cast Patek 19 Kvetna 2000
  bezstarostny: 1
  naopak: 3
  odstartovanych: 1
  opakovala: 1
  opakovalo: 1
  pak: 10
  paka: 1
  postarat: 1
  stara: 1
  stare: 1
  starej: 2
  starejm: 1
  starena: 13
  starenina: 1
  starenu: 2
  stari: 1
  starik: 1
  starosti: 1
  starsi: 3
  starsim: 1
  stary: 1
 8. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 3 r 37 kveten-cerven 2000 Nedele 15 Cervence 2001
  jakpak: 1
  naopak: 3
  nejstarsi: 1
  nejstarsim: 1
  opakovaly: 1
  opakovani: 1
  opakovanim: 1
  opakovanych: 1
  opakovat: 2
  opakuje: 1
  opakujici: 1
  pak: 12
  pakulture: 1
  paky: 1
  prastarou: 1
  stara: 1
  starat: 1
  starci: 1
  stare: 3
  starodavnymi: 1
  starosta: 4
  starosti: 1
  starostou: 2
  starosty: 1
  starou: 1
  starsi: 1
  stary: 1
  starym: 1
 9. Noviny Leparova gymnazia c 3 4 r 4 c 14 12 listopadu 1999 2 cast Sobota 20 Kvetna 2000
  naopak: 4
  nastartovana: 1
  nejstarsi: 1
  nejstarsich: 1
  pak: 25
  paklize: 1
  paky: 1
  postaral: 1
  postarat: 1
  stara: 2
  starat: 2
  stare: 1
  staronovych: 1
  starsi: 1
  starsich: 1
  stary: 1
  starych: 1
  vystarano: 1
 10. Prochoroviny c 1 04 15 ledna 2004 Nedele 22 Unora 2004
  obstara: 1
  obstarani: 1
  opakem: 1
  pak: 8
  paka: 3
  paky: 2
  postarali: 1
  stara: 5
  staraji: 1
  stareho: 2
  stari: 1
  starickeho: 1
  starnouci: 1
  staroceskou: 1
  starohradska: 1
  starohradske: 1
  starosti: 2
  starostka: 1
  starostkou: 1
  starostky: 1
  starostu: 1
  starosty: 1
  starsich: 1
  starsim: 1
  stary: 2
  starych: 4
 11. Server Jicin Programy na kveten 2003 Utery 3 Cervna 2003
  munovapaka: 1
  naopak: 1
  novapaka: 1
  opakovani: 1
  paka: 23
  paky: 3
  star: 1
  stara: 1
  stare: 3
  starobyly: 1
  staromestskeho: 1
  starsi: 1
  start: 4
  starych: 3
 12. Prochoroviny c 1 01 leden 2001 Pondeli 12 Unora 2001
  mistostarostka: 1
  nejstarsi: 1
  nestartujte: 1
  obstarava: 1
  obstaravani: 1
  opakovat: 1
  pak: 15
  paky: 2
  stara: 2
  staraji: 1
  stareho: 1
  staremu: 1
  stari: 2
  starohradske: 2
  starosti: 1
  starsi: 2
  starsich: 1
  stary: 3
  starych: 4
  starym: 1
  zopakovana: 1
 13. Server Jicin Programy na cerven 2003 Pondeli 14 Cervence 2003
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  pak: 2
  paka: 23
  paky: 2
  star: 1
  stara: 2
  stare: 3
  staroceska: 1
  staromestskeho: 1
  starsi: 1
  start: 4
  starych: 2
 14. Server Jicin Programy na duben 2004 Patek 7 Kvetna 2004
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakovani: 2
  opakujeme: 1
  pak: 1
  paka: 21
  paky: 1
  polstarek: 1
  star: 1
  stara: 1
  stare: 3
  staromestskeho: 1
  starostech: 1
  start: 4
  stary: 2
  starych: 2
 15. Server Jicin Programy na duben 2005 Nedele 8 Kvetna 2005
  bezstarostne: 1
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakujeme: 1
  pak: 3
  paka: 17
  paky: 3
  postarsi: 1
  star: 2
  stara: 1
  stare: 1
  starnouciho: 1
  starobyle: 1
  staromestskeho: 1
  starosty: 2
  start: 4
  starych: 1
  superstar: 2
 16. Tisk na internetu obec Drevenice Utery 8 Unora 2000
  naopak: 1
  neopakovatelnou: 1
  odstartoval: 3
  odstartuje: 1
  pak: 9
  paky: 1
  stara: 1
  stare: 2
  starosti: 1
  starsim: 1
  start: 4
  startovali: 1
  startovalo: 5
  startovat: 2
  startu: 1
  startuje: 3
  startuji: 2
  startujici: 1
  startujicich: 1
  starty: 1
  stary: 1
 17. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 5 r 35 zari-rijen 1998 1 2 Sobota 13 Ledna 2001
  cozpak: 1
  naopak: 1
  pak: 5
  paka: 1
  stara: 3
  starajic: 1
  stare: 3
  stari: 1
  starobylou: 1
  starobylych: 1
  starost: 1
  starosta: 5
  starosto: 1
  starosty: 4
  starou: 2
  starsi: 3
  stary: 3
  starych: 5
  starym: 1
 18. Server Jicin Programy na brezen 2004 Ctvrtek 8 Dubna 2004
  munovapaka: 1
  naopak: 1
  novapaka: 1
  odstartuje: 1
  opakujeme: 1
  pak: 1
  paka: 22
  paky: 1
  star: 1
  stara: 1
  stare: 2
  starem: 1
  staromestskeho: 1
  starosti: 1
  start: 4
  starych: 1
  zestarli: 1
 19. Okres Jicin seznam silnic na okrese Patek 29 Brezna 2002
  pak: 1
  paka: 23
  paky: 2
  stare: 15
 20. Server Jicin Programy na cerven 2000 Utery 4 Cervence 2000
  bezstarostnych: 1
  naopak: 1
  opakovani: 1
  paka: 11
  paky: 3
  stare: 14
  starostu: 1
  starsiho: 1
  start: 2
  startovne: 1
  startuje: 2
  starych: 3
 21. Server Jicin Programy na kveten 2004 Ctvrtek 29 Cervence 2004
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakujeme: 1
  paka: 22
  paky: 2
  star: 1
  stara: 1
  stare: 2
  staromestskeho: 1
  starsi: 2
  starsky: 1
  start: 4
  stary: 1
  starych: 1
 22. Server Jicin Programy na prosinec 2004 Pondeli 10 Ledna 2005
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakovane: 1
  pak: 4
  paka: 18
  paky: 3
  polstarky: 1
  star: 1
  stara: 2
  stare: 1
  staromestskeho: 1
  starou: 1
  start: 4
  starych: 1
  starym: 1
 23. Prochoroviny c 2 03 15 unora 2003 Nedele 31 Srpna 2003
  kompaktni: 1
  nejstarsi: 1
  neopakovatelna: 1
  neopakovatelnych: 1
  nestarnouci: 1
  pak: 15
  paka: 4
  paky: 1
  postarala: 1
  stara: 3
  starali: 1
  starcu: 1
  starosti: 2
  starostka: 1
  starostkou: 2
  starou: 1
  starsi: 2
  stary: 1
  zastaralem: 1
 24. Server Jicin Programy na duben 2003 Patek 2 Kvetna 2003
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakujeme: 1
  paka: 22
  paky: 2
  star: 1
  stara: 1
  stare: 3
  staromestskeho: 1
  starsi: 1
  start: 4
  starych: 2
 25. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 4 r 36 cervenec srpen 1999 1 2 Utery 30 Ledna 2001
  copak: 2
  naopak: 3
  nejstarsi: 1
  neopakovatelnou: 1
  neopakuje: 1
  nestarneme: 1
  nestarnou: 1
  odstartovano: 1
  opakoval: 1
  opakovane: 1
  opakuji: 1
  opaky: 1
  pak: 13
  polstare: 1
  stareho: 2
  stari: 2
  starnouci: 1
  starocechy: 1
  starosta: 2
  starsi: 2
  stary: 1
 26. Server Jicin Programy na cervenec 2003 Pondeli 4 Srpna 2003
  munovapaka: 1
  naopak: 1
  novapaka: 1
  pak: 1
  paka: 19
  paky: 2
  star: 1
  stara: 2
  stare: 3
  staromestskeho: 1
  starsi: 1
  start: 4
  starych: 2
 27. Server Jicin Muzejni noviny c 13 1998 1 cast 1 Libun Pondeli 19 Rijna 1998
  nejstarsi: 3
  nejstarsimu: 1
  obstarat: 1
  obstaravali: 1
  pak: 8
  paka: 1
  paky: 6
  stara: 1
  starali: 1
  stare: 3
  stari: 2
  staroslavnem: 1
  starosta: 3
  starostou: 1
  starosty: 1
  starsiho: 1
  starsimohutny: 1
  stary: 1
  starych: 2
 28. Dobry den 22 4 1997 2 cast Pondeli 19 Rijna 1998
  copak: 1
  naopak: 2
  pak: 18
  paka: 1
  stare: 2
  starnes: 1
  starohradske: 1
  starosta: 1
  starosti: 1
  starostu: 1
  starsi: 2
  start: 1
  stary: 1
  starych: 4
  zastarale: 1
 29. Server Jicin Programy na unor a brezen 2003 Ctvrtek 3 Dubna 2003
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakujeme: 1
  pak: 1
  paka: 19
  paky: 2
  star: 1
  stara: 1
  stare: 2
  stareho: 2
  start: 4
  stary: 1
  starych: 2
 30. Server Jicin Programy na srpen 2003 Streda 3 Zari 2003
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakujeme: 1
  paka: 21
  paky: 2
  star: 1
  stara: 2
  stare: 2
  staromestskeho: 1
  start: 4
  starych: 2
 31. Noviny Leparova gymnazia c 5 6 r 3 c 11 14 kvetna 1999 2 cast Pondeli 5 Cervna 2000
  copak: 1
  kdepak: 1
  kdopak: 1
  nejstarsim: 1
  nejstarsimu: 1
  opakem: 1
  pak: 7
  stara: 2
  stare: 1
  stari: 3
  staroceske: 1
  starohradsky: 1
  starohradskym: 1
  starostou: 1
  starousedlik: 1
  starsi: 1
  starsich: 1
  stary: 4
  starych: 3
  starym: 2
  starymi: 2
  zopakoval: 1
 32. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 3 r 35 kveten-cerven 1998 2 2 Nedele 14 Ledna 2001
  nejstarsiho: 2
  opak: 1
  opakovanym: 1
  pak: 9
  postarala: 1
  stara: 2
  starala: 1
  stare: 1
  stari: 1
  starlo: 1
  staroceske: 1
  starosta: 1
  starosti: 1
  starostou: 1
  starostovi: 2
  starosty: 1
  starsi: 3
  starsich: 2
  stary: 1
  starych: 3
  starymi: 2
 33. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 4 r 36 cervenec srpen 1999 1 2 Utery 30 Ledna 2001
  naopak: 1
  nejstarsi: 2
  opak: 1
  opakovane: 1
  opakovat: 1
  opakuji: 1
  pak: 19
  stare: 1
  starost: 1
  starosti: 2
  starozitnem: 1
  starsich: 1
  starsim: 2
  starsimu: 1
  start: 1
  startoval: 1
  starych: 1
 34. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 5 r 36 zari rijen 1999 1 2 Pondeli 5 Unora 2001
  naopak: 2
  nejstarsi: 2
  neopakovatelny: 2
  obstaravala: 1
  obstaravali: 1
  obstaravat: 1
  pak: 3
  starajicich: 1
  starali: 3
  starat: 1
  stare: 4
  stareho: 1
  starodavne: 1
  starosta: 2
  starosti: 1
  starosto: 2
  starostou: 1
  starostove: 1
  starostu: 1
  starosty: 1
  starsi: 1
  starsich: 1
  starych: 2
  zastaraly: 1
  zopakovat: 1
 35. Server Jicin Programy na unor 2005 Streda 2 Brezna 2005
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  pak: 2
  paka: 17
  paky: 3
  star: 1
  stara: 2
  stare: 2
  staromestskeho: 1
  starosty: 1
  start: 4
  starych: 1
  superstar: 1
 36. Mistopis Jicinska excerpta Praveke dejiny Cech Utery 16 Dubna 2002
  nejstarsi: 1
  nejstarsich: 1
  nejstarsimi: 1
  neopakoval: 1
  pak: 7
  stare: 3
  stareho: 2
  starobydzovskem: 1
  staropaleolitickych: 1
  starou: 1
  starsi: 9
  starsiho: 3
  starsim: 2
  stary: 3
  starych: 1
 37. Okres Jicin internetove domeny Ctvrtek 18 Kvetna 2000
  novapaka: 6
  paka: 27
  stara: 1
  starozitnictvi: 1
  starozitnosti: 1
 38. Server Jicin Programy na brezen 2005 Ctvrtek 7 Dubna 2005
  bezstarostnych: 1
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  pak: 2
  paka: 17
  paky: 2
  star: 1
  stara: 2
  stare: 2
  staromestskeho: 1
  start: 4
  starych: 1
  superstar: 1
 39. Server Jicin Programy na unor 2004 Pondeli 15 Brezna 2004
  munovapaka: 1
  nestarne: 1
  novapaka: 1
  paka: 16
  paky: 1
  star: 1
  stara: 1
  stare: 2
  stari: 1
  starnouci: 2
  staromestskeho: 1
  starosti: 1
  starsich: 1
  start: 4
  starych: 1
 40. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 5 r 35 zari-rijen 1998 2 2 Sobota 13 Ledna 2001
  jakpak: 1
  naopak: 1
  nejstarsi: 2
  nejstarsich: 1
  neopakovatelne: 1
  pak: 8
  staraji: 1
  stare: 1
  stari: 1
  starocesku: 1
  starosta: 2
  starostlivou: 1
  starostou: 2
  starou: 1
  starsi: 3
  starsich: 1
  starsiho: 2
  starsim: 1
  start: 1
  starych: 1
  zastarale: 1
  zestarl: 1
 41. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 1 r 36 leden-unor 1999 Pondeli 15 Ledna 2001
  drapak: 1
  drapakove: 1
  naopak: 2
  nejstarsi: 1
  nejstarsiho: 1
  obstarati: 1
  obstaravala: 1
  pak: 7
  postarano: 1
  staral: 1
  starali: 1
  staraly: 1
  stare: 1
  stareho: 3
  starem: 1
  starina: 2
  starobyleho: 1
  starosta: 2
  starostovi: 1
  starosty: 2
  starsi: 1
  starsich: 1
  start: 1
 42. Server Jicin Programy na srpen 2000 Ctvrtek 31 Srpna 2000
  bastardos: 1
  opakovani: 1
  paka: 11
  paky: 2
  star: 1
  stara: 1
  stare: 9
  staroceka: 1
  staroceska: 1
  staroceskou: 1
  staropramen: 1
  starostou: 1
  start: 1
  startu: 1
  starych: 1
 43. Server Jicin Programy na leden 2005 Streda 2 Unora 2005
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  opakujeme: 1
  paka: 18
  star: 1
  stara: 1
  stare: 1
  staromestskeho: 1
  start: 5
  startuje: 1
  stary: 1
  starych: 2
 44. Server Jicin Programy na kveten 2005 Patek 16 Zari 2005
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  paka: 21
  paky: 1
  star: 1
  stara: 1
  stare: 1
  staromestskeho: 1
  staromladenecky: 1
  start: 4
  starych: 1
 45. Noviny Leparova gymnazia c 3 4 r 3 c 10 14 prosince 1998 1 cast Patek 19 Kvetna 2000
  nejstarsi: 2
  opakovalo: 2
  pak: 14
  stara: 1
  starat: 1
  stare: 4
  starem: 1
  starenka: 2
  starl: 1
  starla: 1
  starostou: 2
  starsi: 2
  starym: 1
 46. Server Jicin Programy na listopad 2003 Nedele 30 Listopadu 2003
  novapaka: 1
  pak: 1
  paka: 12
  paky: 1
  postarsiho: 1
  star: 1
  stara: 1
  stare: 3
  staromestskeho: 1
  starosti: 1
  starsi: 1
  start: 5
  stary: 1
  starych: 2
  zestarli: 1
 47. Server Jicin zpravy Nedele 27 Ledna 2002
  mistostarosta: 3
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  opakovane: 1
  opakovat: 2
  opaku: 1
  pak: 10
  paka: 2
  paky: 2
  stare: 3
  stareho: 2
  starohradske: 1
  starosta: 1
  starostou: 1
  startuje: 1
  starych: 1
 48. Jicin v tisku na internetu prosinec 1999 2 3 Sobota 22 Ledna 2000
  naopak: 2
  nastartovani: 1
  nejstarsim: 1
  pak: 4
  paky: 1
  prastarych: 1
  starali: 1
  stare: 3
  starika: 1
  starocechy: 1
  staroceskych: 1
  staromestskem: 1
  starosta: 7
  starostove: 2
  staroveku: 2
  starsi: 2
  stary: 1
  zopakovat: 1
 49. Server Jicin Programy na cervenec 2000 Sobota 29 Cervence 2000
  opakovani: 1
  opakujeme: 1
  paka: 14
  paky: 2
  star: 1
  stare: 11
  start: 1
  starych: 1
 50. Server Jicin Programy na rijen 2003 Streda 5 Listopadu 2003
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  pak: 1
  paka: 15
  paky: 1
  star: 1
  stara: 1
  starat: 1
  stare: 2
  starnoucich: 1
  staromestskeho: 1
  start: 4
  startuje: 1
  starych: 1
 51. Mistopis Jicinska excerpta Lidove betlemy v Cechach a na Morave Ctvrtek 6 Prosince 2001
  paka: 8
  paky: 13
  stara: 1
  stare: 2
  stareho: 1
  starenu: 1
  stari: 2
  starou: 1
  starych: 3
 52. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 3 r 36 kveten cerven 1999 1 2 Utery 30 Ledna 2001
  copak: 1
  jakpak: 1
  pak: 7
  paka: 1
  paky: 1
  polstari: 1
  stara: 1
  stare: 4
  starobylosti: 1
  starofrancouzska: 1
  starosta: 1
  starosti: 1
  starostka: 1
  starostou: 1
  starsi: 2
  starsim: 1
  starsimi: 1
  starych: 4
  zastarale: 1
 53. Server Jicin Sport v tomto mesici Nedele 30 Dubna 2000
  paka: 28
  stara: 2
  stare: 1
 54. Server Jicin Programy na prosinec 2003 Ctvrtek 8 Ledna 2004
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  pak: 1
  paka: 15
  paky: 1
  star: 1
  stara: 1
  stare: 2
  staromestskeho: 1
  starosti: 1
  stars: 1
  start: 4
  starych: 1
 55. Server Jicin Programy na leden 2004 Streda 4 Unora 2004
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  pak: 1
  paka: 15
  paky: 1
  star: 1
  stara: 2
  starci: 1
  stare: 2
  staromestskeho: 1
  start: 4
  starych: 1
 56. Server Jicin Programy 2004 Nedele 31 Rijna 2004
  munovapaka: 1
  novapaka: 1
  paka: 18
  paky: 1
  star: 1
  stara: 1
  stare: 2
  staromestskeho: 1
  start: 4
  starych: 1
 57. Server Jicin Programy na unor 2003 Ctvrtek 27 Unora 2003
  novapaka: 1
  opakujeme: 2
  pak: 1
  paka: 15
  star: 1
  stara: 1
  stare: 1
  starnouci: 1
  staroprazskych: 1
  start: 4
  starych: 2
 58. Sobotecke noviny c 10 98 vydano v rijnu 1998 c 98 2 1 dil Pondeli 15 Kvetna 2000
  nastartovani: 1
  nejstarsi: 1
  opakovane: 1
  opakovat: 2
  pak: 5
  paka: 1
  postarame: 1
  rozpaky: 1
  staral: 1
  starat: 1
  stari: 1
  starosta: 7
  starosto: 1
  starostou: 1
  starostovi: 1
  starosty: 1
  starousedliku: 1
  starych: 2
 59. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 1 r 35 leden-unor 1998 Pondeli 15 Ledna 2001
  drapak: 1
  pak: 9
  staraji: 1
  stare: 1
  starohradsky: 1
  starohradskym: 1
  starosta: 2
  starostou: 1
  starosty: 2
  starsi: 2
  start: 1
  stary: 1
  starych: 3
  starym: 2
  starymi: 1
  zestarl: 1
 60. Server Jicin Programy na kveten 2000 Patek 2 Cervna 2000
  opakujeme: 1
  paka: 11
  paky: 2
  postarano: 1
  star: 1
  stare: 4
  starnouciho: 1
  starsi: 1
  start: 2
  startovne: 5
 61. Server Jicin Programy na srpen 2002 Sobota 7 Zari 2002
  bezstarostny: 1
  opakujeme: 1
  pak: 2
  paka: 12
  postara: 1
  star: 2
  stare: 1
  stari: 1
  staroceskych: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  starych: 2
 62. Server Jicin zpravy Utery 16 Kvetna 2000
  mistostarosta: 1
  naopak: 1
  nejstarsich: 1
  pak: 12
  paky: 2
  postara: 1
  stare: 1
  stareho: 2
  starem: 1
  starohradske: 1
  starosta: 3
  starostou: 1
  starych: 1
  starymi: 1
 63. Prochoroviny c 2 04 15 unora 2004 Nedele 22 Unora 2004
  naopak: 2
  nejstarsi: 1
  nestarnouci: 1
  pak: 7
  paka: 3
  paky: 1
  stara: 2
  stari: 1
  staroceske: 1
  starohradske: 1
  starohradskem: 1
  starostmi: 1
  starsi: 4
  starych: 3
 64. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 6 r 35 listopad-prosinec 1998 1 2 Sobota 13 Ledna 2001
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  nejstarsich: 1
  nezestarla: 1
  opakovali: 1
  pak: 9
  staral: 1
  stare: 2
  stareho: 1
  starny: 1
  starosta: 1
  starostovi: 1
  starostu: 3
  starosty: 2
  starou: 1
  starsi: 1
  startovat: 1
 65. Server Jicin Programy na prosinec 2002 Nedele 29 Prosince 2002
  opakujeme: 3
  paka: 14
  star: 1
  starce: 1
  stare: 1
  starsi: 1
  start: 4
  starych: 2
  zopakuji: 1
 66. Noviny Leparova gymnazia c 5 r 1 c 5 3 cervna 1997 Patek 19 Kvetna 2000
  jestlipak: 1
  naopak: 2
  nejstarsi: 1
  nejstarsimu: 1
  pak: 9
  paka: 1
  stara: 1
  stare: 2
  starecka: 2
  stareckovsky: 1
  starem: 1
  starobyleho: 1
  starsi: 1
  starsich: 2
  starych: 2
 67. Noviny Leparova gymnazia c 5 6 r 3 c 11 14 kvetna 1999 1 cast Pondeli 5 Cervna 2000
  copak: 1
  kdepak: 1
  nejstarsi: 2
  nejstarsim: 1
  opakovala: 1
  opakovani: 1
  pak: 15
  postaral: 1
  stare: 1
  starosti: 1
  starsi: 3
 68. Server Jicin Programy na zari 2000 Nedele 1 Rijna 2000
  naopak: 1
  opakujeme: 1
  paka: 11
  paky: 2
  stare: 6
  starsi: 4
  start: 1
  startovne: 1
 69. Server Jicin Programy na kveten 2001 Utery 5 Cervna 2001
  bastardos: 1
  nejstarsi: 1
  nestarnouci: 1
  nestarnoucich: 1
  opakovani: 2
  opakujeme: 1
  paka: 10
  stare: 2
  stari: 1
  starocinsky: 1
  start: 4
  startovne: 1
  starych: 1
 70. Kopidlenske listy c 1 r 6 leden 2001 Ctvrtek 22 Listopadu 2001
  mistostarosta: 1
  mistostarosty: 1
  naopak: 2
  obstarali: 1
  opakovanem: 1
  pak: 3
  postarala: 1
  star: 1
  stareho: 1
  starosta: 2
  starostou: 2
  starostovi: 3
  starostu: 1
  starosty: 2
  starou: 1
  starsi: 1
  starsich: 1
  zopakuji: 2
 71. Prochoroviny c 1 03 15 ledna 2003 Nedele 31 Srpna 2003
  mistostarostou: 1
  nejstarsi: 1
  nestarne: 1
  pak: 9
  paka: 2
  paky: 1
  stare: 2
  stari: 1
  staricky: 1
  starohradska: 1
  starohradske: 1
  starohradskym: 1
  starosta: 1
  starosti: 1
  starostmi: 1
  starych: 2
 72. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 2 r 36 brezen-duben 1999 1 2 Pondeli 15 Ledna 2001
  naopak: 1
  nejstarsim: 1
  pak: 10
  paka: 2
  prestarle: 1
  stara: 2
  starohradskem: 1
  starosta: 3
  starostlivosti: 1
  starsi: 2
  starych: 3
 73. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 5 r 36 zari rijen 1999 2 2 Pondeli 5 Unora 2001
  hlupak: 1
  naopak: 1
  nejstarsich: 1
  opakovani: 1
  pak: 7
  pakomari: 1
  starala: 1
  stare: 1
  stareho: 1
  stari: 1
  staromestskem: 1
  starostka: 1
  starosty: 1
  starsim: 1
  start: 1
  startem: 1
  startera: 1
  startujicich: 1
  starych: 2
  starym: 1
 74. Sobotecke noviny c 10 98 vydano v rijnu 1998 c 98 2 3 dil Pondeli 15 Kvetna 2000
  neopakovatelneho: 1
  opakovane: 1
  pak: 10
  postarat: 1
  stara: 1
  starala: 1
  stare: 2
  stareho: 2
  stari: 1
  starim: 1
  staromestskeho: 1
  starostovi: 1
  starsi: 1
  stary: 1
  starych: 1
 75. Server Jicin Programy na srpen 2001 Pondeli 3 Zari 2001
  alpaka: 1
  opakovani: 1
  opakujeme: 1
  paka: 11
  star: 1
  stare: 1
  staroceskych: 1
  staroprazska: 1
  start: 4
  stary: 1
  starych: 2
 76. Server Jicin Programy na kveten 2002 Streda 5 Cervna 2002
  opakovani: 1
  pak: 1
  paka: 12
  paky: 1
  star: 1
  stare: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  startuje: 1
  starych: 1
  tlapak: 1
 77. Server Jicin Programy na leden 1999 Streda 28 Dubna 1999
  opakovani: 1
  opakujeme: 6
  pak: 1
  paka: 12
  stare: 1
  staromestskeho: 1
  starsi: 1
  start: 2
 78. Prochoroviny c 9 03 1 zari 2003 Nedele 30 Listopadu 2003
  mistostarostu: 1
  nejstarsi: 1
  obstaraval: 1
  opakuji: 1
  pak: 7
  starem: 1
  starobyleho: 1
  starosta: 2
  starosti: 2
  starostkou: 1
  starostky: 1
  starsich: 1
  stary: 1
  starych: 3
  zdalipak: 1
 79. Tisk na internetu obec Cerekvice nad Bystrici Utery 8 Unora 2000
  naopak: 2
  odstartovalo: 1
  opakovane: 1
  pak: 3
  stare: 1
  starem: 1
  staroceskeho: 1
  staroceskych: 1
  starocestine: 1
  staroslovanskeho: 1
  staroslovenskeho: 1
  starosta: 4
  startoval: 1
  stary: 1
  starych: 1
  vsestar: 2
  vsestary: 2
 80. Server Jicin Programy na duben 2000 Nedele 30 Dubna 2000
  opakujeme: 2
  paka: 10
  stara: 1
  stare: 2
  starnouci: 1
  starsi: 1
  start: 2
  startovne: 5
 81. Server Jicin Programy na cerven 2002 Patek 28 Cervna 2002
  opakovani: 1
  pak: 1
  paka: 12
  star: 3
  stare: 1
  staroveky: 1
  start: 4
  starych: 1
 82. Server Jicin Programy na cervenec 2002 Sobota 3 Srpna 2002
  opakujeme: 1
  pak: 1
  paka: 10
  paky: 1
  star: 2
  stare: 1
  starokat: 1
  staroprazsti: 1
  starsi: 1
  start: 4
  starych: 1
 83. Server Jicin Programy na zari 2002 Nedele 6 Rijna 2002
  paka: 12
  paky: 1
  star: 3
  stare: 1
  starem: 1
  start: 4
  starych: 2
 84. Server Jicin Programy na listopad 2002 Nedele 1 Prosince 2002
  bezstarostny: 1
  opakujeme: 1
  paka: 12
  paky: 1
  star: 2
  stare: 1
  start: 4
  starych: 2
 85. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 3 r 35 kveten-cerven 1998 1 2 Sobota 13 Ledna 2001
  drapakovi: 1
  nejstarsi: 1
  opakovani: 1
  pak: 2
  stare: 6
  starobylosti: 2
  staroceske: 1
  starocestinu: 1
  starosta: 2
  starosty: 1
  starsi: 1
  starsimi: 1
  start: 1
  starych: 2
  zastaralosti: 1
 86. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 4 r 35 cervenec-srpen 1998 1 2 Sobota 13 Ledna 2001
  neopakovatelne: 1
  nestarnou: 1
  nestarnouci: 2
  pak: 4
  paka: 1
  starati: 1
  stare: 1
  starnuti: 1
  starobylych: 2
  starocestine: 1
  starosta: 4
  starosti: 1
  starostou: 1
  starych: 2
  zestarla: 1
 87. Server Jicin Programy na cervenec 2001 Pondeli 3 Zari 2001
  alpaka: 1
  paka: 11
  star: 1
  stare: 1
  staroceskych: 1
  staroprazska: 1
  starou: 1
  start: 4
  starych: 2
 88. Server Jicin Programy na prosinec 2002 a leden 2003 Patek 31 Ledna 2003
  opakujeme: 2
  paka: 12
  star: 1
  stare: 1
  starosti: 1
  start: 4
  starych: 2
 89. Zavodni plavani v Jicine a na Jicinsku 1 Ctvrtek 21 Cervna 2001
  obstarani: 2
  pak: 6
  stare: 2
  starosti: 2
  starsi: 1
  starsimi: 1
  startovaci: 1
  startovacimi: 1
  startoval: 1
  startovala: 1
  startovali: 3
  startovalo: 1
  startu: 1
 90. Jicin v tisku na internetu prosinec 1999 1 3 Sobota 22 Ledna 2000
  mistostarosty: 1
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  opakujici: 1
  pak: 5
  paka: 1
  paky: 2
  postarat: 1
  stara: 1
  starat: 1
  stare: 1
  starosta: 3
  starostka: 1
  start: 1
  stary: 1
  zastarala: 1
 91. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 6 r 35 listopad-prosinec 1998 2 2 Nedele 14 Ledna 2001
  bezstarostne: 1
  kdepak: 1
  naopak: 1
  pak: 5
  stara: 1
  stare: 1
  stareho: 1
  starej: 1
  starem: 1
  stari: 1
  staromilstvi: 1
  starou: 2
  stary: 3
  starych: 3
 92. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 6 r 36 listopad prosinec 1999 2 2 Ctvrtek 8 Unora 2001
  nejstarsi: 1
  nejstarsich: 1
  pak: 11
  paka: 2
  stara: 1
  starec: 1
  stareho: 2
  starocesky: 1
  starosta: 1
  starosty: 1
  starucha: 1
 93. Server Jicin Programy na cerven 2001 Utery 10 Cervence 2001
  nejstarsi: 1
  nestarnoucich: 1
  opakovani: 2
  paka: 9
  stare: 2
  stari: 1
  starodavne: 1
  start: 4
  starych: 1
 94. Server Jicin Programy na rijen 2001 Streda 31 Rijna 2001
  paka: 10
  prastara: 1
  star: 1
  stare: 2
  stari: 1
  staroprazsti: 1
  starozitnou: 1
  start: 4
  starych: 1
 95. Server Jicin Programy na prosinec 2001 Patek 4 Ledna 2002
  opakovani: 1
  opakujeme: 1
  paka: 10
  star: 1
  stare: 2
  stari: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  starych: 1
 96. Server Jicin Programy na unor 2002 Pondeli 4 Brezna 2002
  opakovani: 2
  opakujeme: 1
  paka: 10
  star: 1
  stare: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  starych: 2
 97. Server Jicin Programy na prosinec 1999 Ctvrtek 30 Prosince 1999
  kdopak: 1
  opakujeme: 1
  paka: 16
  star: 3
  start: 1
 98. Noviny Leparova gymnazia c 5 6 r 2 c 8 11 cervna 1998 2 cast Patek 19 Kvetna 2000
  nejstarsich: 1
  opakoval: 1
  opakovat: 1
  pak: 8
  star: 1
  stare: 1
  stareho: 1
  stari: 1
  starosti: 1
  starostovi: 1
  starsi: 2
  starsich: 1
  starsiho: 1
  stary: 1
 99. Noviny Leparova gymnazia jubilejni cislo r 3 c 12 14 cervna 1999 1 cast Nedele 21 Kvetna 2000
  nejstarsim: 1
  pak: 8
  paklize: 1
  stare: 1
  stareho: 2
  staricky: 2
  starosty: 1
  starsi: 2
  starsich: 2
  stary: 1
  starym: 1
 100. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 6 r 36 listopad prosinec 1999 1 2 Ctvrtek 8 Unora 2001
  naopak: 1
  opakovat: 1
  pak: 15
  starat: 1
  staromestskem: 2
  starosti: 1
  starsi: 1
 101. Hrady na okrese Jicin historie Patek 29 Brezna 2002
  kompaktata: 1
  nejstarsi: 2
  nejstarsich: 1
  nejstarsiho: 1
  nejstarsim: 1
  nejstarsimu: 1
  pak: 2
  paky: 2
  stareho: 1
  stari: 1
  starsi: 5
  starsim: 1
  starych: 2
 102. Server Jicin Programy na duben 2002 Streda 1 Kvetna 2002
  paka: 10
  paky: 2
  star: 1
  stare: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  starych: 2
 103. Server Jicin Programy na rijen 2002 Patek 1 Listopadu 2002
  paka: 12
  star: 1
  stare: 1
  stari: 1
  start: 4
  starych: 2
 104. Server Jicin Programy na cerven 1999 Sobota 3 Cervence 1999
  paka: 12
  paky: 1
  star: 1
  stare: 2
  staroceska: 1
  starostou: 1
  starosty: 1
  starsi: 1
  start: 1
 105. Noviny Leparova gymnazia c 3 4 r 3 c 10 14 prosince 1998 2 cast Patek 19 Kvetna 2000
  kompaktni: 1
  lepaku: 1
  odstartovat: 1
  opakovane: 1
  pak: 8
  paka: 1
  stara: 3
  stare: 1
  starem: 1
  starosti: 1
  starsi: 1
  stary: 1
 106. Noviny Leparova gymnazia c 1 2 r 4 c 13 9 rijna 1999 1 cast Sobota 20 Kvetna 2000
  copak: 1
  nejstarsi: 2
  nejstarsich: 1
  opakovane: 1
  opakovat: 3
  pak: 2
  polstar: 1
  stare: 2
  starecku: 1
  starecky: 1
  staroceskou: 1
  starofrancouzska: 1
  starost: 1
  starsich: 1
  starych: 1
  ustaraneho: 1
 107. Prochoroviny c 6 01 15 cervence 2001 Utery 16 Rijna 2001
  kdopak: 1
  naopak: 1
  neopakuje: 1
  opakoval: 1
  opakuje: 1
  pak: 7
  starec: 2
  stareho: 1
  starem: 1
  stari: 1
  staromilsky: 1
  starych: 3
 108. Obcanske sdruzeni beze strachu Hubertismus Almanach Hubertismu Sobota 29 Cervna 2002
  hlupak: 1
  kampak: 1
  neopakovatelny: 1
  pak: 13
  rypak: 1
  stare: 2
  starou: 1
  starych: 1
 109. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 2 r 35 brezen-duben 1998 2 2 Nedele 14 Ledna 2001
  naopak: 2
  nejstarsich: 1
  nejstarsim: 1
  opakuje: 1
  pak: 5
  paka: 1
  staraji: 1
  stari: 1
  starosta: 2
  starostmi: 1
  starosty: 1
  starsi: 1
  starsich: 1
  startovat: 1
  startuji: 1
 110. Zamky na okrese Jicin historie Patek 29 Brezna 2002
  opakovanim: 1
  pak: 4
  stara: 2
  stare: 4
  stareho: 1
  starsi: 6
  starsiho: 1
  starych: 1
 111. Zamky na okrese Jicin historie Sobota 18 Kvetna 2002
  opakovanim: 1
  pak: 4
  stara: 2
  stare: 4
  stareho: 1
  starsi: 6
  starsiho: 1
  starych: 1
 112. Zamky na okrese Jicin historie Sobota 18 Kvetna 2002
  opakovanim: 1
  pak: 4
  stara: 2
  stare: 4
  stareho: 1
  starsi: 6
  starsiho: 1
  starych: 1
 113. Server Jicin Programy na duben 2001 Utery 5 Cervna 2001
  nejstarsi: 1
  nestarnoucich: 1
  opakovani: 1
  opakujeme: 1
  paka: 9
  paky: 1
  stare: 1
  starec: 1
  stari: 1
  start: 1
  startu: 1
  starych: 1
 114. Server Jicin Programy na listopad 2001 Nedele 2 Prosince 2001
  paka: 10
  paky: 1
  star: 1
  stare: 1
  staromodni: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  starych: 1
 115. Server Jicin Programy na leden 2002 Sobota 2 Unora 2002
  opakovani: 1
  paka: 10
  star: 1
  stare: 1
  stari: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  starych: 1
 116. Noviny Leparova gymnazia c 3 4 r 2 c 7 6 unora 1998 1 cast Patek 19 Kvetna 2000
  pak: 6
  paka: 4
  paky: 1
  postarali: 1
  stara: 1
  starosti: 1
  starou: 1
  starsi: 3
  starsich: 1
  startovalo: 1
 117. Noviny Leparova gymnazia c 3 4 r 4 c 14 12 listopadu 1999 1 cast Sobota 20 Kvetna 2000
  nerozpakuju: 1
  nestarejte: 1
  opakovat: 2
  pak: 8
  paka: 2
  postaral: 1
  stare: 1
  stareho: 1
  starost: 1
  starosta: 1
  starsi: 1
 118. Prochoroviny c 11 03 1 listopadu 2003 Nedele 30 Listopadu 2003
  cozpak: 1
  neopakovatelnym: 1
  opakovanim: 1
  opakovat: 1
  pak: 11
  stara: 1
  staraji: 1
  stare: 1
  staromilskym: 1
  stary: 1
 119. Jicin v tisku na internetu leden 2000 Utery 8 Unora 2000
  cestaru: 1
  kompaktor: 1
  mistostarosta: 3
  naopak: 4
  nepostara: 1
  opakovani: 1
  pak: 3
  starali: 2
  starem: 1
  starosta: 2
  starosty: 1
 120. Dobry den 22 4 1997 1 cast Pondeli 19 Rijna 1998
  naopak: 1
  opak: 1
  pak: 6
  paka: 2
  paky: 2
  postarat: 1
  starali: 1
  starame: 1
  stare: 1
  starosta: 1
  starostu: 1
  starosty: 1
 121. Server Jicin Programy na zari 2001 Utery 2 Rijna 2001
  opakovani: 2
  paka: 10
  stara: 1
  stare: 1
  start: 4
  starych: 1
 122. Server Jicin Programy na brezen 2002 Pondeli 1 Dubna 2002
  bezstarostny: 1
  paka: 10
  star: 1
  stare: 1
  staroprazsti: 1
  start: 4
  starych: 1
 123. Mistopis Jicinska excerpta Chramove betlemy v Cechach a na Morave Patek 2 Listopadu 2001
  paka: 6
  paky: 5
  stara: 4
  stare: 3
  starsi: 1
 124. Literarni soutez Sramkovy Sobotky 1991 2001 Patek 7 Cervna 2002
  cestar: 1
  paka: 2
  paky: 6
  stare: 1
  stareho: 1
  starosta: 1
  starosti: 1
  starsi: 4
  starsiho: 1
  starych: 1
 125. Server Jicin zpravy Nedele 27 Ledna 2002
  bestar: 1
  naopak: 1
  opakovana: 1
  opakovane: 1
  opakovat: 1
  pak: 6
  paka: 1
  rozpaky: 1
  starat: 1
  stare: 1
  starohradske: 2
  starosty: 2
 126. Noviny Leparova gymnazia c 3 r 1 c 3 29 ledna 1997 Nedele 15 Cervence 2001
  naopak: 3
  pak: 8
  stara: 1
  starali: 1
  stare: 3
  stari: 1
  starim: 1
  starych: 1
 127. Noviny Leparova gymnazia c 5 6 r 2 c 8 11 cervna 1998 1 cast Patek 19 Kvetna 2000
  jakpak: 1
  jestlipak: 1
  naopak: 1
  pak: 6
  paka: 2
  stara: 2
  stare: 2
  starem: 1
  starnou: 1
  starostou: 1
  starou: 1
 128. Prochoroviny c 4 02 10 dubna 2002 Nedele 19 Kvetna 2002
  cozpak: 1
  pak: 7
  stara: 3
  starat: 1
  starejte: 1
  starost: 1
  starosti: 3
  starou: 1
  starsich: 1
 129. Jicin v tisku na internetu leden 2000 Sobota 22 Ledna 2000
  bezstarostny: 1
  naopak: 2
  nejstarsich: 1
  opakoval: 1
  pak: 3
  paka: 2
  stara: 3
  stare: 3
  starostka: 1
  starsi: 1
  start: 1
 130. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 4 r 35 cervenec-srpen 1998 2 2 Sobota 13 Ledna 2001
  nestartuji: 1
  pak: 4
  paka: 1
  postarat: 1
  stara: 2
  staraji: 1
  starala: 1
  stare: 2
  starodruzinikem: 1
  starosti: 1
  starostliveho: 1
  starsich: 1
  start: 1
  zopakovaly: 1
 131. Kopidlenske listy c 3 r 6 brezen 2001 Ctvrtek 22 Listopadu 2001
  mistostarostou: 1
  pak: 5
  stare: 1
  stari: 1
  starosta: 2
  starostou: 1
  starostovi: 3
  starosty: 2
  starsi: 2
 132. Noviny Leparova gymnazia c 1 2 r 3 c 9 20 zari 1998 1 cast Patek 19 Kvetna 2000
  naopak: 2
  opaku: 1
  pak: 8
  paka: 1
  paky: 1
  stara: 1
  starosti: 1
  starsi: 2
  starsiho: 1
 133. Prochoroviny c 6 02 3 cervna 2002 Ctvrtek 21 Listopadu 2002
  mistostarosta: 1
  pak: 10
  stare: 2
  starodavne: 1
  staromilske: 1
  starosta: 2
  starostu: 1
 134. Prochoroviny c 8 03 5 srpna 2003 Nedele 30 Listopadu 2003
  abstarkce: 1
  naopak: 1
  neopakovatelnou: 1
  opakovat: 1
  pak: 4
  postarat: 1
  stare: 2
  starohradsti: 1
  starosta: 1
  starosti: 1
  starostka: 1
  stary: 1
  starych: 2
 135. Server Jicin Seznam BTS na okrese Jicin Ctvrtek 12 Cervence 2001
  paka: 9
  stara: 2
  start: 7
 136. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 3 r 36 kveten cerven 1999 2 2 Utery 30 Ledna 2001
  kdepak: 1
  kompaktni: 1
  opakovane: 1
  pak: 4
  paky: 1
  stare: 1
  stareho: 1
  starem: 1
  stari: 2
  starosta: 1
  starostka: 1
  starostou: 1
  starsi: 1
  starych: 1
 137. Server Jicin Programy na unor 2001 Nedele 4 Brezna 2001
  mostarny: 1
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  nestarnoucich: 1
  paka: 6
  stari: 2
  staroindicka: 1
  starostlivy: 1
  starou: 1
  start: 1
  starych: 1
 138. Server Jicin Programy na brezen 2001 Streda 4 Dubna 2001
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  nestarnouci: 1
  nestarnoucich: 1
  opakujeme: 1
  paka: 7
  paky: 1
  stare: 1
  stari: 1
  start: 1
  superstar: 1
 139. Noviny Leparova gymnazia c 1 2 r 4 c 13 9 rijna 1999 2 cast Sobota 20 Kvetna 2000
  copak: 2
  naopak: 1
  pak: 8
  staraly: 1
  staram: 1
  stare: 1
  starostu: 1
  starosty: 1
  starsi: 1
 140. Tisk na internetu obec Basnice Utery 8 Unora 2000
  pak: 1
  starosty: 1
  starsich: 9
  start: 3
  startovali: 1
  startovalo: 1
  startovat: 1
 141. Server Jicin Programy na rijen 2000 Sobota 28 Rijna 2000
  bastardos: 1
  paka: 11
  pako: 1
  paky: 1
  stare: 1
  start: 1
 142. Server Jicin Muzejni noviny c 13 1998 1 cast 2 Jicin a okoli Pondeli 19 Rijna 1998
  naopak: 3
  neopakovatelny: 1
  pak: 9
  paky: 1
  stare: 1
  staricky: 1
 143. Prochoroviny c 3 02 10 brezna 2002 Sobota 13 Dubna 2002
  nastartovaly: 1
  obstarava: 1
  obstaravani: 1
  pak: 7
  paka: 1
  stare: 1
  starej: 1
  starosti: 1
  starostove: 1
  startem: 1
 144. Prochoroviny c 7 03 5 cervence 2003 Nedele 31 Srpna 2003
  pak: 10
  stare: 1
  starej: 3
  starou: 1
  stary: 1
 145. Obcanske sdruzeni beze strachu Hubertismus O statecnem Lojzovi Nedele 23 Cervna 2002
  hlupakem: 1
  pak: 8
  starecek: 2
  starecka: 2
  starecku: 1
  starej: 1
  startuje: 1
 146. Chranena uzemi okresu Jicin Sobota 19 Ledna 2002
  nejstarsi: 1
  pak: 1
  paky: 2
  stara: 1
  stare: 3
  stareho: 1
  stari: 1
  starou: 1
  starych: 3
  starymi: 1
 147. Server Jicin Programy na brezen 2000 Nedele 30 Dubna 2000
  bezstarostny: 1
  nejstarsi: 1
  paka: 10
  postara: 1
  start: 1
  startuji: 1
 148. Server Jicin Programy na kveten 1999 Pondeli 31 Kvetna 1999
  hlupak: 1
  paka: 7
  paky: 1
  star: 2
  stare: 3
  start: 1
 149. Server Jicin Programy na cervenec 1999 Nedele 5 Zari 1999
  opakovani: 1
  opakujeme: 1
  paka: 5
  paky: 2
  star: 1
  stare: 1
  stareho: 1
  starsi: 1
  start: 1
  startrek: 1
 150. Jicin turistika Patek 29 Brezna 2002
  nejstarsi: 1
  pak: 1
  paka: 4
  paku: 1
  stara: 3
  starou: 1
  start: 4
 151. Noviny Leparova gymnazia c 1 2 r 2 c 6 30 rijna 1997 1 cast Patek 19 Kvetna 2000
  bezstarostne: 1
  naopak: 3
  nejstarsim: 1
  opakovane: 1
  pak: 6
  rozpaku: 1
  starosti: 1
  stary: 1
 152. Noviny Leparova gymnazia c 3 4 r 2 c 7 6 unora 1998 2 cast Patek 19 Kvetna 2000
  nastartovat: 1
  pak: 4
  paka: 3
  pakarna: 1
  staraji: 1
  starej: 1
  starosta: 1
  starostovou: 1
  starsich: 1
  startuje: 1
 153. Jicin v tisku na internetu leden 2000 Sobota 22 Ledna 2000
  mistostarosta: 1
  naopak: 3
  odstartovalo: 1
  odstartovaly: 1
  opak: 1
  pak: 2
  staromestskem: 1
  starosta: 2
  starostu: 1
  starsich: 1
  zopakoval: 1
 154. Tisk na internetu obec Holovousy Utery 8 Unora 2000
  opakovaly: 1
  pak: 5
  paky: 1
  spak: 1
  starosta: 3
  starosti: 2
  starostou: 1
  starou: 1
 155. Klastery na Jicinsku Jicin jesuitska kolej Patek 29 Brezna 2002
  nejstarsi: 1
  pak: 8
  stara: 1
  stareho: 2
  starou: 2
 156. phpBB3 bull Changelog Pondeli 20 Srpna 2012
  pak: 1
  start: 5
  startdate: 1
  started: 1
  starter: 1
  starting: 2
  startup: 3
 157. Server Jicin Ruzne informace k programum Pondeli 19 Rijna 1998
  kompaktnim: 1
  stare: 5
  stareho: 1
  starych: 7
 158. Server Jicin Programy na prosinec 2000 Pondeli 5 Unora 2001
  mostarny: 1
  nestarnoucich: 1
  pak: 1
  paka: 6
  pako: 1
  paky: 2
  start: 1
  starych: 1
 159. Jicinsky obcasnik 1 98 Ctvrtek 13 Kvetna 1999
  obstarat: 1
  obstaravani: 1
  pak: 4
  starosta: 2
  starosty: 2
  stary: 1
  starym: 3
 160. Kopidlenske listy c 2 r 6 unor 2001 Ctvrtek 22 Listopadu 2001
  naopak: 1
  nejstarsim: 1
  opakovane: 1
  pak: 3
  paka: 1
  polstar: 1
  starala: 1
  starost: 1
  starsi: 2
  starsich: 1
  zopakuji: 1
 161. Server Jicin zpravy Nedele 13 Cervna 1999
  naopak: 2
  pak: 6
  paka: 2
  paky: 1
  stara: 1
  starostky: 1
  starsi: 1
 162. Noviny Leparova gymnazia c 2 r 1 c 2 15 listopadu 1996 Patek 19 Kvetna 2000
  mistostarosty: 1
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  pak: 6
  stare: 1
  starickeho: 1
  starsi: 1
  starych: 2
 163. Obcanske sdruzeni beze strachu Hubertismus Therese und die Wolfe Sobota 29 Cervna 2002
  nastartuje: 2
  opakuje: 1
  pak: 8
  paka: 1
  paku: 1
  startujiciho: 1
 164. Jicin v tisku na internetu leden 2000 Utery 8 Unora 2000
  opakovane: 1
  pak: 5
  starat: 1
  starost: 1
  starosta: 2
  starostu: 1
  starosty: 2
  zastaralou: 1
 165. Jicin v tisku na internetu prosinec 1999 3 3 Sobota 22 Ledna 2000
  mistostarosta: 1
  obstarat: 1
  opak: 1
  pak: 5
  starala: 1
  stare: 1
  starosta: 1
  starostove: 1
  starosty: 1
  stary: 1
 166. Server Jicin Znaky mest a mestecek na okrese Jicin Sobota 10 Cervence 1999
  pak: 5
  paka: 2
  stare: 1
  stareho: 1
  starsi: 1
  starsiho: 1
  starych: 2
 167. Tvrze na okrese Jicin 2 3 Patek 19 Rijna 2001
  nejstarsi: 2
  nejstarsimi: 1
  pak: 2
  paky: 1
  stare: 1
  starsi: 2
  starsich: 1
  starsiho: 1
  starsimu: 1
  starych: 1
 168. Server Jicin Programy na leden 2000 Streda 2 Unora 2000
  paka: 9
  star: 2
  starnouci: 1
  start: 1
 169. Server Jicin Programy na listopad 2000 Pondeli 5 Unora 2001
  opakujeme: 1
  paka: 7
  paky: 1
  stare: 1
  starsi: 1
  start: 1
  starych: 1
 170. Noviny Leparova gymnazia c 1 r 1 c 1 20 zari 1996 Patek 19 Kvetna 2000
  lepak: 4
  lepakovy: 1
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  opakovalo: 1
  opakovane: 1
  pak: 3
  starostovi: 1
 171. Noviny Leparova gymnazia jubilejni cislo r 3 c 12 14 cervna 1999 2 cast Nedele 21 Kvetna 2000
  hlupak: 1
  nejstarsich: 1
  pak: 4
  stara: 4
  starem: 1
  starena: 1
  starych: 1
 172. Prochoroviny c 5 01 15 cervna 2001 Utery 16 Rijna 2001
  mistostarosta: 1
  pak: 7
  paky: 1
  stare: 3
  starne: 1
 173. Prochoroviny c 6 03 15 cervna 2003 Nedele 31 Srpna 2003
  opakuje: 1
  pak: 7
  paka: 2
  stare: 1
  starohradskeho: 1
  starostovi: 1
 174. Server Jicin Rejstrik katastru okresu Jicin Pondeli 19 Rijna 1998
  paka: 2
  paky: 5
  stara: 1
  stare: 4
  starych: 1
 175. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 2 r 35 brezen-duben 1998 1 2 Pondeli 15 Ledna 2001
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  nejstarsich: 1
  neopakovatelne: 1
  pak: 2
  procpak: 1
  stare: 3
  starosti: 1
  staroveku: 1
  stary: 1
 176. DISKUZE JIń √TN ‚ Zobrazit t√ ma - Grand Hotel Praha Patek 15 Rijna 2010
  naopak: 2
  opakuje: 1
  opakuji: 1
  pak: 4
  starosta: 1
  start: 2
  stostarosta: 1
 177. Architektura klasteru Jesuite Patek 29 Brezna 2002
  nejstarsi: 2
  obstaral: 1
  opakuje: 2
  pak: 1
  stare: 1
  starem: 1
  starsi: 3
  starsich: 1
 178. Okres Jicin Precislovani telefonnich cisel v r 2002 Patek 2 Listopadu 2001
  pak: 2
  paka: 6
  stara: 4
 179. Server Jicin Programy na leden 2001 Sobota 17 Brezna 2001
  mostarny: 1
  nejstarsi: 1
  nestarnoucich: 1
  paka: 6
  stari: 1
  start: 1
  starych: 1
 180. Server Jicin Mistopis Jicin Cidlina reka Nedele 5 Rijna 2003
  pak: 2
  paka: 3
  stara: 2
  stare: 4
  starych: 1
 181. Prochoroviny c 2 01 25 unora 2001 Nedele 6 Kvetna 2001
  naopak: 2
  obstarat: 1
  opakoval: 1
  pak: 2
  paka: 1
  rozpaky: 1
  stare: 1
  starohradska: 1
  start: 1
  starych: 1
 182. Prochoroviny c 4 01 25 dubna 2001 Nedele 15 Cervence 2001
  obstara: 1
  pak: 5
  prastarou: 1
  stareho: 1
  stari: 1
  staricky: 1
  starodavneho: 1
  startoval: 1
 183. Prochoroviny c 7 01 10 srpen 2001 Nedele 19 Srpna 2001
  pak: 8
  stari: 1
  starych: 3
 184. Prochoroviny c 12 02 9 prosince 2002 Ctvrtek 19 Prosince 2002
  mistostarosta: 3
  opakovala: 1
  opakovat: 1
  pak: 2
  starosta: 1
  starosvetske: 1
  stary: 1
  starych: 1
  zopakuji: 1
 185. Prochoroviny c 5 03 15 kvetna 2003 Nedele 7 Zari 2003
  pak: 4
  staraji: 1
  stare: 2
  starnuti: 1
  starohradske: 1
  starosti: 1
  starosvetske: 1
  starych: 1
 186. Prochoroviny c 10 03 1 rijna 2003 Nedele 30 Listopadu 2003
  pak: 10
  polstar: 1
  stari: 1
 187. Prochoroviny c 12 03 1 prosince 2003 Nedele 22 Unora 2004
  opakovat: 2
  pak: 5
  stare: 1
  staroceskou: 1
  starsi: 1
  starsiho: 1
  zdalipak: 1
 188. divadlo Nedele 30 Rijna 2005
  bezstarostnost: 1
  pak: 5
  postaral: 1
  stara: 1
  stare: 2
  stareho: 1
  tlapaka: 1
 189. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 2 r 36 brezen-duben 1999 2 2 Pondeli 15 Ledna 2001
  naopak: 1
  pak: 6
  stare: 2
  starost: 1
  starsi: 2
 190. Tvrze na okrese Jicin 1 3 Patek 29 Brezna 2002
  nejstarsi: 3
  pak: 3
  paky: 1
  starobyla: 1
  starodavnym: 1
  starsi: 2
 191. Server Jicin Programy na zari rijen 1999 Pondeli 1 Listopadu 1999
  paka: 5
  star: 2
  stare: 1
  start: 2
  startovne: 1
 192. Jicinsky obcasnik 2 97 Ctvrtek 13 Kvetna 1999
  pak: 3
  staromestskeho: 1
  staromestskem: 1
  starosty: 2
  starsiho: 3
  starych: 1
 193. Server Jicin zpravy Pondeli 4 Listopadu 2002
  mistostarostou: 1
  naopak: 2
  opakovaly: 1
  pak: 4
  starosta: 2
  starych: 1
 194. Server Jicin Zpravy Ctvrtek 8 Cervence 1999
  copak: 1
  jestlipak: 1
  pak: 2
  paku: 1
  paky: 1
  postarejte: 1
  starostku: 1
  starou: 1
  starych: 2
 195. Noviny Leparova gymnazia c 4 r 1 c 4 28 brezna 1997 Patek 19 Kvetna 2000
  naopak: 1
  odstartovan: 1
  opakuje: 1
  pak: 2
  paka: 1
  paky: 1
  starnuti: 1
  starostu: 1
  starsi: 2
 196. Prochoroviny c 9 01 15 rijna 2001 Patek 2 Listopadu 2001
  nastartovat: 1
  pak: 2
  stare: 1
  stareho: 1
  starosti: 1
  starostu: 1
  starosty: 1
  starsi: 1
  starych: 2
 197. Prochoroviny c 9 02 9 zari 2002 Ctvrtek 21 Listopadu 2002
  kampak: 1
  nestarnouce: 1
  nezestarli: 1
  pak: 6
  starosti: 1
  zdalipak: 1
 198. Prochoroviny c 10 02 23 rijna 2002 Ctvrtek 21 Listopadu 2002
  cozpak: 1
  opakovat: 1
  opakuje: 1
  pak: 4
  stare: 1
  stareho: 1
  starne: 1
  staroslavne: 1
 199. Server Jicin Telefonni prehled Pondeli 19 Rijna 1998
  paka: 7
  stara: 3
  stare: 1
 200. Tisk na internetu obec Cervena Tremesna Utery 8 Unora 2000
  opakovane: 2
  opakovanych: 1
  pak: 2
  starostkou: 1
  starostku: 1
  starosty: 4
 201. Hrady na okrese Jicin soucasnost dalsi zdroje Utery 19 Prosince 2000
  pak: 1
  paka: 1
  paky: 5
  stara: 1
  staropackych: 1
  starozitnosti: 1
 202. Server Jicin Informace o programech Pondeli 19 Rijna 1998
  pak: 2
  paka: 2
  paky: 1
  stara: 1
  stare: 1
  starosta: 1
  starou: 1
  starych: 1
 203. Server Jicin Programy na unor 2000 Utery 29 Unora 2000
  paka: 6
  pakistanskem: 1
  star: 1
  start: 1
  vostarek: 1
 204. Server Jicin Muzejni noviny c 13 1998 1 priloha Knotek Co Pondeli 19 Rijna 1998
  nejstarsi: 1
  pak: 2
  stara: 2
  stare: 2
  stareho: 1
  starostou: 1
  starsi: 1
 205. Prochoroviny c 3 01 25 brezna 2001 Utery 15 Kvetna 2001
  opak: 1
  opakovany: 1
  pak: 5
  staricky: 1
  starosti: 1
  starosty: 1
 206. Prochoroviny c 8 01 25 zari 2001 Utery 16 Rijna 2001
  copak: 1
  odstartovalo: 1
  pak: 4
  starce: 1
  starsi: 2
  starych: 1
 207. Prochoroviny c 1 02 10 ledna 2002 Sobota 13 Dubna 2002
  bastard: 1
  bastardi: 3
  pak: 3
  paka: 1
  staral: 1
  starat: 1
 208. Prochoroviny c 4 03 15 dubna 2003 Nedele 7 Zari 2003
  naopak: 1
  pak: 5
  stara: 1
  stareho: 1
  staremu: 1
  starosta: 1
 209. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy C Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 8
 210. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy H Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 5
  start: 3
 211. Sobotecke noviny c 1 98 vydano v srpnu 1998 1 dil Pondeli 15 Kvetna 2000
  nejstarsi: 1
  pak: 1
  postaral: 1
  stara: 2
  staral: 2
  starobylost: 1
  staromestskeho: 1
  staroslovanskeho: 1
 212. Sobotecke noviny c 1 98 vydano v srpnu 1998 1 dil Pondeli 15 Kvetna 2000
  nestarnouci: 1
  pak: 1
  paka: 1
  postarali: 1
  stara: 1
  staraji: 1
  starostou: 1
  starostribro: 1
  stary: 1
  starych: 1
 213. Pochod cestami Cyrila Boudy Utery 4 Kvetna 1999
  paka: 1
  paky: 7
  staropacka: 1
 214. Ruzne sportovni akce na Jicinsku Nedele 2 Kvetna 1999
  nejstarsich: 1
  paka: 3
  paky: 1
  stara: 1
  stare: 2
  starem: 1
 215. Server Jicin Programy na zari rijen 1999 Nedele 9 Ledna 2000
  paka: 5
  star: 1
  stara: 1
  stare: 1
  start: 1
 216. Server Jicin Programy na listopad 1999 Streda 1 Prosince 1999
  kdopak: 1
  paka: 3
  paky: 2
  star: 2
  start: 1
 217. Jicinsky obcasnik 3 97 Ctvrtek 13 Kvetna 1999
  pak: 3
  starosta: 1
  starosti: 1
  starosty: 3
  starych: 1
 218. Jicinsky obcasnik 2 98 Ctvrtek 13 Kvetna 1999
  opakovane: 1
  pak: 3
  postarat: 1
  stara: 1
  stari: 1
  starosta: 1
  starych: 1
 219. Prochoroviny c 11 01 10 prosince 2001 Utery 11 Prosince 2001
  pak: 4
  starej: 1
  starsi: 2
  starsich: 1
  zopakuju: 1
 220. Prochoroviny c 7 8 02 1 srpna 2002 Ctvrtek 21 Listopadu 2002
  pak: 6
  starosta: 1
  starosty: 1
  zopakovali: 1
 221. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy B Patek 7 Dubna 2000
  opakuje: 1
  pak: 1
  star: 3
  stare: 4
 222. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy J Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  paka: 2
  stare: 5
 223. Jicin v tisku na internetu prosinec 1999 3 3 Sobota 22 Ledna 2000
  naopak: 1
  pak: 2
  staroanglictine: 1
  stostarosta: 4
  zopakoval: 1
 224. Valdicky obcasnik c 2 I 2 10 11 1998 Ctvrtek 13 Kvetna 1999
  opakovat: 1
  pak: 1
  starne: 1
  starosta: 5
  starosti: 1
 225. Komunalni volby 2002 Zmena pocasi Pondeli 4 Listopadu 2002
  mistostarosta: 1
  mistostarosty: 1
  naopak: 1
  pak: 1
  starosta: 1
  starostenskeho: 1
  starostensky: 1
  starostovi: 1
 226. Jicinsky obcasnik 1 97 Ctvrtek 13 Kvetna 1999
  nejstarsi: 1
  opakovanych: 3
  stari: 1
  starosta: 1
  starsi: 2
 227. Sjezd rodaku Bystrice 2001 Streda 1 Srpna 2001
  nejstarsi: 1
  nejstarsimu: 1
  stare: 1
  starosta: 1
  starosty: 1
  starsi: 2
  zopakovali: 1
 228. Server Jicin menu Programy Ctvrtek 7 Dubna 2005
  paka: 5
  stare: 2
  start: 1
 229. Hrady na Jicinsku historie Patek 29 Brezna 2002
  kompaktata: 1
  nejstarsi: 1
  nejstarsiho: 1
  nejstarsim: 1
  stareho: 1
  starsi: 1
  starych: 1
 230. Rady na Jicinsku Frantiskani Nedele 7 Kvetna 2000
  hodnostaru: 1
  nejstarsi: 1
  nejstarsim: 1
  pak: 3
  starsich: 1
 231. Server Jicin Programy na unor 1999 Streda 28 Dubna 1999
  opakujeme: 3
  paka: 3
  start: 1
 232. Server Jicin Programy na brezen 1999 Streda 28 Dubna 1999
  opakovani: 1
  opakujeme: 3
  paka: 2
  start: 1
 233. Server Jicin Programy na zari 1999 Nedele 5 Zari 1999
  paka: 5
  stara: 1
  start: 1
 234. Server Jicin Komunalni volby katastrofa Nedele 13 Cervna 1999
  nestarala: 1
  opak: 1
  opakovat: 1
  pak: 1
  starosto: 1
  startu: 1
  zasestarostosenator: 1
 235. Noviny Leparova gymnazia c 1 2 r 2 c 6 30 rijna 1997 2 cast Patek 19 Kvetna 2000
  pak: 3
  stara: 1
  stare: 1
  starostas: 1
  starsi: 1
 236. Prochoroviny c 10 01 15 listopadu 2001 Utery 11 Prosince 2001
  nastartuje: 1
  pak: 6
 237. Prochoroviny c 5 02 10 kvetna 2002 Nedele 19 Kvetna 2002
  naopak: 1
  nejstarsi: 1
  pak: 3
  starych: 1
  zdalipak: 1
 238. Server Jicin menu Programy Patek 3 Rijna 2003
  paka: 4
  stare: 2
  start: 1
 239. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy E Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 5
 240. Sobotecke noviny c 10 98 vydano v rijnu 1998 c 98 2 2 dil Pondeli 15 Kvetna 2000
  opakovane: 1
  pak: 1
  stare: 1
  starosty: 3
  starsi: 1
 241. Tisk na internetu obec Detenice Utery 8 Unora 2000
  nejstarsi: 2
  pak: 2
  starosta: 2
  starym: 1
 242. Zpravodaj Sramkovy Sobotky 4 98 3 4 Utery 12 Prosince 2000
  pak: 1
  starala: 1
  stare: 1
  starodruzinikem: 1
  starosti: 1
  starsich: 1
  start: 1
 243. Server Jicin mapy mist na okrese Patek 29 Brezna 2002
  paka: 4
  stara: 2
 244. Klastery na Jicinsku Nova Paka konvent pavlanu Nedele 7 Kvetna 2000
  pak: 2
  paka: 2
  stareho: 1
  stary: 1
 245. Rady na Jicinsku Jesuite Nedele 7 Kvetna 2000
  hodnostare: 1
  pak: 2
  stara: 1
  stare: 1
  stareho: 1
 246. Architektura klasteru Dominikani Nedele 7 Kvetna 2000
  naopak: 2
  neopakovanou: 1
  pak: 1
  stare: 1
  starem: 1
 247. Obrazky z Jicinska Stara Paka Sobota 18 Kvetna 2002
  paka: 1
  paky: 2
  stara: 1
  stare: 1
  starsiho: 1
 248. Server Jicin Programy na duben 1999 Streda 28 Dubna 1999
  paka: 4
  starnouci: 1
  start: 1
 249. Server Jicin Some Town Plans Street Searches Sobota 5 Cervna 1999
  paka: 4
  stara: 2
 250. Stavitele a architekti cinni na Jicinsku Patek 29 Brezna 2002
  nejstarsi: 1
  pak: 2
  stare: 1
  staromestskem: 2
 251. Server Jicin Rejstrik obci okresu Jicin Pondeli 19 Rijna 1998
  paka: 2
  stara: 1
  stare: 3
 252. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy C Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 4
 253. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy D Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 4
 254. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy F Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 4
 255. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy G Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 4
 256. Jicinsky telefonni seznam 2000 0433 firmy I Patek 29 Brezna 2002
  opakuje: 1
  pak: 1
  stare: 4
 257. K-klub Jicin aktualni divadlo Nedele 31 Srpna 2003
  nejstarsi: 1
  pak: 2
  staru: 1
  stary: 1
  tlapak: 1
 258. Tisk na internetu obec Butoves Utery 8 Unora 2000
  pak: 3
  staroceske: 1
  starsi: 1
  stary: 1
 259. Zemepisne nazvy na Jicinsku a okoli vyhledavani Patek 29 Brezna 2002
  paka: 1
  stara: 1
  stare: 3
 260. Zamky na okrese Jicin soucasnost turistika Sobota 18 Kvetna 2002
  pak: 1
  stara: 1
  stare: 2
  starych: 1
 261. Josef Vachal vystava v Jicine Nedele 2 Cervence 2000
  naopak: 2
  pak: 1
  stari: 1
  starych: 1
 262. Vyprava na Lhotse 25 04 - 01 Streda 2 Cervna 1999
  nastartovanym: 1
  pak: 1
  starat: 1
  stary: 2
 263. Vyprava na Lhotse 27 04 -1 Streda 2 Cervna 1999
  pak: 4
  staryho: 1
 264. Server Jicin zpravy Sobota 10 Cervence 1999
  pak: 1
  stare: 1
  stareho: 1
  starosta: 2
 265. Server Jicin Pamatkova ochrana Podhradi Pondeli 19 Rijna 1998
  naopak: 1
  neopakovatelny: 1
  stare: 2
  staremu: 1
 266. K-klub Jicin Napsali o nas Nedele 31 Srpna 2003
  bezstarostnost: 1
  pak: 1
  postaral: 1
  stare: 1
  tlapaka: 1
 267. vzpominky Nedele 30 Rijna 2005
  pako: 1
  plapak: 2
  postarsi: 1
  staroreckych: 1
 268. Tisk na internetu obec Bristany Utery 8 Unora 2000
  pak: 1
  staroceske: 1
  staroceskeho: 1
  staroceskym: 1
  staroslovansky: 1
 269. Rady na Jicinsku Pavlani Nedele 7 Kvetna 2000
  nejstarsi: 1
  pak: 1
  stare: 1
  starem: 1
 270. Architektura klasteru Frantiskani Nedele 7 Kvetna 2000
  nejstarsim: 1
  opakuje: 1
  starsi: 1
  starsiho: 1
 271. Server Jicin Obrazky z okresu Pondeli 19 Zari 2005
  paka: 1
  stara: 1
  stare: 1
  starych: 1
 272. Fotografie Noveho Mesta pribeh Ctvrtek 28 Brezna 2002
  mistostarosta: 1
  pak: 1
  stara: 1
  starosta: 1
 273. Horolezecka vyprava do Himalaji - 2 dil Streda 2 Cervna 1999
  naopak: 1
  pakistan: 1
  starosti: 1
  starsi: 1
 274. lho/lho05051.htm Streda 2 Cervna 1999
  pak: 1
  postarano: 1
  stare: 1
  starych: 1
 275. Vyprava na Lhotse 06 05 -3 Streda 2 Cervna 1999
  klopaku: 1
  naopak: 2
  starem: 1
 276. Vyprava na Lhotse 28 04 -1 Streda 2 Cervna 1999
  naopak: 1
  pak: 1
  stara: 2
 277. Vystava Domov Zahrada 2000 Patek 21 Dubna 2000
  paka: 2
  stare: 1
  staromestske: 1
 278. Server Jicin menu Programmes and Events Nedele 18 Dubna 1999
  paka: 3
  start: 1
 279. Mistopis Jicinska excerpta Lidove umeni z Cech Moravy a Slezska Sobota 13 Ledna 2001
  naopak: 1
  paka: 1
  stara: 1
  stare: 1
 280. Mistopis Jicinska excerpta Mala galerie ceskych maliru Patek 2 Listopadu 2001
  neopakovatelna: 1
  pak: 1
  paka: 1
  starobyle: 1
 281. Noviny Leparova gymnazia redakce Sobota 20 Kvetna 2000
  paka: 2
  stara: 2
 282. Noviny Leparova gymnazia redakce Sobota 20 Kvetna 2000
  paka: 2
  stara: 2
 283. Noviny Leparova gymnazia redakce Sobota 20 Kvetna 2000
  paka: 2
  stara: 2
 284. Prochoroviny c 3 03 15 brezna 2003 Nedele 31 Srpna 2003
  pak: 1
  starosta: 1
  starsich: 1
  zdalipak: 1
 285. Obcanske sdruzeni beze strachu Hubertismus Serjoza Nalepkin Nedele 23 Cervna 2002
  pak: 3
  starosta: 1
 286. Klastery na Jicinsku Valdice kartouza Patek 29 Brezna 2002
  obstaraval: 1
  pak: 2
 287. Rady na Jicinsku Dominikani Nedele 7 Kvetna 2000
  pak: 1
  stare: 1
  starem: 1
 288. Rady na Jicinsku Kartuziani Nedele 7 Kvetna 2000
  pak: 2
  starsich: 1
 289. Muzea na Jicinsku Streda 1 Srpna 2001
  paka: 2
  starych: 1
 290. Server Jicin o okrese Jicin Nedele 19 Kvetna 2002
  nejstarsi: 1
  paka: 2
 291. Server Jicin Diskusni forum Podminky provozu Ctvrtek 7 Dubna 2011
  nejstarsiho: 1
  obstarozni: 1
  opakovat: 1
 292. Vyprava na Lhotse 08 05 -1 Streda 2 Cervna 1999
  opakovane: 1
  staral: 1
  start: 1
 293. Server Jicin - cestopis Streda 24 Brezna 1999
  pak: 2
  starou: 1
 294. Prehled akci podle typu a data Streda 28 Dubna 1999
  paka: 2
  start: 1
 295. Prehled akci podle typu a data Streda 28 Dubna 1999
  paka: 2
  start: 1
 296. Muzea na Jicinsku Patek 11 Srpna 2000
  paka: 2
  starych: 1
 297. Lipy u sv Anny 1999 vzpominame Nedele 19 Kvetna 2002
  opakovane: 1
  pak: 1
  starosta: 1
 298. Server Jicin Pamatkova ochrana Jicin Pondeli 19 Rijna 1998
  naopak: 1
  pak: 1
  stare: 1
 299. Server Jicin Rejstrik dodavacich post okresu Jicin Pondeli 19 Rijna 1998
  paka: 2
  stara: 1
 300. Prispevky zajimavosti a aktuality Nedele 19 Kvetna 2002
  paka: 1
  starsi: 1
  starych: 1
 301. K-klub Jicin divadlo Komedyje o dvouch kupcich a zidoj Silokoj Nedele 31 Srpna 2003
  nejstarsi: 1
  starsi: 1
  tlapak: 1
 302. K-klub Jicin Krouzky 2003 2004 Nedele 31 Srpna 2003
  pak: 1
  starsi: 2
 303. Tisk na internetu obec Brada Rybnicek Utery 8 Unora 2000
  pak: 1
  starsi: 1
  start: 1
 304. Tisk na internetu obec Cesov Utery 8 Unora 2000
  pak: 1
  stare: 1
  staromestskem: 1
 305. Architektura klasteru Kartuziani novovek Nedele 7 Kvetna 2000
  pak: 1
  starsich: 1
 306. Letecke pohledy na Jicin obr 3 Ctvrtek 28 Brezna 2002
  pak: 1
  start: 1
 307. Kolej v jednom kole Utery 6 Cervna 2000
  bestar: 1
  paka: 1
 308. Vyprava na Lhotse 02 05 -01 Streda 2 Cervna 1999
  natozpak: 1
  starosti: 1
 309. Vyprava na Lhotse 03 05 -1 Streda 2 Cervna 1999
  pak: 1
  stary: 1
 310. Vyprava na Lhotse 04 05 -1 Streda 2 Cervna 1999
  pak: 1
  stara: 1
 311. Vyprava na Lhotse 30 04 -1 Streda 2 Cervna 1999
  pak: 1
  stare: 1
 312. Program festivalu MUZIKA PAKA 2000 Nedele 30 Dubna 2000
  paka: 1
  starych: 1
 313. Server Jicin prispevky ctenaru NATO II Utery 23 Brezna 1999
  pakt: 1
  starosty: 1
 314. Zprava z jednani Valdstejnovo namesti Pondeli 19 Rijna 1998
  pak: 1
  starosta: 1
 315. Kdo to jenom muze byt Nedele 27 Ledna 2002
  pak: 1
  starohradske: 1
 316. Server Jicin Pamatkova ochrana Studenany Pondeli 19 Rijna 1998
  paka: 1
  starsiho: 1
 317. Prochoroviny c 11 02 10 listopadu 2002 Ctvrtek 19 Prosince 2002
  pak: 1
  stara: 1
 318. Jicinsky telefonni seznam uvod Patek 7 Dubna 2000
  paka: 1
  stara: 1
 319. krouzky Nedele 30 Rijna 2005
  pak: 1
  star: 1
 320. Tisk na internetu obec Budceves Utery 8 Unora 2000
  pakou: 1
  starem: 1