Logo Kopidlenských listů / Odkaz na hlavní stránku


KOPIDLENSKÉ LISTY

ČÍSLO 2ROČNÍK 6.ÚNOR 2001

Leží-li kočka v únoru na slunci, ještě v březnu poleze za kamna.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Masopust na slunci - pomlázka u kamen.

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.


Poděkování za podporu

Žáci 8. B třídy ZŠ v Kopidlně děkují ochotným občanům Kopidlna a okolí, kteří reagovali na naši výzvu v posledních Kopidlenských listech a pomohli se sbíráním čárových kódů pro postiženého Pavlíka Bílu z Prahy. Ten za ně výměnou dostane od podnikatele pojízdný invalidní vozík. Jak jsme zjistili telefonicky ve Zvláštní škole v Žamberku, ke splnění podmínky - 1 milionu kódů - chybí škole již jen několik desítek tisíc kódů a je víc než pravděpodobné, že v době, kdy čtete toto poděkování, je podmínka sponzora splněna. Přispěla tomu i zásilka více než 20.000 čárových kódů, které odeslala naše škola prostřednictvím paní Koškové, vychovatelky školní družiny, a na které jste se se svými příspěvky podíleli i vy. Chceme vám tímto způsobem poděkovat za pomoc a podporu. Měli jsme velkou radost a byli jsme příjemně překvapeni, kolik dobrých a chápajících lidí žije kolem nás. Potěšilo nás, že nejsou lhostejní k osudu neznámého chlapce a svým přístupem pomohli zlepšit jeho život a zmírnit nepřízeň osudu. Děkujeme vám všem.

Žáci a žákyně 8. B ZŠ Kopidlno


Blahopřejeme

Šedesát let, to není žádný věk, ale šedesát let společného života v manželství, to je výročí, které zaslouží pozornost.

Dvacátého osmého prosince, v období téměř ještě svátečním, jsme na Městském úřadě v Kopidlně společně s manžely Františkem a Růženou Drbohlavovými z Kopidlna oslavili jejich diamantovou svatbu. Přišli v doprovodu svých dětí, vnoučat a pravnoučat. Slova obdivu a přání všeho dobrého do dalších let společného života za všechny přítomné vyslovil člen zastupitelstva pan Jiří Machula.

Co dodat, snad jen: "Vážení manželé Drbohlavovi, ještě jednou blahopřejeme a do dalších let spolužití přejeme, aby vám nechybělo to nejdůležitější, a to je zdraví a láska nejbližších."

Hana Zajícová

manželé Drbohlavovi


V lednových Kopidlenských listech jsme zveřejnili článek pana Pěničky na téma "cestmistrovské středisko", v únorovém čísle otiskujeme pohledy "z druhé strany":

1. reakce člena zastupitelstva

Přemýšlel jsem, jak reagovat na článek pana Pěničky uveřejněný v Kopidlenských listech. Již v jeho první větě s otazníkem je cosi, co trápí nejen jeho, ale i nás ostatní, kterým nejsou lhostejné věci veřejné, prospěch celého města i jeho obyvatel.

Dále ve svém článku líčí své peripetie s cestmistrovským střediskem v sousedství jeho i ostatních spoluobčanů v ulici Švermově. Ve zmínce o kolaudaci provozu střediska Správy a údržby silnic a porušení stavebního zákona a občanského zákoníku nechť se vyjádří ti povolaní, například stavební úřad. Sám chci reagovat na další zmínku, a to o obecní vyhlášce 3/96 o územním plánu. Oblast současného cestmistrovského střediska nebyla zařazena obecně závaznou vyhláškou č. 3/96 do průmyslové zóny, jak to zmiňuje ve svém článku pan Pěnička. Tato zmíněná zóna sloužila podobně jako zóna pro dřevozpracující průmysl, cukrovar, rybářství apod. již v letech předešlých, než došlo ke schválení územního plánu v roce 1996. Jedna jediná věta v územním plánu by nic nevyřešila.

Jistě bychom všichni rádi uvítali, kdyby bylo možné tyto průmyslové zóny přesunout například ke kotelně cukrovaru. Skutečnost je však jiná.

Zastupitelstvo vyhláškou č. 3/96 odsouhlasilo v návaznosti na současnou průmyslovou zónu v oblasti cestmistrovského střediska zónu smíšenou.

O další větě, že občané Švermovy ulice jsou postaveni před katastrofální scénář, si dovolím tvrdit, že tomu tak není. Správa a údržba silnic se snaží výstavbou zmírnit a napravit stav věcí dnešních ke spokojenosti i občanů sousedících. Myslím, že další polemika je zbytečná, protože pan Pěnička nechce uznat argumenty protistran jako takových.

František Kotlář, člen zastupitelstva


2. reakce stavebního úřadu

Od zahájení stavby cukrovaru se objevila v Kopidlně pouze jedna stavba, která v souladu s územním plánem města má v Kopidlně největší investiční náklady, tj. cca 20,000.000 Kč. Není to soukromá společnost, ale státní příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jičín, která chce uvedeným nákladem rozšířit a zmodernizovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami a ČSN cestmistrovské středisko v Kopidlně, čímž se výrazně zlepší stávající životní prostředí v jeho okolí. Tato organizace bude celoročně zaměstnávat 11 osob a v zimních měsících 22 osob. Kopidlno je pověřenou obcí II. stupně a na ni budou kladeny daleko větší pravomoci a požadavky ve státní správě, než bylo doposud, což se promítne i do samosprávy města a tím jeho prosperity.

Areál SÚS Kopidlno zajišťuje správu a údržbu silnic ve své lokalitě průběžně v celoročním období. V zimním období se provádí údržba silnic podle povětrnostních podmínek i 24 hodin denně. Volná skládka škváry působí negativně na životní prostředí svou prašností hlavně v suchém stavu. V nočních hodinách v zimním období je nakládka posypového materiálu a provoz nákladních automobilů zdrojem zvýšeného hluku.

Návrh dostavby střediska SÚS vychází z nedostatečné kapacity garážových stání pro nákladní automobily, temperace stání pro pohotovostní vozidla a nutnosti vybudovat nové objekty pro posypový materiál - písek, kterým se zruší volná skládka škváry, a sůl se solankovým hospodářstvím, kterým se zruší stávající nevyhovující sklad soli. Tím budou odstraněny některé negativní jevy ze současného provozu, hlavně prašnost škváry. Začleněním řadových garáží před oplocení soukromých pozemků rodinných domů se sníží hladina hluku z provozu. Plánovaná je i plynofikace střediska - zrušení stávajícího způsobu vytápění pevným palivem (uhlím) a přechod na plynové vytápění (propan-butanem). Součástí stavby bude dobudování zpevněných ploch s živičným povrchem a inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, kabelových rozvodů nízkého napětí, venkovního osvětlení, plynovodních rozvodů) a sadových úprav. Z požárních důvodů bude nutno vybudovat podzemní požární nádrž - jímku o objemu min. 35 m3. Celé středisko bude doploceno. Dle požadavku investora bude provedena nástavba administrativního objektu - výměna ploché střechy za novou sedlovou.

Projekt dostavby cestmistrovského střediska respektuje požadavek investora vytvořit samostatné středisko splňující požadavky na zlepšení životního prostředí, požadavky hygienické, pracovní s využitím stávajících a nově budovaných objektů. Pro dobudování areálu je nutné rozšíření ploch směrem jihozápadním. Základní situační řešení staveniště a dispoziční řešení objektů je zaměřeno na splnění požadovaných funkcí jednotlivých objektů.

Jiří Janák, stavební úřad


Upozorňujeme občany, že se na městském úřadu (v přízemí) vybírají poplatky ze psů. Jejich splatnost je 31. března 2001.

Sazby poplatků činí ročně:

a) základní sazba - v Drahorazi, Ledkově, Mlýnci, Pševsi a Kamensku

- za prvního psa 40 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 60 Kč

b) zvýšená sazba - v Kopidlně

- za prvního psa 60 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 90 Kč


Policejní zpravodajství

 • V Ledkově se vloupal neznámý pachatel od 22. do 27. ledna 2001 do rekreační chalupy. Odcizil zde polštář ve tvaru džbánu a dále z kolny brusku. Celková škoda cca 6.000 Kč.

 • V Židovicích došlo k dopravní nehodě, když řidič vozidla dostal na namrzlé vozovce smyk a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Způsobená škoda byla cca 75.000 Kč, nehodu dále šetří Policie ČR.

 • Dne 9. ledna 2001 došlo k dopravní nehodě u obce Budčeves, kde řidič vozidla zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a v mírné levotočivé zatáčce se v protisměru střetl s protijedoucím vozidlem, jehož řidič na místě zemřel. Způsobená škoda na vozidlech cca 500.000 Kč.

 • K další havárii došlo 3. ledna 2001, kdy řidič z Prahy dostal na namrzlém povrchu vozovky smyk a s vozidlem Š-120 narazil do dopravní značky u železničního přejezdu v Kopidlně. Nehoda se obešla bez zranění, přítomnost alkoholu nebyla prokázána.

 • Dne 3. ledna 2001 v Kopidlně odcizil neznámý pachatel osobní vozidlo Š-Favorit, tmavomodré barvy, které měla majitelka zaparkováno před domem v ulici U Cihelny. Způsobená škoda cca 30.000 Kč.

  kpt. Jiří Valter, tiskový mluvčí OŘ Policie ČR


  O čem se také hovoří v novém zákoně o dopravě

  Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů č. 361/2000 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001 se v §18 zabývá rychlostí jízdy. Předpokládám, že řidiči se s tímto ustanovením již podrobně seznámili, ovšem i přesto bych chtěl připomenout znění 1. odstavce, který uvádí: "Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled."

  Je tedy naprostou neznámou, pokud se řidiči s tímto ustanovením seznámili, jak může docházet během roku k desítkám dopravních nehod, kde hlavní příčinou je porušení tohoto paragrafu. V samotném okrese Jičín došlo v této kategorii ke zvýšení o 14 nehod oproti roku 1999. Vezmeme-li počet nehod za rok 2000 celkem, je to plná čtvrtina.

  K nehodám, u nichž je zjištěno porušení rychlosti jízdy, dochází na všech typech komunikací, tedy nelze se vymlouvat, že se jedná o problém dálnic, neboť na našem okrese nemáme ani jeden kilometr dálnice.

  Na rychlost jízdy navazuje bezprostředně i § 19 zák. č. 361/2000 Sb., který hovoří o vzdálenosti mezi vozidly. "1) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého zastavení vozidla, které jede před ním."

  Pokud by řidiči dodržovali tento první odstavec uvedeného paragrafu tak poctivě, jak to většinou tvrdí při vyšetřování dopravní nehody, pak je těžko pochopitelné, že podstatnou část z více jak 800 dopravních nehod v našem okrese tvoří nehody, kde hlavní příčinou je označeno nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem.

  Policisté věří, že v rámci pozorného studia nového zákona o provozu na pozemních komunikacích se řidiči seznámí řádně i s touto problematikou a že pro letošní rok, první v tomto tisíciletí, se počet těchto zbytečných nehod sníží na minimum. Možná, že ne nadarmo se říká: "Jak na Nový rok, tak po celý rok", zkusme to společně doplnit i známým: "Když se ruka k ruce vine ..." a věřte, že policisté ČR volí raději úsměv, než blokovou pokutu za nekázeň v dopravě.

  kpt. Jiří Valter, tiskový mluvčí OŘ Policie ČR


  Vítání občánků

  Dne 2. 12. 2000 se uskutečnilo podzimní vítání občánků. Pozváno bylo 8 dětí, do obřadní síně MěÚ v Kopidlně s rodiči "přišlo" šest dětí.

  Byly to děti:

  Rudolf Kočka, nar. 2. 12. 1999
  Luboš Aust, nar. 23. 5. 2000
  Adam Nasikovský, nar. 30. 5. 2000
  Štěpánka Lexová, nar. 7. 8. 2000
  Barbora Kočková, nar. 14. 8. 2000
  Adéla Brádlová, nar. 26. 9. 2000

  V příštím čísle Kopidlenských listů přineseme informaci o počtu obyvatel s porovnáním s rokem 2000.

  Hana Zajícová


  Soudnička - Kašna v plamenech

  "Pane předsedo, už to víte?" S těmito slovy zastavila jedna "informátorka" jednoho květnového dne v jednom městečku předsedu přestupkové komise. Než stačil reagovat, pokračovala: "V sobotu v půlnoci se na náměstí u kašny děly hrozné věci! Nějaká parta něco oslavovala a potom úplně nahatí, jak ženský, tak chlapi, se koupali v kašně a běhali po náměstí." "Vy jste to viděla?" "Ne, ale něco jsem zaslechla, u novinového stánku si o tom dva povídali, ale ty nebudu jmenovat." " Dobře, paní, děkuji Vám, my si to prošetříme."

  Předseda sice znal kvalitu informací oné paní, ale to, co řekla, kdyby se stalo skutečně, by mohlo být přinejmenším přestupkem proti veřejnému pořádku. Opatrně s ostatními členy komise tuto věc začali prošetřovat, až objasnili celý příběh.

  V tom městečku bylo dobrým zvykem, že absolventi základní školy se po určitých létech scházeli, aby zavzpomínali na školu, pověděli si něco o sobě a ti, co se rozlétli do světa, se rádi porozhlédli, co je v městečku nového.

  Tak se stalo i v tomto případě. Zdatní x-cátníci měli takovýto sraz. Sezení po prohlídce školy a městečka si vyjednali v hospodě "U Lišků", kde bylo dobré jídlo a pití, čisto a útulno. Po večeři a uvítacím projevu každý z účastníků o sobě něco řekl, popřípadě to doložil fotografií. Když se takto všichni pochlubili, začala volná zábava, která se zprvu nemohla nějak rozjet. Jedním z účastníků setkání byl i známý vejlupek, muž vysoké atletické postavy, na svůj věk zachovalý, budeme mu říkat Pepa. Ten začal přemýšlet, jak zábavu rozproudit. Také ho napadlo, že by se mělo udělat něco takového, aby na to ostatní dlouho vzpomínali. Protože byl vynalézavý, brzy na to přišel. A hned přišel i na to, jak to šikovně provede, aby z toho nebyl velký malér. Když to vše měl pohromadě, vzal si stranou svých pět vrstevníků, kterým velel u hasičů, dal jim několik stručných pokynů, oni souhlasně přikývli a sedli si na svá místa.

  Po chvíli Pepa zaťukal slanou tyčinkou na prázdný pohár od vína, a když bylo ticho, vstal a prohlásil: "O půlnoci si zaplavu v kašně na náměstí." Když ustal užaslý šum, pokračoval: "Ano, v kašně sice zatím není voda, ale o půlnoci tam bude. My hasiči vám předvedeme ještě mimo mého plavání hasičský útok na oheň. Představte si, že kašnu někdo zapálí". Všichni byli zvědaví, co to bude a skrytě se na to těšili. Půl hodiny před půlnocí Pepa svým mužům pískl poplach a stanovil čas T. Zbrojnice a hydrant byly od místa požáru nedaleko a chlapci byli sehraný tým. Během krátké doby byly od hydrantu ke kašně nataženy hadice a na imaginární plameny se snesly první krůpěje vody. Účastníci srazu na vše s otevřenými ústy hleděli z bezpečné vzdálenosti. Po chvíli byl "požár" zcela zlikvidován a Pepa dal mávnutím ruky pokyn k hydrantu: "Voda stop!" Chlapci vše opět uklidili do zbrojnice. To již do půlnoci zbývaly pouze okamžiky. Pepa se otočil a prohlásil k užaslým přihlížejícím: "Co jednou řeknu, to také udělám. Jde se do vody!"

  Potom si s grácií profesionálního striptéra začal odkládat svoje svršky na záhon trávy vedle kašny. Když byl jen ve slipech, uvědomil si, jaká je zima. Ale co, tu chvilku vydržím. Když již vykročil ke kašně, začala jeho bývalá spolužačka Božka polohlasně skandovat: "Do naha, do naha". Ostatní ji okřikli, že je noc, ať je zticha. Poslechla. Pepa se na ní pohrdavě podíval a pomyslel si: "Teď najednou do naha, když jsme tě v devítce ošmatávali, tak jsi to práskla a dostali jsme poznámku a já jsem za trest nesměl doma měsíc kouřit. Tůdle." Hrdě vstoupil do chladné vody. I když jí nebylo moc, plavba v ní byla zajímavá. Na své trati potkával všelijaké věci. Několik kartonů s různými nápisy, jako např. Ponoški - 25 K, Tylko - 60 K apod. Také tam plavaly dva předměty, do kterých když šlápneme, je to nepříjemné.

  Po třech kolech Pepa prochladl tak, že se rozhodl vylézt. Cestou k restauraci mu museli spolužáci pomáhat. Cvakal zuby tak, že by čelistmi naklepal i tu nejtvrdší ruskou kosu. V hospodě ho vlídný pan vedoucí zavedl do kotelny, kde bylo příjemných 60oC a čisto. Pepa se otřel nabídnutým ručníkem, sundal a vyždímal slipy a dal je schnout. Ručník si omotal kolem beder. Dostal i speciální grog, do kterého se nedává voda. Po chvíli se potichu otevřely dveře do kotelny a v nich Božka. Pepa z jejího slastně připitomělého výrazu usoudil, že mu chce asi nyní vrátit to příkoří z 9. třídy. Na to neměl vůbec náladu. S výkřikem "Vypadni, slepice" vystrčil Božku ven, rychle se ustrojil a vrátil se do společnosti, kde byl jako hrdina oslavován až do té doby, než se rozešli.

  Takhle to bylo. Jako přestupek to kvalifikováno být nemohlo, protože zde chyběl jeden ze znaků přestupku - objekt napadení, což byl veřejný pořádek. Nikdo ze svědků události neuvedl, že Pepovo jednání bylo výtržnické nebo pohoršující či dokonce, že by projevil neúctu vůči společnosti. Naopak všichni uvedli, že je to pobavilo. Pepa uvědoměle vodohospodářské společnosti zaplatil hned po neděli 3 kubíky vody.

  Miloslav Veselý.


  Internet počtvrté

  Nyní, když už jsme jakž takž probrali připojení do sítě, můžeme začít s vlastní prací s internetem.

  Internet, jak už jsem několikrát psala, obsahuje nepřeberné množství informací a není v silách jednoho člověka udržet si celkový přehled. Internet je prostě příliš velký. Když hledáte konkrétní údaje nebo třeba program, může jejich nalezení představovat nemalý problém. Tentokrát se tedy budeme věnovat záležitostem hledání v internetu a používání nejrůznějších vyhledávacích mechanizmů. Služby, které lze k hledání používat, můžeme rozdělit do dvou skupin - katalogové a vyhledávací.

  Katalogové servery

  Katalogový server je server, který shromažďuje odkazy na nejrůznější www stránky. Organizuje je tématicky podle kategorií. Katalogové servery jsou si velmi podobné a způsob jejich použití se příliš neliší. Nejstarším a také nejznámějším serverem tohoto druhu je katalogový server Yahoo. Adresa je www.yahoo.com. Samozřejmě adresa končí com a tak se budete při vyhledávání muset potýkat s angličtinou.

  Mezi české katalogové servery patří

  Seznam, Atlas, Zmije.
  Seznam - www.seznam.cz
  Atlas - www.atlas.cz
  Zmije - www.zmije.cz

  Tyto servery se dají používat dvěma způsoby:

  1. Vyberete si některou z nabízených kategorií a objeví se vám stránka, která ji upřesňuje.

  Ta obsahuje dále odkazy na další podkategorie anebo přímo stránky, které se tou danou tématikou zabývají. Uveďme si příklad: Budu se chtít něco dozvědět o divadle - např. o Národním divadle, to je záležitost kultury. Proto bych v hlavním menu vybrala kulturu, poté divadla a nakonec bych si vybrala stránku přímo Národního divadla.

  2. Druhý způsob hledání na katalogovém serveru je napsání dotazu do okénka s tlačítkem "hledej" při hledání na českém serveru nebo "search" při hledání na anglických serverech. Stejnou možnost hledání máte i na tématických stránkách. Jen vás chci upozornit, že tyto vyhledávače neprohledávají obsahy stránek v internetu, ale jen vnitřní databáze katalogového serveru. České katalogové servery Seznam a Atlas umožňují i prohledávání stránek českého internetu, ale to už patří do druhé skupiny, tedy do vyhledávacích služeb a ty si necháme napříště.

  Jana Minářová


  Spolupořadatelé plesu podnikatelů a města Kopidlna:

  ALGIDA
  ANTIKVARIÁT - NOVÁKOVÁ LUDMILA
  ANTOŠ JIŘÍ - SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC
  ASKOP, S.R.O., KOPIDLNO
  AUTO - RAP PŠEVES
  AUTOBAZAR - VANÍČEK MIROSLAV
  AVEFLOR, A.S., BUDČEVES
  BAJZÍK - PEŠAVA - STAVEBNÍ PRÁCE
  BENKO, S.R.O. , KOPIDLNO
  BERNARD BOHUSLAV - TRUHLÁŘSTVÍ PŠEVES
  BUCEK VÁCLAV - SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC
  DROGÉRIE - MYŠKOVÁ RENÁTA
  FRIČ LUDĚK - RESTAURACE U KOZLA
  GOTTWALD JAN - PŮJČOVNA NÁDOBÍ
  HŮLKA JINDŘICH - ZEDNICKÉ PRÁCE - KRBY
  CHALUPNÍČKOVÁ VĚRA, NOVINOVÝ STÁNEK
  JANČA ALEŠ - SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC
  JANSTA MARTIN - POHOSTINSTVÍ PŠEVES
  JEDNOTA SD NOVÁ PAKA - STAVEBNINY LIBÁŇ
  KLABAN FRANTIŠEK - OBKLAD. PRÁCE
  KLÁPŠTĚ JOSEF - VÝROBA SKLENĚNÝCH FIGUREK
  KNÍŽKOVÁ VLADIMÍRA - CUKRÁRNA
  KOŇÁK JOSEF - SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC
  KOTLÁŘ FRANTIŠEK - ZEMNÍ PRÁCE
  KRAUS JOSEF - OBCHOD S PALIVY
  KROHOVÁ JAROSLAVA - LEVNÝ TEXTIL
  KROPÁČEK JOSEF - TRUHLÁŘSTVÍ MLÝNEC
  KŘIVÁČEK PAVEL - ZELENINA
  KYZIVÁTOVÁ LUCIE - PRODEJNA FLORA
  KUBÁNEK JAROSLAV , KOPIDLNO, HÁJENKA
  KUČERA MARTIN - AUTOBAZAR PŠEVES
  LAMBERTOVÁ HELENA - PRODEJNA MLÝNEC
  LEVNÁ DRŮBEŽ KOPIDLNO - SVOBODOVÁ JANA
  LEVNÁ OBUV - NOVÁKOVÁ JARMILA
  MALÁ HELENA - VÝROBA KERAMIKY
  MALÁT MILOŠ - TOPENÁŘSTVÍ
  MAŠKOVÁ DANIELA
  MAVE VRŠCE
  NEUBERTOVÁ ALŽBĚTA - ZPROSTŘ. ČINNOST
  NOŽIČKA MILAN - AUTODOPRAVA
  PEKÁREK JAROSLAV , CHOLENICE
  PEŘINA JAROMÍR - ZAHRADNÍK
  PLOCAROVÁ VĚRA - KOLONIÁL
  PRODEJNA MASA KOPIDLNO /B+B AGRO,S.R.O. ČINĚVES/
  PURMA MIROSLAV - ELEKTROINSTALACE
  PURMOVÁ HANA - PEDIKÚRA
  PVD PRO, S.R.O., KOPIDLNO
  RANČÁK JOSEF - AUTOOPRAVNA CHOLENICE
  ROUDNÁ OLGA - RESTAURACE
  RYBÁŘSTVÍ, A.S., STŘEDISKO KOPIDLNO
  RYCHLÉ OBČERSTVENÍ - BUCHAROVÁ MICHAELA
  SCANIA JIČÍN
  S.K.S. JABLONEC NAD NISOU
  SLAVÍK JINDŘICH - INSTALATÉR
  SLAVÍKOVÁ HANA - PRODEJNA SELEKT
  SLAVÍKOVÁ LENKA - KADEŘNICTVÍ
  STANÍKOVÁ JARMILA - SKLO PORCELÁN
  STAVEBNÍ PRÁCE - KARKOSZKA JIŘÍ
  STRNAD LIBOR - STAVEBNÍ PRÁCE
  ŠEVCŮ VÁCLAV - BEST FOTO
  ŠKODA JAN - POKRÝVAČSTVÍ
  ŠKOLNÍ STATEK KOPIDLNO
  TECHNICKÉ SLUŽBY JIČÍN
  T.K.H. - HROMOSVODY LIBÁŇ
  TRIPLET - VÝROBA PONOŽEK KOPIDLNO
  TUČKOVÁ LENKA - KOSMETIKA
  VALENTA LIBOR - TESAŘSTVÍ
  VÍCHOVÁ JIŘINA - SAMOOBSLUHA
  VOSEČEK LADISLAV - PRODEJNA ELEKTRO
  VRBOVÁ MARIE
  ZÁPOTOCKÝ JAN - ČAJOVNA
  HUNO PŠEVES
  FERONA, ZASTOUP. GENER. ŘEDITELEM ING. HYBŠEM
  RESTAURACE U TOMÁŠE

  Děkujeme všem spolupořadatelům za jejich pomoc.


  Internet v knihovně

  Od 15. ledna mají všichni zájemci možnost připojení na internet v městské knihovně. Této služby můžete využít od pondělí do čtvrtka. Podrobné informace obsahuje provozní řád, který níže otiskujeme celý.

  V knihovně je umístěn počítač s připojením na internet a multifunkční tiskárna. Můžete si zde vytisknout barevně vše, co si z internetu stáhnete. Dále máte možnost využít této tiskárny ke kopírování. Lze i vytisknout například přinesenou fotografii. Získaná data si můžete nahrát na disketu zakoupenou v knihovně. Máte možnost si stáhnout poštu, která vám přijde do vaší schránky umístěné na nějakém serveru. Dnes již spousta serverů nabízí poštovní služby a schránky. Pokud nemáte doma internet a přesto chcete posílat a přijímat poštu e-mailem, je toto velice zajímavá služba. Připojení na internet je velice rychlé a je řešeno přes přípojku euroISDN. Po dobu připojení platíte jen za provolané impulzy. Dobu připojení a cenu za připojení lze sledovat přímo na monitoru.

  Myslím si, že kopidlenská knihovna opravdu může nabídnout mnoho služeb všem lidem, kterým není moderní komunikace a získávání informací přes internet cizí.

  Případné dotazy a podrobnosti k těmto službám můžete získat v knihovně nebo na městském úřadu. Doufám, že všichni, kdo těchto služeb využijí, budou spokojeni a přeji si, aby byl internet v knihovně hojně využíván.

  Jana Minářová


  Město Kopidlno

  přijme

  dělníka na úsek místního hospodářství

  Nástup:2. května 2001

  Základní požadavky:
  - vyučení - nejlépe strojní obor
  - řidičský průkaz skupiny T

  Platové podmínky:dle nařízení vlády č. 253/1992 Sb., v platném znění, plat. třída 4

  Pracovní poměr bude uzavřen na dobu jednoho roku s pravděpodobností prodloužení na dobu neurčitou. Zároveň bude sjednána tříměsíční zkušební lhůta.

  Podrobnější informace zájemci obdrží na Městském úřadě v Kopidlně

  Nabídky, které budou obsahovat
  - základní osobní údaje
  - přehled dosavadní praxe
  - životopis
  - kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  mohou zájemci posílat nejpozději do 31. března 2001

  na adresu Městský úřad Kopidlno, Hilmarovo nám. 13, PSČ 507 32

  Zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru s výběrovou komisí, jehož termín bude sdělen týden předem. Výsledek výběrového řízení bude všem zájemcům oznámen písemně.


  Zubní ordinace MUDr. Jaroslavy Skalické v Kopidlně v ulici Tomáše Svobody je otevřena

  každé úterý a čtvrtek vždy od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Polední přestávka je od 12.30 hodin do 13.00 hodin. Telefon č. 551 938.

  V ostatní dny se můžete objednat na tel. č. 59 22 35 (zubní ordinace Vysoké Veselí).


  Obecní živnostenský úřad informuje

  Vážení živnostníci, jistě se k vašim uším v posledních několika týdnech dostaly informace o různých novelách různých předpisů. Z mnohých nejsou moudří ani úředníci, natož lidé, kteří nemají čas sledovat tu sprchu nových informací. Ráda bych vás seznámila alespoň s některými změnami.

  Dne 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 370/2000 Sb., který poměrně výrazně novelizoval obchodní zákoník (zák. č. 513/1991 Sb.). Ač to možná někteří drobní živnostníci nevědí, tento zákon se jejich činnosti týká velice výrazně, v podstatě je to ten nejdůležitější předpis, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související.

  V souvislosti s touto novelou se na zdejší úřad obracejí podnikatelé nejčastěji s otázkou:"Jak je to s těma razítkama?" Tento dotaz vyvolalo znění § 13a, ve kterém jsou oproti předchozí verzi zákona definovány náležitosti obchodních listin. Především bych chtěla zdůraznit, že žádný předpis neupravuje to, jak by mělo vypadat razítko, ale vzhledem k tomu, že si tímto způsobem podnikatel vlastně ušetří práci při vypisování údajů o své osobě, je praktické si razítko pořídit. V právu také nejsou ti obchodní partneři, kteří podmiňují uzavření obchodního vztahu přidáním razítka k podpisu, není-li takovýto způsob podpisu zapsán v obchodním rejstříku. Ale dohadujte se neustále s někým o své pravdě, většinou podnikatel podlehne a razítko ke svému podpisu připojí. Vrátím se tedy k náležitostem obchodních listin, zde si dovolím přesně odcitovat odstavec 1 zmíněného paragrafu:Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen. Konec citace.

  Vrátím-li se k tématu "razítko", z výše uvedeného by se dalo usoudit, že v případě, kdy si chce podnikatel pomocí razítka označit obchodní listiny zmíněnými náležitostmi, pak je více než účelné si razítko s těmito údaji pořídit. To jistě vyvolá další otázku:"A můžu tam dát i údaj například o provozovně?" Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Kdybych sama stála před takovým rozhodováním a věděla, že je praktické na razítku mít i další údaje, pravděpodobně bych si řekla:"Zákon mi ukládá konkrétním způsobem označit obchodní listiny. Na razítko, kterým tyto údaje na listinu vyznačím, si na první řádky dám to, co mi zákon ukládá a potom údaje další s patřičným označením, o jaký údaj jde, např. provozovna:...; bydliště:...; telefon:...; DIČ:... atd.", to je ale samozřejmě jenom moje úvaha, konečné rozhodnutí je na každém. Ale dost již k razítkům.

  Došlo také ke změně v tom, že přestal existovat u fyzických osob v jejich názvu dodatek. Chce-li taková osoba dodatek používat, musí se dát zapsat do obchodního rejstříku. V této souvislosti upozorňuji na to, že takovýto úkon vyžaduje přechod na podvojné účetnictví. Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku tedy vystupuje v obchodních vztazích pod svým jménem a příjmením.

  V § 8 a dalších zmíněného zákona se hovoří o obchodní firmě, dříve obchodním jménu. O tomto tématu se nebudu příliš rozepisovat, jelikož se neoficiálně hovoří o tom, že zákonodárci uvažují o návratu k předchozímu termínu, tak se necháme překvapit.

  K poměrně důležitým změnám došlo při zakládání obchodních společností, ale tento údaj zde uvádím proto, abych na tento fakt upozornila, nechci zde vypisovat další konkrétní paragrafy.

  Bude-li kdokoli ze čtenářů potřebovat se s jakýmkoli předpisem vycházejícím ve Sbírce zákonů seznámit, může tak učinit na zdejším městském úřadu. Ze zákona jsme povinni takovou informaci poskytnout a také to rádi uděláme.

  Na závěr bych se ještě ráda zmínila o tom, že v současné době někteří podnikatelé obdrželi sdělení, že spis k jejich živnosti je postoupen ze zdejšího živnostenského úřadu na Okresní živnostenský úřad v Jičíně. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že dle zák. č. 356/1999 Sb. některé živnosti přestaly být živnostmi volnými a staly se živnostmi řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými a bylo tedy nutné spisy postoupit. Ráda bych těmto podnikatelům připomněla, že většině z nich končí lhůta pro splnění některých povinností posledním únorem roku 2001. Ještě si dovolím připomenout další povinnost, která vyplývá z výše uvedené novely, a to, že podnikatel - fyzická osoba, který má odlišné místo podnikání od místa bydliště, musí doložit živnostenskému úřadu vztah k tomuto místu podnikání (nájemní smlouva, doklad o vlastnictví a tak podobně).

  Je určitě mnoho dalších informací, které jsou nové a jistě důležité, ale v případě, že jste dočetli až sem, myslím, že už se těšíte, až budete číst už něco jiného, tak snad jenom připomenu, že se na mne můžete obracet s dotazy buď telefonicky 552 291-2, nebo na e-mail:mesto.kopidlno@worldonline.cz.

  Helena Sedláčková, obecní živnostenský úřad


  Městské zastupitelstvo jednalo ...

  Ve středu 10. ledna 2001 se zastupitelé sešli na pracovní schůzce. Zabývali se sestavením návrhů plánů práce orgánů města a byli seznámeni s některými body programu - s návrhem pravidel rozpočtového provizoria a s návrhem nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Předběžně byli seznámeni s potřebnými stavebními akcemi pro letošní rok, aby mohli přemýšlet, čemu dají při schvalování rozpočtu přednost.

  Ve středu 24. ledna 2001 se konalo 13. veřejné Zasedání zastupitelstva města Kopidlna. Bylo prvním zasedáním, které probíhalo podle nového jednacího řádu zastupitelstva. Největší změnou oproti dřívějšímu průběhu jednání je možnost občanů a osob starších 18 let vlastnících v obci nemovitost vyjádřit svá stanoviska k projednávaným věcem. Toto je jedním z práv občanů obsažených v § 16 zákona o obcích. Celé znění § 16 přinášíme na jiném místě novin (je to jeden z textů, který na své zveřejnění čeká již několik měsíců). Nový jednací řád stanovuje, že po přednesení každého bodu programu nejdříve dostanou slovo členové zastupitelstva, následně se mohou rozpravy zúčastnit předsedové osadních výborů a nakonec občané. Po skončení rozpravy bude shrnuto, co z projednávaného bodu bude obsahovat usnesení. Před závěrem zasedání bude jako doposud samostatný bod - diskuze, ve kterém se mohou jak občané, tak členové zastupitelstva vyjádřit k jakémukoli tématu.

  Na programu 13. zasedání byly po tradičních informacích o dění ve městě zpráva o hospodaření v lesích, plány práce zastupitelstva a výborů, zásady hospodaření v době rozpočtového provizoria, nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, převody nemovitostí a diskuze.

  O dění ve městě informoval Vlastimil Hloušek. Sdělil, že kromě průběžné údržby chodníků a vozovek v zimním období byl dobudován vodní zdroj v Drahorazi. Zdroj vody je dostatečný, podle provedených rozborů je voda vyhovující jako pitná, pouze se bude muset částečně dochlorovat. Konečné zemní úpravy kolem vrtu byly odsunuty na jarní období, protože není účelné tyto práce vykonávat v zimě. V polovině ledna došlo k havárii vodovodního řadu ve Pševsi. Litinové potrubí, které je součástí koupeného vodního zdroje, prasklo. Oprava byla provedena pracovníky úseku místního hospodářství města Kopidlna. Byly zadány projekty na rekonstrukci restaurace na radnici (cena rekonstrukce včetně projektu by se měla pohybovat kolem 1,5 mil. korun) a na rekonstrukci bytu ve 2. poschodí čp. 12 (cena této rekonstrukce by neměla přesáhnout částku 150 tisíc korun). Byly odebrány vzorky odpadních vod z vodoteče za úřadem, která ústí do řeky Mrliny. Byl zadán projekt na odkanalizování ulic K Bažantnici, Nerudovy a Rybniční. Před několika lety byl stanoven plán postupného odvedení odpadních vod na čističku, která je ve vlastnictví cukrovaru. Zadání zmíněného projektu je v rámci tohoto plánu. Bylo provedeno zaměření střechy čp. 101 v Husově ulici. Vzhledem k tomu, že tato budova již není v ochranném pásmu kulturní památky - zámku, nebude nutné žádat o vyjádření odbor kultury okresního úřadu a město může zvolit samo, jakou krytinu použije. V průjezdu budovy radnice bylo nainstalováno provizorní osvětlení, jelikož je nutné tento prostor zamykat a zajistit pracovnici knihovny a pracovnici kontaktního místa okresního úřadu bezpečný průchod. V rozpravě k tomuto bodu nikdo připomínku ani dotaz nevznesl.

  Zprávu o hospodaření v lesích vypracovanou a přednesenou Františkem Slavíkem otiskujeme celou:

  "Město Kopidlno vlastní 336,30 ha lesní půdy. Z toho je cca 70 ha jehličnatého lesa a 266 ha listnatého. V roce 2000 byla v souladu s lesním hospodářským plánem prováděna těžba - obnovní (mýtní a rekonstrukce) a předmýtní (úmyslná a nahodilá). Mýtní byla prováděna v části lesa zvaném "Skalský" u obce Nečas a v části lesa zvaném "Habrovník". Mýtní těžbou vznikly tři holiny o celkové výměře 1,73 ha a bylo vytěženo celkem 382,43 m3 listnatého dřeva. Rekonstrukcí je prováděna přeměna porostu v předmýtním věku (hlavy naháněk bývalé bažantnice). Rekonstrukcí v části lesa zvaném "Skalský" vznikla holina o výměře 0,36 ha, dále v lese zvaném "Horka" také holiny o výměrách 0,21 ha a 0,23 ha. Při rekonstrukcích bylo vytěženo 6,48 m3 listnatého paliva.

  Při těžbě předmýtní úmyslné o celkové ploše 21,90 ha a bylo vytěženo celkem 164,11 m3 dřeva, z toho 119,81 m3 jehličnatého a 44,30 m3 listnatého.

  Těžbou předmýtní nahodilou (souše) bylo vytěženo celkem 62,66 m3 listnatého dřeva.

  V roce 2000 bylo celkem vytěženo 615,68 m3 dřevní hmoty, z toho 119,81 m3 jehličnaté a 495,87 m3 listnaté.

  Mýtní těžbou a rekonstrukcí vzniklé holiny o celkové výměře 2,53 ha byly v roce 2000 také zalesněny. Sazenice lesních dřevin jsou získávány z lesní školky ve Mcelích. V loňském roce bylo nakoupeno 19.800 ks sazenic dubu, 1.400 ks modřínu a 600 ks lípy. Veškeré vzniklé a osázené holiny byly v loňském roce také oploceny. Bylo použito 970 bm dřevěných plotovek a 670 bm drátěného pletiva. Plotovky jsou nakupovány na pile v Rožďalovicích a pletivo od pražské firmy Silvaco.

  U lesních kultur musí také probíhat jejich ochrana, spočívá převážně v ožínání buřeně (trávy), výřezu plevelných dřevin a nátěru proti okusu zvěří. Ožínání bylo provedeno na celkové ploše 9,80 ha, výřez plevelných dřevin na ploše 0,80 ha a proti okusu byly ošetřeny kultury na ploše 0,76 ha. Ošetření je prováděno přípravkem Morsuvin.

  V lesních porostech jsou také prováděny prořezávky, ty jsou prováděny v mladých kulturách lesních dřevin do výše cca 4 m. Účelem je odstranit nevhodné jedince a nadějným stromkům uvolnit prostor k růstu. Prořezávky byly v loňském roce provedeny na ploše 1,77 ha.

  Většina prací je prováděna dodavatelsky na základě smluv o dílo. Jedná se především o těžbu dřeva, jeho přiblížení na odvozní místo, prořezávky, výřez plevelných dřevin a částečně i ožínání. Zalesňování je zajišťováno většinou brigádnicky, např. pracovníky městského úřadu, myslivci nebo žáky střední zahradnické školy. Pálení klestu po těžbě, případně těžbu ve slabých probírkových porostech, kde nejsou cenné sortimenty, provádějí zájemci o palivové dřevo. Ostatní práce, jako oplocování, částečně i ožínání a další pomocné práce v lese provádějí pracovníci evidování u úřadu práce, které každoročně sezónně město zaměstnává.

  V rozpočtu města má hospodaření v lese samostatnou kapitolu. Příjmová část je tvořena v drtivé většině ziskem z prodeje dřeva a závisí na tom, jaké množství a za jakou cenu se podaří prodat. Výdajová část je sestavována podle předpokládaných příjmů, aby byl rozpočet vyrovnaný.

  V roce 2000 bylo v příjmech plánováno 600.000 Kč, skutečnost byla 603.770,10 Kč a výdaje byly oproti plánu 600.000 Kč ve skutečné výši 561.421 Kč.

  K tomuto bodu programu se rozproudila rozprava, a to konkrétně o využívání zaměstnanců na veřejně prospěšné práce, o problémech a přínosu tohoto způsobu zajištění prací.

  Dalším bodem programu byly plány práce schválené zastupitelstvem, jsou vyvěšeny v chodbě městského úřadu, nebudu se o nich na tomto místě podrobněji rozepisovat.

  Ani zásady hospodaření města v době rozpočtového provizoria není třeba podrobně popisovat, týkají se totiž zaměstnanců města a zastupitelů. Stanovují, že dokud nebude schválen rozpočet, nesmí se zahajovat žádné investice ani velké opravy, pořizovat drobný hmotný majetek ani zásoby materiálu. Rozpočet by měl být schválen 7. března.

  Nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic - to celé je název, proto ho již poněkolikáté opisuji celý. Název je dostatečně výstižný a celý text je vyvěšen na úřední desce. Dodat je třeba jen to, že z tohoto nařízení bude vycházet "plán zimní údržby místních komunikací". Možná by bylo dobré vysvětlit, že "nařízení" je nový pojem a znamená totéž, co dřívější "obecně závazná vyhláška v přenesené působnosti" - tedy právní předpis na místní úrovni, který může každá obec vydat na základě zmocnění v některém zákoně.

  V bodě převody nemovitostí zastupitelstvo schválilo prodej pozemku ve Mlýnci a vzalo na vědomí změnu hranic katastrálních území Drahoraz a Keteň v rámci pozemkových úprav.

  V diskuzi se mluvilo o potřebách investic v částech obce, o práci osadních výborů, o přípravě rozpočtu na letošní rok, o sousedských problémech, o výkonu funkce předsedy komise pro projednávání přestupků.

  Podle nového zákona o obcích musí být v obci, kde se nevolí obecní rada (což je i náš případ) veřejné zasedání nejméně jednou za dva měsíce. Podle tohoto pravidla zastupitelstvo stanovilo svůj plán práce, který otiskujeme celý. Upozorňuji však, že termíny nejsou závazné, podle okolností mohou být upraveny. Pokud jde o body programu, jsou předběžné a nejdůležitější, samozřejmě budou doplněny podle potřeby.

  Lenka Kropáčková


  Plán práce zastupitelstva města Kopidlna na rok 2001

  TermínHlavní body programu
  7. 3. 2001Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2000
  Rozpočet na rok 2001
  Organizační složky
  Organizace práce městského úřadu
  Výsledky inventarizace majetku a závazku k 31. 12. 2000
  25. 4. 2001Schválení závěrečného účtu města
  Informace k hospodaření
  27. 6. 2001Kultura
  Informovanost občanů
  Školství
  29. 8. 2001Hospodaření za 1. pololetí 2001
  Sociální péče, zdravotnictví
  24. 10. 2001Změna rozpočtu
  Zprávy o činnosti zastupitelstva, výborů, osadních výborů a komise
  Příprava plánů práce na rok 2002
  5. 12. 2001Rozpočet na rok 2002 nebo rozpočtové provizorium
  z Rozpočtový výhled
  Plány práce na rok 2002


  Rostlina měsíce ledna

  Hamamelis - vilín

  Efektní předzvěst jara

  Každá rostlina má své vrcholné období v roce, kdy je nejkrásnější. Výrazné květy nezvyklého tvaru jsou jistě nečekaným překvapením v zimě a probouzejícím se předjaří. Vilíny nás přesvědčí, že ani nejchladnější období roku nezabrání rozvití něžných květů teplých barev.

  Původ a charakteristika rostliny:

  Vilíny jsou opadavé keře, někdy až stromky. Celkem známe 6 druhů, pocházejí ze Severní Ameriky a východní Asie. Rostou pomalu a jsou dlouhověké. Netradiční květ se objevuje v nezvyklém zimním čase a v předjaří. Některé druhy vykvétají již koncem roku, další v lednu a únoru. Jemný květ podtrhují holé větévky, nezaniká v olistění. Vzhled keřů je vzdušný, neuspořádaný a strnulý. Listy částečně připomínají list lísky, jsou podlouhle anebo okrouhle vejčité, s krátkým řapíkem, na bázi zubaté. Na podzim se výrazně vybarvují do několika odstínů. Květy s čárkovitými korunními plátky jsou velmi nápadné a dekorativní, vytvářejí sytě zbarvené chomáčky. Častější jsou různé odstíny žluté, ale nescházejí ani růžové, červené až purpurové tóny. Rozkvetlé vilínové květy nezaskočí mráz ani sníh, nepříznivé počasí opakovaně přečkají zavinuté do klubíčka. Za hezkých dnů se opět rozvinou. Kořenový systém keřů je rozvětvený a hustý. Nevyžadují řez.

  Nároky na pěstování:

  Vilínům vyhovuje slunce a polostín, ideální je chráněná poloha, hluboké živné nepříliš suché půdy, nehodí se na suché stanoviště. Převážná většina vilínů potřebuje kyselé půdy. Rostliny jsou otužilé, dobře přečkávají zimu, snášejí i znečištěné ovzduší, netrpí okusem zvěří. Zaléváme je především v prvních letech po výsadbě. Starší rostliny špatně snášejí přesazování. Netrpí chorobami a škůdci.

  Použití:

  Nejlépe vyniknou samostatně. Dále se využívají jako předsadba jehličnanů a hustějších skupin keřů, do pozadí skalek. Dospělé rostliny potřebují dostatek prostoru, dorůstají až do výšky 4 m a jsou dlouhověké. Snažíme se zvolit místo, kde především v zimě oceníme krásu květů, např. u vchodu anebo na rohu domu, u nejpoužívanější domácí cesty, před terasou. Dají se pěstovat také v nádobách, menší rostliny si v době květu přeneseme na ideální stanoviště a po odkvětu je můžeme umístit na odlehlejší místo zahrady. Větévky se hodí k rychlení.

  Materiál poskytla firma Aladin Agency, Praha


  Co nového v obci Běchary

  V současné době klub důchodců a spolek divadelních ochotníků má již po výroční schůzi. V obou zájmových organizacích již máme představu, jak bude rok 2001 po stránce kulturní vypadat. Bude-li sloužit zdraví a budou-li finance, uskuteční se všechno.

  Leden je již za námi, ale jen pro informaci zopakuji, co všechno se v tomto měsíci uskutečnilo.

  Máme za sebou ples mysliveckého sdružení Kostřice, ples sboru dobrovolných hasičů, na kterém vystoupily naše mažoretky, včetně těch nejmladších. Dne 21. ledna proběhla výroční schůze spolku, kde se všichni seznámili s rozpočtem na rok 2001 a s čerpáním za rok 2000. Byl schválen plán činnosti. Herci a rodiče všech mažoretek se sešli v hojném počtu.

  Dne 29. ledna se uskutečnila výroční schůze Selské jízdy Židovice. Obecní úřad Běchary svolal veřejnou schůzi občanů, kde se všichni seznámili s rozpočtem na rok 2001 a kde byly zodpovězeny všechny dotazy, které se týkaly některých úkolů v obci.

  Velké i malé mažoretky cvičí pravidelně každý pátek a dne 10. února vystoupily na plese Selské jízdy Židovice.

  Klub důchodců se pravidelně schází každý čtvrtek. Na 3. března 2001 plánujeme zájezd na dětskou lední revue, která se bude konat na výstavišti v Praze. Pro návštěvníky je zde připravena i Matějská pouť a burza v areálu výstaviště. Pro velký zájem vypravujeme i další autobus. Jeden bude naplněn členy klubu důchodců a druhý bude pro mažoretky, jejich rodiče a prarodiče.

  Začátkem února se připravuje schůze obecního úřadu, kam budou pozváni všichni občané, kteří se nejvíce zasloužili o úspěchy vesnice v roce 2000.

  Dne 24. února se uskuteční průvod masek po vsi, letos již po 102. Večer pak maškarní merenda, kde bude hrát Kometa pod vedením pana Šturmy. Je to hudba, která loni o posvícení dokázala rozparádit i ty dříve narozené. Dne 25. února proběhne rovněž již tradiční dětský karneval, kde bude hrát pan Svoboda z Rožďalovic.

  Dne 22. března proběhne tzv. Jarní a Josefovská zábava. Na této akci bude hrát pan Haken z Kopidlna. Již teď se připravuje program, který bude složen z písniček, anekdot a hry, kterou připravil pan Karel Šoltys.

  Během února a března začne spolek divadelních ochotníků připravovat akci Vítání jara a Vynášení smrtky ze vsi. Chceme dodržet započatou tradici. Bude se týkat Vítání jara a posvícení na sv. Václava.

  O dalších akcích vás budeme průběžně informovat. Od měsíce března vás budeme seznamovat s historií všech zájmových organizací a začneme se Selskou jízdou Židovice.

  Irena Junková


  Střední zahradnická škola, SOU a OU Kopidlno informuje.

  Třetí lednový týden organizovala škola tradiční lyžařský výcvikový kurz v Rokytnici nad Jizerou. Ač zima v našich nejvyšších horách neukázala svou pravou tvář, podařilo se program kurzu naplnit. Pouhých 17 centimetrů sněhové pokrývky stačilo k vyřešení základních záhad lyžování. Pod vedením zkušených učitelů mgr. Tomáše Háska a Marcela Novotného mohli žáci prvního ročníku SOU vyzkoušet úskalí a nástrahy tohoto sportu. Řada z nich mohla projevit upřímnou radost z prvního samostatně sjetého kopce... O pohodu a kvalitní stravovací režim se starala kuchařka paní Křiváčková.

  Na závěr mohli účastníci konstatovat, že se kurz i přes nepříliš příznivé sněhové podmínky velmi vydařil.

  V pátek 9. února 2001 uspořádala SZaŠ společně s Nadačním Fondem v jičínském kulturním domě "Zahradnický ples". Výzdoba sálu i přilehlých prostor připomněla zúčastněným blížící se svátek sv. Valentýna. Po slavnostním předtančení hrála k tanci skupina Meteor. Návštěvníkům byla nabídnuta vazba na přání i připravená aranžmá ze sušených květin. Zajímavým zpestřením byla půlnoční dražba fantazijních kytic - prací žáků školy, kteří se v uplynulém roce prosadili v různých vazačských soutěžích. Spokojení účastníci si odnášeli i řadu hodnotných cen, které do tomboly věnovali ochotní sponzoři.

  Ples školy nebyl jedinou akcí, na jejíž výzdobě se žáci pod vedením svých pedagogů podíleli. V Kopidlně můžeme připomenout i "Ples podnikatelů a města Kopidlna". Maturitní ročník SZaŠ připravuje svůj ples na 3. března. Vstupenky je možno si zajistit v kanceláři školy.

  V pondělí 12. 2. 2001 se uskutečnila odborná přednáška pro žáky a pracovníky školy na téma "trávníky". Nejnovější poznatky z tohoto oboru nám přišel sdělit bývalý student ing. František Kopecký, dnes zaměstnanec firmy Eurogreen ČR, s. r. o. Přednáška se setkala s velkým ohlasem a byla jednou z mnoha, které se v tomto školním roce uskutečnily.


  Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie.
  Šalda


  Kopidlenský historický kalendář – Únor

  8. února 1899 první šibřinky Sokola
  13. a 14. února 1930 převoz Šliků do Veliše
  16. února 1921 dle sčítání mělo Kopidlno 2 282 obyvatel
  19. února 1922 založen studentský kroužek "Hilmar"
  23. února 1868 předán vzornému učiteli panu Hilmarovi stříbrný kříž
  25. února 1639 zavražděn v Chebu kopidlenský pán Albrecht z Waldštejna

  Z Kopidlenského historického kalendáře čerpala Jana Minářová


  KINO

  21. středa v 19.30 hodin
  Vstupné 44 Kč
  ** PODFU(C)K **
  Nevhodné do 12 let
  Ukrást obří diamant v Antverpách je jedna věc, dostat ho do New Yorku druhá. Chlápek, který má přepravu diamantu na starost, holduje totiž hazardu. Brad Pitt v ringu se zloději diamantů v černé americké gangsterské komedii.
  100 minut

  28. středa v 19.30 hodin
  Vstupné 44 Kč
  ** CHARLIEHO ANDÍLCI **
  Nevhodné do 12 let
  Tři krásné špičkové agentky používající jak inteligenci a sexappeal, tak těžké palné zbraně, asijská bojová umění a nejvyspělejší špionážní techniku, dostávají za úkol objasnit únos šéfa velké společnosti. Americká širokoúhlá komedie.
  95 minut

  Připravujeme na březen:

  7. DINOSAURUS (USA)
  21. ZAMILOVANÝ PROFESOR 2 (USA)
  28. ROAD TRIP (USA)

  Pozor:Ke vstupnému se připočítává příplatek 1 Kč na fond kultury


  Další číslo KL vyjde:16. 3. 2001

  Starší čísla Kopidlenských listů je možno zakoupit na městském úřadě.

  Má-li váš výtisk Kopidlenských listů jakýkoli nedostatek, bude vám vyměněn u prodejce nebo na Městském úřadě Kopidlno, případně vám budou vráceny peníze. Za případnou chybu se omlouváme.

  V Kopidlenských listech chceme informovat o všem, co by mohlo občany zajímat, uvítáme proto jakékoli náměty a příspěvky.

  Vydavatel:Městský úřad Kopidlno
  Adresa redakce:
  Městský úřad Kopidlno, Hilmarovo nám. 13
  507 32 Kopidlno
  tel. 0433 552 291 - 2, fax 0433 552 222
  Redakční rada:Lenka Kropáčková,
  Vlastimil Hloušek, Jana Minářová
  Grafická předloha:Rostislav Minář
  Vychází 16. 2. 2001


  Menu