1

98


SLOVO STAROSTY

Vážení a milí jičínští spoluobčané,

v tomto čísle občasníku Vás chceme seznámit především s rozpočtem města. Je důležité, abyste věděli, jaké má naše město možnosti investovat v letošním roce a zda členové zastupitelstva správně rozhodli, kam budou směřovat městské, tedy i Vaše peníze. Letošní rok bude daleko těžší, než léta minulá. Převážná část financí určených na investice – téměř 40 milionů - směřuje do rekonstrukce bazénu a pochopitelně tyto peníze budou chybět na jiných místech. Někomu se bude určitě zdát, že bazén by mohl počkat, že bychom měli stavět více bytů, rozšiřovat sítě plynu, vody, kanalizace, nebo opravovat chodníky a ulice. Vše toto je opravdu také potřeba. Rekonstrukce bazénu ale vyšla při průzkumu Vašich názorů jako jedna z nejdůležitějších a nejžádanějších akcí. Jsem proto přesvědčen, že jsme se rozhodli správně. Při pozornějším čtení rozpočtu zjistíte, že letošní rok není jen rekonstrukce bazénu. V plánu máme řadu dalších staveb a oprav a tak věřím, že i rok 1998 bude pro město Jičín dobrým rokem.

MVDr. Jiří Liška

starostaNÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIČÍNA NA ROK 1998


Příjmy rozpočtu 1998

Výše příjmů

Daňové příjmy a poplatky celkem

84 212 000,00 Kč

Příjmy za vlastní činnost

16 710 000,00 Kč

Kapitálové příjmy

18 961 000,00 Kč

Příjmy - přijaté splátky půjček

17 500 000,00 Kč

Přijaté běžné dotace

15 850 000,00 Kč

Přijaté kapitálové dotace

41 805 000,00 Kč

Příjmy celkem

195 038 000,00 Kč

Financování

Sdružené fin. Prostředky Vald. nám.

1 835 000,00 Kč

Záloha na prodej akcií Vč. Energetické

28 652 000,00 Kč

Financování z FRR a zůstatky účtů

15 000 000,00 Kč

Celkem financování

45 487 000,00 Kč

Zdroje financování celkem

240 525 000,00 Kč

Výdaje rozpočtu 1998

Výše výdajů

Místní hospodářství

Příspěvek Městský bytový podnik Jičín

1 800 000,00 Kč

Příspěvek TS Jičín na provoz

16 000 000,00 Kč

Příspěvek TS Jičín na investice

8 000 000,00 Kč

Rek. bazénu sportovního areálu

39 600 000,00 Kč

Zámecký park – sociální zařízení

600 000,00 Kč

Údržba objektů města

500 000,00 Kč

Městský informační systém

150 000,00 Kč

Celkem místní hospodářství

66 650 000,00 Kč

Doprava

Údržba chodníků a komunikací

500 000,00 Kč

Chodníky u okr. úřadu /kruh. objezd/

1 343 000,00 Kč

Rekonstrukce mostu ul. Pod Koželuhy

1 600 000,00 Kč

Vnější chodník Valdštejnovo nám.

2 000 000,00 Kč

Parkovací plochy - Nové Město

1 000 000,00 Kč

Komunikace ul. Pod. Koželuhy-pok.

2 500 000,00 Kč

Celkem doprava

8 943 000,00 Kč

Vodní hospodářství

Monitorování skládky Zebín

200 000,00 Kč

Likvidace černých skládek

100 000,00 Kč

Rekultivace skládek

200 000,00 Kč

Ostatní výdaje /studny apod./

200 000,00 Kč

Úprava vodoteče Soudná

60 000,00 Kč

Kanalizace Popovice

1 800 000,00 Kč

Celkem vodní hospodářství

2 560 000,00 Kč

Školství a vzdělávání

Provozní výdaje MŠ,ZŠ,ŠJ,ZVŠ,ZUŠ

19 500 000,00 Kč

Požární zabezpečení MŠ,ZŠ,ŠJ,ZVŠ

500 000,00 Kč

Dostavba III. ZŠ

22 440 000,00 Kč

Vybavení dostavby III. ZŠ inventářem

3 200 000,00 Kč

Připojení III ZŠ na el. Síť

630 000,00 Kč

Oprava střechy MŠ Máj

950 000,00 Kč

Úprava prostor kuchyně a jídelny ZŠ II

200 000,00 Kč

Celkem školství a vzdělávání

47 420 000,00 Kč

Kultura

Příspěvek na činnost-kulturní dům

1 450 000,00 Kč

-městská knihovna

2 605 000,00 Kč

-Biograf Český Ráj

300 000,00 Kč

Příspěvek – městské inf. středisko

265 000,00 Kč

Turistický rozvoj a cestovní ruch

235 000,00 Kč

Jičínský občasník

100 000,00 Kč

Jičínská regionální televize

190 000,00 Kč

Přísp. na festival Jičín Město pohádky

100 000,00 Kč

Honorář za knihu "Dějiny Jičínska"

150 000,00 Kč

Ostatní kulturní činnost

150 000,00 Kč

Odměny ostatní kulturní činnost

75 000,00 Kč

Dokončení řezu lipové aleje

600 000,00 Kč

Oprava a údržba kult. a hist. Památek

1 900 000,00 Kč

Úprava parku Libosad

3 006 000,00 Kč

Udržovací práce-loggie

600 000,00 Kč

Celkem kultura

11 726 000,00 Kč

Práce a sociální věci

Dávky sociální péče

5 500 000,00 Kč

Rehabilitační pomůcky zdrav. postižení

20 000,00 Kč

Městské sociální dávky

80 000,00 Kč

Sociální služby města Jičína

6 410 000,00 Kč

Rek. Na azylový dům – Štrauchova ul.

700 000,00 Kč

Výstavba domova důchodců

20 000 000,00 Kč

Celkem práce a sociální věci

32 710 000,00 Kč

Městský úřad

Správa Městského úřadu

19 680 000,00 Kč

Městská policie

1 800 000,00 Kč

Rekonstrukce budovy městského úřadu

6 000 000,00 Kč

Městský úřad celkem

27 480 000,00 Kč

Výstavba města

Výstavba bytového domu II

15 100 000,00 Kč

Výkupy pozemků a domů

4 700 000,00 Kč

ZTV Robousy

500 000,00 Kč

Územní plánovací podklady

500 000,00 Kč

Projekty

3 000 000,00 Kč

Studie

500 000,00 Kč

Celkem výstavba města

24 300 000,00 Kč

Všeobecná pokladní správa

Splátka úvěru na sportovní areál

5 500 000,00 Kč

Splátka úvěru na bytový dům I

1 300 000,00 Kč

Daň z příjmu právnických osob

6 000 000,00 Kč

Rúzné fin. výd. /poplatky, příspěvky ap./

2 600 000,00 Kč

Příspěvek - hasičský zách. s. okr. Jičín

100 000,00 Kč

Daň z převodu nemovitostí

400 000,00 Kč

Příspěvky města

300 000,00 Kč

Znalecké posudky

200 000,00 Kč

SK Hošek Robousy-půjčka

2 336 000,00 Kč

Celkem všeobecná pokladní správa

18 736 000,00 Kč

Celkem

240 525 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 1998 vychází z předpokládaných zdrojů financování ve výši 240 525 000 Kč. V letošním roce jsou provozní výdaje na údržbu a opravy nemovitého a movitého majetku města, výdaje na provoz škol, mateřských škol, kulturních zařízení, příspěvků na provoz účelových organizací města a výdajů na chod městského úřadu navrhovány ve výši 106 736 000 Kč. Investiční výdaje jsou navrhovány ve výši 133 789 000 Kč a budou využity zejména na financování rekonstrukce bazénů sportovního areálu ve výši 39 600 000 Kč, dostavbu III. Základní školy v Jičíně včetně vybavení inventářem ve výši 25 640 000 Kč, pokračování ve výstavbě domova důchodců ve výši 20 000 000 Kč, výstavbu bytového domu II v Ruské ulici 15 100 000 Kč. Dále se bude pokračovat v rekonstrukci budovy městského úřadu a investiční činnosti na skládce komunálních odpadů, kterou provozují technické služby. Vedle těchto finančně nejnáročnějších investičních akcí bude i letos město investovat do rekonstrukce sociálního zařízení v zámeckém parku, informačního systému města, oprav a rekonstrukcí komunikací, chodníků a mostu v ulici Pod Koželuhy, rekonstrukce chodníků na Valdštejnově náměstí, rozšíření a udržování městské zeleně, rozšíření parkovacích míst ve městě, dokončení řezu lipové aleje, oprav a rekonstrukcí historických památek města a rozšíření plynofikace města.Město a sociální sféra

Město Jičín prostřednictvím našeho odboru a Sociálních služeb města Jičína poskytuje mimo jiné pečovatelskou službu občanům s trvalým pobytem v Jičíně. Tato služba je poskytována v domácnostech a v zařízeních sociální péče, to jest v domovince, ve střediscích osobní hygieny a v do-mech s pečovatelskou službou těm občanům, kteří nejsou schopni si obstarat nutné práce v domácnosti, potřebují pomoc jiné osoby a tuto péči jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Pro zlepšení bytových podmínek a zabezpečení základních potřeb občanů, potřebujících pomoc druhé osoby byly v Jičíně zřízeny domy s pečovatelskou službou, v ulici Židovská, Barákova, v roce 1995 byla ukončena rekonstrukce nájemního domu na dům s pečovatelskou službou v ulici Přátelství a v roce 1996 v ulici Sokolovská. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou výhradně přidělovány starým nebo zdravotně postiženým občanům potřebujících pečovatelskou službu, kteří jsou schopni, s ohledem na svůj zdravotní stav a věk, vést samostatný život. Od roku 1995 až do dnešní doby byly přiděleny 120 občanům byty v domech s pečovatelskou službou. Jedná se především o byty velikosti 1+k, 1+1, 2+1, I. kategorie. Celkově je v domech s pečovatelskou službou 121 bytů I. kategorie, z toho je 7 bytů bezbariérových, které užívají těžce zdravotně postižení. Nyní tyto byty užívá 108 jednotlivců, 9 manželských dvojic a 2 rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Dalším zařízením sociální péče je dům – penzion pro důchodce v ulici Vrchlického, kde jsou poskytovány pečovatelské a částečně i ošetřovatelské služby občanům v důchodovém věku, kteří nevyžadují komplexní péči. Nyní v tomto domově je umístěno 45 osob.

Do budoucna rozšíříme poskytování sociální pomoci starým a zdravotně postiženým občanům v domově důchodců. Novostavba tohoto domova byla již započata v roce 1997 a měla by být ukončena v roce 1999. Budou zde poskytovány služby 54 starým a zdravotně postiženým občanům, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči. Umístěným zde bude poskytována ošetřovatelská a pečovatelská služba.

Vážení občané,

pokud Váš zdravotní stav je takový, že potřebujete pečovatelskou službu, můžete se obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě v Jičíně, kde Vám budou poskytnuty další informace o poskytování pečovatelské služby, či o přidělení bytu v DPS nebo o přijetí do domu – penzionu pro důchodce.

Ing. Vodák Rostislav

vedoucí odboru sociálních věcí a zdrav.Upozornění

V posledních dnech se pohybuje po městě občan nabízející údajně z pověření pana starosty pohlednice. Výtěžek z prodeje by měl jít na konto zdravotně postižených lidí. Upozorňujeme, že pan starosta nikomu podobné pověření nedal a jedná se tudíž o podvodníka, který se snaží od důvěřivých občanů získat peníze pro vlastní obohacení.KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY

pořádané v Porotním sále

Valdštejnského zámku
.

7. 3. sobota od 17.00 hodin

Jičínská divertimenta -

Saxofonové kvarteto Bohemia

26. 3. čtvrtek od 16.30 hodin

Veřejný koncert žáků ZUŠ

ke Dni učitelů

28. 3. sobota od 17.00 hodin

Jičínské návraty č.3 -

Trio B.Martinů

18. 4. sobota od 17.00 hodin

Jičínská divertimenta-

Martin Vojtíšek - klavír

28. 4. úterý od 16.30 hodin

Koncert absolventů ZUŠ

16. 6. sobota od 17.00 hodin

Jičínská divertimenta-

ČESKÉ NONETO

19. 6. pátek v 19.00 hodin

tradiční VÝROČNÍ KONCERT

pěveckého sboru SMETANA

s hostyJičín na INTERNETU.

Jičín jako významné historické město má pochopitelně své místo v síti internetu, oné dálnici propojující celý svět. Majitelé počítačů připojených do sítě internetu asi znají Českou vydavatelskou pro internet, s.r.o. s adresou /webhouse.cz/. Ta na adrese www.obce.cz uvádí základní statistické údaje našeho města a pomocí vyhledavače je zde možno najít potřebné informace o většině měst a obcí v republice. Jičín má ovšem i své www stránky, které informují návštěvníky o historii, kulturních památkách, turistických atrakcích a sportovních a kulturních možnostech Jičína. Texty jsou doplněny fotografiemi a jsou v češtině a angličtině. Na tyto naše stránky je přístup zdarma a adresa je jednoduchá: http://www.webhouse.cz/Jicin/.

Podle počítadla navštívilo naše stránky již 1 350 návštěvníků a největší zájem je o turistické atrakce a pak historii.

rasSběrné dvory zahajují činnost.

Technické služby nově otvírají tzv. sběrné dvory, které jsou určeny pro odkládání nebezpečných odpadů a výkup druhotných surovin.

Poskytované služby :

  1. poskytování komplexních služeb v ekologickém využití druhotných a odpadových surovin
- sběrový papír

- železný šrot

- litina

- barevné kovy

- textil (vlna, bavlna)

- kabely elektrovodné

- umělohmotné nárazníky

- nárazníky

S ceníkem i provozním řádem je možno seznámit se ve všech sběrných dvorech.

  1. likvidace objemného odpadu
- starý nábytek

- autosklo

- velké kusy plastů

- čalounění atd.

  1. uskladnění nebezpečných odpadů a jejich následná likvidace nebo recyklace
- použité elektrospotřebiče (televizory, rádia, počítače, ledničky, mrazničky atd.)

- zářivkové trubice, rtuťové výbojky

- suché baterie a baterie s obsahem rtuti

- olověné akumulátory

- olejové filtry

- textilní materiál znečištěný organickými a anorganickými škodlivinami

- obaly a nádoby z plastů se zbytky obsahu škodlivin

- zbytky barev a rozpouštědel

- nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin

- obsah skla a keramiky znečištěný

škodlivinami

- vyřazené léky

- zbytky spotřební chemie

Vyloučeno je nakládání s tímto odpadem:

  1. odpadní a zvláštní vody
  2. uhynulá těla zvířat a jejich ostatky
  3. radioaktivní odpady

Občané jsou povinni se při příchodu ohlásit u odpovědného pracovníka sběrného dvora, prokázat se průkazem totožnosti a poskytnout pravdivé informace o odkládaném odpadu pro zápis do evidence odpadu. Při přejímce nebezpečného odpadu je odkládající povinen dodat tento odpad vytříděný podle jednotlivých kategorií. Odpovědný pracovník sběrného dvora odmítne odložení odpadu, jehož složení neodpovídá deklarovanému druhu.

Provozní doba ve sběrných dvorech:

Konecchlumská 981

pondělí 6.00-14.00

úterý 7.45-17.00

středa 6.00-14.00

čtvrtek 7.45-17.00

pátek 6.00-14.00

Na Tobolce 110

pondělí 6.00-17.00

úterý 6.00-14.00

středa 6.00-17.00

čtvrtek 6.00-14.00

pátek 6.00-14.00

Skládka Libec

pondělí až neděle 8.00-16.00

Sběrné dvory jsou budovány tak, aby sloužily občanům k odkládání odpadů zejména odpadu se zvlášť nebezpečnými složkami.

Proto věříme, že plně využijete našich služeb, čímž přispějete k udržování čistoty našeho města.

Ing. Čeněk Strašík

ředitel TS města JičínaSportovní areál

(pohledy do historie)

(prof. V. Úlehla)

část druhá

Se schválením projektu v komisi pro výstavbu a pak v předsednictvu ÚV ČSTV větší potíže nebyly. Vždyť Jičín měl v čele ÚV ČSTV a po vzniku federace 28.10.1968 dokonce v české vládě jako ministra pro mládež a tělovýchovu svého rodáka doc.dr. Emana Bosáka. Ale představy Jičíňáků, že Česká národní tělovýchovná organizace v čele s Mil. Hlaváčkem převezme 60% nebo alespoň 50% finančních nákladů na stavbu se nesplní. Dne 10.4.1969 předsednictvo ČNTO projekt schválí , finančně se zaváže k příspěvku 6 miliónů, a to za podmínky, že investorem nebude TJ Jičín (ČNTO nechce být garantem stavby), nýbrž MěNV nebo ONV. Není to problém , protože MěNV Jičín (v čele s Pulcem) za projektem plně a rozhodně stojí a postavení investora přijímá. Nenechá přece tuto velkou šanci Jičína padnout ! A také ONV (předsedou byl p. Šoltys) stavbu okresního významu rozhodně podporuje.

Tak se p. V. Těhník stává zaměstnancem MěNV a dostává kancelář na městském úřadě a později na staveništi. Potřebuje ji tím více, že MěNV Jičín se nakonec stává i generálním dodavatelem . Všechny ty

početné cesty do Prahy na Průmstav a Armabeton i nadějně vypadající jednání s Vojenskými stavbami v Hradci Králové a Praze a jednání na Ministerstvu národní obrany, aktivita velitele jičínské posádky pluk.Řediny a všechny intervence a taktické plány nakonec totiž k úspěchu nevedly. A nezbývá, než aby město a p. Těhník a Kohl a další a další sháněli široký vějíř dodavatelů a subdodavatelů sami.

A současně i finanční prostředky. Během r. 1969 se podařilo zajistit na léta 1970-73 příslib Min.národní obrany 5 mil., ONV přislíbilo 4 mil. a přestavbu kotelny na blízkém sídlišti, aby se mohla stát zdrojem tepla i pro areál (za 2 milióny), Agrostroj přislíbil 1 milión a MěNV ručení za 2 mil. od závodů.

Rada Východočeského KNV 12.1.1970 projekt výstavby areálu schválila a zařadila do akce "Z". Z celkové hodnoty díla, podle projektu 31.360 000,- Kč, dala do rozpočtu výjimečně 85% hodnoty,

t.j. 26.656 000,- Kč. Zbytek se měl vytvořit svépomocí, tedy brigádnickou prací.

Bezpečný průvodce - písemné doklady uchované téměř v úplnosti paní Kohlovou tady končí.A pokračování z 70.let se nepodařilo na Městském úřadě v Jičíně objevit.Není však snadné představit si, s oporou novinových výstřižků, další rok ježdění a shánění.Ne ani tak peněz, jako stavebních materiálů a "stavebních kapacit" podniků, které by "laskavě" převzaly to či ono na stavbě. A pak tu byla obtížná časová koordinace jednotlivých stavebních organizací, aby na sebe práce patřičně navazovaly.Nejezdil jen p. Těhník a Kohl, jezdili i pracovníci ONV (zvláště stavebního a finančního odboru) a MěNV (především místopředseda p. Bartoš), pomáhalo i vedení Agrostroje ....

Dopracovával se a dolaďoval ještě i projekt (přibyl např. sál pro judo a sál pro stolní tenis). A tohle usilovné shánění a obstarávání trvalo ještě dalších pět let! Nepolevilo ani ku konci, protože ani koberce pro hotel, ani nádobí a příbory pro restauraci, ani tělocvičné nářadí nebylo tehdy možné prostě koupit. Bylo třeba vše zajišťovat rok dva dopředu!

Na podzim r. 1970 je ocelová konstrukce stavby na místě a v lednu začínají stavební práce: 16.1.1971 je zapuštěn první ocelový sloup. Když se začne ocelový skelet, montovaný Průmstavem Gottwaldov vyzdívat, dochází na brigádníky. Je třeba mobilizovat, přivést je na staveniště v pravý čas a tam je užitečně zaměstnat. Jen pro představu: v roce 1972 pracuje na stavbě průměrně 27 brigádníků denně, později o hodně více. Vše řídí p. Těhník se svým pomocníkem p. Imrichem Šťastným.

Po dokončení areálu a jeho slavnostním otevření 29.11.1975 se počet brigádnických hodin odpracovaných na stavbě udává na 450 000. Předseda MěNV s. Korbel děkuje především mládeži a studentům, hodně se vzpomíná na pomoc vojáků jičínské posádky a svůj velký podíl vždy zdůrazňovali sportovci. Nikde se však nepsalo o valdických trestancích, jejichž práce se v součtu brigádnických hodin také skrývá.Velkou zásluhu o to měl další Jičíňák dr. Boh. Kučera, který jako ministr spravedlnosti povolil práci lehčích vězňů na stavbě a dokonce přesunem trestaných mezi věznicemi posílil třetí nápravnou skupinu ve Valdicích a podíl odborných profesí v ní. Nejnáročnější práce , které nebylo možno svěřit obyčejnému brigádníku, prováděli trestanci. Např. pokládali dno bazénů, zdili ze skleněných cihel stěnu velké haly. Sám jsem v r. 1993 slyšel pana L. Kohla, jak vyzdvihoval práci vězňů z Valdic.

Dnešní problémy města souvisí také s velikostí areálu, který přesahuje potřeby města. Šlo opravdu o velikášskou stavbu ? Je zajímavé, že podle ústředních norem České tělovýchovné organizace v r. 1968 nepřekračovala plocha plánovaných tělocvičen v areálu (1672 m2) normu pro Jičín, protože pro patnáctitisícové město se počítalo s 2 738 m2 tělocvičné plochy "regulérní velikosti" (21x12). A plocha bazénu 495m2 zase zdaleka nepřekračovala normu pro 85 000 obyvatel okresu (969 m2 kryté vodní plochy).Jen pro celkovou zastřešenou plochu areálu se stavební komise ČSTV domáhala potvrzení, že Jičín vzroste na 18 000 obyvatel. Jiná věc je, že tehdejší normy byly , myslím, nadnesené a odpovídaly spíše ideálnímu "zlatému věku socialismu" než realitě. Někteří Jičíňáci cítili, že plánovaný sportovní areál převyšuje jičínské potřeby a je příliš velkolepou představou. Někteří (např. ing. Jiří Všetečka) to i vyslovil a zdá se, že i doc. E.Bosák to cítil. Ale postavte se proti nadšení většiny a proti vidině rozkvétající jičínské tělovýchovy!

Druhá věc, která se dnes areálu vyčítá, je prý špatná kvalita stavby. Měříme-li areál dnešní úrovní stavebnictví, pak ano. Ale ve své době byl areál svou kvalitou spíše nadprůměrné dílo. Jičíňáci svým usilovným shromažďováním pozitivních i negativních zkušeností z jiných sportovních středisek a iniciativou ve hledání nových technologií (skleněné cihly pro stěnu velké haly byly tehdy stavební novinou) rozhodně přispěli k dobré úrovni stavby. Závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby sportovního areálu 31.3.1977 (po ročním provozu) nelže, když konstatuje :" Kvalita většiny prací a dodávek byla vyšší , než bývá u akcí "Z".

Vlad. ÚlehlaNabídka na získání bytu v bytovém domě II v Ruské ulici

Město Jičín je investorem výstavby bytového domu v Ruské ulici, jehož výstavba již byla zahájena v roce 1997. Bytový dům je budován vedle nově postaveného bytového domu Ič. p. 571. Dům je projektován na 15 bytových jednotek. Nebytové prostory umístěné v prvním nadzemním podlaží budou po dokončení domu sloužit jako restaurace. Financování výstavby je plánováno tak, že část uhradí město ze svého rozpočtu a na části ve výši 10 361 000 Kč se budou podílet budoucí vlastníci jednotlivých bytů. Toto bude realizováno formou finanční spoluúčasti uvedené v následující tabulce podle jednotlivých bytů.

V měsíci lednu 1998 proběhlo první kolo nabídky bytů, při kterém byli vybráni zájemci o byty číslo 10, 11, 12, 13 a 15. Zájemci o zbývající dosud neblokované byty č. 1 – 9 a č. 14 se mohou hlásit na podatelně Městského úřadu v Jičíně, kde budou k dispozici přihlášky a podrobné podmínky pro zájemce o byt, včetně plánu půdorysů jednotlivých bytů. Informace o této nabídce Vám dále poskytnou vedoucí odboru MH Jaroslav Zachara nebo vedoucí finančního odboru Ing. Milan Köstinger.

Získání bytu na základě finanční spoluúčasti je výhodné zejména tím, že Město Jičín uhradí náklady spojené s výstavbou minimálně 320 000 Kč v průměru na jeden byt. Termín ukončení přijímání žádostí o výše uvedené byty je stanoven 13. 3. 1998.

Byt č.

Velikost

Podlaží

Plocha

Finanční

Stav

spoluúčast

1

2 + 1

2

71,33

846 980

Neobsazen

2

2 + 1

2

65,12

758 187

Neobsazen

3

2 + 1

2

62,12

715 097

Neobsazen

4

2 + 1

3

71,33

846 980

Neobsazen

5

2 + 1

3

65,12

758 187

Neobsazen

6

2 + 1

3

62,12

715 097

Neobsazen

7

2 + 1

4

71,33

846 980

Neobsazen

8

2 + 1

4

65,12

758 187

Neobsazen

9

2 + 1

4

62,12

715 097

Neobsazen

10

1 + 1

5

36,94

399 687

Obsazen

11

1 + 1

5

34,08

365 736

Obsazen

12

2 + kk

5

53,45

538 098

Obsazen

13

2 + 1

5

61,27

703 345

Obsazen

14

3 + kk

6

73,12

816 790

Neobsazen

15

2 + kk

6

57,49

576 552

Obsazen

Celkem

x

x

912,06

10 361 000OBČASNÍK

je neperiodická informační tiskovina vydávaná MěÚ v Jičíně a zdarma distribuovaná prostřednictvím poštovních doručovatelů do jičínských domácností.

Za jednotlivé příspěvky zodpovídají jejich autoři. Jazyková ani jiná korektura není prováděna.

Redakční rada : tel. 545 100, 545 117

e-mail : skolstvi.mujicin@jicinet.cz