Logo Kopidlenských listů / Odkaz na hlavní stránku


KOPIDLENSKÉ LISTY

ČÍSLO 1ROČNÍK 6.LEDEN 2001

Změny v pravidlech silničního provozu

Vážení čtenáři,

nový zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přebírá většinu pravidel z předcházejících právních norem a doplňuje je jednak některými novinkami, jednak úpravami administrativní problematiky spojené s řidičskými průkazy, řešením dopravních přestupků atd. Proto jsem pro vás shrnul vybraná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích a administrativních změn tak, abyste měli k dispozici přehledný výčet novinek, které se bezprostředně dotýkají účastníků provozu na pozemních komunikacích:

Přednost chodců na přechodech pro chodce
Novinky týkající se přednosti v jízdě
Novinky týkající se jízdy v jízdních pruzích
Novinky týkající se rychlosti jízdy
Více pro bezpečnost
Další významnější novinky
Novinky pro motocyklisty
Novinky pro cyklisty
Některé administrativní novinky

Přednost chodců na přechodech pro chodce

Povinnosti řidičů:

Řidič s výjimkou řidiče tramvaje je povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky, proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.

(§ 5, odst. 1, písm. h)

Povinnosti chodců přecházejících vozovku:

Pozor! Je velmi důležité vědět, že se nové pravidlo o přednosti chodců týká pouze chodců jdoucích na přechodu pro chodce!

Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Chodec musí dát přednost tramvaji.

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Novinky týkající se přednosti v jízdě

Na kruhovém objezdu:

Řidič vjíždějící na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.

(§ 22, odst. 5)

Novinky týkající se jízdy v jízdních pruzích

Princip "zipu"

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.

Změna jízdního pruhu:

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, při tom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

(§ 12, odst. 5)

Novinky týkající se rychlosti jízdy

Provoz na dálnici:

Na dálnici je povolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/h.

(§ 35, odst. 1)

Rychlost jízdy se sněhovými řetězy:

Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h.

Více pro bezpečnost

Svícení za dne v období, kdy platí "zimní čas".

V období mimo část kalendářního roku, pro kterou je stanoven letní čas podle zvláštního právního předpisu, musí mít vozidlo za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo obrysová světla a světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

(§ 32, odst. 3)

Dětská sedačka:

Řidič je povinen

přepravovat osobu mladší 12 let nebo osobu mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče pouze za použití zádržného systému,

přepravovat osobu mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než na sedadle vedle řidiče, které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému, toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje.

Zádržný systém je zařízení pro zajištění zvláštní bezpečnosti přepravovaných osob, například dvoubodový bezpečnostní pás nebo dětská autosedačka.

Zákaz držení mobilního telefonu za jízdy:

Řidič nesmí držet při jízdě s vozidlem v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení.

(§ 7, odst. 1, písm. c)

Další významnější novinky

Zastavení a stání i v obci jen v jedné řadě:

Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace, jen v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace.

Dopravní nehoda - limit hmotné škody 20.000 Kč.

Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 20.000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit dopravní nehodu policistovi.

Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 20.000 Kč, jsou povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

(§ 47, odst. 4, 5)

Vlečení s trojúhelníkem:

U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, např. za sklem.

(§ 34, odst. 8)

Zákaz přepravy osob v ložném prostoru nákladního automobilu a traktoru:

Přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru je zakázáno.

Novinky pro motocyklisty

Řidič motorového vozidla je povinen mít za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu.

(§ 6, odst. 1, písm. f)

Novinky pro cyklisty

Cyklista nesmí za jízdy na jízdním kole kouřit.

Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Další novinky pro chodce

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Některé administrativní novinky

Nové skupiny a podskupiny řidičských oprávnění a minimální věk pro jejich získání:

skupina AM od 15 let
mopedy a malé motocykly do 45 km/h

skupina A
motocykly do výkonu 25 kW od 18 let
motocykly o výkonu nad 25 kW od 21 let

podskupina A1 od 16 let
lehké motocykly do 125 cm3

skupina B od 18 let
motorová vozidla do 3 500 kg - přípojné vozidlo do 750 kg

podskupina B1 od 17 let
motorová tří- a čtyřkolová vozidla nad 45 km/h do 550 kg

skupina B + E od 18 let
jízdní soupravy z vozidla sk. B a přípojného vozidla nad 750 kg

skupina C od 18 let
motorová vozidla nad 3 500 kg + přípojné vozidlo do 750 kg

skupina C + E od 18 let
jízdní soupravy z vozidla sk. C a přípojného vozidla nad 750 kg

podskupina C1 od 18 let
motorová vozidla od 3 500 kg do 7 500 kg + přípojné vozidlo do 750 kg

podskupina C1 + E od 18 let
jízdní soupravy z vozidel podsk. C1 a přípojného vozidla nad 750 kg

skupina D od 21 let
motorová vozidla určená pro přepravu více než 8 osob + přípojné vozidlo do 750 kg

skupina D + E od 21 let
jízdní soupravy z vozidla skupiny D a přípojného vozidla nad 750 kg

podskupina D1 od 21 let
motorová vozidla pro přepravu více než 8 osob, ale ne více než 16 osob + přípojné vozidlo do 750 kg

podskupina D1 + E od 21 let
jízdní soupravy z vozidla podskupiny D1 a přípojného vozidla nad 750 kg

skupina T od 17 let
traktory a samojízdné pracovní stroje + k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo

Výměna dosavadních řidičských průkazů:
Řidičské průkazy vydané do 30. 6. 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona.

Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do dne nabytí účinnosti zákona jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let od nabytí účinnosti zákona.

Mnoho bezpečných kilometrů

Vám přeje

Autoškola Mojmír Hloušek


Blahopřání

Začátkem ledna oslavila paní Aloisie Válková významné životní jubileum.

Do dalších let Vám, paní Válková, přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z Vašich blízkých a hojnost Božího požehnání. Zároveň Vám vyprošujeme do dalších dnů života pomoc Boží, abyste všechny překážky na cestě života zvládala tak, jako doposud.

To Vám přejí a na setkání s Vámi se těší sousedé, farníci a všichni ti, kteří Vás mají rádi."


Pozvánka

Podle § 92 zákona č.128/2000 Sb.

SVOLÁVÁM

veřejné zasedání Zastupitelstva města Kopidlna

na středu 24. ledna 2001 od l8.00 hod.

na sál MěÚ Kopidlno

Program jednání:

1) Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

2) Informace o dění ve městě

3) Zpráva o hospodaření v lesích

4) Plány práce orgánů města

5) Zásady hospodaření v době rozpočtového provizoria

6) Nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

7) Převody nemovitostí, změna hranic katastrálního území

8) Diskuze

9) Usnesení, závěr

Zbyněk Smolík v. r.

starosta města


Ceny vodného a stočného v roce 2001

Vážení čtenáři,

následující text byl adresován starostovi, ale domníváme se, že bude zajímat všechny občany.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. Jičín informuje o důvodech, které vedly ke stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2001.

* * *

Citace:

Představenstvo na svém zasedání dne 12. 12. 2000 rozhodlo o jednotné ceně pro obyvatelstvo i ostatní odběratele takto:

vodné včetně DPH 20,06 Kč/m3

stočné včetně DPH 16,97 Kč/m3

Takto stanovená cena r. 2001 je pro domácnosti vyšší o 10,7 %, v absolutní výši o 3,41 Kč/m3 . Pro ostatní odběratele je cena naopak nižší o 6,7 %, tj. o 2,52 Kč/m3 .

Od roku 1993 mohou být v ceně vodného a stočného promítnuty pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží (vody), přiměřený zisk a daň dle příslušných daňových zákonů. Toto podléhá přísné kontrole státních cenových úřadů. Pro vaši informaci v roce 2000 proběhla cenová kontrola z finančního ředitelství Hradec Králové, která kontrolovala ceny od roku 1997 a nenalezla žádné neoprávněné náklady na vodné a stočné.

Od roku 1993 je stanoven výměrem Ministerstva financí matematický vzorec pro přepočet cen vodného a stočného, jiný pro domácnosti a jiný pro ostatní odběratele. Při výpočtu těchto cen se používá přepočítací koeficient, který byl původně stanoven ve výši 5 z důvodu sociálního zohlednění obyvatel. Při povinném použití tohoto přepočtu byly pak ceny pro domácnosti nižší než pro ostatní odběratele. Postupným snižováním koeficientu v minulých letech stát dereguloval rozdíl mezi cenami.

Vzhledem k tomu, že některé vodárenské společnosti již v předchozím období stanovily jednotnou cenu vodného a stočného a dále s ohledem na očekávané zákonné stanovení koeficientu ve výši 1 v průběhu roku 2001, rozhodlo představenstvo o stanovení jednotné ceny od 1. 1. 2001. Tím dochází k odstranění historických disproporcí a v dalším období se již budou případné úpravy cen týkat obou zmiňovaných kategorií stejnou měrou.

V ceně stočného pro rok 2001 se rovněž negativně promítá nutnost sjednocení odpisových sazeb majetku dle platných daňových předpisů. Toto opatření bude prováděno postupně v souladu s doporučením auditorské firmy.

V ceně roku 2001 je promítnut skutečně minimální inflační růst, tj. předpokládané navýšení cen materiálu, energií apod. zakalkulované v ceně je podstatně nižší, než je předpokládaná inflace v r. 2001. Rozdíl v této oblasti dle představ představenstva bude nutné vyřešit v rámci organizačních opatření uvnitř společnosti.

Věříme, že tento materiál pomůže získat základní informace o stanovení ceny pro příští rok. Současně jsme ochotni zodpovědět jakékoliv nejasnosti či dotazy ze strany akcionářů.


Městské zastupitelstvo jednalo...

V úvodu se musím čtenářům omluvit za to, že informace o jednání zastupitelstva nejsou nejčerstvější. Stejně jako několik dalších se do prosincového čísla ani tento článek nevešel, nebo přesněji řečeno byla dána přednost zajímavějším či takovým, které by za měsíc svoji aktuálnost zcela ztratily.

Ode dne voleb do krajských zastupitelstev platí nový zákon o obcích, což hodně ovlivnilo program veřejného zasedání zastupitelstva města konaného ve středu 22. listopadu 2000. Kromě tradičních bodů, jakými jsou zprávy o činnosti komisí, informace o dění ve městě, převody nemovitostí či diskuze, bylo na programu schválení nového jednacího řádu zastupitelstva, ustavení nových orgánů a reforma veřejné správy a odměny členům zastupitelstva. Dalšími body bylo vymáhání pohledávek, navýšení vkladu do Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. Jičín a nakládání s odpady v Drahorazi, Mlýnci a Pševsi.

Zastupitelé byli informováni o činnosti kontrolní komise, jejíž práce je náročná. Komise pravidelně čtyřikrát ročně provádí kontroly finančních prostředků v hotovosti na všech pokladních místech (tj. městský úřad, základní škola, mateřská škola, školní kuchyně, knihovna, Pševes) a kontroly cenin, to je známek, kolkových známek a stravenek na městském úřadě. Od listopadu 1999 do října 2000 proběhlo 23 kontrol. Kromě toho byla prováděna kontrola ve školní kuchyni, jejímž předmětem byla evidence strávníků a placení stravného.

Informace o dění ve městě tentokrát podával starosta Zbyněk Smolík. Mluvil o opravě střechy městského úřadu, o výstavbě autobusové čekárny ve Pševsi, o postupu prací při zajištění vody pro občany Drahorazi a o odložení kabelizace elektrického vedení v horní části náměstí. Zmínil se také o postupu zpracovávání projektu na rekonstrukci restaurace na radnici, kterou město bude provádět začátkem příštího roku.

Účetní města Jana Minářová seznámila zastupitele s výší a způsobem vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a navrhla některé pohledávky k soudnímu vymáhání, jiné (nevymahatelné) pohledávky k odepsání.

Místostarosta Miroslav Kout přednesl návrh na vložení nově vybudované stavby - zdroje vody a výtlačného řadu v Drahorazi - do Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. Jičín a zprávu o nakládání s odpady v Drahorazi, Mlýnci a Pševsi. Nejzajímavější informace ze zprávy o nakládání s odpadem, kterou připravoval Vlastimil Hloušek, zopakuji: Ve Pševsi je obydleno 49 domů, z nichž 33 domácností má popelnice. Prodej pytlů na odpad je ve Pševsi minimální. V minulých letech byly ve Pševsi zlikvidovány dvě černé skládky odpadu. V Drahorazi je trvale obydleno 31 domů, z nichž má 20 domácností popelnice. V letošním roce byla zlikvidována černá skládka v okolí hřbitova, skládka v prostoru u lesa za polní cestou na Údrnice bude zřejmě řešena instalací závory. Prodejní místo pytlů v obci není. Ve Mlýnci nemá žádná domácnost popelnici a funguje zde pouze pytlový svoz. Prodejní místo ve Mlýnci však letos neodebralo ještě žádný pytel. Likvidace černé skládky "Na Bábě" se zatím nedaří, ač o to již delší dobu usilujeme.

Reforma veřejné správy se stala jedním z bodů programu veřejného zasedání jen proto, že Ministerstvo vnitra požaduje od každé obce sdělení, zda souhlasí se zařazením pod pověřený úřad III. stupně tak, jak je ministerstvem navrženo. V našem případě je to pod Jičín, nelze jinak než souhlasit.

Bod převody nemovitostí byl tentokrát stručný, byl schválen jeden záměr prodeje pozemku ve Mlýnci.

Jednací řád zastupitelstva byl měněn z důvodu změny zákona o obcích, který dává občanům právo vyjádřit svá stanoviska a k projednávaným věcem zastupitelstva. Všechna práva, tak jak je zákon vyjmenovává, si mohli občané přečíst v informačním letáku, který byl v nedávné době rozdáván do domácností.

Nový zákon o obcích také stanovuje nové orgány, a to výbory, což budou orgány zřizované zastupitelstvem (na rozdíl od dřívějších komisí, které byly zřízeny starostou a jemu dávaly své náměty). Dosavadní komise byly zrušeny rozhodnutím starosty ke dni 10. 11. 2000. Povinné jsou opět výbory kontrolní a finanční. Tyto byly zřízeny, byli jmenováni jejich členové a předsedové, stanoveny náplně práce a zásady práce. Předsedy komisí jsou paní Jozefína Militká u komise kontrolní, Miloslava Uzlová u komise finanční a Jaroslav Jaroš u komise kulturní. Zákon počítá s tím, že kontrolní výbor bude mimo jiné kontrolovat činnost jiných orgánů, což dřívější komise nemohla. Finanční výbor má zákonem přesněji vymezenou působnost a do jeho práce bude patřit i oblast, kterou se u nás dříve zabývala komise místního hospodářství, to je hospodaření s majetkem města. Kulturní výbor by měl podle představ zastupitelů spolupracovat se školskými zařízeními a zájmovými sdruženími a pořádat více kulturních akcí. Nově zřízenými orgány jsou osadní výbory v částech obce Drahoraz, Mlýnec a Pševes. I do nich byli jmenováni členové a zvoleni předsedové a byly stanoveny zásady jejich práce.

Rovněž další bod programu byl projednáván z důvodu změny platných předpisů. Byly to odměny zastupitelů, zastupitelstvo stanovilo odměny všech neuvolněných členů, to je místostarosty, předsedů výborů a ostatních členů. Byly schváleny i dvě jednorázové odměny za dosavadní práci v komisích členům, kteří nebyli vůbec odměňováni.

V diskuzi se mluvilo o představách o práci osadních výborů.

V závěru připomínám, že usnesení z veřejného zasedání se vyvěšuje na úřední desku, zřízení výborů a jejich náplně práce a zásady práce a zřízení osadních výborů a jejich zásady práce jsou vyvěšeny v chodbě v přízemí městského úřadu, stejně jako jednací řád, všechny platné obecně závazné vyhlášky, zákon o obcích a některé další předpisy. Do zápisu ze zasedání zastupitelstva je možno nahlédnout na městském úřadě.

Lenka Kropáčková


Pracovní schůzky se konaly i v prosinci, a to 7. a 20. Na první se mluvilo o plynofikaci, o radnici, o autobusové čekárně v Kopidlně, o zpracovávaném projektu na rekonstrukci restaurace na radnici a hlavně o vodě v Drahorazi. Na druhé schůzce byl dohodnut termín veřejného zasedání, byly podány informace o věcech projednávaných na poradě starostů v Jičíně, zastupitelé byli seznámeni s výsledky inspekce provedené Českou školní inspekcí v mateřské škole v Kopidlně, mimochodem s výborným celkovým hodnocením, mluvilo se o nečistotě a špatném stavu náměstí a hodně se o něm diskutovalo, stejně jako o plynofikaci města, k níž bude provedena anketa s cílem zjistit názory občanů.


Když roste tráva v lednu,
roste špatně v červnu.
* * *

Suchý leden, mokrý červen.
* * *

Leden jasný, roček krásný.
Mnoho sněhu v lednu,
mnoho hřibů v srpnu.
* * *

25. 1. Den jasný
Pavla svatého znamená
hojnost dobrého.


Město Kopidlno

přijme pracovníka (pracovnici)

pro městský úřad - úsek realizace staveb, životního prostředí, místního hospodářství

Nástup: 1. března 2001

Základní požadavky:
- úplné středoškolské vzdělání
- praxe alespoň 5 let
Další požadavky vyplývající z druhu práce:
- řidičský průkaz na osobní auto
- schopnost organizace práce a vedení lidí
- spolehlivost, odpovědný přístup k práci
- umění jednat s lidmi

Platové podmínky: dle nař. vl. č. 253/1992 Sb. v platném znění, plat. třída 7

Náplní práce je toto místo vhodnější pro zájemce bydlící v Kopidlně nebo jeho částech.

Pro výkon práce bude nutné složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (po nástupu do zaměstnání).

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu jednoho roku s pravděpodobností prodloužení na dobu neurčitou. Zároveň bude sjednána tříměsíční zkušební lhůta.

Podrobnější písemné informace zájemci obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Kopidlně.

Nabídky, které budou obsahovat:
- základní osobní údaje
- přehled dosavadní praxe
- životopis
- kopii dokladu o dosaženém vzdělání
mohou zájemci posílat nejpozději do 25. ledna 2001na adresu:
Městský úřad Kopidlno, Hilmarovo nám. 13,
PSČ 507 32

Zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru s výběrovou komisí, jehož termín bude sdělen týden předem. Výsledek výběrového řízení bude všem zájemcům oznámen písemně.


Výzva dětí

Dočetli jsme se v Novinách Jičínska o výzvě žáků Zvláštní školy v Žamberku, kteří vybírají čárové kódy z prodávaného zboží pro desetiletého postiženého Pavlíka. Neznámý dárce mu nabídl zakoupení pojízdného invalidního vozíku, pokud se mu podaří nasbírat 1 milión těchto kódů s počátečním číslem 859. Jsou to čárové kódy českého zboží. Do konce roku se žambereckým podařilo nashromáždit 100.000 kódů, ale to je stále málo na splnění podmínky. Obrátili se proto s výzvou na děti celého Východočeského kraje se žádostí o pomoc. Chceme postiženému Pavlíkovi pomoci a rozhodli jsme se sbírat pro něj čárové kódy ve svém okolí. Obrátili jsme se na své spolužáky na škole, obracíme se i na vás, vážení a milí občané Kopidlna. Pokud nám chcete pomoci, podívejte se na čárové kódy zboží, které jste koupili, a pokud začínají trojčíslím 859, vystřihněte a předejte je kterémukoliv žákovi naší školy. Ten je určitě předá žákům naší třídy, kteří kódy shromažďují a v závěru měsíce je pošlou malému Pavlíkovi do Žamberka. Kolik ochotných lidí v našem městě potkáme? Kdo z vás nám pomůže? Předem děkujeme i za Pavlíka!

Žáci 8. B třídy ZŠ v Kopidlně


Užitečné informace

 • Nařízením vlády č. 429/2000 Sb. je s účinností od 1. ledna 2001 stanovena nová výše minimální mzdy na 5.000 Kč měsíčně.

 • Vyhláškou č. 448/2000 Sb. jsou stanoveny výše stravného pro účely poskytování cestovních náhrad, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
  Sazby stravného:
  55 až 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  85 až 102 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
  133 až 159 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
  Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel jsou za 1 km jízdy
  0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
  3,30 Kč u osobních silničních motorových vozidel
  Průměrné ceny pohonných hmot jsou
  29,20 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál
  29,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal
  29,70 Kč u benzinu automobilového 95 O Super
  32,20 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus
  26,90 Kč u motorové nafty.

 • Od 1. ledna 2001 nabývá účinnosti zákon o provozu na pozemních komunikacích, je to zákon č. 361/2000 Sb. Stejně jako do kteréhokoli jiného předpisu zveřejněného ve Sbírce zákonů je možné do něho nahlédnout na městském úřadě, je možno ho i okopírovat (cena za stránku je 2 Kč, u oboustranné kopie 3 Kč).


  Policejní zpravodajství

  * * * Dne 22. prosince 2000 u Kopidlna na křižovatce od Mlýnce nedala řidička přednost vozidlu na hlavní silnici. Nehoda je v šetření, ke zranění nedošlo, alkohol vyloučen, škoda cca 120.000 Kč.

  * * * Srna vběhla 26. prosince 2000 před vozidlo u Budčevsi. Řidička již nemohla střetu zabránit. Ke zranění osob nedošlo, alkohol vyloučen, škoda cca 40.000 Kč.

  * * * Po rozbití okna vnikl neznámý pachatel do rekreační chalupy v obci Vršce, kde nic neodcizil, ale způsobil škodu cca 2.200 Kč. K vniknutí došlo od 10. do 13. prosince 2000.

  * * * Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví pachateli, který koncem října loňského roku na nádraží ČD v Kopidlně napadl dalšího muže, kterému způsobil zranění s dobou léčení cca 6 týdnů.

  kpt. Jiří Valter, tiskový mluvčí OŘ Policie ČR


  Kopidlenský historický kalendář – Leden

  1514 odkázal Zikmund Kopidlanský solnici, trhy a clo městu
  1616 císař Matyáš uděluje majestát Kopidlnu
  1638 darováno Kopidlno císařským listem po smrti Waldšteina S. L.Ditrichsteinu
  1650 zemřel hrabě Jindřich Šlik
  1873 zemřel rodák kopidlenský J. N. Filcík, vzorný učitel a spisovatel
  1875 zahájeno představení na stálém jevišti v radnici
  1895 pořádán první ples Sokola
  1904 sehráno divadelní představení mládeže "Malí pastýři betlémští"
  1907 otevřena dívčí měšťanská škola
  1927 divadelní společnost Langrova sehrála místní román "Kalich krve" od A. V. Crhy

  Z Kopidlenského historického kalendáře čerpala Jana Minářová


  Co nového přinesou Kopidlenské listy v roce 2001

  Možná je nadpis příliš nadnesený, řeknete si, co by mohly Kopidlenské listy přinést nového? Tak jako všechny slušné noviny a časopisy se i my zamýšlíme na tím, co neděláme dost dobře, co bychom mohli vylepšit. V loňském roce se snížil prodej Kopidlenských listů, takže se jich tiskne každý měsíc o několik desítek méně - přesně 420 kusů místo 450 kusů.. Několik výtisků se povinně zasílá na určené instituce, další např. okresním novinám, rozdávají se do knihoven, čekáren u lékařů, apod. Z výtisků určených k prodeji vždy něco málo zbyde. Důvody menšího zájmu o Kopidlenské listy hledáme v jejich obsahu - jsou uveřejňované články pro čtenáře zajímavé, jsou aktuální, jsou dobře napsané? O některých nedostatcích víme a budeme se je snažit odstranit. Od letošního roku budou mít Kopidlenské listy o několik pravidelných rubrik více. Budou to kalendář místních výročí, pranostiky a citáty. Pokračovat budou osvědčené - policejní zpravodajství, jízdní řády, provozní doby, články o činnosti orgánů města a o prováděných akcích, informace o plnění rozpočtu. Naděje vkládáme i do spolupráce s nově zřízeným orgánem zastupitelstva - kulturním výborem.

  Upřímně řečeno, čím větší rozsah a náklad novin, tím větší finanční náklady. Cena novin náklady na jejich výrobu zdaleka nepokryje, a to platíme pouze zpracování na počítači a tisk v tiskárně. Děkujeme prodejcům, kteří nám noviny prodávají, a všem, kteří píší příspěvky či jinak pomáhají.

  Od letošního roku zvyšujeme ceny podnikatelských inzerátů na dvojnásobek, to je na 200 Kč za půlstránku a 400 Kč za celou stránku, zrušeny jsou snížené ceny za druhé a každé další zveřejnění. Ani při těchto nových cenách nebude zveřejňování inzerce výdělečné. Nezměněny zůstávají ceny za malé podnikatelské inzeráty (20 haléřů za jeden úhoz) a samozřejmě budou i nadále zdarma inzeráty pro občany.

  Doufám, že provedené změny budou k lepšímu.

  Lenka Kropáčková


  Upozornění: Od úterý 16. ledna 2001 je v Městské knihovně Kopidlno zpřístupněn internet pro veřejnost.


  Vodní zdroj v Drahorazi

  V měsíci říjnu roku 2000 byla podepsána smlouva mezi městem Kopidlnem a firmou Jiří Šmidrkal - AQUA, dle které tato firma provedla doporučenou velkoskružovou studnu v místě průzkumného vrtu v Drahorazi. Vyhledání vhodného pozemku, kde by studna měla být zhotovena, probíhalo od roku 1998, a to Vodními zdroji Chrudim, s. r. o. V loňském roce provedla dle naměřených výsledků firma Bohuslav Smetana - Artezia průzkumný vrt, ze kterého vyplývala nižší vydatnost zdroje, než se původně předpokládalo. Závěrečná zpráva doporučila městu Kopidlnu vybudování skružové studny o průměru 2,2 m a hloubce 6 až 8 metrů. V případě nižších přítoků by tato studna byla schopna svojí kapacitou zabezpečit plynulou dodávku pitné vody pro obec Drahoraz bez množstevních výpadků. Skutečnost však byla odlišná od předpokládaného plnění a ustálení hladiny v této studni. I při opakovaném odčerpávání vody ze dna nového vodního zdroje docházelo k tak pomalému vystoupání na původní hladinu, a to pouze do 0,5 m ode dna zdroje, že město Kopidlno požádalo řešitele úkolu Vodní zdroje Chrudim, s. r. o., o vysvětlení daného stavu a doporučení dalšího postupu prací. Závěry z průzkumu daného stavu nového vodního zdroje byly neuspokojivé a bylo doporučeno stavbu zastavit. Důvodem nedostatku vody ve zdroji bylo kolísání vodní kapacity přítoků v různém ročním období a přítomnost slínů, jež nepropustí spodní vody z nižších vrstev. Jako jediné vhodné řešení bylo doporučeno vybudování zdroje na stejné zvodni, na které se nachází původní, do listopadu fungující vodní zdroj, umístěný na soukromém pozemku. Převážná většina dílů na vybudování této studny bude použita ze zastavené stavby zdroje pitné vody. Tyto díly budou vyjmuty a odvezeny k nově vyhloubené kontrolní šachtě nacházející se v blízkosti původní studny. Poté bude tato šachta rozšířena na požadovaný průměr a vyjmuté skruže do ní postupně spuštěny. V nově vyhloubené šachtě je v současné době velice dobrý přítok pitné vody, která je odčerpávána a je měřena její kapacita. Technologicky bude jak tato, tak i původní stavba studny zabezpečena proti úplnému vyčerpání. Sousední, původní studna bude mít větší hloubku pro možnost čerpání pro soukromé potřeby majitelů než nově zbudovaná studna. Tím se zamezí jakémukoli omezení či poškození zájmů majitelů původní studny. Je doloženo, že čerpání ze dvou částečně závislých zdrojů obnovuje a pročišťuje podzemní přítoky a regeneruje oba zdroje. Finanční náklady na tuto akci by neměly přesáhnout předpokládanou rozpočtovanou částku 600.000 Kč. V době psaní tohoto článku není ještě akce dokončena, ale věřím, že tato varianta konečně přinese řešení v zásobování obce Drahoraz pitnou vodou. Děkuji všem občanům za trpělivost a především rodinám, kterých se stavba vodního zdroje přímo dotkla.

  Vlastimil Hloušek

  Foto 1
  Foto 2


  Vánoční výzdoba kostela

  Stalo se již téměř tradicí, že zdejší zahradnická škola se postarala vánoční výzdobu místního kostela. Začala s tím před léty paní Marie Hofmanová, v minulém roce ji vystřídala paní Marie Vystrčilová a letos paní Hana Hladíková. Každá z nich společně se svými žáky a žákyněmi vtiskla výzdobě svůj osobitý styl, který musela podřídit interiéru kostela. Úkolu se všechny zhostily na výbornou, jak o tom svědčí pochvalná slova všech stálých i nahodilých návštěvníků kostela.

  Vánoční výstava vazačského kroužku
  Práce dětí MŠ Kopidlno

  Tímto chceme poděkovat nejen těm, kteří se na výzdobě přímo podíleli, ale i vedení školy, zvláště ředitelce paní ing. Lence Noskové, která reprezentaci školy podporuje a i výzdobu zdejšího kostela bere jako ukázku dovedností žáků pod vedením jejich mistrů. Ještě jednou všem, kteří se zasloužili o sebemenší pomoc při realizaci výzdoby, děkujeme a již nyní se těšíme na příští Vánoce.

  Miloslava Uzlová


  Bude mít město Kopidlno další pomník, tentokrát v podobě cestmistrovského střediska u bytové zástavby ve Švermově ulici?

  Cestmistrovské středisko v těsném sousedství rodinných domků a jejich zahrádek je předmětem nespokojenosti občanů Švermovy ulice trvající více než 20 let. Občané podali téměř 20 oprávněných stížností ve věci narušování životního prostředí jejich rodinných domků a zahrádek pachem, smogem a nadměrným hlukem. Všechny stížnosti byly adresovány úřadu Kopidlno, který se jimi zabýval, takže do tohoto problému je plně zasvěcen. Narušování životního prostředí v této lokalitě je potvrzeno v závazném rozhodnutí okresního hygienika již ze dne 12. 7. 1983. Středisko zřízené minulým režimem proti zájmu sousedících občanů nikdy nemělo a dosud nemá žádné povolení ani kolaudaci potřebnou ke svému provozu. Správa a údržba silnic Jičín provozem tohoto střediska porušuje stavební zákon č. 50/1976 Sb. a ustanovení § 127 občanského zákoníku. Přes všechna tato zjištění a potvrzení nebyly učiněny kroky směřující k nápravě, a to jak ze strany úřadu Kopidlno, tak ze strany správních orgánů. Sami jsme již v r. 1983 vznesli návrh na přemístění střediska mimo oblast bytové zástavby. Navrhli jsme i místo, kam by bylo možné středisko přemístit. Bylo to mezi starou a novou silnicí směrem na Budčeves. Místo je mimo oblast bytové zástavby, přímo u hlavní silnice, takže z hlediska operativního zásahu při údržbě silnic ideální místo. Náš návrh však nebyl akceptován. Problémy občanů s provozem střediska pokračovaly. Další stížnosti, další jednání. Od samého začátku je zřejmé, že zde v návaznosti cestmistrovského střediska na obytnou zónu vzniklo konfliktní místo, které kromě nás občanů nikdo ze zainteresovaných orgánů nechtěl řešit.

  Nápravu tohoto neutěšeného stavu tudíž mělo přinést zpracování nového územního plánu sídelního útvaru Kopidlno v roce 1996. Okresní hygienická stanice Jičín v roce 1993 doporučila a připravila veškeré podklady zpracovateli územního plánu k ukončení provozu cestmistrovského střediska a zařazení uvedené oblasti do smíšené zóny. Rovněž naše stížnosti, návrhy a zápisy a jejich projednávání zpracované úřadem Kopidlno byly pádným argumentem zpracovateli územního plánu k řešení situace v této lokalitě. Správa a údržba silnic Jičín se prostřednictvím ředitele Pavlíčka v r. 1994 vyjádřila tak, že netrvá na provedení skládky škváry v tomto místě, ale připravuje vybudování nové skládky pro občany v přijatelnějším místě, které bude splňovat veškeré podmínky pro tuto ukládku. Rovněž tím vyzývá úřad Kopidlno, aby o vážnosti problému informoval nadřízené orgány SSF-Praha.

  Co se však stalo. Oblast současného cestmistrovského střediska byla obecně závaznou vyhláškou č. 3/1996 - územním plánem zařazena do průmyslové zóny. Neuvěřitelné. Stačila jedna jediná věta v územním plánu a celý problém způsobený minulým režimem trvající 20 let byl vyřešen. Tímto neuváženým krokem se problémy občanů ještě znásobily. Na podkladě takto schváleného územního plánu podala Správa a údržba silnic Jičín u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí ve věci "dostavby cestmistrovského střediska" v této lokalitě nákladem 20 mil. Kč. Občané Švermovy ulice jsou tímto postaveni před katastrofální scénář. Místo skládky 2000 m3 škváry, která zde byla skladována, zde má být postaven sklad na 2000 m3 písku, místo skladu 150 t soli má být postaven sklad na 450 tun soli. Ke stávajícím 4 garážím má být přistavěno dalších 11 plus 2 údržbářské dílny. Tudíž zde má být 15 garáží pro těžkou techniku. Řada garáží o výšce 6 m je situována na jižní straně u rodinných domků v délce 50 m.

  Občanům nezbývá, než se opět bránit tomuto záměru. Již třikrát jsme vznesli výzvu městskému zastupitelstvu o podání návrhu na změnu v územním plánu. Zastupitelé v první chvíli byli ochotni pomoci občanům v řešení této situace, ale když pochopili, že veškerý problém spočívá ve schválené průmyslové zóně v územním plánu, veškerá iniciativa a pomoc z jejich strany se jaksi vytratila. Zastupitelstvo nám sděluje, že návrh na změnu územního plánu podávat nebude. Prý by taková změna byla finančně velmi nákladná a časově by trvala 2 - 3 roky. Podle vyjádření architekta však je zcela běžné provádět změny v územním plánu. Finanční částka takovéto změny by přišla zhruba na 20 tisíc Kč a časově se to dá zvládnout do 6 měsíců. Proč nás zastupitelstvo zastrašuje statisícovými částkami dřív, než si vše důkladně ověří?

  Co k tomu dodat? Z uvedeného vyplývá, že občané Švermovy ulice nemají oporu v současném zastupitelstvu. Minulý totalitní režim rozhodl, aby občané Švermovy ulice žili téměř 20 let u hromady škváry 2000 m3 jako u smetiště obklopeni prachem, hlukem a smogem. Problémy občanů jsou dnes opomíjeny stejně jako v minulosti. Tak a teď si vyber, vážený občane. V demokratických volbách si zvolíme členy zastupitelstva, kteří se dobrovolně rozhodli zastupovat občany. Zastupitelé pak po svém zvolení slibují, že budou hájit zájmy občanů města. V situaci, kdy je toho nejvíc třeba, se však zastupitelstvo chová zcela lhostejně k zájmům a problémům občanů. Vždyť jim musí v první řadě jít o spokojenost občanů, o zachování klidného bydlení ve zdejším městě. S takovým přístupem se však problémy neustále hrnou před sebou a stále více narůstají. Dnes je nám jasné, že při návrhu a zpracování územního plánu se stala chyba i ze strany ing. architekta - urbanisty Králíka, který jako odborník byl vybrán pro vypracování tohoto územního plánu. Jeho povinností bylo důkladně se seznámit se všemi problémy, obzvlášť návazností obytných a průmyslových zón. Byl za to řádně zaplacen. Jinak by se nemohlo stát, aby v konceptu územního plánu byly téměř všechny rodinné domky ve Švermově ulici ohodnoceny jako velmi dobré a vzápětí byly znehodnoceny přiřazením přímou návazností průmyslové zóny. To by se takovému odborníkovi nemělo stát. Chyba se rovněž stala ze strany zadavatele vypracování územního plánu. Vždyť rozvojový program sídla by měl mimo jiné obsahovat formulaci problémů, varianty řešení atd. Tento problém se střediskem Správy a údržby silnic Jičín trvá již více než 20 let. Město Kopidlno mělo k dispozici od Okresní hygienické stanice v Jičíně všechny podklady potřebné k ukončení provozu střediska v této lokalitě a doporučení zařadit uvedenou oblast do smíšené zóny. Tyto dokumenty však pravděpodobně nebyly ze strany zadavatele předloženy zpracovateli územního plánu. Rovněž vyjádření dotčených orgánů státní správy je nepochopitelné, Okresní hygienická stanice Jičín doporučí zpracovateli územního plánu vyjmutí této lokality z průmyslové zóny a zařazení do zóny smíšené. V závěrečném rozhodnutí snad zapomene na dané doporučení, zapomene na všechna ta projednávání stížností občanů a vydá kladné stanovisko k územnímu plánu.

  K územnímu řízení dostavby cestmistrovského střediska jsme podali odvolání. Všechny naše námitky jsou však ze strany stavebního úřadu zamítnuty. Územní rozhodnutí tudíž nabylo právní moci. V současné době bylo stavebním úřadem v Kopidlně vydáno stavební povolení na dostavbu cestmistrovského střediska. Rovněž k tomuto jsme podali odvolání, ale již prostřednictvím advokátní kanceláře. Zastupitelstvo by si mělo uvědomit, že nám občanům jde v této situaci prakticky o všechno. Uvažovaná výstavba cestmistrovského střediska by natrvalo znehodnotila tuto lokalitu ve Švermově ulici, znehodnotila nemovitosti občanů. Znovu musíme připomenout, že dnes jsou veškerá rozhodnutí plně v kompetenci jen městského zastupitelstva. Je to ostuda města, že tento stav nechalo dojít do krajnosti, že nedokázalo najít cestu k občanům Švermovy ulice a hledat východisko z tohoto stavu. Za daných okolností se budeme bránit všemi dostupnými prostředky uvažované výstavbě cestmistrovského střediska.

  Jménem občanů Švermovy ulice sousedících s cestmistrovským střediskem
  Josef Pěnička.


  Vánoční pohádka

  Předvánoční doba je tradičně spojena s pohádkou. Proto se žáci základní školy pod vedením učitelky paní Blanky Gabrielové rozhodli nacvičit pro vánoční besídku dramatizaci známé pohádky O Sněhurce. Po 3 měsíce nacvičovalo téměř dvacet chlapců a dívek z 6. - 9. třídy každé ráno a několikrát týdně i odpoledne známý pohádkový příběh. S malováním kulis pomohla paní učitelka J. Velartová. Písničky, převážně vánoční, s dětmi nacvičila paní učitelka D. Říhová. V předvánočním týdnu přípravy vrcholily. Vlastní premiéra proběhla před vděčnými zraky dětí z kopidlenské mateřské školy a žáky l. třídy. Prvá repríza se uskutečnila pro žáky l. stupně ZŠ. Zvláště pečlivě se účinkující připravili na odpolední představení pro rodiče a přátele školy. Poslední předvánoční představení sehráli účinkující pro své spolužáky z 6. - 9. třídy v poslední vyučovací den starého roku. Všechna představení se vydařila. Diváky znovu dojal příběh o hodné a nešťastné Sněhurce (představovala ji Eva Zajícová), týrané zlou královnou macechou (Gábina Prášková), ochraňovanou sedmi trpaslíky (hráli je chlapci ze 6. třídy), kterou z prokletí osvobodí odvážný princ (Ondra Nosek). Sněhurku nedokázal ochránit ani hodný král (Vítek Kulhánek), protože zlá královna si vzala na pomoc mocného čaroděje (skvěle zahraného ve dvojroli Ondrou Noskem). Ale dobrá víla Královna lesa (Jana Zajícová) a četná zvířátka nakonec spolu s princem Sněhurku zachrání. Tak jako v každé pohádce dobro zvítězí nad zlem. Suverénní vystoupení mladých herců technicky skvěle podpořili Saša Kulhánek, Vláďa Turanský a Jan Pavera. Text sledovala Petra Vaníčková a Radka Šebková, výstupy organizovala Irena Kosťučenková. A nad vším bděla pozorným okem režisérka, dramaturgyně a hlavní iniciátorka představení paní učitelka Blanka Gabrielová. Perfektně nacvičeným představením znovu dokázala své mimořádné organizátorské schopnosti. Svou inscenací pohádky dala vyniknout mladým hercům - žákům školy. Ti dostali možnost předvést své schopnosti, čehož oni dokonale využili. Pracovitostí a nadšením při nácviku, precizností předvedeného představení dokázali, jaké talenty na kopidlenské škole máme. Je třeba zdůraznit, že bez podobné příležitosti bychom to nikdy nepoznali. Proto díky všem, kteří nácviku a vlastnímu představení věnovali tolik volného času. Nebyl to zmarněný čas. Přinesl výsledek, na který se bude nejen na škole, ale i ve městě dlouho vzpomínat. Děkujeme!

  Oldřich Suchoradský

  Foto


  Vánoční šachy ve škole

  Poslední školní den roku 2000 byl v základní škole nebývale pestrý. Vedle již na jiném místě popsaného školního představení pohádky O Sněhurce se uskutečnila ve zbývajícím čase posledního školního dne řada aktivit, které daly žákům možnost svobodné volby zajímavých činností. A tak zatímco někteří psali po internetu Ježíškovi, další hráli v sokolovně Vánoční turnaj ve stolním tenise (vyhrál žák 8. třídy Michal Hladík před spolužákem Janem Kubánkem). V kabinetě chemie si zájemci zkoušeli odlévat podle vánočního zvyku tekuté olovo. Další sledovali na novém videu Vánoční překvapení - videokazetu, kterou vyhrála PC PARTA školy v internetové soutěži. Rušno bylo ve školní tělocvičně, kde probíhala vánoční diskotéka zpestřená tanečním vystoupením dívek 7. a 8. třídy a malých mažoretek s programem, který nacvičovala děvčata 9. třídy. Svoji tradici prodloužili šachisté. Ráno si zahráli na zkoušku a odpoledne přivítali téměř 90 účastníků tradičního Vánočního šachového turnaje.

  Vítězem kategorie mladších hráčů se stal Pavel FENCL z Lysé n. Labem, který porazil všechny své soupeře. Nejlepším kopidlenským hráčem se stal nečekaně Radek KYZIVÁT, žák teprve 2. třídy, který za své 8. místo v konečném pořadí získal cenu starosty města pana Zbyňka Smolíka. Uznání zaslouží i Lucka DOKTOROVÁ, která byla z kopidlenských hráčů druhá nejlepší a zároveň se stala nejlepší dívkou celého turnaje.

  V turnaji starších slavili triumf opět hráči z Lysé nad Labem, když vyhrál Michal Švondra před Pavlem Postupou a jičínským Martinem Štolcem. Z našich byl nejlepší a krásnou cenu věnovanou starostou města (čokoládové šachy), vyhrál žák 8. třídy Milan ŠAFAŘÍK, na celkovém 5. místě, za ním skončila jeho spolužačka Jana Suchoradská. Velký turnaj hrála i Jana KARLÍKOVÁ. Krásné vánoční ozdoby věnovaly do turnaje firmy HAN a Bohemia Star. Vánoční turnaj v kopidlenské škole završil pestrý den, při kterém se žáci nejen dobře pobavili, ale v řadě případů ukázali své dobré schopnosti a možnosti.

  Oldřich Suchoradský

  Foto 1
  Foto 2


  Co nového v obci Běchary

  Rok 2000 skončil, a tak je třeba udělat bilanci toho, co se udělalo a co se ještě musí udělat. Všichni jsme se však dohodli, že tento rok byl úspěšný. Odpracovalo se mnoho hodin na zkrášlení obce a díky pochopení všech zájmových organizací a občanů se podařilo uskutečnit zdařilý sjezd rodáků. Nikdo z účastníků chválou nešetřil.

  V současné době se v obci stále pracuje. Provádí se rekonstrukce elektrické sítě celé obce a ještě se bude pracovat i v lednu.

  Místnosti obecního úřadu jsou již hotové a vypadají moc pěkně. Těsně před vánočními svátky byly vybaveny novou kopírkou, kterou jsme již moc potřebovali.

  Na rok 2001 připravujeme opravu silnice v ulici s názvem Čajová a ke kostelu a zbudou-li finance, postaví se nová zeď v zadní části hřbitova, v dolní části obce chodník a kulturní dům také volá po opravě okapů a oken.

  Na obecním úřadě je projednán rozpočet, připraven územní plán, změnil se stav komisí, v obci budou jen dvě a třetí - komise výstavby bude předána na Městský úřad Kopidlno.

  Pracovnice lidové knihovny se zúčastnily aktivu knihovníků a již dnes uvažujeme zapojit naši knihovnu na internet. Těsně před koncem roku jsme měli vypůjčeno 1140 ks knih.

  Tolik o činnosti obecního úřadu.

  V naší obci pracuje 5 zájmových organizací a všechny bez rozdílu se podílely na úspěšném sjezdu rodáků.

  Za rok 2000 se uskutečnilo:

  Klub důchodců při Obecním úřadě Běchary

  3 zájezdy po naší vlasti, 1 zájezd do divadla v Mladé Boleslavi, 2 táboráky s hudbou a opékáním buřtů, 3 taneční zábavy (Josefovská, k 5. výročí založení klubu a výroční schůze s oslavou Silvestra).

  Spolek divadelních ochotníků "Studio Běchary", mažoretky České panenky

  účast mažoretek na 4 plesech, akce Vítání jara a Vynášení smrtky ze vsi, průvod k pomníku padlých, Den matek, účast na Hilmarově Kopidlnu, na chovatelském dni v Židovicích, výstava v Nemyčevsi, posvícení v Sobotce, zahajovací průvod na akci Jičín město pohádky, spolu se Selskou jízdou Židovice, přivítání Pohádkového vlaku, posvícení na sv. Václava, účást na Kopidlenském kvítku, na Mikulášské besídce v Židovicích a na závěr Velká mikulášská a vánoční besídka.

  Český červený kříž

  101. maškarní průvod spojený s merendou, dětský karneval, zájezd maminek a dětí do Liberce, výroční schůze a pomoc při akci Jičín město pohádky.

  Myslivecké sdružení "Kostřice"

  tradiční ples, kterým se začíná v obci plesová sezóna, poslední leč, výroční schůze.

  Sbor dobrovolných hasičů

  hasičský ples, spoluúčast na akcích maškarní průvod, merenda, dětský karneval, výroční schůze a jejich největší akcí bylo organizačně zvládnout cvičení všech 17 hasičských družstev, které přijely na sjezd rodáků.

  Všechny tyto akce jsou natočeny na jedné kazetě, která trvá 122 minut a je k dostání za 470 Kč na obecním úřadě.

  Na závěr bych se ráda vrátila k měsíci prosinci, který již není na kazetě zaznamenán, což je velká škoda a který byl také velice úspěšný.

  Dne 2. prosince se konalo vystoupení mažoretek na Mikulášské besídce v Židovicích. Vše bylo perfektně zajištěno a zde můžeme poděkovat za krásné přijetí paní Šádkové, paní Hrdé, paní Vitvarové, paní Průchové, paní Myškové a paní Rozsypalové. Dík patří i panu starostovi Šádkovi za sladkosti pro děti a finanční příspěvek. Zde poprvé vystoupilo 8 našich nejmladších mažoretek zvaných "Rarášek".

  Dne 9. prosince se v obci uskutečnila jedna z nejúspěšnějších besídek. Krásně výpravná, barevná a hraná s velkou chutí. Všechno jsme si udělali svépomocí. Pan Karel Šoltys, náš velký přítel a mecenáš, nám namaloval betlém, pan Junek a pan Karasiewicz ho přivezli ze Studeňan a na místě byl dán dohromady. Paní Kutnohorská, paní Krejčíková ze Židovic a paní Erlebachová z Chroustova ušily masky a různé další drobnosti. Náš pan Páter Andrzej Götz pomohl ustrojit tři krále a Mikuláše, pan Runčík z Únětic půjčil piáno, pan ing. Turek secvičil sbor, který zpíval koledy a ostatní herci jako pan Vejsada, pan Zelinka, pan Štrobl, pan Šourek, paní Chalupová, paní Rozsypalová, paní Vaňoučková a paní Štučková si obstarali další potřebné věci. Bez nich a manželů Karasiewiczových by se tato akce nemohla uskutečnit. Patří jim a dětem veliký dík. Po ukončení této naší nejlepší akce nás nejvíce potěšilo, že za námi do zákulisí přišel pan učitel Suchoradský. Bylo to pro nás velké povzbuzení.

  Co chystáme na leden? Mažoretky budou zahajovat:

  - ples Sboru dobrovolných hasičů
  - dětskou diskotéku, která bude odměnou pro všechny děti, které udělaly tolik práce
  - schůzi rodičů, kde se seznámí s plánem činnosti

  Na závěr chceme poděkovat zastupitelstvu a především starostovi panu ing. Vodákovi, že všechny tyto spolky zahrnul do rozpočtu obce. Určitě se mu to vrátí.

  Irena Junková


  Návštěva Temelína

  Naším záměrem nebylo rozšířit řady protestujících proti spuštění jaderné elektrárny, jak je dnes v módě, ale vidět ji na vlastní oči a zároveň získat co nejvíce informací, ze kterých by si mohl každý účastník udělat svůj vlastní názor na spornou jadernou energii. Do Temelína jeli žáci 8. a 9. ročníku na pozvání ředitele elektrárny ing. Františka Hezoučkého. Nebyla to prvá návštěva kopidlenských žáků v této elektrárně. Již v roce l995 uskutečnili učitelé školy v Kopidlně a Křinci obdobnou exkurzi do tehdy rozestavěné elektrárny. Už tenkrát se dohodli s vedením elektrárny, že návštěvu zopakují, jakmile bude uvedena do provozu. Nikdo tehdy nemohl tušit, že to bude trvat celých 5 let. Po uvedení elektrárny do zkušebního provozu v říjnu letošního roku se mohla dohodnutá návštěva uskutečnit, i když s jinými žáky, protože ti z doby před 5 lety školu dávno opustili.

  Za krásného podzimního dne jsme dorazili v pozdních dopoledních hodinách před elektrárnu. Na prvý pohled nás upoutal pořádek, čistota a neobvyklý klid, který kontrastoval se záběry z těchto míst, jak je známe z televizního zpravodajství. Objeli jsme celý objekt a byli přijati v informačním středisku elektrárny, v upraveném zámečku v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu, přímo pod chladícími věžemi. Víc než dvouhodinová prezentace elektrárny začala přivítáním žáků v kinosále milou průvodkyní paní Janou Samcovou. Promítla v dokonalé technické projekci prostorového vnímání obrazu i zvuku film o historii získávání energie člověkem. Následoval výklad, vedený spíše formou otázek a odpovědí, vzájemným dialogem, při kterém měly děti možnost uplatnit své vědomosti a současně se zeptat na všechno, co je zajímalo a čemu nerozuměly. Nechyběla ani improvizovaná soutěž s odměnami pro povzbuzení aktivity posluchačů. Výklad byl doplňován počítačovou animací, videozáznamy z historie výstavby i současnosti elektrárny. Pravou senzací bylo sledování částic radioaktivního záření pomocí "mlžné komory". Měřicí přístroj dokázal, že ač jsme byli jen několik desítek metrů od objektu již aktivované elektrárny, přístroj zaznamenával zcela normální hodnoty záření.

  Vlastní expozice, jejíž prohlídka po výkladu následovala, překvapila svojí pestrostí a nápaditostí. Množství exponátů v pohybu, možnost ověřit si vše a v praxi vyzkoušet. Věrné modely zařízení v pohybu, tak jako ve skutečnosti, dovolily upevnit a doplnit si poznatky získané v předchozím výkladu. Na závěr měli žáci možnost rozebrat si množství propagačních materiálů, které si odvezli z návštěvy střediska domů k dalšímu studiu.

  Při poměrně dlouhé cestě autobusem jsme si v malé anketě zjišťovali názory žáků na jaderné elektrárny. Zjistili jsme, že asi třetina nemá z jejich existence žádné obavy. Další třetina by volila spíše jiný druh výroby elektřiny a zbývající třetina neměla žádný ucelený názor. Po návratu do školy jsme s účastníky provedli obdobnou anketu znovu. Tentokrát nebyly proti výrobě elektřiny v jaderné elektrárně již dvě třetiny žáků a jen zbývající třetina váhala. Jednoznačně proti jaderné energii nebyl žádný z účastníků zájezdu. Pro ilustraci několik názorů z ankety žáků:

  "Myslím, že je to dobrá věc! Neměla by hlavně vybuchnout."

  "Jaderná elektrárna - už vynález tohoto druhu je velký přínos pro lidstvo. Pokud je dobře zabezpečená proti úniku záření, tak je všechno OK."

  "Nechtěla bych, aby jednou elektrárna Temelín vybuchla a ohrožovala životy lidí žijících v okolí elektrárny i třeba nás. Přestože je tu mnoho nebezpečí, je užitečná."

  "Mám pocit, že jaderná elektrárna Temelín bude v budoucnu pro lidi užitečná síla."

  "Nic proti Temelínu nemám a myslím si, že je to elektrárna bezpečná. Už tím, že neškodí ovzduší jako elektrárna tepelná. Určitě by díky Temelínu měla v budoucnu klesnout cena elektrické energie a to bude prospěšné pro nás všechny."

  Na závěr exkurze jsme se s pracovníky informačního střediska Jaderné elektrárny Temelín shodli v tom, že podobné výchovné akce nemají za účel žáky a studenty přesvědčit pro jadernou energii, ale dát jim svobodnou možnost získat objektivní informace, které většinou chybí v jednosměrně podávaných a povrchně zpracovaných zprávách sdělovacích prostředků. Svůj názor na spornou záležitost si pak účastníci dokáží udělat sami. To dokázal závěrečný dobrovolný test uspořádaný po návratu do školy, který potvrdil vysoký stupeň poznání problematiky jaderné energie žáky. V soutěži byli nejlepší Ondřej Nosek, Lenka Špačková a Radka Maxová z 9. třídy. Exkurze do Temelína byla zdařilá nejen z hlediska poznání jaderné techniky, ale dala účastníkům možnost poznat krásný kus české země. Zvláště hezká byla zastávka v překrásné Bechyni. Na tom se shodli nejen žáci, ale také doprovázející učitelé M. Hassanová, P. Berný, O. Suchoradský a ředitel školy J. Zach.

  Oldřich Suchoradský


  O významu sčítání lidu, domů a bytů

  Na rozhraní nového tisíciletí se ve většině zemí světa podle jednotných doporučení OSN a Evropské unie uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. V naší zemi byl termín stanoven na 1. březen roku 2001, resp. rozhodným okamžikem sčítání se stane půlnoc z 28. února na 1. březen 2001. Sčítání je připravováno tak, aby navazovalo na více než stoletou tradici těchto censů na našem území a zároveň aby respektovalo nejnovější mezinárodní doporučení a informační potřeby České republiky.

  Sčítání je podloženo zákonem č. 158/99 Sb., který jasně vymezuje povinnosti jednak státních orgánů, tj. ministerstev, Českého statistického úřadu a okresních úřadů a povinnosti obecních a městských úřadů, ale především samotných občanů a majitelů domů a bytů.

  Co se bude sčítat a které tiskopisy budou použity ?

  Sčítací list osob

  Za každou osobu (i nezletilé děti) bude vyplněn samostatný list. Sčítání se provádí zásadně metodou sebesčítání, to znamená, že každá osoba vyplní tiskopis sama za sebe, za nezletilou osobu vyplní tiskopis její zákonný zástupce, za osobu trvale bydlící v bytě, ale dočasně nepřítomnou, vyplní tiskopis jiná osoba z bytové domácnosti a za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům vyplní tiskopis její opatrovník. Výjimečně bude vyplňovat sčítací list osob i sčítací komisař. Občané budou odpovídat celkem na dvacet pět otázek. Vyplněno bude rodné číslo, datum narození, pohlaví, druh pobytu, státní občanství, národnost, mateřský jazyk, rodinný stav, pořadí manželství, datum sňatku, u žen bude zjišťován počet narozených dětí, bydliště matky v době narození, místo trvalého pobytu rok před sčítáním, náboženství, vzdělání, obor vzdělání, ekonomická aktivita, zaměstnání, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti, druhé a další zaměstnání, místo pracoviště nebo školy, frekvence dojížďky do zaměstnání nebo školy, denní dojížďka do zaměstnání nebo školy a používaný dopravní prostředek.

  Sčítání podléhají všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt (cizinci s pobytem nad 90 dnů). Dále sčítání podléhají všechny osoby, které jsou na území ČR v rozhodný okamžik krátkodobě přítomné (cizinci s pobytem do 90 dnů), které vyplňují sčítací list osob pouze v omezeném rozsahu.

  Domovní list

  Bude použit k sečtení všech objektů sloužících k bydlení nebo ubytování, ať už jsou opatřeny popisným nebo evidenčním číslem. Sečteny budou i vedlejší budovy pod jedním domovním číslem, které slouží k bydlení nebo ubytování. Sečten bude i každý další objekt (obydlí), v němž někdo bydlí nebo v něm byl v rozhodný okamžik sčítání přítomen. Domovní list vyplňuje vlastník objektu. Výjimečně může domovní list vyplnit i sčítací komisař. Majitelé objektů budou odpovídat celkem na 13 otázek. Zjišťuje se adresa domu, počet bytů v domě, druh domu, obydlenost domu, vlastník domu, období výstavby nebo rekonstrukce, materiál nosných zdí, počet nadzemních podlaží, vodovod, napojení na kanalizaci, plyn, ústřední topení a výtah. U neobydlených domů bude domovní list vyplněn v omezeném rozsahu. Rovněž tak u případů nouzového ubytování v objektech nesloužících k bydlení bude vyplněn tzv. "fiktivní" domovní list s ohledem na technologii zpracování na výpočetní technice.

  Bytový list

  Sčítání podléhají všechny trvale obydlené i neobydlené byty. Bytový list vyplňuje každý uživatel bytu a opět ve výjimečných případech jej může vyplnit i sčítací komisař. V případech neobydleného bytu v obydlených domech (většinou půjde o bytové domy) bude bytový list vyplňovat vlastník domu nebo správce domu. Bude se odpovídat celkem na devatenáct otázek: Způsob bydlení, obydlenost bytu, právní důvod užívání bytu, plocha bytu, počet obytných místností, poloha bytu, zda je do bytu zaveden plyn, vodovod, teplá voda, jaký je převládající způsob vytápění, energie používaná k vytápění, zda je v bytě koupelna nebo alespoň sprchový kout, záchod, zda bytová domácnost vlastní osobní automobil (uvádí se jejich počet), telefon, rekreační chatu nebo osobní počítač. Posledními dvěma otázkami bude vztah jednotlivých členů domácnosti k uživateli bytu a zda osoby v bytě společně hospodaří či nikoliv. Poslední dvě otázky mají důležitost pro zjištění sčítaných domácností, což je nejnižší organizační složka společnosti.

  Všechny zjištěné údaje budou sloužit nejen pro hodnocení dlouhodobého vývoje a pro mezinárodní srovnání, ale především pro potřeby státní správy, obcí a v neposlední řadě pro podnikatelskou sféru. Sčítání lidu, domů a bytů je nezbytnou statistickou akcí, která přináší mnoho údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.

  Zákon o sčítání ukládá každé osobě povinnost poskytnout o sobě všechny údaje v rozsahu stanoveném zákonem (všechny ukazatele jsou výše uvedeny). Každý, kdo má povinnost poskytnout údaje, musí je podle tohoto zákona poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas. Na druhé straně zákon klade velký důraz na ochranu zjištěných údajů a povinnost mlčenlivosti pro všechny osoby, které přijdou s vyplněnými tiskopisy do styku.

  Nejdůležitějším článkem této významné statistické akce je sčítací komisař, který přijde bezprostředně do styku s občanem a majiteli domů a bytů. Vyzýváme proto všechny občany, aby maximálně všem těmto svým spoluobčanům, kteří tento nelehký úkol budou plnit, vyšli vstříc. Je určitou naší národní vlastností, že neradi sdělujeme údaje o svém soukromí. Můžeme všechny ujistit, že sčítací komisař složí slib, který ho váže mlčenlivostí o všech zjištěných údajích. Ukládá jim to §14 zákona č. 158/99 Sb.

  Věříme proto, že všichni občané pochopí důležitost této výjimečné statistické akce a že svým pozitivním přístupem ke sčítání lidu, domů a bytů usnadní práci sčítacím komisařům. Jsme národem s velkou kulturní tradicí a uvedené akce ke kulturní vyspělosti národa patří.

  Český statistický úřad Jičín


  Neodsuzuj žádného člověka a neměj žádnou věc za nemožnou,
  neboť neexistuje člověk, který by neměl svou budoucnost,
  a neexistuje věc, jejíž hodina by nepřišla.

  Thákur


  3. ÚNORA VE 20 HODIN V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

  PLES PODNIKATELŮ

  A MĚSTA KOPIDLNA

  K TANCI

  A

  POSLECHU HRAJÍ

  SKLENĚNKA

  A

  EMINENT

  V 8.00 hodin

  předtančení.

  Vystoupí Mažoretky při ZŠ a TJ Sokol Kopidlno

  vstupné 40,- Kč

  místenka 10,- Kč

  Předprodej na MěÚ Kopidlno v přízemí (místenky budou rezervovány do 20 30 hod.)


  Informace pro inzerenty: Inzerce pro občana zdarma. Podnikatelská inzerce: Inzerát formátu 1/2 stránky 200 Kč.

  Inzerát formátu celá stránka 400 Kč .Inzerát v malém rámečku 20 hal. za jeden úhoz.


  KINO

  24. středa v 19.30 hodin
  Vstupné 44 Kč
  ** MARS - RUDÁ PLANETA **
  Nevhodné do 12 let
  Na planetu Mars je vyslána první kosmická loď s lidskou posádkou. Dochází k vážnému poškození jejich kosmického plavidla a ztroskotání přistávacího modulu na planetě. Širokoúhlý americký dobrodružný sci-fi.
  120 minut

  30. úterý v 19.30 hod.
  Vstupné 44 Kč
  ** OBĚTI A VRAZI **
  Nevhodné do 12 let
  Drama nevlastních sourozenců Jany a Miroslava. V době dospívání oba pojí společné tajemství o tragické smrti jejich otce. V dospělosti naopak jejich milostné vztahy krachují na neschopnosti žít jeden bez druhého. Nový český film.
  105 minut
  POZOR!!!
  MIMOŘÁDNĚ HRAJEME V ÚTERÝ.

  Připravujeme na únor:

  7. DRSNEJ SHAFT (USA)
  14. CESTA Z MĚSTA (CS)
  21. PODFUK (USA)
  28. CHARLIEHO ANDÍLCI (USA)

  Pozor:
  Ke vstupnému se připočítává příplatek 1 Kč na fond kultury


  Další číslo KL vyjde: 16. 2. 2001

  Starší čísla Kopidlenských listů je možno zakoupit na městském úřadě.

  Má-li váš výtisk Kopidlenských listů jakýkoli nedostatek, bude vám vyměněn u prodejce nebo na Městském úřadě Kopidlno, případně vám budou vráceny peníze. Za případnou chybu se omlouváme.

  V Kopidlenských listech chceme informovat o všem, co by mohlo občany zajímat, uvítáme proto jakékoli náměty a příspěvky.


  Vydavatel: Městský úřad Kopidlno
  Adresa redakce:
  Městský úřad Kopidlno, Hilmarovo nám. 13
  507 32 Kopidlno
  tel. 0433 552 291 - 2, fax 0433 552 222
  Redakční rada: Lenka Kropáčková,
  Vlastimil Hloušek, Jana Minářová
  Grafická předloha: Rostislav Minář
  Vychází 12. 1. 2001


  Menu