2

Léto 98

Vážení a milí jičínští spoluobčané,

v posledních týdnech je život v našem městě trochu komplikovanější. Mám na mysli dopravní problémy, které vznikají v souvislosti s výstavbou ve městě. Je to především rekonstrukce ulice Svatopluka Čech, výstavba kruhové křižovatky u okresního úřadu, celkové předláždění chodníků na Valdštejnově náměstí spojené s výměnou inženýrských sítí a v neposlední řadě i rekonstrukce mostu a části vozovky v ulici Pod Koželuhy. Všechny tyto stavby ztěžují již tak složitý provoz ve městě a s nástupem turistické sezóny bude doprava v Jičíně určitě ještě o trochu komplikovanější. Obracím se proto na vás s žádostí o pochopení a vzájemnou toleranci. Po dokončení těchto staveb se bude v našem městě opět o trochu lépe žít a to je myslím náš společný cíl. Chtěl bych vás, vážení a milí jičínští spoluobčané, při této příležitosti požádat o pomoc při zlepšování vzhledu našeho města. Téměř každý z nás má možnost alespoň trochu vylepšit své okolí. Mohou to být květiny v oknech nebo na balkónech, pravidelně sekaná tráva před domem, nebo natřený plot. Svět a život se neskládá pouze z velkých věcí, ale především z mnoha drobností a tyto maličkosti nám mohou zpříjemňovat každodenní všední život. Udělejme tedy něco nejen pro sebe, ale i pro sousedy a vůbec pro všechny, kteří v Jičíně žijí, nebo do našeho města přijíždějí. Pokud se nám to společně podaří, bude Jičín městem, na které může být všichni hrdí.

S přáním hezkého léta

Jiří Liška
starostaČasopis Zprávy památkové péče a Jičín

Již 58 let vychází časopis Zprávy památkové péče. Na křídě tištěný barevný měsíčník není jen záležitostí pro odborníky, ale je určen i nejširší veřejnosti. Letošní čísla 1 a 4 se přímo dotýkala našeho města.

V lednovém čísle psala Michaela Líčeníková velmi zajímavým způsobem s množstvím dokumentárních fotografií o úloze architekta Nicola Sebregondiho ve službách vévody Albrechta z Valdštejna. Dozvíme se zde nejen mnohé zajímavé o jeho přímém vlivu na architekturu Jičína raného baroka, ale i o jeho dalších pracech ve zdejším regionu (zámeček Kamenice, zámek Sobčice). Znovu se potvrzuje obrovský význam Valdštejnových stavitelů pro Jičín, bez ohledu zda stavební plány byly či nebyly dokončeny.

V dubnovém čísle časopisu se na několika stranách RNDr. Ivana Bursíková zaobírá problematikou návrhu způsobu čištění, oprav a konzervace Valdické brány. Vzhledem k tomu, že jde o nesmírně vážný problém dopřejme si malou exkurzi do nikoliv vzdálené minulosti.

O tom, že občas spadne z Valdické brány kousek omítky či nějaký menší kámen se vědělo již dávno. Shodou okolností se zatím žádnému chodci nic nestalo. Své by ovšem mohli říci majitelé přilehlých domů, Poničené střechy a zanešené okapy jsou dostatečným důkazem. Jak závažný problém to je se ukázalo, když v počátcích "pohádkového festivalu" byla umístěna na Valdickou bránu na horolezeckých lanech zavěšená plátěná pohádková tříhlavá saň. Její pohyb ve větru po plášti věže způsoboval vypadávání omítky a ohrožoval bezpečnost chodců. Tehdy se mnozí funkcionáři festivalového výboru tvářili značně nelibě, když jsem nechtěl povolit opětovné umístění figuríny.

Vraťme se nyní jen zkratkovitě proti proudu času. V roce 1568 vydal Vilém Trčka rozkaz ke stavbě brány, která se nyní nazývá Valdická. Nechal ji postavit na místě brány rozbořené a bylo i použito původní zdivo. Zdaleka se nejednalo o věž, ale skutečně jen o bránu. V roce 1578 byl zaklenut gotickou křížovou klenbou průjezd a po roce 1589 byla zvýšena o vysoké patro. Brána byla několikrát upravována a silně ji poznamenaly požáry v r.1681 a 1768. Až v tomto posledním roce J.Heger dostavěl poslední, pozdně barokní patro. Ukončení celé brány však bylo docela jiné. To, které známe nyní, je dílem věhlasného jičínského architekta J. Opolzera z r. 1840 v novogotice.

Zajímavý je znak Trčků z Lípy nad západním portálem a ve druhém patře kruhový medailon s městským znakem od J.Stuchlíka z roku 1883. V dalším patře jsou od roku 1899 věžní hodiny. Spor je o schodišťovou věž. O ní tvrdí dr.Wagner, že byla dokončena současně s bránou. Oponuje mu dr.Muk ,který toto schodiště neřadí k renesanční výstavbě věže.

I když se výška věže měnila zrovna jako její zakončení, tak beze změny byl její plášť. Nikdy nebyla omítnuta. V roce 1833 došlo k její velké opravě. Doktorka Bursíková ve svém článku uvádí, že kamenický mistr dostal za úkol: "...lícní plochy očistit, spáry vyhloubiti a cementem vyspraviti. Barva musí míti podobu starých ploch, aby se nelišila."

Další oprava věže je z roku 1934-1935.

Bohužel byla poslední. Současný stav je takový, že byla v roce 1997 natřena střecha za 96.600,-Kč, byla provedena generální oprava dřevěné konstrukce ochozu v hodnotě 129.216,-Kč a v letošním roce bylo opraveno a upraveno dřevěné schodiště. Tato poslední oprava byla, zrovna jako ty předešlé, nezbytná pro bezpečnost návštěvníků brány. Práce stály 98.800,- Kč.

Dále však již nejde odkládat opravu a konzervaci pláště brány. Devastace kamene vzhledem k jeho stáří, kvalitě ovzduší, srážkám a dalším vlivům je značná. Můžeme se dohadovat zda je nutné opravit hradební zeď či zda vrátit poustevníka do Libosadu, ale nemůžeme se již dohadovat zda opravit či neopravit Valdickou bránu.

Paní doktorka Bursíková zpracovala technologický návrh způsobu čištění, opravy a konzervace této památky. Informovala o něm ve svém obsáhlém článku odbornou i laickou veřejnost a některé závěry jsou alarmující.

Zatím co východní strana je ve velmi dobrém stavu a severní v dosti slušném, strana jižní je značně a západní silně poškozená.Vysvětlení poskytuje převládající směr větrů ve spojení s kyselostí srážek. Při této příležitosti bych rád upozornil, že paní doktorka vysoko hodnotila práci žáků Základní školy v Železnické ulici, kteří v rámci programu Phare delší dobu sledují některé parametry životního prostředí a údaje svého výzkumu pro potřeby této práce ochotně poskytli. Doktorka Bursíková za pomoci techniky jičínských hasičů podrobně prozkoumala opláštění věže a z několika míst odebrala vzorky, které byly v pražských laboratořích podrobeny potřebnému zkoumání. Není smyslem tohoto informativního článku detailně popisovat nutné operace vedoucí k záchraně věže. Závěr je jediný, tak jako Hradec Králové a jiná města i Jičín se již musí postarat o svou dominantu. Každý další odklad může způsobit nebezpečí zranění chodce (to v lepším případě) , každopádně prodražení opravy v létech následujících. Hrubý odhad nákladů činí tři miliony korun, pokud se najde firma,která by opravu provedla bez lešení. Polovinu nákladů by mohlo pokrýt ministerstvo kultury.

Je zřejmé, že dění v Jičíně je odborníky na historii a stav památek sledováno . Je na nás, aby jejich hodnocení vyznělo pozitivně.

Radovan Sál
Vedoucí odboru školství a kulturyOdbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Jičíně informuje

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Jičíně informuje občany , fyzické a právnické osoby podnikající podle zvláštních předpisů o novele stavebního zákona č. 5O/l976 Sb. s platností od l. července l998.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu stavebního zákona č. 5O/l976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ jako potřebu řešit problematiku všech druhů staveb / vodohospodářských, dopravních, telekomunikačních a pozemní obecné povahy/ vzhledem na celkové společenské a právní změny.

Stavební zákon je předpisem, který pamatuje na všechny situace, které mohou nastat v souvislosti s využíváním území a s povolováním a užíváním staveb.

Je rozdělen do dvou relativně samostatných částí, které upravují:

a/ územní plánování,
b/ řízení související s povahou staveb

Před zpracováním novely stavebního zákona bylo nutné nově řešit

- oprávnění k projektování a provádění staveb,
- požadavky na výrobky trvale zabudované do stavby, které mohou mít vliv na její vlastnosti,
- okruh staveb, prací i zařízení, k jejich realizaci postačí pouze ohlášení,
- vyklizení stavby a nařízení zabezpečovacích prací
- výši sankcí

Na úseku územního plánování jsou v novele provedeny zejména tyto úpravy:

- byly upřesněny a jasně definovány vztahy všech účastníků projednávání územně plánovací dokumentace,
- byly stanoveny lhůty / dosud neexistující/ pro uplatňování připomínek orgánů státní správy včetně postupu jejich účasti,
- obcím bylo umožněno pořizovat územně plánovací dokumentaci / stávající situace řeší pořízení ÚPD pouze okresním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem/

Účelem těchto změn se předpokládá zrychlení stávajícího složitého procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

V části územního řízení a stavebního řádu jsou především tyto úpravy:

- je upraven okruh staveb a opatření, která nevyžadují územní rozhodnutí
- jsou omezeny tzv. vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat jen osoby s průkazem odborné způsobilosti - autorizací
- je stanovena veřejnoprávní odpovědnost autorizovaných osob,
- stavebník, který ohlásí drobnou stavbu, stavební úpravy a udržovací práce může toto realizovat na základě písemného sdělení stavebního úřadu s doručením do 3O dnů ode dne ohlášení
- v územním a stavebním řízení právní předpis ukládá stavebníkovi, aby sám získal souhlasy orgánů státní správy a připojil je k žádosti, po zahájení řízení stavebním úřadem pokud dotčený orgán státní správy ve stanoveném termínu nesdělí své stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí,
- informační, reklamní a propagační zařízení podléhají pouze ohlášení s tím, že je třeba s realizací zařízení vyčkat na sdělení stavebního úřadu,
- nově je upravena odpovědnost vlastníka stavby, za její stavebně technický stav a pamatuje se na případy ohrožení života, zřízení apod.
- doplňují se některé skutkové podstaty přestupků a deliktů, které značně ztěžují výkon státní správy na úseku stavebního řádu a stávající právní úprava neumožňuje jejich postih, zvyšuje se horní hranice pokuty o polovinu a dvojnásobek, jestliže dochází k opakované pokutě za stejnou skutkovou podstatu, nebo nesplnění výzvy státního stavebního dohledu,
- stávající právem kritizovaný stav realizace staveb bez stavebního povolení, v rozporu s ním nebo bez ohlášení, je řešen uložením povinnosti pro stavebníka, bez jejichž splnění je dodatečné povolení stavby nemožné.

Z tohoto velmi stručného obsahu podstaty novely stavebního zákona je zřejmé, že se ministerstvo pro místní rozvoj snaží řešit některé legislativní nedostatky stávající právní normy a současně zvýšit stavební kázeň občanů.

Stavební úřad žádá proto všechny stavebníky a investory, aby před každým stavebním záměrem se informovali na odboru výstavby a ÚP Městského úřadu v Jičíně o potřebných podkladech pro zahájení územního a stavebního řízení.

Miloslava Rutová
vedoucí odboru výstavby a ÚPTechnické služby informují

V roce 1998 vstoupil v platnost nový zákon " O odpadech "číslo 125/97 Sb.Tento zákon se dotýká každého občana a to v zásadních věcech ,že občan je povinen :

Předcházet vzniku odpadů, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti, vzniklý odpad pak třídit. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem. a každý má povinnost prokázat příslušnému orgánu, jak svůj odpad zlikvidoval a to i odpad komunální, tedy odpad z domácností.

Nová obecně závazná vyhláška města Jičína "o nakládání s komunálním odpadem "vychází z výše uvedeného zákona a upravuje způsob ,jak s domovním odpadem včetně nebezpečných druhů budou všichni občané na území města nakládat.

Komunálním (domovním) odpadem se rozumí veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.Odpad vznikající při údržbě a čištění veřejných komunikací a prostranství, zeleně a hřbitovů.

Původcem takového odpadu se stává obec v okamžiku,kdy ho fyzická osoba odložila na místě k tomu určeném.Obec se pak také stává vlastníkem takového odpadu.

Prakticky v každé domácnosti vznikají čtyři druhy odpadu:

 • odpad recyklovatelný (sklo, papír, plasty, kovy železné i neželezné, slitiny, hadry pro účely recyklace pouze bavlna a vlna.)

 • odpad obsahující nebezpečnou složku, stará použitá elektronika, zářivkové trubice, lednice mrazáky, suché baterie, olověné akumulátory, nádoby obaly a hadry znečištěné barvou, ředidlem, olejem, jinými chemikáliemi, zbytky léků, atd.

 • odpad vytříděný z něho ještě musíme vyjmout odpad, který pro svůj rozměr není možné odložit do běžně používaných nádob.

 • odpad objemný pro který vám nabízíme alternativu jistě lepší než kdysi zvolil J. Neruda

  Vytříděný odpad bez recyklovatelných druhů a bez nebezpečných odpadů.

  Ten odkládáme do nádob (popelnic, kontejnerů), které jsou k tomu určeny a upraveny tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

  Recyklovatelný odpad odkládáme do kontejnerů barevně odlišených podle druhu. s tímto barevným rozlišením: zelená - sklo/ modrá - papír (tiskoviny, karton) /žlutá - plasty, nebo ho nabídneme k odkoupení ve sběrných dvorech (barevné kovy, železo, litina, atd.)

  Aby všem občanům města byly tyto barevně odlišené kontejnery dostupné bylo jich na100 místech v Jičíně rozmístěno 300 kusů a při ceně cca 10 000,-Kč za kus to jistě není zanedbatelná položka z rozpočtu města.

  Vyhláška v této souvislosti zakazuje:
  - odkládat domovní odpad mimo sběrné nádoby
  -ukládat do sběrných nádob pro domovní odpad z domácností žhavý popel, zeminu, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, vánoční stromky atd.
  -zhutňovat obsah sběrných nádob nebo je zapalovat
  -využívat sběrné nádoby k jiným účelům než k ukládání odpadů a nádoby přeplňovat,
  - do nádoby pro separovaný druh odkládat jiné druhy odpadů, než pro který jsou určeny
  -úmyslně poškozovat sběrné nádoby a vylepovat na ně plakáty

  Město Jičín nebo jim pověřený subjekt (Technické služby města Jičína) nepřebírá odpovědnost za svoz a zneškodnění obsahu sběrné nádoby, která neodpovídá výše uvedeným bodům vyhlášky.

  Objemový odpad odkládáme do speciálních kontejnerů, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, případně na určených lokalitách ve městě.

  Vyhláška zakazuje:

  -odkládat odpady mimo kontejnery,
  -do kontejnerů ukládat jiné druhy odpadu, než pro jaký je určen, nebo ho přeplňovat,
  -zapalovat obsah kontejnerů,
  -umísťovat odpady u uzavřených sběrných dvorů a kontejnerů,
  -úmyslně poškozovat kontejnery a používat je k vylepování plakátu či kreslení,
  -do volně rozmístěných kontejnerů ukládat žhavý popel, uhynulá zvířata nebo jiný bakteriologicky závadný odpad, nebezpečný odpad a odpad ohrožující zdraví nebo bezpečnost.

  Odpad s obsahem nebezpečných látek.

  O jaký odpad se jedná?

  Jedná se o odpad, který obsahuje jednu nebo více nebezpečných vlastností, jako je výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost odpadu uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost, radioaktivita. Tolik zákon.

  Ve srozumitelné řeči se jedná o použité elektrospotřebiče (televizory, radia, počítače, ledničky, mrazáky), zářivkové trubice, rtuťové výbojky, suché baterie, olověné akumulátory, olejové filtry, nádoby nebo jiné obaly znečištěné barvou, ředidlem, oleji a jinými chemikáliemi, zbytky léků, atd.

  Takový odpad je každý občan povinen předat ve sběrném dvoře pověřené osobě. Aby každý občan města mohl nebezpečný odpad v souladu se zákonem odložit, zřídilo město Jičín k tomuto účelu sběrné dvory. Na Tobolce č.p. 110 (sídlo TS), V Konecchlumské ulici (sběrné suroviny) a v Popovicích - Libci (na skládce)

  Provozní doba je denně od 6 do 14 hod. s prodlouženou dobou do 17 hod. v pondělí a středu ve sběrném dvoře Na Tobolce a úterý a čtvrtek ve sběrném dvoře v Konecchlumské ulici.

  Ve sběrném dvoře v Popovicích - Libci je možné odložit nebezpečný odpad denně t.j. v sobotu i v neděli od 6,00 do 18,00hodin.

  Určitě nebude v Jičíně občana, který by tuto vyhlášku nerespektoval, vždyť všichni víme, že se jedná o nás všechny a hlavně o naše potomky. Pokud bude mít kdokoliv z občanů jakýkoliv problém s odpady obraťte se buď na pracovníky MěÚ Jičín, odbor místního hospodářství, nebo na pracovníky TS Jičín,rádi vám pomůžeme.

  Technické služby Jičín  Valdštejnovo náměstí rekonstrukce chodníků

  V souvislosti s rekonstrukcí inženýrských sítí v prostoru náměstí (kabelovody, vodovodní a plynovodní přípojky) dojde k rekonstrukci povrchů chodníků a části vozovky.

  Rekonstrukce chodníků se provede v celé ploše. Vozovka se upraví pouze v krajním pruhu podél chodníků (propadlé části vozovky). Navíc se ve vozovce musí předláždit i výkopy po výměně přípojek vodovodu a plynovodu (tyto práce budou hradit VČP a VOS). Součástí akcí je úprava ploch před kostelem Sv. Jakuba - tedy mezi Valdickou bránou a náměstím.

  a) Úprava Valdštejnova náměstí

  Dodavatelem na této části je firma Silnice a.s. Jičín. Předpokládaný termín dokončení je konec srpna l998. Chodníky zůstanou po úpravě ve stejných tvarech a šířkách. Povrch chodníků bude tvořit opět mozaika - největší kontrast tmavé a světlé mozaiky. Tmavá mozaika bude nová.

  b) Část před kostelem Sv. Jakuba

  Dodavatelem této části je stavební firma Kožíšek - Němcová Pardubice. Termín dokončení je srpen l998. V průchodu bránou se zruší chodníky - šířka vozovky pak bude 3,6 m a v této šířce bude probíhat až do náměstí. Obě zelené plochy podél vstupu do kostela se rozšíří zhruba o šířku chodníku. Chodník proti kostelu se rozšíří na 3 m, chodník na straně ke kostelu bude široký 3,6 m. Povrch chodníků je v tomto prostoru navržen ze stávající vyhovující mozaiky. Mozaika bude sestavena do vzorů odpovídajících stávajícímu uspořádání. Vozovka bude stejně jako na Žižkově náměstí z kroužkové dlažby ze žulových kostek l0/l0.

  Jsme si vědomi toho, že stavba Vám způsobí řadu nemalých potíží, ale budeme moc rádi, aby jste dokázali vidět za těmito komplikacemi výsledek, který nás čeká.  Vybudování okružní křižovatky u Okresního úřadu

  V součásné době probíhá rekonstrukce okružní křižovatky na silnici II/286 a připojovací větve. Investorem celé stavby je Ředitelství silnic a dálnic Pardubice a částečně Město Jičín, které se podílí na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Zhotovitelem je firma STRABAG Rychnov nad Kněžnou. Celkové náklady na rekonstrukci jsou l0 648 000,-- Kč, přičemž Město Jičín se podílí částkou 1 665 000,-- Kč. V rámci stavby si provádějí své rekonstrukce a přeložky správci jednotlivých sítí (VOS, VČP, VČE, SPT Telecom).

  Nyní se provádí samotná rekonstrukce kruhového objezdu a veškerá doprava je usměrněná na objízdné trasy. Od 21.6. bude kruhový objezd zprůjezdněn ve směru do centra, přičemž Čechova ul. bude dále uzavřena. Předpokládané ukončení celkové rekonstrukce je 30.9.l998.

  Ing. Jaroslav Havelka
  Investiční odbor  Poděkování studentům SPŠ Jičín za pomoc při přípravě voleb.
  MěÚ Jičín  OBČASNÍK
  je neperiodická informační tiskovina vydávaná MěÚ v Jičíně
  Za jednotlivé příspěvky zodpovídají jejich autoři. Jazyková ani jiná korektura není prováděna.
  Redakční rada : tel. 545 100, 545 117
  e-mail : skolstvi@mujicin.cz