OKRESNÍ ÚŘAD JIČÍN, Havlíčkova 56, 506 14 Jičín, P. O. Box 122
REFERÁT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ODDĚLENÍ KULTURY

Naše značka: RR/03/1336/1998/PP/R173-OPV Jičíně dne: 16. 06. 1998


R o z h o d n u t í

o vymezení ochranného pásma

zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši


Okresní úřad Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, vydává toto


R O Z H O D N U T Í


Referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín na základě podnětu Státního ústavu památkové péče Praha po vyjádření Památkového ústavu Pardubice, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů


vymezuje


o c h r a n n é p á s m o


nemovitých kulturních památek

zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši


- nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovými čísly 1328, 1330 a 1429 a prohlášené za nemovité kulturní památky dne 29. října 1963.


A.


Vymezení památkového ochranného pásma


Rozsah ochranného pásma se v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči vymezuje takto:

Hranice ochranného pásma začíná v jihovýchodním rohu na rozhraní katastrálních území obcí Veliš a Staré Místo. Po této hranici vede severně až k silnici Staré Místo - Šlikova Ves, kde na území k.ú. Čejkovice (ppč. 633) pokračuje až k rozhraní k.ú. Čejkovice - Podhradí. Po této hranici pokračuje směrem k Čejkovicím. Po katastrální hranici se přimyká k silnici Poděbrady - Jičín (ppč. 660), obíhá ppč. 811/5, 811/2, 811/3, 811/4, 818/26, přetíná ppč. 929, 782/1 a 927/2 a podél ppč. 772/1 se vrací k hlavní silnici (ppč. 943/2). Jejím středem vede až k mostu přes potok Porák (ppč. 938/1) a jeho středem pokračuje severním směrem. Tudy přichází až na rozhraní katastrálních území Podhradí - Jičín, kudy prochází středem silnice Jičín - Březina (ppč. 1923, k.ú. Jičín) zpět na k.ú. Podhradí. Zde vede středem silnice (ppč. 917/2) až k hranici k.ú. Podhradí - Březina. Po této hranici pokračuje dále na rozhraní k.ú. Podhradí - Hlásná Lhota, kde středem ppč. 595/2 vstupuje na k.ú. Hlásná Lhota. Odtud pokračuje středem ppč. 612 a 337/6 a opisuje hranici ppč. 337/5, 337/14, 337/13, 337/11, 337/8, přetíná ppč. 613, opisuje ppč. 393/1, 390, 388, 610/1, 360 a pokračuje středem ppč. 617 až k rozcestí s ppč. 574/3. Zde přetíná jižním směrem ppč. 349/1 (průsekem v lese) až k hájovně, kde obíhá ppč. 751, 750 a st. p.č. 113, k.ú. Bukvice. Po hranici k.ú. Hlásná Lhota - Bukvice pokračuje k hranici k.ú. Podhradí - Bukvice, kde přichází k silnici do obce Bukvice. Středem této silnice na k.ú. Bukvice (ppč. 698) vstupuje na okraj obce Bukvice až ke křožovatce k obci Veliš. Odtud pokračuje středem silnice (ppč. 693) na území k.ú. Veliš. Středem silnice (ppč. 459) prochází obcí Veliš a středem silnice směrem ke Starému Místu (ppč. 442) se vrací zpět k výchozímu místu.


Hranice památkového ochranného pásma je vyznačena v mapě 1 : 10.000, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.


Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy (mapy) s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín,
 • referátu regionálního rozvoje, oddělení ÚP a SŘ OkÚ Jičín,
 • odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín,
 • Památkového ústavu v Pardubicích,
 • Státního ústavu památkové péče v Praze,
 • OÚ Podhradí,
 • OÚ Veliš,
 • OÚ Bukvice,

  kde je možno do nich nahlédnout.


  B.


  Podmínky ochrany


  1) Při pořizování územněplánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a přírodní ráz nemovitých kulturních památek zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, a s nimi souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2) Při všech stavbách a jejich změnách (nástavby, přístavby, stavební úpravy) v památkovém ochranném pásmu, které se týkají vnějšího vzhledu staveb, budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k uvedeným nemovitým kulturním památkám a s nimi související krajinné kompozici. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury.

  3) V památkovém ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení, stavby a reklamy, které by esteticky znehodnocovaly nebo svými důsledky jinak narušovaly nemovité kulturní památky a s nimi související prostředí včetně jejích přírodních součástí.

  4) Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, rovněž také změny v půdním a lesním hospodářství apod., které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Výkonný orgán památkové péče si vymiňuje účast při projednávání decenálních lesních hospodářských plánů.

  5) Dále je nutno:

  - v zastavěných sídlech nezvyšovat hladinu zástavby nad 2 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví, zachovat půdorys zástavby a štítovou orientaci objektů a při nové výstavbě dále neoslabovat dominantní úlohu nemovitých kulturních památek v blízkých i dálkových pohledech,
  - v celém území ochranného pásma zachovat původní krajinný ráz.

  6) Všechny zásahy, opatření a změny včetně změn ve způsobu obhospodařování nemovitostí, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohou dotknout nemovitých kulturních památek nebo se projevit ve vzhledu a charakteru s ní souvisejícího prostředí v rozsahu, které vyplývá z ustanovení 1) - 4) podmínek ochrany, je nutno předem projednat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je oddělení kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek tímto orgánem stanovených.

  7) Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  8) Veškerá stavební činnost, úpravy a změny nemovitostí podléhají vydání závazného vyjádření (stanoviska) oddělením kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín ve smyslu § 14, odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči, které je majitel nemovitosti povinen si sám předem vyžádat a které bude sloužit jako podklad pro stavební, resp. územní řízení, vedené příslušným stavebním úřadem (případně komisí výstavby).

  9) Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích a okresním konzervátorem památkové péče, příp. zpravodajem státní památkové péče.

  10) Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny v řádně odůvodněných nebo vyjímečných případech povoluje pouze OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury.

  11) V památkovém ochranném pásmu nelze provádět činnosti, které mohou narušit, poškodit nebo zcela zničit historické prostředí včetně konfigurace terénu.

  12) Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury OkÚ Jičín.


  C.


  Přípustné úpravy a zásahy v památkovém ochranném pásmu


  1) Sklon a tvar střech se bude povolovat tak, aby korespondovaly s okolními objekty a respektovaly charakter zástavby. Stávající střechy nesmí být při stavebních úpravách různě lomeny, přípustné jsou pouze úpravy při zachování jednotné roviny střechy. U nově realizovaných staveb a jejich změn (nástavby, přístavby, stavební úpravy) budou střechy provedeny se štíty a sedlovými, popř. polovalbovými střechami s max. 1/3 výšky. Sklon střechy bude v rozmezí 40 - 45o. Střešní plášť bude řešen v tradičních materiálech blížících se krytině původní historické:

  - z taškové nebo tašky imitující krytiny,
  - z břidličné krytiny,
  - z přírodní šindelové krytiny,
  - z eternitových šablon,

  odpovídajících slohovému pojetí stavby. Ostatní materiály jako např. plechová krytina, vlnitý eternit, lepenkové pásy, bonnský šindel, apod. nejsou přípustné. U těchto materiálů výjimku udělit nelze. Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb bude součástí projektové dokumentace zákres do fotografie a perspektiva. Použití vikýřů nebo střešních oken bude posuzováno s ohledem na charakter okolní zástavby a hodnotu a architektonické řešení vlastní stavby. Jejich umístění, tvarové a polohové řešení podléhá rozhodnutí referátu regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín. Nebudou povolovány balkony a loggie ve štítech objektů.

  2) Konstrukce a konstrukční prvky dveří a oken budou provedeny ze dřeva. Návrh jiných alternativních materiálů (např. plastů) musí být předem schválen referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury OkÚ Jičín. Kovové rámy (ocel, hliník, ...) nejsou přípustné. Proporce, barevnost a členění výplní otvorů musí být v souladu s charakterem zástavby.

  3) U objektů zapsaných do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, u historizujících objektů a funkcionalistických staveb, které dotvářejí historickou a památkovou kontinuitu je použití plastových prvků (okna, dveře, výkladce, svody dešťových vod, ...) zcela vyloučeno.

  4) Při výměně oken bude preferováno jejich původní členění, velikost a barevnost. Zřizování nových otvorů u stávajících objektů může povolit pouze referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín na základě řádně odůvodněné žádosti.

  5) Stavební prvky kulturní a historické hodnoty musí být zachovány na původních místech, neboť svým umístěním a způsobem zpracování vypovídají o místě, slohu, konstrukci a materiálu původní historické zástavby. Jde především o kamenické a sochařské práce, dveře, vrata, mříže, domovní znamení, církevní artefakty, dlažby apod.

  6) Veškerá stavební činnost na pozemcích mimo zastavěné území vedených jako orná půda nebo louky, sady, zahrady, pastviny je nepřípustná vyjma těch, které jsou pro stavební činnost vyčleněny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, nebo po kladných vyjádření všech dotčených orgánů státní správy (schválený ÚPSÚ, příp. jeho změna).

  7) Velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné. Trvalá firemní označení, nápisy a vývěsní skříňky provozoven, služeb apod. musí být v souladu s charakterem okolní zástavby a lze je umístit se souhlasem příslušného stavebního úřadu nebo stavební komise na základě rozhodnutí referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín. Nejsou přípustná reklamní zařízení tabákových výrobků, nápojů, fotografických potřeb, hodin apod.

  8) Na území ochranného pásma je zakázána veškerá těžba zeminy, písku, kamene, štěrku, apod.

  9) Není dovoleno na tomto území zakládat skládky a prostor jakkoliv znečišťovat. V případě existence skládky před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí není dovoleno její rozšiřování. Je naopak žádoucí ukončení její činnosti.

  10) Výjimky z tohoto rozhodnutí (zejména veřejně prospěšné stavby a zařízení zlepšující životní prostředí) uděluje referát regionálního rozvoje, odd. kultury jen na základě písemné a řádně odůvodněné žádosti a to pouze u těch vyjmenovaných úprav, kde je tato možnost uvedena.


  O D Ů V O D N Ě N Í


  Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši se vymezuje v souladu s vyjádřením Památkového ústavu v Pardubicích a po dohodě s dotčenými orgány státní správy podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zřízením ochranného pásma se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvlášť při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem. Ochranné pásmo je tvořeno rozsáhlejším územím dotvářejícím charakter uvedených kulturních památek jak po stránce historické, tak i po stránce krajinně-konfigurální.

  Území vymezené ochranným pásmem je společně s celou oblastí jičínské kotliny tvoří prostor systematicky osídlený lidmi od pravěku až do dnešní doby a je proto unikátním dokladem vývoje lidské civilizace a vlivu člověka na své okolí. Je proto velmi důležité zachovat tento důkaz lidské činnosti v co nejméně změněné podobě pro příští generace.

  Zámek ve Vokšicích, kostel sv. Václava ve Veliši společně s kaplí Andělů strážců a loretou Nanebevzetí P. Marie tvoří ucelený soubor barokních staveb v okolí zříceniny hradu Veliš. Vlastní hrad byl založen kol. r. 1300 a v letech 1593 - 96 byl přestavěn. V tehdejší době byl pokládán za nedobytný. Po skončení třicetileté války byl r. 1658 a 1768 pobořen a jeho zdivo bylo použito na stavbu např. zámku v Milíčevsi.Koncem 19. stol. byl zbytek hradu opět těžce poškozen, neboť na kopci byly otevřeny čedičové lomy. Kostel sv. Václava ve Veliši je nádherným příkladem pozdně barokní iluzívní dispozice, postaven v letech 1747 - 52 A. Luragem. Ke kostelu vede ploché schodiště podobné rampě, po jehož stranách jsou rozmístěny na kamenné zídce ke zvýšení iluzívního perspektivního dojmu zmenšující se sochy světců. Na hřbitově přimykajícím se ke kostelu jsou umístěny dvě márnice (původně čtyři) na půdorysu čtverců se zkosenými rohy. Na střeše jedné je umístěna socha anděla troubícího k poslednímu soudu, na střeše druhé socha Zmrtvýchvstání Krista. Zámek ve Vokšicích je původně barokní, k roku 1660 je veden jako nový, upravený v 19. a 20. století. Se zámkem souvisí kaple sv. Rozálie, hospodářský dvůr a barokní sýpka z r. 1700 podle návrhu J. B. Matheyho. Loreta Nanebevzetí P. Marie z r. 1694 je umístěna na zalesněném kopci za obcí Podhradí. Byla postavena podle návrhu J. B. Matheyho nákladem Františka Josefa Schlika. Kaple Andělů strážců byla postavena v barokním slohu r. 1720 pravděpodobně dle návrhu J. Santiniho jako šestiboká stavba sklenutá kupolí. Restaurována byla v letech 1826 a 1889.

  Všechny výše uvedené památky jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, tudíž požívají ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Celý tento komplex dotvářejí další drobné stavby a sochy, které zde nejsou uvedeny, ale svým umístěním, ztvárněním a vypovídací schopností dotvářejí historické prostředí této části okolí Jičína. Svým rozmístěním v krajině tvoří neopakovatelný soubor kulturních staveb spojující jak světský, tak i církevní vývoj této oblasti. Jakékoliv poškození nebo zničení byť jediné z těchto kulturních staveb by se negativně podepsalo na dotváření celého prostředí a přivodilo by degradaci odkazu našich předků.

  Současný vývoj na trhu se stavebními hmotami a současný trend ve využívání reklamních zařízení si vynutil zařazení kapitoly přípustných úprav a zásahů do tohoto rozhodnutí. Materiály uvedené v tomto rozhodnutí jako nepřípustné jsou takové, které buď přímo nebo ve svých důsledcích poškozují památkově historickou hodnotu objektů a nemovitostí. Jejich použitím dochází ke ztrátě historické kontinuity a zničení důkazů původních technologických a stavebních postupů.

  Současná doba a zejména prodej všech druhů zboží je svázáno s reklamou. Velké pole působnosti mají velkoplošné reklamy, které jsou však často umísťovány na takových místech, kde jsou zcela cizorodým prvkem. Pro zachování památkové hodnoty objektů a území je nutné umístění všech typů reklamních zařízení regulovat, což je jedním z cílů tohoto rozhodnutí.

  Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb dochází ke změně vzhledu střešního pláště. Protože výkresy pohledů projektové dokumentace nemají takovou vypovídací schopnost, která přesně ukáže budoucí tvar a charakter střešního pláště, byl v tomto rozhodnutí stanoven důraz na vypracování perspektivy a zákresů do fotografie, které ukáží celkovou souvislost s okolní zástavbou.

  Toto rozhodnutí se vydává na základě podnětu Státního ústavu památkové péče Praha, písemného vyjádření Památkového ústavu Pardubice a stanovisek dotčených orgánů státní správy - referátu dopravy a silničního hospodářství OkÚ Jičín, referátu životního prostředí OkÚ Jičín a odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín. Veškerá stanoviska a vyjádření těchto orgánů byla po projednání zohledněna a zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.


  Poučení o odvolání


  Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád) podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha prostřednictvím oddělení kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín.


  JUDr. Jaroslav Veselý
  vedoucí referátu regionálního rozvoje


  Příloha:

 • mapa 1 : 10.000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma


  Rozdělovník:

 • Vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. kultury
 • MěÚ Jičín - odbor výstavby a ÚP
 • OkÚ Jičín - referát dopravy a silničního hospodářství
 • OkÚ Jičín - referát životního prostředí
 • Památkový ústav Pardubice
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. ÚP a SŘ
 • Státní ústav památkové péče Praha
 • OÚ Podhradí
 • OÚ Veliš
 • OÚ Bukvice
 • Okresní konzervátor památkové péče
 • OMaG Jičín