Logo NLG


Noviny Lepařova gymnázia č. 428. března 1997Ročník 1 (4)

Panoráma auly

Začíná být samozřejmostí, že v aule LG se odehrávají pořady, které jsou jakkoli zajímavé, přesahují běžný běh školního dne, vzbuzují zájem nejen v řadách studentů, ale i širší veřejnosti. Vlastně po velice krátké době několika měsíců se tak naplňuje představa o prostoru, který se - jakožto architektonicky noblesní místnost, v níž "vane dech historie" a která vybízí k naplnění duchovními obsahy - zařadil mezi ta místa ve městě, která přispívají k jeho kultuře a kulturnosti. K místům, kde "se něco důležitého odehrálo" (eo ipso které se zapsaly do historie), se aula evidentně přiřadila konáním Konference o lodžii. Ve spektru trojího programového plánu (interní pořady pro studenty, odpolední pořady přednáškového a podobného charakteru, slavností večerní pořady pro jičínskou veřejnost) se najdou některé, které stojí za poznámku.

4. března vystoupil s dvojím pořadem pro studenty Miroslav Kovařík. Kovařík, který se důvěrně znal s Václavem Hrabětem, dnes jedním z legend českého básnictví, ale třeba i s A. Ginsbergem, spojil vyprávění o nich s recitací básní z díla těchto a jiných básníků, kteří jsou vnitřně spřízněni osudem, který se u básníků amerických nazývá termíny "podzemní" či "ubitá generace". Pro 4. ročníky a sextu připravil Kovařík pořad právě z těchto amerických básníků, pro třetí ročník a kvintu pořad s názvem Znamení moci, ve kterém představil paralelní dílo básníků českých, Blatného, Diviše, Zahradníčka a jiných (kteří patří k významným autorům českým, právě i pro nepřízeň osudu, zákazy, vězení atd., nejsou dosud příliš běžně známi, byť jsou již zařazení v učebnicích).

Z ohlasu mezi studenty jsme zaznamenali překvapení či podiv nad tím, jak dospělý člověk může sdílet životní nadšení poezií, vžívat se do ní a prožitek přenášet na ostatní citlivé bytosti strhujícím přednesem (zpaměti, schopen recitovat celé knihy zřejmě po celé hodiny).

Připravovaný pěvecký koncert paní Vaškovové, ředitelky ZUŠ v Hořicích, a M. Soukupa (flétna) se odkládá. P. Vaškovová zaujala nedávno kulturní veřejnost svým nastudováním jednoho celého velkého hudebního díla a byla oceněna komisí, která jí proto udělila jako jednomu ze tří autorů důležitého regionálního kulturního počinu Jivínského Štefana.

2. dubna (tedy dobu, kdy bude toto číslo Novin LG nejspíš ve výrobě) pořádá Lepařovo gymnázium spolu s Nadací JMP (Jičín - město pohádky) pořad s názvem Concert Touring Projekts in the Czech Republic. Jedná se o dívčí sbor z jedné školy v New Yorku (Spence School Treble Choir). V atraktivním repertoáru jsou ohlášeny i spirituály, kdo měl kdy možnost je slyšet "naživo" v originále, potvrdí, že to stojí za to.

-jkč-


Konference v Jičíně

Ve dnech 6. - 8. 3. 1997 se v Jičíně v aule Lepařova gymnázia konala vědecká konference na téma "Valdštejnská lodžie a komponovaná barokní krajina v okolí Jičína". S referáty a diskusními příspěvky se přihlásilo 33 odborníků z věd historických, uměnovědných, přírodovědných a dalších. Mezi přednášejícími jsme např. uvítali dr. I. Čornejovou z Prahy, dr. M. Šejna, profesora AVU Praha, dr. J. Wagnera z Prahy, prof. dr. P. Fidlera z Univerzity v Innsbrucku a Fabrizia Nosari, architekta z Mantovy v Itálii. Vzácnými hosty konference byli Jiří Dienstbier, Arnošt Waldstein, Carl Albrecht Waldstein, náměstek ministra kultury ing. Zdeněk Novák, ing. Ivan Dejmal a dr. Josef Štulc.

Cílem tohoto setkání bylo shrnout dosavadní poznatky, zkušenosti z uskutečněných průzkumů a studií a poskytnout je všem, kteří rozhodují o dalších osudech krajiny Českého ráje, na příkladu raně barokní kompozice krajiny, která vznikla na začátku 17. století pod taktovkou Albrechta z Valdštejna a dle plánů jeho italskýkch architektů. Otázkou zůstává ochrana a záchrana posledních zbytků této kompozice včetně jejích nedílných prvků. V následujících letech bude pokračovat oprava Valdštejnské lodžie a čestného dvora, připravuje se obnova přilehlého parku včetně začlenění do života města a kraje s navázáním na kulturní tradice Jičína.

Konference potvrdila naše přesvědčení, že je nutné ukázat snahu přímo v místě, nejen čekat, že nám kdosi cosi doporučí, rozhodne, či udělá. My všichni můžeme přispět a podstatně ovlivnit mínění státních úředníků a poslanců. Příjemně nás překvapila účast 170 lidí z celé České republiky.

Hlavními pořadateli konference byl Český svaz ochránců přírody Křižánky, Pekařova společnost Českého ráje, Státní ústav památkové péče Praha a Okresní muzeum a galerie v Jičíně. Konference se uskutečnila na základě finanční dotace americké nadace The Foundantion for a Civic Society, kterou získala ZO ČSOP Křižánky.

Nedílnou součástí konference byla výstava Miloše Šejna Bohemiae Rosa v galerii a Valdštenská lodžie v chodbě muzea. V Okresním muzeu a galerii v Jičíně bude k dispozici sborník referátů, který vyjde do konce května.

dr. E. Bílková a dr. L. Šoltysová


Význam konference

O konferenci Valdštejnská lodžie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína jako významné odborné i obecně kulturní události v našem městě podrobně informovala řada článků v regionálním tisku. Jestliže se k ní vracíme v Novinách LG, je to především proto, že Lepařovo gymnázium bylo hostitelskou organizací, které vytvořilo pro konferenci potřebné zázemí a mohlo tak odpovídajícím způsobem přispět k jejímu zdárnému průběhu. Jičínské gymnázium bylo založeno nadační listinou Albrechta z Valdštejna ze dne 16. 10. 1624, jestliže se tedy ve vzdělávací instituci konalo odborné setkání na valdštejnské téma, mělo to přinejmenším dvojí nit vnitřní logiky. Pro Lepařovo gymnázium byla pak konference o lodžii první událostí, která se uskutečnila v nově rekonstruované aule a přitom přesáhla nejen lokální či regionální význam.

S odstupem několika týdnů a podle ohlasu v odborných kruzích lze říci, že konference přinesla některé důležité odborné poznatky, například bylo z několika stran doloženo, že osoba architekta Nicolo Sebregondiho, který se podílel na řadě staveb v Jičíně, je táž jako postava architekta téhož jména, který byl dosud veden jako osoba téhož jména v italské Mantově. Podnětné byly příspěvky z oblasti kunsthistorie, architektury, archeologie a historie, krajině a krajinné architektuře, přírodních poměrech regionu, filosofie krajiny, ochrany krajiny a uměleckých památek, včetně legislativy v této oblasti. Zásadním přínosem byl nicméně vedle vlastního obsahu jednotlivých referátů komplexní obraz tématu, ozřejmení souvislostí a vztahů jeho jednotlivých složek a vrstev, které přinesla konfrontace různých oborů ve třech dnech programu konference, započteme-li i sobotní exkurzi, ozřejmující na místě to, co bylo prezentováno v mluveném slově či v diapozitivech a nákresech. Nutnost mezioborového, multicisciplinárního přístupu k tématu při každém počinu tohoto druhu, má-li být jedním z kroků nezbytných pro změnu obecného pohledu na závažnost valdštejnského komplexu i pro další cestu k jeho ochraně a záchraně, si uvědomovala již iniciativní skupina občanů i Občanské sdružení Lodžie či a konference potvrdila správnost tohoto názoru.

Rozměr společenské události dala konferenci jak účast významných osobností, předních českých i zahraničních odborníků, osobností z oblasti politiky či potomků Albrechta z Valdštejna, kteří samozřejmě byli pro účastníky velkým překvapením a kteří dodali konferenci mediální lesk (velmi vtipná byla i v tomto ohledu poznámka o jejich šlechtickém rodu jako "historickém nábytku v krajině"), tak bohatý program nad rámec odborného vymezení, oba koncerty - J. Krčka a souboru Musica bohemica ve čtvrtek a klavírní provedení Foerstrovy Jičínské svity prof. Pickem v pátek -, výstava Miloše Šejna či dokumentární výstava o lodžii v muzeu. Překvapením, zážitkem, novou zkušeností, odborným poznatkem, zadostiučiněním za vynaložené úsilí či jiným obohacením - pro každého jinak - byla konference pro všechny, kdo se na ní tak či onak podíleli: pro účastníky, přednášející, hosty, pomocníky všeho druhu (jičínské sponzory, studentky-hostesky) či hlavní organizátory - pro ty ode všeho nejvíc. A myslím, že měla význam i z širšího hlediska.

Jan K. Čeliš


Dopis dr. E Bílkové

Dr. E. Bílková napsala redakci Novin LG dopis, z něhož vyjímáme:

Když jsme v přípravném výboru uvažovali o místě konání konference, navrhla jsem aulu. Věřila jsem v pěkné zázemí. Jako pořadatelé jsme byli velice spoojeni s vlídným přijetím. O ohlasu u účastníků konference svědčí zápis v pamětní knize, kterou má pan ředitel, ale i bezprostřední reakce v době konání konference. A tak se o Lepařově gymnáziu hovoří po celé republice a také ve Vídni, Mantově, Innsbrucku.

Podrobně byste asi měli zaznamenat přítomnost dr. Arnošta Waldsteina a jeho syna Carla Albrechta. Je totiž velmi zajímavá v souvislostech - Albrecht z Valdštejna, jezuité, založení gymnázia a teď po mnoha letech potomci slavného vévody opět v Jičíně a na gymnáziu,. A nebyla to jen letmá návštěva. Mohu Vám sdělit, že Jičínje velice zaujal a že byli rádi, že vyslyšeli přání Jiřího Dienstbiera, aby se zúčastnili konference. Pan Dienstbier totiž takoto reagoval na pozvání na konferenci, v němž byl informován o situaci kolem lodžie, o občanském sdružení a odpůrcích zábavního parku, o místní iniciativě vzádnou památku ajejí okolí opravit a upravit a začlenit opět do života města vnávaznosti na kulturní tradice a s ohledemna přírodní krásy.

Mnozí z Vás se jednání účastnili nebo se přišli podívat během přestávek a vnímali jste atmosféru. ...


Perličky z konference

Hovořilo se o zvláštním zážitku, jakým je jízda vlakem od Turnova, kdy vystupuje monumentalita Zebína z trati zakřivené těsně pod jeho úpatím a náhle se na okamžik za větvemi stromu zjeví jako přízrak lodžie. Ptal jsem se Ernsta Waldsteina, jestli někdy tudy jel vlakem, věděl jsem že ne. Říkal, ať tam tedy lidi vozíme, aby to viděli. Odpověděl jsem mu, že tak již delší dobu činíme, v době konání pohádkového festivalu, a že musí přijet, že ho také svezeme. Odpověď váženého šlechtice: "Jako hračku, že?"

Zaregistrovali jste tu fotku v MF dnes (ze 7. března), kde sedí Ernest Waldstein s panem Borovičkou u panelu s fotkou lodžie? Podařená kompozice, že? Šlechtic vedle výtvoru svého předka. Souvislost patrná v tu chvíli samozřejmě jen z pohledu fotografa. Tak to bylo následovně: Vracel jsem se těsně před zahájením do knihovny a tam se na stolku povalovaly čtyři fotky. Říkám si, škoda je nevyužít. Za chvíli ještě běžela paní Lhotáková pro něco, čím by se daly uchytit na panel, kde bylo ještě místo. A za dvě hodiny na to cvakla spoušť. Tomu se říká magie.

-jkč-


Škola, škola, škola – Výhledy, projekty, program

Přehled seminářů, které škola nabízí pro školní rok 1997/98

3. ročník a sexta

 • 2 semináře z anglického jazyka
 • 3 semináře z německého jazyka
 • seminář z francouzského jazyka
 • seminář latiny
 • seminář matematiky
 • seminář fyziky
 • seminář chemie
 • seminář biologie
 • literární seminář
 • společenskovědní seminář
 • seminář programování
 • seminář výpočetní techniky
 • 2 ekonomické semináře
 • seminář výtvarný
 • seminář hudební
 • seminář deskriptivní geometrie

  4. ročník a septima

 • 3 semináře z anglického jazyka
 • seminář z německého jazyka
 • seminář z francouzského jazyka
 • seminář latiny
 • literární seminář
 • zeměpisný seminář
 • dějepisný seminář
 • seminář matematiky
 • seminář fyziky
 • seminář chemie
 • seminář biologie
 • společenskovědní seminář
 • seminář programování
 • seminář výpočetní techniky
 • 2 semináře ekonomické
 • seminář výtvarný
 • seminář hudební
 • seminář deskriptivní geometrie


  Semináře na Lepařově gymnáziu

  Současné učební plány na našem gymnáziu jsou koncipovány jako všeobecná větev na rozdíl od dřívějších koncepcí přírodovědné a humanitní větve. To znamená, že v prvních dvou ročnících, popřípadě v kvartě a kvintě jsou probírány základy všech všeobecně vzdělávacích předmětů a od třetího ročníku (sexty) začíná specializace formou volených seminářů. Tyto semináře jsou tři ve třetím ročníku a sextě a čtyři ve čtvrtém ročníku a septimě. Rozsah seminářů na naší škole je maximální - od deskriptivní geometrie až po latinu. Rovněž volba seminářů není vázána na žádné podmínky, takže je možné si vybrat libovolnou kombinaci seminářů. To všechno není samozřejmě na většině gymnázií, a proto výběr seminářů patří mezi největší přednosti naší školy. Na druhé straně, mají-li semináře dobře fungovat, musí především studenti svým zájmem nutit pedagogy k dosažení kvalitní úrovně. Předpokládá se studium odborné literatury, seminární práce a otevřená diskuse při hodinách. Jedině potom mohou semináře úspěšně splnit svůj úkol, to znamená na jedné straně naučit studenty samostatně pracovat, a na druhé straně je připravit na maturitu a náročné přijímací zkoušky na vysoké školy.

  Vladimír Carda


  Přijímací zkoušky

  Přijímací zkoušky jsou mimořádnou událostí jak v kalendáři gymnázia, tak v životě žáka, který se hlásí na střední školu. Jsou obvykle prvním ověřením jeho znalostí, dovedností i "pevných nervů", první "zatěžkávací zkouškou" v jeho životě, i momentem, který rozhodne o směru jeho cesty na několik příštích let, mnohdy i na celý život. Byli bychom rádi, abychom na gymnáziu měli dobré studenty, zároveň ale chceme, aby se zde sami cítili dobře. Proto ředitelství gymnázia zavedlo jakési "zkoušky nanečisto", kde se mohou budoucí studenti seznámit s prostředím a vyzkoušet si, jak asi taková zkouška, s jakou ještě nemají zkušenost, bude vypadat, až ji budou dělat naostro. Z téhož důvodu otiskujeme i příklady zadání zkoušek z minulých let.

  -jkč-

  Přijímací zkoušky z matematiky

  prima - 1966

  1) Vypočítejte bez kalkulačky: a) 36: 9 + 6 .8 =

  b) (50,4 - 4,79) + (58,42 - 42,735) =

  2) Převeďte na jednotky uvedené v závorkách:

  a) 0,237 m = (mm)

  b) 5,125 kg = (g)

  c) 36 g = (kg)

  d) 7 cm = (m)

  e) 4m 5 dm 6 cm 5 mm = (m)

  f) 5 m2= (dm2)

  3) Narýsujte trojúhelník ABC o stranách a = 8 cm, b = 4 cm, c = 5 cm.

  Zjistěte, který úhel je tupý a sestrojte úhly, jejichž velikosti jsou Đ + gama a & - Đ.

  4) Soustružník obráběl denně 56 výrobků, jeho učeň 33 výrobků. Kolik dní potřebovali při společné práci k opracování 979 výrobků?

  5) Tatínek zaplatil za 3 knihy 181 Kč. První kniha stála 42 Kč, druhá bylo o 33 Kč dražší než první. Kolik Kč stála druhá kniha a kolik třetí?

  6) Citróny v prvním sáčku měly hmotnost 1,25 kg, ve druhém o 0,265 kg menší, ve třetím o 0,305 kg větší než v prvním. Jaká byla hmotnost všech citronů?

  7) Kuchyňská polička má výšku 80 cm. Šířka poličky je sedm desetin výšky a hloubka jedna pětina výšky. Vypočítejte šířku a hloubku poličky v cm.

  8) Zrcadlo má obvod 220 cm. Výška zrcadla je 68 cm. Vypočítejte šířku zrcadla.

  Čeština (prima, loňské zadání)

  1. Jak byste sdělili telefonicky lékařské pohotovostní službě, že je babičce špatně? Co všechno musíte ve sdělení uvést?

  2. Doplňte vhodné vedlejší věty: Řidič zastavil u čerpací stanice, protože. Řidič zastavil u čerpací stanice, aby ...Řidič zastavil u čerpací stanice, i když ...Řidič zastavil u čerpací stanice, když ...

  3. Doplňte vhodná slova (verše): Slavík není vrána, ocet není ..., ...nejsou brána, bláto není led.

  4. Ke každému slovu doplňte vhodné podstatné jméno?: hravý, hraný, hráčský, hrací, hrající

  5. Z podtrženého spojení slov utvořte přídavné jméno: most z kamene, koláč s povidly, deka s dírami, nálev s kořením.

  6. Co všechno může znamenat slovo lístek?

  7. Řekněte jinými slovy: "ten se náramně spletl", "na ulici nebylo ani živáčka"

  8. Napište slovesem, jaké zvuky vydává: holub, kůň, had

  9. Ve větách podtrhněte podstatná jména a nadepište jejich číslo a pád: Cos koupila mamince k svátku? Jezdíš ráda autobusem? V parku chodíme po cestičkách. Jana před odjezdem napsala rodičům. Děti se po přestávce vrátily do třídy.

  10. Napiš ke každému nadřazenému slovu 3 slova významem podřazená: obilí, ovocné stromy, šelmy

  11. Napiš jedno slovo souřadné a jedno protikladné k těmto slovům: sytý, tenký, laciný, pyšný, užitek, zdraví

  12. Podtrhněte v textu slova nespisovná a nadepište nad ně slova spisovná stejného významu:

  Naše sousedka si zlomila ruku Maminka se jí ptala, jak se jí zranění přihodilo. "Ale", povídá sousedka, "chtěla jsem vygruntovat. Začnu oknem u špajzu, proto jsem se postavila na štokrle, ale drcla jsem loktem do flašek od okurek, ztratila jsem balanc a štokrle se převrátilo. Sanitka mě odvezla do špitálu a jsem marod. To je pech, co?"

  13. Zájmena se pomíchala s ostatními slovními druhy. Vyber je a zařaď: jaký, noviny, se, pracujeme, naše, čí, údolí, před, kdo, člověk, já, rychle, oni, země, váš, můj, pro, toho, pozdě, co, tři, onen

  osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací


  Oprava

  Opravujeme informaci, která vznikla nedopatřením v minulém čísle (data byla převzata z původního kalendáře gymnázia, který byl později aktualizován):

  Přijímací zkoušky na Lepařovo gymnázium se konají v jeden den, společně do primy i prvního ročníku:

  21. dubna 1997


  Jak to bylo s Holanďany

  Lepařovo gymnázium letos pořádalo již třetí výměnný zájezd s holandskými studenty. Na naší škole se našlo jen deset dívek, které měly chuť poznat své kolegyně ze zahraničí, prožít s nimi pár dní tady v Čechách a pár dní v zemi tulipánů a větrných mlýnů a především si prubnout některý ze světových jazyků.

  Ve čtvrtek 6. března dorazilo do Jičína deset holandských děvčat se svými učiteli, Walterem a Frankem. Pocházejí z městečka Wijk bij Duurstede poblíž Utrechtu, studují na obdobné střední škole a komunikují více anglicky než německy. Zpočátku se zdály být nesmělé a zdráhavé. Když se ale dostatečně poznaly s našimi studentkami a dostalo se jim volnosti, prvotní zábrany jakoby ustoupily. Všichni společně zavítali do Prahy: shlédli střídání stráží na Pražském hradě, nahlédli do chrámu sv. Víta, prošli se po Karlově mostě a občerstvili se u Mc Donald°s. Vyjeli do Krkonoš na Horní mísečky a podnikli výlet na Hrubou Skálu, Valdštejn, Sedmihorky a na Prachov, kde začali protestovat proti dalším túrám. Na otázku, co se jim u nás líbí nejvíc, dívky pohotově odpověděly: "I like czech boys." Večery trávily buď v českých domácnostech nebo na plese či diskotéce. Navzájem porovnávaly zvyklosti české s holandskými, prohlížely rodinné fotografie a naučily se jednoduchý skupinový taneček. Tohle všechno se dochovalo na videokazetě a pustilo se na pondělním rozlučkovém večírku. Tam se sešla spousta lidí, jídla, pití, hlasitý smích a u někoho slzy v očích. Když udeřila třiadvacátá a byl tedy čas k odjezdu, dívky se provokativně usadily na chodníku před gymnáziem a že se prý odtud nehnou. Jak by také mohly, vždyť ty čtyři báječné dny byly nenávratně pryč, zůstaly jenom živé vzpomínky a adresy, na které si budou dopisovat. Tak v květnu v Holandsku na viděnou!

  Michaela Velíšková


  Všechno může být pokaždé jinak

  (trochu polemiky o Holandsku tenkrát a nyní)

  Myslím si, že i přes čilý ruch, který panoval kolem konference o loggii, jste si všimli, že ve stejných dnech se hovořilo na chodbách školy anglicky, německy, nebo i gesty a rukama. Prostě se komunikovalo. To byl taky hlavní účel návštěvy deseti holandských studentek a dvou učitelů a partnerského města Wijk bij Duurstede a jejich školy DEVIUS. O programu této výměny jste se mohli dočíst v Novinách Jičínska, ale já bych ráda porovnala první výměnu s tou letošní. Proč? Protože podobně jako v životě se málokdy něco (úplně) opakuje a probíhá úplně stejně. Ani nemůže, pokud se dění účastní lidé. A ti nejsou vždy stejní. Letos se skupina dívek opravdu povedla. Studentky byly mladší a vše, co u nás objevovaly, bylo nové a hlavně pro ně dosud nepoznané. Nejen naše země, Praha, naše město, škola, studenti, ale i třeba maturitní ples jedné školy, koncert skupiny Chinaski, diskotéka, dobročinný ples, kde si zatancovaly s Luborem Vokrouhlickým a Honzou Rejhou, naučily se českou polku. To vše je bavilo a vzrušovalo.

  Před dvěma lety k nám přijeli starší studenti, kteří už byli ve svém věku náročnější, zkušenější a taky otrávenější, což nepřispělo k zdárnému průběhu programu. Někteří z nich nenašli s našimi společný předmět hovoru, pro některé naše studentky tento zájezd nesplnil očekávání. Na druhou stranu si každý člověk si z toho, co se ne úplně povede, musí udělat nějaký závěr, který ho v jeho nabývání zkušeností posouvá rozhodně ne nazpátek, ale dopředu. Takovým závěrem může být poznání, že on sám je třeba lepší, hodnotnější než "někdo ze světa".

  Před dvěma lety někteří mohli mít pocit, že zúčastnit se výměnného programu byla ztráta času a peněz. Naopak letos se všichni těšíme, že se stejnou skupinou zažijeme spoustu legrace i v Holandsku. A kromě toho ještě: Kdo to letos trochu sledoval, se může těšit, že i příští rok v přibližně stejnou dobu se opět tato akce zknovu uskuteční. Jenom doufám, že na pánskou společnost nenarazíme jenom na plese nebo diskotéce, ale že s námi i někteří hoši naší školy tentokrát taky pojedou.

  Soňa Machová


  Long Live English!

  V úterý 11. února 1997 se na Lepařově gymnáziu konalo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci, kategorie 3, tj. pro studenty 1. - 2. ročníků čtyřletých gymnázií a studenty kvarty - kvinty víceletých gymnázií.

  Porota složená z profesorů škol zúčastněných (p. Olga Kovářová, pořádající škola, p. Lenka Pospíšilová z G v Nové Pace) i nepřítomných (p. Věra Jebavá z MSA, britští lektoři Steve a Elaine z Language Link) hodnotila jazykovou úroveň soutěžících v oblasti všeobecných znalostí anglicky mluvících zemí (na základě četby časopisu Friendship), dále poslechu, pohotového reagování v rozsahu "everyday English" a konverzace na jedno z deseti předem stanovených témat.

  A jak všechno dopadlo? Výborně, neboť první tři místa obsadili naši studenti: O 1. a 2. místo se rovným počtem bodů podělili studenti Tomáš Matějka a Tomáš Žižka (oba z 2. A), na 3. místě pak skončil Radek Novotný (kvinta). Teprve potom následovaly studentky z Nové Paky a Hořic.

  Blahopřejeme a doufáme, že i v oblastním kole, které proběhne 14. března 1997 v Pardubicích, o sobě oba Tomášové dají pořádně vědět.

  OK

  P.S. Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet své všeobecné znalosti - a to ještě k tomu anglicky? Tady je test, který tvořil úvod soutěže. GOOD LUCK!

  General Knowledge Test

  1) There are ...Senators and ...members of the House of the Representatives in US Congress.

  2) The Battle of Hastings, in which William the ...defeated English king Edward, was in 1066.

  3) Mark Twain°s real surname was Samuel Langhorne ...

  4) US president is elected every ...years and can only serve .../how many terms?

  5) The famous short story The Pit and the Pendulum was written by ...

  6) The Americans say "sidewalk" but the Britisch use the word "...".

  7) If someone says: "Your°re chicken", it means that: a) You°re very thin, b) You°re afreaid of something, c) You°re very pale.

  8) New Year°s Eve in Scotland is called ...

  Po uzávěrce:

  V okresním kole kategorie 4, tj. pro studenty 3.-4. ročníků, resp. sexty a septimy, se zástupci naší školy umístili následovně:

  Daniel Sedláček (3. B) skončil jako druhý, Michal Pták (4.A) na sedmém a Ondřej Klos (3. B) na 10. místě.

  Tomáš Matějka (2. A), který se jako jeden ze dvou vítězů okresního kola kategorie 3 zúčastnil kola oblastního (Pardubice 14. 3. 1997), se umístil šestý.

  Blahopřejeme!


  Talenti na gymnáziu

  To, že mezi žáky Lepařova gymnázia je řada talentů, víme. To, že jsou to i talenty novinářské, o nichž nevíme, to tušíme. Jako řadu jiných věcí, i takovéhle objevíme mnohdy náhodou.

  Studentka II. A Katka Vodičková je přispěvatelkou Kopidlenských listů. Posuďte sami (úryvek je převzat z článku Jak jsem prožívala letošní taneční, který byl otištěn v zářijovém čísle minulého roku):

  "Prodloužená byla opravdu legrace. Pan tancmistr nás prohnal tak, že jsem večer sotva došla domů, kecla sebou na postel a hned usnula. Po této prodloužené následovaly už jen dvě normální hodiny. V té první jsme procvičili všechno, co jsme se naučili, a ta druhá byla nácvik na polonézu. Při tomto nácviku z nás nejprve pan Mertlík moc velkou radost neměl. To když neustále říkal: "Levá, levá, levá" a pár jedinců šlo suverénně pravá, pravá, pravá. Ovšem i tito jedinci nakonec pochopili, že když se řekne levá, znamená to opravdu jen levá, a tak se vše nakonec srovnalo a my polonézu celkem docela dobře nacvičili. No a za týden nás čekal věneček. ..."

  -jkč-


  Střelecké úspěchy na naší škole

  V loňském roce, ale i letos se konaly po celé republice závody ve střelbě ze vzduchových zbraní. Ilona Hamanová, žákyně kvarty našeho gymnázia, se zúčastnila většiny z nich. Od letošního roku je zařazována do kategorie dívek do šestnácti let v disciplíně VzPuOML 30 (vzduchová puška mládeže, 30 ran vleže).

  V lize s názvem Euroregion Nisa se Ilona zúčastnila všech tří kol, které se již konaly. V prvním kole (9. 11. 1996) se umístila s 287 body na třetím místě. V kole druhém (30. 11. 1996) zvýšila svůj náskok před ostatními 290 body a umístila se opět na třetím místě. Ve třetím kole (14. 12. 1996) dokonce přemohla své dva soupeře a dostala se na první místo s 298 body (výsledek nebyl uznán - střílela s dioptrem).

  16. 11. 1996 se konalo první kolo Střeleckého poháru v Litomyšli, kde si Ilona 291 bodem zajistila první místo.

  Týž den, kdy se konalo druhé kolo Euroregionu Nisa (30.11.1996), proběhlo soutěžní klání také v Hradci Králové, kam Ilona sice dorazila na poslední chvíli, ale to jí nezabránilo v tom, aby překonala svůj osobní rekord a 292 body si získala první místo.

  Tento osobní rekord překonala ještě jednou 297 body 11. 1. 1997 na závodě "Malá zimní pražská diabolka" v Praze na Petřinách a umístila se na prvním místě.

  (hali)


  Malá zimní pražská diabolka

  Střelecký závod s tímto názvem se konal v Praze na Petřinách v sobotu 11.ledna a pro naše závodníky byl velmi úspěšný. Soutěžilo se v disciplíně VzPuOML 30 (vzduchová puška mládeže, 30 ran vleže) a v šesti kategoriích: dívky, chlapci do 14 let, a 16 let.

  Ilona Hamanová (dívky do 16ti) obsadila první místo s 297 body, kterými překonala nejen svůj osobní rekord o 5 bodů, ale i rekord republikový, který jí bohužel nebyl uznán (je uznán pouze na závodech mistrovské kategorie). Václav Haman ml. se ve své kategorii (chlapci do 12 let) umístil s 275 body na 2. místě a Petr Ivan (chlapci do 14 let) s 267 body na 14. místě. Družstvo SSK Jičín, složené z těchto tří závodníků, se umístilo s 839 body na 4. místě.

  Při tomto závodě dokázali naši závodníci svou nepřemožitelnost i ve velké konkurenci, která byla v Praze. Za to, že dosahují takovýchto výsledků, děkují řediteli 3. ZŠ, který jim umožnil trénovat každou středu v tělocvičně 3. ZŠ. Díky patří také Oční optice Bucková-Hamanová a firmě VAPOS spol.s r.o. za jejich finanční podporu.

  (dop)


  Publicistika studentů

  V krátkých publicistických útvarech, zadaných v hodině češtiny ve III. A, studenti zachytili řadu událostí ve škole, v Jičíně či v regionu. Některé mohou být nakonec zajímavé v jejich pohledu i pro ostatní.

  Ve středu 19. února 1997 se v jičínském kulturním domě konal koncert Jaroslava Uhlíře nazvaný "Severní vítr je krutý, Jaroslav Uhlíř je zutý." V programu zazněly nové i starší písničky, ale nechyběly ani autorovy nejznámější skladby, např. Semiška, Není nutno, Severní vítr je krutý, Chválím tě země má nebo Holubí dům. I přesto, že byl Jaroslav Uhlíř hlasově indisponován, se koncert opravdu povedl. Na úplný konec zazněla Mravenčí ukolébavka, se kterou se Jaroslav Uhlíř s diváky rozloučil.

  Olga Kracíková


  V pondělí dne 10. března se v Jičíně uskutečnil koncert s názvem František Nedvěd a Příbuzní. Návštěvnost byla tak veliká, že sál kulturního domu, kde se koncert konal, musel být doplněn náhradními židlemi. K vystupujícím patřil vedle Františka Nedvěda jeho mladší syn Vojta a synovec Jan Nedvěd. Hned v úvodu zaznělo několik nejznámějších skladeb, jako například Skládanka, Sedmikrásky, Stánky nebo Podvod. Ke konci se dostali i k méně známým písničkám, jako je Tma, Proužek, Nitka, Zeptej se mně na cokoli nebo Hance. Mimo písniček zaznělo i několik vtipů a veselých příhod. Není divu, že si publikum vyžádalo přídavky, dokonce tři písničky.

  Lenka Žižková


  Všichni příznivci liberecké skupiny Těla se mohli setkat s jejich hudbou na koncertu této kapely, který se uskutečnil 21. 3. 1997 v K-klubu v Jičíně. Součástí koncertu byl křest druhého cédéčka skupiny.

  Katka Paulasová


  Poděkování tvůrci filmu

  Nedávno přijal pozvání v Jičíně scénárista a rešisér filmu Mlčení Karel Pokorný. Se svým synem natočil poutavý dokumentární film o životě plukovníka Otakara Hrubého, který bojoval za naši svobodu jako letec RAF. Po válce byl za své zásluhy "odměněn" vězením a ponižováním. Mlčel a čekal. Ocenění a spravedlnosti se dočkal až na sklonku života. Byl povýšen do hodnosti plukovníka, vyznamenán řádem M. R. Štefánika a účastnil se oslav 50 výročí bitvy o Anglii. Město Nová Paka mu udělilo čestné občanství. Smutné je, že v době, kdy film Mlčení dosáhl řady ocenění, Otakar Hrubý podlehl své nemoci. Naše poděkování patří tvůrci filmu, panu Pokornému, za přiblížení dnes už historických událostí.

  Erika Fibingerová


  Hold lomnickému skladateli

  V dubnu t. r. uplyne 130 let od úmrtí lomnického rodáka Fr. Doubravského (1790-1867), učitele, varhaníka a sbormistra v chrámu sv. Mikuláše v Lomnici n. Pop. Zanechal rozsáhlé skladatelské dílo, které si určitě zaslouží pozornosti. Komorní soubor Collegium musicum Český ráj s uměleckým vedoucím dr. J. Zahradníkem je připomene koncertem duchovní hudby, který se uskuteční 14. dubna v kostele sv. Mikuláše. Spolu s členy souboru účinkuje jako host varhanní virtuózka prof. Jar. Potměšilová z Prahy.

  Lenka Zikmundová


  V loňském roce probíhala renovace kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách. Tento kostel zde stojí už od roku 1761 a byl vystavěn Annou, hraběnkou ze Schliků. Restaurovaly se nádherné nástropní malby, opravované naposledy r. 1896, oltářní obraz Nanebevzetí P. M. od Tapera, kované mříže a gotické monstrance. Kostel je vystavěn v barokním slohu a patří k cenným památkám v jičínském okolí.

  Stáňa Pazderská


  Lepácké přešplechty

  V jedné z nejmenovaných tříd se na okenním parapetu delší dobu vyskytovala tabulka s textem Porodní sál. Z bližšího pohledu (na písmeno "d") bylo zřejmé, proč je dnes tato zpráva zařazena do lepáckých přešplechtů i původ tabulky. Slyšelo se, že na městském úřadě nechávali dělat tabulku pro jičínský zámek už poněkolikáté, ale asi to není pravda. (Všimněte si toho krásného tvaru "slyšelo se".)

  Také jste viděli na dveřích chlapeckého WC na chodbě vedoucí ke knihovně nápis "HALL OF FAME #41 #42, ROOM OF FERGUSSONS"? Druhý den to zmizelo, protože se to dalo smazat, ale pokračování bylo i ve vnitřních prostorách. Navzdory tomu, že se čmáranice všeho druhu po věcech nových býti nemají, ježto to ty věci hyzdí, byly tyto poetické průvodcovské poznámky po interiéru školy k uchichtnutí.


  Krátce z LG

  Pedagogický sbor vyzval formou dopisu senátora a starostu města, člena rady školy ing. J. Lišku k diskusi o problematice současného školství.

  LG dostalo od přátel z Holandska darem zhruba pět set knih anglické a americké beletrie, které budou zařazeny do fondů žákovské knihovny. O spolupráci při jejich vypůjčování projevila zájem i jičínská knihovna, která sama knihami v originálním jazyce v tomto rozsahu nedisponuje.


  Tady soutěž končí

  13. března se v Rychnově nad Kněžnou seběhla soutěž houslových souborů a žákovských orchestrů. Za stejným účelem se tam vydal i houslový soubor ze ZUŠ v Jičíně, v němž muzicíruje 11 adolescentů a o který již čtvrtým rokem zdárně pečuje Jiřina Hornová. Šest jeho členů studuje na našem gymnáziu a jsou to Hanka Červenková, Eva Černochová, Oldřiška Chutná, Eva Bílková, Vojta Drahoňovský a já. Jsme tu roztroušeni od sekundy až po maturitní ročník.

  Pro soutěž jsme dopilovali pár skladeb z našeho repertoáru a po zdolání školního a okresního kola, které se mimochodem konalo v Hořicích, nám nic nebránilo v tom, abychom se pustili do oblastního. A tak jsme se časně zrána vypravili do Rychnova. Ve vlaku jsme debatovali o nadcházejícím vystoupení a mrzelo nás, že ač možná přebereme první cenu, do žádného celostátního či jiného kola dál nepostoupíme. A kdože to má na svědomí? Nejspíš pořadatelé a nedostatek financí.

  Program byl odstartován v 9 hodin a probíhal současně ve dvou sálech rychnovského kulturního centra. V jednom ze sálů se střídaly orchestry a v tom o patro výš vyhrávaly smyčcové soubory. Po chodbách se potloukaly tvářičky z Police nad Metují, České Třebové, z Pardubic i Ústí, ale největšími a jedinými našimi protivníky ve III. kategorii byli Chrudimáci. Ti se nepřejícně pošklebovali, jak nám dají na frak. Však jim později spadl hřebínek, když jsme v doporučených 6-9 minutách předvedli vcelku dobrý výkon a díky našemu sólistovi Ondrovi Koláčnému se blýskli úryvkem z Labutího jezera, za jehož úpravu vděčíme panu učiteli Hudecovi. Kdyby Chrudimáci nebyli tak početní a vyřadili veškeré své nehouslové nástroje, jistojistě bychom na první příčku vyšlápli my. Takhle jsme se s nimi dělili o druhou. Ale co je hlavní, byli jsme spokojení.

  Michaela Velíšková


  Zájezd

  Ve dnech 22. - 28. března 1997 se konal poznávací zájezd do Velké Británie, jehož se účastnilo na čtyřicet studentů. Těšíme se, že v příštím čísle budeme moci přinést podrobnější zprávy, dojmy studentů a pod.


  Komunikátor

  "Vážené dámy, vážení pánové,

  je mi ctí přivítat Vás na kosmické základně Rozvoj. Děkuji Vám, že jste se dostavili v plném počtu a projevili tak zájem spatřit jako první náš Komunikátor.

  Komunikátor je nejvýznamnější vynález za posledních tisíc let. Sedmdesát let po zahájení projektu C-BRAIN je výzkum korunován úspěchem. Největší podíl na tom má pětkrát vyznamenaný Josef 142 Zweistein CxM a jeho tým složený z nejvýznamnějších vědců galaxie 145Z8.

  Projekt C-BRAIN byl Radou Spojených Galaxií pečlivě utajován. Bratrstvo pravidelně podnikalo organizované nájezdy Divokých surferů a Šílených zaklínačů na počítače projektu, ale obranný systém Klec byl téměř neprůchodný. Jen občas nějaký Surfer nebo Zaklínač pronikl Klecí, ale za ní byl nemilosrdně dezintegrován Strážcem systému. Na veřejnosti se přece jen občas nějaké ty informace objevily, ale byly většinou nepravdivé, vymyšlené senzacechtivými novináři. Nyní je na mě, abych Vám Komunikátor představil", pronesl Lord Poprvé oživený John 167 Swapnicki CD, a smáčkl infražluté tlačítko na ovládacím panelu. Poté se uprostřed sálu objevila 3D projekce Komunikátoru - černé kulovité těleso s drobnými chapadlovitými výběžky. "To je on, ale ve skutečnosti je mnohem menší, jeho poloměr je 1,27 mm.

  A nyní se Vám pokusím vysvětlit, co Komunikátor je a k čemu slouží. Komunikátor je bioelektronický organismus skládající se ze dvou dílů. Biočást je tvořena z radiochemicky mutovaných bakterií a prvoků žijících na planetě Sršeň 4ţ (galaxie 108X7). Bakterie mají zrušenou schopnost reprodukce a mají naprogramovanou symbiózu s mozkovou tkání a čipem DF800. Prvoci slouží v kombinaci s kryptonem đ jako výborné paměťové médium (1qm3 = 5*1011GB). Neživá část je tvořena vysílačkou a DF800. Vysílačka pokryje celý známý vesmír a antiprostor, který není chráněn Zaklínači Bratrstva (technologie byla zapůjčena od Říše Kesh). DF800 umožňuje komunikaci mezi lidským mozkem a centrálním počítačem. Mechanismus je napájen antifotonovými bateriemi osmé generace, jejichž životnost je 7-9 miliard let.....

  Komunikátor je voperován Termoteleportačním laserem do mozku (sektor 45Ţţ). Několik hodin po operaci začíná Komunikátor fungovat a za 9 dní je již plně funkční. Jistě víte, že člověk využívá asi 45 procent mozkové tkáně. S Komunikátorem ji využijete celou a získáte kontrolu nad podvědomím! Tím dosáhneme zvýšení IQ o 150-170 procent. Získáním kontroly nad povědomím se každý stane Nižším mágem a bude moci využívat základní magické schopnosti, jako je například věštění blízké budoucnosti, astrální putování, schopnost vznášet se nad povrchem (do gravitce pátého stupně) a jiné.

  Komunikátor umožňuje, jako telefon, komunikaci libovolného počtu lidí na libovolnou vzdálenost. Dále můžete využívat všechna data z Centrálního počítače (CP obsahuje všechny poznatky a události, jsou na něj napojeny všechny počítače a každou vteřinou přibývají tisíce tetrabitů informací, které jsou přenášeny C-Fotony uloženými v multidimensním vakuu - rychlost přenosu je Absolutní). Tato data lze vyvolat pouhou myšlenkou. Chcete vědět něco o kolonizaci Krondoru? Ve vteřině víte vše! Chcete vědět jak funguje teleport? Žádný problém! Stačí pomyslet. To ovšem není vše.

  Komunikátor lze použít také jako H-Vizi. Pomyslete na název filmu a po zaplacení kreditů nebo předání Informace se můžete dívat, ale ne očima nýbrž mozkem a to zaručí opravdu nezkreslený a 100% zážitek (ocení zejména Nevidící a Dobrovolní slepci). Chcete se projít po Zemi? Pomyslíte a Komunikátor vygeneruje krajinu, která je od pravé k nerozeznání - už žádné M-Reality Glasses. Komunikátor kontroluje i Váš zdravotní stav - tvorbu nádorů, hladinu cukru a těžkého kyslíku v krvi, počet bílých a plazmatických krvinek - a optimalizuje metabolismus, funkci orgánů a zmírňuje stárnutí. Podle propočtů by se mohl průměrný věk zvýšit z 940 na zhruba 1270 let.

  Komunikátor umí samozřejmě daleko víc,ale popsání všech jeho funkcí by trvalo několik dní. Lidské dějiny mají nový vývojový mezník, protože až každý bude mít svůj, nastane zlatá éra lidstva (doufejme). Děkuji Vám za pozornost a omluvte mne, mám nějakou práci. Bratrstvo opět zaútočilo na Severovýchodní údernou letku Keshských ozbrojených sil."

  Vzduch se zavlnil a Lord Poprvé oživený John 167 Swapnicki CD zmizel. Ostatní následovali jeho příkladu a postupně se odteleportovávali do svých komnat.

  Prázdný sál potemněl a utichl. Jen v rohu stála malá postava, která možná rozhodla Válku, a zírala do dlaně. Do dlaně v níž ležel Komunikátor. Osoba opatrně strčila věc do schránky na prsou, poté pozvedla ruku k ústům a zašeptala: "Mám ho, nastavte teleport, vracím se Bratře Dominiku."

  Ondřej Brož


  Bohemiae rosa

  Ve středu 5.3. jsem se byl podívat na výstavu do jičínské galerie. Před galerií hlásal plakát zvláštní název: Bohemiae rosa, Miloš Šejn, 27.2.- 16.3..

  Když jsem vstoupil dovnitř, uvítala mě (kromě paní pokladní) nezvykle prázdná hala. Nikde žádné stojany s obrazy, nikde žádné vitríny. Koupil jsem si vstupenku a už ta mě udivila. Klasický lísteček, vybízející svojí jednotvárností k zahození do koše, vystřídala oku lahodící vstupenka s vyobrazením Valdštejnova náměstí. To pravé a největší překvapení bylo ale na podlaze. Uprostřed výstavní místnosti bylo na zemi rozloženo přes tisíc skleněných mističek, tzv. Petriho misek. V každé z nich byl kousek naší země. Tu kousek hlíny, tam kůra ze stromu, vedle zase uschlí motýli... A každý z těchto kousků byl z jiného konce republiky. Obsah misek byl tak různý a fantastický, že mě začalo zajímat, kolik jich tam asi je. Zeptal jsem se tedy paní pokladní. Ta odpověděla, že bohužel neví, znalecky misky okoukla a dodala: "To bychom je museli spočítat."

  Tahle výstava byla fakt super.

  -svišť-


  Koncert

  2. dubna (tedy v době, kdy bude toto číslo Novin LG nejspíš ve výrobě) pořádá Lepařovo gymnázium spolu s Nadací JMP (Jičín - město pohádky) pořad s názvem Concert Touring Projekts in the Czech Republic. Jedná se o dívčí sbor z jedné školy v New Yorku (Spence School Treble Choir). V atraktivním repertoáru jsou ohlášeny i spirituály, kdo měl kdy možnost je slyšet "naživo" v originále, potvrdí, že to stojí za to.

  Připravovaný pěvecký koncert paní Vaškovové, ředitelky ZUŠ v Hořicích, a M. Soukupa (flétna) se odkládá. P. Vaškovová byla nedávno oceněna komisí, která jí udělila jako jednomu ze tří autorů důležitého regionálního kulturního počinu Jivínského Štefana.

  -jkč-


  index