Logo NLG


Noviny LG, vydává Lepařovo gymnázium Jičín, za podpory firmy Fitos Stará Paka, adresa redakce Jičín, Jiráskova ul. 30, tel. 0433/22404, tisk Fitos s.r.o. Stará Paka, Nádražní 111, tel. 0434/682292, vydáno nákladem 200 ks. Povoleno OÚ Jičín odd. kultury pod č.j. RRR/K/1918/1580/96/96/R156 ze dne 5. 11. 1996. Internetová adresa Novin LG – http://www.jicinsko.cz/nlg