Okresní úřad Jičín

Referát regionálního rozvoje

Oddělení kultury

***************************************************************************

Naše značka:
RRR/K/1335/97/226/A10/R211-OP/Sm

Vyřizuje:
Ing. Smolík

V Jičíně dne:
13. 8. 1997

R o z h o d n u t í

o určení ochranného pásma

Vesnické památkové zóny Studeňany

Okresní úřad Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, vydává toto

R O Z H O D N U T Í

Referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín po vyjádření Památkového ústavu Pardubice, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči určuje

ochranné pásmo

pro Vesnickou památkovou zónu Studeňany

- kulturní památku č. 13783 prohlášenou výnosem Ministerstva kultury ČR ze dne 22. září 1995 a zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1407 a 5375 - 5383, která se nachází na k.ú. Studeňany a jejíž obvod je vymezen hranicí, která začíná na severu parc. č. 11/2, obíhá p. č. 7, vede podél p. č. 30, obíhá p. č. 1, pokračuje podél p. č. 132/2, vede podél silnice p. č. 536/1, na východě obíhá p. č. 93/2, 94, 95, přes p. č. 324/1 k p. č. 83/1, které obíhá, pokračuje dál podél potoka p. č. 567, přechází jej, obíhá p. č. 74, pokračuje podél p. č. 72, 47, 71, 70, 320/1, podél komunikace, kterou u p. č. 316/5 přechází, na jihu obíhá p. č. 299/2, přechází cestu, pokračuje dál podél p. č. 302, 301, přechází místní komunikaci a pokračuje podél p. č. 231/1, přes silnici, na západě obíhá p. č. 103, vede podél p. č. 229/5, 229/8, přes p. č. 228 a potok p. č. 570, podél cesty p. č. 533, pokračuje podél p. č. 25/3 a 14 k výchozímu bodu.

A.

Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči vymezuje takto:

Na jihozápadě začíná na křižovatce silnic Jičín - Úlibice - Radim na katastrálním území Úlibice a vede severním směrem středem silnice do Radimi (parc. č. 525), překračuje katastrální hranici Úlibice - Dřevěnice a vede středem silnice parc. č. 765. Vstupuje do kat. území Studeňany středem parc. č. 541 a 542. Dále pokračuje kat. územím Radim středem parc. č. 470, 471/1. Protne parc. č. 451 a středem parc. č. 477/1 pokračuje k hranici parc. č. 458. Jejím středem vede až k parc. č. 498, jejímž středem se obrací k západu. Dále středem parc. č. 451, 499 a 500 přichází na katastrální území Soběraz. Zde pokračuje středem cesty parc. č. 551, 550, 549 a 541/1 na hranici katastrálních území Soběraz - Valdice. Po její hranici přichází k rohu parc. č. 130/2, kterou obíhá po její východní hranici. Kolem parc. č. 131 a středem parc. č. 145 se dostává k silnici Valdice - Studeňany. Dále probíhá hranice ochranného pásma kolem Valdického rybníka. Obíhá parc. č. 1716/2 a středem parc. č. 1767/1 a 1767/2, k.ú. Jičín pokračuje k hranici kat. území Jičín - Studeňany a po ní pokračuje k jihu k hranici kat. území Studeňany - Robousy. Od hranice kat. území pokračuje po severní hraně parc. č. 846, 864 a 634/15. Protíná parc. č. 820/1 k hraně parc. č. 634/16 a pokračuje kolem parc. č. 634/18, 637/25, 637/26, 637/14, 637/33, 637/24, 820/2, st. 14/2, středem parc. č. 833 k rohu parc. č. 761. Středem parc. č. 839, 732 a 731/1 přichází k silnici v Robousích. Jejím středem (parc. č. 648/2) pokračuje východním směrem k parc. č. 648/3. Po jejím středu přichází k parc. č. 418/10, které obíhá a vstupuje do středu parc. č. 648/1 (silnici Jičín - Nová Paka). Na jejím východním konci vstupuje do kat. území Úlibice a středem parc. č. 535 přichází k parc. č. 265/2, které obíhá společně s parc. č. st. 70 a 265/3. Zde opět vstupuje do středu parc. č. 535 a vrací se do výchozího bodu.

Pokud hranice ochranného pásma prochází středem ulice, jsou uliční fasády domů po obou stranách součástí tohoto pásma.

Hranice památkového ochranného pásma je vyznačena v mapě 1 : 10.000, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy (mapy) s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín,
 • referátu regionálního rozvoje, oddělení ÚP a SŘ OkÚ Jičín,
 • odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín,
 • Památkového ústavu v Pardubicích,
 • Státního ústavu památkové péče v Praze,
 • OÚ Radim,
 • OÚ Úlibice,
 • OÚ Dřevěnice,
 • OÚ Soběraz,
 • OÚ Valdice,

  kde je možno do nich nahlédnout.

  B.

  Podmínky ochrany

  1)Při pořizování územněplánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz Vesnické památkové zóny Studeňany a s ní souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2)Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu, které se týkají vnějšího vzhledu staveb, budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k Vesnické památkové zóně Studeňany a s ní související krajinné kompozici. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury.

  3)V památkovém ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení, stavby a reklamy, které by esteticky znehodnocovaly nebo svými důsledky jinak narušovaly Vesnickou památkovou zónu Studeňany a s ní související prostředí včetně jejích přírodních součástí.

  4)Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, event. změny v půdním a lesním hospodářství apod., které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Výkonný orgán památkové péče si vymiňuje účast při projednávání decenálních lesních hospodářských plánů.

  5)Dále je nutno:

  - zachovat trasování historické komunikace mezi Valdicemi a Studeňanami včetně ochrany, regenerace a nové výsadby doprovodné aleje,

  - v prostoru kolem kostela sv. Jiří v Radimi nezvyšovat hladinu zástavby nad 2 nadzemní podlaží, zachovat půdorys zástavby a při nové výstavbě dále neoslabovat dominantní úlohu kostela v blízkých i dálkových pohledech,

  - v prostoru Valdická obora, Studeňany, Robousy, Úlibice zachovat původní krajinný ráz.

  6)Všechny zásahy, opatření a změny včetně změn ve způsobu odhospodařování nemovitosti, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohou dotknout Vesnické památkové zóny Studeňany nebo se projevit ve vzhledu a charakteru s ní souvisejícího prostředí v rozsahu, které vyplývá z ustanovení 1) - 4) podmínek ochrany, je nutno předem projednat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek tímto orgánem stanovených.

  7) Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  8) Komunikační stavby a úpravy ani jiné stavby schválené v ÚPSÚ města Jičína a přilehlých obcí Valdice, Robousy nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.

  9)Veškerá stavební činnost, úpravy a změny nemovitostí podléhají vydání závazného vyjádření (stanoviska) oddělením kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín ve smyslu § 14, odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči.

  10)Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích a okresním konzervátorem památkové péče.

  11)Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny v odůvodněných případech povoluje pouze OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury.

  12)V památkovém ochranném pásmu nelze provádět činnosti, které mohou narušit, poškodit nebo zcela zničit historické prostředí včetně konfigurace terénu.

  13)Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury OkÚ Jičín.

  C.

  Přípustné úpravy a zásahy v památkovém ochranném pásmu

  1)Sklon a tvar střech se bude povolovat tak, aby korespondovaly s okolními objekty a respektovaly charakter zástavby. Stávající střechy nesmí být při stavebních úpravách různě lomeny, přípustné jsou pouze úpravy při zachování jednotné roviny střechy. Novostavby budou jednopatrové se štítya sedlovými, popř. polovalbovými střechami. Sklon střechy bude v rozmezí 40 - 45o. Nad rovinu střešního pláště nesmí vystupovat výtahové, větrací aj. šachty. Střešní plášť bude řešen v materiálech blížících se původní historické:
  - z keramických tašek (v odůvodněných případech i betonových),
  - z břidličné krytiny,
  - z přírodní šindelové krytiny,
  - z eternitových šablon,
  odpovídajících slohovému pojetí stavby; krytina imitující původní stav bude řešena ve vyjímečných, zvláště havarijních případech a to na dobu časově omezenou, která nesmí přesáhnout 5 let. Ostatní materiály jako např. plechová krytina, vlnitý eternit, lepenkové pásy, apod. nejsou přípustné. U těchto materiálů se výjimka udělovat nebude. Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb bude součástí projektové dokumentace zákres do fotografie a perspektiva. Použití vikýřů nebo střešních oken bude posuzováno s ohledem na charakter okolní zástavby a hodnotu a architektonické řešení vlastní stavby. Jejich umístění, tvarové a polohové řešení podléhá rozhodnutí referátu regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín. Nebudou povolovány balkony a loggie ve štítech objektů.

  2)Na fasádách nesmí být umísťovány televizní antény, satelitní antény, svody od střešních antén, odvody spalin od plynového topení, větrací zařízení a vedení instalací. U těchto instalací nebudou povoleny žádné výjimky. Vyústění odvodů spalin bude řešeno do komína. Umístění satelitních antén na střechy objektů podléhá vydání závazného vyjádření referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín.

  3)Konstrukce a konstrukční prvky dveří a oken budou provedeny ze dřeva. Návrh jiných alternativních materiálů (např. plastů) musí být předem schválen referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury OkÚ Jičín. Kovové rámy (ocel, hliník, ...) nejsou přípustné. Proporce, barevnost a členění výplní otvorů musí být v souladu s charakterem zástavby.

  4) U objektů zapsaných do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, u historizujících objektů a funkcionalistických staveb, které dotvářejí historickou a památkovou kontinuitu je použití plastových prvků (okna, dveře, výkladce, svody dešťových vod, ...) zcela vyloučeno.

  5)Při výměně oken bude zachováno jejich původní členění, velikost a barevnost. Není dovoleno zvětšování, zmenšování, odstraňování nebo zřizování nových otvorů mimo těch, které jsou na místech historicky doložených. Výjimku může povolit pouze referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín na základě řádně odůvodněné žádosti.

  6)Jakékoliv zásahy do změny stavu, využití apod. veřejné zeleně (parků, sadů, alejí, lesů, ...) a ploch přiléhajících podléhají schválení příslušných orgánů na základě vyjádření referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín.

  7)Nové komunikační stavby rychlostního typu budou trasovány a navrženy tak, aby splynuly s okolním terénem, t.j. omezit vysoké náspy, velké mostní objekty, nadjezdy a komunikaci doplnit vhodnou zelení, která by objekt začlenila do krajiny.

  8)Stavební prvky kulturní a historické hodnoty musí být zachovány na původních místech, neboť svým umístěním a způsobem zpracování vypovídají o místě, slohu, konstrukci a materiálu původní historické zástavby. Jde především o kamenické a sochařské práce, dveře, vrata, mříže, domovní znamení, církevní artefakty, dlažby apod.

  9)Veškerá stavební činnost na pozemcích vedených jako orná půda nebo louky, sady, zahrady je nepřípustná vyjma těch, které jsou pro stavební činnost vyčleněny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, nebo po kladných vyjádření všech dotčených orgánů státní správy.

  10)Velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné. Trvalá firemní označení, nápisy a vývěsní skříňky provozoven, služeb apod. musí být v souladu s charakterem okolní zástavby a lze je umístit se souhlasem odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín a referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín. Nejsou přípustná světelná reklamní zařízení tabákových výrobků, nápojů, fotografických potřeb, hodin apod.

  11)Výjimky z tohoto rozhodnutí uděluje referát regionálního rozvoje, odd. kultury jen na základě písemné a řádně odůvodněné žádosti a to pouze u těch vyjmenovaných úprav, kde je tato možnost uvedena.

  O D Ů V O D N Ě N Í

  Ochranné pásmo Vesnické památkové zóny Studeňany se určuje v souladu s vyjádřením Památkového ústavu v Pardubicích a po dohodě s dotčenými orgány státní správy podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Zřízením ochranného pásma Vesnické památkové zóny Studeňany se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvlášť při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem. Ochranné pásmo je tvořeno rozsáhlejším územím, zahrnujícím všechny významné památky nejbližšího okolí obce Studeňany počínaje kostelem sv. Jiří v Radimi, přes bývalou valdštejnskou oboru a kostelem sv. Kříže v Robousích konče. Soubor objektů včetně konfigurace krajiny v ochranném pásmu tvoří významný estetický celek.

  Vyhlášení ochranného pásma Vesnické památkové zóny Studeňany je také odůvodněno historickým vývojem této oblasti. Celé území je součástí tzv. komponované krajiny vytvořené v 1. pol. 17. století architekty Albrechta z Valdštejna. Nedaleká obec Radim je úzce spjata s nedalekým klášterem kartuziánů ve Valdicích, neboť v obci stávala původně tvrz, později raně barokní zámek (sídlo kartuziánů) z roku 1660. Byl však v roce 1937 zbořen. Z let 1708 - 09 je kostel sv. Jiří postavený na místě kostela staršího. Taktéž kostel sv. Kříže v Robousích je v historických pramenech zmiňován již koncem 14. století, kdy byl až do r. 1691 zasvěcen sv. Petru a v letech 1840 - 41 byla přistavěna věž. Přestože od 17. století doznala krajina obsažená v ochranném pásmu určitých změn, je dodnes patrný "rukopis" raně barokních architektů.

  Území vymezené ochranným pásmem je společně s celou oblastí jičínské kotliny je součástí raně barokní komponované krajiny z počátku 17. století. Jedná se o první plánovaný zásah do krajiny tohoto rozsahu v oblasti severně od Alp, proto je velmi důležité zachovat tento důkaz lidské činnosti v co nejméně změněné podobě pro příští generace.

  Současný vývoj na trhu se stavebními hmotami a současný trend ve využívání reklamních zařízení si vynutil zařazení kapitoly přípustných úprav a zásahů do tohoto rozhodnutí. Materiály uvedené v tomto rozhodnutí jako nepřípustné jsou takové, které buď přímo nebo ve svých důsledcích poškozují památkově historickou hodnotu objektů a nemovitostí. Jejich použitím dochází ke ztrátě historické kontinuity a zničení důkazů původních technologických a stavebních postupů.

  Současná doba a zejména prodej všech druhů zboží je svázáno s reklamou. Velké pole působnosti mají velkoplošné reklamy, které jsou však často umísťovány na takových místech, kde jsou zcela cizorodým prvkem. Pro zachování památkové hodnoty objektů a území je nutné umístění všech typů reklamních zařízení regulovat, což je jedním z cílů tohoto rozhodnutí.

  Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb dochází ke změně vzhledu střešního pláště. Protože výkresy pohledů projektové dokumentace nemají takovou vypovídací schopnost, která přesně ukáže budoucí tvar a charakter střešního pláště, byl v tomto rozhodnutí stanoven požadavek na vypracování perspektivy a zákresů do fotografie, které ukáží celkovou souvislost s okolní zástavbou.

  Toto rozhodnutí se vydává na základě písemného vyjádření Památkového ústavu Pardubice a stanovisek dotčených orgánů státní správy - referátu dopravy a silničního hospodářství OkÚ Jičín, referátu životního prostředí OkÚ Jičín a odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín.

  Poučení o odvolání

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha prostřednictvím referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín.

  Ing. Vladimír VACEK
  zástupce vedoucího referátu regionálního rozvoje

  Příloha:

 • mapa 1 : 10.000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma

  Rozdělovník:

 • Vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • MěÚ Jičín - odbor výstavby a ÚP
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. ÚP a SŘ
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. kultury
 • OkÚ Jičín - referát dopravy a silničního hospodářství
 • OkÚ Jičín - referát životního prostředí
 • Památkový ústav Pardubice
 • Státní ústav památkové péče Praha
 • OÚ Valdice
 • OÚ Radim
 • OÚ Úlibice
 • OÚ Dřevěnice
 • OÚ Soběraz
 • OMaG Jičín