Tisk na internetu – regionální tematika z Jičínska


ButovesLIDOVÉ NOVINY 29/01/96

Titul: Lidové noviny
Datum vydání: 29.1.1996
Strana: 5

Stručně


Boty na výstavě. Kolekce 29 párů obuvi ze čtyřicátých let tohoto století bude k vidění v Muzeu obuvi, které má být otevřeno 5. února v budově Svit ve Zlíně. Hořel kulturní dům. Škodu za 2,2 miliónu korun způsobil požár kulturního domu v Pšově na Karlovarsku, který vznikl v sobotu v noci. Občanství pro Volyňáky. Sedm volyňských Čechů, kteří žijí v Butovsi u Jičína, převzalo minulý týden na příslušném okresním úřadě listiny o udělení českého státního občanství.
MLADÁ FRONTA 09/01/99

Mladá fronta DNES     Ves Bubnov se původně jmenovala Bubenec     09.01.1999
Z východních Čech - Autor: FRANTIŠEK MUSIL, Ústav historických věd Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové - Strana: 06

Ves Bubnov se původně jmenovala Bubenec
jména obcí
Nevelká ves Bubnov u Ústí nad Orlicí vznikla až v roce 1746 parcelací jednoho z poplužních dvorů na žamberském panství, které náleželo hrabatům z Bubna (přídomek podle západočeského hradu Buben). A podle přídomku pojmenoval zakladatel Antonín Vít hrabě z Bubna i novou ves. Původně však dostala jméno Bubenec (malý buben), které snad pro shodu se jménem vsi v sousedství Prahy bylo záhy nahrazeno jménem Bubnov. Jméno vsi
<< Butoves>>  na Jičínsku prošlo velmi složitým vývojem, který odráží i složitou historii tohoto místa. Původně zde stávala ves, která se nazývala Nová, později Hrnčířova či Turská Lhota. V šestnáctém století ves zanikla, z jejich pozemků vznikl dvůr náležející k velišskému panství. Na počátku 17. století tento dvůr nazývaný ještě podle zaniklé vsi Lhota Turská od Trčků z Lípy získal do pronájmu poddaný Mikuláš Buta. A podle tohoto nájemce začal být dvůr označován jako Butovsko. Označování usedlosti podle majitele příponou -sko bylo ve středověké češtině běžné a na některých místech Podkrkonoší se užívá dodnes. Později byl dvůr rozparcelován a na jeho pozemcích vznikla ves, která přejala název dvora Butovsko. Tento název byl pak zaměněn uměle vytvořeným názvem << Butoves>> , který přizpůsobil místní jméno Butovsko typickému pojmenování na Jičínsku jako je Jičeněves či Miličeves. Později se pak vyskytovaly oba názvy, až se nakonec úředním stala << Butoves>> . Základem místního jména Nový Bydžov na Královéhradecku je staročeské osobní jméno Bydeš spojené s přivlastňovací koncovkou - ov. Zajímavým historickým dokumentem u tohoto místního jména je i přívlastek Nový dokládající historický jev, ke kterému v Čechách někdy docházelo při zakládání středověkých měst. Na město byla povýšena starší osada (Starý Bydžov), jež však z důvodů nevhodné polohy k opevnění či k dalšímu stavebnímu rozvoji novou funkci nemohla plnit, a proto bylo rozhodnuto o jejím přeložení na vhodnější místo. Nově založená osada pak přejala jméno osady původní, někdy sem přešla i část obyvatelstva a k rozlišení dostala přívlastek nový či nová.


Výběr z tisku na internetu

Server Jičín