Číslo 1Ročník XXXV.Leden – únor 1998

VÁŽENÍ ČTENÁŘI ZPRAVODAJE ŠRÁMKOVY SOBOTKY,

dovolte, abych Vás pozdravil na prahu nového roku 1998, roku pro naše město tak významném. Ne každé město má takovou bohatou historii jako právě Sobotka. Vždyť 500 let od povýšení na město nás zavazuje, abychom široké veřejnosti toto výročí připomněli. Zastupitelstvo města ustanovilo "Výbor pro 500. výročí oslav" a ten Vás bude průběžně o všech připravovaných akcích informovat i prostřednictvím tohoto Zpravodaje.

Letošní rok bude i rokem volebním. Pravděpodobně v červnu nás čekají mimořádné volby parlamentní, v listopadu komunální a pro náš okres i senátní. Občané tak budou mít možnost zhodnotit své volené zástupce a demokraticky rozhodnout, jaký vývoj si přejí pro další volební období, komu dají svoji důvěru. věřím, že vše bude probíhat v duchu demokracie, slušnosti, respektování politických názorů soupeřících politických stran nebo sdružení. Věřím, že volič, ten hlavní barometr voleb, zhodnotí celé minulé období a rozhodne ve prospěch dalšího demokratického rozvoje naší země i našeho města.

Do nového roku 1998 přeji všem čtenářům Zpravodaje Šrámkovy Sobotky hodně zdraví, štěstí a Sobotce dobrý start do druhé pětistovky.

JAROSLAV KOLUMPEK
starosta městaVÁŽENÍ ČTENÁŘI,

do rukou dostáváte první číslo Zpravodaje Šrámkovy Sobotky v nové úpravě. Menší formát je šikovnější především pro distribuci poštou. Věříme, že většina z Vás tuto praktickou změnu přijme. Pokud jde o obsahovou stránku, budeme se snažit navázat na minulé ročníky.

Literárně vlastivědný charakter ZŠS, jeho pohledy do historie i žhavé současnosti, vychází vstříc zhruba třem okruhům čtenářů. Ty po léta tvoří vedle místních i sobotečtí chalupáři, rodáci a také příznivci festivalu Šrámkova Sobotka. Budeme rádi, podaří-li se rozšířit nejen počet stálých odběratelů, ale s Vaší pomocí i pestrost a čtivost Zpravodaje. Uvítáme Vaše příspěvky, podněty i kritické připomínky.

Těšíme se na spolupráci s okolními obcemi města Sobotky, rádi poskytneme potřebný prostor vzdálenějším dopisovatelům. Postupně chceme zmapovat současnou nabídku poskytovaných služeb a představit jednotlivé firmy, které dnes na Sobotecku vytvářejí pracovní příležitosti pro zdejší obyvatele. Novou redakční radu, která neodmítla zdarma pomáhat, a tím "nést i svoji kůži na trh", tvoří prom. hist. Karol Bílek, Vladimíra Buchalová, Ladislav Drapák, ak. mal. Zdeněk Kerda, Petra Matoušková, Marie Sekerová, ing. Libuše Veselá a Jaroslava Vraná.

Děkujeme předcházející redakční radě za udržení dobré úrovně místní tiskoviny, která letos vychází již třicátým pátým rokem. Cena Zpravodaje - 15,- Kč vychází z výrobních nákladů. Prosíme Vás o zaplacení přiloženou složenkou, případně bezhotovostně či složením hotovosti přímo v Komerční bance na účet Střediska městské kultury Sobotka, č. účtu 451720277/0100. Prosíme Vás, chcete-li tiskovinu platit osobně, učiňte tak v půjčovní dobu knihovny úterý a čtvrtek 9 -11, 12 - 17, v sobotu 9 - 11 hod. Děkujeme Vám za pochopení. Předem děkujeme také všem, kteří svým zvýšeným finančním příspěvkem pomohou k vydávání Zpravodaje Šrámkovy Sobotky.

Příjemné chvíle při čtení Vám přejí a na tvůrčí spolupráci se těší

za redakční radu

LENKA DĚDEČKOVÁ a ALENA POSPÍŠILOVÁ


Zprávy z města a z městského úřadu

JAROSLAVA VRANÁ

Milí čtenáři,

v posledním čísle loňského roku nebylo možné z časových důvodů otisknout usnesení z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 11. 12. 1997, proto jej předkládáme až nyní.

USNESENÍ

z 13. veřejného zasedání Městského zastupitelstva v Sobotce, které se konalo 11. prosince 1997 v 18 hodin ve velkém sále spořitelny

I. Zastupitelstvo projednalo a schválilo

II. Zastupitelstvo bere na vědomí

UPOZORNĚNÍ

Sobotecký hřbitov se nachází v ochranném pásmu zámku Humprecht. Veškeré úpravy a přemísťování náhrobků podléhají správnímu řízení podle zákona č. 20/87 Sb. o památkách.

Ohlášení zamýšlené úpravy se podává Okresnímu úřadu v Jičíně, oddělení kultury, které vydává příslušná rozhodnutí.

Nedodržení této podmínky podléhá udělení sankcí až do výše 10 000,- Kč.


O Šrámkovi: JULIUS FIRT

ALEŠ FETTERS

V listopadu loňského roku prošlo bez zvláštního povšimnutí sté výročí narození JULIA FIRTA ( 17. 11. 1897 - 27. 5. 1979 ).

Když jsem se před lety začal zabývat vztahem Karla Čapka k Fráňovi Šrámkovi, našel jsem v ranním vydání Lidových novin z 26. prosince 1938, kde dominovala v černém rámečku slova "Karel Čapek mrtev", krátký nekrolog konstatující jako dominantní vztah Čapkův ke Šrámkovi. Podepsán byl Julius Fúrth, tehdejší generální ředitel koncernu Lidových novin, kam patřila i nakladatelská firma Borový. (Od roku 1945 se začal psát Firt.) V době mého "objevu" už sice nebyl ředitelem čs. vysílání stanice Svobodná Evropa, ovšem i tak se s jeho textem a jménem muselo zacházet velice opatrně.

V roce 1972 vyšly v Kolíně nad Rýnem Firtovy nakladatelské paměti Knihy a osudy. Pro mě tenkrát samozřejmě nedostupné, ale kolega, který emigroval do Kanady, mi poslal několik oxeroxovaných stránek se zmínkami o Šrámkovi. Tehdy jsem jich mohl využít jen nepřímo. Dnes je už mám plně k dispozici.

Firtova "služba knihám a novinám" začala na rozhraní 20. a 30. let, kdy přišel do nakladatelství Borový a pak do koncernu Lidových novin, k nimž patřila i Peroutkova Přítomnost. Své vzpomínky v knize dovedl do konce první republiky. Za války pracoval v emigraci v zahraničním odboji, od roku 1945 byl poslancem za stranu národně socialistickou a vedl její nakladatelský dům Melantrich. V roce 1948 musel znovu emigrovat, brzy se pak stal předním pracovníkem Svobodné Evropy.

Ve své knize vzpomíná i na řádku spisovatelů, spolupracovníků Lidových novin a kmenových autorů nakladatelství. Mezi nejvýznamnější patřili Čapkové, Poláček, Nezval a samozřejmě i Fráňa Šrámek, jemuž věnuje Firt značnou pozornost.

V Knihách a osudech o Šrámkovi připomíná známá fakta, že "žil samotářsky ve vršovickém činžáku", že "neměl rád hosty, zejména ne nové tváře, a záhy přestal chodit k Čapkovi na pátky, k jejichž zakládajícím členů, patřil". Podrobněji píše o svém osobním seznámení se Šrámkem :

"V listopadu 1930 mi přinesl /pan Paták, který nosil zálohy na honoráře/ od Šrámka pozvání. Máme prý spolu přijít na návštěvu. Vyzbrojil jsem se dvěma lahvemi rýnského vína od Lippertů. Přijal mne velice vlídně a postupně se tak rozehřál, že mne na nejbližší prázdniny pozval k sobě do Sobotky. Já měl v tu chvíli pocit, jako bych byl vyznamenán nejvyšším československým řádem Bílým lvem! Míru mého vzrušení snad dokáže pochopit jen ten z mé generace, kdo četl ve svých osmnácti nebo dvaceti letech Stříbrný vítr nebo Tělo. Z předvánoční návštěvy se dvěma lahvemi rýnského se stala pravidelná instituce. Ba i do Sobotky jsme s panem Patákem asi třikrát zajeli. Ze samotáře Šrámka se v jeho rodišti, kde žila jeho maminka, stal organizátor studentských ochotnických představení a výletů." /s. 143/

Firt se občas zúčastnil i pondělních procházek Karla Čapka se Šrámkem a Langrem. Ty ustaly po Šrámkově přestěhování na Smíchov na Santošku. Tam se byl se Šrámkem rozloučit před svým prvním odchodem do emigrace : "Nic jsem sice neřekl, ale na jeho smutných očích jsem poznal, že ví, o jakou návštěvu jde." Po válce byl u Šrámka jen jednou : "Po válce jsme slavili radostné shledání. Šrámek se těšil dobrému zdraví a znamenitě vypadal. Ukázal mi připravený rukopis básnické sbírky, kterou pak nazval Rány, růže a vydal u Borových. U dvou básniček se zvláště zastavil : jedna byla věnována jeho mamince, která zemřela roku 1938, o druhé mi řekl, že vznikla těsně po úmrtí Karla Čapka : "Splatil jsem tady svůj starý dluh!" V těchto verších se přihlašuje k Čapkovi mnohem víc než kdykoliv před tím.

Jednou básní po mé návštěvě sbírku doplnil. Zajímal se o všechno, co jsme za války dělali v Londýně, a vyptával se zvláště na prezidenta Beneše, kterého dobře znal z prvého období pátečníků. Vyprávěl jsem, že Beneš v emigraci zestárl a že je už celý bílý. Ohlasem mého vyprávění jsou verše, v nichž říká, že prezident musel "pobělet", vždyť po sedm let pomáhal v božích mlýnech (Báseň Kytička panu prezidentovi) Šrámek se cítil v poválečné svobodě jako znovuzrozený. Nechtěl jsem mu kazit radost svými obavami o budoucnost nové svobody. A tak jsme si připili na zdraví prezidenta, republiky a její vlády. Pak už mne zavalilo tolik povinností v Melantrichu a ve straně, že jsem se na Santošku nedostal. Proto jsme se viděli po válce se Šrámkem jen jednou a třikrát si vyměnili vánoční pozdravy." /s. 145/

V uvedených citacích přináší Firt i pár méně známých drobných poznatků o Šrámkovi. Připomněli jsme si jimi nejen nedávné výročí Firtovo, letošní "nekulaté" výročí Šrámkovo, ale v podtextu i nelehkou historii našeho národa v tomto století.


Vzpomínka na PhDr. JAROSLAVA ŠIMŮNKA

MARIE SEKEROVÁ

16. prosince 1997 ve věku nedožitých 67 let zemřel po dlouhé těžké nemoci PhDr. JAROSLAV ŠIMŮNEK, CSc. Narodil se 11. února 1931 v Sobotce. Vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde rovněž obhájil titul kandidáta věd. Zabýval se především teorií literatury.

I když žil a působil v Praze, zůstal po celý život Sobotce věrný, i pohřben bude podle svého přání na soboteckém hřbitově. Plně rozvíjel Šrámkův odkaz, že milovat rodný svůj kraj znamená - sloužiti mu.

Osobně jsem dr. Šimůnka poznala v r. 1974, kdy již pracoval jako redaktor v nakladatelství Albatros. Tam do nebývalé šíře a kvality pozvedl spolu s redaktorem Jindřichem Hilčrem činnost Klubu mladých čtenářů. Do jejich příchodu KMČ zajišťoval výběr kvalitní literatury pro děti a mládež do škol a jejich prostřednictvím do rodin. Dr. Šimůnek a J. Hilčr začali organizovat pro školní a knihovnické kroužky celoroční soutěže, např. S knížkou za objevy, Ten dělá to a ten zas tohle, S knihami Albatrosu poznáváme život, svět a krásu, V přírodě se nikdo nenudí. Vyvrcholením soutěží pro nejúspěšnější kroužky byly sjezdy KMČ v Domě dětí na Pražském hradě. Pro děti byla zajištěna představení v Národním divadle i na jiných pražských scénách. V kulturních programech pro ně účinkovali významní umělci - např. J. Haken, M. Doležel, J. Charvátová, G.Vránová, K. Gott, J. Suchý. Především však měly děti možnost besedovat s předními spisovateli a ilustrátory. Rádi mezi ně chodili Fr. Nepil, Fr. Kožík, V. Zamarovský, L. Souček, J. Žáček, H. Šmahelová, J. Paleček, E. Petiška, M. Zinnerová, A. Born, K. Muller, H. Zmatlíková a mnoho dalších.

Takovéto duchovní hostiny se mohli zúčastnit jen ti nejúspěšnější jednou za svá školní léta. Sobotecká škola však byla ve výhodě. Měli jsme možnost jezdit na besedy přímo do Albatrosu, především však jezdili spisovatelé za dětmi pravidelně přímo do školy. Tak nejen jednotlivci, ale celé třídy poznaly např. Ilonu Borskou, L. Stehlíka, R. Slacha, Vl. Hulpacha, Fr. Kožíka, Vl. Kováříka, E. Horelovou ... Ve větším počtu pak přiváděl dr. Šimůnek spisovatele na Dny Albatrosu při Šrámkových Sobotkách. V době jeho působení v KMČ obdarovával Albatros sobotecký festival množstvím tisků, pro něž si jezdili i pedagogové z celého okresu.

Ze své funkce vedoucího KMČ při nakladatelství Albatros zajistil dr. Šimůnek výstavy desítek malířů a ilustrátorů v Šolcově statku. Mnohé výstavy i sám zahajoval. Mezi jeho přátele malíře, které do Sobotky přivedl, patřili např.: Zd. Mlčoch, Zd. Kudělka, L. Ševčík, L. Vimr, O. Čechová, M. Jágr, J. Kovařík, M. Pacner, J. Zápal, St. Holý, E. Bednářová, J. Kalousek, A. Born. Celá generace soboteckých školáků prošla těmito výstavami a vzdělávala se při besedách s tvůrci významných vystavených děl.

Prosadil i dvě dlouhodobé výstavy na Humprechtě - Knihy všem - nejhezčí dětem a Zámek devatera pohádek, které po desetiletí přitahovaly školní výlety, které zajišťovaly vysokou návštěvnost zámku a propagaci Sobotce.

Po smrti profesorky Marie Hejnové v r. 1987 se stal správcem Archivu Fráni Šrámka a věrným strážcem odkazu manželů Hejnových. Navrhoval koncepce Šrámkových Sobotek, vybíral a zajišťoval přednášející, díky svým známostem získával osobnosti na zahájení, mnohdy organizoval i kulturní programy. Byl redaktorem Zpravodaje Šrámkovy Sobotky. V Albatrosu nabízel zázemí pro tiskové besedy před zahájením festivalu, zval novináře. Měl nejen nápady, také je denní prací realizoval. I úspěch poslední 41. Šrámkovy Sobotky ke 120. výročí narození Fráni Šrámka, které se pro nemoc už nemohl osobně zúčastnit, byl z velké části jeho dílem. Přitažlivými festivalovými tématy se mu dařilo udržovat zájem o festival, o mateřštinu, o Fr. Šrámka i o samotnou Sobotku.

Vděčíme mu za mnoho. Tento skromný a obětavý člověk nám bude v Sobotce moc a moc chybět.


Zpráva ohromila...

JINDŘICH HILČR

Zpráva ohromila " ... zemřel po dlouhé nemoci 16. prosince 1997." Odborník na literaturu, zanícený kritik, výtvarný znalec, sám básník, obětavý spolupracovník a přítel - JAROSLAV ŠIMŮNEK! Sáhl jsem, to už jen pro úlevu, po jeho poslední a mně obvzlášť blízké knížce, už v její rukopis mi dovolil nahlédnout. Byla, jak jinak, o milovaném Českém ráji, o jeho nespravedlivě umlčených autorech. Zavazovala ho k tomu jeho rodná a poezií prosvěcená Sobotka, kam se utíkal s radostmi, rouháním, smutky, od kterých nikoho neušetřil bezohledný čas, rozrušující příliš citlivé a zápasící nitro. Byl přece z kraje Fráni Šrámka, z kraje "zahleděného do hor, plného tesknic a nezakotvené touhy, smavého a citlivého pro pláč ..."

Listoval jsem často krasopisně a uvážlivě koncipovanými dopisy, náčrty Jaroslavových nutných projevů, knižních rozborů a doprovodů, kterými doprovázel řadu svých edic a tisků. Snad jen bibliografický soupis této činnosti a tvorby ozřejmí rozsah a osobitost Šimůnkovy aktivity.

Léta jsme si byli blízcí v zavazující oblasti časopisů a knih pro děti, v budování Klubu mladých čtenářů, ve spolupráci s učiteli a tvůrci umění dětem. Ani v Přípravném výboru Šrámkovy Sobotky jsme nemohli chybět. Pomáhali jsme, při účasti celého Albatrosu, čelit nejednou nepřejícím tendencím, vrchnostenskému nepochopení a dohledu.

V Sobotce naštěstí vždy převážila důvěra a porozumění. Čeština a poezie tu zaznívaly magickým hlasem. Umění tu představovalo stav lidské mysli i ducha.

Odlesk těchto záměrů může přiblížit a dosvědčit Jaroslavem spoluvytvářené Knihovničky Českého ráje, v jeho příspěvku o "Ruralistech Českého ráje", kteří jako neumlčitelní praví lidé tohoto kraje "mají podivuhodný smysl pro krásu... Věděli, jaké místo volili pro vrbu, než ji zasadili, a také pro lípu - tak nějak to říkával Šrámek. Ten smysl pro krásu zůstal ..."

Stále mi zní náš poslední rozhovor. Hlas v telefonu byl překvapivě pevný, uklidňoval. "Ty nevíš, co je to nemoci se opřít o ruku, pozvednout ji, uchopit tužku. A psát ..."

Zatajil se mi dech. Strážkyně, pomocnice, milující dobrá víla doprovázela těžce nemocného do poslední chvíle, které žel, nešlo zabránit ...


NÁVŠTĚVA RUSKÉ BOHEMISTKY

Ve dnech 12. - 14. prosince 1997 navštívila Sobotku známá ruská bohemistka, doc. Ludmila Budagovová z Moskvy. Navštívila Šrámkův dům, besedovala s organizátory Šrámkovy Sobotky a se svými soboteckými přáteli. Docentka Budagovová je vedoucí oddělení bohemistiky Ústavu slavistiky a balkanistiky Ruské akademie věd. L. Budagogová pobývala pracovně v Ústavu pro českou a světovou literaturu. V současné době pracuje na 3. díle Dějin literatury západních a jižních Slovanů. Dějiny české literatury, které intenzívně zpracovává, budou dovedeny k roku 1945.

MS


SOBOTECKÁ MONSTRANCE OPĚT VYSTAVENA

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřické zahájily dne 4. 2. 1998 výstavu s názvem Z pokladů litoměřické dieceze III (Umělecké řemeslo 13. - 19.století) v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ul. 17. listopadu. Výstava potrvá jen do 29. 3. 1998 a je věnována 650. výročí University Karlovy. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin mimo pondělí. Zveme Vás na návštěvu !


100 ČECHŮ ČESKÉHO RÁJE: KAROLA BÍLKA představuje

PAVEL CHAROUSEK

Projekt s názvem "Češi Českého ráje", resp. "100 Čechů Českého ráje" vzniká za podpory Okresního úřadu v Semilech, Okresního muzea Českého ráje v Turnově, Školského úřadu v Jičíně, jičínského Lepařova gymnázia a Okresního muzea a galerie v Jičíně. Jeho autorem je turnovský novinář a fotograf PAVEL CHAROUSEK. V projektu se objeví lidé žijící v trojúhelníku Turnov - Jičín - Sobotka, jejichž životní příběh, názory a postoje stojí za zaznamenání. S autorovým svolením bude ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky vycházet část určená lidem Sobotecka.

První část vzniklého souboru bude veřejnosti představena putovní výstavou v letošním roce. Pořadí, v němž bude cyklus v našem Zpravodaji vycházet, není záměrné, ale je dáno termíny zhotovení a zpracování fotografií a textů.

"Ani někdy nevím, co dřív," říká KAROL BÍLEK

KAROL BÍLEK (nar. 1939 v Mladé Boleslavi) žil od dětství v Sobotce. A jak říká, už od základní školy mu bylo jasné, že jeho životním osudem bude historie. Chtěl se stát učitelem, na jedenáctiletce v Mnichově Hradišti však nahlédl do práce v okresním a městském archivu, a to definitivně rozhodlo. "Všichni mi navíc říkali, že jsem moc hodný na to, abych byl dobrým kantorem, a tak jsem šel na archivařinu," říká. A archivnictví na pražské filozofické fakultě skutečně v roce 1961 úspěšně absolvoval. To už byl naplno zapojen do kulturního života v Sobotce: Na částečný úvazek vedl městský archiv, hrál ochotnické divadlo, provázel turisty na Humprechtě. Po vojně nastoupil jako ředitel jičínského okresního archivu. Zažil tu několik stěhování, než archiv získal definitivní sídlo v jeřickém zámku.

Karol Bílek pracoval jako ředitel okresního archivu od roku 1964 do roku 1970, kdy musel z politických důvodů odejít. Oficiálně se tomu říkalo snižování počtu pracovníků. "Bylo to celé velmi kuriózní," říká. "Když Dubček přijel v osmašedesátém z jednání v Moskvě, měl jsem neodbytný pocit, že mu musím nějak výrazně pomoci. A tak jsem šel na stranický sekretariát a vyplnil přihlášku do strany. Byl jsem tedy dokonce i víc než rok řádným straníkem. Bylo nás tehdy takových víc. Když jsem byl v roce 1970 u prověrkové komise a soudruzi se mě zeptali, zda souhlasím s 2000 slov a já jim řekl, že až na pár slov ano, vytáhli ze šuplíku předem vypracované rozhodnutí a já z archivu vyletěl."

Z počátku si myslel, že se přece jen uplatní v oboru. Nevzali ho však v turnovském muzeu, kde měl místo původně slíbeno, ani nikde jinde. A tak se po dvou měsících, kdy brigádně provázel turisty na Kosti, stal nočním hlídačem v ČSAD v Sobotce. Někdy v polovině následujícího roku za ním přijeli z Památníku národního písemnictví v Praze a nabídli mu čtvrtinu úvazku na odloučeném pracovišti ve Starých Hradech. "A tak jsem začal cestovat mezi Sobotkou a Starými Hrady," říká Karol Bílek., "v noci v ČSAD a přes den v archivu. Ona tehdy v pražském ústředí Památníku pracovala vybraná společnost. Byl tam například budoucí ministr obrany, kancléř a velvyslanec v Moskvě Dobrovský, pracoval tam budoucí mluvčí Charty filozof Hejdánek a další.

Od únory 1972 se Karol Bílek stal řádným zaměstnancem depozitáře PNP ve Starých Hradech. A i když vykonával vedoucí funkci, byl jako vedoucí uváděn někdo jiný. Jeho jméno se tehdy nikde oficiálně nesmělo objevit. I těch pár článků pro regionální noviny raději "podepsal" někdo jiný. Stejně tak nesměl působit ani v sobotecké kultuře - a přitom to byl právě on, kdo sál v roce 1964 u zrodu Zpravodaje Šrámkovy Sobotky, na svoji dobu velmi oblíbené liberální tiskoviny. Nesměl být ani kronikářem, ani soboteckým archivářem. Normalizační režim byl důsledný. A tak mu "zbylo", naštěstí, jen archivnictví. A to je pevně spjaté se starohradským zámkem, původně komunisty určeným k demolici. Nebýt místního učitele Holmana, který spolu s několika důchodci a dalšími nadšenci začal za minimální finanční podpory zdevastovanou stavbu opravovat, určitě by se tak stalo. Postupně, za mravenčí práce desítek lidí z blízkého i dalekého okolí, se zámecké budovy opět zaskvěly novými fasádami, vznikly nové prostory. Mezi nimi i ta, která získala Starým Hradům největší renomé - výstavní síň. Od roku 1975, kdy byla galerie otevřena, do konce loňského roku (1996) se zde uskutečnilo 234 uměleckých výstav, koncertů, setkání a besed. Dodnes sem jezdí věhlasní umělci recitovat, uvádět výstavy, či jen tak si popovídat za symbolický honorář sestávající z kávy a koláče. Jako by tak spláceli ty stovky hodin, které tu prostí lidé z okolí zdarma odpracovali, aby ten "svůj" zámek zachránili. Po celá léta kulturní akce dramaturgicky připravoval právě Karol Bílek spolu se svojí druhou manželkou Evou. Ta na zámku začala pracovat ještě jako studentka v roce 1973, natrvalo potom od roku 1980. "Myslím, že se splnilo to, co si pan učitel Holman přál," říká Karol Bílek. "Co by bylo se zámkem, kdyby nesloužil lidem, říkal, a proto se při výběru vystavujících umělců, koncertů a besed snažíme, aby sdělené bylo co nejvíce přijatelné i pro obyčejné lidi, kteří si zámek vlastnoručně opravili. Jsme rádi, že právě oni tvoří opravdu víc než třetinu návštěvníků. A chodí jich sem na vernisáže nebo besedy opravdu hodně. Nikdy nezapomenu na rekordní účast 450 lidí. Samozřejmě, že jsme měli občas i politické potíže. Vystupovali tu lidé, kteří jinde takzvaně nesměli, v roce 1986 jsme zavedli tradici prvomájových recitačních odpolední, když jsme pozvali dceru Jaroslava Seiferta, který ten rok zemřel. Jen nám v době podepisování - ať už Charty nebo Několika vět - všichni říkali: Vy proboha nic nepodepisujte, ať máme kam jezdit."

Po roce 1989 byl Karol Bílek, který v listopadových dnech aktivně vystupoval v tehdejším Občanském fóru v Libáni, kooptován jako předseda kulturní komise na Okresní národní výbor v Jičíně. A už se funkcí nezbavil. Po rozpadu Občanského fóra se stal předsedou Okresní rady Občanského hnutí, od vzniku Pekařovy společnosti Českého ráje pracuje - už opět veřejně - i na poli historickém. Od roku 1995 je předsedou Společnosti. Podílí se na činnosti celorepublikového Historického klubu, je členem vědecké rady Památníku národního písemnictví. Od podzimu 1990 je starostou obce Sedliště, kde s rodinou žije, a okolní obce zastupuje v okresním shromáždění. V posledních letech také znovu obnovil násilně zpřetrhanou spolupráci s kulturním děním v rodné Sobotce, píše do celostátních i regionálních tiskovin, z nichž některé rediguje. "Ani někdy nevím, co dřív," říká. A k tomu všemu práce v Památníku, která je mu vším.

"Starohradský zámek je jediným venkovským depozitářem Památníku národního písemnictví," uvádí. "Máme tu uloženo celkem 23 133 archivních kartonů. Jsou zde shromážděny písemnosti spisovatelů, básníků a dalších osobností naší kultury. Naším úkolem je uchovávat a zpřístupňovat tato zajímavá svědectví o naší minulosti veřejnosti, poskytovat kvalifikovanou pomoc badatelům, zodpovídat dotazy, publikovat studie, připravovat zajímavé pasáže z korespondence slavných pro odborné semináře a mnoho další, na první pohled možná nezajímavé práce. Víte, já mám tuto práci jako koníčka, nepamatuji se, že bych si v posledních letech vybíral dovolenou, až tím možná rodina trpí. Je pro mě fascinující poznávat osobnosti pomocí jejich korespondence, úvah nebo ručně psaných poznámek. Jsem zatvrzelým lokálpatriotem, máme tu archivovány písemnosti všech autorů z Českého ráje, Podkrkonoší a Pojizeří. Jsou tu zastoupeny osobnosti od národního obrození až po současnost. Zvlášť pyšný jsem na archiválie vztahující se ke Starým Hradům nebo k našemu okresu. To vždycky říkám: V těchto deskách není krajan, to je přímo OKRESAN," uzavírá Karol Bílek.

(Zaznamenáno ve Starých Hradech v únoru 1997.)

ŠRÁMEK A SVĚRÁK ?

PETRA MATOUŠKOVÁ

Klasik napsal, že hudba a poezie je skoro to nejkrásnější, co nám život může dát. Bohužel v současné době to ví stále méně lidí a proto hudba i poezie mají potíže. Kromě jiného je stále větším uměním pro obé získat lidi, a to nejenom ty mladé. A tak se umělci a organizátoři ocitají v nelehké situaci. Aby sály nezely prázdnotou, musí mít buď skvělý NÁPAD, nebo člověka, který má JMÉNO.

S radostí musím napsat, že pořadatelé letošního Šrámkova matiné (SMKS) měli obojí. 25. ledna v sále spořitelny Alena Pospíšilová a Jan Bílek představili 10. svazek Knihovničky Českého ráje, který je samozřejmě o Šrámkově díle - Šrámkova tvorba povídková ve srovnání s tvorbou básnickou. Autorem není nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Mluvilo se o ledasčem, O Koljovi, ...., paní Kofránková četla ze Šrámka, vzpomněli jsme na dr. Šimůnka, vybrali mezi sebou 4 656,- Kč na konto Paraple. Tuším, že si spousta lidí, tak jako já, kladla trochu nejistě otázku : Šrámek a Svěrák ? A věřím, že si většina z nich po tomto odpoledni odpověděla : rozhodně Šrámek a Svěrák. Můj optimismus je podložen nejenom plným sálem spořitelny, ale i vysíláním Českého rozhlasu I. Radiožurnálu (reportáž ze Šrámkova matiné).Ti všichni se zajímali o jméno, nápad a ŠRÁMKA.


Jak jsme chovali králíci

DOBROMIL JEČNÝ

To není chyba tisku, jak tady ve Východních Čechách každý ví. Žijeme tu v kraji, kde po keltských praobyvatelích nastoupily kmeny západních Charvátů, aby zúrodnili půdu Českého ráje nynějším domorodcům, turistům a chalupářům.Patříme k těm posledním. Zásluhou manželky nejsem tak líný, jak bych podle svého naturelu líný být chtěl, a tak, když jsem jí jednou mínil dokázat svou náklonnost, úctu a lásku, stal jsem se chovatelem - králíkářem. Ukázalo se, že vyznání lásky touto formou je manželce srozumitelné a mému zdraví prospěšné. Stalo se to v době, kdy Mountfieldové a Stiehlové ještě neprodávali motorové sekačky a tráva se kosila kosou. Mezi místními občany jsem jako sekáč získal dobrou pověst. Byl jsem na to hrdý a osud mě za to potrestal kutilstvím. Jednoho dne jsme si vypůjčili od bývalých majitelů chalupy dva králíky. Rasa a pohlaví nás nezajímaly. Ostatně jsme možná ani nevěděli, že králík něco podobného vůbec má. Také jsme nevěděli, že i chalupa v sobě skrývá záludnosti, které chalupář vychutná, až když už chalupaření propadne jako droze. Chalupaření je druh schizofrenie. V jedné chvíli se ocitáte v roli blbce, který ničemu nerozumí, a chvílemi zase v roli poloboha, protože začnete rozuměti tomu, čemu se porozumět snad ani nedá. Ale vraťme se ke králíkům. Předem přiznávám, že to nebyl ani první, ani poslední hřích, kterého jsme se na chalupě dopustili. Začali jsme totiž původně pěstovat holuby. Když jsme však během několika měsíců stačili pokálet holubinci všechna okolní stavení, když jeden z holubů, těžký jako bombarďák, spadl do komína, a když druhý, neznalý plavání, se utopil v sudu s vodou, dali jsme si na chvíli pohov. Ale jen na chvíli. U chalupy stála zapomenutá opuštěná králíkárna. Dostatečný popud k manželčinu přání. Proč ostatně ne, když "máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá". Jak takové zapomenuté králíkárny vypadají, o tom je lépe nepsat a nemluvit. Ještě že nám to králíci nemohou vraceti s úroky. Přiznávám, že jsme později šli hluboce do sebe, že jsme napravovali křivdy páchané na živočiších domácích i nedomácích, a tím jsme se podstatně stali humánnějšími k okolí i sami k sobě. Ne zbytečně psychoterapeuti doporučují svým pacientům občasné pohlazení zvířátek po srsti. Začínali jsme ovšem jako suroví barbaři. Mezi poloshnilými prkny nakloněné králíkárny foukal průvan, močí prosycená podestýlka srostla s podlážkou natolik, že odstranit jedno, znamenalo zbavit se i druhého, hřebíky ohrožovaly chovance i chovatele, much bylo v kotci nespočetně a pletivo bylo vetché jako ty pavučinky na něm. O králičí gastronomii jsme horko těžko tehdy sháněli literaturu, nejrozumnější rady jsme získávali ze staré publikace z roku 1922. Ale snaha přinesla ovoce. Králíci nádherně tloustli a postavili nás před dilema. Zabít? Ale jak a kdo to udělá? Už jsme byli moc polidštění, vzdali jsme to. Slitovali se nad námi původní majitelé a dárci. Králíky odnesli a přinesli je zpět už stažené. To nebyla zvířátka, to bylo maso. Dalším, ale ne posledním přiznáním budiž, že jsme se postupně vypracovali na dočasný chov 130 čistokrevných králíků, z toho 30 angoráků, které bylo třeba čtyřikrát do roka stříhat, a že jsme ty králíky nejedli, protože jsme měli rádi zvířata, protože jsou chlupatá. To je historie. Současnost je prozaičtější. Chováme jen pár králíků, kteří se starají, aby bylo dost vydatného hnoje na zeleninové záhony, ke stromům a květinám. Chovatelskou vášeň jsme postupně přenášeli na berana, kterého jsme taky nesnědli, protože jsme mu neuváženě dali jméno, později na husy, které jsme museli házet do bývalého hasičského rybníčka, jelikož se nechtěly koupat a odmítaly plavat, a přešli jsme na kynologii. Máme dva chodské psy, kteří jsou našimi nejlepšími přáteli, a jednoho kocoura, který není náš, ale není taky nikoho jiného, takže vlastně náš je. Provokuje psy, ti se rádi za ním proběhnou a králíci se diví, proč někdo běhá, když může ležet. Mezi stále se pohybující, jak je vidět, patříme teď i my, pozemědělštění pražští chalupáři.


VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ŠRÁMKOVY SOBOTKY 1998

Okresní úřad Jičín, oddělení kultury referátu regionálního rozvoje a město Sobotka vyhlašují literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1998.

Soutěž je rozdělena do kategorií podle žánru a podle věku autorů :

Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let.

Soutěžní práce musí být původní, dosud nezveřejněná nebo zveřejněná v roce 1997 - 98. Uzávěrka literární soutěže je dne 15. dubna 1998. Práce, vyhotovené ve dvou exemplářích (psáno pouze po jedné straně listu, 30 řádků po 60 úhozech, a to na stroji nebo na počítači), opatřené jménem, adresou a datem narození autora, nutno odevzdat nebo zaslat na adresu Okresního úřadu Jičín, Havlíčkova ul. 56, 506 14 Jičín.

Vyhlášení výsledků, ocenění autorů nejúspěšnějších prací a rozborový seminář proběhnou v Sobotce dne 2. července 1998. Vyhlašovatelé si vymiňují právo ponechat si v archivu literární soutěže Šrámkovy Sobotky za účelem dokumentace jeden exemplář oceněných prací.

MĚSTO SOBOTKA
OKRESNÍ ÚŘAD JIČÍN
referát regionálního rozvoje
oddělení kultury

42. ŠRÁMKOVA SOBOTKA
1. - 7. července 1998
MATEŘŠTINA A HISTORIE
Toulky literární minulostí
věnováno 500. výročí povýšení Sobotky na město


JEN POSLYŠTE, JAK ZVONKY ZNÍ ...

Ano, poslouchali je všichni, kteří se přišli 18. prosince 1997 podívat do spořitelny na vánoční pořad, který připravili žáci ZŠ se svými učiteli.

Spořitelna byla zaplněna do posledního místečka, mnoho návštěvníků postávalo. Všechny pojila touha strávit předvánoční večer se svými dětmi, potěšit se jejich vystoupením. Vždyť je to asi ten nejkrásnější dárek, který mohou rodiče od dětí dostat.

A děti se opravdu snažily. Ať to byly ty nejmenší, které si připravily básničky a písničky nebo dramatizaci pohádek, včetně kostýmů a kulis, nebo ty starší. Z jejich úst zazněly Šrámkovy verše vánoční. Žáci 8. A a 8. B se zase představili sborovou recitací Erbenovy básnické skladby Štědrý den. Závěr večera pak patřil dramatickému ztvárnění Nerudovy Romance štědrovečerní v podání žáků 7. B.

Svatý Petr v peřinách, andělíčkové, muzikanti, ženy, muži, i dvanáct panen se třináctou Anduličkou, a především svatá rodina s Ježíškem, kterého hrál malý Vojtíšek Zemánek, vytvořili živý betlém, který si návštěvníci pořadu odnášeli ve svých srdcích domů.

Vánoční atmosféru navodil i překrásný betlém v předsálí a výzdoba v sále.

Jaký by to byl ale vánoční pořad, aby v něm nezazněly koledy! Právě ty vánoční náladu v sále ještě znásobily. Zvonivé hlásky dětí, které speciálně pro tento pořad nacvičily i kánon Jen poslyšte, jak zvonky zní, nás provázely celým večerem.

Druhého dne pak ještě pro žáky školy zněly další vánoční písně, které jim přijela zazpívat a zahrát hudební skupina Fidle z Jičína.

O. B.


S CIPÍSKEM K ZÁPISU

ALENA SLAVÍKOVÁ

Základní škola Sobotka přivítala 27. a 28. ledna 1998 budoucí prvňáčky u slavnostního zápisu.

Při jeho letošní přípravě učitelky připravily pro předškoláky zápis protkaný pohádkou Václava Čtvrtka. Pohádkovou atmosféru umocňovala i výzdoba školních prostorů.

V rozmanitých činnostech celého putování pohádkou učitelky získávaly přehled o všeobecných znalostech a dovednostech jednotlivých dětí a posuzovaly jejich úroveň školní zralosti. Klidná a přátelská atmosféra pomáhala dětem překonat počáteční ostych ze školního prostředí. Během dvou dnů se k zápisu dostavilo 41 předškoláků. Každý z budoucích prvňáčků si odnášel drobný dárek a upomínkový zábavný list.

Dovolte mi, abych na závěr popřála za všechny pedagogy našim budoucím prvňáčkům hodně úspěchů a radosti ze školní práce.


Sportovní okénko

Rozhovor s olympioničkou Ing. VĚROU JIRÁSKOVOU

ALENA POSPÍŠILOVÁ

Vloni, koncem prázdnin, zmizela ze sobotecké scény jedna z výrazných osobností. Snad každý, kdo na ulici, v obchodě nebo někde na silnici za městem potkal na vozíku paní Ing. Věrku Jiráskovou, s potěšením se s ní pozdravil, případně na chvíli zastavil a pohovořil. V krátkém rozhovoru Vám přinášíme odpověď na některé z četných dotazů, jak Věrka s rodinou po odstěhování ze Sobotky žije.

A Jak se máte, Jiráskovi?

V Dobře. Od září 1997 bydlíme v Českém Meziříčí v podhůří Orlických hor, asi 5 km od Opočna. Je to středisková obec o něco menší než je Sobotka.

A Jak vzpomínáš na Sobotku, její obyvatele a vůbec, zasteskne se Ti někdy?

V Zpočátku jsem měla tolik práce se zařizováním domácnosti, s vyřizováním všelijakých věcí a sžíváním se s novým prostředím, že jsem na Sobotku a na Vás všechny přátele a známé myslela opravdu jen málo. Postupně se nové okoukalo a zbývá mi více času. Konečně mám dávno vytoužený čas věnovat se znovu více sportu.

A V těchto dnech sledují sportumilovní příznivci Zimní olympiádu v Naganu v Japonsku. Hovoří-li se o olympiádě, automaticky se mi vybavíš Ty, naše sobotecká olympionička.

V Po olympiádě v americké Atlantě jsem byla hrozně unavená, definitivně rozhodnutá skončit. Teď se cítím po roční pauze zase dobře a do sportování mám opět chuť. Nechala jsem se znovu přemluvit a získat pro trénink na další olympiádu. Jsem členkou reprezentačního týmu paraplegiků a s chutí se připravuji na olympiádu do Austrálie.

A Jaké máš v novém domově podmínky?

V Docela dobré. Je zde rovinatý terén, takže jsem denně nejméně 2 hodiny venku. Udělám zhruba 8 - 10 km a je mi fajn. Vzpomínám vděčně na Zuzku Hejnovou a naše společné cesty do posilovny v Mnichově Hradišti. Bezbariérovou posilovnu tady bohužel nikde nemáme. Jsem ráda, že mohu alespoň navštěvovat pravidelně stejně šikovnou masérku, jako byla Jarča Konečná.

A Čteš ZŠS? O čem bys ráda četla v dalších číslech, co nejvíce Tě ze života Sobotky a okolí zajímá?

V Zajímá mě všechno. Daleko více nyní oceňuji třeba i drobnou zprávu. Každá maličkost mě alespoň na chvílku vrátí do Českého ráje. Takže, lidi pište, ať mám co číst.

A (Jaké máš nejbližší plány ?

V Pokud jde o sport, čekají nás perná soustředění v teplejším klimatu. V únoru a v dubnu budeme trénovat na Kanárských ostrovech, v létě se chystáme do Anglie na mistrovství světa. Pokud mi to vyjde, ráda přijedu třeba i na Šrámkovu Sobotku.

A A co Tvoji mužští? Jak si zvykli na nový domov?

V Martin pokračuje ve studiu na jazykové škole v Chrudimi , Tomáš dojíždí do Dobrušky na gymnázium a všechny Vás moc pozdravuje. Manžel se vrátil domů, je nablízku své mamince, věnuje se zemědělské výrobě a hlavně koním, takže je naprosto spokojen.

A Je radost pobýt a povídat si s člověkem vyrovnaným. Přejeme, Věrko, Tobě i Tvým blízkým hlavně pevné zdraví . Těšíme se s Vámi na shledanou v Sobotce.


Kam za kulturou

aneb

NESEĎTE DOMA

Březen 1998

Biograf Český Ráj v Jičíně

28.2.-1.3.Svatba mého nejlepšího přítele
2. a 3 Muž, který věděl příliš málo
5. - 7. Titanik
9.- Pátý element
10.- Mandragora
12.- Život v sedmém nebi
13. - 15. Jezerní královna
16. a 17. Amistad
18. a 19. Šakal
20. a 21. Mrtvej brouk
23. a 24. Sedm let v Tibetu
26. - 28. Vina nevinných
28.- Kraťásky (jen v 15.00 hod.)
29. - 31. Česká soda

Začátek představení ve 20.00 hod.


POZVÁNÍ NA KONCERT

V sobotu 7. března v 17. 00 hod. se koná v Porotním sále Valdštejnského zámku v Jičíně již 4. koncert JIČÍNSKÝCH DIVERTIMENT. Vystoupí saxofonové kvarteto Bohemia. Saxofonové kvarteto znamená , že čtyři lidé společně hrají na čtyři saxofony. Nástroje se liší svojí velikostí a tím i rozsahem. Nejmenší nástroj s vyššími tóny se jmenuje sopránový, altový, tenorový a barytonový. Pro zjednodušení, kdybychom tyto saxofony nahradili lidmi, místo sopránového by zaujala např. Lucie Bílá, altový, s hlubším zvukem, by mohla nahradit paní lékárníková Hana Navrátilová, tenorový by lehce zazpíval pan učitel Pavel Hučík, nebo taky Peter Dvorský, a nejhlubší, barytonový např. Eduard Haken. Saxofon je poměrně mladý nástroj. Teprve v roce 1840 ho pan Sax sestavil. Na programu jičínského koncertu jsou jména skladatelů, kteří žili a skládali dávno předtím, než saxofon vznikl. Skladby těchto autorů byly původně určeny pro jiné nástrojové obsazení. Další koncert se koná v sobotu 18. dubna. Klavír rozezní Martin Vojtíšek. Ale o tom až příště.


KULTURNÍ KALENDÁŘ

1. 1. 1873 se narodil sobotecký přírodovědec JOSEF ŠULC, povoláním městský důchodní. 1. 1. 1908 začala existence měšťanské školy dívčí v Sobotce. 1. 1. 1938 zemřel známý pedagog a publicista FERDINAND MAČENKA, rodák ze Sobotky. 22. 1. 1898 se narodil v Sobotce houslový virtuoz prof. JAROSLAV PEKELSKÝ, zemřel 12. 1. 1978. 20. 1. 1863 se narodil P. ALOIS KOUSAL, spisovatel a sobotecký kaplan. 20. 1. 1943 zahynuli v Osvětimi sourozenci HANA, HELENA a JINDŘICH NEUMANNOVI ze Sobotky. 21. 1. 1983 zemřela herečka DANA MEDŘICKÁ, známá z řady šrámkovských inscenací a filmů. 9. 2. 1838 se v Sobotce narodil novinář, herec a spisovatel JOSEF LADISLAV TURNOVSKÝ, věrný strážce Tylova odkazu. 28. 2. 1938 zemřel JOSEF HAVLÍK, dlouholetý starosta Vesce, soboteckého okresu a hasičské župy Maštálkovy. 23. 1. 1993 zemřel rodák JAROMÍR KUCHAŘ, známý fotograf a vlastivědný pracovník.


Michálkův film ZAPOMENUTÉ SVĚTLO, který uvedla Česká televize na 1. Programu 25. Prosince 1997, zapůsobil na diváky nejen myšlenkově, ale i vynikajícími hereckými výkony. Kromě suverenního BOLKA POLÍVKY jsme si zapamatovali i naše krajany - řezbáře PETRA KAVANA z Malé Lhoty a herce pražského Činoherního klubu MARTINA SITTU ze Sobotky.


INFORMACE O CENÁCH V NAŠEM ZPRAVODAJI

Cena jednoho čísla Zpravodaje Šrámkovy Sobotky – 15,- Kč

Společenská oznámení do 25 slov – 50,- Kč, nad 25 slov – 100,- Kč

Inzerát do 25 slov – 50,- Kč, nad 25 slov – 100,- Kč

Reklama – plocha 4,5 x 4,5 cm jedno číslo – 300 Kč


ZMĚNY V ORGANIZACI SOBOTECKÉ KULTURY

Dovolte nám, vážení čtenáři, krátce představit nově vzniklou instituci s názvem "Středisko městské kultury Sobotka". Vznikla 1. 1. 1998 jako samostatná organizace s právní subjektivitou. Smyslem je organizačně skloubit činnosti ve dvou dosud samostatně fungujících domech na soboteckém náměstí, skloubit činnost Šrámkova domu a rodného domu Fráni Šrámka v jeden celek. Tomuto rozhodnutí předcházela řada jednání. O současné podobě Střediska městské kultury, zejména o personálním obsazení dvěma profesionálními pracovnicemi, Lenkou Dědečkovou a Alenou Pospíšilovou, rozhodlo městské zastupitelstvo již 3. července 1997.


SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ

18. prosince 1997 oslavil v kruhu své rodiny 70. narozeniny pan FRANTIŠEK KUČERA ze Sobotky, Zahradní 316. Dodatečně se připojujeme ke gratulantům. Přejeme Vám, vážený a milý pane Kučero, pevné zdraví, radost a dobrou pohodu do dalších let. Za pomoc, kterou nám ochotně a zcela nezištně celoročně poskytujete Vám děkujeme.
Alena a Lenka

Dne 30. ledna 1998 uplyne 80 let od narození pana JAROSLAVA CHÝLE. Hodně zdraví a spokojenosti přejí manželka, Petr s rodinou, Jaroslav s rodinou, Jaroslav Zahrádka s rodinou a Karel Chýle s rodinou.

S nehynoucí láskou stále vzpomínáme, zvláště pak 19. února 1998, na naši milovanou manželku, maminku a babičku paní KAROLÍNU MULLEROVOU, která již 5 let odpočívá na soboteckém hřbitově.

Něžnou vzpomínku k uctění její památky věnují manžel František, Helena a Dana, dcery s rodinami.

Dne 24. ledna 1998 se dožila 91 let paní MARIE MIKULECKÁ z Oseka. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

12. února zároveň vzpomínáme 40. výročí úmrtí našeho milého tatínka pana JANA MIKULECKÉHO, kováře, též z Oseka.


OPUSTILI NÁS NAVŽDY

V prosinci 1997

13. 12. zemřel ve věku 75 let pan MIROSLAV PRAJZLER z Libunce.
18. 12. zemřel tiše v požehnaném věku 93 let pan ŠTĚPÁN TOMÍČEK z Brodku.
20. 12. zemřela tiše v požehnaném věku 89 let paní FRANTIŠKA KUBÁTOVÁ, rozená Švihová.
27. 12. 1997 zemřela v Praze ve věku 80 let JUDr. MARIE FLEISCHMANOVÁ, rozená Zindrová z Plhova.
27. 12. 1997 zemřel ve věku 84 let JUDr. FRANTIŠEK ROUBAL, básník a spisovatel.
29. 12. zemřela v požehnaném věku 94 let paní EMÍLIE ŠKOPÁNOVÁ z Mladějova.
24. 12. zemřela po kratší nemoci paní HILDA BITTNEROVÁ, rodačka z Liboše ve věku 88 let.
.31. 12. zemřel náhle ve věku 78 let pan MILOSLAV ŠPÍNA z Libáně.

V lednu 1998

10. 1. zemřela ve věku nedožitých 45 let paní LIBUŠE ZIMOVÁ, rozená Bočková, z Batína.
12. 1. zemřela náhle ve věku 80 let paní ANNA KOMÍNOVÁ, rozená Janatková.
19. 1. zemřel ve věku 86 let pan JAROSLAV KAŇKA ze Sobotky.
23. 1. zemřel po krátké nemoci ve věku 83 let pan JOSEF ŠPÍGL z Příchvoje.
24. 1. zemřel ve věku nedožitých 75 let pan JOSEF VELECHOVSKÝ z Horních Rokytňan.
25. 1. zemřela tiše po dlouhé nemoci p. PhMr. DOBROSLAVA DIVÍŠKOVÁ ze Sobotky ve věku 82 let.


Pan JUDr.FRANTIŠEK ROUBAL zemřel 27. prosince v Jičíně. Narodil se 29. června 1913 na Samšině, vystudoval jičínské gymnázium a v Praze práva. Od studentských let publikoval verše, články i rozsáhlejší díla, svou první básnickou sbírku Milenci slunce a smutku vydal pod pseudonymem Vladimír Samšínský již roku 1933. Pak následoval mj. román z vesnického prostředí Nemocní stezkem /1944/. Vesnické tématice zůstal věrný i v knize Sklizeň úsvitu, která vyšla roku 1948 na počest 100. Výročí zrušení roboty a uzavírala Lažanovu Edici Českého ráje. Později tiskl v různých novinách převážně dobově angažované verše a působil jako právník jičínského okresního národního výboru a tamního Agrostroje. Před pěti lety vyšla knižně jeho rozsáhlá básnická skladba Nezvěstná naděje, v níž se vyznal ze svého celoživotního obdivu k osobnosti J. A. Komenského. František Roubal měl opravdu rád svůj rodný kraj a bude navždy tvořit malý kamínek jeho literární tradice.

Pan JAROSLAV KAŇKA ze Sobotky zemřel 19. ledna ve věku 86 let. Odchází v něm jedna z pozoruhodných osobností Sobotky. Vyučený elektrikář, rodák z Ledců, přišel do Sobotky až po 2. světové válce, ale rychle se sžil se zdejšími lidmi, kteří si ho oblíbili pro jeho veselou, dobrosrdečnou povahu. Aktivně se zapojil i do veřejnho a kulturního života, byl předním činovníkem Vlastenecko-dobročinné sdružené obce baráčníků a úspěšným divadelním ochotníkem. Zachováme mu vděčnou vzpomínku.


Menu