*Valdický občasník*
ročník 1 / číslo 2
listopad 1998

Telefony

Mnoho lidí si již život bez nich neumí představit. Je to pochopitelné, telefon lidi určitě, jako jeden z mála znaků moderní doby lidi sbližuje.

Jak jste si již určitě stačili všimnout po obci se začínají táhnout výkopy a my se brodíme špínou. Každého napadne, proč to kopou zrovna před zimou, proč to neudělali, dokud bylo sucho.

SPT Telecom nemá ovšem na starosti pouze Valdice a my asi máme i trochu smůlu.

Každého také může napadnout, že obecní zastupitelstvo to mohlo zastavit. Nemohlo. Takové rozhodnutí by bylo velmi hloupé a bezohledné vůči lidem, kteří již několik let na telefon marně čekají. Odmítnutí by znamenalo oddálení možnosti získat telefon o dva až tři roky. SPT totiž získává peníze na investice od svého strategického partnera a musí je v daném období také použít. V současnosti není pro oblast, do které spadají Valdice žádná volná linka. Je to dané tím, že nejsme napojeni na digitální ústřednu, u které je počet uživatelů prakticky neomezený.

Nyní několik čísel: investice dosáhne výše 4,5 mio. Kč, výkopy budou dlouhé neuvěřitelných 8 km, práce by měly skončit (podle počasí) do 31.1.99, konečné úpravy pak v jarních měsících 99, všechny výkopy budou provedeny ručně, připojeni budou všichni, kdo chtějí, na nátlak OÚ budou práce prováděny po částech a nikoliv najednou. Starosta bude každý den v kontaktu se stavbyvedoucím a kontrolu budou provádět i jednotlivý členové zastupitelstva.

Pochopme to a nikoho z toho neviňme.


Volby

I tentokrát se musí v Občasníku objevit informace o volbách. Mohli bychom říci, že jsou pro nás důležitější, neboť prostřednictvím jich svěříme někomu řízení obce na čtyři roky. O kandidátech se zmiňovat nebudu, neboť si myslím, že je znáte a zároveň nechci být obviněn z vyzdvihování někoho. Komunální volby budou spojeny i se senátorskými. Voličů v obci je 1160, do senátu PS ČR bude volit i 1130 lidí ve vazbě a ve výkonu trestu. Volební okrsky budou opět dva. Volby se budou konat 13.11.98 14 - 22 hod. a 14.11. 07-14 hod.v ZŠ Valdice. V případě, že žádný kandidát nedosáhne v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů budou se volby opakovat o týden později (20.-21.) ve stejných časech na tomtéž místě.


Dokončení tělocvičny

Úpravu tělocvičny provedla firma SPIROL, která jako jediná projevila zájem podílet se na této zakázce. Navržená cena 1,095 mio. Kč. Cena je vyšší než byl původní předpoklad, protože musí být mezi administrativní častí budovy a tělocvičnou zabudovány protipožární dveře, které stojí závratných 130 tis. Kč. V tělocvičně jsou i žebřiny, kruhy, šplhadla a hrazda. Uvažuje se i o tyčích na volejbalovou síť. Konečnou částí úprav je obroušení a nalakování parket.


Odpady se musí třídit

Jistě chvályhodný zákon o třídění odpadů schválený PS ČR v roce 1997 začíná být uváděn do praxe (u nás přesně od 15.9.). Určitě to nebude lehké, ale měli bychom usínat s vědomím, že jsme pro naše životní prostředí udělali vcelku hodně.

Zákon rozděluje odpad do čtyř kategorií: nebezpečný (např. monočlánky, motorové oleje, léky, zbytky barev aj.), využitelný (např. sklo, plasty, papír aj.), stavební a zbytkový odpad.

My jako původci jsme povinni roztřídit odpad na sklo, papír, plasty, kov, stavební, nebezpečné složky a zbytkový odpad (t.j. odpad po provedeném vytřídění).

Pro nebezpečné složky odpadu bude určen dvakrát do roka přistavěný kontejner (přistavení bude oznámeno včas rozhlasem a ve vývěskách), zbytkový do tradičních popelnic, stavební si musí nechat odvést původce na svoje náklady pověřenou osobou, kov na vyznačené místo v obci a zbylé do určených a označených nádob.

V obci je též realizován pytlový svoz odpadu. Pytle musí být označeny pověřenou osobou, distribuci takových pytlů zajišťuje OÚ. Pytle se mají dávat na obvyklou trasu popelářů popř. k již přistaveným nádobám. Cena pytle je 20 Kč a zahrnuje jeho výrobní cenu, cenu svozu a zneškodnění odpadu.

Původcům je zakázáno: dávat odpad mimo určené nádoby, dávat do těchto nádob tekutý odpad, vybírat nebo odvážet předměty již vyhozené a, což je asi nejzásadnější, odpad spalovat.

Pokud by chtěl někdo si zajišťovat odvoz sám, musí předložit pověřenému zástupci obce doklad o zničení odpadu v souladu s výše napsaným.

Naplňování tohoto zákona kontroluje starosta, jeho zástupci a pověření členové OÚ.


MŠ Valdice

Je čtyřtřídní škola jejímž zřizovatelem je OÚ Valdice. Zaměstnáno je třináct pracovnic (ředitelka, sedm učitelek, pět provozních pracovnic) plus dalších šest lidí ve školní jídelně. Školu navštěvují 3-6 leté děti z Valdic a blízkého okolí. Kapacita je okolo 80-100 dětí.

Jsou přijímány i děti s problémy, kterým je věnována speciální péče (tzn. především děti s logopedickými vadami, s nimiž pomáhá Speciální centrum, které poskytuje odborné rady pedagogům i rodičům a vlastní práci vykonává s dítětem logopedická asistentka, s rodiči jednou za čtrnáct dnů; pokud je dítě postiženo jinak, po konzultaci s lékařem je zařazeno do menšího kolektivu, kde je větší prostor pro práci s ním).

Všechna činnost probíhá na základě zpracovaného Kurikula a Koncepce práce MŠ Valdice. Cílem školy je výchova dětí s ohledem na jejich individualitu, spolupráce s rodinou a vytvoření příjemné atmosféry klidu a tvořivosti, k ní je pomáháno jasnými pravidly pro zaměstnance, co se týče vztahů k dětem, rodičům atd..Prostor ke klidu na pracovišti a poskytnutí možnosti činorodě tvořit.

Děti mohou navštěvovat cvičení, výtvarný a dramatický kroužek či zpívat ve sboru Zvoneček popř. hrát na zobcovou flétnu.

Snahou školy je vytvořit citovou vazbu mezi rodičem a dítětem a ve vztahu k obci se stát místem, které přispívá ke kultuře v obci. Rodiče mají přístup do MŠ kdykoli, je možná volná docházka dětí v průběhu dne podle zaměstnání či požadavku rodičů. Běžné jsou společné akce rodičů s dětmi, besídky a individuální pohovory s rodiči.

Byla bych nerada, aby informace vyzněly tak, že jsme ideální pracoviště, problémy byly jsou a budou, ale od toho tu jsme my, abychom je řešili.

E. Kuncová (ředitelka MŠ Valdice)


ZŠ Valdice

V současné době navštěvuje základní školu ve Valdicích 97 žáků v 1. až 5. třídě (Pro zajímavost si uveďme, že v roce 82/83 navštěvovalo tuto školu 177 žáků 1. až 4. třídy. Od té doby počet dětí stále klesá a obyvatelstvo Valdic nezadržitelně stárne.)

Žáci se učí v pěti třídách podle ve státním školství nejrozšířenějšího programu Základní škola. Od 4. třídy se povinně začínají učit cizí jazyk. Žáky (respektive rodiči) byl vybrán Anglický a Německý jazyk. Své zájmy mohou rozvinout ve školních kroužcích, kde zpívají, učí se hrát na zobcovou flétnu a kytaru, v kroužku dovedných rukou např. šijí, učí se plést, háčkovat, drhat a připravit drobné pohoštění. Ve zdravotnickém kroužku si osvojují základy první pomoci a zásady spravné výživy.

Děti s poruchami učení či vadou řeči chodí mimo vyučování na individuální nápravu.

Do dvou oddělení školní družiny je přihlášeno 42 dětí. Činnost je velmi pestrá. Pokud počasí dovolí pobývají venku, ve škole podle zájmu hrají společenské hry, malují, cvičí, vyrábějí předměty z papíru, korálků, moduritu, příze látky a často využívají přírodniny. V době podzimních prázdnin se školní družina vydala na výlet do Liberce a navštívila plavecký areál a výstavu dinosaurů.

V listopadu navštívíme divadlo v Mladé Boleslavi a shlédneme pohádku.

Velmi úspěšný byl náš žák Josef Švec, který se umístil v literární soutěži "O pohádkový oříšek" mezi prvními třemi nejlepšími v kategorii 1.až 5. tříd a jehož práci si vybraly k otištění i Lidové noviny.

J. Krausová (ředitelka ZŠ Valdice)

P.S.:K tématu se jistě opět vrátíme. -ph-


Stručně

 • Na opravu veřejného osvětlení bylo vynaloženo 230 000 Kč.
 • Obec má uloženo v bankách přes 3 mio. Kč.
 • Proběhla uzávěrka a kontrola účetnictví obce zcela bez připomínek.
 • V ulici Zahradní došlo k celkové opravě místní komunikace za 0,4 mio. Kč.
 • Byly provedeny všechny nátěry plotů, v MŠ byly vyčištěny kotle a opraveny spojovací chodby (celkové náklady byly cca 60 000 Kč).
 • Školní kuchyň byla vymalována (8 800 Kč).
 • Byly opraveny pumpy.
 • Byla dojednána oprava střechy u obecního skladu.
 • Byly přiděleny tři byty v č.p. 51 (starosta byl za toto rozhodnutí již několikrát napaden neúspěšnými žadateli, což je pochopitelné, ale každý by měl vědet, že do tří bytů se více než tři rodiny nevejdou).
 • Starosta navrhl, aby obec přispěla na úpravu Libosadu a lodžie, protože ho velmi hojně využívají valdické děti.
 • Bylo upozorněno na opožděné platby rodičů za stravné..
 • 15.9. předal starosta obci Kvasiny postižené letošními povodněmi dar ve výši 50 000 Kč (Obecní zastupitelstvo schválilo 27.8. 98).


  Vydává Obecní úřad Valdice; informace vybírá a konečnou podobu
  Občasníku dává Petr Hamáček