Jičínský občasník č. 1

Vážení a milí spoluobčané,

Jičínský občasník, který se Vám teď poprvé dostává do rukou je jeden z dalších pokusů radnice, jak zvýšit informovanost Vás, občanů o dění ve městě, je snahou o navázání bližších kontaktů mezi vedením města, radou, zastupitelstvem, městským úřadem a obyvateli Jičína. Pocit malé informovanosti převažoval v odpovědích občanů při průzkumu veřejného mínění v našem městě. Chceme tento stav napravit, mimo jiné i proto, že dostatek informací je jedním ze základů vzájemné důvěry mezi vedením města a jeho obyvateli. Musím přiznat, že dosavadní pokusy, jak vylepšit tento ne příliš dobrý stav se nám moc nedařilo. Ani jičínský zpravodaj, který jsem vydávali v roce 1995, ani pokračování Českého ráje v části roku 1996 nesplnily očekávání, které jsme do těchto periodik vkládali,. Proto teď přicházíme s Jičínským občasníkem. věřím, že konečně najdeme formu, která bude přínosem jak pro občany Jičína, tak i pro radnici. Chtěli bychom, aby se občasník stal otevřeným zpravodajem, aby nesloužil pouze radnici, ale aby byl i prostorem pro vyjádření názorů občanů i společenských sdružení. Jedině tak se může stát zajímavým zdrojem informací, připomínek a podnětů. Bude tedy záležet na nás všech, jaký bude osud Jičínského občasníku. Byl bych moc rád, kdyby si našel své čtenáře, nové spolupracovníky a především své pevné místo mezi radnicí a občany Jičína. Přeji Jičínskému občasníku dobrou budoucnost.

MVDr. Jiří LIŠKA – starosta


Jičínské školy

Kromě Základní umělecké školy J.B.Foerstera a Zvláštní školy v Soudné má město čtyři základní školy.

Měřeno počtem žáků je na prvním místě škola v Železnické ulici se 749 žáky a za ní následuje se 722 žáky škola v ulici 17. listopadu. Obě základní školy jsou moderně vybaveny, mají po dvou tělocvičnách, každá má svoji počítačovou třídu. V průměru je v těchto školách 25 žáků ve třídě, což je o pět dětí méně, než umožňuje limit ministerstva školství.

Třetí největší základní školou v Jičíně, co do počtu žáků je škola na Husově ulici. Tu navštěvuje 627 dětí a i zde je průměr 25 žáků ve třídě. Škola otevřela svoji počítačovou třídu v tomto roce a dohnala tak jistý handicap proti ostatním školám. Bohužel je školou, která překročila svoji kapacitu a stojí před úkolem snížit o pět počet svých tříd. Tento problém bude ovšem řešen postupně během několika let.

Napomůže tomu i přístavba školy v Poděbradově ulici. Ta má nejmenší průměrný počet dětí ve třídě. V jedenácti třídách se učí 242 dětí, což ukazuje na 22 žáků v průměru na třídu.

Součástí velké rodiny jičínských škol jsou i ty mateřské.- Město jich zřídilo pět a jejich celková kapacita je 470 dětí. Největší je se svými šesti třídami a kapacitou 160 dětí školka s názvem MÁJ. Jen o dvacet dětí a jednu třídu méně mí nejstarší městská školka známá u starší generace pod označením "opatrovna". Je v ulici 17. listopadu a prochází postupnou rekonstrukcí. Střecha, dvůr, fasáda, kotelna, umývárny – to vše je již nové a město vynakládá nemalé prostředky, aby prostředí školek bylo co nejlepší a dětem se tam líbilo.

Trochu odstrčenou by se zdála mateřská školka v ulici J. Š. Kubína, ale se svými třemi třídami pro 75 dětí je oázou klidu a, vpravdě domácího prostředí.

Relativně malou školkou je velmi vyhledávaná dvoutřídní školka ve Fügnerově ulici kam chodí 50 spokojených dětí. Trochu výjimkou je dvoutřídní školka na Větrově. Ta má sníženou kapacitu tím, že integruje děti zdravé s dětmi zdravotně postiženými. V době svého vzniku to byl pokus, který se ukázal jako správný a potřebný. Chodí tam 45 dětí.

Když byla "jičínská liduška" jak se říkalo dnešní Základní umělecké škole J.B.Foerstera přemísťována z nevyhovujících prostor do zámku, našlo se o pár lidí, kteří tomu nebyli nakloněni. Čas ukázal jak to bylo moudré rozhodnutí a jak zámku i dětem sluší. Je to neuvěřitelné, ale tuto školu navštěvuje 860 dětí. I kdyby se zde nenaučily hrát, zpívat, tancovat, kreslit, pracovat s hlínou, hrát divadlo tak jim škola poskytuje jednu z nejlepších možností jak využít volný čas při současné nenásilné kultivaci dětských dušiček. A to není málo. Úspěchy v soutěžích, postup absolventů na vyšší školy uměleckého směru však vypovídají, že zde děti i po umělecké stránce zrají a dostává se jim největší možné péče.

Neméně potřebnou je svým umístěním trochu odstrčená Zvláštní škola v Soudné. Umístěna uprostřed lipové aleje se zde seznamuje s výukou, ale někdy i se základními hygienickými návyky 140 dětí, které zde mají tělocvičnu, moderní dílny, hřiště a svoji vlastní jídelnu.

Lidská paměť je šálivá a rádo se zapomíná. Nebude proto od věci ohlédnout se, co se např. od roku 1994 zlepšilo na stavu našich škol a školek. Nejde o vyčerpávající výčet, jen výběr nejvýznačnějších akcí.

 • Zvláštní škola v Soudné – dílny (jen v roce 1994 – 240.000 Kč)

 • Základní škola v ul. 17. listopadu – hřiště (cca 1 000 000 Kč), výdejna jídel (cca 6 900 000 Kč)

 • Základní škola Husova ulice – kotelna (cca 1 700 000 Kč)

 • Základní škola Poděbradova ulice – přístavba (25 000 000 Kč)

 • Základní škola Železnická ulice – kotelna (2 200 000 Kč), zateplení (1 800 000 Kč)

 • Mateřská škola v ul. 17. listopadu – fasáda (720 000 Kč), umývárny (330 000 Kč)

 • Mateřská škola v ul. J. Š. Kubína – oprava střechy (225 000 Kč)

 • Mateřská škola Větrov – kotelna (740 000 Kč)

  Radovan Sál, ved. odboru školství


  Slovo o městské policii

  Nedávno jsem dostal od redaktorky Novin Jičínska otázku: "Co byste řekl k chování jičínských občanů?" Každá odpověď musí být nutně hloupá. nikdo není tak čistý, aby měl právo dávat svým spoluobčanům známku z chování. Apriori vidět v lidech špatnost by pro strážníka bylo to nejhorší s čím by měl jít na ulici.

  Chci touto cestou říci svůj názor, kde je místo a prostor pro práci strážníka městské policie. Městskou policii zřizuje a zrušuje městské zastupitelstvo k zajištění veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obce. Městské zastupitelstvo také v souladu se zákonem o obcích má právo vydávat normy, které platí na území obce. Jsou to vyhlášky plynoucí z vůle většiny občanů města. Když se taková vyhláška přijme, musí být dodržována. Pokud není, jsou tu městští strážníci, aby jako službu poskytovanou občanům, kterým pořádek vyhovuje, zjednali nápravu.

  Mnoho měst v jisté euforii zřídilo pluky městských strážníků, mladých lidí po zuby ozbrojených a odhodlaných najezdit v honbě za zločinem stovky kilometrů denně. To je pohled na městskou polici, podle mého názoru, scestný a hlavně drahý. Proto některá města hledají nápravu v opačném extrému, městskou policii zrušit úplně. I když pravomoce kterými disponuje strážník jsou omezené, jsou alespoň nějaké a jistě budou chybět inspektorům veřejného pořádku, kteří pravomoce nemají žádné a kterými některá města chtějí strážníky nahradit. Nemáme jistě v Jičíně patent na rozum, ale jičínské městské zastupitelstvo situaci dokázalo velmi rozumně posoudit a 7 strážníků své místo ve městě má.

  Také si jistě spoluobčané všimli, že strážníci již dva roky souží bez střelných zbraní. Je to výjimka mezi městskými strážníky v republice, vychází z mého přesvědčení, že na přestupce není třeba střílet a zákon o obecní policii povinnost nosit zbraň neukládá. Na potírání zločinu máme Policii ČR.

  Vztah občana-přestupce a strážníka by měl být oboustranně tolerantní, kdy jedna strana bude druhou uznávat a respektovat. V mnoha případech tomu tak není a ideál, kdy přestupce a strážník se po vyřešení přestupku rozcházejí s úsměvem je hodně daleko.

  Zkusme s tím začít.

  Každý se můžeme dostat do role přestupce, hodně záleží na tom jak. Nemohu se smířit s úmyslných ignorováním jakýchkoliv norem. Toto jednání snad patří k novému pojetí podnikání, protože se s ním převážně setkáváme u některých rádo by podnikatelů. Dokonce jsem byl nařčen, že nemám rád podnikatelský stav. Není to pravda. Já jenom měl to štěstí a zároveň smůlu, protože tím pádem jsem letitý, tak jak jsem, že pamatuji Živnostníky a Podnikatele. Těm právem patřilo velké Ž a P. Ti by si nikdy nedovolili porušit vyhlášku nebo zákon v neprospěch spoluobčanů, protože jejich filozofií v podnikání bylo vědomí, že každý je jeho potencionální zákazník.

  Až příště půjdete třeba po Husovce, všimněte si, kdo vám znepříjemňuje procházku svým autem, kdo vás nutí běhat slalom mezi cedulemi a dejte to takovému podnikateli po svém znát. Pomůžeme si navzájem!

  Ať nám je v Jičíně všem dobře.

  J. Šimůnek, strážník pověřený vedením městské policie v Jičíně


  Ohlédnutí za minulým rokem z pohledu odboru místního hospodářství

  V minulém roce byla provedena řada oprav a rekonstrukcí vozovek i chodníků. Nejen jičíňáci, ale i turisté přivítali novou Fortnu a Nerudovu ulici spolu s Čelakovskou. Moderní vozovka, pohodlné chodníky s mozaikou se v brzku staly chloubou středu našeho města. Byla ovšem také dokončena ulice U Javůrkovy louky a části vozovky a chodníků v Jungmannově ulici, Komenského náměstí, nový je chodník v Husově ulici směrem do Vrchlického a nesmíme zapomenout na chodníky a parkovací místa na Lidickém náměstí, v ulicích Poděbradově a Sokolovské. Nutná kabelizace uspíšila změnu povrchu chodníků v ulici Markově, Vrcha, Denisově, Lošťákově. S radostí kvituje vznik bezbariérových přechodů v centru města nejen pár vozíčkářů, ale hlavně naši senioři a maminky s kočárky.

  Zcela rekonstruován byl park u sochy K. H. Borovského včetně přilehlých chodníků, takže i toto místo se stalo chloubou města. Odbor zadal zpracování studie na rekonstrukci zámeckého parku a Libosadu.

  Za zmínku jistě stojí, že v minulém roce, více jak 600 občanů obdrželo nový živnostenský list a 400 si jich přišlo pro provedení změny.

  Pokud se týká místních komunikací, tak dopravní značení, uzavírky, překopy či zábory včetně odborného dozoru zajišťuje rovněž odbor místního hospodářství. I dočasné či trvalé vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu je v jeho kompetenci, o čemž svědčí takřka 90 rozhodnutí tohoto charakteru v minulém roce. I když přidělování bytů a některé bytové otázky řeší bytová komise, pracovníci odboru se vyjadřují ke směnám bytů, povolují podnájmy a řeší podobné otázky.

  Jaroslav Zachara, ved. odboru


  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  V minulém roce byla poskytnuta rodičům s nezaopatřenými dětmi částka 2 863 320 Kč v opakovaných dávkách sociální péče a takřka 70 000 Kč v dávkách jednorázových.

  Zdravotně postižení a staří občané v opakovaných dávkách sociální péče obdrželi 683 984 Kč.

  Sociálně potřební jednotlivci na opakovaných dávkách získali 679 464 Kč a jednorázovou pomocí dalších 122 089 Kč.

  Kromě finanční pomoci je nabízena prostřednictvím Sociálních služeb města Jičína pečovatelská služba, kterou využívá 197 seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů.

  Naše město je známé svým vztahem k starší generaci a za posledních pár let je o tom dostatek důkazů. Zatím co uváděné finanční částky pramení z výkonů státní správy, samo město se snaží seniorům zpříjemnit život, aby dominantou nebylo osamění. V ulici Přátelství dobře funguje tzv. denní stacionář, kde jsou poskytovány služby sociální péče, kde je možno si posedět, popovídat, naobědvat a vykoupat se. Seniorům jsou přidělovány byty v domech s pečovatelskou službou a v domě pro důchodce - penzionu. Jen v minulém roce bylo poskytnuto 46 těchto bytů.

  Město Jičín, a tento fakt není mnoho známý, spravuje denní stacionář pro mentálně postiženou mládež umístěný v objektu Zvláštní školy v Soudné. Ten navštěvuje sedm dětí.

  Ing. Rost. Vodák, ved. odboru


  Investice zajišťované MěÚ v roce 1996 (výběr)

  Kromě v textu již uvedených investičních akcí byl dále vybudován:

 • vodovod u sil. k Popovicům

 • kanalizace
 • jídelna ZŠ 17. listopadu

 • přístavba ZŠ Poděbradova

 • Loggie

 • Čeřovka

 • Dům pension Babylon

 • rekon. sport. části Areálu

 • Zimní stadion, dokončení

 • Bytový dům I.


  ROZPOČET MĚSTA JIČÍNA NA ROK 1997

  PříjmyVýše příjmů
  Vodní hosp. a životní prostředí650 000 Kč
  Doprava25 000 Kč
  Školství10 000 000 Kč
  Kultura110 000 Kč
  Vnitřní správa1 400 000 Kč
  Práce a sociální věci750 000 Kč
  Místní hospodářství50 576 000 Kč
  Výstavba200 000 Kč
  Příjmy z daňových výnosů79 800 000 Kč
  Přijaté úvěry64 500 000 Kč
  Poplatky, pokuty, úroky5 215 000 Kč
  Příjmy z prodeje majetku města10 050 000 Kč
  Příspěvek od obcí za dojíždějící žáky do škol v Jičíně1 000 000 Kč
  Dotace ze státního rozpočtu76 708 000 Kč
  Převod z fondu rozvoje a rezerv 30 000 000 Kč
  Příjmy celkem330 984 000 Kč


  VýdajeVýše výdajů
  Vodní hosp. a životní prostředí3 150 000 Kč
  Doprava8 250 000 Kč
  Školství a vzdělávání58 385 000 Kč
  Kultura13 129 000 Kč
  Vnitřní správa29 610 000 Kč
  Práce a sociální věci37 770 000 Kč
  Místní hospodářství95 250 000 Kč
  Výstavba29 150 000 Kč
  Splátky úvěrů10 100 000 Kč
  Příspěvek na čističku odpadních vod2 000 000 Kč
  Finanční vyrovnání za sportovní areál33 050 000 Kč
  Daň z příjmu právnických osob - Město Jičín6 000 000 Kč
  Ostatní finanční výdaje5 140 000 Kč
  Výdaje celkem330 984 000 Kč

  Provozní výdaje činí 177 184 000 Kč a investiční výdaje 153 800 000 Kč. Hlavní investiční akce v roce 1997 jsou dostavba Základní školy v Poděbradově ulici, kde se v letošním roce má dokončit výstavba výukové části a jídelny s plánovanými výdaji 33 500 000 Kč, dále to je zahájení výstavby domova důchodců s plánovanými výdaji 25 000 000 Kč, zahájení rekonstrukce bazénů ve Sportovním areálu Jičín ve výši 25 000 000 Kč a rekonstrukce budovy městského úřadu ve výši 8 000 000 Kč. Velkými investičními akcemi je dostavba bytového domu I. a výstavba bytového domu II. na Novém Městě včetně infrastruktury ve výši celkových výdajů 18 300 000 Kč.

  Současně s tím, jsou v roce 1997 plánovány investiční výdaje spojené s vybudováním kanalizací, rekonstrukcí chodníků, zateplením budov, opravami a rekonstrukcemi historických a kulturních památek, rekonstrukcí veřejného osvětlení a na rozšíření městské zeleně.


  OBČASNÍK je neperiodická informační tiskovina vydávaná Městským úřadem v Jičíně a zdarma distribuována prostřednictvím poštovních doručovatelů do jičínských domácností.

  Redakční rada: MVDr, Jiří Liška, Radovan Sál, Vladimír Úlehla. Telefon 545-100, 545-117