Logo NLG


Noviny LG, vydává Lepařovo gymnázium Jičín, za podpory firmy Fitos Stará Paka. Adresa redakce: 506 01 Jičín, Jiráskova 30, tel. 0433/22404. Tisk Fitos s.r.o. Stará Paka, Nádražní 111, tel. 0434/8292. Vydáno nákladem 500 ks. Povoleno OÚ Jičín, odd. kultury, pod č.j. RRR/K/1918/1580/96/96/R156 ze dne 5. 11. 1996.