Okresní úřad Jičín

referát kultury

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: RK 1341/96/96/R105-OP/Sm
V Jičíně dne 28. 8. 1996

R o z h o d n u t í

o určení ochranného pásma

Městské památkové rezervace Jičín

Okresní úřad v Jičíně - referát kultury vydává toto

R O Z H O D N U T Í

Referát kultury OkÚ Jičín po vyjádření Památkového ústavu Pardubice, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín, vyjádřeném schváleným Územním plánem sídelního útvaru Jičín, podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči určuje

ochranné pásmo

pro Městskou památkovou rezervaci Jičín - kulturní památku prohlášenou výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 1.476/67-K II/2 ze dne 12. dubna 1967 a zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1029 - 1099 a dále 5524 - 5531, 5533, 5543 a 5556, která se nachází na k.ú. Jičín - Staré Město a jejíž obvod je vymezen ulicemi Pod Koštofránkem, 17. listopadu, Na Hrádku, B. Němcové, Nerudovou, Na Příkopech a Tylovou, v Libosadě pak ohradní zdí parku letohrádku, vozovkou státní silnice Jičín - Železnice na severu a železniční tratí Jičín - Turnov na jihu. Tímto rozhodnutím se současně ruší rozhodnutí č.j. kult. 561/87 ze dne 15. 12. 1987 o určení ochranného pásma MPR Jičín a jednotlivá pásma A, B a C uvedeného rozhodnutí.

A.

Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči vymezuje takto:

Hranice I. ochranného pásma se zvýšenou ochranou je vymezeno ulicemi Českých bratří, Vrchlického, Kosmonautů, protíná ulici Revoluční a Čsl. armády, dále pokračuje ulicí Argonskou, Foersterovou, Smetanovou, Jarošovskou, Kollárovou a zpět tokem Cidliny k hranici II. ochranného pásma.

Hranice II. ochranného pásma je vymezena parcelami: na k. ú. Jičín počínaje křižovatkou ulic Poděbradova (silnice č. I-32) a Sokolovské a dále prochází ulicí Sokolovská (číslo parcely - dále jen p.č. 1408/1, 1413, 1405/1), dále ulicí Pod Koželuhy (p.č. 1404), směrem východním protíná kolmo parcelu č. 688/6 a sleduje severní hranice p.č. 688/1 a kolmo protíná p.č. 750/3 až k řece Cidlině a dále hranice ochranného pásma tvoří řeka Cidlina ve směru proti proudu řeky. Dále je hranice z vnitřku ohraničena p.č. 781/1, přetíná silnici Jičín - Popovice a parcelou č. 780/1. Dále probíhá hranice ochranného pásma ulicí Riegrovou (p.č. 1248) na křižovatku ulic (p.č. 1363) Fügnerova, Dělnická, Riegrova a Českých bratří a dále probíhá ulicí Českých bratří (p.č. 854/18) až k odbočce východně ulicí Železničářskou (p.č. 849/6, 849/8), dále je hranice ochranného pásma ohraničena zvnitřku parcelou č. 850/28 a 854/16, přetíná ulici Denisovu (p.č. 1249) a dále probíhá podél železniční tratě středem parcely č. 868/9 (Jičín - Libuň) a parcelou 865/4 k východnímu rohu zahrnujíc stavební parcelu č. 1786 až k železničnímu přejezdu a dále pokračuje ulicí Husovou (p.č. 1263/2, 1263/1) až k rohu parcely č. 1017, jejíž hranici sleduje až k jižnímu rohu p.č. 1277/2. Dále probíhá středem parcely č. 1277/2 a probíhá parcelou č. 1015/1 až k cestě (p.č. 1096/2) a sleduje cestu dále (p.č. 1277/6, 1277/3) až k hranicím k.ú. Robousy. Hranice ochranného pásma dále probíhá hranicí k.ú. Robousy - Jičín podél západní hranice parcely č. 822 (k.ú. Robousy kolem východního cípu Obory - roh parcely č. 1733). Dále probíhá středem parcely 1767/2 a středem p.č. 1767/1 až k rohu p.č. 1719, jejíž jižní hranici sleduje a dále jižní a západní hranici parcely č. 1716/2, kolem Valdického rybníka sleduje západní hranici p.č. 1769/1 až k silnici Valdice - Studeňany, kterou protíná a pokračuje dále na k.ú. Valdice středem p.č. 145 a 130/2 a 158 až k rohu parcely č. 417/4 a sleduje její východní hranici a východní hranici p.č. 417/1 a hranici p.č. 1/1. Dále hranice ochranného pásma pokračuje středem parcely č. 163/1 a 161, dále je z vnitřku ohraničena p.č. 14/13, 14/11, 14/5, 14/2, 14/14, 15/2, 16/2, středem p.č. 1411/1 a dále sleduje hranice p.č. 1404/2, 1404/3, pokračuje středem p.č. 1388/1, 1382 a dále sleduje vnitřní hranici p.č. 1562/1 (trať Jičín - Libuň). Hranice ochranného pásma dále pokračuje k hraně p.č. 1356/1 a sleduje severní hranici p.č. 1256/1 odkud pokračuje středem p.č. 1353. Dále sleduje p.č. 1067, 1064/3 a východní hranici p.č. 1065 a po hranici p.č. 1061 přechází na k.ú. Dílce. Zde probíhá po hranicích p.č. 261/1, 261/2, 291/3, středem 291/1 a 260. Po území k.ú. Kbelnice probíhá středem řeky Cidliny (p.č. 415) zpět na k.ú. Jičín. Zde probíhá středem řeky Cidliny ve směru toku (p.č. 1291, 1290, 409/4) až k ulici Kollárově (p.č. 1208/2) po které pokračuje ke křižovatce "Letná" a dále jihozápadním směrem ulicí Vrcha (p.č. 550/7, 548/1, 1214/1) protínajíc Holínský potok a dále procházející středem p.č. 1214/1 ulice Na Vrchách až k silnici Jičín - Vokšice (č. silnice III-28016, p.č. 1222/1) až k rohu p.č. 1225. Dále středem parcely č. 1225 (kolem hřbitova) až k p.č. 1226/1 kolmo ji protínajíc (protíná ulici Podhradskou) a pokračuje východní hranicí p.č. 638/2, 639, 641/2, 641/1, 643/2, 215 a stavební p.č. 441 až na ulici Poděbradovu (p.č. 1229/1 - silnice č. I-32).

Pokud hranice ochranného pásma prochází středem ulice, jsou uliční fasády domů po obou stranách součástí tohoto pásma.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v mapě 1:10.000, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy (mapy) s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • referátu kultury OkÚ Jičín,
 • referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín,
 • odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín,
 • Památkového ústavu v Pardubicích,
 • Státního ústavu památkové péče v Praze,
 • OÚ Valdice,
 • OÚ Dílce,
 • OÚ Kbelnice,

  kde je možno do nich nahlédnout.

  B.

  Podmínky ochrany

  1)Při pořizování územněplánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz Městské památkové rezervace Jičín a s ní souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2)Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu, které se týkají vnějšího vzhledu staveb, budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k Městské památkové rezervaci Jičín a s ní související krajinné kompozici. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury.

  3)V památkovém ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení, stavby a reklamy, které by esteticky znehodnocovaly nebo svými důsledky jinak narušovaly Městskou památkovou rezervaci Jičín a s ní související prostředí včetně jeho přírodních součástí.

  4)Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, event. změny v půdním a lesním hospodářství apod., které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Výkonný orgán památkové péče si vymiňuje účast při projednávání decenálních lesních hospodářských plánů.

  5)Dále je nutno:

  - zachovat trasování historické komunikace mezi Jičínem, Libosadem a Valdicemi včetně ochrany a regenerace doprovodné aleje,

  - nepřipustit jakékoliv zásahy, které by do budoucna komplikovaly nebo vylučovaly regeneraci nebo rekonstrukci Libosadu a Obory,

  - na úpatí kopce Zebína již nerozšiřovat individuální ani jinou výstavbu, neboť stávající již zcela zaplnila únosnou kapacitu,

  - v prostoru kolem náměstí ve Valdicích nezvyšovat hladinu zástavby nad 2 nadzemní podlaží, zachovat půdorys náměstí a při nové výstavbě dále neoslabovat dominantní úlohu bývalého kartuziánského kláštera v blízkých i dálkových pohledech,

  - v prostoru kolem kopce Zebína a mezi Zebínem a Čeřovkou zachovat původní krajinný ráz.

  6)Všechny zásahy, opatření a změny včetně změn ve způsobu odhospodařování nemovitosti, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohou dotknout Městské památkové rezervace Jičín nebo se projevit ve vzhledu a charakteru s ní souvisejícího prostředí v rozsahu, které vyplývá z ustanovení 1) - 4) podmínek ochrany, je nutno předem projednat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je referát kultury OkÚ Jičín. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek tímto orgánem stanovených.

  7) Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  8) Komunikační stavby a úpravy ani jiné stavby schválené v ÚPSÚ města Jičína a přilehlých obcí Valdice, Dílce, Kbelnice nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.

  9)Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje OkÚ Jičín - referát kultury jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích a okresním konzervátorem památkové péče.

  10)Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny v odůvodněných případech povoluje pouze OkÚ Jičín - referát kultury.

  11)Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno referátem kultury OkÚ Jičín.

  C.

  Přípustné úpravy a zásahy v I. památkovém ochranném pásmu

  1)Úpravy fasád podléhají stavebnímu řízení a vydání závazného vyjádření (stanoviska) referátu kultury OkÚ Jičín. Přípustné jsou pouze fasády hladké štukové opatřené barevným nátěrem, které budou vycházet z původní historicky doložené barevnosti. Nové barevné varianty nejsou přípustné. Pro úpravu venkovních omítek (u objektů s památkovými interiéry i vnitřních) nejsou přípustné tyto materiály:

  - skleněné tvárnice
  - kovové (plechové) obklady
  - olejové nátěry
  - plošné keramické obklady
  - obklady z plastů
  - viditelné a architektonicky neupravené ocelové konstrukce.

  Vyjímečně lze tyto materiály navrhnout při kladném vyjádření referátu kultury OkÚ Jičín. Tento návrh však musí být dostatečně odůvodněn. Není povoleno odstranění původní štukové výzdoby, naopak je vítáno zřízení nové plastické profilace na domech, které jsou této výzdoby zbaveny.

  2)Na fasadách nesmí být umísťovány televizní antény, satelitní antény, svody od střešních antén, odvody spalin od plynového topení, větrací zařízení a vedení instalací. U těchto instalací nebudou povoleny žádné výjimky. Vyústění odvodů spalin bude řešeno do komína. Umístění satelitních antén na střechy objektů zapsaných do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR a objektech v blízkosti MPR podléhá vydání závazného vyjádření referátu kultury OkÚ Jičín.

  3)Konstrukce a konstrukční prvky dveří, oken a výkladců v uličních stěnách nebo v pohledově přístupných stěnách budou provedeny ze dřeva. Návrh jiných alternativních materiálů (např. plastů) musí být předem schválen referátem kultury. Kovové rámy (ocel, hliník, ...) nejsou přípustné. Proporce, barevnost a členění výplní otvorů musí být v souladu s charakterem zástavby.

  4) U objektů zapsaných do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, u historizujících objektů a funkcionalistických staveb, které dotvářejí historickou a památkovou kontinuitu je použití plastových prvků (okna, dveře, výkladce, svody dešťových vod, ...) zcela vyloučeno.

  5)Při výměně oken bude zachováno jejich původní členění, velikost a barevnost. Není dovoleno zvětšování, zmenšování, odstraňování nebo zřizování nových otvorů mimo těch, které jsou na místech historicky doložených. Výjimku může povolit pouze referát kultury OkÚ Jičín na základě řádně odůvodněné žádosti.

  6)Jakékoliv zásahy do změny stavu, využití apod. veřejné zeleně (parků, sadů, alejí, lesů, ...) a ploch přiléhajících podléhají schválení odborem místního hospodářství (životního prostředí) MěÚ Jičín na základě vyjádření referátu kultury OkÚ Jičín.

  7)Sklon a tvar střech se bude povolovat tak, aby korespondovaly s okolními objekty a respektovaly charakter zástavby. Stávající střechy nesmí být při stavebních úpravách různě lomeny, přípustné jsou pouze úpravy při zachování jednotné roviny střechy. Nad rovinu střešního pláště nesmí vystupovat výtahové, větrací aj. šachty. Střešní plášť bude řešen v materiálech blížících se původní historické:
  - z keramických tašek (v odůvodněných případech i betonových),
  - z břidličné krytiny,
  - z přírodní šindelové krytiny,
  - z eternitových šablon,
  odpovídajících slohovému pojetí stavby; krytina imitující původní stav bude řešena ve vyjímečných, zvláště havarijních případech a to na dobu časově omezenou, která nesmí přesáhnout 5 let. Ostatní materiály jako např. plechová krytina, vlnitý eternit, lepenkové pásy, apod. nejsou přípustné. U těchto materiálů se výjimka udělovat nebude. Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb bude součástí projektové dokumentace zákres do fotografie a perspektiva. Použití vikýřů nebo střešních oken bude posuzováno s ohledem na charakter okolní zástavby a hodnotu a architektonické řešení vlastní stavby. Jejich umístění, tvarové a polohové řešení podléhá rozhodnutí referátu kultury OkÚ Jičín.

  8)Stavební prvky kulturní a historické hodnoty musí být zachovány na původních místech, neboť svým umístěním a způsobem zpracování vypovídají o místě, slohu, konstrukci a materiálu původní historické zástavby. Jde především o kamenické a sochařské práce, dveře, vrata, mříže, domovní znamení, církevní artefakty, dlažby apod.

  9)Chodníky v památkovém ochranném pásmu budou zhotoveny z mozaiky, kamenné dlažby nebo zámkové dlažby. V odůvodněných případech lze použít dlaždice. Nejsou přípustné chodníky zhotovené z betonu, asfaltu nebo jiných celoplošných materiálů.

  10)Nové velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné, obnova stávajících velkoplošných reklam bude projednána v samostatných řízeních příslušných dotčených orgánů. Je přípustná varianta reklamy malované přímo na štítovou stěnu domu. Trvalá firemní označení, nápisy a vývěsní skříňky provozoven, služeb apod. musí být v souladu s charakterem okolní zástavby a lze je umístit se souhlasem odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín a referátu kultury OkÚ Jičín. Světelné reklamy na přístupových cestách do centra města jsou nepřípustné. Husova ulice tvoří samostatný úsek - musí však splňovat estetické podmínky a respektovat charakter fasády domu. K jejich umístění je nutné souhlasné stanovisko referátu kultury a odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín. Nejsou přípustná světelná reklamní zařízení tabákových výrobků, nápojů, fotografických potřeb, hodin apod.

  11)Umísťování reklam, dočasných markýz, přístřešků a stánků musí respektovat charakter místa a svým ztvárněním nesmí narušit památkově historickou kontinuitu. Lze je umístit se souhlasem stavebního úřadu a referátu kultury OkÚ Jičín. Ty, které zasahují mimo pozemek vlastníka, musí být povoleny odborem výstavby a ÚP MěÚ Jičín.

  12)Letní předzahrádky restaurací umístěné mimo pozemek vlastníka musí být předem povoleny odborem místního hospodářství MěÚ Jičín na základě souhlasného vyjádření referátu kultury. Jejich umístění bude povolováno pouze na příslušný kalendářní rok. Na rok následující musí být podána nová žádost.

  13)Výjimky z tohoto rozhodnutí uděluje referát kultury jen na základě písemné a řádně odůvodněné žádosti a to pouze u těch vyjmenovaných úprav, kde je tato možnost uvedena.

  D.

  Přípustné úpravy a zásahy ve II. památkovém ochranném pásmu

  1)Veškerá nová zástavba, rekonstrukce, nástavba, půdní vestavba apod. nesmí výškově přesahovat zástavbu stávající a musí být v souladu s platným územním plánem města Jičína. Nesmí být narušeny dálkové pohledy na Městskou památkovou rezervaci Jičín.

  2)Výměna výplní otvorů za nová bude prováděna v celém objektu současně. Je nepřípustné měnit pouze jejich část a ostatní ponechat stávající.

  3)Nad rovinu střešního pláště nesmí vystupovat výtahové, větrací aj. šachty. Střešní plášť bude řešen v následujících materiálech:
  - z keramických tašek, příp. betonových,
  - z břidličné krytiny,
  - ze šindelové krytiny,
  - z eternitových šablon.
  Ostatní materiály jako např. plechová krytina, vlnitý eternit, lepenkové pásy, apod. nejsou přípustné. Krytina imitující definitivní stav bude řešena ve vyjímečných, zvláště havarijních případech a to na dobu časově omezenou, která nesmí přesáhnout 5 let. Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb bude součástí projektové dokumentace zákres do fotografie a perspektiva. Použití vikýřů nebo střešních oken bude posuzováno s ohledem na charakter okolní zástavby a hodnotu a architektonické řešení vlastní stavby. Jejich umístění, tvarové a polohové řešení podléhá rozhodnutí referátu kultury OkÚ Jičín a odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín.

  4)Stavební úpravy, které nezasahují mimo vnější půdorys objektu a nejsou prohlášenými nemovitými památkami podléhají schválení pouze odborem výstavby a ÚP MěÚ Jičín.

  5)Umísťování reklamních zařízení podléhá schválení všech dotčených orgánů. Jsou nepřípustná světelná reklamní zařízení tabákových výrobků, nápojů, fotografických potřeb, hodin, apod.

  6)Výjimky z tohoto rozhodnutí uděluje referát kultury jen na základě písemné a řádně odůvodněné žádosti.

  O D Ů V O D N Ě N Í

  Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Jičín se určuje v souladu s vyjádřením Památkového ústavu v Pardubicích a po dohodě s dotčenými orgány státní správy podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Zřízením ochranného pásma MPR Jičín se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvlášť při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem. Ochranné pásmo je tvořeno rozsáhlejším územím, zahrnujícím všechny významné památky města počínaje hřbitovním kostelem v jižní části města a v severní části sahajícím až do do k.ú. Valdice, Dílce a Kbelnice. Soubor objektů v ochranném pásmu tvoří významný estetický celek.

  Nové rozhodnutí o zřízení ochranného pásma MPR Jičín nahrazuje stávající ze dne 15. 12. 1987 - č.j. kult. 561/87, protože toto je v současných podmínkách již nevyhovující. Nově zahrnuje území Pod Zebínem, Želvák, Kamenice, Za Čeřovkou a Jarošov, které svým ztvárněním neoddělitelně souvisejí s nedalekou lipovou alejí, Libosadem, Oborou a vrchem Zebínem. Dohromady tvoří jeden krajinářský a architektonický celek výrazně doplňující historickou zástavbu města Jičína.

  Tímto rozhodnutím se současně ruší stávající pásma A, B a C ochranného pásma MPR Jičín, neboť v průběhu platnosti původního rozhodnutí nebyla potvrzena jejich plošná využitelnost pro jednotlivé zóny. Místo těchto pásem se stanovuje I. pásmo se zvýšenou mírou ochrany a II. pásmo s nižším stupněm ochrany, pro které jsou stanoveny kritéria ochrany.

  Současný vývoj na trhu se stavebními hmotami a současný trend ve využívání reklamních zařízení si vynutil zařazení kapitoly přípustných úprav a zásahů do tohoto rozhodnutí. Původní rozhodnutí o ochranném pásmu toto neobsahovalo, neboť v době jeho vydání nebyl na trhu tak velký výběr různých materiálů, že nemohlo dojít jejich použitím k narušení či poškození objektů v památkové péči či památkovém zájmu. Dnes však tato možnost již existuje, proto bylo rozhodnuto o doplnění těchto zásad. Materiály uvedené v tomto rozhodnutí jako nepřípustné jsou takové, které buď přímo nebo ve svých důsledcích poškozují památkově historickou hodnotu objektů. Jejich použitím dochází ke ztrátě historické kontinuity a zničení důkazů původních technologických a stavebních postupů.

  Současná doba a zejména prodej všech druhů zboží je svázáno s reklamou. Velké pole působnosti mají velkoplošné reklamy, které jsou však často umísťovány na takových místech, kde jsou zcela cizorodým prvkem. Pro zachování památkové hodnoty objektů a území je nutné umístění všech typů reklamních zařízení regulovat, což je jedním z cílů tohoto rozhodnutí.

  Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb dochází ke změně vzhledu střešního pláště. Protože výkresy pohledů projektové dokumentace nemají takovou vypovídací schopnost, která přesně ukáže budoucí tvar a charakter střešního pláště, byl v tomto rozhodnutí stanoven požadavek na vypracování perspektivy a zákresů do fotografie, které ukáží celkovou souvislost s okolní zástavbou.

  Toto rozhodnutí se vydává na základě písemného vyjádření Památkového ústavu Pardubice a stanovisek dotčených orgánů státní správy - referátu dopravy a silničního hospodářství OkÚ Jičín, referátu životního prostředí OkÚ Jičín a odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín.

  Poučení o odvolání

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha prostřednictvím referátu kultury OkÚ Jičín.

  JUDr. Jaroslav Veselý
  vedoucí referátu kultury

  Příloha:

 • mapa 1:10.000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma

  Rozdělovník:

 • Vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • MěÚ Jičín - odbor výstavby a ÚP
 • MěÚ Jičín - odbor školství a kultury
 • MěÚ Jičín - odbor místního hospodářství
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje
 • OkÚ Jičín - referát kultury
 • OkÚ Jičín - referát dopravy a silničního hospodářství
 • OkÚ Jičín - referát životního prostředí
 • Okresní konzervátor památkové péče
 • Památkový ústav Pardubice
 • Státní ústav památkové péče Praha
 • OÚ Valdice
 • OÚ Dílce
 • OÚ Kbelnice
 • OMaG Jičín