SERVER JIČÍN WWW.JICINSKO.CZ

RYCHLÁ ZKRATKA PŘÍMO DO JEZUITSKÉ KOLEJE VEDE TUDY!!!

 

KRAJINA / LANDSCAPE INDEX

 

 

RANĚ BAROKNÍ KOMPOZICE JIČÍNSKÉ KRAJINY / EARLY BAROQUE COMPOSITION OF JIČÍN LANDSCAPE

STAVEBNÍ PAMÁTKY V OKOLÍ JIČÍNA / HISTORICAL MONUMENTS IN JIČÍN SURROUNDINGS

JEZUITSKÉ STAVBY V JIČÍNĚ / JESUIT STRUCTURES IN JIČÍN

BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ / FORMER JESUIT COLLEGE (SOVIET BARRACKS) IN JIČÍN   

MODERNÍ ARCHITEKTURA 1900-1945 / MODERN ARCHITECTURE IN JIČÍN

HISTORIE ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V JIČÍNĚ / HISTORY OF JEWISH SETTLEMENT IN JIČÍN

 

RANĚ BAROKNÍ KOMPOZICE JIČÍNSKÉ KRAJINY - TEXT

EARLY BAROQUE COMPOSITION OF JIČÍN LANDSCAPE - TEXT WITH ENGLISH RESUME!!!

NÁHLEDY PLÁNŮ RANĚ BAROKNÍ KOMPOZICE JIČÍNSKÉ KRAJINY

PLANS OF EARLY BAROQUE COMPOSITION OF JIČÍN LANDSCAPE - THUMBNAILS

HISTORICKÁ KATASTRÁLNÍ MAPA JIČÍNSKA V PLNÉ VELIKOSTI 1,07MB!!!

HISTORICAL PLAN OF JIČÍN LAND IN FULL SIZE 1,07MB!!!

LINIE 45 KM (AEROFOTO JIČÍNA) 267KB

LINE 45 KM (BIRD-EYE VIEW OF JIČÍN) 267KB

POHLED Z VRCHU VELÍŠ NA JIČÍNSKOU KOTLINU 143KB

VIEW FROM VELÍŠ HILL TOWARDS JIČIN 143KB

jicin-vztahy-schema-alej-min-min-m.JPG (4640 bytes) VZTAH MĚSTA JIČÍNA A OBORY - SCHÉMA 43KB

RELATION BETWEEN TOWN OF JIČÍN AND LOGGIA - SCHEME 43KB

JIČÍN - SCHÉMA - KOMPOZICE 

JIČÍN - COMPOSITION SCHEME

STAVEBNÍ PAMÁTKY V OKOLÍ JIČÍNA - TEXT

HISTORICAL MONUMENTS IN JIČÍN SURROUNDINGS - TEXT WITH ENGLISH RESUME!!!

NÁHLEDY PLÁNŮ VÝBĚRU BAROKNÍCH PAMÁTEK V OKOLÍ JIČÍNA

PLANS OF BAROQUE HISTORICAL MONUMENTS IN JIČÍN SURROUNDINGS - THUMBNAILS

BAROKNÍ KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V JIČÍNĚ OD G. B. PIERONIHO (1623-1701) 62 KB

BAROQUE CHURCH OF ST. JAMES IN JIČÍN BY G. B. PIERONI (1623-1701) 62 KB

BAROKNÍ ŠESTIBOKÁ KAPLE ANDĚLA STRÁŽCE ZVANÁ ANDĚLÍČEK OD G. SANTINIHO (KOL. 1720) 39KB

BAROQUE HEXAGONAL ANGEL CHAPEL BY G. SANTINI (CCA 1720) 39KB

valdice-min.JPG (9707 bytes) KARTUZIÁNSKÝ KLÁŠTER VE VALDICÍCH VALDŠTEJNOVA ZALOŽENÍ (1627 - PLÁNOVANÁ HROBKA, DOKONČEN 1665, ZRUŠEN 1782, VĚZNICE OD 1857) 275KB

CARTUSIAN MONASTERY FOUNDED BY DUKE OF VALLENSTEIN (FINISHED 1665, 1857 TURNED TO STATE PRISON) 275KB

KAPLE SVATÉ ANNY NA KOPCI U OSTRUŽNA OD J. B. MATHEYE (1697), RANĚ BAROKNÍ CENTRÁLA 35KB

EARLY BAROQUE CENTRAL CHAPEL OF ST. ANNE BY OSTRUŽNO BY B. MATHEY (1697) 35KB

santini-sv-trojice-min.JPG (9697 bytes) KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE OD G. SANTINIHO (1720), VÝJIMEČNÁ STAVBA BAROKNÍHO SYMBOLISMU NA PŮDORYSU ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHEJNÍKA 40KB

CHAPEL OF HOLY TRINITY BY G. SANTINI (1720), UNIQUE STRUCTURE OF BAROQUE SYMBOLISM ON TRIANGULAR PLAN 40 KB

GROTTA V LIBOSADU U JIČÍNA (ASI 1632-34), NEDOKONČENA 30KB

GROTTO BY JIČÍN (CCA 1632-34), UNFINISHED 30KB

JIČÍN - SCHÉMA - OKOLÍ

JIČÍN - SURROUNDING SCHEME

JEZUITSKÉ STAVBY V JIČÍNĚ - TEXT

JESUIT STRUCTURES IN JIČÍN - TEXT

JIČÍN - SCHÉMA - JEZUITSKÉ STAVBY

JIČÍN - JESUIT STRUCTURES SCHEME

BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ - ÚVODNÍ STRÁNKA

FORMER JESUIT COLLEGE (SOVIET BARRACKS) IN JIČÍN - INTRODUCTION  

PŘEHLEDNÉ INTERAKTIVNÍ SCHÉMA STRÁNEK BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ

EASY TO NAVIGATE INTERACTIVE SCHEME OF THE FORMER JESUIT COLLEGE INTERNET SITE

SEZNAM SPONZORŮ A CELKOVÁ TECHNICKÁ INFORMACE O STRÁNKÁCH

LIST OF SPONSORS AND GENERAL TECHNICAL INFORMATION ON THESE PAGES

Search of possible new functions for a complex of buildings of a former jesuit college is very closely related to the overall urbanistic and landscape composition/vision of Duke of Vallenstein: City of Jičín as a new important political and cultural centre of the Czech Kingdom.The college itself is hardly separable from its framing, composition of important buildings and axis in the city and in the landscape respectively (college, castle, St. James church, gates and fortification, lime-tree alley, barracks,loggia, Libosad deer-field,cartusian monastery HISTORIE JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA

HISTORY OF JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - VIRTUAL LIBRARY

ČORNEJOVÁ I.: ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A POČÁTKY JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - PLNÝ TEXT

TEXT BY ČORNEJOVÁ I.: ALBRECHT VON WALLENSTEIN AND THE FOUNDING OF JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - TEXT WITH ENGLISH RESUME!!!

(state prison now) in Valdice, ponds, Cidlina river, hills with baroque chapels,rocks and surrounding landscape. On the contrary, it gives us a possibility to unite these elements and inspire it with a new meaning. Just to mantain the historical forms, even so valuable,seems to be hardly JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ - UMĚLECKÉ PAMÁTKY ČECH - PLNÝ TEXT

ART HISTORY OF JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - TEXT

affordable for the contemporary owner - the municipality of Jičín.The original concept goes clearly far beyond the limits of the city with its broadmindedness, scale and importance (also economics).This approach should be the starting point for the thinking about the future of the complex in the national scale, if not pan-european... JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ - MORÁVEK, WIRTH: VALDŠTEJNŮV JIČÍN - PLNÝ TEXT

HISTORY OF JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - MORÁVEK, WIRTH: WALLENSTEIN´S JIČÍN - TEXT

JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ - WAGNER, J.: JIČÍN - PLNÝ TEXT

HISTORY OF JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - WAGNER, J.: JIČÍN - TEXT

JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ - HORÁKOVÁ, H.: BIBLIOGRAFICKÝ PRŮVODCE PO STAVEBNÍCH UMĚLECKÝCH A TECHNICKÝCH PAMÁTKÁCH: JIČÍN - PLNÝ TEXT

HISTORY OF JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - HORÁKOVÁ, H.: HISTORICAL MONUMENTS BIBLIOGRAPHIC GUIDE: JIČÍN - TEXT

ARCHIVNÍ PLÁNOVÁ DOKUMENTACE ČÁSTÍ JEZUITSKÉHO KOMPLEXU V JIČÍNĚ - NÁHLEDY

HISTORICAL PLANS OF PARTS OF JIČÍN JESUIT COMPLEX - THUMBNAILS

PLÁN NEUSKUTEČNĚNÉHO PROJEKTU JEZUITSKÉ KOLEJE (PŘED 1627) 69KB

PLAN OF UNREALISED PROJECT OF JESUIT COLLEGE (BEFORE 1627) 69KB

Plan-jez-koleje-G-Pieroni-color-min.JPG (5735 bytes) UNIKÁTNÍ NEUSKUTEČNĚNÝ PIERONIHO PLÁN  JEZUITSKÉHO SEMINÁŘE V JIČÍNĚ (KOLEM 1628) PŘÍZEMÍ 404KB

UNIQUE UNREALISED PLAN  OF JESUIT SEMINARY BUILDING IN JIČÍN BY PIERONI (ABOUT 1628) GROUND FLOOR 404KB

pieroni-4-min-bw-min.JPG (4615 bytes) ČERNOBÍLÁ KOPIE PIERONIHO PLÁNU  JEZUITSKÉHO SEMINÁŘE V JIČÍNĚ (KOLEM 1628) 1.PATRO 103KB

B/W COPY OF PLAN  OF JESUIT SEMINARY BUILDING IN JIČÍN BY PIERONI (ABOUT 1628) FIRST FLOOR 103KB

jicin-kolej-refektar.gif (16555 bytes) ARCHIVNÍ FOTOGRAFIE INTERIÉRŮ BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE - KASÁREN Z ROKU 1934 (NÁDVOŘÍ, DEŠTĚNÝ STROP, CHODBA, KLENBA V REFEKTÁŘI)

ARCHIVE PHOTOS OF INTERIORS OF THE FORMER JESUIT COLLEGE - MILITARY BARRACKS FROM THE YEAR 1934 (COURTYARD, WOODEN CEILING, CORRIDOR, VAULT IN REFECTORY)

BÝVALÝ JEZUITSKÝ KOSTEL SV. IGNÁCE - POHLED OD JIHU A NÁHLED PŮDORYSU

FORMER JESUIT CHURCH OF ST. IGNATIUS IN JIČÍN - SOUTH FACADE VIEW A THUMBNAIL OF A PLAN

PŮDORYS KOSTELA SV. IGNÁCE V JIČÍNĚ - GOTICKÉ ZALOŽENÍ (1. POL. 14. STOL), UPRAVOVÁN RENESANČNĚ A BAROKNĚ 56KB

PLAN OF THE CHURCH OF ST. IGNATIUS IN JIČÍN - GOTHIC FOUNDATION (1ST HALF OF 14TH CENT.), RENESANCE AND BAROQUE ALTERATIONS 56KB

SOUČASNOST JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA A AKTUALNÍ INFORMACE

PRESENCE OF JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - VIRTUAL LIBRARY AND TOP NEWS

PLÁNOVÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - PŮDORYS PODZEMÍ 135KB

PLANS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - PLAN OF SOUTERRAIN 135 KB

PLÁNOVÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - NÁHLEDY PŮDORYSŮ

PLANS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - THUMBNAILS OF PLANS

PLÁNOVÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - PŮDORYS PŘÍZEMÍ 126KB

PLANS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - PLAN OF GROUNDFLOOR 126KB

PLÁNOVÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - PŮDORYS 1.PATRA 122KB

PLANS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - PLAN OF 1ST FLOOR 122KB

2-poschodi-m.JPG (5988 bytes) PLÁNOVÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - PŮDORYS 2.PATRA 161KB

PLANS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - PLAN OF 2ND FLOOR 161KB

rez-situace-m.JPG (3797 bytes) PLÁNOVÁ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - PŘÍČNÝ ŘEZ A CELKOVÁ SITUACE 53KB

PLANS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - CROSS SECTION AND SITUATION 53KB

kolej-kostel-m.JPG (5374 bytes) FOTOGRAFICKÁ   DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - NÁHLEDY - 1.ČÁST

PHOTOS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - THUMBNAILS - PART 1

FOTO: VZTAH STARŠÍHO GOTICKÉHO KOSTELA SV. IGNÁCE A BUDOVY BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE - POHLED KE HLAVNÍMU VSTUPU (BRÁNA JE SCHOVÁNA ZA STROMY)

PHOTO: RELATIONSHIP BETWEEN OLDER GOTHIC CHURCH OF ST. IGNATIUS AND FORMER JESUIT COLLEGE BUILDING (MAIN ENTRANCE IS HIDDEN BEHIND THE TREES)

FOTO: OŠKLIVÁ PLECHOVÁ STÁLE ZAMKNUTÁ VRATA HLAVNÍHO VSTUPU

PHOTO: UGLY METAL STILL-LOCKED GATE OF THE MAIN ENTRANCE

 dvur-m.JPG (5797 bytes) FOTO: DVŮR BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE S KAMENNOU STUDNOU UPROSTŘED BY SE MONL STÁT OÁZOU VE MĚSTĚ

PHOTO: COURTYARD OF THE COLLEGE WITH THE STONE MADE WELL IN THE CENTER COULD BE A REAL OASIS IN THE CITY

FOTO: MAGICKÁ ATMOSFÉRA VALENÝCH SKLEPŮ...

PHOTO: MAGIC ATMOSPHERE OF THE CELLARS...

strop-m.JPG (4840 bytes) FOTO: ORIGINÁLNÍ MALOVANÝ STROP KAPLE SV. MICHALA KUPODIVU VYPADÁ JAKO BY BYL DOKONČEN PRÁVĚ VČERA!!!

PHOTO: ORIGINAL OIL-PAINTED CEILING OF THE FORMER CHAPEL OF ST. MICHAEL LOOKS JUST LIKE IF FINISHED YESTERDAY!!!

FOTO: PESTRÉ MALBY V OKNECH SOVĚTSKÉHO ARMÁDNÍHO KINOSÁLU SOUTĚŽÍ S BAROKNÍ VELKORYSOSTÍ CELKU

PHOTO: MANY-COLORED DRAWINGS IN WINDOWS OF A FORMER SOVIET ARMY CINEMA HALL COMPETE WITH THE GRANDIOSITY OF THE BAROQUE COMPOSITION

FOTO: NÁDHERNÉ PŮDNÍ PROSTORY KOLEJE

PHOTO: MYSTERIOUS ATTIC SPACE

zed-m.JPG (4513 bytes) FOTOGRAFICKÁ   DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - NÁHLEDY - 2.ČÁST

PHOTOS OF CURRENT STATE OF FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - THUMBNAILS - PART 2

FOTO: ZADNÍ PRŮČELÍ KOLEJE NA OSTROHU JE CHRÁNĚNO BYTELNOU KAMENNOU ZDÍ

PHOTO: REAR FASADE OF A COLLEGE BEHIND A MASSIVE OLD STONE WALL

FOTO: TA NAPOHLED OMŠELÁ "ZŘÍCENINA" VLEVO JE BÝVALÁ KOLEJ, VPRAVO PERFEKTNĚ REKONSTRUOVANÉ BUDOVY BÝVALÉHO JEZUITSKÉHO SEMINÁŘE V NICHŽ SÍDLÍ POLICIE ČR

PHOTO: THE "RUIN" ON THE LEFT IS THE FORMER JESUIT COLLEGE, ON THE RIGHT YOU CAN SEE RENOVATED FORMER JESUIT SEMINARY BUILDING - NOW POLICE HEADQUARTERS

FOTO: DETAIL PŮVODNÍHO MALOVANÉHO STROPU V NYNÍ PŘEPATROVANÉ KAPLI SV. MICHALA

PHOTO: DETAIL OF THE ORIGINAL OIL-PAINTED CEILING OF THE FORMER ST. MICHAEL CHAPEL - NOW DIVIDED VERTICALLY IN TWO STORIES

FOTO: ROZMĚRNÝ VÝJEV S HRDINNÝMI SOVĚTSKÝMI NÁMOŘNÍKY

PHOTO: GRAND SCALE CANVAS DEPICTING BRAVE SOVIET SOLDIERS

jidelna-m.JPG (4943 bytes) FOTO: VÝZDOBA KANTÝNY VE STYLU RUSKÉ DAČI...

PHOTO: INTERIOR DESIGN OF AN ARMY CANTEEN IN RUSSIAN "DATCHA" STYLE

model-det-m.JPG (4298 bytes) FOTO: PODROBNÝ MODEL JIČÍNSKÉ KRAJINY, ZABUDOVANÉ ŽÁROVKY VYZNAČUJÍ STRATEGICKY DŮLEŽITÉ TRASY

PHOTO: PRECISE MODEL OF THE JIČÍN LANDSCAPE MADE BY SOVIET ARMY, IN-BUILT ELECTRIC BULBS MARKING STRATEGICALY IMPORTANT ROUTES

BUDOUCNOST BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ

FUTURE OF THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN

PROJEKTY NA OŽIVENÍ BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ - INDEX

PROJECTS AND ACTIVITIES CONCERNING THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN - INDEX

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJI A  PREZENTACE STUDENTSKÝCH NÁVRHŮ NA JEJÍ BUDOUCÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ - PŘÍZEMÍ - NEZAPOMEŇTE ZAPNOUT SVÉ AUDIO!!!

ONE-DAY OPENING  OF THE FORMER JESUIT COLLEGE AND PUBLIC PRESENTATION OF STUDENT PROPOSALS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT - GROUNDFLOOR - DON'T FORGET TO TURN ON YOUR AUDIO!!! TEXT IN ENGLISH AS AN ALTERNATIVE TEXT ON PICTURES

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJI A  PREZENTACE STUDENTSKÝCH NÁVRHŮ NA JEJÍ BUDOUCÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ - PŘÍZEMÍ - NEZAPOMEŇTE ZAPNOUT SVÉ AUDIO!!!

ONE-DAY OPENING  OF THE FORMER JESUIT COLLEGE AND PUBLIC PRESENTATION OF STUDENT PROPOSALS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT - 1ST FLOOR - DON'T FORGET TO TURN ON YOUR AUDIO!!! TEXT IN ENGLISH AS AN ALTERNATIVE TEXT ON PICTURES

panor-chodba-3.JPG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJI A  PREZENTACE STUDENTSKÝCH NÁVRHŮ NA JEJÍ BUDOUCÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ - PŘÍZEMÍ - NEZAPOMEŇTE ZAPNOUT SVÉ AUDIO!!!

ONE-DAY OPENING  OF THE FORMER JESUIT COLLEGE AND PUBLIC PRESENTATION OF STUDENT PROPOSALS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT - 2ND FLOOR - DON'T FORGET TO TURN ON YOUR AUDIO!!! TEXT IN ENGLISH AS AN ALTERNATIVE TEXT ON PICTURES

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJI A  PREZENTACE STUDENTSKÝCH NÁVRHŮ NA JEJÍ BUDOUCÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ - PŘÍZEMÍ - NEZAPOMEŇTE ZAPNOUT SVÉ AUDIO!!!

ONE-DAY OPENING  OF THE FORMER JESUIT COLLEGE AND PUBLIC PRESENTATION OF STUDENT PROPOSALS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT - ATTIC FLOOR - DON'T FORGET TO TURN ON YOUR AUDIO!!! TEXT IN ENGLISH AS AN ALTERNATIVE TEXT ON PICTURES

jazz-m.JPG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJI A  PREZENTACE STUDENTSKÝCH NÁVRHŮ NA JEJÍ BUDOUCÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ - PŘÍZEMÍ - NEZAPOMEŇTE ZAPNOUT SVÉ AUDIO!!!

ONE-DAY OPENING  OF THE FORMER JESUIT COLLEGE AND PUBLIC PRESENTATION OF STUDENT PROPOSALS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT - UNDERGROUND - DON'T FORGET TO TURN ON YOUR AUDIO!!! TEXT IN ENGLISH AS AN ALTERNATIVE TEXT ON PICTURES

PROJEKT NA PŘESNÉ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ JIČÍNSKÉ OSY (VELIŠ - SV. JAKUB - LIPOVÁ ALEJ - LOGGIE - VALDICE) PRACOVNÍ TÝM PROF. ING. JOSEFA KABELÁČE, CSc.

PROJECT OF THE EXACT GEODETIC MEASUREMENT OF THE "JICIN AXIS" -  EARLY BAROQUE LANDSCAPE COMPOSITION - BY THE TEAM OF PROF. ING. JOSEF KABELÁČ, CSc.

SALON JIČÍNSKÉ FOTOGRAFIE 2000, TÉMA ROKU: "LIDÉ A ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ" - OBČANÉ MĚSTA JIČÍNA ZA POMOCI STUDENTŮ LEPAŘOVA GYMNÁZIA A ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V JIČÍNĚ

JIČÍN PHOTOGRAPHY 2000 EXHIBITION, THEME OF THE YEAR: "PEOPLE AND LIFE IN OUR CITY" - CITIZENS OF JIČÍN CITY WITH HELP OF STUDENTS OF LEPAŘ HIGH SCHOOL AND CULTURE DEPARTMENT OF CITY HALL OF JIČÍN

KONTEXT BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ: MNOHO LINKŮ TÝKAJÍCÍCH SE JIČÍNA, JEZUITSKÝCH KOLEJÍ V ČECHÁCH, JEZUITŮ DNES, SOVĚTSKÉ ARMÁDY A DALŠÍ

CONTEXT OF THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN: MANY LINKS TO CITY OF JIČÍN INFORMATIONS, JESUIT COLLEGES IN CZECH REPUBLIC, JESUITS TODAY, SOVIET ARMY AND OTHERS

ODKAZ NA INFORMAČNÍ SERVER MĚSTA JIČÍNA, HISTORICKÝ PLÁN MĚSTA A VEDUTA - NÁHLEDY

LINK TO THE INFORMATION SERVER OF THE TOWN OF JIČÍN, HISTORICAL TOWN PLAN AND OLD TOWNSCAPE PICTURE - THUMBNAILS

HISTORICKÁ MAPA MĚSTA: PLAN VON GITSCHIN 272KB

HISTORICAL PLAN OF THE JIČÍN CITY: PLAN VON GITSCHIN 272KB

jicin-namesti-min-m.JPG (10470 bytes) NÁMĚSTÍ SE ZÁMKEM V JIČÍNĚ PŘED POŽÁREM 1681, KRESBA Z 19. STOLETÍ PODLE STARŠÍ PŘEDLOHY 40KB

HITORICAL PICTURE OF THE CITY MAIN SQUARE WITH A CASTLE BEFORE A FIRE IN 1681, DRAWING FROM 19TH CENT. AFTER AN OLDER ORIGINAL 40KB

FÓRUM   BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ: MÍSTO, KDE I VY MŮŽETE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR!!! (MAIL)- 1. ČÁST: STUDENTI AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

FORUM OF THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN: SITE, WHERE YOU CAN ADD YOUR COMMENTS - PLEASE DON'T HESITATE TO DO SO!!! (MAIL) - 1ST PART: STUDENTS OF THE ACADEMY OF FINE ARTS IN PRAGUE

FÓRUM   BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ: MÍSTO, KDE I VY MŮŽETE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR!!! (MAIL)- 2. ČÁST: REAKCE ŘEDITELE OKRESNÍHO MUZEA A GALERIE V JIČÍNĚ

FORUM OF THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN: SITE, WHERE YOU CAN ADD YOUR COMMENTS - PLEASE DON'T HESITATE TO DO SO!!! (MAIL)- 2ND PART: REACTION OF THE DIRECTOR OF DISTRICT MUSEUM AND GALLERY IN JIČÍN

FÓRUM  BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ: MÍSTO, KDE I VY MŮŽETE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR!!! (MAIL)- 3. ČÁST: STUDENTI LEPAŘOVA GYMNÁZIA V JIČÍNĚ - TEXTY

FORUM OF THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN: SITE, WHERE YOU CAN ADD YOUR COMMENTS - PLEASE DON'T HESITATE TO DO SO!!! (MAIL)- 3RD PART: STUDENTS OF LEPAŘ HIGH SCHOOL IN JIČÍN - TEXTS

skica - jitka FÓRUM   BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ: MÍSTO, KDE I VY MŮŽETE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR!!! (MAIL)- 4. ČÁST: STUDENTI LEPAŘOVA GYMNÁZIA V JIČÍNĚ - ASOCIATIVNÍ SKICY

FORUM OF THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JIČÍN: SITE, WHERE YOU CAN ADD YOUR COMMENTS - PLEASE DON'T HESITATE TO DO SO!!! (MAIL)- 4TH PART: STUDENTS OF LEPAŘ HIGH SCHOOL IN JIČÍN - ASOCIATIVE SKETCHES

JIČÍN - SCHÉMA - BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ

JIČÍN - FORMER JESUIT COLLEGE SCHEME

MODERNÍ ARCHITEKTURA 1900-1945 - ÚVOD

MODERN ARCHITECTURE IN JIČÍN - INTRODUCTION. TEXT IN ENGLISH AS AN ALTERNATIVE TEXT ON PICTURES

SECESNÍ OSSÁRIUM OD V. WINZETTELA (1906) - HISTORIE A FOTO PŮVODNÍHO STAVU

ART NOUVEAU OSSARIUM BY V. WINZETTEL (1906) - HISTORY AND ORIGINAL PHOTO

SECESNÍ OSSÁRIUM OD V. WINZETTELA (1906) -   FOTO SOUČASNÉHO STAVU

ART NOUVEAU OSSARIUM BY V. WINZETTEL (1906) - ACTUAL PHOTO

VILA ČP. 150 OD DUŠANA JURKOVIČE (1910) - HISTORIE A FOTO PŮVODNÍHO STAVU

HOUSE BY MODERNIST (ARTS AND CRAFTS MOVEMENT INFLUENCED) CZECHO-SLOVAK ARCHITECT DUŠAN JURKOVIČ (1910) - HISTORY AND ORIGINAL PHOTO

VILA ČP. 150 OD DUŠANA JURKOVIČE (1910) - FOTO SOUČASNÉHO STAVU

HOUSE BY MODERNIST (ARTS AND CRAFTS MOVEMENT INFLUENCED) CZECHO-SLOVAK ARCHITECT DUŠAN JURKOVIČ (1910) - ACTUAL PHOTO

KUBISTICKÁ VILA ČP. 157 OD PAVLA JANÁKA (1911) - HISTORIE A FOTO PŮVODNÍHO STAVU

HOUSE IN UNIQUE CZECH CUBISM STYLE BY PAVEL JANÁK (1911) - HISTORY AND ORIGINAL PHOTO

KUBISTICKÁ VILA ČP. 157 OD PAVLA JANÁKA (1911) - FOTO SOUČASNÉHO STAVU

HOUSE IN UNIQUE CZECH CUBISM STYLE BY PAVEL JANÁK (1911) - ACTUAL PHOTO

MRŇÁKOVO DIVADLO OD J. KRAUPEHO (1923) - HISTORIE A FOTO PŮVODNÍHO STAVU

EXPRESIONISTIC (HANS POELZIG INFLUENCED) THEATRE BUILDING BY J. KRAUPE (1923) - HISTORY AND ORIGINAL PHOTO

MRŇÁKOVO DIVADLO OD J. KRAUPEHO (1923) - FOTO SOUČASNÉHO STAVU

EXPRESIONISTIC (HANS POELZIG INFLUENCED) THEATRE BUILDING BY J. KRAUPE (1923) - ACTUAL PHOTO

jicin-akademie-2-minim.JPG (21524 bytes) OBCHODNÍ AKADEMIE OD ČEŇKA MUSILA (1930) - HISTORIE A FOTO PŮVODNÍHO STAVU

MODERNISTIC BUSSINESS ACADEMY BUILDING BY FAMOUS LOCAL ARCHITECT ČEŇEK MUSIL (1930) - HISTORY AND ORIGINAL PHOTO

OBCHODNÍ AKADEMIE OD ČEŇKA MUSILA (1930) - FOTO SOUČASNÉHO STAVU

MODERNISTIC BUSSINESS ACADEMY BUILDING BY FAMOUS LOCAL ARCHITECT ČEŇEK MUSIL (1930) - ACTUAL PHOTO

JIČÍN - SCHÉMA - MODERNÍ ARCHITEKTURA

JIČÍN - MODERN ARCHITECTURE SCHEME

HISTORIE ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V JIČÍNĚ - TEXT POUZE V ANGLIČTINĚ!

HISTORY OF JEWISH SETTLEMENT IN JIČÍN - TEXT IN ENGLISH ONLY!

SYNAGÓGA A ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V JIČÍNĚ - KRESBA A FOTO

SYNAGOGUE AND JEWISH CEMETERY IN JIČÍN - DRAWING AND PHOTO

BÝVALÁ SYNAGÓGA V JIČÍNĚ - FOTO SOUČASNÉHO STAVU

FORMER SYNAGOGUE  IN JIČÍN - ACTUAL PHOTO

jicin-zidovsky-hrbitov-min.JPG (18161 bytes) JIČÍN - SCHÉMA - BÝVALÁ ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ

JIČÍN - FORMER JEWISH QUARTER SCHEME

NAHORU / TO THE TOP

(c) 1999 TPC Jičín a Akademie výtvarných umění v Praze (mail) - Last update 2000 / III by Sam

[CNW:Counter]