Logo L.S.K. 1983–96


Číslo 2Ročník XI.Červen 1988Začala letošní kulturní sezóna

Již od konce zimy se připravoval starohradský zámek na novou sezónu. Pracovní úkoly vytyčil kontrolní den 28. března, kulturní akce naplánovala místní Osvětová beseda. A tak jak počasí dovolilo, začaly i výstavy, besedy, koncerty a jiné kulturní pořady.

První výstavu zahájila ředitelka základní školy v Libáni Irena Škodová již 20. března. Přiblížila více než padesáti přítomným tvorbu nedávného žáka libáňské školy Miloše Buchara, který se veřejnosti poprvé představil svou tvorbou portrétní, krajinářskou, návrhy pro loutkové divadlo i moderními abstraktními serigrafiemi. Několik svých děl prezentoval návštěvníkům i jeho přítel Tomáš Brůha.

Po Bucharově výstavě zaplnili od 17. dubna výstavní síň v arkádách jezevčíci Bohumila Ceplechy. Návštěvníci jich zde napočítali na stopadesát a úsměvnou pohodu výstavy navodilo i úvodní slovo šéfredaktora Dikobrazu Jindřicha Bešty a beseda s oběma autory, která následovala po vernisáži. Expozice se těšila značnému zájmu veřejnosti, navštívilo ji i několik tříd libáňské školy a velkou výpravu na ni podnikla i libáňská mateřská škola a jiskry z 1. třídy.

Vyvrcholením jarní sezóny byly akce zařazené do májových oslav. 1. května odpoledne se nádvoří zámku zaplnilo 250 hosty. Nejprve zahájila doc. PhDr. Věra Olivová výstavu barevných plastik PhDr. Zory Dvořákové, pak pohovořil básník Jaroslav Moucha o obrazech a kresbách Vladimíra Holmana, a již přišli další milí hosté: Hana Kofránková! z Československého rozhlasu a zasloužilý umělec Vladimír Ráž z Národního divadla, aby za doprovodu violoncellisty Vojtěcha Havla přednesli Halasovu Naši paní Boženu Němcovou. Snad to zní jako fráze, ale posluchači skutečně ani nedutali a vynutili si ještě jako přídavek verše Jaroslava Seiferta. Jsme vděčni účinkujícím za krásný zážitek a jménem všech posluchačů ještě jednou děkujeme. Navíc všichni účinkující uskutečnili vystoupení jako kulturní brigádu bez nároku na honorář.

Výstavo obrazů a kreseb z nové tvorby Vladimíra Holmana i výstava zajímavých barevných plastik Zory Dvořákové lákaly na zámek mnoho návštěvníků až do 27. května. Zároveň byla ve 2. patře zámku instalována i výstava kroniky Starých Hradů a Sedišť za rok 1987 s přílohami.

Další kulturní svátek zažily Staré Hrady 15. května. Herec Jan Vlasák z pražského Realistického divadla četbou z Čapkova Kulhajícího poutníka a dr. František Valena několika úvodními slovy zahájili výstavu drobných plastik Vojtěšky Vlčkové. 44 jejích mistrovských děl vyvolávalo příznivou odezvu návštěvníků vernisáže. A stejně nadšeně byl přijat následující koncert houslového virtuóza Čeňka Pavlíka, který již počtvrté předstoupil před starohradské publikum. Tentokráte uvedl za klavírního doprovodu Františka Malého skladby Schubertovy, Smetanovy, Dvořákovy a de Sarasatovy a jako přídavek zvolil Čajkovského. Srdečný potlesk byl odměnou tomuto technicky dokonalému, ale nadmíru skromnému umělci, jakých nemáme v republice mnoho.

Toto květnové odpoledne zakončili přátelé Vojtěšky Vlčkové veselým improvizovaným loutkovým představením.

O 14 dní později – 29. května zahájil dr. Miroslav Novotný ve výstavních prostorách v gotické části zámku výstavu, která podávala návštěvníkům výběr z celoživotního díla malířky Pavly Sandholzové-Schovánkové a jejího otce prof. Emila Schovánka. Expozice bylo otevřena k letošním 75. narozeninám umělkyně a ukázala hlavně její tvorbu krajinářskou inspirovanou Českým rájem, pobytem v Itálii atd.

Součástí vernisáže byl kulturní pořad, v němž členka Městských divadel pražských Miriam Hynková přednesla Halasovu prózu Já se tam vrátím, úryvek ze vzpomínek Pavly Sandholzové-Schovánkové a verše A. S. Urbanové a učitelky LŠU v Jičíně Jaroslava Komárková a Jitka Vondřejcová zahrály několik skladeb Zdeňka Fibicha. Poslední květnovou kulturní akcí na zámku byla beseda, kterou pro děti libáňské školy uspořádala 30. května spisovatelka Jana Knitlová. Sympatická autorka vyprávěla zajímavě o své práci na knížkách i pro film, rozhlas a televizi a odpověděla na četné dotazy malých účastníků besedy.

Eva Bílková


Další libáňský malíř

(Z projevu na zahájení výstavy Miloše Buchara)

Jako učitelka jsem vždy potěšena, když ke mně po letech přijde můj bývalý žák a podělí se se mnou o radost a úspěchy ze své práce. Je to pro nás učitele velké zadostiučinění, když vidíme, že jsme nasměrovali životní dráhu žáka dobrým směrem. Bylo tomu tak i před několika týdny, když za mnou přišel Miloš Buchar a požádal mne, abych mu uvedla jeho první samostatnou výstavu v prostorách starohradského zámku. V prostorách, které viděly díla národních umělců, umělců střední generace a dnes i generace nejmladší. Miloš se s velikány naší výtvarné tvorby nechce srovnávat, ale chce se s námi podělit o radost ze života, chce nás potěšit svými díly a přinutit k zamyšlení.

Miloš Buchar pochází z Libáně, kde také absolvoval ZDŠ. Poté byl přijat na střední odbornou školu výtvarnou v Praze. Studoval zde propagační výtvarnicví pod vedením prof. Waageho, Kytky, Veškrny, Kaisera a Hořánka. Po maturitě odešel pracovat do Pragopropagu jako propagační výtvarník. V současné době je zaměstnán v obchodním domě Družba rovněž v propagačním oddělení.

Již od dětství rád kreslil a zajímal se o výtvarné umění. V jeho raných pracích převažovala krajinomalba. I dnes máme možnost zhlédnout obrazy krajin z cest i z domova, dále několik portrétů a řadu obrazů v surrealistickém pojetí. V současné době se Miloš věnuje hlavně sítotisku. Touto technikou vyjadřuje soudobý umělecký názor mladé generace. A ten je vyjádřen i v několika dílech Milošova přítele Tomáše Brůhy, která zde jsou rovněž vystavena.

Miloš se také stává pokračovatelem tradice libáňských rodáků – výtvarníků. Věříme, že jeho první samostatná výstava vás zaujme, že si ji s potěšením prohlédnete. A za nás všechny mu přeji hodně tvůrčího elánu, hodně dobrých nápadů v jeho další tvorbě – a zase někdy ve Starých Hradech na shledanou!

Irena Škodová


Dopis Haně Kofránkové

Historikové nazývají ona místa Rajskou zahradou. Má své růže i studnu a je prostranstvím mezi čtyřmi křídly zámku. Chybějí mu ambity po celém obvodu, vlastní klášterům. Avšak my víme, že starohradská Rajská zahrada patří především poezii a Vám. Píšeme – v obdivu a úctě – náš společný list ještě v zajetí krásy, abychom vypověděli nevyslovitelné. Už po tři první máje, kdy "čas zvlášť sluší básníkům", rozechvěl Váš hlas vždy téměř třista tichých pokorně vnímavých duší a vytvořil vesmírné tichou soustředěného zájmu, neobvyklého, vzklenutého až k střechám vzkříšené minulosti. Nepředvídaného a přesto spojeného do vskutku vzácné pozornosti. Proč? Odkud stoupá v lidech onen impuls, jaká síla zachytí rozdílnost posluchačů a svede je do prostoru jediného hlasu?

Známé prosté vysvětlení: interpretace poezie, to není jen technické zvládnutí veršů, to je především pochopení myšlenek, tíhy i hloubky slav, jejich něhy, bolesti, ale i křemenné tvrdosti, kterými je možné se prořezat až k obnaženému vnímání, strhnout a získat, přesvědčit a rozdat krásu "až po tmu hrobů".

Vy to dokážete! Mistrovským využitím sólového nástroje, který se nazývá hlas, v dokonalém sepětí se záměry a obrazy, s imaginací, kterou přijímáte zcela intuitivně od autorů. Snad není třeba zmiňovat se o dokonalé recitační profesionalitě Oty Sklenčky, Josefa Somra i Vladimíra Ráže. Jejich "recitační empirie" jim nedovolí neosobně odevzdané dílo. Co však vyniká v kontrastu s Vámi je právě onen slyšitelný rozdíl souznění s básníkem. Niterně hluboký, opravdový, bez jediné disonance, a proto i vzácně přesvědčivý citem pro míru v každém verši, v každé básni.

Museli jsme Vám to povědět. A poděkovat. Blížíme se ke konci "aleje" a proto každý máj, který rozkvete do našeho sečítání, je vzácným darem, křehkým a posilujícím, jakým může být jenom slovo poezie statečné a hluboce lidsky pochopené a odevzdané. Pak už není obtížné nalézt cestu k lidem v Rajské zahradě starohradského zámku.

Vaši Jiří a Jarmila Palátovi, Evžena Kofránková


Z literárního archivu

Otazníky nad kulturou v menších městech

Ve velkém sále bývalé jičínské sokolovny, dnes Sdruženého klubu pracujícím, se na koncertech vážné hudby pořádaných místním Kruhem přátel hudby rozhlíží často rozpačitě hrstka posluchačů v několika předních řadách po prázdných sedadlech a klade si otázku, v čem vězí ten už dlouho trvající malý zájem širší veřejnosti, hlavně mladé generace, o klasickou hudbu.

K tomuto zřejmě širšímu problému se vyslovil v Rudém právu 26. března 1988 dr. Václav Holzknecht v úvaze Co mě ohromilo. Zamýšlí se v ní nad otázkami praktického provádění kulturní politiky u nás, nad nezbytností iniciativy zdola, z terénu. Zmiňuje se o žalostné situaci řady kulturních objektů v Praze, které vyžadují naléhavě rekonstrukci, a jako zářný příklad uvádí výborné podmínky, které si pro hudební produkce iniciativně vytvořili obětaví a nadšení pracovníci v malém hanáckém městečku Uničově. Jejich nová reprezentační síň pro koncerty našich nejlepších umělců je vkusně zařízena a slouží plně místním posluchačům, kteří se stali jejími nadšenými návštěvníky, ačkoli dříve nic podobného neznali. Jejich iniciativa se šíří i do okolních obcí.

Hovořit na tomto místě o obdobné vzácné iniciativě nadšenců ze Starých Hradů při obnově zchátralé budovy místního zámku pro kulturní účely by bylo už asi nošením dříví do lesa, i když je nutno připomenout alespoň to, že Staré Hrady jsou daleko menší než zmiňovaný Uničov, a proto je jejich situace při rekonstrukci objektu i při organizování kulturních akcí o to složitější.

V březnu tohoto roku předal do literárního archívu PNP ve Starých Hradech JUDr. Svatopluk Volf, dlouholetý kulturní pracovník na Jičínsku, řadu dokladů o někdejší kulturní činnosti v našem kraji. Za zmínku při této příležitosti stojí např. ty dokumenty, které názorně připomínají březnové dny před 64 lety, kdy on sám účinkoval při mohutných oslavách stého výročí narození Bedřicha Smetany v Jičíně, tenkrát rovněž městě co do velikosti a počtu obyvatel nevelkém.

V onom roce 1924 uspořádal Hudební spolek v Jičíně za spoluúčasti Zpěváckého spolku pod patronací městské rady a okresní správní komise inscenaci Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Představení bylo obsazeno od režie přes scénickou výpravu až po všechny pěvecké role pouze místními hudebními nadšenci a hrálo se celkem osmkrát. Režisérem představení byl Hynek Hüttel dirigoval Jan Patsch, výprava byla dílem prof. Antonína Martínka a ing. arch. Čeňka Musila. V hlavních rolích se s úspěchem uplatnili Marie Adamcová, Josef Nidrle, JUDr. Svatopluk Volf, Josef Hudský, Hedvika Matějková (později provdaná Hejduková) a další. A nijak nevadilo, že jiní organizátoři pozvali na stejnou dobu do Jičína jihočeskou operu z Českých Budějovic s dalšími dvěma Smetanovými operami, které uváděla v jičínském divadle Český ráj. Vyprodáno bylo na všech těchto akcích.

Toto byla vlastně již 3. část cyklu Smetanových oslav v Jičíně. V předchozím roce 1923 jim předcházely dva koncerty písňové a klavírní Smetanovy tvorby v podání prof. Albína Šímy.

Všechno však pokaždé nešlo jen hladce a bez jakýchkoliv problémů. Ve starohradských archívních materiálech je nyní možno vyhledat např. jičínský Hlas našeho venkova z 3. května 1923. V jeho rubrice Z kulturního života je otištěn článek profesora jičínského lycea Františka Paly, nadšeného propagátora a znalce Smetanova díla, s názvem B. Smetana v Jičíně. Dočteme se v něm o potížích jičínských organizátorů těchto hudebních oslav nejen např. se zapůjčením klavíru, ale i s prodejem vstupenek, kdy se ozývaly i povýšené poznámky místních snobů: "Nepůjdu se dívat na jičínské hlouposti! Já si mohu zajet do Prahy!" nebo "Nebudu přec platit za něco, co si zahraji sám!" Nakonec však autor článku uvádí, že "většina, a to lepší většina chápala Smetanu a vyšla podniku vstříc… Tyto dva večery byly i výchovným podnikem, v němž jičínské obecenstvo osvědčilo účast i pietní pozornost."

Na jaře 1924 pak tento smetanovský cyklus pokračoval dalšími akcemi. Hostující pražský pěvecký sbor Smetana přednesl v Jičíně v sobotu 5. dubna 1924 Smetanovy mužské sbory. 19. května toho roku pak vystoupila v Jičíně i Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha s cyklem symfonických básní Má vlast.

Zásluhou prof. Paly se tyto oslavy rozšířily i do okolních městeček a obcí. Tak například ve dnech 23. a 24. února 1924 se uskutečnil koncert ze Smetanových skladeb v Sobotce v Městském divadle. K této příležitosti byly vydány plakáty velikých rozměrů. Účinkovali opět jičínští: prof. pedagogia J. Hrdlička (housle), prof. gymnázia J. Paťha (violoncello) a advokát dr. Sv. Volf (zpěv), spoluúčinkoval sobotecký zpěvácký spolek Bendl. 29. května toho roku pak v Libáni provedla hudba pěšího pluku z Mladé Boleslavi Smetanovu Mou vlast a jeho klavírní skladby tu zazněly v podání prof. A. Šímy Oba tyto koncerty uvedl zasvěceným výkladem prof. František Pala. Podobná akce se uskutečnila v těch dnech i v Dolním Bousově v tělocvičně u Hemů.

Porovnáme-li tuto situaci s dneškem, kdy je v široké oblibě u veřejnosti, hlavně u mládeže, populární hudba a její zpěváci až na nečetné výjimky nevysoké úrovně, napodobující často bezduše zahraniční produkci této oblasti, shledáme, že situace u nás není v této sféře nejrůžovější.

Jak je však z uvedených příkladů vidět, není často důležité jak velké je město či obec, kde se přese všechno daří organizovat třeba i velké, skutečně hodnotné kulturní pořady, ať už v oblasti hudební či jiné, a to s vysokou návštěvností. "Za vším jsou lidé a bez jejich přispění nelze dosáhnout bezpečného výsledku", poznamenává ve svém zmíněném článku dr. V. Holzknecht.

Záleží jistě hodně na nadšení a zanícenosti kulturních organizací, jakým byl tenkrát např. prof. F. Pala, ale pouze oni sami by přece jen nemohli dokázat zázrak. "Má-li dnes široké obecenstvo zaostalý vkus", píše dále dr. Holzknecht, "pak jsou vinni ti, kdo se včas o jeho výchovu nepostarali, nikoli ono samo."

Jsou to slova vybízející k hlubšímu zamyšlení nad způsobem současné hudební a vůbec estetické výchovy dnešní mladé generace i veřejnosti vůbec.

-HV-


Můj otec Václav Fejfar

(k 40. výročí jeho úmrtí 8. května)

Václav Fejfar

Tatínek pocházel z Podkrkonoší. Narodil se 16. 12. 1881 ve Vrchovině u Staré Paky. Jeho otec byl rolníkem a zemřel mladý na tuberkulózu stejně jako několik otcových sourozenců. Proto jsem znal jenom babičku.

Na měšťanku chodil otec do Nové Paky a učitelský ústav absolvoval v Jičíně (v r. 1900). Na Libáňské měšťanské škole učil od r. 1912 do r. 1925, kdy byl přeložen do Benešova u Prahy jako okresní školní inspektor.

V Libáni se tatínek oženil s učitelkou Růženou Appeltovou v r. 1915. Bydleli jsme v domě č. 300 v ulici vedoucí do Psinic. Oba rodiče pracovali soustavně v Sokole. O působení otce na škole vím jen z vyprávění. Náš ústavní mechanik Jar. Třmínek chodil v té době do měšťanské školy a můj otec mu pomohl, když měl být vyloučen ze školy pro neukázněné chování. Byla to z dnešního pohledu maličkost: dva chlapci, z nichž jeden měl zlomenou ruku, zavadili nechtě o učitele a přísný ředitel S. je chtěl příkladně potrestat. Byla to síše záminka, protože Třmínkův otec byl sociální demokrat a ředitel měl jiný politický názor. Otec se chlapců vehementně zastal, takže se od potrestání upustilo. Pamatuji se také, že když chlapcům chyběl brankář do fotbalové jedenáctky, otec ho zastoupil. V té době pro vážného učitele s plnovousem to nebylo obvyklé. Já jsem měl ještě ve třicátých letech na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze potíže s provozováním atletiky.

V letech libáňského pohybu vznikly i první vlastivědné práce otcovy, z nichž nejvýznamnější byla studie o Libáňsku v 7. dílu Körbova Království českého (s. 144–161) z roku 1919.

Také v Benešově oba rodiče pracovali v Sokole. Otec kromě své odborné činnosti byl zodpovědným redaktorem vlastivědného časopisu Pod Blaníkem, kam psal drobné články i básně. Učil mě také jak psát souhrny a recenze. O práci okresní vlastivědné komise učitelstva se tak zasloužil že byl jmenován jejím prvním čestným členem. Myslím ovšem, že největší jeho trvalou zásluhou bylo vydání mapy benešovského okresu (speciálka 1:25 000). Vytiskl ji Vojenský ústav a vyšla také ve zmenšeném vydání 1:75 000. Otec ji zpracoval společně s podplukovníkem Ferdinandem Houdkem. Pomáhali mu pochopitelně učitelé, zvláště Jakub Honner, pozdější okresní inspektor v Turnově, celá naše rodina. Pravidelně o sobotách odpoledne a nedělích jsme chodili po okrese zakreslovat jednotlivé objekty. Hodně jsme při tom nachodili pěšky, autobusových spojení bylo málo a vozidla měla v té době tvrdé pryžové obutí – několikrát mi bylo při jízdě zle od žaludku.

Koncem roku 1928 byl otec přeložen do Prahy. Nejprve na zemskou školní radu a od ledna 1929 na ministerstvo školství a národní osvěty. Zde měl na starosti menšinové školy v severních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V době hospodářské krize pomáhal umísťovat mladé kantory a učitele, kteří byli nezaměstnaní. Dodnes na něj vzpomíná učitel Jan Anděl z Českolipska. Koncem roku 1938 byl otec předčasné penzionován. Mnoho úsilí věnoval Sokolu jako vzdělavatel (i na sokolských sletech v r. 1932 a 1938) a pak jako starosta na Hanspaulce. V této funkci v květnové revoluci 1945 měl přebrat hanspaulskou školu, v níž hostovali němečtí domobranci. Ti odmítli podrobit se nevojenské osobě. A tož si otec vypůjčil vojenské sako a pak se vzdali.

Teprve když jsem dorůstal, začal jsem oceňovat otcovy vlastnosti. Vypadal na první pohled důstojně a vážně a málo mluvil, ale byl to dobrý člověk. Humoru rozuměl a uměl jako málokdo dávat lidi dohromady. Proto byl oblíben jako organizátor učitelských sborů i v Sokole. Asi patří k ironiím osudu, že zemřel předčasně na srdeční chorobu na oddělení syna kardiologa.

prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc.


Dvě brigády osvědčených přátel Starých Hradů se konaly v květnu letošního roku. 13.–15. 5. zde byla skupina severočeských trampů a o týden později členové Vysokoškolského turistického akademického klubu z Prahy. Betonovali v jízdárně, uklízeli kolem zámku, okopávali růžičky, stěhovali archívní regály a po práci nezapomněli ani na zábavu, na písničky a členy TAKu naučila 22. 5. prof. Jarmila Kröschlová několik renesančních tanců, které si pak zkusili s úspěchem v dobových kostýmech na zámeckém nádvoří.


Hliněné metamorfózy

Mám rád hlínu. Obdivoval jsem už před půl stoletím dovednost cihlářských "majstrů", kteří na válech do forem těsnali onu proměnnou hmotu, ze které vypražené vlhko v peci stvořilo znonivý hranol: červený, ruměnný či nahnědlý, přesný rozměrů a ostrých hran. Když jsem poprvé uviděl "čarovat" u hrnčířského kruhu, kde pod dlaněmi a prsty vyrůstalo hrdlo džbánu, obdiv, úcta i okouzlení mi zrychlily dech. Snad proto vznikla sbírka džbánků (nejmenší jeden a půl centimetrů), váziček nejroztodivnějších tvarů i provenience, mise a miniaturních žardinier.

Mám rád dřevo. Jeho poddanou nepoddajnost pod dláty a údery, jemné hobliny oddělované ostřím nožů, které modelují kontakt tvůrců s diváky. Je s podivem, že k prvním střetům se vracíme, jako by dojmy byly vpalovány do paměti – stejně jistě jako pracuje řezbářský nůž. Stál jsem poprvé v úžasu chlapce před mysteriózními řezbami Bílkovými, kde patos vnitřního napětí bukového, hruškového, javorového či lipového dřeva podtrhoval záměr myšlenek, které dětské oči vnímaly ještě jako kabalistické vytržení.

Mám rád tvary. Stromů, které obnažily své větve s příchodem zimy, balvanů mezi porosty skal vztyčených k oblakům z běli a modře. A proto mne na celý život okouzluje bezpočet variant z hlíny, dřeva i hmot sopečných či naplavených, tuhnoucích rotací země.

To všechno nacházím každý rok v starohradském zámku jako výpověď o dovednosti rukou, které modelují z materiálů daných prapřírodou, díky očím, vnímavým a zaujmutým, jež jsou vstupem pro spojnici mezi hmotou, představou a vyjádřením tvůrce.

Chodili jsme po Bechyni. Bylo léto a v bechyňské galerii v sousedství zámku vloni soustředili to dobré i nejlepší ze skulptur, kachlů, váz, užité keramiky, hravosti nálad, malých fantazií provokujících k radosti, či k vzrušení, nepřeberné množství nápadů a realizovaných představ. Buď chvála těm, co měli v sobě dostatečný prostor pro výtvarnou odvahu a neváhali v oné dynamické přehlídce vybraných autorů a jejich děl nabídnout tak rozsáhlou kolekci fantazie, konkrétnosti i samoúčelné krásy, zdánlivě bez užitku. Proč?

Protože v každém člověku bylo nataženo už při jeho zrodu čtvero strun a sedmero zvonců. Co se rozezní? Kdo to ví … Kdo ví, co rozhoupá jejich srdce, či rozechvěje napětí tónů. Znáte je také; co jim struny popraskají jedna po druhé, co nikdy neuslyší bít v kadencích radosti či smutku srdce svých zvonů protože jsou překlenuty dravostí vymknutého světa. Proč v mnohých lidech tak často dostane krása jen obrys urny se šedým popelem? A ticha. Kdy už nic v člověku nerezonuje.

Proč to všechno vyprávím? Protože v Bechyni čteme s dobrým pocitem jména u několika reprezentujících artefaktů, jejichž celé kolekce jsme si – i s vámi – loni, předloni a už letos prohlíželi na výstavách v St. Hradech. A nosíte-li v sobě jakýsi pomyslný "metr" poměřující sílu, vliv i tvůrčí dovednost, pokoru umění, či hravost něhy stejně jako dokonalost technického zpracování a nových nápadů – oč snadněji v sobě naleznete protiváhu i obranu proti drtivému soukolí všednosti.

Vzpomínám na překvapení, které připravil před pěti lety starohradským návštěvníkům Václav Černý z Benátek nad Jizerou s barevně glazovanou keramikou kachlů, závěsných skulptur, postav i postaviček, na dvě výstavy Evy Tesařové z Jablonce nad Nisou, v jejím zvlášť osobitém zpracování užité keramiky i vánočních betlémků, figur motivovaných dětmi a maminkami (jak bylo milé vidět její plastiky i v Bechyni), na dvě osobité výstavy Vlasty Ortové a Hany Jiroutové před čtyřmi roky. V onom létě přišla do výstav ní síně pod arkádami i Renata Oleríny s nekonvenčními nápady talířů, dóz, závěsné keramiky. I ona měla své práce na výtvarném defilé v Bechyni. Jiří Ambrozek s absolventy Střední kamenické školy v Hořicích se už představili také dvakrát i s výtvarnicí Miladou Zubatou z Libáně. Při obou výstavách se s nimi setkáváme v gotických prostorách hradu, kde prostředí zvlášť podtrhuje jejich osobité výtvarné pojetí materiálu i zpracování. V "gotice" se představil Stanislav Vymětal s grafikou a plastikami svými i svých kolegů z Olomouce a jičínští tvůrci Petr Heber a Josef Bucek. Loni v srpnu jsme se ještě setkali s výstavou keramičky Hany Hejnové – autorkou něžných dekorů i barev. Ale ještě jedné výstavy chci vzpomenout: výstavy silně emotivní – dřevořezeb Krystyny Černé z Tanvaldu. Bylo to nečekané a překvapivé: dláta i nože v rukou řezbářky daly tvar i podobu desítkám pozoruhodných plastik, živých, výrazově bohatě rozlišených lidí a lidiček, smutných, zadumaných, s nadsázkou i přemýšlivostí, s motivy zdůvěrnění.

Snad ještě zmínku o letošní výstavě barevných plastik Zory Dvořákové. Pokusy o experimentální ztvárnění materiálu vypovídají, jakoby autorka jen pro potěšení nalezla zájem o využití betonu, gumy, polystyrenu a zejména polychromizace, hýřivé až k naivnímu pojetí. Ale i tak patří výstava ke kontextu série zajímavých a nekonvenčních výtvarných projevů.

Výstavní síně starohradského zámku jsou obměňovány i letos stále výrazněji. Od prvních začátků už mnohokrát přišlo jaro, léto i podzim do jeho zdí. Nic nekončí! Přijdou další výtvarná díla obrazy, grafika, tapisérie, koláže – známých i méně známých jmen – která budou umístěna v obou výstavních prostorách, z nichž "gotiku" může Hradům závidět i nejlepší galerie. Buďme dál pevně s těmi, kteří se rozhodli ze zámku udělat středisko pro přátele a vyznavače krásy i lidského sblížení.

Jiří M. Palát


Bohumil Slavík

Rostliny v jihovýchodní části Bukoviny

(Příspěvek ke květeně okolí Starých Hradů V)

předchozí článek

Lesní komplex zvaný Bukovina se rozkládá na svazích nad potokem stejného jména západně od Sedliště. Jeho délka je půldruhého kilometru, od potoka na horní okraj svahu k polím dosahuje šíře 150 až 300 m, nadmořská výška se pohybuje od 250 do 290 m. U mostku v místě zvaném Ve starských barákách upozorňuje tabule se státním znakem, že jde o chráněný přírodní výtvor, což si les plně zaslouží. Podívejme se nyní na některé rostliny, které jsou pro tuto lokalitu charakteristické. Sám jsem se s nimi seznámil 22. května 1986. Datum uvádím i proto, že třeba v září bychom některé z nich již nenašli.

Za posledními domky Starých Hradů vstoupíme přes travnatý okraj s bílými květy snědku Gussonova (Ornithogallum gussonei) do lesa. Mírný svah pokrývá v dolní části jasanový porost s bohatým bylinným patrem, na jaře plným květů. Část tohoto porostu lze označit odborně za subasociaci s bradáčkem vejčitým, zvanou Pruno-Fraxinetum listeretosum, charakteristickou právě pro Českou křídovou tabuli. V jasanovém háji nalezneme orsej jarní (Ficaria verna), pitulník horský (Galeobdolon montanum), sasanku hajní (Anemone nemorosa), lipnici hajní (Poa nemoralis), válečku lesní (Brachypodium sylvaticum), ocún jesenní (Colchicum autumnale), pižmovku mošusovou (Adoxa moschatellina), čistec lesní (Stachys sylvatica), pryskyřník zlatožlutý (Ranunculus auricomus), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), žindavu evropskou (Sanicula europaea), violka lesní (Viola reichenbachiana), česnek domácí (Allium oleraceum), pstroček dvoulistý (Majanthemum bifolium), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), zběhovec plazivý (Ajuga reptans) a barvínek menší (Vinca minor). Na zvlášť příhodných místech roste dosti početná populace zákonem chráněné vstavačovité rostliny – bradáčku vejčitého (Listera ovata). Květy jsou sice jen nenápadné zelené barvy, ale při prohlédnutí zblízka nás zaujmou krásné tvary korunních lístků, které jsou jakousi miniaturou příbuzných tropických orchidejí. Škoda, že nebezpečně blízko se na velké ploše šíří expanzivní přistěhovalec netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), která v minulém století byla zavlečena do naší vlasti až z jižní Sibiře.

Stoupáme-li po svahu výše, je jasan postupně nahrazen břízou, babykou a habrem, v keřovém patře hlohem, svídou krvavou (Cornus sanguinea), krušinou olšovou (Frangula alnus) a severoamerickým dubem červeným (Quercus rubra). Na vlhké půdě se v bylinném podrostu objevuje pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kopytník evropský (Asarum europaeum), prvosenka vyšší (Primula elatior), jarmanka větší (Astrantia major), pomněnka volnokvětá (Myosotis laxiflora) a vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). Ještě výše na svahu se snižuje půdní vlhkost, ve stromovém patře nastupují převážně duby, v podrostu se objevuje ostřice lesní (Carex sylvatica), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), kapraď ostnitá (Dryopteris spinulosa), kapraď samec (D. filix-mas) a kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum).

Další naše kroky vedou k severozápadu. Místy se střídá čistá habřina s dubo-habrovým hájem (asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum). Některé habry i duby dosahují většího stáří. Úctu a ochranu si jistě zaslouží starý dub lesní s kmenem v průměru kolem 65 cm. Jeho obrovitě rozpažené větve tvoří impozantní klenbu lesního chrámu. Stojím dlouho tiše v obdivu tvůrčí dílny přírody a nechávám se zpovzdálí pozorovat nádhernou srnou. Po dlouhé chvíli ticha oba pokračujeme v cestě. Po pár krocích mě zaujímá velký porost břečťanu (Hedera helix) a mařinky vonné (Asperula adorata), z dalších druhů pak hrachor jarní (Lathyrus vernus), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) (ve II. a IV. příspěvku ke květeně okolí Starých Hradů jsem uvedl český název nesprávně jako ptačinec hajní), ostřice řídkoklasá (Carex remota).

V dalším úseku lesa je bylinný podrost opět charakterizován dalšími druhy, vyskytuje se strdivka nicí (Melica nutans), bika chlupatá (Luzula pilosa), konvalinka vonná (Convallaria majalis), hrachor černý (Lathyrus niger), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia) a věsenka nachová (Prenanthes purpurea), zákonem chráněný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a statný keř kalina topolová (Viburnum opulus).

Terasy ve svahu jsou oživeny vodními tůňkami, na jejichž březích se objevuje v humusu z opadaného listí zajímavá cizopasná rostlina podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), čerpající výživu do svých nezelených, masově nachových dužnatých nadzemních částí z kořenů listnatých stromů. Sestupuji šikmo po svahu dolů, přibývá opět jasanů, vzácně se objeví brslen evropský (Evonymus europaea). Náhle ze země vyvěrá slabý pramen, rozlévající se kolem kmenů olše lepkavé (Alnus glutinosa) v širokou bažinu. Dvě rostliny si tu zaslouží přísnou ochranu – je to krásná bledule jarní (Leucojum vernum) a pozoruhodná přeslička největší (Equisetum telmateia), indikující svážné terény podmáčených slinitých půd. Obě rostliny sice chraní zákon, ale bez zodpovědného přístupu každého návštěvníka těchto míst by mohl tento kraj přijít jednoho dne zcela o skvosty přírody, kterými se dosud může chlubit.

V okolí rostou i další zajímavé druhy, např. zákonem chráněná lilie zlatohlavá (Lilium martagon), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), papratka samičí (Athyrium filix-femina), škarda bahenní (Crepis paludosa), vikev lesní (Vicia sylvatica), sítina sivá (Juncus inflexus), ostřice sivá (Carex glauca), při okraji lesa svízel lesní (Galium sylvaticum), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) a pšeníčko rozkladité (Milium effusum).

Z lesa jsem vystoupil na louku pod Adamcovým mlýnem. Je to stale pěkná sušší polokulturní medyňková louka s rozmanitostí lučních travin a bylin jako jsou medyněk vlnatý (Holcus lanatus), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), ostřice plstnatá, sivá a bledavá (Carex tomentosa, C. glauca a C. pallescens), bika mnohokvětá (Luzula multiflora), kokrhel menší (Rhinanthus minor), jitrocel prostřední (Plantago media), prvosenka jarní (Primula veris) a kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi). Při okraji olšiny s olší šedou (Alnus incana) při Bukovinském potoce se v jednom místě rozkládá mohutný porost ostřice ostré (Carex acutiformis), která v této krajině je nejčastější vysokou ostřicí díky půdám s vyšším obsahem vápníku.

Blížící se bouře znamenala předčasné ukončení průzkumu lokality. Vzrušené hlasy ptáků doprovázely první poryvy silného větru. Proto zájemce o květenu druhé poloviny lesa Bukoviny zvu na další exkurzi při nejbližší příležitosti.

další článek


Na aktivu pracovníků osvětových besed jičínského okresu, který se konal v Okresním kulturním středisku v Jičíně 16. května, převzala předsedkyně OB Libáň-Staré Hrady Eva Bílková diplom za 1. místo v soutěži aktivity osvětových besed v roce 1987.


Kniha – nejlepší přítel

Člověk má na světě mnoho přátel. Jsou to příbuzní, spolužáci a kamarádi, kteří mu jsou nablízku, když mu je dobře i když mu je zle. Stejně dobrými přáteli jsou člověku i některá zvířata, třeba kůň a pes. Ale nejvěrnějším přítelem člověka je přece jen asi kniha. Ta nikdy neuteče, nezradí, nezlobí se a nehádá. Čeká věrně v knihovničce, až si na ni vzpomeneme a až nám spolu bude dobře.

Mám ráda knížky a nejvíce ty ilustrované. Myslím si, že každá knížka by měla být ilustrována. Kniha s obrázky hned na první seznámení lépe zaujme a radostněji se čte. Hlavně dětské knížky by měly být hezké, měly by mít barevné obrázky, které by v prodejně Knihy nebo ve střediskové knihovně upoutaly na první pohled.

Knihy některých autorů poznám už podle ilustrací. Vždyť třeba příběhy Eduarda Štorcha z pravěku si nelze představit bez obrázků Zdeňka Buriana. Stejně tak typický obrázek na obálce knihy hlásí, že ji ilustroval národní umělec Josef Lada, Helena Zmatlíková nebo Adolf Born. Rumcajs je neodmyslitelně spojen se jménem malíře Radka Pilaře – a tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat.

Naše škola v Libáni a náš literární kroužek mají výhodu, že v sousedství města je zámek Staré Hrady, kde se pořádají výstavy. Během jednoho roku jich bývá až dvacet. Na většinu z nich se jdeme podívat – někdy na slavnostní zahájení, jindy v průběhu výstavy. Dokonce jsme některé malíře a spisovatele poznali při besedě. Mne nejvíc zaujala výstava Jiřího Wintra – Neprakty. Jeho obrázky jsou veselé, hlavně se mi líbí jeho série kreseb k různým historickým pověstem a událostem. Podobné náměty kreslil i Jiří Kalousek, jehož obrázky jsme rovněž obdivovali ve Starých Hradech. Vystavovali tam i národní umělec Cyril Bouda, Vladimír Kopecký, Josef Paleček, Zdeněk Mlčoch, Vladimír Komárek, Jiří Škopek a mnoho dalších umělců.

Když pak dostanu do ruky knížky s jejich obrázky nebo uslyším jejich jméno, uvědomím si, že je vlastně znám ze Starých Hradů. A tak se budu i v budoucnosti snažit, abych se podívala čas od času na nějakou pěknou výstavu. A vždycky se budu těšit na setkání s hezkými obrázky v knížkách – ať v nových nebo v těch, které mne jako věrní přátelé čekají v mé knihovničce.

Martina Haňková


Rudolf Turek

Český ráj – inspirace dějepisců

Památce nezapomenutelného Františka Křeliny

Rodný kraj Františka Křeliny, onen překrásný pás země mezi Bezdězem a Zvičinu, završený na severu pásmem Kozákova a Kozlova s Táborem a shlížející do Zlatého pruhu Čech sledem chlumů od Hořicka po Boleslavsko a masivem Vrátenské hory, nese už po generace právem jméno Českého ráje. Malebná příroda a upomínky na heroickou minulost snoubí se tu v celek, jenž už dávno inspiroval stejně básníky i autory románů a črt ze života jako výtvarníky i komponisty k dílům mimořádných hodnot. Jeho slavná minulost, jež tu zanechala tolik hradů i jiných památek svých snah a bojů, vzbudila však v mnohé mladé mysli také touhu, zadívat se do oněch dávných a záhadných dob; našly zde svou půdu historický román i drama, ale kraj lákal vedle zbásnění i k reálnému pohledu, tíhnoucímu za prostou, avšak neméně poetickou skutečností. Tak se tu zrodilo nebo aspoň vyrostlo i mnoho dějepisců, z nichž nejeden se nespokojil splácením dluhů tomuto památnému kraji, ale přinesl bohatý příspěvek i k proniknutí do dějin celého národa, Slovanstva i celé Evropy.

A není zase náhodou, že prvé stopy těchto tužeb zachycujeme v červáncích romantiky. Vždyť právě počínající doba nového zdůchovnění, obnovivšího doutnající jiskru barokní citovosti, avšak zároveň vyzbrojeného realističtějším dědictvím osvícenství, byla nejvhodnější podmínkou k probuzení národního vědomí v nejširším slova smyslu, kde se úcta ke kulturnímu dědictví po předcích pojila s bratrskými vztahy k mohutnému celku Slovanstva. Právě tehdy se Turnovan Václav Fortunát Durych se svým mladším novopackým druhem Františkem Faustinem Procházkou stali spoluzakladateli světové slavistiky po boku jejího "patriarchy"" Josefa Dobrovského. Ani netrvalo příliš dlouho – a stála tu již druhá, vskutku romantická generace uvědomělých budovatelů nového češství kolem Josefa Jungmanna; vedle otázek jazykových hlásila se zde k slovu již i láska k výtvarnému dědictví minulosti a snaha, seznámit se i s drobnými pozůstatky denního života dávných předků. Zprvu to byl především západní okraj Českého ráje, jenž probudil prvé pracovníky těchto nových oborů; nadšený vyznavač výtvarných krás středověku Ferdinand Břetislav Mikovec se narodil ve Sloupu, horlivý amatérský archeolog Václav Krolmus v Březince, oba v kraji pískovcových skalisek, jemuž vévodil mohutný znělcový dvojkužel Bezděze s překrásným královským hradem. Sever oblasti zrodil historického básníka Václava Aloise Svobodu Navarovského a přímo v srdci kraje, v Libuni, se později usadil nejbližší básnický druh Jungmannův Turnovan Antonín Marek. Romantika vzbudila i touhu po pěstování drobné historie regionální, v níž má zase primát jižní a jihozápadní okraj Českého ráje. K nadanému historiku, kopidlnskému děkanu Františku Aloisu Vackovi, druží se tu autor menších historických črt, rodák z Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku František Vetešník, jenž postupně působil jako farář markvartický a děkan sobotecký; při prvém archeologickém průzkumu kraje se horlivě uplatnil Václav Jaromír (Jarmil) Černý, sobotecký rodák působící v Libáni. Byli to prakticky poslední amatéři, kteří se mohli ještě plně podílet na rozvoji svých oborů; neméně plodně zasáhl do srovnávací literární vědy sobotecký rodák František Věnceslav Jeřábek, svým hlavním posláním básník, knihou Stará doba romantického básnictví. Byl to však opět Český ráj, jenž dal národu hned několik zakladatelů moderní historické i archeologické vědy.

Tento epochální přerod začíná na vchově, ve zličinském podhůří. Nebyl to nikdo menší než náš veliký epický básník, miletínský rodák Karel Jaromír Erben, kdo stanul v čele tohoto vývoje jako prvý tvůrce českého regestáře, nezbytného reálného podkladu pro pramenné využití starých listin. A v Jičíně působil jako vynikající gymnasijní profesor Antonín Vánkomil Maloch, autor zakladatelské práce o našich pravěkých a časněslovanských hradiskách i prvého archeologického výzkumu Prachovských skal, zároveň – spolu se znalcem antiky a autorem, skvělých řeckých slovníků Františkem Lepařem – vychovatel celé generace našich historiků. K jejich žákům patřil především libáňský rodák Josef Emler, zakladatel české školy pomocných věd historických, spolutvůrce historického semináře Karlovy university proslulého trojicí jmen Goll–Emler–Rezek, pokračovatel Erbenových Regest a autor řady vynikajících prací o městském stavu u nás. O české dějepisectví se zasloužili i další Emlerovi spolužáci. Prvým byl Julius Augustin Pažout, jenž – rodák z Alp – zavítal do jičínských škamen po kratším pobytu na mladoboleslavském gymnasiu; později vynikl jako vydavatel Akt konsistoře podobojí a autor řady prací o oné době. Následoval o málo mladší sobotecký rodák František Ivan Dvorský, vydavatel slavných Sněmů českých a spolupracovník Emlerův ne vydání pozůstatků nejstarších zemských desk, zároveň autor cenných prací jak o Albrechtu z Valdštejna, tak o Zuzaně Černínové i o jiných významných ženách z české minulosti. Vrstevníkem Dvorského byl novobenátecký rodák Ludvík Šnajdr, zakladatel moderní české archeologie a zvláště prehistorického místopisu, jenž spolu se svým starším krajanem, musejním bibliotekářem Antonínem Jaroslavem Vrťátkem, položil i základy k vlastivědnému průzkumu dolního Pojizeří a pak sám pokračoval na Královéhradecku a Smiřicku. Ve svém rodném kraji našel záhy pokračovatele a dovršitele svých snah, mšenského rodáka, později po krátký čas profesora mladoboleslavského gymnázia Josefa Ladislava Píče. Spolupráce mezi nimi ovšem nebylo; svérázný Píč šel po jiných vědeckých cestách, spatřuje v archeologickém materiálu především historický pramen a vybočuje z etnografického pojetí archeologie, vlastního Šnajdrovi a později zvítězivšího v Niederlově škole. Dílo, jež řadou prací vytvořil a monumentálními Starožitnostmi země české i znamenitou instalací Národního musea dovršil, stalo se však základem systému českého pravěku. Svůj terénní výzkum rozšiřoval z rodného Mšenska zprvu do okolí Mužského. V dalších fázích dal podnět ke vzniku několika pracovních skupin na českém venkově, jež mu pomáhaly zvládnout těžký úkol soustavnějšího probádání země; v jedné z nich, na Slánsku a ve "Svatojirském údolí", pracoval i jeho někdejší krajan, bezenský rodák Václav Schmidt. Bylo ironií osudu, že o málo starší Píčův vrstevník staropacký rodák Jindřich Niederle, později znamenitý klatovský i pražský gymnasijní profesor a vynikající klasický filolog, jenž se stále vracel na rodné Novopacko a tam v poměrně mladém věku i zemřel, stal se otcem hlavního Píčova protivníka, Lubora Niederla; ještě zajímavější je, že Píč sám sám učil na mladoboleslavském gymnasiu svého dalšího odpůrce, Niederlova druha Karla Buchtelu, rodáka z Nového Pavlova na Liberecku. Lubor Niederle, typ kathedrového vědce a světově proslulý autor široce založených Slovanských starožitností a mnoha dalších spisů o Slovanech, o jejich vztazích k Byzanci i o počátcích lidstva vůbec, s Českým rájem nesrostl. Karel Buchtela, praktický archeolog, jenž na podkladě Götzových prací z Durynska zkorigoval domácí Píčův systém v řadě dílčích prací, oblíbil si Jičínsko jako rodiště své znamenité choti; ve funkci ředitele československého státního archeologického ústavu stal se iniciátorem výzkumu slovanské minulosti Prachovských skal. Využil zde zkušeností svého mladšího vrstevníka, lochovského rodáka Josefa Hakena, objevitele mnoha objektů prachovské přírodní pevnosti a autora práce o osídlení Jičínska v době popelnicových polí mladší doby bronzové a starší doby železné, jejíž pokračování bylo zmařeno okupační censurou. Z generace mezi Píčem a dvojicí jeho antipodů vyrostl na jičínském gymnásiu vitiněveský rodák, literární historik Ferdinand Menčík. Působil především ve Vídni a stal se autorem řady prací o literatuře středověké i renesanční, josefinském "brusiči" jazyka Janu Václavu Rosovi a slavném Ivanu Sergejeviči Turgeněvu. Domácímu prostředí a Karlově universitě zůstal zachován jiný literární historik z tohoto kraje, Jan Jakubec, libunecký rodák o tři roky starší Lubora Niederla. Vyšel z rozboru díla Antonína Manka, jenž vyrostl záhy ve vzornou monografii o slavném Jakubcově krajanu; postupně přibývalo však dalších Jakubcových prací s náměty českých literárních dějin 19. věku a posléze vyvrcholilo jeho dílo Dějinami literatury české.

Epochální význam v dějepisectví Českého ráje má rok 1870; tehdy se narodili Josef Pekař, Josef Vítězslav Šimák a František Zuman. Jan Bedřich Novák, o dva roky mladší rodák orlický, srostl také záhy s otcovým rodným Soboteckem; po dalších třech letech přišel na svět Turnovan Václav Műller. Josef Pekař byl vlastně rodákem z Malého Rohozce; záhy však přešli jeho rodiče do Daliměřic, jež se mu staly domovem, nade vše drahým. Inteligentní matka a strýc, pražský novinář Jan Matouš Černý, stáli při jeho prvých krocích za vzděláním; příliš mnoho – kromě lásky k literatuře slovanských národů – mu nedalo mladoboleslavské gymnázium, tím více však škola Gollova, Rezkova a Emlerova na Karlově universitě, kde již v mládí vystřídal Antonína Rezka na stolici "rakouských", to je českých dějin. Byl prvým průkopníkem kolektivistického pojetí dějin u nás, zakladatelem našich hospodářských dějin a propagátorem zásady, že právě ony jsou onou hybnou pákou a základnou všeho dění. Byl vroucím českým vlastencem s i nadšeným lokálním patriotem; okupace vlasti, k níž došlo po jeho smrti, dokázala vyvolat řadu zkreslených pohledů na jeho zásady i dílo, avšak oboje se hájí samo svým epochálním významem. Nikdy se netajil tím, ž na probuzení jeho zajmu o minulost působil především rodný kraj; jeho prvotinou je pokus o dějiny hradu Valdštejna, na gymnásiu psal črty z dějin Mladé Boleslavě a studii o jejím kronikáři Jiřím Kezeliovi, jeho prvým "tovaryšským kusem" historické kritiky se stal rozbor hruboskalského námětu v Rukopise královédvorském, později jej zlákala thematika valdštejnská a šťastné studium v jindřichohradeckém archivu mu umožnilo sepsat Knihu o Kosti s vykreslením života na hradě v raném baroku i se závažnou studií o vývoji panství v téže době i po tom. Jak knihou o Valdštejnovi, tak svou jedinečnou kosteckou monografií stanul ve víru obecných dějin národních; místo třetího svazku Knih o Kosti vydal skvělou práci o českých katastrech od pobělohorské doby až do počátků devatenáctého věku. Později vytvořil zakladatelské práce o raném českém středověku i o době husitské a řadu statí o mnoha dalších závažných problémech českých dějin i dějepisectví; z jeho semináře vyšlo několik generací zdatných badatelů všech historických oboru. Josef Vítězslav Šimák, rodák turnovský, stal se zakladatelem a prvým universitním profesorem české historické vlastivědy a autorem četných prací z obecné české historie i z dějin a uměleckého vývoje rodného kraje; jeho Příběhy města Turnova nad Jizerou patří vedle monumentálních Dobiášových dějin pelhřimovských a Dějin Jindřichova Hradce Františka Teplého k nejlepším městským monografiím u nás a soupisy památek Turnovska a Mnichovohradišťska se k nim pojí jako důstojný protějšek. Ve dvanáctém svazku Ottových Čech podal skvělý populární obraz celé oblasti. Okolím Vrátenské hory zabývá se jeho pozoruhodná Kniha o Housce; v jejím podhůří sledoval odraz kováňského působení básníka Karla Aloise Vinařického v dopisech jeho katusického svaka, písmáka Jana Kouského. Jeho menších článků o rodném kraji jsou celé desítky; mistrovstvím povahopisu v nich vyniká stať o mnichovohradišťské "Máti kapucínů". Zahájil i práci na populární synthese českých dějin, vinou nakladatelství mohl ji dovést však jen do dob Karlovy; jeho posledním velikým dílem je vyčerpávající práce o německé kolonisaci v Čechách třináctého věku. Dovedl nadchnout k vlastivědné regionální práci i řadu pracovníků z učitelských řad; z krajanských sborníků vydávaných těmito kolektivy mnohé vděčí jeho iniciativě, moudrým redakčním poradám i výborným článkům. Na vzniku některých se podílel přímo; úspěchy vyvolávaly snahu v dalších dílčích oblastech – a díky tomuto elánu vyšly mnohé ročníky sborníku Boleslavan, Bezděz, Od Ještěda k Troskám, Krkonoše, Lomnicko, Novopacko, Pod Zvičinou, Náš domov a jiné.

(dokončení příště)

oprava k 1. části


Staré Hrady v tisku

– Prvomájovou tradici recitačních pořadů ve Starých Hradech a zahájení vystav děl Zory Dvořákové a Vladimíra Holmana zaznamenaly Kmen č. 19, Svobodné slovo 2. a 12. 5., Zemědělské noviny 2. 5., Pochodeň 4. a 5. 5., Rudé právo 11. 5. a Předvoj 13. 5.

– O dalších výstavách ve Starých Hradech informovaly Pochodeň 18. a 29. 3. (Miloš Buchar); Zemědělské noviny 12. 4., Dikobraz 13. 4., Svobodné slovo 15. 4., Mladá fronta 18. 4., Pochodeň 27. 4., Tvorba 27. 4. a 4. 5, a Předvoj 6. 5. (Bohumil Ceplecha); Pochodeň 13. 5. a 27. 5: Rudé právo 18. 5., Předvoj 27. 5. a Zemědělské noviny 20. 5. (Vojtěška Vlčková); Lidová demokracie 17. 5., Předvoj 27. 5. a Pochodeň 31. 5. (Pavla Sandholzová); AZ magazín č. 2/88 (Milan Erazim) a Předvoj 27: 5. (Jaromír Vrzal).

– Kulturní akce ve Starých Hradech pochválily Předvoj 18. 3., Svobodné slovo 31. 3. a Mladá fronta 5. 5.

– Slovo uznání o záchraně starohradského zámku jsme si přečetli v Kulturním rozvoji 6/88, v Květech č. 11/88, v Mladém světě č. 21/88 (z pera Jindřišky Smetanové) a v Pochodni 31. 5.

– PhDr. Josef Dolejší se ve studii Zbrojnice rytířů sv. Jana na Maltě otištěné ve Zpravodaji ZO Svazarmu Praha 9 z r. 1988 zmínil i o lodních dělech z nádvoří starohradského zámku.

– Z fondu literárního archívu PNP ve Starých Hradech čerpaly zprávy ve 49. dopise České besedy v Liberci z března 1988 (J. L. Turnovský), v Mladoboleslavském zpravodaji z dubna 1988 (V. Metelka) a v Pochodni 13. 4. a 18. 5. (E. Štorch).

– Návštěvu spisovatele L. Tomka ve Starých Hradech zachytila Pochodeň 12. 4., zájezd DK Vesna Libošovice na starohradský zámek přiblížil Předvoj 9. 4., k zájezdu na Staré Hrady zvala i Panorama č. 3–4/87.

Ústav československých a světových dějin ČSAV vydal jako 22. svazek edice Práce z dějin přírodních věd v redakci dr. Jiřího Berana Soupis pramenů k životu a dílu Jana Evangelisty Purkyně uložených v československých archivech (Praha 1987, 206 s.). Najdeme zde i příspěvek K. Bílka o purkyňovských materiálech z LA PNP.

Prošek Josef: Český ráj. Pressfoto Praha 1988, nestr. S úvodním slovem a texty Evy Bílkové vyšla reprezentační fotografická publikace o Českém ráji, v níž jsou i zmínky o Starých Hradech. Kniha obsahuje 103 barevných snímků kraje a 30 černobílých reprodukcí starých pohlednic s doprovodným textem, mapku a tříjazyčné resumé. Dvacetistránkový úvodní text podává přehled o přírodě, historii i současnosti celého území.

Kroniky doby Karla IV. Svoboda Praha 1987, 655 s. Obsáhlý svazek záslužné ediční řady přibližuje současným čtenářům Vlastní životopis Karla IV. a kroniky Františka Pražského, Beneše Krabice z Weitmile, Přibíka Pulkavy z Radenína, Jana Marignoly a opata Neplacha. Najdeme v nich samozřejmě mnoho údajů k životu a dílu Arnošta z Pardubic, zvláště v kronice Benešově, v níž je i zpráva o založení špitálu v Libáni.

Kulturní léto 1988 v Českém ráji a Podkrkonoší. S Hrdličkovou fotografií Starých Hradů na titulní stránce vydaly odbory kultury ONV Jičín a Semily informativní skládačku o kulturních akcích a otvírací době památkových objektů na obou okresech v roce 1988.


Drobné zprávy

Na plenární schůzi VO KSČ v Libáni 14. dubna 1988 vyslechli přítomní podrobnou zprávu o práci osvětové besedy Libáň-Staré Hrady v roce 1987.

Občané Sedlišť a Starých Hradů spolu se zástupci MV NF s. M. Jůzkem a Fr. Kordačem položili 4. května věnce k pomníkům padlých v obou obcích. Hezky vyzněla tato mírová vzpomínka v Sedlištích, kde k více než 30 občanům promluvila předsedkyně občanského výboru Jana Svobodová, verše přednesla Štěpánka Keblová.

Svazáci MO SSM Staré Hrady-Sedliště obnovili po delším období stagnace svou činnost. Jedním z prvních jejich činů bylo vybílení autobusové zastávky v Sedlištích koncem dubna. Pravidelně se scházejí ve své klubovně v Sedlištích. Zde mívají každý týden schůzky i sedlišťské děti pod obětavým vedením Milušky Svobodové. Těšíme se na další zprávy o činnosti.

Okresní kolo literární soutěže čtenářských kroužků Albatrosu bylo vyhodnoceno 6. dubna v Jičíně. Heslem letošní soutěže bylo: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě. Za práci o výtvarných výstavách a besedách ve Starých Hradech získala čestné uznání i členka kroužku ZŠ Libáň Martina Haňková.

Spisovatel Lubomír Tomek zavítal 29. března opět na Staré Hrady. Navečer téhož dne absolvoval hezkou besedu v Dětenicích a druhý den si dvakrát povídal s dětskými i dospělými čtenáři Městské knihovny Fráni Šrámka v Sobotce.

Mezi nově jmenovanými národními umělci jsou i dva dobří přátelé Starých Hradů: spisovatel JUDr. František Kožík a herec Ota Sklenčka. Blahopřejeme a těšíme se zase někdy na shledanou!

Profesor Stanley B. Winters s chotí Zdenkou přednesli 16. dubna 1988 na Středoatlantické slovan. konferenci na univerzitě v Albany (stát New York, USA) přednášku o historii, záchraně a současném využití starohradského zámku. Doplnili ji promítáním diapozitivů na dvou plátnech současně (to umožnilo srovnat původní stav a stav po rekonstrukci). Čtyřicetiminutová přednáška vyvolala živou diskusi, která pokračovala ještě po přednášce v kuloárech konference.

Mladý libáňský výtvarník Miloš Buchar věnoval do starohradské zámecké galerie svůj obraz Zima. Děkujeme!

V květinu navštívily starohradské pracoviště LA PNP tři exkurze posluchačů pražské filozofické fakulty, vedené doc. Ivanem Hlaváčkem a doc. Eduardem Maurem. Podrobně se seznámily s dějinami zámku a jeho obnovy i s prací v literárním archívu. Mezi účastníky byli i naši spolupracovníci – heraldici Michal Fiala a Jakub Hrdlička a archívní brigádnice Kristina Rückerová a Ivana Tomková.

Letošní Den učitelů oslavili libáňští pedagogové 25. března návštěvou výstavy svého bývalého žáka Miloše Buchara ve starohradském zámku a posezením v zámecké restauraci.

Kde se odebírají listy starohradské kroniky: V současné době se rozesílá 266 výtisků do Libáně, Starých Hradů, Sedlišť, Bystřice a dalších obcí obvodu libáňské pošty, 120 výtisků putuje do Prahy, 69 výtisků má místo určení Jičín, 33 Mladou Boleslav, 20 Dětenice a okolí, 18 Jablonec nad Nisou, 17 Hradec Králové, 14 Liberec, 12 Sobotka, 9 Kopidlno, 8 Dolní Bousov atd.

Pozvánkou s obrázkem Starých Hradů oznamoval družstevní klub Vesna z Libošovic zájezd na náš zámek. Plný autobus zájemců přijel 26. března; v ještě zimních podmínkách si prohlédli všechny prostory a návštěvu Starých Hradů zakončili v zámecké restauraci.

Jubilejní 10. ročník pochodu rodičů s dětmi, který pořádá SRPŠ při základní škole Libáň, vedl 7. 5. 1988 i přes Staré Hrady a Sedliště.

Letošní kursy šití, které pořádal Český svaz žen v Libáni, vedla Eva Kůželová ze Sedlišť.

Obě ZO Svazu požární ochrany ve Starých Hradech i v Sedlištích uskutečnily v dubnu úspěšný sběr starého železa.

Manželé Ariana a ing. Aleš Bučkovi z Prahy byli 15. dubna oddáni ve Starých Hradech a na svatební oznámení si nechali vytisknout reprodukci kresby starohradského zámku od národního umělce Cyrila Boudy. Přejeme hodně štěstí!

Kulturní kalendář: 4. 4. oslavil 55. narozeniny literární historik prof. Aleš Fetters, dlouholetý spolupracovník našeho časopisu. 9. 4.1903 se narodil zedník Jan Joukl, dlouholetý pracovník při obnově starohradského zámku. 25. 4. 1883 se narodil ve Hřmeníně univ. prof. Josef Kopal, přední český romanista. 8. 5. 1948 zemřel insp. Václav Fejfar, regionální historik našeho kraje. 19. 5. 1908 se narodil Josef Hanzlíček-Víchovský, básník Libáňska.

Naši jubilanti: 80 let se dožívá 9. 6. Božena Veselá z Voděrad, roz. Linhartová ze Sedlišť. 75 let oslavili 4. 6. Anna Šupolová a 11. 6. Jaroslav Švihovec ze Starých Hradů a 7. 6. naše věrná čtenářka prof. Milada Formánková z Prahy. 65 let byla 23. 4. Marii Karlové z Markvartic. Šedesátin se dožil 1. 6. Karel Hlaváč ze Starých Hradů. Padesátiny oslavily 14. l. Alena Zumrová ze Starých Hradů a 23. 4. Marie Táborská ze Sedlišť. Všem blahopřejeme!

Narození: u Toboříků v Sedlišti mají radost z další vnučky –18. 3. se narodila Eva Svítková z Jičína. – O dceru Evu se rozrostl 19. 5. také starobylý sedlišťský rod Linhartových.

Úmrtí: 15. 3. zemřel ve věku 75 let pan Václav Kříž ze Starých Hradů.


Místo pozvánky

8. července: vernisáž výstavy grafiky Zdeňka Kerdy (do 5. 8.) – promluví RNDr. Karel Samšiňák, CSc., recitují Ota Liška a Romana Sittová.

24. července: vernisáž výstavy obrazů a grafiky Denisy a Karoliny Mitášových – promluví básník Miroslav Holub. Po vernisáži beseda s Miroslavem Holubem a spisovatelem Františkem Stavinohou.

7. srpna: vernisáž výstavy obrazů a grafiky Aleny Kordíkové a Jana Holce (do 2. 9.) – zahájí PhDr. Petr Kmošek, CSc., zazpívá Jana Koubková.

20. srpna: vernisáž výstavy obrazů Jaroslava Klápštěho (do 16. 9.) promluví spisovatel Ludvík Kundera, recituje Jiří Adamíra. Po vernisáži beseda s přítomnými umělci.

4. září: vernisáž výstavy obrazů Jakuba Vinkláře (do 30. 9.) – zahájí Václav Heřman, po vernisáži bule s návštěvníky besedovat zasl. umělec Jaromír Hanzlík.

11. září: přednáška PhDr. Rudolfa Turka, DrSc., věd. pracovníka Národního muzea v Praze: Archeologické památky Libáňska.

18. září: vernisáž výstavy grafiky, obrazů a plastik Věry Vovsové, Františka Prágera a Svatopluka Machara (do 14. 10.), zahájí Viktor Doubek, recituje Lenka Rancová, po vernisáži bude následovat pořad Jitky a Věroslava Němcových Hudba doby F. L. Věka.

2. října: vernisáž výstavy grafiky Ladislavy a Ondřeje Pechových (do 11. 11.) – po vernisáži následuje beseda se spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou. Zahájí Jiří Tyller.

16. října: vernisáž výstavy obrazů a grafiky MUDr. Aloise Kafky k jeho nedožitým osmdesátinám. Po vernisáži následuje koncert sester Jeřábkových. Zahájí RNDr. Karel Samšiňák, CSc.


Z vašich dopisů

Marie Čížková, Mladá Boleslav: Listy starohradské kroniky jsou čím dál tím hezčí. Je znát, že pisatelům nevelí jen moudrost a rozum, ale také vřelé upřímné srdce. Hodně zdraví vám! Hodně zdraví i všem vašim čtenářům, kterým vaše Listy přinášejí sluneční paprsek do šerých všedních dnů!


Šlikové

hrabata z Passaunu a Holiče

(z Bassana a Weisskirchen)

Erb Šliků

Od roku 1638 patřilo starohradské panství Jindřichu Šlikovi. Tato bezesporu pozoruhodná osobnost patřila k 7. generaci původně měšťanské rodiny z Chebu, jež však v druhé známé generaci dosáhla velkého pozemkového majetku a r. 1437 hraběcí hodnosti především přičiněním bratrů Kašpara (postupně kancléře císaře Zikmunda, Albrechta II. Habsburského a císaře Friedricha III.) a Matese, uherského palatina.

Jindřich (†1650), zkušený voják, který bojoval v Nizozemí, Uhrách a Savojsku, se stal r. 1618 plukovníkem povstalých českých stavů a byl zajat jako Velitel moravského pluku na Bílé Hoře. Na rozdíl od ostatních příbuzných okamžitě přestoupil ke katolické víře a k císařské straně. Již roku 1623 byl jmenován generálem-zbrojmistrem ve Valdštejnově vojsku, o dva roky později byl zajat Jiřím Rákoczym, ale vyplatil se. Roku 1627 byl povýšen na polního maršála a po ukončení dánské války načas opustil vojsko. Avšak roku 1632 byl zvolen prezidentem dvorské válečné rady. Jeho zásluhy Habsburkové ocenili udělením Řádu zlatého rouna. Zastával i úřad moravského nejvyššího komorníka a od roku 1646 razil též vlastní minci. Panství Planou, Hauenstein, Měděnec, Kopidlno, Veliš, Staré Hrady, Záhořany a Kunštát měla původně dědit dcera Marie Sidonie († 1691, matka Anna Marie Alžběta ze Salmu), protože její bratr František Arnošt († 1675) měl být knězem. Ale již roku 1651 ho noviciát omrzel. Odprodal vzdálenější statky, ale rozšířil kopidlnské panství. Se dvěma manželkami Marií Markétou Ungnádovou z Weissenwolfu († 1661) a Helenou svob. paní Traudisch († 1700) měl kromě dcer syny Františka Josefa (nar. 1656, dědic majorátu Kopidlno –Staré Hrady), jehož manželství se Silvií Kateřinou Kinskou – †1713 – a s Annou Josefou Krakovskou z Kolovrat – †1771 – zůstalo bezdětné) a mladšího Leopolda Antonína Josefa (1663–1723). Ten svou významnou vojenskou a diplomatickou kariéru korunoval roku 1713 úřadem nejvyššího kancléře. Byl ženat s Klárou Rosalií z Kounic († 1693) a podruhé s Marií Josefou Vratislavovou z Mitrovic († 1737). Jejich syn František Jindřich (1696–1766) dědil po otci i po svém strýci. Získal hodnost nejvyššího maršálka a s Marií Eleonorou Lucií z Trauttmansdorfu († 1769, erbovní aliance těchto manželů je vymalována v hlavní lodi libáňského kostela) měl syna Leopolda Jindřicha (1728–1770), který zastával úřad viceprezidenta bankální deputace. Jako poslední razil do roku 1767 rodové tolary a dukáty. S hraběnkou Marií Antonií z Frankenberku měl tři syny, ale pouze Josef Jindřich (1751–1806), nejvyšší komorník Království českého a vyslanec v Mohuči a v Kodani se dožil dospělosti. S manželkou Filipinou Ludmilou Nosticovou († 1843) měl jediného dědice Františka Josefa Jindřicha (1789–1862), který bojoval v napoleonských válkách, účastnil se potlačení uherského povstání 1848–1849 a jako generál jízdy byl za rakousko-sardinské války roku 1859 v bitvě u Solferina. Je pochován v Libáni. Jeho jediný syn (z 1. manželk Marie Žofie z Eltzu – †1821 – 2. manželka byla Vilemína von Breur, † 1862) Jindřich padl již roku 1859 a zůstali po něm z manželství se Sofií von Riessenfels dědici Ervín a František.

Hrabě Ervín Schlik (1852–1906) zemřel po bezdětném manželství s hraběnkou Geginou z Hohenlohe. Fideicomisní panství Kopidlno–Staré Hrady pak přešlo po 268 letech vlády Šliků po kratším sporu do rukou hraběnky Weissenwolfové, panství Veliš–Vokšice a Jičíněves převzal Ervínův bratr hrabě František Schlik (1854–1925). S manželkou Bertou Roxerovou (1854 až 1925) měl syny Františka (1882–1963), jeho manželství s Marií Hoffmannovou (1891–1920), Pavlou Lambergovou (1887–1927) a Margaretou Reskou (1885–1966) zůstalo bezdětné) a Jindřicha Marii (1875–1957). Ten převzal otcův majetek a s manželkou Margaretou hraběnkou Thun-Hohensteinovou (1877–1968) měl 4 syny: Františka (1914) Zikmunda (1916), Jindřicha (1915) a Ondřeje (1917–1944) a dceru Marii (1921). František s manželkou Kunhutou Busseulovou (1921) mají děti Jindřicha Františka (1946, manželka Zdeňka Jílková, děti Jinřich a Veronika, Margaretu Terezii Marii (1949) a Františka Jindřicha (1952); Jindřich je konturem Řádu maltézských rytířů; Zikmund s manželkou Irenou Věrou Voborníkovou (1927) mají dcery Margaretu (1950, manžel Jiří Pospíchal, děti Dominik – 1971, Patrik – 1973 a David – 1985) a Ilonu (1954, manžel Vilém Hrnčíř, dcery Karolína – 1975 a Rita – 1984); Marie s manželem Josefem Buckem (1930) mají dceru Helenu (1960, manžel Š. Zajíček, dcera Tereza – 1980).

Krásně zhotovený rodokmen tohoto rodu zhotovený pro Ervína Šlika chová dnes kopidlnské muzeum.

viz oprava textu v č. 3/1988


Erb: Původním rodovým erbem je dnešní 2. a 3. pole čtvrceného štítu. Jsou červená se stříbrným klínem a v každé jeho části je kroužek opačných barev. V l. a 4. modrém poli se nachází zlatý lev držící v horních tlapách stříbrný kostel s červenou cihlovou střechou (Holič – Weisskirchen). Na stříbrném srdečním štítku drží dva červení lvi modrý sloup se zlatou korunou a zlatým podstavcem. Prostřední klenot: červený lev se zlatou korunkou. Krydla jsou vpravo modrozelená, vlevo červenostříbrná. Pravý klenot: rostoucí lev z l. pole mezi dvěma modrými křídly posetými zlatými lipovými lístky. Krydla zlatomodrá. Levý klenot: křídlo které opakuje figuru 2. pole, krydla jsou červenostříbrná.

Šlikovský znak je kromě Starých Hradů, o jehož dochování na zdejším zámku bylo již psáno, také vytesán nad portálem zámku v Kopidlně a na hlavním oltáři farního kostela tamže, nachází se samozřejmě i na pohřebním kostele Šliků ve Veliši, na špejcharu ve Střevači atd.

M. Fiala – J. Hrdlička


Menu