Logo L.S.K. 1983–96


Číslo 3Ročník VII.Září 1984


Sedmdesátiny pana učitele

Bylo kolem nich trochu ruchu a shonu, pan učitel byl dokonce nucen několikrát odložit montérky a zednickou lžíci a obléci se do slavnostního – ale vždy jen na chvíli, jinak práce na dokončování záchrany starohradského zámku pokračovaly normálně. Vždyť je to hlavně jeho zásluha, že zámek stojí a svou novou krásou láká k návštěvě. Kdyby uměl mluvit, byl by jistě prvním vděčným gratulantem a děkoval by Vladimíru Holmanovi, panu učitelovi v tom krásném obrozeneckém slova smyslu, za svou záchranu. Ale mluvit neumí – a tak alespoň poskytl své prostory ke slavnostním chvílím.

Již 24. června přišli přátelé Vladimíra Holmana na Staré Hrady v hojném počtu, aby byli přítomni vernisáži výstavy jeho obrazů a kreseb. Byla zde místopředsedkyně ONV s. Spoustová, předseda MNV Jiří Čuban, básník Jindřich Hilčr, redaktor Ivan Mikšovič, výtvarní umělci Jaroslav Bobek a Anna Poustová a mnozí další. Vyslechli úvodní slova básníka Jiřího M. Paláta a obdivovali se krajinářskému umění jubilantovu. PNP a OB vydaly k výstavě hezký katalog.

V dalších dnech přicházeli blahopřát návštěvníci výstavy, 28. června se ozval s gratulací Československý rozhlas a 10. srpna s. Chvalina z ministerstva kultury v Československé televizi, brigádou na zámku přišli popřát 28.–29. července trampové, ale hlavním dnem svátečním byla neděle 22. července, kdy se na počest narozenin V. Holmana uskutečnil koncert houslisty Čeňka Pavlíka a klavíristy Ivana Klánského. Před zahájením koncertu předali jubilantovi předseda ONV s. Miroslav Bartoň a ideologický tajemník OV KSČ s. Vladislav Růžek čestná uznání rady ONV a OV KSČ v Jičíně. Kromě nich přišli osobně blahopřát zasl. umělec Jiří Winter-Neprakta, básníci Jaroslav Moucha a Jiří M. Palát redaktoři Dagmar Štětinová, Olga Šumberová a Vladimír Sůva a jiní.

V koncertním sále zámku, vyzdobeném nádhernou kyticí sedmdesáti karafiátů, přivítal hosty Karol Bílek, poblahopřál panu učitelovi a předal mu dar osvětové besedy – více než dvousetstránkový rukopisný blahopřejný sborník, do něhož přispělo na 120 přátel Vladimíra Holmana články, básněmi, kresbami i fotografiemi. Některé příspěvky postupně uveřejníme v našem časopise, vždyť mezi autory sborníku jsou i básníci J. Hilčr, J. Moucha a J. M. Palát, spisovatelé Z. a V. Adlovi, O. Dub, F. Kožík, M. Kubátová, L. Stehlík a L. Tomek, herci M. Horníček, J. Charvátová, J. Němeček, výtvarníci J. Bobek, S. Holý, A. Chmelík, M. Janků, J. Kalousek, V. Komárek, S. Konečný, V. Kopecký, R. Oleriny; D. Renertová, S. Roule, J. V. Scheybal a J. Svobodová, z vědeckých pracovníků J. Janáčková, P. Křivský, R. Kvaček, V. Ruda, K. Samšiňák a S. Winters atd.

Samotný koncert byl opět ukázkou vynikajícího umění Čeňka Pavlíka i Ivana Klánského a byl nejvýznamnější akcí Roku české hudby na Starých Hradech.

V jubilejní den 23. července přijeli blahopřát ještě zástupci Památníku národního písemnictví J. David, M. Krulichová a J. Wagner, za ONV a Okresní kulturní středisko se dostavil Pavel Hlaváč, za památkáře dr. Jaroslav Wagner.

A nesmíme ve výčtu gratulantů zapomenout, že "až do domu" přišli popřát vše nejlepší zástupci MNV, MO KSČ, občanského výboru a sboru pro občanské záležitosti s. Sitová, Pavlíčková a Plecháč. A že blahopřejný dopis přišel i z ministerstva kultury.

Oslavy ukázaly, jak si celá naše společnost váží práce našeho pana učitele Vladimíra Holmana. A tak i my z osvětové besedy a redakčního kroužku se připravujeme s gratulací a s upřímným poděkováním za všechno, co až dosud vykonal.

K. B.


Další div světa

Při svých reportážních cestách po světě jsem měl možnost vidět Čínskou zeď, pyramidy v mexickém Teotihuacanu, indický Tádžmahál a zámek ve Starých Hradech, který přežil díky Vladimíru Holmanovi, neboť "Zámek, který měl vyletět do povětří" – jak se jmenovala reportáž, kterou jsem s láskou psal o začátcích rekonstrukce – je dnes zachován, zveleben a ve své paměti počítám výdrž Holmanovu k divům světa!

Rudolf Křesťan, reportér Mladého světa


Mozolná ruko – budiž požehnána

Pan učitel ze Starých Hradů – člověk kladně neklidný, který, ať byl kde byl, všude po sobě zanechal trvalou pěknou památku. Ale nejkrásnější nechá ve Starých Hradech, kde doslova z hlíny a trosek, za spolupráce starých, dobrých, obětavých řemeslníků, vybudoval svým umem a prací svých mozolných rukou tento monumentální komplex budov zámku.

Jeho ruka dovede uchopit nejen lopatu, fanku a krumpáč, ale zná i jemnější nástroje – milovaný štětec, tužku, pero. A výsledek? Opět krásný – mnoho obrazů, črt, kreseb, které potěší oko každého diváka.

Když se tak dívám na vše, co jeho ruce vytvořily, v duchu si říkám s Václavem Šolcem: "… mozolná ruko, budiž požehnána!"

Drahomíra Bílková-Kyzivátová


Svědectví tvořivé pospolitosti

Kdyby mně pan učitel Holman dal za úkol; abych stručně vyjádřil, co pro mne znamenají Staré Hrady, hledal bych slova, která mi nejvíce vyjadřují polidšťování života. Třeba obětavost a ušlechtilost a sounáležitost. To vše totiž rozhodlo, že Staré Hrady mají i dnešek a budoucnost, že nepaří jen minulosti.

Je dobře, že početné stavební deníky zanechají paměť na jejich obnovu. Nebudou tak zapomenuti lidé, kteří se o ni zasloužili – na prvém místě Vy, pane učiteli. Ale jen my, současníci, můžeme posoudit neobyčejnost činu, který se tu naplňuje. V upachtěném čase nenasytitelného sobectví myslel někdo na obecné, na kontinuitu věků, na potřebu uchovávat práci a krásu a zmnožovat je. Proto na mne Staré Hrady působí jako svědectví tvořivé pospolitosti; jsou mi posilou, když začínám pochybovat o smyslu vlastní práce, jsou zeyerovským douškem vody čisté, bez níž srdce okorává. A jsou takovými i proto, že tam žijí a pracují dobří lidé. Nebylo by tomu bez Vás, pane učiteli! Děkujeme!

doc. Robert Kvaček, CSc.


Minipovídání

Nedávno u nás vypukl požár. Najednou každý vylezl ze svého úkrytu, ze svého JÁ, aby přispěl k záchraně společného. Je to trochu troufalé přirovnávat Vás, pane učiteli k přírodní katastrofě. Ale je to tak. I Vy jste jistý druh požáru, který kolem sebe šíří proud jisker. Některé z nich uhasínají, jiné vznítí v lidech lásku a potřebu vykonat něco – něco velkého, co by přetrvalo věky.

Tak to bylo i se mnou. I ve mně Vaše jiskra vzbudila lásku ke Starým Hradům, kam se budu stále vracet. Děkuji Vám i za další pokolení, za nesmírnou životní sílu, kterou rozdáváte kolem sebe. A přeji Vám z celého srdce, aby Vám vydržela co nejdéle!

Milena Bretová-Droznová


Před patnácti lety

Bylo to 23. dubna 1969, kdy jsme poprvé přijeli do Starých Hradů, abychom si prohlédli zámek, který byl nabídnut Památníku národního písemnictví jako depozitář pro jeho literární archív.

Prostory, které měl literární archív ve strahovském areálu, byly dávno přeplněny, jeho fondy se rychle rozrůstaly a potřeba nových depozitářů byla tím naléhavější, že archív měl v roce 1968 převzít delimitacemi větší archívní celky z Ústavu pro českou literaturu ČSAV a z dokumentačního oddělení Památníku. Aby se vyřešila otázka úložního prostoru, bylo navrhováno postavení depozitáře v kvadratuře před studovnou literárního archívu a byl také vypracován projekt výstavby podzemních depozitářů pod Filozofickým sálem Strahovské knihovny; oba projekty však zamítl Státní ústav památkové péče, střežící historickou hodnotu areálu. Památníku nezbývalo, než aby hledal prostory pro uložení fondů mimo Prahu. Objekty, které nám byly nabízeny a které jsme v letech 1968–1969 prohlédli, byly pro uložení archiválií naprosto nevhodné. Byly buď vlhké, nebo v tak dezolátním stavu, že by byla jejich úprava vyžadovala náklady daleko přesahující investiční možnosti ústavu. Až někdy koncem března noku 1969 přinesla ekonomická náměstkyně paní Jiřina Jedličková tehdejšímu vedoucímu literárního archívu dr. Jaromíru Loužilovi zprávu o zámku ve Starých Hradech jako o možném depozitáři pro fondy literárního archívu. Zámek sice určil ONV v Jičíně pro jeho zchátralost k demolici, ale učitel Vladimír Holman, předseda MNV ve Starých Hradech, si prý usmyslel, že jej za pomoci spoluobčanů zachrání. Zpráva hovořila o tom, že záchranné práce postupují pro malé finanční fondy, které má MNV k dispozici, velmi pomalu, avšak houževnatost učitele Holmana a obětavá práce řemeslníků, vesměs důchodců, že již přinesly výsledky: zámecká budova je zastřešena, je obnovena konírna a pronajata Plastimatu, zámecká budova při vstupu do nádvoří se upravuje pro kulturní dům, jehož provaz by měl v nejbližší době zajistit finanční příspěvek pro další záchranné práce.

A tak jsme se vypravili ve středu 23. dubna 1969 poprvé do Starých Hradů: ekonomická náměstkyně Jedličková, stavitel Libš a já. Když jsme na Strahově nasedali do auta, prorokoval náš řidič Miroslav Vojtíšek, obeznámený se situací, že se vydáváme na zbytečnou cestu. Ani my jsme si od ní mnoho neslibovali.

Setkání s předsedou MNV Vladimírem Holmanem bylo smluveno na devátou hodinu, ale my jsme vyjeli z Prahy brzy, abychom si ještě před schůzkou objekt prohlédli. První dojem byl velmi neutěšený. Při vstupu do zámeckého areálu jsme se brodili blátem, pískem a maltou, zámecký prostor nebyl uzavřen, většina místností byla bez oken, zdi nebyly omítnuty, ve východní obvodové zdi se táhla hluboká trhlina od okapu až do přízemí, stropy byly dílem zcela propadlé, místo schodů žebříky. A v této polozřícenině několik starých mužů a žen v pilné práci. Náš stavitel Libš všechno pečlivě prohlížel, hned si spočítal, kolik by bylo třeba investovat, aby se zřícenina proměnila v depozitáře, a když se dověděl, že pracovníci jsou důchodci ve stáří kolem sedmdesátky, nabyl přesvědčení, že obnova zámku je nereálná – a radil, abychom odjeli. Hovořili jsme však s důchodci – zedníkem Jouklem, Kejzlalem, bratry Macounovými a s několika dalšími, jejichž jména mi již vypadla z paměti. Poznali jsme, že jim obnova zámku skutečně leží na srdci a že jsou přesvědčeni, že se jim to podaří. Na vlastní oči jsme viděli, že pracují s nadšením, poctivě a vytrvale a že jim jde práce od ruky. Jejich nadšení se přeneslo na paní Jedličkovou i na mě. Vyprávěli nám o svém předsedovi, učiteli Holmanovi, který je pro záchranu zámku získal. Mluvili o něm uznale a s jistým obdivem. Je prý to muž, který spojuje nadšení s řemeslnými znalostmi, vyzná se ve stavařině, rozumí devateru řemesel, je dobrý organizátor, ví, jak na to, aby prosadil, co si usmyslil. Staviteli Libšovi, který se k této chvále stavěl velice nedůvěřivě, argumentovali velmi konkrétně a zasvěceně. Věděli přesně, kolik jsou schopni udělat do konce roku, měli jasno v tom, jak bude práce postupovat, pověděli nám, že mohou zajistit svými silami i jiné řemeslné práce, že mají mezi sebou tesaře, mohou získat i elektrikáře, a práce že by šla ještě rychleji kupředu, kdyby bylo víc peněz.

Během naší rozmluvy přišel předseda MNV a učitel v jedné osobě – Vladimír Holman. Statný, energický padesátník, který přijel ze školy v Libáni, na níž učil. Nepřekvapilo ho, že jsme si objekt již prohlédli, ani to, že nás zastihl v rozhovoru s řemeslníky. Nedivil se ani, když mu stavitel Libš přednesl všechny své výhrady a celému jeho podnikání a plánům otevřeně vytkl nereálnost. Kolik už takových výkladů slyšel!

Provedl nás budovami, seznámil podrobně se svými plány obnovy, podal výčet příštích místností, ukázal nám zbořeniště gotické části hradu o níž prohlásil, že ji zrekonstruuje a získá tak další prostory, ukázal nám obnovenou konírnu a provedl nás prostorami budoucího kulturního domu. Prohlédli jsme si s ním i jižní křídlo zámku, které uzavírá prostorné nádvoří před zámkem, v němž si již představoval vhodné prostranství pro pořádání koncertů a divadla v přírodě. Ukázal nám i opuštěnou a zchátralou budovu v sousedství zámku, kde by prý mohly být jednou kanceláře a studovny. Všechno znělo v jeho představách slibně, našim uším však přece jen poněkud nadneseně, protože jsme věděli, že k realizaci takových plánů nestačí jen nadšení, ale že jsou třeba peníze a tvrdá práce. Kdybychom se však dohodli a kdyby se podařila obnova zámku, měl by tu Památník to, co tak naléhavě hledá – prostorné, suché depozitáře. Pro plány pana učitele Holmana a jeho kolektivu hovořilo nadšení, vůle zachránit zámek a bylo tu ostatně již vidět kus dobré, poctivé práce. Tak se postupně umenšovaly i výhrady stavitele Libše, a když se dověděl, že Holman stavbě nejen rozumí, ale že má odborného poradce ve svém otci, bývalém staviteli, nepřemlouval nás již k odjezdu. Šli jsme s předsedou do jeho kanceláře a začalo konkrétní jednání. Dověděli jsme se, že zámek je v majetku MNV, který provádí a bude provádět jeho obnovu, zčásti v akci Z. Po obnově si národní výbor zámek buď ponechá, nebo jej postoupí některé instituci, která o něj projeví vážný zájem. K obnovovacím pracím by však národní výbor potřeboval pravidelnou finanční pomoc, aby nebyl odkázán jen na částky, které jsou mu poskytovány z veřejných prostředků. Předseda nám navrhl, že by MNV pronajal Památníku místnosti v zámku postupně, jak budou upraveny, aby příjem z jejich pronájmu mohl použít k urychlení tempa dalších záchranných prací. Na naši otázku, kdy bychom mohli dostat k užívání první dva sály v jižním křídle, které byly rozestavěné, odpověděl, že již začátkem října, a počátkem noku 1970 by nám prý mohl předat klenutou místnost v mezipatře jižního křídla. Do konce roku 1970 slíbil dokončení dalších dvou sálů.

Jednání vyústilo v předběžnou dohodu, v níž se Památník národního písemnictví zavázal platit od 1. května 1969 MNV ve Starých Hradech nájem na konto dvou sálů v zámeckém areálu, a MNV přislíbil, že místnosti budou urychleně upraveny, aby tam v říjnu mohl literární archív stěhovat své fondy. Další prostory měl Památník převzít do nájmu posupně, jak budou dostavěny.

Předběžnou dohodu schválilo ředitelství Památníku i ministerstvo kultury a počátkem května ji podepsali na Starých Hradech zástupci tamního MNV a zástupci Památníku. A pan učitel Holman se svými pracovníky splnili slib: koncem září oznámil Památníku, že dva sály v jižním křídle jsou dohotoveny a připraveny k předání.

Ve čtvrtek 16. října 1969 jsme tedy jeli opět do Starých Hradů, tentokrát s vedoucím literárního archívu dr. Jaromírem Loužilem a s naší ekonomickou náměstkyní, a místnosti jsme převzali. O týden později, 23. října, jsme začali převážet do Starých Hradů archiválie. Kdo byl nejvíce překvapen rychlým spádem událostí, byl náš řidič Vojtíšek, který si musel přiznat, že byl špatným prorokem. Nyní nám ochotně pomáhal při stěhování fondů.

Během příštího půl roku byly oba sály zaplněny regály, krabicemi s archiváliemi; zaplněna byla i klenutá místnost v jižním křídle, kterou nám MNV předal počátkem roku, a jak postupovaly adaptační práce a my získávali další prostory, narůstaly ve Starých Hradech i archívní fondy. Netrvalo dlouho a bylo třeba pomýšlet na to, aby měly vlastního odborného strážce a správce a aby byla ve Starých Hradech také badatelská služba. Šťastnou shodou okolností nás upozornil dr. Karel Samšiňák na soboteckého rodáka, odborného archiváře Karola Bílka. Tak dostalo pracoviště literárního archívu PNP ve Starých Hradech od 1. července 1971 svého vedoucího, jehož pilnou prací se stalo vzorným archívním pracovištěm a Staré Hrady kulturním střediskem kraje místem výstav a koncertů, jak o tom snil při naší první návštěvě pan učitel Holman. Také Památník pořádá ve Starých Hradech konference archivních a muzejních pracovníků.

Patnáct let spolupracuje Památník s učitelem Holmanem a jeho lidmi, z nichž někteří mezitím odešli na skutečný odpočinek a jiní navždy – ti žijí ve vzpomínce živých již jen svou prací. Kdo viděl Staré Hrady před patnácti lety, těžko uvěří, že byly zříceninou. A kdo je viděl tehdy a navštíví dnes, jistě přisvědčí, že nemožné se stalo možným – nadšením a obětavou prací dobrých lidí. Staré Hrady mají svůj zámek, Památník pěkné prostorné depozitáře a výborného archiváře a pan učitel při stálé práci radost z díla obnovy. A my, staří pamětníci, přejeme jim všem do dalších let: vivant, crescant, floreant!

PhDr. Pavel Křivský


Josef V. Scheybal

Libáňsko a jeho lidová skulptura

(dokončení)
předchozí část

Zdá se, že i na tomto nápadu měl svůj podíl tatobitský Josef Zeman. Vlastenečtí rolníci z jičínských vesnic se však nespokojili jen s dobromyslnými lvy a hravými dětmi. V Březině pod velišským hřebenem jsme viděli dokonce vrata, jejichž pilíře byly korunovány sochami českých velikánů Jana Husa a Jana Žižky. Zdá se, že zde už působila nově zřízená hořická škola a její zdatní vyučenci.

Druhá polovina 19. století a počátek století dvacátého zaplavily venkov množstvím více či méně zdařilých historizujících i secesních plastik, pocházejících většinou z Vojic nebo také z Nové Paky. Už v roce 1819 vytesal vojický klasicistní sochař Ferdinand Kofránek sochu stojícího Krista trpitele pro vstup ke kostelu v Libáni. S Kofránkovým dílem se setkáváme na rozhraní osmnáctého a devatenáctého století na jičínském a novopackém venkově častěji. Tesal většinou kříže na vysokých zdobených podstavcích v tradičním barokním duchu. Po něm působil na Jičínsku ctižádostivý empirový sochař Jan Sucharda a po jeho smrti Janův synovec Antonín, zakladatel známé novopacké rodinné dílny suchardovské. Antonínova huť byla neobyčejně produktivní a dodávalo své artefakty celým severovýchodním Čechám. Vedle soch Jana Husa, sv. Václava a různých dalších světců jsou to i ústřední kříže na hřbitovech. Pro obec Střevač u Libáně vytesal v roce 1890 sochu svatého Václava. Často se na Sobotecku, Libáňsku a Jičínsku setkáváme i s pracemi produktivního vojického mistra Aloise Khuna. Jsou to většinou hřbitovní náhrobky s reliéfními postavami patronů zemřelých osob. V mladší době zde působil sochař František Bílek z Podhorního Újezda. Ten realizoval v roce 1925 podle Šalounova návrhu pomník Jana Husa pro Libáň. Rovněž zdejší pomník Karla Havlíčka Borovského je dílem hořického mistra, vytesal jej roku 1909 sochař J. Jedlička z Vojic. A v roce 1947 vytvořil pro Libáň vojický sochař František Vojáček památník obětem nacismu.

Perokresba Kalvárie v Sedlišti, od J. V. Scheybala.

Kalvárie v Sedlišti.

Nápis na Kalvárii v Sedlišti, od J. V. Scheybala.

Nápis na zadní straně Kalvárie v Sedlišti.

Kresby J. V. Scheybala

Jičínsko je přebohatou pokladnicí sochařského a kamenického umění. Pozoruhodné památky zde zanechalo zejména osmnácté a devatenácté století. Vedle vynikající kosmonoské dílny Jelínků a starších dílen turnovských působili v této oblasti i kameníci a sochaři z Hořicka a Novopacka, nejvíce však byl využíván výborný pískovec vojický. Zdejší městské i vesnické hřbitovy jsou nevyčerpatelným zdrojem překvapení; sem dodávali svoje práce převážně sochaři vyšlí z hořické a vojické školy, umělci pohybující se většinou na úrovni solidního řemesla.

Jičínsko má i mnoho náhrobků a památníků připomínajících nesmyslnou krvavou lázeň roku 1866. I ony zaujmou vnímavého turistu svými přebohatými tvary, opírajícími se obyčejně o tvarosloví historických slohů, zaujmou i nápisy; jmény a počtem padlých.

Važme si tohoto nesmírného plastického bohatství a chraňme je všemi prostředky. Měli jsme příležitost vidět, jak jsou jím překvapeni cizinci, jak mnozí z nich nám tuto pokladnici lidového tvůrčího ducha závidí. Přesto se podnes setkáváme s neúctou k němu; v těsném sousedství plastik jsou umisťovány sloupy elektrického vedení, kovové konstrukce autobusových čekáren, reklamní tabule, ukazatele cest, skříňky s informacemi i skládky odpadků (i když pod pokutou MNV zakázané), a nezřídka se vyskytují i případy svévolného poškozování. Překážkou této nekulturnosti není často ani zápis ve státním seznamu památek. Snad pomůže soupis, vydávaný v poslední době pod názvem "Umělecké památky Čech" Československou akademií věd, hlavně však musí pomoci občané sami trpělivou propagační a uvědomovací činností. Jedním z příspěvků chce být i tato informativní studie.


Výstavní síň starohradského zámku hostila po obrazech Vladimíra Holmana opět keramiku. Návštěvníkům se představila pražská sochařka Renata Oleríny výběrem ze svého díla od portrétů a užitkové keramiky (talíře, dózy, vázy) až po fotografie a modely svých monumentálních děl. Vernisáž se uskutečnila 29. 7. a zúčastnila se jí řada vzácných hostí včele s předsedou Spolku sběratelů a přátel exlibris RNDr. Karlem Samšiňákem, CSc., sochařem Sergejem Roulem a keramikem Václavem Černým.


Bohumil Slavík

Podzimní botanická vycházka do lesů východně od Sedliště

(Příspěvek ke květeně okolí Starých Hradů IV)

předchozí článek

Pozdní říjnové odpoledne mě přivedlo do lesů východně od Sedliště. Vpravo od cesty za posledními domky nad Kůželovými začíná háj, jehož okraj je lemován pestře zbarvenou paletou podzimního listí několika druhů keřů: temným nachem vyniká svída krvavá (Cornus sanguinea), dlouho zelený zůstává ptačí zob (Ligustrum vulgare), zeleň u dalších přechází v odstíny žluté a hnědé – krušina olšová (Frangula alnus), líska (Corylus avellana), hloh (Crataegus laevigata subsp. laevigata) a vrba jíva (Salix caprea). Vše protkávají bílé kmeny bříz.

Ocelově šedá obloha činí interiér dubohabrového háje za hradbou okrajových keřů málo přitažlivým. I když z bylinného podrostu a z keříků v přízemním patře už téměř nic nekvete, i tam je o pestrost postaráno různým zbarvením vegetativních částí. Střídá se tu ptačinec hajní čili velkokvětý (Stellaria holostea), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), borůvka (Vaccinium myrtillus), žindava evropská (Sanicula europaea), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), zběhovec plazivý (Ajuga reptans) a kostřava ovčí (Festuca ovina). Místy celé plochy porůstá břečťan (Hedera helix) a velmi hojná je i konvalinka vonná (Convallaria majalis), která místo jarních bílých květů nabízí jedovaté červené bobule. Hojnost semenáčků dubů vede naše zraky do korun stromů. Kromě dubu letního čili křemeláku a dubu zimního čili drnáku roste zde i buk, klen, jasan, osika a jeřáb.

Po přejití mezi polem a travnatým svahem vede cesta znovu do lesa na Bahnech. Převládají opět společenstva dubohabřin, navíc přibývá lípa malolistá. Habry jsou bohatě plodné, což v posledních letech v jiných územích a u mnoha jiných druhů stromů nebývá vlivem exhalací již tak časté. V přízemním patře je opět dosti hojný břečťan a ptačinec hajní, dále se vyskytují válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), jedovatý kopytník evropský (Asarum eurapaeum), čistec lesní (Stachys sylvatica), plicník tmavý čili lékařský (Pulmonaria obscura), jarmanka větší (Astrantia major), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), šťavel kyselý (Oxalis acetosa), prvosenka jarní (Primula veris), kokořík vonný (Polygonatum adoratum), ostřice lesní (Carex sylvatica), kuklík městský (Geum urbanum), a jahodník obecný (Fragaria vesca).

Podrost je bohatý, v podzimním období však bez jediného kvítku. Představa o tom, jak pestrá mozaika tu musí kvést na jaře, vábí a láká se sem vrátit. Blížící se soumrak je neúprosný, a tak údolím Bystřického potoka se vracím zpět k Sedlišti. Potok se proplétá mezi balvany, jeho ne zrovna nejčistší vody jsou na mnoha místech zadržovány padlými kmeny a množstvím větví a kamenu. Břehy porůstá olše šedá (Alnus incana), klen a blíže k obci i zplanělý jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), při zemi se rozkládají koberce břečťanu a kopytníku evropského, kapraď ostnitá (Dryopteris carthusiana=D. spinulosa), pitulník horský (Galeobdolon montanum), bika chlupatá (Luzula pilosa), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), česnáček obecný (Alliaria petiolata), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a hrachor jarní čili lecha (Lathyrus vernus). Lesy jsou v tomto ročním období smutné, zvlášť když se na obloze válejí šedé mraky a vítr shazuje další a další listí z korun stromu. Vycházím z lesa poblíž stavení Renčových. Lesní okraj u potoka je lemován porostem zasychajících obřích listů devětsilu zvrhlého (Petasites hybridus) a trsy léčivého kostivalu lékařského (Symphytum officinale).

V louce pod silnicí mezi křižovatkou na Hřmenín a Sedlištěm proti Baldovým se vytvořila malá mokřina, v níž se shromáždily některé rostliny z okolí. Je to opět ukázka, jak takové mikrolokality se mohou stát posledními útočišti květeny v kulturní krajině. Stojí zato takové ostrůvky (v některých případech to mohou být bažinky, jinde skalky, suché stráňky a jiné neplodné, těžko zužitkovatelné plochy) v krajině zachovat, mají nedocenitelný význam pro zachování mnoha druhů rostlin i živočichů. Ve výše zmíněném mokřadu se např. vyskytují z vyšších rostlin krtičník stinný čili křídlatý (Scrophularia umbrosa = S. alata), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), máta dlouholistá (Mentha longioflia), sítina sivá (Juncus inflexus) a sítina rozkladitá (J. effusus), karbinec evropský (Lycopus europaeus), léčivý tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), chmel otáčivý (Humulus lupulus), pcháč zeliný (Cirsium oleraceum), opletník plotní (Calystegia sepium) a kyprej vrbice (Lythrum salicaria).

Na nutnost ochrany květeny sedlišťských lesů upozornila již v souvislosti s jarním ničením porostů chráněných bledulí Jana Svobodová v 1. čísle loňského ročníku Listů starohradské kroniky. Nezbývá mi, než se k její výzvě plně připojit!

další článek


Bratr prof. Vladimíra Silovského

Ani v Tomanově Slovníku výtvarných umělců, ani v knížce Opuštěná paleta připravené v roce 1942 A. Birnbaumovou a V. Černou není zmínky o malíři a bratru prof. Vladimíra Silovského Ottovi Silovském, který zemřel před sedmdesáti lety, 11. května 1914, v Prostějově.

Otto Silovský se narodil 19. ledna 1887 v Libáni, studoval na reálce v Jičíně a po maturitě na Akademii výtvarných umění v Praze (v letech 1904 až 1909). Nejdříve navštěvoval přípravku prof. Vlaho Bukovace a pak pracoval ve speciálce pro. Vojtěcha Hynaise – patřil mezi jeho nejlepší žáky. Vynikal především jako portrétista. Namaloval už jako posluchač Akademie podoby několika členů rodiny Silovských i řady svých přátel. Na těchto raných pracech je patrný vliv Hynaisův, avšak jeho pozdější studie mají ráz volnějšího, odvážnějšího podání. V dalších letech se stal jeho oblíbenou technikou akvarel, jehož používal jak na portréty, tak i na motivy krajinářské, zejména z okolí Jičína. Po absolutoriu sloužil jako jednoročák ve Vídni a 16. 6. 1910 nabyl vysvědčení učitelské způsobilosti pro kreslení, modelování a měřické rýsování. V polovině září 1910 nastoupil na reálku v Prostějově, kde byl noblesním a laskavým učitelem svým žákům a také v profesorském sboru ústavu byl velmi oblíben. V dubnu roku 1914 těžce onemocněl, byl převezen do nemocnice, a 11. 5. toho roku zemřel. Je pochován na prostějovském hřbitově.

V době jeho působení v Prostějově studoval (od roku 1911) jeho bratr Vladimír v Zagrebu u prof. Grnčice. Jak mi osobně sdělil, zůstával v Dalmacii přes prázdniny a tak se stalo, že se až do roku 1914 s Ottou nesetkal. Do Prostějova jezdil až v letech třicátých, provedl dva portréty střední velikosti a celou řadu malých grafických listů (novoročenky). Mimo to do dvou grafických alb "Prostějov" a "Okolí Prostějova" vyryl dva grafické listy.

Josef Glivický


Zasedání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost literárního archívu Památníku národního písemnictví se uskutečnilo ve Starých Hradech 20. června. Byli přítomni zástupci Archívní správy ministerstva vnitra, Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, Moravského muzea v Brně, Památníku Petra Bezruče v Opavě, filozofické fakulty Univerzity Karlovy atd. Kromě vlastního jednáni si prohlédli zámek i pracoviště LA PNP.


Staré Hrady v tisku

– Mikolášek Vladimír: Krása zrozená z obětavosti lidí. Lidová demokracie 21. 7. Rozsáhlý článek o historii i přítomnosti starohradského zámku.

– Jansová Dana: Od hradu k zámku. Zápisník 84 č. 14. Článek o obnovu zámku ve Starých Hradech.

– Sedmdesátiny Vladimíra Holmana připomněly Národní výbory č. 30/84 (článek V. Mikoláška Splněný sen k narozeninám), Pochodeň 20. 7. (článek V. Mikoláška O krásné pošetilosti, která se stala skutkem), Zemědělské noviny 23. a 24:– 7. (článek Olgy Šumberové Sedmdesát karafiátů), Předvoj 20. 7. (článek Jiřího Štála Na straně 118…, Svobodné slovo 21. 6. (článek Adama Jista Výstava na Jičínsku). Menší zprávy o jubileu i o koncertu Čeňka Pavlíka a Ivana Klánského otiskla Pochodeň 3. 6. a 19. 7. a Svobodné slovo 23. 7.

– Dalším výstavám ve Starých Hradech věnovaly pozornost Předvoj 8. 6. a Večerní Praha 29. 5. (Hana Jiroutová), Pochodeň 7. 8. a Svobodné slovo 3. 8. (Renáta Oleriny), Rudé právo 6. 7. a Pochodeň 4. 7. (poštovní známky k Roku české hudby ze sbírky Adolfa Langera).

– K loňským starohradským kulturním akcím se vrátil časopis Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé č. 15 (scénické pásmo Oty Duba Vavřín a růže) a Chatař č. 6/84 (výstava loutek a hraček manželů Lhotákových).

– 150. výročí narození Karla Poláka věnovaly pozornost Předvoj 8. 6., Zemědělské noviny 3. 7., Pochodeň 3. a 6. 7. a Lidová demokracie 17. 7.

– Vztahu Arnošta z Pardubic ke Starým Hradům si povšiml Český zápas č. 25/84.

– Zajímavosti z práce LA PNP ve Starých Hradech publikovaly Pochodeň 28. 6. a Zpravodaj Budovcovy župy 6/84.

– Pokračující obnovu starohradského zámku komentoval příznivě Předvoj 22. 6. a 6. 7.

– Na turistickou přitažlivost Starých Hradů upozornila Pochodeň 12.6. a. Svobodné slovo 30. 7.

Čtení o Národním divadle (Odeon 1984, 416 s.). Již ve 2. vydání vychází reprezentační publikace o naší první scéně. Na s. 90 tu najdeme i ·zmínku o Starých Hradech, kde je v LA PNP uložena písemná pozůstalost prvního ředitele Národního divadla F. A. Šuberta. Snad jako ocenění záchrany zámku je však naše obec pojmenována Nové Hrady.

Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká od defenestrace k Bílé hoře: (Svoboda 1984, 452 s.). V dalším svazku edice našich nejdůležitějších kronik se na s. 113 a 392 dočteme i o paní Johance Pruskovské, majitelce Starých Hradů.


Drobné zprávy

Místo pozvánky: 30. 9. ve 14 hodin bude v zámku vernisáž výstavy Milady Zubaté a dalších absolventů sochařské školy v Hořicích; po vernisáži se bude konat koncert pěveckého sboru HRON z Náchoda. – 28. 10. ve 14 hodin zahájíme výstavu obrazů akad. malířky Věry Bouchnerové-Staňkové.

Ke 40. výročí Slovenského národního povstání uspořádala naše osvětová beseda výstavku publikační činnosti Matice slovenské z Martina. Časopisy, fotosoubory, soupisy literárních pozůstalostí a další publikace nám dovolily nahlédnout např. do života národního umělce Laca Novomeského, do historie Matice slovenské a její bohatá práce.

Zajímavým příspěvkem k Roku české hudby byla výstava poštovních známek s hudební tématikou ze sbírky pana Adolfa Langra z Prahy. Expozice zachytila chronologicky naše známky s těmito náměty včetně obálek prvního dne vydání a těšila se značné pozornosti návštěvníků. Dík patří panu Langrovi za ochotné zapůjčení vzácné sbírky.

Dětský den uspořádaly 1. 7. na hřišti v Sedlišti občanský výbor a dozorčí výbor Jednoty. Téměř 30 dětí se účastnilo různých závodů a soutěží, které vymyslela a vedla Laďka Plíšková. Bylo to radostné a zdařilé dopoledne.

Kulturní kalendář: 6. července 1984 uplynulo 150 let od narození herce Karla Poláka, rodáka ze Starých Hradů. Tento spolužák Jana Nerudy a přítel Josefa Kajetána Tyla, dlouholetý člen Prozatímního divadla v Praze a různých kočovných hereckých společností, není zapomenut nejen ve svém rodišti, ale hlavně zásluhou JUDr. Svatopluka Volfa a spisovatele Adolfa Branalda se jeho jméno znovu pevně dostává do povědomí české kulturní veřejnosti. Škoda, že z technických důvodů nemohla být k jeho letošnímu výročí odhalena pamětní deska na zámku.

Dokončení studií: Paní Ladislava Hazdrová-Švecová z Libáně dokončila studia na pedagogické fakultě v Hradci Králové a byla dne 5. 7. 1984 slavnostně promována. Blahopřejeme!

Významná životní jubilea oslavili v uplynulých dnech dobří přátelé Starých Hradů: 10. 7. bylo 60 let akad. malíři Jaroslavu Mrvovi z Hradce Králové, 16. 7. se dožil osmdesátin doc. PhDr. Ludvík Páleníček, DrSc., a 22. 7. oslavila 65. narozeniny spisovatelka Věra Adlová. Všem srdečně blahopřejeme!

Naši jubilanti: 75 let oslavila 1. 8. paní Anna Mikolášková ze Starých Hradů. 65 let se dožila 20. 7. paní Marie Linhartová, 7. 8. paní Anna Najmanová, 17. 9. paní Růžena Plíšková a 21. 9. paní Anna Holmanová ze Sedliště. 60 let bylo 29. 8. panu Františku Kubíkovi a 6. 9. paní Marii Javůrkové ze Starých Hradů. Padesátiny oslavili 1. 8. paní Marie Hlaváčová ze Starých Hradů a 20. 9. pan Otakar Rohlíček ze Sedliště. Všem srdečně blahopřejeme

Narození: 23. 6. se narodil Petr Svítek ze Sedlišťě, vnuk manželů Toboříkových. – Také Švorcovi ze Starých Hradů mají od 25. 6. vnuka Tomáše Kučeru. – 21. 8. se rozrostla chalupářská rodina Moravcových ze Sedliště o dceru Janu. – Všechny děti srdečně vítáme do života.

Rok 1984 byl významný pro život slečny Ivany Štěpánkové z Markvartic, která po několik let pomáhala při práci na obnově zámku ve Starých Hradech a působila brigádně i na pracovišti literárního archívu. Nejprve dokončila studia archivnictví na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně a měla 12. 7. 1984 promoci, načež 25. srpna vstoupila do svatební síně starohradského zámku, kterou pak opustila jako manželka ing. Jiřího Růžičky z Brna. Srdečně blahopřejeme!

Sňatky: 16. června 1984 uzavřeli v Praze na Vyšehradě sňatek paní Jitka Dubská ze Starých Hradů s MUDr. Andrejem Romanem.

Restaurace RaJ ve Starých Hradech prožila letos obtížné období. Po odchodu manželů Herrmannových vedl provozovnu Václav Jelínek, který ovšem měl stále zavřeno, odmítal svatební hostiny, jídlo pro zájezdy atd. Teprve od června nastal radikální obrat k lepšímu, když se vedení ujala Květa Klapačová ze Starých Hradů. Přejeme jí mnoho úspěchů!

Úmrtí: 21. 7. 1984 zemřel v Hradci Králové PhDr. Jan Ort, literární vědec, překladatel a častý návštěvník Starých Hradů. Čest jeho památce!


Menu