Logo L.S.K. od r. 1996


Číslo 1Ročník XXI.Březen 1998


Příběhy

Otakar Rydlo

Mráz štiplavý
jako česnek
vypaloval z paměti
u krbu
příběh za příběhem

Jeden zbyl
jako rmut
na dně sklenky

Druhý
jako kramářská píseň
z minulého století

A kolik jich paměť
pohřbila
pod loňským sněhem

Kolik jsme jich
dávno oplakali
jako nesplněných slibů
od milenky

A kolik jich s vínem hřálo
jak slunce
v podletí

Z knížky veršů Barokní krajiny

Autor, pronásledovaný po r. 1968, se narodil 4. 6. 1925 ve Velkém Vřešťově, žije v Brně. Známý novinář, spolupracuje i s naším časopisem.


Pracoviště LA PNP Staré Hrady v roce 1997

Rozvoj starohradského pracoviště literárního archivu Památníku národního písemnictví pokračoval i v roce 1997. Pracoviště bylo posíleno o jedno systemizované místo, které obsadily na neúplné pracovní úvazky z mateřské dovolené navrátivší se Magdalena Šrůtová a Mgr. Jana Šimáňová z Dolního Bousova. Ostatní zaměstnanci (Eva a Karol Bílkovi, Liběna Šolcová, příslušníci ostrahy a uklizečka) zůstali v nezměněném pracovním poměru. Krátkodobě zde byli na praxi nebo na brigádě studenti různých středních škol, kteří vykonali velký kus práce (Eva a Jitka Bílkovy a Helena Havlíková z Lepařova gymnázia Jičín, Eva Flanderková, Radim Gröger, Jaroslava Steinbauerová a Andrea Volencová z gymnázia Liberec), stejně jako vysokoškoláci Jan Bílek ze Sobotky, Martina Mašínová z Mladé Boleslavi, Martin Mikolášek z Libáně a Olga Štěpánová z Lomnice nad Popelkou a paní učitelky Irena Škodová z Libáně a Ilona Pšeidová z Kladna. Pracoviště získalo velkou záštitu v osobnosti PhDr. Naděždy Macurové, nové vedoucí literárního archivu Památníku národního písemnictví.

Celkem bylo na pracovišti koncem roku 1997 uloženo 1416 archivních fondů ve 23 410 kartonech. Spolu s dalším archívním materiálem to představuje více než 4,2 km archiválií. V tomto roce přibylo téměř 500 kartonů, mj. písemnosti Jiřího Dienstbiera, Josefa Knapa a Spolku českých bibliofilů.

Zpracováno bylo 70 fondů, což znamená 29.289 archivních jednotek uložených ve 220 kartonech. Další fondy byly rozpracovány.

Pracoviště navštívilo celkem 97 badatelů, z toho 8 cizinců (z USA, Německa, Slovenska a Ruska), kteří vykonali celkem 340 badatelských návštěv. Řada dotazů byla zodpovězena písemně nebo telefonicky. Do centrální badatelny do Prahy bylo odesláno 339 výpůjček.

Starohradské pracoviště LA PNP si prohlédlo 5 odborných exkurzí (studenti historického semináře gymnázia v Mladé Boleslavi, studenti PF Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, FF Univerzity Karlovy v Praze a PF UJEP Ústí nad Labem). Celkem zde bylo 4486 návštěvníků zámku a zdejších kulturních akcí, mezi nimi řada herců, výtvarníků, spisovatelů, novinářů, politiků atd.

Ostatní pravidelné úkoly zůstávaly stejné jako v minulých letech. Jen pro upřesnění představ o rozsahu kulturní práce uvádím, že ve spolupráci s místní osvětovou besedou bylo na zámku uspořádáno 13 výstav, 5 koncertů, 1 recitační pořad, 2 besedy a 1 loutkové představení. Rovněž byla vydána 4 čísla Listů starohradské kroniky v nákladu 900 výtisků, pracovníci přednesli 6 přednášek, napsali 26 článků a 1 brožuru, edičně připravili 4 knihy, zasedali v 5 redakčních radách atd.

Nejvýraznější změnou, kterou zaznamenala veřejnost i sdělovací prostředky, bylo otevření nově instalovaných pracoven spisovatelů Elišky Krásnohorské a Aloise Jiráska 2. září 1997 za četné účasti představitelů politických i kulturních orgánů a institucí. Spolu s již dříve otevřenou pracovnou Jaroslava Vrchlického se tak zvýšila atraktivnost zámku pro návštěvníky.

A pro archivní pracoviště je důležité, že obecní úřad Staré Hrady začal koncem roku upravovat pro archiv další rozsáhlé prostory v předzámčí, neboť dosavadní depozitáře se velmi rychle plní …

Karol Bílek


Inspirační cesty

Alois Jirásek podnikal k získání podkladů ke své bohaté tvorbě mnoho cest. Byla to zvláště prázdninová putování za poznáním, aby se seznámil s místy, která následně zařadil do svých literárních prací. Nemohl proto vynechat ani Podblanicko, které mu bylo bohatým tvůrčím zdrojem. Při cestách železnicí na jih jen projížděl Benešovem. Svoji výletní skupinku nazýval "procházkovou nedělní společností" a nejčastěji ji tvořili básník Jaroslav Vrchlický, pozdější prof. MUDr. Josef Thomayer (který publikoval pod jménem R. E. Jamot) a spisovatel Alois Jirásek. Při výletech se vždy nejednalo jen o poznání. Zvláště po zimě bylo přátelské trio lačné pochodů ve volné krajině, ale jak dokládá Thomayer, Vrchlický rozuměl vycházkám trochu jinak a spojoval výlety s posezením v hostinci.

Dnes se budeme věnovat putování Aloise Jiráska po místech, která leží na benešovském okrese, z jiného pohledu, než bývá zvykem. Jiráskovu tvorbu vycházející z podblanických reálií zmínila Jana Tywoniaková na stránkách Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka 7/1966, 9/1968, 10/1969 a 24/1983. Souhrnně pak v článku Alois Jirásek a Podblanicko v týdeníku Jiskra č. 10 z 9. března 1990. Ve svých záměrech vycházím ze Zápisníků Aloise Jiráska archivovaných v Památníku národního písemnictví na pracovišti ve Starých Hradech. V Zápisnících zaznamenává Jirásek heslovitě prameny, dojmy a nálady. Jeho rukopis zde často přecházel do osobitých zkratek, až svébytného těsnopisu. Jirásek od mládí rád a dobře kreslil. Tato dovednost mu nejednou sloužila v jeho přípravách k literárním dílům. Svědčí o tom právě Zápisníky. Dále je zde mezi krajinnými motivy Blaník a v řadě architektonických objektů nalézáme nejspíše Střezimíř. Záznamy si Jirásek v Zápisnících při zpracování postupně odškrtával nebo je jinak znehodnocoval.

První Jiráskovou doloženou cestou, která nás zajímá, je návštěva Chotýšan 7. dubna 1891. Absolvoval ji sám, z nádraží v Benešově, když se přijel poklonit památce znamenitého vlastence Jana Jeníka z Bratřic. O této cestě píše ve IV. ročníku Zvonu v roce 1904. V okolí Chotýšan mu učaroval pohled na Blaník, kam se vypravil 28. června 1891 s již uvedenými přáteli. Zde si prohloubil podněty ke Starým pověstem českým, se kterými se setkáme samostatně. V Louňovicích pod Blaníkem našel Jirásek podklady k románu Proti všem. K poznání dalších událostí roku 1420 přispěla cesta z Benešova na Konopiště a přes Pomněnice a Mrač do Poříčí nad Sázavou. Tuto cestu absolvoval 21. srpna 1893.

Stejně jako bájný Blaník Jiráska okouzlil vlastenecký důstojník Jan Jeník z Bratřic, kterému věnoval pozornost od třetího dílu rozsáhlého obrazu národního obrození, románu F. L. Věk. Je pravděpodobné, že při Jiráskově snaze po vylíčení autentického prostředí při opakovaných návštěvách Táborska, navštívil také Jeníkův rodný Radvanov i zámeček ve Střezimíři. Určení kresby v Zápisnících je v dnešní době obtížné, když je důvodem skutečnost, že obě budovy byly po první světové válce přestavěny. Jestliže můžeme říci, že cesty téměř vždy předcházely dílu, v daném případě byl na počátku postup obrácený. Jirásek nejdříve popsal Jeníkovu osobnost z Bohemik a z archiválií (Z pamětí českého důstojníka 1779–1799; vydáno 1904) a cestu za Jeníkem asi uskutečnil až v letech 1905 nebo 1906. Další dílko o Janu Jeníkovi vzniklo těsně před válkou (O panu Jeníkovi, 1903) a půvabný obrázek ze zámečku Střezimíř vyšel v souboru povídek Písničky a jiná próza v roce 1916.

Poslední jeho doložená návštěva, kdy se sešli naposledy Jirásek, Thomayer a Vrchlický, byla 8. dubna 1910, jak zaznamenal Jaroslav Kvapil v knize vzpomínek O čem vím. Byla to poněkud smutná cesta do Stupčic, kde byl Jaroslav Vrchlický na léčebném pobytu v sanatoriu od 13. března 1910 do začátku října téhož roku. Putování jsme započali v Chotýšanech, kde také skončíme Jiráskovým věrným popisem: "U samého parku ve stínu chmurných, jehličnatých stromů za zdí hřbitov a prostřed něho starobylý kostel … Deska z červeného mramoru ve zdi označuje místo a latinský nápis nahoře hlásá, že ten památník postavil předrahým předkům svým Sigmund hrabě z Berchtoldů r. 1880. Nápisy kolem desky jsou české. Nahoře vlevo u hlav čteme: Jan Jeník rytíř z Bratřic (26. VII. 1845. … Zamyšlen vyjdeš z kostela na hřbitov. Za ním, za jeho zdí, v obzoru pásma lesů zamodral se Blaník. Tajemné, významné pozadí. Jeho zjevem promodrá, projasní se chmurami duše. Blaník, výraz i útěcha pevné víry v budoucnost národa, kterouž bilo také věrné srdce "posledního z rytířů českých srdnatého plodu". Blaník jej hlídá ––

Jindřich Robl


V televizním cyklu Kronika česká, který připravují Ivana a Petr Čornejovi a Vít Vlnas, jsme v neděli 22. února 1998 viděli díl věnovaný Albrechtovi z Valdštejna. V další části 1. března jsme se seznámili i s osobností jiného starohradského pána, Jindřicha Schlika.


Má "setkání" s Arnoštem z Pardubic

Antifonář Arnošta z Pardubic, list 129

Asi by se hodilo, abych úvodem vzpomněl v souvislosti se svou specializací zejména Arnošta z Pardubic jako "úředníka", jinými slovy jako reformátora centrální české církevní správy v souvislosti resp. v návaznosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Tato Arnoštova aktivita je opravdu podstatná nejen pro dějiny pražské (arci)diecéze, ale pro celý český stát a ovšem českou historiografii, jež by bez znalosti těchto pramenů měla podstatně ztíženou roli. Nechci tím ovšem říci, že ji má v důsledku toho lehkou.

Stejně tak by se hodilo, abych konstatoval Arnoštův význam pro vývoj české liturgie a literární kultury vůbec v důsledku péče o dobrý stav liturgických knih a písemné kultury zvláště, a to i v souvislosti s jeho funkcí kancléře pražské univerzity. To jsou ovšem věci obecně známé, věci, které mohou podepsat všichni, kteří se odborně uvedeným obdobím zabývají. Začnu ale jinak.

Moje první bližší setkání s Arnoštem z Pardubic bylo poněkud odlišné. V době mých studií, resp. spíše na jejich počátku – bylo to na samém počátku padesátých let – jsem se po nepříliš úspěšné snaze podílet se na semináři prof. Chaloupeckého, jenž zemřel ještě v průběhu onoho semestru ((22. listopadu 1951) – věnoval spíše "seminářům" v pražských antikvariátech, tehdy překvapivě poměrně bohatě zásobovaných starší "buržoazní", byť už mírně cenzurovanou literaturou. Leccos jsem ze svých ne právě bohatých zdrojů zakoupil, daleko více prací mi však prošlo rukama, a tak mi v paměti zůstalo mnoho užitečného vědění i pro léta následující včetně mého návazného působení pedagogického. A tak mi přišla do rukou i monografie Václava Chaloupeckého o Arnoštu z Pardubic, kterou jsem ovšem odnesl domů; myslím, že to bylo v antikvariátu v ulici 28. října a účet mi vystavoval takřka legendární pan Přib, jehož království bylo hned při vchodu po pravé straně. Chci tím říci, že se mi tehdy mé nepříliš velké znalosti o Arnoštovi jako významném církevním i politickém hodnostáři podstatně prohloubily (na rozdíl od dnešních možností jsem tehdy každou získanou knihu také pokud možno vzápětí přečetl). A mohu říci, že moje sympatie k němu rostly, tím spíše, když se mé znalosti prohlubovaly, jak k tomu přistupovaly záhy knihy Šustovy a pak biografie Vyskočilova a ovšem i další. Arnošt se mi tak stále konkrétněji ukazoval jako jedna z klíčových a sympatických osobností českého státu, i když při mých pozdějších, už vlastních studiích se mi zdálo a zdá dosud, že řada jeho obecnějších aktivit zůstává poměrně důkladně zraku nezasvěcence – a kdo z nás je zasvěcenec! – skryta. Nechci tím mluvit o nějaké "adoraci", neboť je třeba si vždycky – byť se to ne vždy dostatečně daří – zachovat odstup jak k osobám sympatickým, tak i k těm, které tak badatele neoslovují.

Po letech jsem pak měl možnost pracovat v kladském farním archivu, chovajícím i část rodinného archivu pánů ze Staré resp. z Pardubic, i když některé z klíčových kusů historie rodu tehdy již nebyly na místě. Pocit bezprostředního kontaktu s minulostí při probírání se jejími relikty, ať to jsou listiny či jiné doklady, pro mne stále není pouhou rutinou. Nadto puklá Arnoštova tumba v kladském farním kostele, znemožňující dostatečně zřetelné zachycení Arnoštovy tváře, je pak předobrazem každé, ovšem marné, snahy pozdějších generací, dopátrat se všech podstatných rysů těchto osob. To neznamená, že bychom se o to neměli snažit, právě naopak. Znamená to tedy aspoň tolik, abychom se takové osobě snažili přiblížit, když už ji neumíme resp. nemůžeme pochopit v plnosti jejích aktivit. A tak nám také celostní obraz Arnoštův i jeho duchovního života, který pro mne nabývá stále dalších a hlubších rysů, zůstává stále nutně vzdálen. Tím více mne pak vede k hledání nových a nových cest, i když jejich konec je v nedohlednu. Nejde ani o míň ani o víc než o to, abychom nikdy nerezignovali, současně však nebyli spokojeni s dosaženým.

univ. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, DrSc.


Karel K. Chvalovský

Moje vzpomínky na libáňského kapelníka Josefa Kužela

Náš pan domácí

Bydlili jsme v Libáni v Kostelní ulici, v čísle 263. Byl to menší rodinný domek s prostorným dvorkem a pěknou zahradou s řadou ovocných stromů. Zahrada naši rodinu plně zásobovala zeleninou i ovocem.

Majitelem tohoto domku byl kapelník Josef Kužel. Ten bydlil v jiném svém domě, zařízeném polohospodářsky v Jičínské ulici. Pro nás chlapce, pro bratra Jarku a mne, byl kapelník Kužel prvořadě "panem domácím". Velmi rádi jsme střídavě s bratrem nosili "na prvního" panu domácímu činži. Ta obnášela deset korun za měsíc za celý objekt, tedy za domek, dvůr, na kterém byla ve zvláštní budově prádelna s předsíní, komora a dva prostorné sklepy. Byla to skutečná láce! Pravděpodobně k ní došlo z toho důvodu, že pan domácí, tedy kapelník Kužel, byl s otcem v úzkých přátelských stycích, jejichž základem byla hudba.

S činží nás posílala maminka. Bývala to papírová desetikoruna nebo pět stříbrných dvoukorun, kterým se tehdy říkalo postaru "zlatky", výjimečně to bývala i zlatá desetikoruna, které se říkalo také "dukát". Činži obyčejně přijímala manželka pana kapelníka, "paní domácí". Mám ji v živé paměti: větší, silné postavy, kulaté ruměnné tváře, vždy usměvavé. Pro nás kluky bylo nejdůležitější to, že vždycky měla předem již připravené "od cesty". Býval to zpravidla "pětník", niklový desetihaléř. Pětník měl jméno od toho, že se ještě za naší doby často počítalo postaru na krejcary, než se vžila korunová měna a haléře. Krejcar se počítal za dva haléře. Ten pětník byl tehdy pro nás kluky velký peníz, zvláště když bylo před posvícením nebo před poutí, kdy se očekával příjezd kolotoče, houpaček, střelnice, loutkového divadla apod. – Proto také jsme se s bratrem předháněli, kdo ponese činži. Nezřídka došlo i k bojům mezi námi. To však rázná naše maminka velmi brzy srovnala.

Pan domácí – varhaník

Kapelník Kužel aktivně spolupracoval v hudbě s naším tatínkem. Vypomáhal mu ve hře na varhany v libáňském kostele sv. Ducha, kde byl otec ředitelem kůru. Naučil se za přispění našeho tatínka obstojně hrát na varhany, ač mu bylo již přes padesát let. Pamatuji se, že chodíval často k nám a otec ho zasvěcoval do začátků hry na harmonium, které jsme měli. Byla to průprava ke hře na varhany. Pan domácí si brzy koupil sám harmonium a pilně doma cvičil etudy, které mu otec půjčil, a pak hlavně už kostelní písně. Později, když již slušně ovládal manuál, přešel za vedení otce přímo na varhany. Zde hlavně tatínek přihlížel ke zvládnutí pedálů. Při těchto cvičeních jsem byl většinou přítomen; tahal jsem panu domácímu měchy.

Ty při normálním provozu v kostele, tedy při mších a jiných úkonech, obsluhoval poctivě starý pan Javůrek, který bydlil v blízkosti kostela "Na obci". Měl honosný název "kalkant". Poněkud odbočuji, ale tento bodrý muž byl za tehdejších časů neodmyslitelným příslušníkem libáňského kůru. Protože byl značně nedoslýchavý, stalo se často, že únavou – bylo mu již kolem 80 let – u měchů sedříml, když si nevšiml ukazovadla, jak jsou měchy vysoko nebo nízko, a milé varhany umlkaly za různého kvikotu. Otec zavedl ten způsob, že upozorňoval starého Javůrka rychlými a hlučnými údery na pedál. To také převzal i pan domácí, rovněž i já. – Při kázání kalkant Javůrek vycházíval od měchů a sedával s otcem na lavici pro hudebníky vedle varhan. Poněvadž byl nahluchlý, bavíval se zpravidla hlasitě a málo dbal na posuňky, aby se mírnil. To zvláště nesnášel pan kapelník Kužel a chudáka starého Javůrka raději hnal k měchům, že už bude po kázání. A starý Javůrek pokorně se šoural za varhany a polohlas si broukal: "Však ono nehoří, pan děkan si dá na čas!" – Za tuto službu měl kalkant Javůrek od záduší asi 50 zlatých ročně, k tomu nějaký deputát, něco dřeva a snad na Vánoce ryby. Z fary dostával přilepšenou, také otec na něho pamatoval. Rovněž pan kapelník Kužel mu přál a často ho k sobě pozval. Paní Kuželová mu vždycky připravila nějakou výslužku v podobě vařiva, jako byla mouka, mléko apod. Starý pan Javůrek si také rád zakouřil. S tím na něho pamatoval jak otec, tak i pan kapelník a domácí.

V té době jsem se již i já zaučoval ve hře na varhany, na které jsem přešel z harmonia. V kostele při cvičení mi tahali měchy někteří spolužáci. Nejednou se stalo, že se přišel podívat také pan kapelník Kužel. Hra na varhany mi šla obstojně, třebaže jsem po pedálech musil téměř chodit. Pan kapelník Kužel se tomu usmíval. Jednou jsem zaslechl část jeho rozhovoru s panem děkanem Jedličkou: "Toho kluka Karla není pomalu za těma varhanama ani vidět a ono mu to hraje líp nežli mně!" – Pan děkan Jedlička, velmi příjemný pán, lehce s úsměvem pokyvoval hlavou a dodal: "Inu, Karel se tuží, je to mládí, snad z něho jednou bude dobrý muzikant. Ale vy, pane Kůžel, jste udělal velké pokroky na ty varhany. Jistě je s vámi pan učitel Chvalovský (můj otec) spokojen!" –"To také jsem", ozval se v tom otec, který zaslechl poslední slova pana děkana a k nim se přidružil. Pan kapelník počal skromně uznání a chválu obou odmítat, ale viděl jsem, že ho to těšilo.

Během velmi krátké doby se pan kapelník Kužel vypracoval na slušného varhaníka, jak říkával otec, a měl z toho skutečnou radost. Kapelník Kužel pak již i samostatně hrával při mších, hlavně o ranní či deváté. Jisté obtíže mu činily odpovědi knězi k oltáři při zpívané mši, kterým se raději vyhýbal. Otec jej k tomu také nenutil. To zpívání jakkoli už zvládl, ale stěžoval si hlavně na to, že nesnadno "chytá" základní tón, zvláště prý u pana děkana. To byla naprostá pravda. Přesto ale byl kapelník Kužel vydatným pomocníkem mého tatínka v hudbě a nejenom ve chrámové, ale i ve světské, jak vzpomínám dále.

Pan domácí – kapelník

Průpravu ke kapelnictví získal Josef Kužel ve vojenské hudbě, jako tehdy celá dlouhá řada jiných, kteří se pak skvěle uplatnili v civilních dechových hudbách i v orchestrech jiných typů buď jako kapelníci, nebo jako vynikající hráči, zvláště sólisté. Byl elévem u několika rakouských pluků, jak vypravovával. Podrobnosti si již dobře nepamatuji. Jisté je, že byl brzy "cuksfírou" – dnešní četař, a mám dojem, že to dokonce dotáhl na zástupce "regimentstambora". Regimentstambor byl v rakouské armádě vojenským velitelem hudební čety. Vojenský kapelník nebyl tehdy aktivním důstojníkem, nýbrž byl – řečeno dnešní terminologií – pouze civilním zaměstnancem pluku. Vyhledával a přijímal ho přímo velitel pluku. Kapelník řídil vojenskou kapelu po stránce umělecké. Regimentstambor, který býval zpravidla výborným sólistou, nejčastěji hrál výtečně křídlovku, řídil hudbu, většinou jen za běžného pochodu, když jednotka šla ze cvičení nebo na cvičení. Regimentstambor neměl však nic společného s bicími nástroji, jak povrchně někdo usuzuje. Jméno asi bylo odvozeno z toho, že před vlastním hudebním pochodem předcházelo – a dosud i předchází – úvodní bubnování: 6 taktů malý bubínek a ve dvou zbývajících taktech se připojí velký buben a činely. V běžné muzikantské mluvě se tomu říká "anšlág".

Sledoval jsem kapelníka Kužela v jeho vlastním hudebním povolání jako kapelníka. Třebaže jsem byl ještě chlapcem, utkvělo mi mnohé v paměti, protože otec mi řadu jeho kapelnických počinů ještě náležitě vysvětlil. Byl jsem na několika zkouškách s dechovou kapelou a dodnes ho vidím, jak ostře pokáral jednoho mladého hudebníka, který nezahrál svůj part. Kapelník Kužel tehdy onomu nedbalci řekl asi toto: "Jožko, takhle mi hrát nebudeš!" A přitom mu v černých očích jen blýskalo. "Zítra to řeknu tvému tátovi a uvidíš, co jich od něho nahrabeš!" A provinilec Jožka, asi 22letý mladík, ani nemrkl a byl červený jako rak. Nakonec se do něho pustili i starší hudebníci a Jožka ani nedutal a příště hrál bezvadně. – Přitom kapelník Kužel měl jinak srdce na svém místě, nikomu neublížil, ale v muzice byl neoblomným a naprosto spravedlivě přísným. Snad se tomu přiučil i od kolínského Františka Kmocha, kterého dobře znal. Sám jsem slyšel, když otci vypravoval, že byl v Kolíně a že ta Kmochova kapela, to že je něco! Můj otec mu tenkráte říkal: "Pane Kužel, Kmoch je Kmoch, ale ani vaše kapela není jen tak něco obyčejného!" Pan Kužel sice zářil, ale oponoval, že přece nemůže Kmocha dohonit. – Přesto však dokázal zdatnost své kapely tím, že např. koncertoval v roce 1895 na Národopisné výstavě v Praze, zajížděl do okolních obcí a měst, hrál i v Jičíně na plese, také v Nymburce apod. V samotné Libáni se bez Kuželovy kapely nic význačnějšího neobešlo, ať to byl koncert pod širým nebem nebo ples či bál.

Na plesech a bálech hrávala Kuželova kapela – podle vzoru vojenských hudeb – v obsazení tzv. "smyčcovém": 1. housle, 2. housle – tzv. "štos" či doprovod, který doplňovala viola, dále byl kontrabas (lidově basa), violoncello většinou chybělo. Ze dřev bývala flétna, 1–2 klarinety. Plechy byly nejčastěji 1–2 lesní rohy (corny), 1–2 trubky při největších podnicích i tři pozouny a bicí.

První máj v Libáni

Nejpůsobivějším podnikem Kuželovy libáňské kapely za doby mého dětství byla májová vyhrávání 1. května každého roku. Na tento den se těšilo doslovně celé město bez rozdílu stáří a povolání.

Téměř všechny domy byly ozdobeny prapory v národních barvách, tedy v bílo – červených. Dělo se tak bez jakéhokoli úředního či jiného vybízení. Bylo to prostě spontánní. Zvlášť krásný byl pohled na Kostelní ulici směrem shora od náměstí. Také náměstí planulo národními barvami bílo – červenými, jakož i ostatní ulice i uličky.

Kuželova kapela vyrukovala ráno – nevím již odkud – jako vojenská kapela v čele se svým zakladatelem kapelníkem Josefem Kuželem. Členové měli jakousi polouniformu: byla to tmavá blůza, která měla podobný střih jako sokolská, tmavé kalhoty a kulatá čepice se štítkem a s hudebním označením: lyrou. Všichni hudebníci byli neobvykle sváteční, kapelník Kužel – vymydlený – byl jako "ze žurnálu".

Kapela procházela městem a – jistě podle předem promyšleného plánu – navštěvovala domy a příbytky význačnějších občanů, jako byl např. starosta a tajemník města, dále nezapomněla na kulturní činitele – mezi ně patřil i můj otec – a vyhrávala u každého krátké populární koncertní programy. Zástupcům kapely předávali poctění peněžní dárky, které však nebývaly příliš vysoké. Vzhledem k tomu, že kapela absolvovala za ten celý den desítky takových zastavení, vynesla tato akce jistě slušnou sumu pro každého hudebníka. Důkazem toho je, že na toho 1. máje mívala Kuželova kapela až 50 a snad i více členů. Hrála znamenitě. To ne podle mého soudu – byl jsem tehdy chlapec – ale podle úsudku dospělých a odborníků, ke kterým patřil i můj otec, i mnozí cizí návštěvníci, jako byl např. řídící učitel Josef Straka z Drahoraze u Kopidlna, naslovo vzatý kantor–muzikant, jeden z posledních žáků mistra Antonína Dvořáka. To jsem slyšel z otcových úst.

My kluci jsme si přišli 1. máje také na své. Kapela hrála v kruhu a my jsme jednotlivým hudebníkům držívali noty, byli jsme tedy živými pulty. Nesmírně jsme si na tom zakládali. Mnohdy mezi námi docházelo i k soubojům, kterému má kdo držet. Přednost mívaly bicí nástroje! Ale také plechy se těšily naší pozornosti, zvláště pozouny a basy! A ani ostatní nástroje nezůstaly nikdy bez "pultů".

Mám dojem, že pan kapelník Kužel zahrál i před farou. Bylo to sice zcela světské pozdravení, ale přirozené, protože kapelník Kužel patřil tak trochu k tomu kostelu. Konečně všichni tehdejší libáňští kněží, děkan Jedlička, kaplani Petrželka a Švangmajer, byli velmi slušní lidé, dobří Češi, a troufám si říci, že i vlastenci, což bylo na tehdejší dobu jistě zajímavé. Toto tvrzení podávám po zkušenostech, kdy jsem se jako dospělý muž setkal a rokoval např. s bývalým páterem Petrželkou. To jsem tehdy ještě kantořil v Kopidlně na měšťanské škole.

Je samozřejmé, že kapelník Kužel nemohl vynechat zastaveníčko před domem č. 263 v Kostelní ulici, tedy před svým domem, kde jsme bydlili my. To ovšem bylo pro nás, pro bratra Jarku a pro mne, přímo svátkem. To jsme drželi noty přeuctivě. A bylo také proč! Vždyť kapelník Kužel u nás vyhrával snad nejdéle a nejpěkněji, jak se mi zdálo. Tatínek říkal, že pan Kužel u nás hrál také dva Kmochovy pochody. Kmochovy pochody byly tenkráte skutečnými "šlágry" v nejširším slova smyslu a bez novinových reklam! To bylo asi v létech 1909–1913.

Pro slavnostní libáňský 1. máj je příznačné to, že tenkráte – v prvním desetiletí našeho století – nebyl tento zvyk ještě všeobecným po Čechách. Mám dojem, že kapelník Kužel úspěšně napodobil Kmochovy 1. máje v Kolíně. K tomuto závěru jsem přišel, když jsem v roce 1968 dokončil svoji obsáhlou monografii "František Kmoch, život a dílo českého lidového muzikanta", kterou vydalo tiskem nakladatelství Panton Praha. Podle zcela jistých pramenů František Kmoch založil v Kolíně tradici májových vyhrávání a tento chvalitebný a nanejvýš politicko – národní zvyk se pak rozšířil z Kolína a byl tedy přejat i libáňským kapelníkem Josefem Kuželem.

Pan domácí a kapelník Josef Kužel nás opouští

Jsou jisté děje, které utkví v mysli člověka i po dlouhých letech. Mezi ně patří u mne odchod – smrt – našeho pana domácího, kapelníka Josefa Kužela. Stalo se tak nenadále 26. srpna 1914 v dopoledních hodinách.

Toho dne byla v kostele pobožnost za brzké a šťastné ukončení války, která právě měsíc před tím propukla. Byla to první světová válka. Libáňský pěkný barokní kostel sv. Ducha byl toho dne téměř přeplněn. Byli přítomni představitelé Rakousko-Uherska – státní úředníci v parádních uniformách, četnictvo, všechno žactvo se svými učiteli a skutečně záplava lidí, věřících i doufajících!

Samozřejmě, že mělo pohotovost i celé osazenstvo kostela, nejen duchovní, ale také celý kůr včetně starého kalkanta Javůrka a v čele s mým otcem. Jemu po boku jako vždy stála moje maminka, výborná sopranistka, a teta Anda, neméně dobrá altistka, jakož i my kluci, bratr Jarka a já. Byl přirozeně přítomen i celý pěvecký sbor, orchestr neměl uplatnění, nebyl tudíž pozván. Sbor zpíval jen za doprovodu varhan. Ty obsluhoval pan kapelník Kužel, otec dirigoval. Po prosebné mši následovala tehdejší císařská hymna "Zachovej nám hospodine" a pak – jako dovětek – prosebné litanie. S posledním akordem, který měl pravidelně napsanou dlouhou fermatu, došlo k tragédii, kterou jsem sám viděl: fermata najednou ve varhanách zvukově pohasla, protože varhaník – pan domácí a kapelník Josef Kužel – se najednou nečekaně skácel z varhanní hrací stolice za ni, pod píšťaliště. Ihned vznikla panika. Tatínek běžel k panu Kuželovi a s ním i moje maminka, také i ostatní ze sboru a vůbec kdo byl na kůře. – Nevím jak, ale za několik minut přiběhl v rochetce pan kaplan Petrželka s "posledním pomazáním". Byl však konec i bez něho. Viděl jsem, jak pan domácí asi dvakrát zamával ve vzduchu pažemi, pak se uklidnil; jeho tělo za varhanami ztopornělo, duše opustila tělesnou schránku. Lékař nebyl a také by asi nebyl nic platen. Byla to srdeční mrtvice v šedesáti pěti letech, podle dnešní terminologie tedy infarkt.

Pobožnost byla tak rychle a nenadále ukončena. Na kůr přiběhl i pan děkan, ale pomoci nemohl ani on! Věda a víra byly poraženy daleko silnější přírodou.

V rychlosti, nevím už ani jak, se tato smutná novina rozšířila z kostela do města. Snad nakonec přispěchal i lékař MUDr. Stuchlík či MUDr. Kučera, ale oba nebyli už nic platní. Pan domácí odešel!

Zakrátko přiběhla také dcera kapelníka Kužela Božena, provdaná Dubská, jejíž manžel měl velké pekařství v dolní části Kostelní ulice, kdosi obstaral povoz, byla to tzv. bryčka – tj. košatinový kočárek, vystlaný lehce slámou. Tam pana kapelníka Kužela snesli, nevím již kdo, protože od tohoto aktu nás maminka oddalovala – a zakrátko se dal v pohyb improvizovaný smuteční průvod vzhůru od kostela Kostelní ulicí k domu pana kapelníka Kužela v Jičínské ulici. Tehdy v menších městech našeho venkova neexistovaly žádné pohřební ústavy. Zemřelý byl ponechán doma ve zvláštní místnosti a třetího dne se konal pohřeb z domu smutku na místní hřbitov. Třebaže od té doby uplynulo již přes padesát let, vidím stále zřetelně před sebou tuto smutnou událost a slyším nářek dcery Boženy Dubské a vidím pohnutí v celém občanstvu, které se rázem seběhlo a doprovodilo na předposlední cestě svého milého kapelníka k jeho domovu v Jičínské ulici. Odtud se třetího dne ubíral slavnostní pohřební průvod na nový hřbitov "v lípách". Poprvé chyběl při slavném pohřbu kapelník Josef Kužel; jeho početná kapela se slzami v očích vyprovázela svého zakladatele na poslední cestě do nenávratna. Bylo smutno i mně. Měl jsem našeho pana domácího, pana kapelníka Kužela, velmi rád!

Pan kapelník Kužel činitelem ve světské hudbě

Hudební činnost kapelníka Josefa Kužela se neomezovala jen na práci s jeho dechovou kapelou. Měl kromě ní i tzv. smyčcovou kapelu. Všichni členové jeho kapely s ním v čele stáli vždy pohotově za úkoly, které měl otec jako sbormistr zpěváckého spolku Smetana v Libáni, který založil v roce 1900.

Otec záhy rozšířil působnost Smetany ve směru jevištního projevu. Dával např. operu Romana Nejedlého /otec univ. prof. Zdeňka Nejedlého/ Andulka, tuším asi v roce 1906, později Blodkovu operu V studni. K tomu ovšem potřeboval orchestr, třeba jen malý, jak vidno z dochovaných orchestrálních partů.

Tu pohotově stál "náš pan domácí", pan kapelník Kužel. Dal otci "dohromady" potřebné hudebníky a vybral vždy ty nejlepší. Sám je podle otcových slov i kontroloval, jak jsou připraveni, a často zašel i do zkoušek, aby se přesvědčil o stavu a zdatnosti. Sám sice aktivním pěvcem nebyl, ale plně chápal potřeby pěveckého projevu.

Pan kapelník Josef Kužel byl prostě plnokrevným českým poctivým muzikantem a to uplatňoval vždy a všude ku prospěchu naší české hudby a tím celého našeho národa. I on, kapelník Josef Kužel, je nedílnou součástí lidového českého muzikantství, jež bylo součástí naší hudební kultury, která si tak zdárně razila cestu do světa a dodnes dokazuje hudebnost našeho národa.

(z pozůstalosti vybrala K. Kuželová)


Deník z 1. světové války

Jaroslav Marek st.

R. 1915 koncem dubna oputili jsme kasárna jičínská za zpěvu českých písní, loučili jsme se s občany, kteří nás provázeli na nádraží. Za zpěvu vstupovali jsme do vagonů a v slzách opouštěli jsme Jičín a každý hleděl směrem k svému rodišti a v myšlenkách loučil se s rodiči, ženou i dětmi. Bočili jsme směrem k matičce Praze a dávali jsme poslední pozdravy, obzvlášť když lokomotiva táhla nás z českých hranic, a zaplakali nad Čechií a vzpomněli, zdali nás uvidí ta krásná česká země opět.

Jeli jsme dále přes naši sestru Moravu, lidé v slzách mávali šátky a dávali nám poslední pozdravy. Když jsme museli opustit Moravu, pěli jsme naše písně, se zlomeným srdcem opouštěli jsme obě naše krásné země. Každý jsme vzpomínal, zdali uzří matička Praha jednou zas své syny. Co opustili jsme země naše, seděl každý zadumán v koutku ve vzpomínkách.

Vlak nesl nás dnem i nocí do Uher. Až třetí den v noci v 11 hodin stanuli jsme na místě, a to na Slovácku v Kissebenu. Tam jsme byli několik dní na výcviku nedaleko Tater. Pak znovu jsme sedali a vlak nás unášel na bojiště. Stanuli jsme v městečku Bartfa nedaleko Zborova. Tam byly již naše zákopy a jámy od granátů nadělané. Mašírovali jsme až do noci, přišli jsme do lázní Bartfa, kdež jsme nocovali. Unaveni zalezli jsme do vil, na pavlače do zahrad, kde jsme přenocovali. Časně ráno před snídaní proběhli jsme se lázeňským místem. Vše bylo zničeno, krámy, výklady, domy, okna, vše rozbito a živá duše civilní k vidění nebyla. Litovali jsme ty krásné vilky, nábytek i parky tak zničené. Pak přišli jsme k prameni Kysibelky léčebné vody, napili se a spěchali zas do řad svých. Odtud posilněni táhli jsme za regimentem. Opodál silnice nalezli jsme hroby našich padlých bratrů. Každý spěchal si čísti maličký nápisek na nepatrných obyčejných křížích, které kamarádi mu zarazili na hrob. Teprv teď viděli jsme válečnou hrůzu, někde zas byl strašný puch z hnijících mrch.

Třetího dne dorazili jsme setinu naši za pěkných hrůz. V noci potom zaváděli nás do zákopů na pokraji vesnice Siena Valicka za doprovodu a uvítání ruských šrapnelů. Přišli jsme do zákopů a tam nás naši kamarádi vítali a vyptávali se na naši domovinu, zdali ji opět živi a zdrávi spatříme. Čas ubíhal a začínalo svítat, proto museli jsme ještě za noci si kopat jámu pro spaní, abychom nebyli od nepřítele viděni. U svarnu našeho byli jsme přiděleni tři kamarádi. Já, J. Hronek a Jamonádek. Pustili jsme se hned do společného dekunku v neznámé nám krajině a kopali, jeden snášel krytinu na naši vilu. Když byla vila naše zbudovaná, viděli jsme před sebou neznámou krajinu, ve které asi v dálce 200 m spatřili jsme nepřátelské zákopy, z kterých bylo na nás neustále stříleno. Kulky svištěly a práskaly nad námi, přičemž jsme se lekali, ale brzy jsme té hudbě přivykli.

Unaveni jsme si lehli do naší nově zbudované vily v podobě krtčího příbytku. Nevyspalí pak byli jsme postaveni na hlídku v dekunku. Večer byl jsem na první hlídku postaven před dekunky, byla tmavá noc, jen kulky nepřestaly znepokojovat noční klid. Tu zadumán vzpomínkou na domov stojím před nepřítelem a pozoruji současně nepřítelovy výkopy. V nepřátelských výkopech byl ruch, volání bylo slyšet až k nám. Volání to bylo jako v míru, ale nám jazykem neznámým. V tom přišli mě vystřídat jiným kamarádem a zanedlouho přišel zpět a hlásil nám, že Rus postupuje k útoku. V zákopech našich vzbudil se nový ruch a příprava k protiútoku. Zanedlouho spustily ručnice a strojní pušky strašlivý ruch. Noc byla proměněna v bouři neklidnou. K ránu ustaly naše střelby a znova vystavovaly se hlídky. Tu jsme viděli několik zabitých a raněných Rusů nedaleko našich zákopů. Nepřítel byl odražen a po celý den bylo celkem klidno. Proto šel jsem se podívat podél našich zákopů. Tu shledal jsem se se svým známým z mého rodiště s panem Nájemníkem. Shledání bylo jak uleknutí, stáli jsme před sebou a hned přilnuli jsme k sobě bratrskou láskou. Na oslavu našeho setkání dali jsme se ihned do pohoštění. Sebral ve své díře několik posledních brambor, které jsme uvařili na oslavu našeho setkání, i kávovinu. Pak jsme se museli zas rozejít po svém.

Třetího dne jsme útočili na nepřítele, který byl odražen a dán na ústup. My pak za ním dělali několik dnů pochody. Pak začal deštní čas, který trval několik dní. Naše pochody nebyly dosud zastaveny, až když už vojsko naše bylo mnoho znaveno. Přišli jsme na louku, kde jsme si měli dělat zákopy. Na louce plno vody a dosud jemně pršelo. Znaveni pustili jsme se do práce, abychom hlavu ukryli, avšak ruská dělostřelba znepokojovala nás při práci. Jak se stmívalo, měli jsme pro hlavu úkryt. Rozmočeni a unaveni krčili jsme se v blátivé díře, kde následoval malý spánek. Déšť té noci se zvětšoval, bylo tedy nařízeno pochodovat dál, avšak daleko jsme neušli, neb nepřítel byl blízko. Byli jsme zavedeni na kopec, kde jsme zůstali asi dvě hodiny. Pak k ránu jsme pochodovali do vesnice. Při pochodu jsme již spali únavou a deštěm, který trval po celou noc. Ráno jsme přišli do vesnice, tam nám byl poskytnut malý odpočinek a později jsme se plížili do polí za deště kulek, a tam jsme si dělali nové skrýše, ve kterých jsme se částečně sušili.

K večeru jsme byli zpozorováni od Rusů, tu do nás spustili strašnou palbu z ručnic a strojních pušek a do toho byly přimíšeny i dělové nástroje. Asi po dvou hodinách začali umirňovat. Mysleli jsme všichni, že žádný z nás nepřijde zdráv ze strašné bouře. V zákopech strávili jsme ještě celou noc a ráno jsme byli vyměněni německým vojskem. Zbytek nás byl sehnán dohromady a táhli jsme k Přemyšlu. Při pochodu zhlédli nás Rusové a bylo do nás stříleno. Posádku naši nedostřelili, pouze jen oddíl strojních pušek, ten nám zničili. Táhli jsme podle našich pozic několik dní k Přemyšli. U pevnosti se odehrával strašlivý boj, který trval celé tři dny a noci. Vysvětlení nelze mi vypsat.

Třetího dne byl Přemyšl v našich rukou. Táhli jsme skrz město, zbylé obyvatelstvo vítalo naše pluky a prapory. Rusové zničili nám všechny mosty přes řeku vedoucí, abychom nemohli je tak rychle pronásledovat. Byly ihned stavěny mosty pontonové, přes které jsme přešli na druhý břeh. Pochodovali jsme dál kol Radymna k Jaroslavi dále ku Lienovi. Tam byli jsme dosud jako záloha. U Sienovi jsme vyměnili zbylý 36. pluk, který tam byl zničen. Byli jsme sami u řeky Saumy, Rusové pokusili se vypuditi naše voje, avšak byli odraženi. Druhého dne byl nám ohlášen útok přes vodu, z pravé strany byli Rusové vyhnáni a někteří zajmuti. Náš pluk převáželi na druhý břeh řeky. Odtud jsme postupovali do města Sionovi. Chýlilo se k večeru, byli jsme v městě. Dělostřelba ruská střílela neustále na nás, museli jsme se ukrývat. Též i zbylí obyvatelé ukrývali se za trosky a zbytky zdí svých rodných domků. Vše bylo zničeno, ženy a děti plakaly a smutně pohlížely na naše znavené vojsko. Večer umístili nás před město, kde jsme se rozložili do bitevní čáry. Po půlnoci přijela nám kuchyně s mináží. Naše setnina byla po mináži právě, když Rusové začali útok na nás. Setnina byla ještě u mináže, Rus překvapil náhle naše pozice a prorazil dál, nastal bodákový boj, byl slyšet jen nářek, volání a silná střelba dělostřelecká. Po osmi hodinách šíleného boje musili Rusové ustoupit.

Boj ten byl hrozný. Bolno bylo pohlížet, v troskách spáleného města bylo krveprolití, ba i zmatek nastal, že žádný neviděl, kdo před ním stojí, a bránil se jak mohl, bil i do svých kamarádů. Zmatek ten nastal proražením našich pozic. Rusové vtrhli nám do zad a ze stran přišly naše zálohy a my zůstali v hrozivém ohni. Každý se bránil smrti, a proto nastal strašlivý zmatek. Mně ranili několik kamarádů, které jsem obvazoval, též i mého dobrého kamaráda Krále. Našel jsem ho opodál rybníčku mrtvého. Loučil jsem se s ním krátkou modlitbou a odebral jsem mu notes se zápisky, kde měl své poslední pozdravy a podobenky svých milých. Též jsem si umínil, že musím to vše dodati jeho rodičům.

Padli mně též i do zajetí Nájemník a Volek /Vofek/. Tak jsme se pomalu roztrušovali. Ostatní pozůstalí po bitvě sehnali jsme se dohromady, ačkoliv bylo nás velmi málo, přidělili nás ke 3. setnině. Pak dostalo se nám občerstvení a postupovali jsme druhého dne do vsi Vítkovice, kde jsme čekali na posilu. Tam nás doplnili, pak společně táhli jsme vpřed přes ves Loukak a k městu Ležajsk. Tam jsme přišli do malé bažiny, seslabené ruské voje ustupovaly nám až za bažiny. Po novém útoku ustupoval Rus dál. Za bažinami nastala nám obtížná cesta lesem a pískem, též bez vody. Táhli jsme před ves Luková-Bitim Demostrova. Rusové se tam zapřeli a poškodili naše voje, jeden oddíl vojska musel zakopávat mrtvoly kamarádů, které byly strašně zohyzděny, černé jako uhel, k nepoznání. Po útoku upaloval Rus přes hranice do Ruska. My za ním postupovali k městu Gorzefovu, pak k Vysoké, tam zažili jsme nové strašné boje.

(Z pozůstalosti připravila L. Hrabětová)


Jičínští studenti na výletech aneb Co prozrazují staré výroční zprávy gymnázia

Vynesením ministerským z r. 1890 nařízeno jest přímo sboru profesorskému starati se o tělesný výcvik a zdraví mládeže společnými hrami, koupáním, klouzáním apod. Vynesením Zemské školní rady z r. 1894 dán jest k těmto nařízením návod, jak pěstovati se mají hlavně hry hybné. Na potřeby ku hrám a dozor k nim jest řiditel zmocněn vybírati od žáků příspěvky na počátku školního roku až do 50 kr. Se svolením vojenského velitelství konají se v posledních letech tyto hry na vojenském cvičišti pod Čeřovkou v letních měsících dvakrát týdně mezi 6. a 8. hodinou večerní.

V tanci cvičí se žáci vyššího gymnázia obyčejně každý druhý rok.

K osvěžení mysli, zábavě i poučení mládeže velice přispívají společné vycházky. V dřívějších letech obyčejně celý ústav podnikal polodenní nebo celodenní vycházky do některého z blízkých míst. Tak se dočítáme, že r. 1855 celé gymnázium šlo provázeno jsouc obecenstvem do Valdic, kde pořádány byly hry, deklamace apod. Zvláštní zmínky zasluhují vycházky pořádané r. 1870 do Kopidlna, r. 1871 do Libáně, r. 1875 do Nové Paky, r. 1877 do Jičínovsi, r. 1879 do Lomnice a na Tábor. R. 1870 učiněn s veškerou gymnaziální mládeží výlet do Kopidlna, který sbor profesorů uspořádal. Před pátou hodinou ráno sešla se mládež v gymnáziu, kde do řad po vojácku, k čemuž již napřed zdárně cvičena a českým velením od prof. pana dr. Josefa Vaňousa navedena byla, se sestavila a se v tichosti na náměstí jičínské odebrala. Tam se postavivši zapěla píseň: >>Hospodine, pomiluj ny<< s tak nábožným citem, že zpěvem tím každý hluboce dojat se cítil. Na to nastoupila svůj pochod ve vojenském pořádku s hudbou jičínské kapely. V Jičíněvsi uvítána jest střelbou z moždířů. Když se pochod blížil k Češovu, přišlo češovské banderium v slavnostním obleku na 19 koních vstříc a postavilo se pochodu v čelo. V Češově, kam se za střelby z hmoždířů vcházelo, vystavěna byla vítězobrána, kde starosta obce pan Josef Studený sbor profesorů a mládež vlídnými slovy a tamější učitel delší řečí uvítal. V Cholenicích bylo uvítání též velmi vlídné, projevené od tamějšího starosty p. Josefa Havelky. Kopidlenská školní mládež přišla vedená od svých pánů učitelů s praporem a hudbou studenstvu jičínskému naproti. V Kopidlně, tam kde silnice na náměstí vychází, byla ustrojena slavnostní brána. Tam bylo studentstvo od pana starosty kopidlenského ve jménu obyvatelstva kopidlenského velmi vlídně uvítáno. Studentstvo se postavilo na náměstí, zapělo píseň >>Hospodine, pomiluj ny<<, pak se rozešlo do hostinců, aby pojedlo. Chudí studující byli na faře, u pana starosty, u vrchnostenského řiditele a u mnoha jiných studentstva milovných měšťanů zdarma vyčastováni. Po obědě odebrala se mládež studující do hraběcího parku, který od řiditele vrchnostenského k bavení ochotně propůjčen byl. Hlavní část zábavy pozůstávala ve zpěvu, divadelní hře, deklamaci a v tanci. V parku se shromáždilo převeliké množství lidu nejen z Kopidlna, nýbrž i z okolí. Z Jičína vyšlo mnoho lidí již hned ráno se studentstvem, mnoho jich teprv odpoledne za ním přijelo. Když se den skláněl ku konci, ukončily se zábavy; studenstvo se seřadilo na náměstí k odchodu, zapělo >>Kde domov můj<<, provolalo obci kopidlenské díky a dalo se s hudbou svou na pochod do Jičína, doprovázeno jsouc zase od banderia češovského až k Jičíněvsi. Slabší a unavenější studentstvo vrátilo se domů na povozech od obce kopidlenské laskavě pro ně zaopatřených a zelenou ratolestí ozdobených. Ostatní studentstvo se vrátilo do Jičína o 11. hodině v noci a bylo bengálským osvětlením zde a onde uvítáno; postavilo se na náměstí, provolalo všem podporovatelům tohoto výletu >>Sláva<< a rozešlo se v tichosti.

Dne 24. 6. 1871 uspořádal sbor výlet se studentstvem do Libáně. Jako vloni při výletu do Kopidlna projevilo obyvatelstvo všech míst, kudy se pochod bral, veliké účastenství. Z Bystřice přišlo banderium studentstvu naproti, postavilo se v čelo a doprovodilo studenty až do Libáně. Blíže Libáně uvítalo městské zastupitelstvo, v jeho čele pan starosta, náš příchod; zvláště pan starosta oslovil sbor i studentstvo co nejsrdečněji. Město Libáň bylo slavnostně ozdobeno. Od občanů libáňských, jakož také od vrchnostenských úřadníků, u sládka ve Starých Hradech prokázáno jest nejštědřejší pohostinství, téměř veškeré studentstvo ku 300 bylo zdarma vyčastováno. I o povozy na zpáteční cestu pro mladší a unavenější žáky bylo postaráno, a to nejen od libáňských, nýbrž také od oudrnických občanů. Oudrnická obec poskytla také na své půdě laskavě místnost ku zábavám; neb v Libáni samé a jejím nejbližším okolí není tak prostranného místa. Na zpátečním pochodu dostalo se mládeži občerstvení ve Velíši, zvláště štědrostí pana vikáře Antonína Nováka. Po 11. hodině v noci vrátila se mládež s hudbou zpět, postavila se na náměstí a rozešla se provolavši všem příznivcům hřímavé >>Sláva!<< tiše do svých příbytků.

Dne 20. 6. 1877 ve středu odpoledne mělo zdejší gymnázium společnou vycházku s hudbou do Jičíňovsi, kde přímluvou šlechetného rady hospodářského p. Karla Češpíra od hraběte Ervína Šlika laskavě ustanoveno bylo místo k zábavám. Písně se pěly, žertovný kus divadelní se hrál a též se deklamovalo.

vybral: LK


František Matěj Hilmar

Píseň k oslavě piva starohradského

Rukopis s partiturou je uložen ve Státním okresním archivu Jičín. Za upozornění děkujeme PhDr. Jindřichu Franckovi.


Hledání ztraceného času

Na přání čtenářů otiskujeme další dvě staré pohlednice z našeho kraje. Obě nemají žádné datum, ale byly odeslány ještě za vlády císaře Františka Josefa I. Tu
starohradskou vydal pan Ervín Malý, u libáňské není vydavatel uveden.


Starohradské knížectví

Báchorka Jiřího Tobiáše – dokončení

předchozí díl

Kdysi si opět starohradský kníže Arnošt vyjel na svůj oblíbený lov. Šel docela sám podél potoka pod táhlým kopcem "Hora", na kterém stojí krásná borovička. Když dojel tam, kde začíná rovina, uslyšel kančí chrochtání. Sešel až k potoku a čekal, až se divočák objeví. Obrovitý kňour si pochutnával na bukvicích a žaludech, přerýval půdu a hlasitě při tom mlaskal. Blížil se ke břehu. Kníže zamířil, ale nevystřelil. Včas zpozoroval, že v dálce, přímo za kancem, pere u vody prádlo nějaká pradlena. Kanec se odšoural pozvolna do lesa. Kníže spěchal k místu, kde objevil lehce oděnou pradlenku. Zůstal za stromem okouzleně stát a zálibně na dívenku hleděl. Obnažená ramena zakrývaly dlouhé vlnité vlasy. Kapičky vody jiskřily na jejích pažích jako perličky a sluníčko ozařovalo půvabnou její tvář. Byla krásná.

Kníže přebrodil spěšně potok a už stál před překvapenou kráskou. "Povstaň!", vzkřikl. "Jsem Tvůj kníže, Tvůj pán a celého kraje. A jsem Tvou krásou zcela okouzlen!" Dívka se na něj překvapeně podívala, usmála se a zálibně si ho prohlížela. Kníže přiskočil, objal dívku, líbal ji tak dlouho, dokud mu neslíbila, že se stane jeho ženou, starohradskou kněžnou. Když už se stmívalo, konečně pradlenka slib knížeti potvrdila.

Dívka se jmenovala Albida a bydlela v jednom z domků vesnice, která se v údolí rozkládala. Kníže sem nyní jezdil "lovit" velmi často, vlastně až do svatby. Místo, kde svoji kněžnu tolik zlíbal, nazval Líbání. Písař však do knihy na zámku napsal ve jménu krátké i, a tak název Libáň už tomuto místu navždy zůstal.

Kníže měl rád klid, a proto se snažil, aby dílny, výrobny předmětů a různé provozovny byly dále od hradu. Rozhodl, že Libáň se stane místem, kde se soustředí tato činnost. I stalo se. Brzy tam stál cukrovar, drožďárna a lihovar. V Libáni se vyrábělo skvělé droždí na knedlíky a na pravé české buchty a rozváželo se i po celé české zemi. Z Libáně vyrostlo městečko, největší ve starohradském knížectví.

Panství vzkvétalo, na zámku bývalo veselo. Kníže vychoval tři syny, z nichž jednomu po čase předal své panství. Řada vesnic však ještě neměla své jméno. Jen několik chalup stálo nedaleko Libáně a v jedné z nich žil fousatý samotář. S nikým se nestýkal a měl jen smečku strašně zlých a uštěkaných psů. Ti snad štěkali na všechno, co jen uviděli. Chalupě se proto každý zdaleka vyhnul. Jejich štěkání a vytí bývalo slyšet za jasných nocí až na starohradském zámku. Lidé knížeti říkali, že ten člověk má ty psy jen proto, aby strašil lidi. Kníže chalupníkovu zálibu ve psech viděl jinak, nechtěl mu ji kazit. "Asi štěkají hlady", pravil a rozhodl se, že mu bude onen samotář vychovávat lovecké psy ve psinci, který tam nechal postavit. A tím vyřešil všechno. Chalupník měl živobytí, kníže krásné lovecké psy a vesnička si vysloužila své jméno Psinice.

Podobně, jako vznikaly názvy osad, tvořila se i jména jejich obyvatel. Vznikala nová česká jména, kterými se dodnes na Libáňsku lidé pyšní. Majitel koz z Kozodírek dostal jméno Kozák, řemeslník ze Sedlišť, který vyráběl sedla, Sedlář, nebo Sedlatý. Vrchní náhončí zvěře Zvěřina, náhončí kanců Kancnýř. Tomu, kdo zapřičinil nějaký zmatek, zůstalo jméno Zmatlík, komu se nedařilo nebo měl smůlu, Smolík, šťastnější byl Šťastný a melancholik Smutný, nevelký vzrůstem Malý. Ostatně tato jména byla zaznamenána v zámecké kronice i s popisem, jak vznikala. V jednotlivých obcích byla sestavena do úhledných sloupců a takto jsem je tam také objevil.

A bylo jich tam mnohem víc. Dnes už na zámku ve Starých Hradech knížata nenajdeme a tu kroniku asi také ne. Starohradský zámek se nám však díky potomkům našich předků zachoval a je každým rokem krásnější. Někdy si ho půjdeme prohlédnout … .


Náš krajan PhDr. Pavel Chalupa založil českofrancouzské nakladatelství Chamaré, které ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze vydalo jeho knihu L´Assiette au Beurre par Francois Kupka, v níž je přetištěno 65 politických karikatur mimořádné hodnoty. Zároveň se ve Francouzském institutu v Praze koná od 16. dubna do 26. května 1998 výstava originálů těchto Kupkových kreseb.


Drahý strýče,

"Lomikare, Lomikare, do roka a do dne sejdem se před súdnú stolicí boží", zvolal Jan Sladký vulgo Kozina, když tu se velící důstojník vzpamatoval, kalená ocel bleskla vzduchem a Kozinův hlas umlkl navždy. Tak je to nějak ve školních čítankách. Než ti dva se o nic nevsázeli, maximálně si mohli plácnout, jestli ten Honza Kozinů bude mít pravdu.

Stalo se však mnoho desítiletí poté, památného 28. ledna Léta Páně 1943, kdy z mraku válečného blesky ubohou zemi bičovaly, že vsadili se strýc a synovec, zda po roce již slunce vlast naši líbati bude či nikoliv. Vsadili se o stováků pět. A synovec prohrál. Ne slunce, ale bouře válečná dosud, ba čím dál hůře nad luhy a háji našimi běsní a chaloupky pod horami dosud ještě nepatří našim dětem.

Tak, drahý strýče. Ač smutná je skutečnost dnes, přec slunný je zítřek. Vím, že rád bys byl tuto sázku prohrál – vyhráls, já přikládám svou prohru, ale v pevné víře, že snad letos na Hradě pražském vysoko nad osvobozenou Prahou zatřepetá se vlajka republiky místo skobového kříže. Sázet se však o to nebudu, protože nemám, bohužel, u prdele mincovnu.

Tvůj
Karel

Libáň 28. ledna 1944.

Tento dopis psaný panem Karlem Randákem nám zaslala pisatelova sestřenice, paní Hana Mařanová z Litoměřic. Byl adresován jejímu otci A. Arnoldymu a paní Mařanová v průvodním dopise píše: "S pohnutím jsem četla vzpomínky Miloše Picka na těžká válečná léta … Zasílám tento dopis jako doklad o těžké době, ve které byl psán, a jako potvrzení, že i v nejtěžších časech lidé nezapomínali na humor a vtip. Na vysvětlení připomínám, že Chaloupky pod horami byla tehdy velmi oblíbená písnička, která se zpívala po Mnichovu …

Na závěr podotýkám, že tatínek vyhranou sázku nepřijal".


Miloš Pick

Přes Acheron zpátky to šlo hůř

(pokračování)
předchozí část

Buchenwald – Mäuselwitz

Potom jsme ale šli snad někdy koncem října nebo listopadu doopravdy transportem do pobočného lágru Buchenwaldu, jmenovalo se to Mäuselwitz, kde byla muniční fabrika.

Z cesty ještě jednu dobrou vzpomínku na neznámého esesáka. Byly to obyčejné nákladní vagony – dobytčáky. Jenže když jsme jeli do Osvětimi, tak je měli propojené polními telefony. Tady ne, takže nějaký poddůstojník eses jel s námi ve vagonu, ležel na lavici na kožichu a byl s ním ještě strážný. Ten esesácký poddůstojník byl vztekloun, kožich mu z lavice často padal, a když se probudil, odepnul řemen a začal bít vězně kolem sebe řemenem i pažbou a řval, že mu stahují kožich z lavice, že mu to dělají naschvál. Kupodivu ten jeho strážný se za něho zřejmě styděl, byl to takový růžolící klučík asi z vesnice. Když už jsme dojížděli, někde kolem Leipzigu (Lipska), nebo jestli už to bylo v Mäuselwitzu na nádraží, když poddůstojník odešel asi někam na instruktáž a když tenhle strážný byl s námi sám ve vagonu, tak nám nabídl, že si vymění svoje nová bagančata s některým z vězňů za horší a že si vyfasuje nová, že pro něj je to maličkost. A dobré boty, to byl pro vězně předpoklad k přežití. Hlídali jsme, jestli někdo nejde, než se stačili oba zout a nazout. Kdyby to prasklo, ten esesáček by přišel o krk. Nemusel to udělat, bylo to od něj hezké gesto.

Tak jsme přišli do Mäuselwitz. Byl to malý lágr, většinou ženský – Polky, po povstání z Varšavy, snad 1500–2000 žen – a my, lágr asi 300 mužů. Byl u muniční továrny Hassagwerke, kde jsme na automatech soustružili protiletadlové náboje. Dvanáctihodinové šichty denní a noční, ale většinou šestatřicítky, protože v době volna po noční směně jsme ještě chodili vykládat vagony. Vždycky, když jsme nastupovali na ranní šichtu a na bráně lágru jsme potkávali noční směnu, bylo doslova vidět, jak se ti kluci po noční směně rozplývají, jak den ode dne mizí. A oni to zas viděli na nás.

Stroje, na nichž jsme pracovali, byly staré, rozhašené čtyřvřetenové automaty, které už vysloužily. I kdybychom chtěli, bylo by asi těžko dělat na nich dobré náboje, protože automaty už byly ve velmi špatném stavu. Náboje se kontrolovaly měrkami na devět rozměrů a všech devět mělo být dobrých. Celá hala byli jenom vězni, německé civilní dělnice, němečtí mistři a strážní SS. My jsme se hlavně snažili, aby k nám nepřišel německý mistr, aby automat neustále běžel a jen aby se nezlomil vrták. Samozřejmě jsme se nenamáhali, aby byly dobré náboje, jenomže se ukázalo, že každý dělá prakticky samé zmetky. To se zjistilo až po dalších operacích, kde pracovaly německé dělnice na bruskách a po nich na další kontrole byly skoro samé zmetky. Tak potom udělali mezikontrolu přímo po nás, jenže tam dali polské vězeňkyně a ty pouštěly zmetky dál. Jednou, když jsem odevzdával prkno – to bylo takové děrované prkno, kde byla do děr zastrkána stovka nábojů – tak si tam stoupl esesák, strážný. Nic mu do toho nebylo, ale dělal důležitého, tak se tam postavil. Chudák holka dělala, co mohla a měřila jen jeden z těch devíti rozměrů, ale i tak mi naměřila z té stovky jenom dva dobré. Kdyby měřila další rozměry, tak to nemohlo vyjít ani na jeden. Ale v takovém stavu byly ty mašiny a my jsme se samozřejmě nesnažili, aby to bylo lepší. Ten esesák mi ubalil pořádnou facku, od té doby jsem na levé ucho už nikdy pořádně neslyšel, ale jinak už se dál nic nedělo, už se nechodilo do plynu, Osvětim už byla osvobozena. Takhle to tam běželo, moc z toho asi mít nemohli. Měl jsem aspoň jistotu, že mým nábojem nesestřelili žádné spojenecké letadlo. Když jsem po válce shodou okolností sloužil u protiletadlových čtyřčat, tak při střelbě ostrou trofejní – německou – municí jsem si nejednou říkal, že by nebylo nic divného, kdyby mi některý z "mých" nábojů roztrhl hlaveň.

Zažili jsme tam taky dva nálety, protože předtím uprchli nějací dva francouzští zajatci z vedlejšího zajateckého lágru, takže spojenci zřejmě věděli, že se tam dělají náboje.

Ten první nálet, prý americký, byl za dne a přímo do lágru místo do fabriky. Nám to vzalo stěnu bloku. V ženském lágru byla řada obětí a menší zranění i v našem bloku. V lehounkých tvárnicových barácích uprostřed muniční továrny jsme si připadali jako mouchy na prostěradle, když jsme leželi na zemi. Člověk slyší nad hlavou zařvat motory a teď čeká, jestli ještě uslyší nebo už neuslyší bombu. Ani tohle zde však nebylo nic proti Auschwitzu. Zde to bylo vždycky jenom pár zlomečků vteřiny a celý nálet trval jen půl druhé, dvě hodinky, kdežto tam ten "nálet" smrti byl permanentní – ve dne v noci. Esesáci potom vyvedli ženy do parčíku nahoře nad lágr. Spojenci však asi měli od uprchlých zajatců zprávu, že uvnitř svahu jsou sklady s municí, a proto tu nakládačku pustili především do toho parčíku. Po náletu jsme nosili v dekách kousky ohořelých ženských těl. Vzpomínám si, jak jsme táhli v noci, potmě – elektrárna byla po náletu vybombnutá – vždycky šest chlapů dvojitou deku a v tom kousky rukou a nohou a těl, které jsme sesbírali ze země i z doutnajících pahýlů stromů. Crčela z toho krev, výkaly. Piži Weiner měl v ženském lágru nějakou dívku, ruskou partyzánku, se kterou se seznámil ve fabrice, kde jsme pracovali společně. Protože pracoval v nástrojářské dílně, udělal jí ocelový prstýnek. Teď najednou pustil svůj cíp deky. Nadávali jsme, protože tím cípem všechno začalo zase padat ven, nám z toho bylo nanic a věděli jsme, že to zase budeme muset sebrat. Piži vzal ženskou ručku s předloktím, popošel, poklekl na jedno koleno a proti měsíci se na ni podíval. Poznal svůj prstýnek a zaklel: "Do prdele – Nataša!" Potom přihodil ruku znovu do deky a šlo se dál. Ještě dnes, když potkám mláďata, jak se vedou za ručku, vybaví se mi Natašina ručka s prstýnkem třpytícím se ve světle měsíce.

Druhý nálet, prý anglický, byl noční a přesnější. V tzv. altwerku (starém závodě) naší fabriky srovnal se zemí celou halu torpédem i souběžnou ulici civilních vilek. Některým halám v nové části fabriky uřízl celou stěnu, ale po několika dnech jely naplno dál s hobrovými stěnami. Ve městě byly značné ztráty a prý záviděli, že v lágru již žádné další oběti nebyly. Nad lágrem totiž rozsvítili "vánoční stromečky" a nespadla tam ani střepinka, i když všechny okolní tovární haly dostaly plný zásah. Jako by slyšeli Pižiho: "Johny, teď koukej mít přesnou mušku a pevnou ruku." Jen "himmelfahrtskommando" (komando jízdy do nebe) muselo vyvézt za město všechny nevybuchlé bomby.

Třetí říše byla čím dál menší a podle spojeneckých kyvadlových náletů bychom si mohli řídit hodinky, kdybychom je měli. Pokud si vzpomínám, někdy v půl dvanácté v noci letěli vždycky tam, na východ a někdy kolem druhé ráno zpět na západ. Pak už byl trvale vyhlášen "voralarm" a houkali jen ostrý poplach. Pak už i ten byl trvalý a konec náletu se poznal jen podle toho, že se do vzduchu odvážilo osiřelé německé pozorovací letadlo.

To už byla zima 44. roku, jaro 45 a mezi Němci už byly patrné náznaky rozkladu. Měli jsme mezi sebou staršího vězně, který zažil konec Rakouska-Uherska, kdy se milionové armády rozpadly a utíkaly z fronty. Ten nám vždycky líčil, jak se to i tady zhroutí, ale to se nestalo. Taky jsme si dělali iluze, že když spojenci překročí hranice, nastane v Německu revoluce. Ani jedny ani druhé iluze se nevyplnily, ale přece jenom náznaky rozkladu už tady byly. Alespoň podle toho, co jsme viděli na dílnách.

V posledních dnech války dokonce jedna německá dívka, z těch, co dělaly na bruskách, nabídla Pižimu, že ho schová. V naší výrobní hale bylo pár německých mistrů a další byli v pomocných provozech. Někteří byli invalidi – energetický mistr, vodárenský mistr o jedné noze atd. Někteří mistři se již chovali slušně, alespoň teď – za nás. Tomík Kosta v jiné výrobní hale měl taky nějakého slušného mistra. Jeden z mistrů dokonce tvrdil, že je sociální demokrat, druhý, že je komunista. I z té hrstky před frontou vyreklamovaných a invalidů nám někteří říkali, co hlásí Londýn, jaké jsou zprávy. A když se v posledních týdnech tvořil v Mäuselwitzu volkšturm (nacistická domobrana) – nevím jestli jich bylo 160 nebo 180 – tak nám dokonce jeden z mistrů hlásil, že jen dva chtějí bojovat proti Američanům a ty že si ohlídají. Ozval se v nich už i strach: "Vy máte Beneše, ale co bude s námi?"

"Naše" fabrika byla předtím někde ve Skarzsisku v Polsku u nějakého vyhlazovacího lágru, ale nevím u jakého. To řekl Pižimu jeden z polských vězňů (Pomeranc), který tam byl. Někteří "naši" němečtí dílenští mistři tam pomáhali dělat selekce do plynu, takže to byli pěkní dobytkové. Teď ale dokonce i dva z těchto "nejtvrdších" mistrů už "měkli". Piži to jednou zkoušel, jak daleko to už došlo. Jednoho z těch dvou – co mu teď šéfoval, jako vedoucí nástrojárny – se zeptal, kdy už konečně "sundá tu placku" a kývl na jeho odznak nacistické partaje. Ten jen zavrčel a mávl vztekle rukou a nic už z toho nedělal. Tak to už bylo s třetí říší hodně špatné.

Šéfové, kteří v posledních týdnech chodili v uniformách eses – například šéf fabriky v uniformě eses brigadeführera – začali v posledních dnech zase chodit v civilu, zbavovali se uniforem a říkalo se, že je pálí. I tam už bylo cítit, že tisíciletá říše začíná mít trhliny. Dokonce o lágrkomandantovi (veliteli tábora), známému pod jménem Očko, protože měl skleněné oko, se říkalo, že to táhne s vrchní kápovou z ženského lágru, Varšavankou, která ho ovládá. Pak ho vystřídali, přišel Ručka, ten zase byl bez ruky z fronty, a ten byl ostrý. Jeden esesák, když dostal na starost nádvorní komando vězňů, je místo na práci odvedl do sklepa fabriky a pustil jim zprávy z Londýna. Pak mu zvýšili hodnost a byl to zas ostrý hoch. Předtím nám říkal: "Já za to nemůžu, že jsem u eses, to už byly takové odvody". Pak stačila jedna frčka a byl to zase čuně. Byl to náhodou ten, co mi dal tu facku. Množily se však příznaky, že se nacistická mašinérie začíná zadrhávat. Stále se používaly různé tresty – vězeň z baukomanda (ze stavebního komanda) třeba musel stát v zimě na apelplacu nahý, s plnými kbelíky, už nevím jestli půl dne nebo den. Hlavní pro nás ale bylo, že se už nechodilo do plynu.

(pokračování)


Zemřel Miloslav Špína

Probouzel se poslední den v roce. Lidé se připravovali slavnostně zakončit rok, poděkovat za vše dobré a přát si, aby to nedobré se již neopakovalo. Z ještě osvětlených oken bylo tušit silvestrovskou náladu. Ke Špínovům však vstoupila v tuto ranní dobu bolest. Mirek ležel na své pohovce v rohu jako obvykle, jak jsme ho vídávali. Jen srdce netlouklo a oči nesledovaly televizní obrazovku.

Mirek Špína byl osobnost, velmi výrazná osobnost. Pohyboval se těžce, v posledních létech velmi těžce. Ale oč bylo ochuzeno tělo, o to bohatší byl jeho intelekt, jeho duch. S Mirkem bylo možno hovořit na jakékoliv téma, na každý problém měl svůj osobitý názor, zajímal se o všechno. Pátráte-li, kde a jak získal všechny ty znalosti, zde je odpověď: Byly to knihy, byl náruživý čtenář, bylo to auto, které ho spojovalo se světem a umožňovalo mu ten svět poznávat, když sám nemohl. Byl to rozhlas a televize, kde sledoval politické dění, dramatická díla, hudbu, sport – zejména jeho zamilovaný tenis.

Nesmíte si vytvořit názor, že Mirek na své pohovce v rohu polosedě, pololeže jen četl, poslouchal rozhlas nebo sledoval televizi. To vůbec ne! Brzy po válce se pustil do fotografování. Nejprve s vypůjčeným fotoaparátem, vlastní si koupil až v r. 1947. Našetřil si na malé auto a byla mu povolena taxislužba. Byl tak pyšný na to, že nepotřebuje podporu, že si dokáže vydělat.

Dokladem jeho přemýšlivého ducha je i ta skutečnost, že hrál závodně šachy. Filatelie byla další oblast jeho zálib.

Byl to bohatý život. A tady si musíme uvědomit, že takový život mu umožnila manželka Helenka. To bylo tak: Ve 13 letech po úraze onemocněl, onemocněly kosti. Nejprve koleno s nárty, potom páteř. Prošel léčbou v řadě sanatorií. V sanatoriu ve Vyšných Hágách se v r. 1960 seznámil s Helenkou, která tam byla jako pacientka. O rok později si ji přivedl do Libáně a v r. 1962 se vzali. Helenka se stala jeho druhým já.

Helenko, dovol, abych Ti jménem všech Mirkových přátel vyjádřil uznání jediným slovem – děkujeme. Obávám se, není-li to příliš málo za to vše, co jsi obětovala. Ale chápej to tak, že v tom slově děkujeme je obsažena Tvoje láska k Mirkovi. Tvoje pomoc Mirkovi, Tvoje obětavost, Tvoje sebezapření, Tvoje porozumění, prostě Tvoje lidskost v tom nejkrásnějším slova smyslu. Potom to slovo "děkujeme" má obrovský obsah.

Zmínil jsem se již, že Mirek měl hodně přátel v Libáni i po celé naší vlasti. A ti přátelé ho navštěvovali, však Vy Libaňáci víte, jak často stála před Špínovými auta s poznávacími značkami různých okresů. Oba byli vděčni za každou návštěvu. Mirek byl společenský člověk.

Mirku, v duchu Tě slyším, jak říkáš: Tak těch řečí už bylo dost, skonči! Řekl bys to daleko lapidárněji. Já Tě tedy poslechnu. A ani se s Tebou loučit nebudu, protože Ty jsi byl takovou osobností, že v mysli Tvých přátel budeš, dokud oni budou žít.

Ale jedno, prosím, přijmi: Poděkování od všech přátel, od Svazu invalidů, v němž jsi byl dlouholetým funkcionářem a byl držitelem bronzového, stříbrného a zlatého odznaku. Poděkování od všech lidí dobré vůle, které jsi znal. Poděkování za Tvůj nelehký, ale přece krásný život, který jsi ukončil 31. prosince 1997 ve věku 78 let.

Libor Novotný


Z vašich dopisů

Božena Ujková, Vlašim: Narodila jsem se na zámku ve Starých Hradech v roce 1932 Anně Hruškové a Václavu Svobodovi. Do školy jsem chodila celou válku v Libáni, jen na chvilku jsme byli ve starohradské hospodě. Pak jsme se rozeběhli po světě. Dvakrát za rok jezdím na hrob svých prarodičů, rodičů a svého muže. Týden před oficiální slavností 100 let školy v Libáni naše třída slavila hned třikrát: oněch sto let školní budovy, padesát let od vyjití ze školy a 65 let našeho života. Prohlédli jsme si školu, poseděli v lavicích a napsali pár slov dětem na tabuli. Chtěla bych touto cestou poděkovat Růženě Šlamborové-Hynkové, která nás svolává a zařizuje naše setkání s velkou péčí; chci ji popřát do dalších let hodně elánu a zdraví. Vám všem, co se staráte o zámek, moc děkuji, udělali jste kus práce! Je to radost podívat se na nádvoří, kde moje maminka přebírala brambory a my děti prolezly kde co. I za "Kroniku" moc děkuji!


Staré Hrady v tisku

– Nastávající pětadvacátou kulturní sezonu ve Starých Hradech avizují Noviny Jičínska 17. 2. 1998

– Úroveň našeho časopisu vysoce hodnotí Místní noviny Podbezdězí č. 12/1997

– O kulturní práci ve Starých Hradech píší např. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky č. 1/1998, jičínský Dobrý den z února 1998, Noviny Jičínska 4. 12. 1997 a 15. 1. 1998, Zemské noviny 28. 2. 1998 aj.

– Na činnost starohradského pracoviště literárního archivu PNP upozorňují Noviny Jičínska 27. 12. 1997 (nové prostory), 3. 1. 1998 (Jiráskova pracovna) a 24. 2. 1998 (práce archivářů), Tvar 11. 12. 1997 (fond Josefa Knapa), časopis Pod Blaníkem č. 1/1998 (fond Aloise Jiráska), znovu Tvar č. 5/1998 (fond K. S. Amerlinga) a č. 6/1998 (fond Jana Opolského), Literární noviny č. 11/98 (pracovna Aloise Jiráska) aj.

– K výstavě Josefa Matouše z Vyskře ve Starých Hradech se vracejí Noviny Jičínska 18. 3. 1998

– Na návštěvu Starých Hradů vzpomíná B. Procházka v Novinách Jičínska 24. 1. 1998 a prof. Ivan Hlaváček ve sborníku Acta Universitatis Carolinae – Z pomocných věd historických XII

– Výzvu ke zvolení V. Havla prezidentem publikoval K. Bílek v Novinách Jičínska 16. 12. 1997

– O placení školného na Libáňsku se zajímaly Noviny Jičínska 23. 1. 1998

– Rozsáhlý článek o Křižánku napsal pro časopis Bousovák č. 6/1997 kronikář Jaroslav Čuban ze Zelenecké Lhoty

– Na vztah Starých Hradů ke knize Mladoboleslavsko v proměnách času upozorňují Noviny Jičínska 27. 11. 1997

– 10. ročník sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší přináší mj. zprávu o činnosti LA PNP, pracoviště Staré Hrady, za rok 1996. Z materiálů starohradského archivu čerpá studie Dagmar Blümlové Příběh "darovnictví" krkonošského učitele Josefa Horáka

Malou monografii Richarda Bergmana, Ivo Kořána a Ludvíka Kundery, nazvanou prostě Jaroslav Klápště, vydalo na sklonku roku 1997 nakladatelství PUBLIC s. r. o. – Galerie 33 jako svou první publikaci. Nechybí zde ani Kunderova vzpomínka na Klápšťovu starohradskou výstavu v srpnu 1989.

Knihu Kamenné kříže Čech a Moravy vydal kolektiv autorů a sleduje v ní historii i současný stav těchto zajímavých památek. Samostatně popisuje i kamenné kříže v Sedlištích, v Markvarticích a na Samšině.

Okrajově se našeho regionu dotýká velká reprezentační publikace Mladoboleslavsko v proměnách času, kterou vydalo Okresní muzeum Mladá Boleslav roku 1997. Text přibližuje dějiny území od pravěku až po současnost, nechybí velké množství kreseb a fotografií.

Okres Jičín a jeho obce. Tato publikace Českého statistického úřadu – okresního oddělení Jičín z prosince roku roku 1997 přináší na 37 stranách spoustu zajímavých údajů o demografickém vývoji obcí, počty domů a obyvatel od roku 1869, změny způsobené stěhováním, narozením a úmrtím atd. Víte třeba, že Staré Hrady měly roku 1869 51 domů a 382 obyvatel a roku 1996 80 domů a 129 obyvatel? A Sedliště roku 1869 37 domů a 250 obyvatel, kdežto roku 1996 38 domů a 90 obyvatel?

Knížku Zdeňky Hledíkové a Jany Zachové Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda vydali v roce 1997 v Pardubicích. Najdeme v ní nejen edici této vzácné literární památky, ale i výstižné poučení o Arnoštově životě a významu a soupis základní literatury o něm, doprovázené řadou reprodukcí památek vztahujících se k tématu. Tvrz Stará je uváděna jako možné rodiště Arnoštovo.

Ve sborníku Z pomocných věd historických XIII, který r. 1997 vydala v edici Acta Universitatis Carolinae v řadě Philosophica et historica 1 Univerzita Karlova v Praze, otiskl svou obsáhlou studii nazvanou "Litere augustinensium" aneb pozdně středověké odpustkové falzum pro augustiány eremity mladý nadějný historik a náš spolupracovník Jan Hrdina z Bystřice.

Publikace Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína (vyšlo jako 3. supplementum sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší v Semilech 1997) přináší v tištěné podobě příspěvky na toto důležité téma, které zazněly na loňské úspěšné vědecké konferenci v Jičíně. Dotýkají se i našeho kraje, např. Dana Novotná upozorňuje ve své studii Stavby barokního klasicismu na valdštejnském panství i na stavební činnost Šliků na přelomu 17. a 18. století (Střevač, Drahoraz, Loreta, Vokšice atd.).

Stále více odborných knih vzniká po studiu archivního materiálu uloženého ve Starých Hradech a tuto skutečnost je na jejich stránkách uvedena. Tak tomu bylo např. v půvabné knížce Jany Štursové a Miloše Sládka Šel psotník po humnech (vydal Petr Nový 1997), čerpající z dosud plně nevyužitého archivního fondu národopisce Čeňka Zíbrta, nebo v díle Zory Dvořákové Než se stal prezidentem (nakladatelství Eva – Milan Nevole), které se s podtitulem T. G. Masaryk a realisté 1882–1918 věnuje opomíjenému období života TGM. (Těší nás, že Staré Hrady jsou zmíněny i v recenzi této knihy, kterou publikoval Fr. Kautman v Literárních novinách č. 6/98).

Nakladatelství Argo znovu vydalo Paměti z mého života od historika Augusta Sedláčka. Pro nás je zajímavé, že se v nich několikrát zmiňuje o svých návštěvách na Starých Hradech, třebaže je pokaždé jmenuje jinak (Stará, Starý hrad, Staré Hrady).

Zasloužená pozornost je v posledních letech věnována baroknímu sochaři Josefu Jiřímu Jelínkovi a celému uměleckému rodu Jelínků z Kosmonos. Dosvědčuje to i nedávná výstava jejich děl ve valdštejnské jízdárně v Praze, k níž vyšel krásný katalog s fotografiemi jelínkovských soch z Markvartic, Dolního Bousova, Března, Domousnic, Sobotky, Ostružna atd.


Drobné zprávy

Na přelomu roku 1997 a 1998 provedla stavební firma Rekstav úpravu místností v 1. patře tzv. pivovaru pod starohradským zámkem. Byla položena elektrická instalace, vybetonovány podlahy atd. Obec pronajme tyto prostory jako další depozitáře pro literární archiv Památníku národního písemnictví.

6. ledna 1998 navštívily Staré Hrady ředitelka PNP PhDr. Eva Wolfová a vedoucí LA PNP PhDr. Naděžda Macurová. Se starostou obce Josefem Miclíkem projednaly další rozvoj spolupráce PNP a obce, která je oboustranně výhodná.

V okresním kole olympiády mladých historiků, které se konalo 19. 3. 1998 v Jičíně, zvítězila studentka tercie jičínského Lepařova gymnázia Jitka Bílková ze Sedlišť a postoupila do krajského kola.

Letošní podivná zima způsobila, že jsme již na Nový rok mohli vidět v parku starohradského zámku kvetoucí sedmikrásky.

Kulturní kalendář: 2. 1. 1848 se narodil učitel a spisovatel Čeněk Kalandra – zemřel 29. 2. 1928. 7. 1. 1888 zemřel vlastivědný autor Českého ráje ing. Antonín Otmar. 19. 1. 1913 se narodila naše spolupracovnice Jiřina Straková z Libáně. 16. 2. 1618 zemřel starohradský pán Oldřich Desiderius Pruskovský z Pruskova. 26. 2. 1928 se narodila keramička Eva Tesařová, která několikrát vystavovala ve Starých Hradech. 26. 2. 1918 se narodil novinář a spisovatel Vladimír Mikolášek, velký přítel Starých Hradů. 5. 3. 1908 se narodil redaktor Josef V. Kučera, který vyrůstal v Bystřici. 13. 3. 1993 zemřel básník Jaroslav Moucha z Bystřice. 22. 3. 1833 se narodil učitel a muzikant Josef Foerster z Osenic.

Naši jubilanti: 75 let se dožívají 3. 2. Blažena Burešová ze Starých Hradů a 16. 3. Františka Plíšková ze Sedlišť. 70. narozeniny oslavují 4. 3. Pavla Svobodová, 6. 3. Josef Havlík a 7. 3. Emilie Čapková ze Sedlišť. 65 let bylo 3. 1. Anně Hájkové ze Starých Hradů. 55 let se dožil 4. 1. Jiří Pospíšil ze Starých Hradů.

Blahopřejeme panu Františku Svobodovi ze Sedlišť č. 4 k padesátým narozeninám, které oslavil 11. ledna 1998. Jako elektrikář si vedle svého zaměstnání v jičínském Vkusu poradil na výbornou se všemi elektrikářskými pracemi při rekonstrukci zámku ve Starých Hradech – a že to bylo několik kilometrů kabelů ve zdech i v zemi, řada rozvodných skříní s tajuplnou náplní jističů, spínačů, napojení desítek akumulačních kamen, světel atd. Když bylo potřeba, šel ochotně i betonovat, montovat regály – prostě si poradil se vším. Jako člen obecního zastupitelstva má v Sedlištích na starosti m. j. veřejné osvětlení a další technické práce. V duchu rodinné tradice je všude, kde je potřeba pomoci v jakékoliv práci. Franto, děkujeme za vše – a ať Ti slouží zdraví!

Narození: 19. 11. 1997 se narodila Vladimíra Koťátková ze Starých Hradů. 13. 3. 1998 se narodil Josef Steklý ze Sedlišť. Přejeme jim, ať se jim na světě líbí!

Úmrtí: 23. 2. 1998 zemřela ve věku 80 let paní Marie Svobodová ze Sedlišť.

Redakční: Vážení přátelé, především nám dovolte, abychom dnes poděkovali všem, kdo jste přispěli na vydávání LSK v tomto roce zvýšeným předplatným. Jsou vás doslova stovky a někteří jste přeplatné zvýšili nebývale. Za všechny jmenujme alespoň pana Jana Šrámka, manžele Wintersovy a manžele Odvárkovy z USA, paní prof. Olgu Kyzivátovou z Vídně; z dalších manžele Janáskovy z Libáně a manžele Vaníčkovy a Másnicovy ze Starých Hradů. Další jmenovat nemůžeme, výčet jmen by zabral několik stránek. Těší nás rovněž, že několik zemřelých a odhlášených odběratelů je nahrazeno novými, takže náklad zůstává 900 výtisků. Těší nás vaše dopisy, které hodnotí časopis – mnohdy ty nejprostší jsou nejhezčí. Děkujeme i za ně a budeme se snažit, aby vás náš – váš časopis ani ve svém letošním, již 21. ročníku, nezklamal!


Místo pozvánky

Jarní kulturní akce na zámku Staré Hrady:

Výstavy v "arkádách":

21. 3.–16. 4. Milan Žižka – obrazy
18. 4.–21. 5. Alois Chalupa – loutky
23. 5.–2. 7. Petr Heber – výtvarné dílo

Výstavy v "gotice":

4. 4.–29. 4. Pavel Skořepa – obrazy
1. 5.–1. 6. Jiří Škopek – obrazy
13. 6.–23. 7. Jihočeská krajina – obrazy ze sbírek Městského muzea Vodňany

Výstava na chodbě 1. patra: fotografie Jiřího Tobiáše

Kulturní pořady:

21. 3. – vystoupí hudební skupina FIDLE z Jičína za vedení prof. J. K. Čeliše
1. 5. – Recitační pořad z veršů Jiřího Ortena uvedou Hana Kofránková, Milan Dvořák a Jiří Šlupka - Svěrák
23. 5. – Koncert komorního souboru Harmonia nova pod vedením prof. Josefa Picka z Pardubic
13. 6. – Vystoupí dudácká muzika z Vodňan, úvodní slovo řed. Jiří Louženský

Všechny programy začínají ve 14 hodin. Zaznamenejte si data kulturních programů ve Starých Hradech do svých kalendářů!


Miroslav Bravenec: Staré Hrady


Václav Ševčík: Návrh plakátu pro Staré Hrady


Menu