Logo L.S.K. od r. 1996


Číslo 4Ročník XIX.Prosinec 1996


Vážení přátelé,

jako každým rokem v tuto dobu Vám všem přejeme hezký závěr roku a hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů do roku následujícího. Děkujeme Vám za trvalou přízeň, která se projevuje nejen neklesajícím zájmem o náš časopis (již po řadu let má stále 900 odběratelů), ale i značně zvýšenými částkami předplatného, které nám posíláte. Jistě jste si všimli, že díky tomu má letos náš časopis největší počet stránek v celé jeho dosavadní historii. Je to samozřejmě i díky tiskárně pana Petra Lebera, která odvádí výbornou práci za skutečně sponzorskou cenu, je to díky všem, kdo zdarma píší, kreslí, fotografují, provádějí redakční práce, rozesílají či roznášejí časopis, prostě pomáhají, jak jen mohou.

Příště dostanete 1. číslo 20. ročníku Listů starohradské kroniky. Je to skoro neuvěřitelné a byli bychom rádi, kdybychom toto výročí mohli oslavit dalším zlepšením časopisu. K tomu bychom od Vás chtěli:

– ode všech předplatné, které uhraďte brzy přiloženou složenkou, v Libáni přímo ve spořitelně, v redakci (na zámku) nebo našim kolportérům. Byli bychom rádi, kdybyste podle svých možností zaslali předplatné co nejvyšší (mimo jiné i proto, že od dubna opět zdraží poštovné …). Pro organizace stanovíme cenu jednoho čísla i s poštovným na 10 Kč, tedy roční předplatné 40 Kč.

– od všech, kdo mají časopis ještě více rádi, pár řádků věnovaných k 20. ročníku LSK: co pro Vás časopis znamená, co by se mohlo zlepšit atd. Děkujeme!

Vaše redakce LSK


Za Stanislavem Krausem

Nevím jak začít. Jak začít psát o blízkém člověku, který byl ještě nedávno mezi námi. Ještě bolí zpráva smutečního oznámení sdělující, že Stanislav Kraus už nežije.

Ve dnech, kdy se zotavoval již doma v Holíně po operaci, začala jsem číst jeho válečné vzpomínky "Za svobodou třemi světadíly". Byla to náhoda, že večer co večer jsem si nemohla nevzpomenout, že je nemocen a přát si před usnutím jediné – aby se uzdravil. Po 30. říjnu jsem už jeho knížku nedokázala otevřít a zůstane asi ještě dlouho nedočtena.

Z přečtené části jsem však mnohé události poznávala, jak nám je vyprávěl někdy u muzejní kávy, jindy u piva v hotelu Praha nebo doma v Holíně. Třebaže o něm nikdy nemluvil, bylo z každého vyprávění cítit pravé vlastenectví, k němuž byl veden doma i ve škole. V roce 1939 se rozhodl bojovat za osvobození své země, protože pozdvihnout zbraň pociťoval jako svoje nezadatelné právo a povinnost.

V letech hluboké totality byl zván na besedy do škol Jičínska. Kantoři věděli, že své válečné zážitky vypravuje tak, aby byl pravdě co nejblíže, a že tím pomáhá studentům vyznat se v učebnicově pokroucených výkladech historie druhé světové války.

Stanislav Kraus (uprostřed) s pracovníky jičínského muzea Hanou Trojanovou a Jiřím Štálem v roce 1987

Často přicházel k nám do jičínského muzea. Pamatuji, jak se jednou zastavil na kousek řeči, právě před několika školními besedami. Měl na sobě světlý trenčkot, který rychle rozepjal s otázkou: "Co myslíš, jsem správně oblečený?" – "Perfektně – a sluší ti", zněla moje odpověď. Pak už jsme se jen smáli, protože nebylo co dodat. Pod kabátem měl totiž vojenskou betldresovou bundu se stužkami anglických válečných vyznamenání. Co však je nutné dodat dnes, je, že to byl na tehdejší dobu oděv poněkud troufalý. Psala se sedmdesátá léta!

Setkávali jsme se často. Manželé Krausovi málokdy vynechali vernisáž nové výstavy v jičínské galerii. Standa miloval umění a zabýval se jím vážně a systematicky dlouhá léta. Když jsem poprvé uviděla jeho dokumentační sbírku o výtvarném umění a umělcích, užasla jsem nad tímto sběratelským veledílem.

V listopadových dvou týdnech uváděla česká televize čtyřdílný dokument "Svobody se nevzdáme", ve kterém vypovídali účastníci východního i západního zahraničního odboje. Válečné prožitky sděloval z obrazovky i Standa. Natáčelo se u Krausových v Holíně, což potvrzovaly právě archivní desky plné reprodukcí a záznamů o umělcích, tvořící pozadí za vypravěčem.

Bylo zvláštní až skličující, vidět živého Standu, naslouchat jeho vyprávění ve druhém díle po řadu s vědomím, že se s ním příští den půjdu rozloučit naposledy.

Manželé Krausovi s Evou Bílkovou ve Starých Hradech v roce 1992

Psát chronologicky o naplno prožitém životě Stanislava Krause je nad mé síly, znalosti i možnosti. Snad ještě jediné, možná ale nejdůležitější: většina z nás má své přátele i nepřátele. Někdo více jedněch, jiný těch druhých. Nepoznala sem však nikoho, kdo by o Standovi vyslovil třeba jen náznakem cokoli nepěkného. Byl z těch šťastných lidí, kteří neměli osobní nepřátele. Ten dar si však zasloužil celým svým životem, čistotou charakteru, svým jednáním, chováním a zájmem o druhé. Vlídností a pochopením drobných člověčích strastí a často podáním pomocné ruky. Vždy uměl vzbudit naději a radost a ze zlé situace vylovit i maličký kousek dobrého, jen aby sklíčeného člověka potěšil. Byl milujícím manželem, tatínkem i dědečkem a vím, že jeho nejbližší prožívají osudové chvíle, které způsobí hluboké rány v jejich srdcích. Také množství přátel nese jeho odchod těžce.

Říkávala jsem o něm, že je to takové "sluníčko". V jeho blízkosti bylo vždy hřejivé teplo, upřímnost a nepředstírané přátelství. Určitě byl sluníčkem i mnohým dalším lidem, kteří si teplé paprsky v sobě nadlouho uchovají. Jen velká a silná osobnost má tyto vlastnosti a já mohu být vděčna osudu, že jsem měla štěstí tohoto velkého člověka poznat.

Hana Trojanová


Starohradskou podzimní kulturou

Rodinné muzicírování

Tak by se nechal nazvat koncert, který se uskutečnil v sobotu 14. září 1996 na zámku ve Starých Hradech u příležitosti otevření výstavy obrazů Miloše Kalisty. Na programu byly zařazeny skladby od význačných skladatelů z období baroka a klasicismu, jakými bezesporu jsou G. Ph. Telemann nebo synové J. S. Bacha – C. Ph. E. Bach a W. F. Bach. Nemohla chybět ani dueta od Karla Stamice a J. J. Quantze, která zazněla v úvodu a závěrem celého koncertu.

Protagonistkami tohoto koncertu byly Petra Schäferová a Vladimíra Sůvová. Vzaly na sebe nelehký úkol připravit program pro dva melodické nástroje, v tomto případě dvě příčné flétny. Sestavit program tak, aby byl posluchačsky zajímavý a samotnými interprety zvládnutý, je i pro zkušené hudebníky obtížné. Nutno dodat, že se s tímto úkolem vyrovnaly se ctí. Závěrem si můžeme jenom přát, aby takovéhoto muzicírování bylo co nejvíce.

Jaromír Soukup


Úvodní slovo

při zahájení výstavy obrazů Ivo Švorčíka ve Starých Hradech 28. 9. '96

Vážení přátelé výtvarného umění, přátelé díla skromného hronovského akademického malíře Ivo Švorčíka, přátelé výstavních síní v zámku Staré Hrady, v nichž se rádi setkáváme. Dnešní zahájení výstavy díla Ivo Švorčíka si určitě zaslouží Vaší pozornosti pro svoji uměleckou hodnotu, malířskost výtvarného projevu i zajímavosti námětu Žena tvořící dominantu výstavy i Švorčíkovy současné umělecké tvorby.

Dovolte mi připomenout některé životní údaje. Ivo Švorčík od svých prvních krůčků v roce 1937 byl Hronovákem, rodiště Náchod je uváděno jen proto, že tam opravdu jen chvíli pobyl v porodnici. Patřil vždy Hronovu, i když chodil do střední školy v Náchodě, do výtvarných škol v Praze, vždy se do Hronova často a rád vracel pro klid prostředí. Bydlí tam, kde žil Egon Hostovský, žije ve městě, které je rodištěm slavné postavy naší literatury Aloise Jiráska, město je posvěceno čapkovskou tradicí, žila a žije zde řada osobností. Mezi ty významné patří a bude patřit i Ivo Švorčík.

Ivo Švorčík je absolventem slavné střední výtvarné školy v Praze nesoucí dnes jméno Václava Hollara. Na Akademii výtvarných umění byl žákem prof. Antonína Pelce. Setkával se s mnoha kolegy, ale raději byl sám. Jeho citlivá povaha těžko snášela život na rušné koleji na Výšinách i v Hradební ulici i později v kasárnách. Mnohou noc prožil na lavičce v parku, jen aby nemusel procházet branou kolem stráží, aby mohl být sám a promýšlet své výtvarné problémy. I když nestál u štaflí malířského stojanu, vytvářel si v duchu své obrazy.

Až po návratu do Hronova natrvalo získal klid k tvorbě. Mnoho času trávil v oddělení propagace místních a okolních podniků, ve školách umění, kde předával své zkušenosti mladým. Měl široký výtvarný záběr. Vedle kresby a malby obrazů se objevila grafika i trojrozměrná plastika. Ve svém díle proslavil své město a svůj kraj dávající mu zajímavé náměty krajiny i městských vedut nebo jen střech. Někdy se vracel ke starému zájmu o námět koní.

Vítězil obvykle námět ŽENA, který znamená vrchol nynější tvorby. Ženu nepředstavuje v líbivých formách, nemohl by být módním návrhářem! Výraz jeho obrazů je pod vlivem jeho energického rukopisu, pastózního nanášení barev a jejich kontrastem vytvářejícím silný dojem. Ivo Švorčík nepromalovává detaily. Jde mu o situaci a její vyjádření prostřednictvím námětu ženy. Pozoruje je v různých slavnostních i všedních situacích. Někdy je to pohled do divadelní šatny na odpočívající baletku či herečku po vynikajícím výkonu na jevišti. Po něm se herečka uzavírá do sebe, přemýšlí o svém výkonu a hledá znovu své ztracené síly. I to stojí za vyjádření! Jiné zajímavé scény jsou před zrcadlem; umývání, oblékání, zouvání, stahování punčoch. Prostě mu jde o zachycení prchavých zajímavých okamžiků, jejich výtvarné uchopení a zpracování. Ty náměty nutně patří do Švorčíkovy tvorby.

Zajímal mne také vznik Švorčíkových ženských aktů i jeho práce s modelem. Jeho průprava na Akademii, kde kresba aktu patří k nosným disciplínám (po běžných hodinách v ateliéru se chodí ještě na večerní akt), mu přinesla zkušenost v kresbě a přidání představivosti, schopnosti uložit poznatek okamžiku do hloubky paměti mu dává možnost je kdykoli volně malovat. A tak vznikají jeho obrazy bez seance s modelem v ateliéru. Ovšem námět byť zajímavý není hlavním cílem jeho tvorby. Jde mu hlavně o dobrý obraz. Chce v barvách a kompozici vyjádřit uměleckou představu, záměr. A to dnešní výstava potvrzuje. Je třeba umělci pogratulovat a věrným návštěvníkům Starých Hradů popřát umělecký zážitek a dobrou pohodu!

Ing. Jiří Soukup


Koncert Čeňka Pavlíka

Známí mých známých z Hronova projevili zájem navštívit Vladimíra Komárka a koupit si u něho obraz. Navrhl jsem a dojednal termín – sobotu 28. září a spojili jsme návštěvu Komárkova ateliéru s návštěvou kostelíka sv. Vavřince na Malé Skále s krásnou Křížovou cestou Josefa Jíry a s Komárkovým oltářem a pak Starých Hradů, kde – jak jsem věděl – byla plánována vernisáž obrazů hronovského Ivo Švorčíka. Na závěr barevného, krásného "českorajského" dne jsme usedli ve vlídné koncertní síni starohradského zámku, abychom kulturní zážitky výtvarné završili zážitkem hudebním.

Houslový virtuos Čeněk Pavlík je osobností v našem hudebním životě velmi, velmi známou. Ušlechtilý tón jeho houslí a procítěný přednes ho už dávno postavily na přední místo mezi našimi interprety. Snaží se maximálně naplňovat citový náboj reprodukovaných skladeb, oslovit posluchače duchem díla spíš než jednostranným technicky dokonalým přednesem.

Program koncertu /Benda, Händel, L. v. Beethoven, Dvořák, Smetana, Pablo de Sarasate na závěr/ byl volen velmi dobře, odpolední koncert tohoto typu si skladby poměrně známější žádá. Zejména Sonatina G dur Antonína Dvořáka a Smetanovo duo Z domoviny hluboce oslovily posluchače.

Výrazně zaujala i Daniela Foltynová, jejíž klavírní doprovod byl rovnocenným uměleckým přínosem interpretovaným dílům. Její živé vciťování do přednášených skladeb, její sžití s klavírem i "hraní si" s ním příjemně překvapilo a nadchlo posluchače zvláště v partiích, kde je klavírní part rovnocenný s partem houslovým.

Čeněk Pavlík. Foto Eva Bílková ml.

Kdo navštívil starohradské svatováclavské sobotní odpoledne, odnášel si opravdu hluboký zážitek z kvalitně přednesené hudby.

Aleš Fetters


Profesionalita a radost

V tomto duchu se nesla atmosféra odpoledního koncertu 28. září v zámeckých prostorách ve Starých Hradech. Již první tóny houslí za doprovodu klavíru ze sonáty G-dur od Fr. Bendy dávaly tušit, oč v celém koncertu půjde. Hřejivá hudba hraná srdcem a s radostí nádherně korespondovala s hudebním myšlením skladatele, o kterém hudební kritik, životopisec a současník Fr. W. Marpurg výstižně říká: "Síla Bendovy hudby nespočívá v množství ozdob, nábrž v tom, co je naléhavé, výmluvné a dojímající a co spočívá v docela jiných věcech, které sice nevyvolávají nápadnou pozornost, zato tím více srdce zaujmou". Ano, byl to krásný dialog dvou rozdílných hudebních nástrojů, jak se vzájemně doplňují a jsou si rovnocennými partnery.

Zvláště to pak vyniklo v dalších skladbách, které následovaly. Sonáta G-dur Op. 30 č. 3 od Ludwiga van Beethovena tomu byla zdárným příkladem. Skladatel, který v mládí studoval hru na klavír, cemballo, varhany a housle u F. A. Riese a Ch. G. Neefa a později si u J. Haydna a A. Salieriho prohluboval vědomosti v kompozici a instrumentaci, v této sonátě vytvořil rovnocenný prostor pro výrazové možnosti obou nástrojů. Nutno dodat, že oba umělci jej dokonale využili – nejen v této sonátě, ale i ve skladbách následujících, kterými byly Sonatina G-dur Op. č.100 od Antonína Dvořáka a Duo č. 2, Z domoviny od Bedřicha Smetany. Po těchto krásných a náročných dílech scházel už jenom efektní závěr. Ani ten nechyběl. Odezněl v podobě Cikánské melodie Op. 20, kterou napsal Pablo de Sarasate. Ten zde výborně využil možností, jaké housle skýtají. Skvělé provedení a radost z hudby, kterou rozdávali umělci po celou dobu koncertu, bylo odměněno srdečným potleskem posluchačů. Přídavkem na závěr se pak rozloučili s publikem oba vynikající sólisté – Čeněk Pavlík – housle a Daniela Foltynová – klavír.

Jaromír Soukup


Milé setkání ve Starých Hradech

"STARÉ HRADY /Jičínsko/ – arkády na zámku: Pranostiky Miloslava Švorce je název výstavy kreslíře z nejmenší obce okresu, z Rabakova. Jeho kreslený humor je znám i čtenářům Boleslavského deníku. Vernisáž výstavy se koná v neděli 13. října ´96 ve 14.00 hodin. Expozice otevřena do 3. listopadu t. r." a ještě které dny a hodiny k tomu.

Tolik strohá zpráva v inzerci sobotního Boleslavského deníku s datem 12. říjen 1996, kterou jsem přečetla, vzala na vědomí a hned zase z hlavy pustila, protože Staré Hrady jsou z Kněžmosta přece jenom trochu z ruky. Jaké ale bylo pro mne překvapení, když se najednou tentýž den večer u nás objevili manželé Jiráskovi ze Sobotky a nabídli mi nejen dopravu, ale i doprovod. To už nebylo co řešit.

Neplánované akce bývají vždycky nejlepší, a tak i náš nedělní výlet do Starých Hradů neměl chybu. Dokonce i počasí bylo nezvykle pěkné a slunné. Hned na nádvoří nás mile přivítali pořadatelé, kteří jsou nejen srdcem, ale i duší zámku Staré Hrady. Při této příležitosti jsem si uvědomila, jak málo stačilo a byly by Staré Hrady srovnány se zemí. Ještě že zvítězil zdravý rozum a našlo se i pár obětavců!

Besedují Libor Šnajder, Štefan Danko a Věra Jirásková

Přesně ve 14 hodin byla pěknými slovy zahájena již výše zmíněná výstava, a to dokonce z úst dcery pana Miloslava Švorce. A pak jsme si už jenom prohlíželi milé postavičky, bavili a poučovali se moudrými pranostikami, vypozorovanými našimi předchůdci z dob dávno minulých.

Během prohlídky této pěkné výstavy se postupně doplnila skupinka výborných lidí, kteří se po vernisáži výstavy pana Švorce sešli v krásném zámeckém prostředí, v oddávacích prostorách Starých Hradů. Dalšími milými hosty byli atleti-vozíčkáři Ing. Věra Jirásková a Štefan Danko, účastníci letošní jubilejní paralympiády v Atlantě, a jejich doprovod, trenér Libor Šnajder a paní doktorka Alena Kalináčová z nedaleké Železnice. Jejich vypravováním jsme se přenesli za moře do úplně jiného a neznámého sportovního prostředí. Dozvěděli jsme se, že podmínky pro pobyt, trénování, ale i samotné závodění nebyly zrovna ty nejlepší a nejregulérnější a v porovnání s těmi minulými v Barceloně se nemohly srovnávat vůbec. Daleko horší bylo nejen ubytování, ale i stravování. Organizace se tam pořadatelům vymkla z rukou úplně, zmatky byly s dopravou, nebylo čím trénovat, prostě: jiný kraj, jiný mrav. O to více naše sportovce a jejich výkony obdivujeme.

Věra Jirásková je členkou Klubu postižených sportovců v Novém Městě nad Metují. Po splněných limitech se dostala mezi 45 sportovců, kteří v Atlantě za naši republiku startovali. Stříbro v disku z Barcelony sice neobhájila, přesto před jejími výkony klobouk dolů.

Na všechno zlé ale už určitě dávno zapomněl další host odpoledne, rovněž atlet SK Nové Město nad Metují, držitel světového rekordu v hodu oštěpem, devětačtyřicetiletý vozíčkář Štefan Danko, který získal zlatou medaili. Povídání paralympioniků zasvěceně doplňovali paní doktorka a trenér.

Odpoledne nám v této společnosti velice rychle uběhlo. Po besedě pro nás pořadatelé ještě připravili prohlídku zámku, seznámili nás s jeho historií, nahlédli jsme i do archivu, který zde má uložen Památník národního písemnictví. Nakonec se ještě chvíli debatovalo při pečlivě připraveném pohoštění.

Bylo to pěkné a hodnotné odpoledne, kterému nemohl konkurovat ani cirkus, který Libáň právě navštívil, ani Velká pardubická, kterou zase v přímém přenosu dávala Česká televize. Toto milé setkání s milými lidmi nás všechny duševně velice obohatilo. Díky za ně!

Karla Mikešová

kněžmostská knihovnice


Z literárního archivu

Jan Opolský, Jičín a Fráňa Šrámek

Jan Šťovíček

Novopacký rodák, básník a prozaik Jan Opolský, patří k neprávem pozapomínaným postavám českého kulturního života první poloviny tohoto století. Jeho literární pozůstalost se dnes nachází v Literárním archivu Památníku národního písemnictví – pracoviště Staré Hrady a je pramenem pro následující pojednání.

Jan Opolský se narodil 15. července 1875 v Nové Pace. Jeho otec byl zde advokátním úředníkem. Matka mu zemřela, když mu bylo 10 let. Tato rána poznamenala celý jeho život – neustále na matku vzpomínal. Po dokončení měšťanské školy šel do učení do dílny novopackého malíře Václava Kretschmera, která zhotovovala obrazy různých žánrů na prodej (svatí, madony, krajiny apod.). Pracoval tu poměrně dlouho – až do roku 1914. Toho roku se stal úředníkem u firmy Ignác Kretschmer, První novopacká mechanická továrna na zboží pletené, stávkové a přádelna bavlny. V roce 1921 se podnik přestěhoval do Prahy a Jan Opolský jej tam následoval. Odtud odešel v roce 1935 do penze. Zemřel v Praze 20. května 1942. Pohřben je v Nové Pace.

První literární pokusy Jana Opolského spadají do jeho 16 let. Byly to nepublikované verše. Jan Opolský je psal pouze rukou pro sebe a předčítal okruhu přátel, s nimiž zároveň probíral Rozhledy a Moderní revui. 90. léta 19. století byla potom údobím, kdy se jeho zájem o literaturu ještě prohloubil. Nemalý podíl na tom mělo jeho přátelství se spisovatelem a krajanem Josefem Karlem Šlejharem. V roce 1896 publikoval svou první báseň Pes. Tato báseň je reflexí na smrt otcovu a promítá se do ní jako motiv vytí psa při otcově pohřbu. Otiskl ji v Čechových Květech. V roce 1896 také Opolský uveřejnil další verše, a to v Pelclových Rozhledech a později ve Volných směrech a Zlaté Praze. Posléze v roce 1899 mu vyšla první kniha básní – Svět smutných. Vydal ji v Praze Josef Pelcl. Sbírka se setkala s nemalým ohlasem. Literární kritici v Opolském přivítali nového básníka, lyrika snového podvědomí, barvitého slova a zářivého rytmu. O rok později následovala Opolského další básnická sbírka – Klekání. Své verše uveřejňoval tehdy i v Lumíru a v Moderní revui. Brzy nato v roce 1901 následovala ještě jedna básnická sbírka – Jedy a léky. Frontispis pro ni nakreslil přední český malíř Jan Preisler.

Rané Opolského verše spojuje pocit melancholie, rezignace, jemných záchvěvů duše, ironie a nihilismu, ale přerůstá až k odporu a odboji. Vychází to z přímé jeho reakce na povýšené maloměšťácké prostředí. Tyto pocity jej také v prvním desetiletí tohoto století spojily se socialisticky a anarchisticky orientovanými básníky a prozaiky. Přivedly jej do časopisů jako byly Rudé květy, Šibeničky, Kopřivy, Nový kult aj.

V roce 1902 začal Jan Opolský publikovat také i prózu.

První desetiletí tohoto století přineslo Opolskému též změnu v osobním životě. V roce 1902 se jako 27 letý oženil s Františkou Endovou, která pocházela rovněž z Nové Paky a byla jeho láskou z tanečních hodin.

Básnická žeň z prvního desetiletí tohoto století se promítla do Opolského dvou knižních básnických sbírek – Pod tíhou života (1909) a Hrst ironie a satiry (1911). Poté se na chvíli odmlčel – další básnická knížka následovala až v roce 1918. Byly jí Verše o životě a smrti. Publikoval sice i dále, ale to je již mimo rámec tohoto příspěvku, který se soustřeďuje jen na počátky jeho tvorby a první desetiletí tohoto století, kdy žil v Nové Pace a vojákoval v Jičíně a v Liberci.

Jičínská vojenská služba Jana Opolského se barvitě odráží v Opolského korespondenci s Františkou Endovou, jeho láskou. Již první dopis jí z 28. dubna 1899 je výmluvný. Charakterizuje se sarkasmem nejen vojnu, ale je i svědectvím, že ani zde nepřestal myslet na literaturu. Jan Opolský zde píše:

"Můj drahoušku, píšu Vám dnes, kdy mám 3 neděle vojny za sebou a kdy jsem se dostal náhodou mezi lidi. Bylo mi zrovna tak jako trestníkovi, když ho prvně vyvedou do nádvoří. Dostal jsem se z kasáren jen tajně a na zapřenou, nevěda kam půjdu a jestli mne někdo nezastaví. Styděl jsem se sice za svou hanebnou, bezbarvou a záplatovanou uniformu, ale touha po chvilce pobytu v civilním životě byla tak veliká, že jsem přemohl stud a došel jsem večer až na jičínské náměstí. Těžko mi bylo po půlhodině vrátit se z korsa, na němž jsem sice plodil důkladnou ostudu, do zaprášené, všemi dešti a větry profoukané půdy na svou poznamenanou hrst slámy. Na náměstí jsem mluvil s p. Jatelem, který se nemohl zdržet smíchu nad mou ubohou osobou … Včera jsem se aspoň trochu vyhovořil o tom, čeho mi je líto, o kumštu a literatuře. Přijel do Jičína totiž redaktor Básnického almanachu Satalický, který mne v kasárnách vyhledal a s nímž jsem seděl asi 1 1/2 hodiny v příjemné zábavě. Byli jsme společně navštívit p. Reimana (týž mladý poeta, jenž měl v posledních číslech Moderní revue básně "Vše plulo k jihu" a "Nenávist"), jenž se mnou u téže setniny vojákoval, avšak jenž po týdnu dopraven byl do vojenské nemocnice s chrlením krve."

Trpkost nad údělem vojáka ještě více vysvítá z nedatovaného dopisu, psaného Janem Opolským Františce Endové asi krátce předtím či poté:

"Všechny moje představy o nemilé vojně byly ještě slabý. Nejsme vojáky, jsme opravdovými otroky. Spíme na půdě, kde nás leží 48 v každé jizbě na odvážených 6ti kilogramech slámy, kde se třeseme pod dekou jako pinčlíci. Prší-li, studí nás padající kapky skrze tašky jako jehly. Krom toho jsem ošacen jako žebrák, že by nade mnou i necita zaplakal. Tykají nám všeobecně a mírně jsme oslovováni jenom z omylu. Jsem otráven více surovým ovzduším nežli velikým tělesným dřením, jímž jsem již vysílen každý den tak, že sotva ráno vstávám. Než těším se, že to netrvá věčně …". Daleko horší vojnu přitom Jan Opolský prožil v Liberci, kde vojákoval asi od léta 1901. Dne 17. listopadu 1901 psal Františce Endové z Liberce: "Nepřej si ani, abych Ti vyličoval podrobnosti své vojny. Je to daleko horší než v Jičíně, ale jsem dosud zdráv jako hřeb až na trochu těch roztlučených rukou a nohou. Všechno dopodrobna budu Ti vypravovat doma, neboť se mi každý detail nesmírně hnusí a nemohu se odhodlat ani o něm psáti."

Antimilitarismus spojoval Jana Opolského s kruhem mladých literátů kolem Neumannova Nového kultu a jeho Šibeniček. K tomuto kruhu náležel tehdy i Fráňa Šrámek, který byl jen o 2 roky mladší než Jan Opolský (narozen 19. ledna 1877). Jeho léta vojákování se odrážejí v básních, které publikoval např. v Novém kultu a také posléze v knížce Modrý a rudý.

V roce 1905 napsal Fráňa Šrámek sbírku Života bído, přec tě mám rád … Vydal ji anarchosocialistický časopis Práce, který Šrámek redigoval. Tento časopis, který vycházel jen po 2 roky – od roku 1905 do roku 1906 –, byl vlastně redakčním i autorským dílem Šrámkovým. Zaznívá z něj revolta, kterou je naplněna i zmíněná jeho básnická sbírka, jež je vyznáním lásky k životu. Není to však radostné okouzlení životem, ale spíše bída života, jež provokuje hněv, revoltu, výsměch. Rok 1905 byl přitom pro Šrámka plodný. V témže roce vyšla i jeho kniha povídek Sedmibolestní a hra Červen.

Někdy v roce 1905 či krátce předtím došlo též ke sblížení Fráni Šrámka s Janem Opolským. Dokládá to dopis Jana Opolského Fráňovi Šrámkovi z 30. prosince 1905:

Zmíněná neidentifikovaná sbírka je patrně Šrámkova knížka veršů Života bído, přec tě mám rád …, která vyšla právě v roce 1905; Šrámek Opolskému nejspíše zaslal tuto novinku. Dotaz po knížce o vojácích patří zcela určitě sbírce Modrý a rudý. Ta nese podtitul Verše o vojáčcích a vyšla v roce 1906. Memento jsou potom časopisecky publikované verše Jana Opolského.

Další lístek Jana Opolského Fráňovi Šrámkovi pochází z 12. července 1906. Jan Opolský Šrámkovi píše:

Zmíněná kniha, kterou poslal Šrámek Opolskému, není opět identifikována, ale mohla by to snad být kniha drobných próz Kamení, srdce a oblaka, která vyšla právě v roce 1906. Touto knížkou procházejí motivy lidských vztahů, milostných, morálních, rodinných, rozrušovaných sociální bídou a emocionálně bohaté symboly revolty, především revolty proti válce. Ohlašovanou Opolského knížkou próz byla knížka Kresby uhlem, která vyšla u B. Kočího v roce 1907. Byla to Opolského prozaická prvotina.

Jan Opolský se stal též přispěvatelem anarchistického čtrnáctideníku Práce, který redigoval Fráňa Šrámek. V jeho II. ročníku v 9. čísle z 10. května 1906 uveřejnil báseň Ferenc Koszut, která byla parodií na rakousko-uherskou hymnu. Vyneslo mu to soudní vyšetřování a domovní prohlídku, ale jinak z toho vyvázl bez větší pohromy. Připomeňme ji jako doklad básnické tvorby Jana Opolského:

"Zachovej nám, Hospodine,
dej, ať z víry moc nám plyne
netknutá,
milostně se schýlil, záře,
vsadil mezi hodnostáře
Koszuta.

Hajme vždy koruny jeho,
hlava trůnu habsburgského
ať žije!
V Koszutovi dřímá, tu ční
temná rudá, revoluční
furie.

Přecpala se. Strava sytá
tyhle chvíle tělu skýtá
vnucuje …
Slunce přízně s výšky pálí,
do klubka se líně svalí,
kušuje."

V září 1906 se potom Opolský omlouval Šrámkovi, že zatím nemá nový příspěvek do Práce, ale že jej hned pro další číslo pošle.

Připomněli jsme tu ranou tvorbu Jana Opolského a jeho přátelství s Fráňou Šrámkem. Zaznívá tu revolta, odboj proti pokrytecké měšťácké společnosti. V Opolského verších proniká už také symbolismus, který později našel své rozvinutí v snově naladěných básních a prózách 20. a 30. let tohoto století. Jan Opolský se stal jedním z našich největších spisovatelů – symbolistů. Z této jeho pozdější tvorby připomeňme alespoň knihu básní Hory a doly s lesy z roku 1931, v níž se vrací do rodného kraje, aby tu načerpal nových sil, a dále poslední knihu veršů Čtení z hvězd a obelisků, která vyšla v roce 1936. To již byla poezie a próza jiného ducha než jakou psal mladý Jan Opolský.


Miloš Pick

Přes Acherón zpátky to šlo hůř

(pokračování)
předchozí díl

Mirek Huňát byl synem kostelníka katolického kostela, takže jsme s ním, ještě daleko dřív než byly hvězdy, chodili každý večer zvonit klekání. A tam na věži kostela, nahoře nad hodinami, kam se lezlo jen po žebříku, byla taková mezera mezi hodinami a podlahou a v té jsme si udělali skrýš. Táta mi dal starý vyřazený hůlkový psací stroj, měli jsme dětskou tiskárničku a začínali jsme s letáky, s nálepkami, primitivně, jak jsme to jako studenti uměli. První leták – odpověď na nějaký výhružný projev K. H. Franka – jsme rozeslali poštou a druhý den bylo z 33 výtisků 32 odevzdáno na četnické stanici, lidi se asi báli, že je to provokace. Ale někdy k naší radosti i malá věc našla ohlas. K 7. listopadu 1940 jsme například vylepili po Libáni malé heslo: "Smrt fašismu – ať žije Sovětský svaz." Hřálo dvojnásob u kamen o přestávce na dílně, když dělníci objevovali, že ani v té obecné beznaději po porážce Francie není Hitler ještě absolutním vítězem, že Anglie nemusí zůstat osamocena, že je tu ještě velmoc nedotčená válkou, která nemusí být Hitlerovi tak spolehlivým spojencem, jak to po jejich vzájemném paktu vypadalo.

Nejdříve jsme to dělali na vlastní pěst, později nás Miloš Hájek zapojil do pražské skupiny "Svět proti Hitlerovi", která byla napojena na Julia Fučíka, ale to bylo pro mne moc vzdálené. My jsme byli napojeni na Miloše. Až po válce se mi Miloš přiznal, že mi tenkrát přidal tři roky věku, aby to ve skupině prošlo. Kromě stejnojmenného časopisu "Svět proti Hitlerovi" nás Miloš zásoboval i dalšími protifašistickým ilegálním tiskem. Při této své odbojové činnosti však rozvíjel i další aktivitu. Od Mirka Huňáta získával z katolické fary formuláře křestních listů, aby mohl falešnými "arijskými" doklady vybavovat židovské spoluobčany, kteří nenastoupili do transportů. Jednou se mi svěřil Jirka Heller, že jemu Miloš nabídl, že ho takhle v Praze "potopí", ale Jirka toho nevyužil. Bál se, že by důsledky postihly jeho rodiče a nechtěl je opustit. Věděl jsem o tom jen zlomek – tenkrát vzhledem k nutné konspiraci a po válce kvůli Milošově chorobné skromnosti. Až nedávno byl ochoten se také vyzpovídat Státnímu židovskému muzeu. Proto dnes vím, že takhle tenkrát před transporty pomohl v Praze zachránit nejméně šest židovských spoluobčanů – v dalších šesti případech neví, u koho skončily jím opatřené doklady – i když dva z nich potom zahynuli pro svou odbojovou činnost.

Tato Milošova pomoc jim byla také později – v březnu 1945 – jedním z důvodů jeho odsouzení sondergerichtem (německým mimořádným soudem) k smrti. Za tuto pomoc židovským spoluobčanům v době Holocaustu udělil Izrael (Yad Vashem) v roce 1995 Miloši Hájkovi tituh "Spravedlivý mezi národy". Již tenkrát – v roce 1942 – však kolem Miloše poprvé uhodilo hodně zblízka. Po odhalení Fučíka byli oba vedoucí skupiny "Svět proti Hitlerovi" – Lorenz a Fusch – zatčeni a později popraveni. Přitom Milošovou spojkou byla Lorenzova sestra. Ale u ní se zatýkací řetěz – díky její mimořádné statečnosti – zastavil. Přestože gestapo zachytilo moták pro ni s úkoly pro "Ivana"– to bylo krycí jméno Miloše Hájka – nedostalo z ní, kdo "Ivan" je.

Tahle hrstka lidí, zejména Miloš, za námi doposledka pravidelně chodila. Nejenom pro to co jsme dělali, ale i bez toho byla v našem malém hnízdě každá návštěva jako pod lupou. Vila, kde jsme do roku 1941 bydleli, byla sice na kraji Libáně, ale pak, když jsme byli sestěhováni, tak jsme byli vlastně na hlavní ulici. Po osmé večer, kdy už bylo na ulici prázdno, byla z hospody vidět celá ulice. I když jsme drželi otevřená, připravená vrata, aby tam Miloš vklouznul, každý ho mohl vidět.

Mám ale moc hezkou vzpomínku i na první den s hvězdou. Když to přišlo, nikdo z nás ji nechtěl na sebe vzít a kdo nemusel, ten první den vůbec nevylezl. Druhý den, bylo to myslím v úterý, a tehdy bývaly v Libáni ještě jarmarky, výroční trhy a na náměstí bylo lidí, že by zrnko nepropadlo, bylo plné vesničanů, ženských s nůšemi, plno stánků, všechno se tam prodávalo, od másla až po textil. A v téhle atmosféře, kdy už se lidi báli kývnout na pozdrav, moje sestřenice Věra Kaufmannová, šestnáctiletá holka, musela jít poprvé s hvězdou přes náměstí. V tom ji nějaká žena z vesnice, s nůší na zádech, čapla za ruku a křičela na celé náměstí: "Slečinko krásná, že toho pacholka posloucháte, koukejte to sundat!" Od té doby se ta hvězda docela hezky nosila, jako by ta žena stála při nás blíž než "ten pacholek" Hitler.

Dnes si s celoživotním odstupem uvědomuji stále palčivěji, jak malý zlomek času byl vyměřen první republice – dvacet let je chvilka nejen v historii, ale i v životě jednotlivce. Přesto stačila takhle hluboce poznamenat i prosté lidi, alespoň ty nejlepší.

Terezín

Šli jsme do transportu v lednu 1943. Vzpomínám si, že předtím, nejen my děti, jsme se loučili s kamarády. Byl jsem jednou s tátou u jedné jeho spolužačky, slečny Španihelové, a když se loučili, ona plakala a říkala mu: "Vladimírku, už se neuvidíme." Já jsem si ve své pubertě říkal: "Co ta bába blbne, za tři měsíce je po válce a my se vrátíme." Její pláč však měl bohužel pravdu.

Poslední den četník Karban, před kterým se Libáň v tom čase třásla, ještě udělal rozruch, a vyháněl nás o hodinu dřív. Na čtyři hodiny ráno byly sjednané povozy na zavazadla, protože dráha byla vzdálená asi dva kilometry, ale on vyháněl lidi ještě o hodinu dřív. Hellerovi si pak posteskli, že si v tom spěchu nestačili vzít ještě poslední hrneček sádla. Ale když jsme potom nasedli do vlaku a já seděl vedle táty, tak se nad něj Karban sklonil a pošeptal mu: "Tak pane továrníku, doufám, že se po revoluci uvidíme." Ani on si nezapomněl dělat alibi.

To byl odjezd do Boleslavi, kde jsme byli tři dny soustředěni v sokolovně před odjezdem do Terezína. Na ty tři dny mám celkem dobrou vzpomínku. Hlídali nás tam jičínští četníci, nějaký oddíl pod velením kapitána, kteří se k nám chovali velmi slušně. Vykládali, co hlásil Londýn, jaké jsou poslední zprávy, a proti atmosféře Libáně, kde se lidi třásli před jedním četníkem, to byl požitek. Až dnes si říkám, jaká to byla troufalost, ani ne sedmnáctiletý smrad a jdu k cizímu protektorátnímu četníkovi a ptám se: "Pane strážmistr, co hlásil večer Londýn?" On se sice nejdřív zarazil, ale pak se podíval na mou hvězdu a klidně mi to řekl. A potom v pohodě odeslal i moták Milošovi Hájkovi.

Už se tam sice objevoval jako nejvyšší pohlavár Fiedler a s ním malá kohorta dalších nacistů z zentralstelle (štábu) pro řízení transportů, která podléhala Eichmannovi. Ti si profackovávali cestu, kudy šli, ale díky těm četníkům byly ty tři dny ještě posledním zábleskem slušných lidí. V Terezíně už byli i četníci různí.

Když jsme šli třetí den na nádraží, to už nás převzali příslušníci schutzpolizei (německé policie) a aby dali najevo, že to myslí vážně, přestavovali kulomety s nabitými pásy namířené proti našemu průvodu civilistů. To jsem si poprvé uvědomil, že jedeme asi někam, odkud nebude tak snadné se vracet.

Vzpomínám si na první nový zážitek již cestou z nádraží Bohušovice do Terezína, ale tam to bylo zřejmě zcela normální. Šli jsme, nesli zavazadla, každý směl mít s sebou 50 kg. Měli jsme tam strýce Ervína, který přišel do Terezína již prvním, zakladatelským transportem AK (Aufbaukommando). Měl všechna feudální privilegia, která měli příslušníci AK transportu jako zakladatelé ghetta. Mohl po jistou dobu chránit i určitý počet rodinných příslušníků před transporty. Ervín byl tzv. kasserneältester (starší – tj. vedoucí – kasáren) nejdřív v těch největších – Sudetských – kasárnách, pak v menších – Jägerkasserne, což bylo dost vysoké postavení v ältestenratu – radě starších – (židovské samosprávě). Přišel nám naproti a šel s námi už z Bohušovic. Když se tam ochomýtl nějaký mládenec, že nám odnese zavazadlo, tak ho Ervín hnal, poněvadž věděl, že nám ho chce ukrást – šlojznout. Máma myslela, že je to úslužný kluk.

Takže už od prvního dne se nás ujal strýc Ervín. Tím jsme se vyhnuli prvním transportům, protože většina z našeho transportu šla okamžitě dál do Auschwitzu a tam do plynu. Nás strýc Ervín v Terezíně zadržel, ale pak šel taky. Byli jsme ihned rozděleni. Já jsem byl na L 218, to byla ubikace chlapecké mládeže, táta byl tehdy v mužských Sudetských kasárnách a máma se Soňou v Hamburských kasárnách, babička v tzv. siechenheimu (ubikaci pro přestárlé) a velmi brzy zemřela. Staří lidé vymírali velmi rychle, v nejhorších dobách prý jich umíralo 150 až 300 denně, jak říkal strýc Ervín. Dělal jsem zpočátku na příležitostných nádenických pracích a nakonec jsem skončil v zámečnické a soustružnické dílně na bauhofu (stavebním dvoře), sestra dělala v zahradnictví, máma někde v menáždienstu (výdeji jídla) cvakala lístky a už ani nevím, co dělal táta. Ale ubikace jsme měli každý zvlášť, každý jinde.

Miloš Hájek mi dal spojení na ilegální organizaci do Terezína – na Honzu Schimmerlinga a Jožku Wallersteina, kteří mi je zprostředkovali. S Jožkou se mi podařilo navázat spojení už v první den příchodu v tzv. šlojsně – třídenní karanténě, kdy jsme byli uzavřeni v jedněch kasárnách a tato uzávěra – německy Schleusse – byla do terezínské češtiny převedena jako šlojsna. Tak jsem hned po příchodu do Terezína mohl navázat spojení s tamní ilegální komunistickou organizací, s Mirkem Kárným z jejího vedení, který se stal po válce novinářem. Mou první spojkou byl Jirka Kosta – ekonom, v padesátých letech nasazený do výroby, potom v šedesátých letech v Ekonomickém ústavu v ČSAV a po 68. roce profesor ekonomie ve Frankfurtu n/M. Pak řada dalších, Jindra Stern-Staněk, který se po válce stal ředitelem výzkumně-vývojového podniku v N. Meste n/V. i Franta Graus, jeden z našich předních poválečných hitoriků – s tím jsme pak šli společně do transportu do Osvětimi. Jednu dobu na mne měl spojení Milan Weiner – budoucí novinář a v roce 1968 rozhlasový redaktor – a jeho buňka. To se dost střídalo.

Ve stranické organizaci kolovaly také různé materiály, jako byly zejména "Přehledy" o aktuální situaci u nás i ve světě, zejména na frontách. Dostal se tam ke mně i Marxův Kapitál s razítky Vídeňské univerzity. Někoho napadlo pustit ho do oběhu po kapitolách – takže tu přišla hlava XXII, pak VII nebo III a podobně. U tak obtížného textu a v cizím jazyce to bylo dost groteskní, a protože to je snad jediná věc, o které jsem se přece jen zmínil dětem, dodnes si mne dobírají, že odtud mám v ekonomii všechno tak zpřeházené.

Z nějaké konfiskované knihovny na Ukrajině se jednou ve skladech objevil a podařilo se i odnést sovětskou učebnici politické ekonomie, jenže v jazyce jidiš. Dostal jsem tehdy za úkol jej ve dvou přeložit. Spojili mě s Pavlem Löwenbachem, velice nadaným chlapcem z Ostravy, který ve svých 16 –17 letech ovládal asi osm jazyků včetně jidiš. Mne zase – po přečtení české marxistické učebnice ekonomie Ullrycha a zpřeházeného Kapitálu – považovali asi za ekonoma. Pavel neměl o ekonomii potuchy a já neznal ani slovo jidiš. Spolu jsme po nocích lámali větu po větě, než nám dala nějaký smysl. "A kdoví jaký", by určitě dodaly moje děti. Ale do odchodu z Terezína jsme to nedokončili.

(pokračování)


Irena Škodová

Dějiny školy v Libáni – 4

předchozí část

Ve třicátých letech

V roce 1931 byl zřízen jednoroční učební kurs. Rok 1930 přinesl vylepšení školy, byly položeny parkety do učeben, ředitelny, sborovny aj. /náklad 62000 Kč/.

Do rozpočtu na rok 1931 byla zařazena částka 100000 Kč na pořízení nového nábytku, lavic, kateder atd. Po 25 letech školské služby odešel na zasloužený odpočinek ředitel školy R. Sakař. Novým ředitelem byl jmenován J. Palouš. O prázdninách proběhla ve škole a přilehlé Wilsonově ulici hospodářsko-živnostensko obchodní a průmyslová výstava, jejímž protektorem byl ministr zemědělství B. Bradáč a výstavu dvakrát osobně navštívil. Výstava byla instalována hlavně ve školní budově, před ní, na školním hřišti a v přilehlé ulici byly vystavovány hlavně hospodářské stroje. Výstava dokumentovala vyspělost Libáňska. Po ní bylo místní školní radou usneseno, aby zahrada mezi školní budovou a domem J. Linharta byla upravena na školní hřiště. 28. říjen byl připomenut školní slavností. Pro děti byla též uspořádána 4 biografická představení. Narozenin T. G. Masaryka bylo vzpomenuto dětskou besídkou. S podporou místního odboru Čsl. červeného kříže /500 Kč / se na škole uskutečnila mléčná akce. V zimních měsících bylo 80 dětem čtyřikrát v týdnu podáváno zdarma teplé mléko, ostatní si ho přinášeli z domova. Další finance na tento účel věnovala Městská spořitelna a Okresní péče o mládež. Zbytek nákladů byl hrazen z fondu polévkových obědů. Městská spořitelna zakoupila ještě 24 obrazů za 816 Kč. Ministr zemědělství B. Bradáč daroval škole dva nádherné exempláře tetřevů.

Okolí školy koncem třicátých let. Foto J. Novotný

3. dubna 1932 bylo při zdejší škole ustaveno Rodičovské sdružení, aby byl navázán styk školy s rodinou. Cituji: "Dostavilo se celkem 113 rodičů žáků, kteří se přihlásili za členy Rodičovského sdružení. Toto ustaveno jako volné sdružení. Členský příspěvek stanoven minimálně na 50 hal. měsíčně. Ve schůzi zvolen 15 členný výbor a prodebatovány náměty na zdokonalení naší školy. Rodiče vyzváni, aby v předem stanovených dnech se dostavili do školy, aby viděli svoje děti při práci. Tohoto dovolení využívali četní rodičové, kteří přicházeli do školy, čímž navázán byl zdravý přátelský poměr mezi rodiči a školou." (V roce 1994 bylo Sdružení rodičů a přátel školy rozpuštěno a ukončena jeho činnost). Žactvo v tomto roce též vyslechlo rozhlasový projev T. G. Masaryka prostřednictvím tří dobrých přijímacích stanic zapůjčených občanstvem. Výlety se konaly do Prahy, /děti zhlédly v ND operu Rusalka./, dále na Bezděz, k Máchovu jezeru. Školní kuchyně, která byla umístěna u J. Půsta v Emlerově ulici, byla rozšířena o jednu místnost. Ve škole proběhla oslava 100. narozenin dr. M. Tyrše. Bylo zdůrazněno jeho záslužné dílo pro národní výchovu. Místní školní rada zakoupila pro účely školy dva psací stroje. Rodičovské sdružení začalo vyvářet pro školní děti vydatné polévky.

V lednu 1933 byly pořízeny vlastivědné plány Libáně. Originál podle katastrální mapy nakreslil studující inženýrství J. Žďánský, bývalý žák školy v Libáni. Byly vytištěny v knihtiskárně A. Riedla v Nové Pace. Na škole se dále konaly vzpomínkové oslavy – 80. narozenin J. Vrchlického, tragického úmrtí dr. A. Rašína, 25. výročí smrti Sv. Čecha, 83. narozenin T. G. Masaryka. V květnu 1933 byla podána žádost rodičů o opětné zavěšení křížů do tříd. Nebylo jí vyhověno. Místní školní rada i učitelská konference toto odmítly. Děti sehrály divadelní hru J. Flosse "V zajetí skalních mužíků." Úspěch byl velký. Výlety byly podniknuty do Krkonoš 4 autokary. Pan stavitel Fr. Kynčl daroval škole 400 Kč na potřeby pro chudé děti k uctění památky své zemřelé sestry. Zemskou školní radou byla schválena učebnice Poupata pro 1. tř. od J. Kožíška. V tomto roce bylo ve škole 510 dětí. Ve všech třídách obecné školy a přírodopisném kabinetě bylo instalováno elektrické vedení za 2950 Kč, dále byla provedena oprava a nátěr všech vnějších oken školní budovy za 6000 Kč. Rovněž byla opravena všechna kamna, zakoupena osmiplošná tabule do kreslírny, lavice a kreslířské stoly. Z důvodů hygienických byly umístěny věšáky na oděv na chodby. Skončilo též funkční období místní školní rady. V současné době se o existenci školních rad hodně hovoří. Jak tomu bylo tenkrát? Cituji kronikáře: "Nutno poznamenati, že odstupující místní školní rada velmi blahodárně působila a pečlivě se starala o hospodářský rozvoj školy přes velmi neutěšené poměry finanční přiškolených obcí. Za dobu svého úřadování měla místní školní rada 35 sborových schůzí. Veškerá usnesení její byla vždy jednomyslná přes různé politické přesvědčení jednotlivých členů, kteří celkově škole přáli a upřímně se snažili, aby škola byla řádně vybavena. Opravdovým přítelem školy byl zvláště její předseda JUDr. L. Mach, advokát v Libáni, jenž s vřelým zájmem staral se o rozvoj školy, kdež býval velmi častým hostem." Nově zvolenou školní radu tvořili: J. Palouš, ředitel školy, J. Dejmek, def. odborný učitel, K. Havlová, def. odborná učitelka, P. Hykeš, zastup. odborný učitel, B. Kmínková, učitelka. Za město Libáň J. Janda, zaměstnanec cukrovaru, JUDr. L. Mach, advokát, Vl. Pick, továrník, K. Straka, kožišník, Fr. Šebek, mistr krejčovský, J. Turek, rolník, J. Navrátil, obchodník, J. Vondráček, inkasista cukrovaru, za Staré Hrady M. Kunst, rolník a hostinský, za Zliv K. Páv, rolník. Za město Libáň byli zvoleni ještě 3 náhradníci – J. Falta, holič, Fr. Pokorný, okresní cestář, St. Semián, cukrář. Předsedou na nové funkční období byl zvolen opět JUDr L. Mach, místopředsedou J. Palouš a školním dozorcem J. Navrátil.

V roce 1933 nastoupil na školu odborný učitel Fr. Vojtíšek, který po celou dobu působení v Libáni až do své smrti v roce 1981 měl nemalou zásluhu na rozvoji kultury, osvěty, muzejnictví na Libáňsku.

V roce 1934 se konaly presidentské volby. Počtvrté byl zvolen presidentem T. G. Masaryk. Žáci poslouchali průběh voleb. Večer byl uspořádán místní osvětovou komisí průvod občanstva městem, kterého se účastnil učitelský sbor se školními dětmi. Před sochou M. J. Husa promluvil odborný učitel P. Hykeš. Výlety v tomto roce podniknuty do Prahy /žáci zhlédli v Národním divadle Prodanou nevěstu/, dále na Trosky, Hrubou Skálu a do Turnova. Společný výlet všech žáků byl do Jabkenic k uctění památky B. Smetany. Z událostí mimoškolních je ve školní kronice zaznamenána stavba sokolovny. Pro zajímavost cituji: "Až dosud, téměř čtvrt století, cvičilo členstvo i dorost této jednoty ve školní tělocvičně. Slavnost poklepu na základní kámen konala se o svatodušních svátcích dne 20. května za značné účasti libáňského i okolního občanstva. Slavnostní projev měl ředitel školy J. Palouš. Stavbu projektoval architekt Průša, profesor průmyslové školy ve Volyni, a provádí ji stavitel Fr. Kynčl z Libáně. V měsíci červenci jest již pod střechou a zbývají dokončiti práce vnitřní. Rozpočet na stavbu a zařízení činí 300000 Kčs. Čím dál tísnivějším se stává nedostatek místa ve školní budově. Všeobecně se uznává, že nutno školu přistavěti. Doba je ale po hospodářské stránce pro všechny vrstvy obyvatelstva tísnivá, nelze uzavřít potřebné výpůjčky. Čeká se po řadu let na vydání zákona o újezdních měšťanských školách. Provizorní učebna byla zřízena v budově Městské spořitelny. Hodiny tělesné výchovy se provozují v nové budově sokolovny.

V radniční dvoraně byl zřízen zvukový biograf místo dosavadního němého. Děti se účastní biografického představení. V tělocvičně nové sokolovny se konala 22. prosince 1934 školní slavnost na paměť 100. výročí vzniku naší státní hymny. Vedoucí funkcionáři žákovské samosprávy zasadili v parku před školou lípu na památku.

V roce 1935 byl instalován ve školní kanceláři telefon. Další 4 aparáty sice vyřazené, ale provozuschopné byly umístěny v bytě školníka, v ředitelně, ve fyzikálním a přírodopisném kabinetě a žáci se učili telefonovat. Žák J. Šabata a žákyně A. Elisová obdrželi bronzovou pamětní medaili presidenta T. G. Masaryka, vydanou k jeho 85. narozeninám a darovanou ministerstvem školství a národní osvěty za vytrvalou pilnost a výborný prospěch. Konala se též propagační výstava československých státních drah. Materiál darovalo ministerstvo železnic a ředitelství státních drah v Hradci Králové. Těmito předměty pak byly obohaceny zeměpisné sbírky. Nová sokolovna byla otevřena velkolepou slavností, současně se konal okrskový sokolský slet, školní budova sloužila jako šatny. Na školním hřišti proběhly sokolské okrskové závody. Postupně byly zaváděny nové učební osnovy a učebnice.

V lednu 1936 vzpomnělo žactvo 100. narozenin dr. J. Emlera. O jeho osobnosti a díle přednesl přednášku profesor Karlovy univerzity Praha dr. V. Vojtíšek. Archivní úřad hl. města Prahy daroval učitelské knihovně velmi cenné dílo "Emlerův památník". Učitelé se účastnili manifestační schůze v Mladé Boleslavi, kde bylo manifestováno za urychlené vydání prováděcích nařízení k zákonu o obvodových /újezdních/ školách, o IV. ročnících a o zajištění dostatečného počtu plně kvalifikovaných učitelů a učitelek pro všechny měšťanské školy. Byla prováděna revize pomůcek, zvláště map. Mapy bývalého Rakouska byly ponechány jako historické. Úspěšně proběhla polévková akce. Stravovacích dnů bylo 49, vydaných polévkových dávek 17395 a 2000 rohlíků. Polévky se vařily ve škole, vydávaly je učitelky K. Havlová a J. Nováková a matky školních dětí. Na akci přispěly peněžně místní školní rada, Městská spořitelna, Okresní hospodářská záložna, Okresní péče o mládež v Libáni, ředitelství cukrovaru v Libáni. Dále byly získány menší dary a příspěvky od majetnějších rodičů. Celkově tato akce všem dětem po stránce zdravotní prospěla. U příležitosti oslavy narozenin Dr. E. Beneše děti sehrály divadelní hru "Hastrman". Místní školní rada se usnesla na novostavbě újezdní měšťanské školy v Libáni. Pro dospívající mládež se konala přednáška MUDr. Opatrného a MUDr. Bílkové. V sokolovně byla zřízena další třída a rovněž tam byla umístěna školní kuchyně, která až do té doby byla u Půstů v Emlerově ulici. Též se konalo řízení o schválení stavebního místa pro újezdní měšťanskou školu. Komisí byla uznána dvě místa. Při silnici na Psinice na pozemku J. Turka a při silnici na Staré Hrady. Pozemek J. Turka byl uznán komisí za výhodnější. V říjnu 1936 byl zahájen na škole poslech školského rozhlasu. Příslušnou aparaturu Magistr B s třílampovým přijímačem, zesilovačem, mikrofonem a gramofonovou přenoskou dodala firma Philips v Praze, rozvod provedl J. Vacarda z Libáně. 3. prosince 1936 vyslechli všichni žáci školský rozhlas a při tomto vysílání pozdravil pražský radiojournal naši školu a přivítal ji do řady stálých posluchačů školního rozhlasu. Pravidelně byl pak rozhlas poslouchán vždy v pátek od 11–12 hodin.

Na počátku roku 1937 vyslechli žáci mimořádnou rozhlasovou relaci ke 100. výročí úmrtí velikého ruského básníka A. S. Puškina, v březnu pak relaci k 87. narozeninám T. G. Masaryka. Při této příležitosti se konala ve městě slavnostní schůze, na které byl založen Masarykův muzejní spolek Národní beseda v Libáni. Do jeho výboru byl zvolen odborný učitel Fr. Vojtíšek a ředitel školy J. Palouš. Rodičovské sdružení pořádalo velmi zdařilý večer B. Němcové. Z čistého výtěžku 800 Kčs byla škole polovina věnována pro potřeby chudé mládeže na ochranné očkování proti záškrtu. V dubnu 1937 se konala v Libáni anketa o stavbě újezdní školy. Přizvaní odborníci vydali posudek v tom smyslu, že přístavba nebo nástavba k stávající školní budově je naprosto nemožná. Za nejvhodnější stavební místo bylo uznáno místo na pozemcích rolníka J. Turka, na druhém místě místo za starým hřbitovem a na třetím místo na obecních pozemcích v blízkosti projektovaného koupaliště. Rodičovské sdružení a učitelský sbor připravili pěkný Dětský den na sokolském hřišti. Slavnost byla zahájena mohutným průvodem s alegorickými vozy. Program byl vyplněn tělovýchovnými čísly a národními tanci. V roce 1937 byl na školu ustanoven V. Španihel, který byl po celá léta působení znám na Libáňsku jako obětavý kulturní pracovník, zvláště na poli divadelním. Ve dnech 25. a 26. září 1937 se konaly jubilejní oslavy na paměť čtyřicetiletého trvání zdejší školní budovy a trvání měšťanské školy. Byl uspořádán přátelský večer, slavnostní schůze, škola byla večer ozářena 8 mohutnými reflektory, rovněž pomník Husův a Havlíčkův. Škola a všechny domy ve městě byly ozdobeny prapory. Byl vydán vzpomínkový almanach "40 let měšťanské školy –1897 –1937." Odborný učitel Fr. Vojtíšek byl ustanoven městským kronikářem. V rámci branné výchovy byla podniknuta se žáky branná vycházka na Hrádek a do Údrnic, později pak branné cvičení spojené se skautskými hrami a signalizováním.

V rámci vzpomínkových oslav 88. narozenin zesnulého presidenta T. G. Masaryka byl v březnu 1938 uspořádán v Libáni koncert Pěveckého sdružení učitelů Českého ráje. Měl obrovský úspěch. Sbor čítal 55 osob. Na oslavu dvacetiletého jubilea Československé republiky bylo sehráno dětské divadelní představení "Tajemný dub" od Habarta. Hra měla velký úspěch. Byl též zakoupen promítací přístroj a busta T. G. Masaryka. Pravidelně každý měsíc se konaly branné vycházky. Mezi žactvem a učitelstvem proběhla sbírka na obranu státu, která vynesla 1960 Kč. Mimořádně vážná situace v pohraničí měla vliv i na naši školu, odešlo z ní všechno žactvo německé národnosti. Na pozvání rady hlavního města Prahy a primátora dr. P. Zenkla byli vypraveni dva žáci měšťanské školy do Prahy, kde byli hosty hl. města Prahy. Byli to Fr. Honys ze Psinic a Vl. Honysová z Libáně. V Praze si prohlédli pamětihodnosti a zhlédli vystoupení na X. všesokolském sletu. V kreslírně bylo instalováno zatemňovací zařízení. Výnosem ministerstva školství byla měšťanská škola v Libáni změněna na "újezdní". V důsledku vyhlášení mobilizace nastoupili vojenskou službu učitelé K. Kořínek a V. Španihel, na mimořádné cvičení ve zbrani byl povolán Fr. Vojtíšek. Ve škole bylo ubytováno demobilizované vojsko. Byl vypracován podrobný plán školní protiletecké obrany. V zahradě před školou byly vykopány protiletecké kryty pro školní mládež, později zrušeny a srovnány se zemí. Konala se první schůze újezdní školní rady, prvním předsedou byl zvolen Fr. Janda, rolník, místopředsedou J. Palouš, řed. školy, zplnomocněným členem dr. ing. A. Missbach, technický úředník cukrovaru. Do konce prosince 1938 po likvidaci všech politických stran vstoupili všichni členové učitelského sboru do strany Národní jednoty v Libáni, jejímž předsedou se stal řed. školy J. Palouš. Před vánočními svátky se konaly zdařilé třídní besídky za účasti rodičů žáků. Besídky dle kronikáře "mají velikou výchovnou cenu. Jsou velmi vhodným pojítkem mezi rodiči a školou v intencích Rodičovského sdružení. Byla v nich propagována účinná láska k bližnímu, zvláště k těm, kteří v osudových podzimních dnech byli nuceni opustit své domovy."

(pokračování)


Senátorem za jičínský okres ve druhém kole voleb byl zvolen starosta města Jičína MVDr. Jiří Liška. Blahopřejeme.


Za války

Život v rodině. Výchova dětí byla snadná. Společenské zábavy žádné, alkohol nebyl, co je to droga nikdo nevěděl. Oblečení bylo na šatenku, každý měl nárok na 1 boty s koženou podrážkou na rok, jinak se nosily podřadné boty a v létě dřeváčky dvakrát přeříznuté, aby se noha mohla pohybovat. Nebylo tudíž čím zlobit. Vybírání v jídle se neznalo, namazaného chleba si každý vážil a hodně se používalo "medové máslo" vyráběné v libáňské medárně. Bylo to vlastně sladidlo, vyráběné jako vedlejší produkt při výrobě cukru. Čaj ani káva neexistovaly, pil se čaj z bylinek. Jelikož na příděl byla pouze 1/8 l mléka na osobu denně, kupovala maminka mléko kozí, aby bylo na lívance nebo jiná jídla z mléka. Také jsem často slyšela po ránu: V poledne budou palačinky, takže k snídani bude šípkový čaj. Hodně se drobil chléb do kávy z melty, protože se ušetřil vzácný omastek. K slazení se často používal nerafinovaný cukr "opatřený" ze zdejšího cukrovaru. O kampani jsme na silnici sbírali řepy spadlé s vozů, které vezly náklad do cukrovaru. Maminka z nich vařila syrob. To se nastrouhala řepa a vařila se tak dlouho, až z ní byla táhlá hnědá hmota, která se používala na chleba nebo k různému slazení. Dodnes mám také schovaný recept na bábovku z jednoho vajíčka. Byla to vlastně mouka nakypřená práškem do pečiva, trochu omaštěna a do ní se slavnostně dalo 1 vajíčko. Na Vánoce jsme balili kostky cukru do staniolu, který jsme sbírali během roku, aby byl stromeček bohatší.

Ve válce se hodně chovaly husy a krmily se šiškami hlavně kvůli sádlu. Zabitá husa byla velká událost, na kterou se celá rodina dlouho těšila, a jedla se několik dnů. Nejdříve krev s bramborem a zelím, potom zadělávané drůbky, někde i nadívaný krk a potom teprve se pekla husa. Sádlo se vyškvařilo a škvarky se smíchaly s bramborami a byl zase oběd. Zemědělci zabíjeli načerno vepře. Na tom měl zásluhu veterinář pan rada Prell, který napsal falešné potvrzení, že zvíře stonalo a muselo se utratit. To potom maminka sehnala navíc jídlo velice vítané. Jinak spíše než maso kupovala maminka vnitřnosti, které byly na půl lístku, to znamenalo, že na 1/2 kg jater se dalo jen 1/4 kg ústřižku na maso. Kořínek, zv. lidově "pajšl" byl dokonce na 1/4 lístku. Hlavně se ovšem vařila bezmasá jídla a každý byl rád, že byla omaštěná, neboť o omastek byla veliká nouze. Často maminka kupovala maso koňské, které bylo bez lístku. Často se pekl makovec, neboť mák nahrazoval tuk, i když to bylo nebezpečné, protože za 1 kg máku zakoupeného načerno byl trest smrti. Maminka vyráběla po domácku i mýdlo, kterého byl také velký nedostatek. Pivo se rovněž vařilo doma, jelikož příděly v hostincích byly malé, a proto mě připadá směšné a trapné, když vidím televizní inscenaci nebo film, kde lidé ve válce sedí v hospodě, spokojeně popíjejí a osvětlená okna září do tmy. Bylo přece nařízeno zatemnění, veřejné osvětlení muselo svítit modře, taktéž i baterka. Výrobci těchto filmů by se před natáčením měli poradit s historiky, popř. pohovořit s pamětníky.

Topilo se v jedné místnosti, nám dětem trochu večer, protože příděl uhli byl 16 q na rok. Proto se v hojné míře sekaly otýpky. Ve městě, kde byl plyn, byla předepsána spotřeba a nesměla se překročit.

Lyžovali jsme v teplákách a lyže se koupily hned velké, aby se už jiné nemusely kupovat. Jako jedenáctiletá jsem měla lyže 2 m dlouhé, tatínek je potom zkrátil o 10 cm, aby je nemusel odevzdat pro vojsko.

Všichni členové rodiny se měli navzájem velmi rádi, rozvody neexistovaly a jeden druhému byl oporou.

Škola. Po Mnichovu, když přibyli žáci vyhnaní ze Sudet, bylo nás ve třídě 40–45 dětí. Mezi dětmi a učiteli bylo vřelé pouto, chápali jsme, že učitelé nás nemohou učit, co by sami chtěli. Učebnice nebyly, učitel přednášel, psal na tabuli a my opisovali do sešitu. Přesto naše znalosti byly na vysoké úrovni. Vzpomínám, jak jsme při čtení Máchova Máje museli ve větě "Vůdce zhynul" slovo vůdce škrtnout a přepsat na "Pán náš zhynul". Mácha užíval někde slovo Pán a někde Vůdce. Němci zakázali slovo vůdce používat, toto slovo bylo podle nich určeno jenom Hitlerovi, takže ve válečných vydáních Máchova Máje se objevuje pouze "Pán náš zhynul".

Při zpěvu s p. uč. Španihelem jsme občas směli zazpívat písničku "Ta naše písnička česká" (i když v tehdejší době tento druh písní nepatřil do školy), protože tato píseň tak trochu tenkrát nahrazovala hymnu a my jsme věděli, že "jestli nám zahyne", že opravdu nebudeme žít. Proto mě dnes mrzí, když někteří neinformovaní lidé ji označují za nacionalistickou. Pan učitel vždycky řekl: "Tak ale potichu", zavřel okna a nám bylo moc dobře.

Časté byly nácviky na nálet. Školník zazvonil, pan učitel vyndal ze stolku třídní knihu a výkaz a běželi jsme do sklepa, samozřejmě rádi, protože jsme se nemuseli učit.

Po vyučování, když jsme běželi domů, vypadalo to, jako když se protrhne velký pytel ořechů a sype se po schodech. To klapaly naše dřeváčky.

Později na studiích jsme před každou hodinou museli zdravit profesora zdviženou pravicí, z čehož se nám dělalo špatně, ale několik profesorů sebralo gestapo, a tak jsme chápali. Jídlo na celý den jsme si vozili s sebou, jen občas jsme se u Hušků "posilnili" maggiovou polévkou, která nebyla na lístky.

V našich vzpomínkách žila škola z 1. republiky, která nás vychovala v lásce k vlasti. Je mi líto, když dnes dělá někdo vtipy na to, že se Masarykovi říkalo tatíček. Toto slovo se tenkrát běžně používalo i v rodinách, rovněž slovo mamička, tudíž neznělo vyumělkovaně. Dnešním lidem je toto slovo cizí, protože jejich slovník značně zhrubl. O něžný název prezidentu Osvoboditeli se přičinil také básník Toman ve své básni – "náš otče, který vjíždíš do pražských bran" – a národ to přijal za své.

V osnovách školy neexistoval dějepis, ve druhé měšťance jsme skončili Oldřichem a Boženou a potom už jen výuka o Velkoněmecké říši, její dějepis, zeměpis, zpaměti odříkat Hitlerův životopis, co je to SS, SA apod. Němčině se vyučovalo 8 hod. týdně, takže 2x v týdnu byla němčina 2 hod.

Němci nařídili sběr léčivých rostlin ve velkém. Proto často místo vyučování jsme chodili do lesa sbírat bylinky. Na školní půdě na starých železných postelích jsme bylinky rozprostřeli, aby dobře uschly. Na půdě bylo teplo a krásná vůně sušených rostlin přímo omamovala. Dodnes, když suším bylinky pro svou potřebu, vzpomínám na půdu v libáňské škole.

Veřejnost. U Škobisů na náměstí sídlila jednotka SA. Hlídkovali, lidé se jich báli. Když občas přijelo auto s gestapem, na městečko jako když padne mrak. Pan učitel Vojtíšek byl zatčen přímo ve škole.

Každý obchodník musel vykázat předepsanou zásobu, jinak hrozil koncentrák. Vzpomínám si, jak jednou tatínkovi chybělo asi 1 kg umělého tuku – maminka ráda občas někomu přilepšila – a tatínek s hrůzou se obrátil na p. Eršila na Brodku, to byl vynikající obchodník a ten pomohl, takže bylo zase dobře. Dodnes mám schované poslední potravinové lístky, ale to už jsou z r. 1953. I tak, když je ukáži dětem, nechápou, jak se z toho dalo žít. Velkou zásluhu na tom, že nebyl hlad, měli mlynáři, kteří za přijatelnou cenu prodávali i podporovali rodiny vězněných lidí.

Vítaná byla kampaň v Libáni, kde se nechal opatřit nerafinovaný cukr a vedení cukrovaru zavíralo oči.

Koncem války byly slyšitelné nálety na různá města, dveře i okna se chvěly. Už nás to ani nevzrušovalo, tatínek se jen podíval, které dveře se chvějí a řekl – tohle budou Drážďany – nebo tohle by mohl být Kolín. Velký nálet na Drážďany z r. 1945 byl nejen značně slyšet, ale byla vidět i záře. Byla to odplata spojenců za nálety na Londýn.

Nejhůře z našich občanů byli postiženi Židé. Poníženi na lidské důstojnosti tím, že museli nosit Davidovu hvězdu, měli menší příděly a jejich vyhnání do koncentráku přežila jen hrstka. Vzpomínám, jak se vraceli Soňa a Miloš Pickovi. Nepoznala jsem je. Rovněž když se vrátili ostatní političtí vězňové, jako p. Kříž, Kalina a další, jen jsme hádali, kdo je kdo.

Po válce se vyskytlo několik otrav denaturovaným lihem. Ruští vojáci, zvyklí alkoholu, pili, co se dalo.

Píši tyto řádky nikoliv jako líbivý článek, ale jako doklad pro kronikáře o těžké době, o věcech, které třeba nejsou nikde zaznamenány, aby se nezapomnělo.

Hana Mařanová


Státní okresní archiv otevřel své nové sídlo v Jičíně v Raisově ulici č. 533. Mezi prvními návštěvníky byli starostové a kronikáři jičínského okresu.


Staré pohlednice z Libáňska

Další pohlednice z našeho regionu, které dnes reprodukujeme, nemají uvedeného vydavatele, ale obě jsou také již skoro stoleté. Ta
libáňská byla Václavu Lustigovi do Písku odeslána před Vánoci roku 1903, skuřinská je ještě o tři roky starší.


Starohradští hasiči v roce 1996

V tomto roce jsme měli celkem devět členských a výborových schůzí. Projednávali jsme na nich vše důležité, co se pak projevilo v naší činnosti. Navíc jsme se zúčastnili i schůze starostů hasičských sborů Libáňska 21. března v Libáni, kde byl přítomen okresní starosta Vlastimil Dlab.

Hlavní událostí roku byla okrsková soutěž 18. května, kterou jsme uspořádali ke 110. výročí trvání starohradského sboru. Zúčastnilo se 6 družstev a podrobně jsme o ní naše čtenáře informovali ve 2. čísle našeho časopisu.

Dále jsme pomáhali při zvelebování obce. 13. dubna jsme uspořádali brigádu, při níž jsme opravili osazení obrubníků podél cesty na prvním nádvoří zámku. V květnu jsme provedli sběr starého železa. Na další brigádě 26. října jsme upravili okolí pomníku padlých z 1. světové války.

75 let se letos dožili členové sboru Jaromír Balda (byla mu udělena pamětní medaile Za zásluhy) a Ladislav Tuláček st. (převzal věcný dar).

5. října byla pořádána posvícenská taneční zábava.

14. listopadu se konala výroční členská schůze, na níž byli pozváni i starosta obce Josef Miclík a místostarostka Jaromíra Kánská, aby zhodnotili činnost sboru. Starosta SDH poděkoval obecnímu zastupitelstvu za dobrou spolupráci a podporu.

Na závěr přejeme hodně zdraví a spokojenosti o Vánocích i do nového roku.

Ladislav Tuláček


Historická výročí roku 1996 na Libáňsku:

1481– byl odlit zvon starohradského kostela

1756 – byl postaven libáňský kostel

1881– vznikl hasičský sbor v Libáni

1886 – v Libáni byla založena lékárna

1891– byl ustaven libáňský okrašlovací spolek

1896 – vznikl libáňský divadelní spolek Bozděch
  byla založena Národní jednota severočeská v Libáni
  vznikla Řemeslnicko-živnostenská beseda v Libáni

1906 – byl založen Včelařský spolek v Libáni

1911 – ve Starých Hradech vznikl nový hřbitov

1916 – provedena rekvizice kostelních zvonů na Libáňsku

1926 – byl zaveden elektrický proud do Sedlišť

1931– konala se velká okresní výstava v Libáni
  založen kroužek libáňských rodáků v Praze

1936 – byla otevřena sokolovna v Libáni
  vznikl Klub československých turistů v Libáni

1941– byl dokončen libáňský stadion


Staré Hrady v tisku

– Celostránkový článek o Starých Hradech byl v říjnovém čísle anglické verze časopisu Nová přítomnost.

– O současném kulturním dění na zámku Staré Hrady informoval obsáhle časopis pro liberální politiku Zítřek č. 8–9/96. Je zde reprodukována i obálka druhého letošního čísla našeho časopisu a fotografie z besedy s J. Dienstbierem, V. Komárkem a J. Vinklářem.

– Letošní kulturní sezónu ve Starých Hradech zhodnotily podrobně Noviny Jičínska 2. 10. (J. Najman), 15. 10. (J. Hofmanová), 4. 11. (R. Šepsová) a 9. 11. (opět J. Hofmanová).

– Dr. Jindřich Francek v Novinách Jičínska 24. 10. sděluje úmysl zpracovat Vlastivědu Jičínska za pomoci kronikářů a dalších spolupracovníků z celého okresu – tedy i ze Starých Hradů a Sedlišť.

– O výsledcích práce základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky v péči o přírodu Jičínska a Libáňska píše časopis Nika č. 3–4/96.

– O Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech se dočteme ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka č. 5–6/96, v Novinách Lepařova gymnázia Jičín č. 2/96, v Novinách Jičínska 7. a 21. 11. a v časopise Alternativa nova č. 3/96.

– 1. výroční zpráva Lepařova gymnázia Jičín za rok 1995/96 obsahuje i stať Evy Bílkové o práci historického kroužku gymnázia.

– Články a zprávy o výstavách a kulturních pořadech ve Starých Hradech přinesly Slovenské listy 9/96 (celostránkový článek Ludvíka Patery o výstavě Tři zastavení); Zemské noviny 27. 9. a Místní kultura č. 8/96 (Miloš Kalista); Noviny Jičínska 28. a 30. 9. a 2. 10., Noviny Náchodska 2. 10., Náš čas 30. 10. a Zemské noviny 9. 10. (Ivo Švorčík); Boleslavský deník 12. a 16. 10., Místní kultura č. 9/96, Noviny Jičínska 10., 14. a 16. 10, Pojizerské listy 23. 10. a Zemské noviny 11. 10. (Miloslav Švorc).

– Starší starohradské výstavy připomněly Noviny Jičínska 2. 10. (František Škoda) a 4. 10. (Věra Hörstová); Boleslavský deník 29. 11. a Noviny Jičínska 4. 12. (Vladimír Komárek); besedu s P. Františkem Lukešem oživil týž deník 9. 10.

Libáňské noviny č. 6 – říjen 1996. Nové desetistránkové číslo obsahuje podrobné zpravodajství o práci obecního úřadu od Karly Tyrychtrové, o základní škole z pera Marcely Králové, o sportovním dění od Jana Šestáka a o činnosti pěveckého sboru informoval Josef Kůta. Ing. Ladislav Vynikal pokračuje v líčení dějin libáňského cukrovaru, Lída Ulvrová-Keblová vzpomíná na školní léta. Potřebné jsou i zdravotnické články zubního lékaře MUDr. Viléma Hofmana a lékárníka PharmDr. Milana Hrnčíře. Ekologické příspěvky napsali Hana Hakenová a Josef Kůta. Výstavu Františka Škody a její zahájení hodnotí Jarmila Šedivá. Číslo doprovázejí kresby Vladimíra Silovského, Františka Maxe, Františka Škody a Miloše Buchara i několik fotografií.

Příspěvky ke každodenní kultuře novověku. 4. svazek sborníku českobudějovické univerzity (katedry historie) z roku 1995 přináší mj. zajímavou studii Dagmar a Josefa Blümlových Dvojí hlas z "probuzených" Čech. Porovnávají v ní deníkové záznamy paseckého kantora Věnceslava Metelky s deníkem mrkvojedského rodáka, učitele Matěje Balcara. Prameny získali autoři v Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech.

Kraus Standa: Za svobodou třemi světadíly (Augusta Litomyšl 1996, 136 s.). Těsně před smrtí autorovou vyšly knižně jeho vzpomínky na léta druhé světové války, které ve zkrácené podobě znají i čtenáři našeho časopisu. Úhledná knížka doplněná několika dokumentárními fotografiemi by si zasloužila ještě úvod s životopisnými údaji a zhodnocením osobnosti autora. Přesto si ji do svých knihovniček rádi opatří všichni žáci pana učitele z Libáně, Dětenic a Rožďalovic i všichni jeho přátelé z Jičínska a Libáňska.

Pavlík Josef: Zapomněn. Vlastivědný autor Českomoravské vysočiny zpracoval drobnou šestnáctistránkovou brožurku věnovanou JUDr. Otakaru Hurychovi, jenž se svou sestrou, básnířkou Marií Calmou, pobýval často v Markvarticích. Využil zde i článků z našich Listů starohradské kroniky.

Bangha Petr – Tauchman Josef: Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Jičín. Fire Edit Praha 1996, 203 s. Po několikaleté práci přistoupili autoři ke zpracování prvního přehledu dějin hasičské práce na okrese. Věnovali se tématu skutečně důkladně, zachytili i staré zprávy o velkých požárech v jednotlivých místech Jičínska, vznik požárních sborů a vývoj požární ochrany až dodnes. V některých partiích zůstala práce ve stadiu shromáždění materiálu, stejně tak mohla být lépe vybrána fotografická příloha (chybí např. fotografie významných hasičských činovníků – ministra Bohumila Bradáče a poslance Jindřicha G. Maštálky, podle nichž byly pojmenovány libáňská a sobotecká hasičská župa). Naopak velmi cenné jsou statistické přehledy a přílohy.
Z našeho okolí je podrobně zachycen vývoj požární ochrany v Libáni a v Sedlištích – jistě i proto, že autoři využili vydané dějiny požárních sborů v těchto obcích. Vyzvednuta je i práce starosty Svazu československého hasičstva, řídícího učitele Emila Karpaše ze Hřmenína.
Celkově je tato práce dobrým základem pro další studium historie hasičství u nás, k němuž bude třeba využít hlavně archivních materiálů jednotlivých hasičských sborů i dalších fondů Státního okresního archivu v Jičíně.


Drobné zprávy

Starohradskou zámeckou galerii obohatili svými dary paní Dagmar Hoffmannová (obraz), pánové Bruno Tucci a Michal Válek (fotografie), Miloš Kalista a Ivo Švorčík (grafické práce) a Miloslav Švorc (kresby). Všem patří náš upřímný dík!

Mezi nejnovější přírůstky starohradského pracoviště Literárního archivu Památníku národního písemnictví patří několik rukopisů regionálního autora Josefa Barkmana z Dobšic (věnovali Hrdinovi z Bystřice) a rozsáhlá zbývající část osobního archivu libáňského rodáka, učitele a hudebníka Karla Chvalovského (věnovala dcera paní Květa Kuželová).

O kulturní život na starohradském zámku projevili zájem rozhlasoví redaktoři Dana Voňková (12. 10.) a Vít Troníček (2. 11.) z královéhradeckého studia Českého rozhlasu a Vítězslav Seidl (11. 11.) z mladoboleslavského studia Jizera. Často se ozývá se zprávami o Starých Hradech na vlnách Hradce Králové i Vlaďka Matějková z Jičína, naposledy 19. 11.

Předsedou okresní rady Svobodných demokratů-Liberální strany národně sociální byl na okresním sněmu v Jičíně 14. 10. opět zvolen prom hist. Karol Bílek ze Sedlišť.

Občanské sdružení Lodžie, jehož cílem je záchrana a vhodné využití významné jičínské stavební památky valdštejnské éry, se ustavilo v Jičíně 14. října 1996. Členkou výboru je i PhDr. Eva Bílková z LA PNP Staré Hrady.

Obecní úřad Staré Hrady děkuje manželům Javůrkovým z Libáně, kteří věnovali k výzdobě zámeckého nádvoří ve Starých Hradech krásný vzrostlý oleandr a agave.

Spolek českých bibliofilů z Prahy uspořádal 28. září celodenní zájezd do Sobotky a Starých Hradů. Celé odpoledne trávili jeho účastníci na našem zámku, prohlédli si jeho prostory i archiv a zúčastnili se kulturního odpoledne.

Kopidlenský kvítek, velkou přehlídku ovoce, květin, zahradní techniky a dalších zajímavostí uspořádala kopidlenská střední zemědělská škola 11. a 12. října. Navštívilo ji několik tisíc zájemců, kteří mohli zároveň obdivovat i vnitřní prostory zámku a park.

Česká televize natočila v poslední době na Starých Hradech záběry do pořadu Lapidárium (o Ottově slovníku naučném) a Kavárna na Pasece (o obnově starohradského zámku).

S velmi malým zájmem diváků se setkala estráda pražských umělců Jiřího Helekala, Hany Rajské, Standy Procházky a dalších, kterou mohli zhlédnout v kulturním sále ve Starých Hradech 28. září.

Posvícenské taneční zábavy, na nichž hrál libáňský MAVIS, uspořádali 5. 10. starohradští a 9. 11. sedlišťští hasiči.

K rozsáhlé telefonizaci obce Sedlišť došlo v říjnu 1996. Vedle prodejny byla instalována telefonní budka na karty a telefony si nechali instalovat i mnozí občané.

Naši jubilanti: 80. narozeniny oslavil 5. 11. pan Antonín Čapek ze Sedlišť, dlouholetý hasičský funkcionář. 75 let slaví 14. 12. pan Jaroslav Čuban ze Zelenecké Lhoty. 60 let se dožili 23. 10. pan Josef Hrdý ze Sedlišť a 4. 12. paní Jitka Popadičová ze Starých Hradů. Blahopřejeme!

Narození: 14. 9. se narodila Karolina Slavíková z Dětenic, po mamince z rodu Svobodová ze Sedlišť.

Kulturní kalendář: 1. 10. 1931 se narodil básník a divadelník Jiří Suchý. 1. 10. 1881 zemřel kopidlenský kantor a skladatel prvních polek František Matěj Hilmar. 14. 10. 1916 se v Libáni narodil kardiochirurg, univ. prof. Zdeněk Fejfar. 13. 11. 1991 zemřel archeolog a náš spolupracovník dr. Rudolf Turek. 14. 11. 1901 se narodil malíř Cyril Bouda. 22. 11. 1951 zemřel dětenický rodák, historik Václav Chaloupecký. 25. 11. 1911 se narodil ve Starých Hradech náš spolupracovník Jan Poláček. 9. 12. 1986 zemřel libáňský učitel a kulturní pracovník Vojtěch Španihel. 14. 12. 1766 se narodil obrozenecký básník Karel Sudimír Šnajdr, který také působil jako vrchnostenský úředník v Dětenicích. 16. 12. 1881 se narodil vlastivědný autor Libáňska, učitel Václav Fejfar. 29. 12. 1966 zemřel hřmenínský rodák, univ. prof. Josef Kopal. Na podzim roku 1991 začala fungovat firma Kůrana Sedliště.

Úmrtí: 10. 10. zemřel ve věku 86 let pan Oldřich Plíšek ze Starých Hradů.


Miloš Kalista: Pozdrav ze Starých Hradů


Menu