Logo L.S.K. 1983–96


Číslo 1Ročník XV.Březen 1992


František Soukal

Ze Soboteckých písniček

Ukázkou z knížky Sobotecké písničky chceme připomenout dílo dětenického rodáka Františka Soukala (1866–1936). Působil na několika farách našeho kraje, nakonec jako děkan v Sobotce. Psal verše v lidovém tónu, některé byly zhudebněny Václavem Lemberkem. Jeho básnického projevu si vážil i Fráňa Šrámek.


Po roce

Koncem roku 1990 se podle přání všech obyvatelů obce osamostatnilo Sedliště a po volbách začalo pracovat sedmičlenné obecní zastupitelstvo. Samozřejmě chyběly zkušenosti; navíc i okresní orgány procházely a procházejí složitou přestavbou. Ani peněz nebyl nadbytek.

Mohli jsme však navázat na dobrou práci bývalého občanského výboru a stejně tak jsme mohli počítat s pomocí hasičského sboru i většiny ostatních obyvatelů.

Prvním větším problémem bylo zachování prodejny v obci. Ředitel Jednoty Nová Paka ji označil za nerentabilní a hodlal ji v polovině roku uzavřít. K tomu však nedošlo, neboť ji obecní úřad pronajal slečně Janě Svobodové, ta ji velmi rychle za přispění členů rodiny i dalších občanů nákladně zrenovovala a 1. července otevřela. Dnes je tu milé a útulné prostředí a chybí snad jen vývěsní štít nade dveřmi.

Také jednání se ZD Budoucnost Libáň o dislokačních poplatcích proběhlo klidně a družstvo provedlo v rámci placení poplatků mimo jiné zahrnutí černé skládky nad obcí, navezení škváry na zimní posyp cest atd.

Složitější je situace s vodou. Protože máme nový vodovod, povolil VaK odběr vody ze zdejšího hydrantu pro odběratele z okolí při potížích s vodou v jejich obcích. A tak sem jezdí cisterny z cihelny Osenice, z Bystřice aj., tlak kolísá, znečišťuje se silnice a okolí hydrantu – a náprava se stále jen slibuje.

Také elektrikáři občas zapomenou, že jsme samostatná obec, nenahlásí plánované přerušení dodávky elektrického proudu – a vznikají nepříjemnosti. Ale přislíbili finance na opravu omítky transformátoru v obci.

I se správou spojů v Hořicích jsme vedli dlouhé jednání o přemístění veřejné telefonní stanice, které se teprve nyní schyluje k úspěšnému zakončení.

Velkým problémem v obci je havarijní stav obecních cest, zvláště na návsi. Pracovníci Okresní správy silnic prověřili stav, přeměřili metry, spočítali náklady – a nezbylo než požádat o pomoc okresní úřad. Jeho vedoucí pracovníci uznali oprávněnost naší žádosti, zařadili akci do návrhu rozpočtu, schůze starostů návrh schválila a okresní shromáždění toto rozhodnutí potvrdilo. A tak se, věřme, letos Sedliště dočkají vyřešení alespoň části tohoto letitého problému.

Mohli bychom zde ještě dlouho psát o vydařených akcích pro děti (Mikulášská nadílka, dětský karneval), o dárcích pro důchodce, kteří slaví kulatá životní jubilea, o oslavě 28. října, o sčítání lidu i o rekonstrukci elektriky ve sběrně mléka, o obnovené obecní kronice, o údržbě zeleně v obci (včetně vysazení nového smrčku u Švehlova pomníku). Obecní úřad jsme předzásobili otopem a svítidly. Měli jsme záštitu nad výstavou obrazů Mařenky Javůrkové ve Starých Hradech, snažíme se zajišťovat ochranu památek v katastru obce i bledulí Na bahnech.

Všechno se nám samozřejmě nepodařilo. Nemáme dořešen odvoz odpadků, ve špatném stavu je místní rozhlas (takže je těžko rozumět hlášením i třeba koledám o vánocích), ČSAD nepovolilo zřízení zastávky linky Pecka–Praha v obci, mládež čeká na vrácení peněz bývalého SSM. Hlavně ale chybí pochopení některých občanů pro naši snahu o zlepšení vzhledu obce. Nechávají volně pobíhat své slepice, husy a psy – a asi nezbude nic jiného, než tvrdě začít s pokutami.

Ale klady převládají. Občané vítají, že bez velkého schůzování a úřadování se snažíme co nejvíc pro obec a její obyvatele udělat. A tak obecní úřad sice nemá úřední hodiny (požadavky občanů se vyřizují kdykoliv), ale osvětlení v obci svítí, živnosti se začínají rozmnožovat, občané se o obec starají.

Nakonec nezbývá, než srdečně poděkovat za veškerou práci pro obec členům obecního zastupitelstva, členům Sboru dobrovolných hasičů, mládeži, prostě všem občanům, kteří se snaží pro Sedliště podle svých sil pracovat.

Karol Bílek, starosta obce


Pracoviště LAPNP Staré Hrady v roce 1991

V roce 1991 se pracoviště literárního archívu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech dále rozrostlo. Přibylo téměř 1500 kartónů, takže jich tu je nyní již přes 19 000. Pracovali zde čtyři odborní pracovníci, tři členové ostrahy a uklizečka, podle potřeby pomáhali s odbornými pracemi další občané (zvláště F. Svoboda ze Sedlišť a J. Čuban ze Zelenecké Lhoty), při stěhování mládež a při stavbě nových regálů studenti a další přátelé z Prahy. Dva studenti zde praktikovali.

Celkem bylo zpracováno skoro 25 000 archivních jednotek, do tisku byly odevzdány čtyři soupisy. Pracoviště navštívilo 43 badatelů (mezí nimi i cizinci z Itálie, USA a Kanady), vykonali 163 badatelských návštěv. Také ostatní odborné práce byly včas prováděny, mimo jiné bylo odesláno 214 výpůjček archivního materiálu do pražské studovny. Zlepšilo se zabezpečení depozitářů, postavili jsme regály v poslední místnosti ve 2. patře gotické části zámku, vymalovaly se chodby jeho renesanční části. Zaměstnanci se podíleli i na přednáškové činnosti, psali do tisku a pomáhali při organizování kulturního života na zámku a při jeho údržbě, při provádění návštěvníků atd. Tím se vytvořily další předpoklady pro rozvoj tohoto pracoviště v příštích letech.

Karol Bílek


Milí, rozmilí …

Vzpomínáme na dřívější léta a s tím i na naše ochotnické účinkování v Bystřici. A proto v této souvislosti Vás srdečně zveme na setkání. Kde: v Bystřici v naší milé hospůdce u Barkmanů, kde jsme se nesčíslněkrát scházeli.

Kdy: v sobotu dne 24. srpna 1991 od 14 hodin.

Těšíme se na shledání, na pobesedování a popovídání o všem krásném, co jsme prožili."

Stálo v pozvání pro osmdesát ochotníků.

Setkání se uskutečnilo a nyní již patří minulosti. Sešlo se nás na sedmdesát. Dovolte mi několika větami vrátit se k němu.

Úvodní slovo patřilo samozřejmě paní Chaloupkové, která byla hlavní organizátorkou kulturního dění v Bystřici a nyní se stala hlavní organizátorkou setkání. Z něho cituji:

"Vážení moji milí přátelé,

upřímně a srdečně vás vítám na naší divadelní vzpomínkovou schůzku. Zvláště srdečně vítám našeho nejstaršího hosta, rodáka z Bystřice, básníka a dopisovatele Listů starohradské kroniky, pana Jaroslava Mouchu z Prahy. Vítám také našeho pana starostu Jiřího Vohnouta a jeho spolupracovníka pana Františka Macka. Zvláštní pak přivítání patří paní Jarmilce Havelkové z Prahy, roz. Kyzivátové z Bystřice. Ta vlastně dala podnět k této naší přátelské schůzce. O její průběh přebral veškerou starost Pepa Louda.

Mám velkou radost, když Vás vidím tolik před sebou. Je to již hodně dávno, mnoho vody proteklo bystřickým potůčkem od doby našeho prvního setkání v této milé hospůdce u Barkmanů. Byli jste všichni školními dětmi, ale to nevadilo vašemu hereckému talentu. Snažili jste se všichni s opravdovou radostí, abyste vždy dobře zvládli svoje role, které vám byly přiděleny. Za tuto vaši pilnou práci a námahu jste byli vždycky odměněni potleskem a uznáním obecenstva, které rádo navštěvovalo vaše divadelní hry. Tolik jich bylo a všechny ty pohádky jste dobře sehráli. To bylo radosti potom! Dnes ještě o tom všem pamětníci vyprávějí.

Mládí uplynulo, léta nám všem přibývala a na vše zbyly jen milé a hřejivé vzpomínky, kterými se ráda obírám. Zpříjemňují mi všední dny mého života. V nich se vracím do doby vašeho mládí, živě vás vidím před sebou, jak tančíte s elánem besedy: v české – sedláka furianta, v moravské hrdé a pyšné hanácké řady a ve slezské besedě – jemné žehnání.

Byly to opravdu hezké a milé chvíle, prožité ve vašich řadách a s vámi. Na to se nikdy nezapomíná, i když dávno minula ta doba, kdy život byl před vámi. Dnes, kdy hlava stříbrem prokvétá a šíje se k zemi kloní, zbývají na vše jen vzpomínky, za které vám srdečně děkuji, protože jimi slunko prozařuje podzimní dny mého života.

Vy jste se rozlétli do světa, abyste si našli nový domov a v něm založili rodinné štěstí.

Na vaše místa nastoupili však jiní ochotníci, aby pokračovali v divadelní dráze, kterou jste začali, s tím samým nadšením, jako vy. Ráda jsem přijala jejich pozvání a pracovala s nimi. Proto také i vy, moji milí přátelé, příjměte upřímný dík za vaši spolupráci, kterou jsme měli všichni rádi. Snažili jste se a s elánem dokázali, aby vaše výkony byly vždy jen nejlepší, což se vám dařilo. Takže jsme byli všichni spokojeni. Na vše si vzpomínají občané, kteří rádi chodívali pobavit se vaším uměním. Ať to byly kabarety, estrády, besídky či slavnosti, ale hlavně to byla divadelní představení, která vyzněla vždy výborně. Proto dobrá pověst bystřických ochotníků se rozletěla daleko do kraje, kde ještě žije v paměti.

Moji milí přátelé, děkuji vám ještě jednou hlavně za ty krásné vzpomínky. Mám velkou radost z tohoto setkání, že se s vámi ještě jednou mohu přátelsky pozdravit a stisknout upřímně ruku. Přeji vám hezké pobavení a dobrou náladu.

O pěknou zábavu se hlavně postarají dva Pepové – a to: Pepa Malý (hudba) a Pepa Louda (zpěv) a s nimi ostatní sbor – Dáša Hrdinová, Pepa Masák a Libuška Hlavatá. Vy všichni se přidejte. A aby to bylo opravdu hezké, zvedněme číše a připijme si na zdraví a zdar našeho setkání."

Nejedno oko se při jejím přivítání orosilo slzami dojetí. Poté se ujal slova pan Škaloud, který neváhal za svou zálibou "zahrát si divadlo" vážit cestu z Bílska i několikrát týdně na zkoušky do Bystřice. Na jeho pokyn jsme zavzpomínali a uctili minutou ticha ty, kteří se již nedožili tohoto setkání.

Dále Jarmila Havelková-Kyzivátová, autorka článku "Nebylo zapsáno v kronice" z LSK č. 1/1991, přečetla jeho obsah, který s pozorností přítomní vyslechli. Vždyť se týkal všech, byl o divadle a o společenském dění, na kterém se přítomní více či méně podíleli.

Čestným a váženým a také nejstarším hostem byl pan Jaroslav Moucha. Rádi jsme vyposlechli jeho zdravici a vtipnou báseň, kterou složil na počest našeho setkání.

Vyzvali jsme též bystřického kronikáře pana Pluhaře a jeho snachu Annu Pluhařovou, která nyní převzala vedení kroniky, aby nás seznámili s fakty, které jsou zapsány o divadle v kronice obce. Bylo to zajímavé vyprávění; například o dvou divadelních spolcích, které rozvíjely činnost hlavně v době první republiky. Paní Olga Malinová-Vrbová, jejíž otec byl členem Besedy, vzpomíná, jak se u nich v bytě scházeli ochotníci na zkouškách, zpívalo se, na housle doprovázel pan Václav Hlavatý z "baráku č. 8." Činnost spolku Petrtýl jsme si připomněli životopisem Antonína Petrtýla, který založil divadlo nejen v Bystřici, ale i ve svém druhém domově v Americe, v Chicagu. Jeho touha po vlasti byla veliká. Proto vznikla myšlenka vypravit divadelní loď do Čech a A. Petrtýl byl zvolen za vedoucího výpravy, k níž složil píseň "Touha po vlasti", kterou jsme si též vyposlechli. A tato výprava se opravdu uskutečnila.

Naše setkání zpestřovala hudba i zpěv. Vždyť den před tím do jedné hodiny v noci zkoušeli účinkující svůj repertoár. Patří jim poděkování: J. Loudovi, J. Malému, L. Hlavaté, D. Hrdinové a I. Malé. Samozřejmě hráli a zpívali pro naše potěšení. Každý z nás měl slovo, kdy mohl vyprávět něco o sobě, co prožil za léta, co jsme se neviděli. Z vyprávění účastníků vyjímám několik glos. Nechť mi prominou ostatní, které nejmenuji, i když jejich obsah byl neméně zajímavý. Líba Hlavatá-Kancnýřová, vzpomíná, jaké bylo nadšení, které provázelo chuť zahrát si divadlo. Obdobně jako ochotníci Besedy, zkoušelo se s režisérkou paní Chaloupkovou i u nich v bytě. Na housle doprovázel pan kapelník V. Kyzivát a její tatínek pan Kancnýř. Nebylo to vše lehké, bez překážek, třeba když přišla zásilka objednaných krojů na divadelní představení, byly poškozené, musely se opravovat a tu pomohly zručné ruce například paní Klímové a dalších. Zkrátka vesnice žila přípravou na divadlo.

Vyprávění Ládi Košťáka velice zaujalo. Ano, divadlo, zkoušky, příprava kabaretů daly velkou práci, ale jaký to byl přínos po stránce společenské, citové i pro členy rodiny. Přispěly jistě k dobrému pocitu a uspokojení z krásna žít. Těch nápadů, co vzniklo např. s J. Tobiášem. Už tehdy před léty jsme předváděli "Přistání z Marsu" asi takto: na půl zvednutá opona a jen holé nohy a břicho pomalované bylo vidět. M. Zemanová-Dovolová a J. Havelková-Kyzivátová uvedly toto: "To, že jsme hrály divadla, tančily besedy, účinkovaly na besídkách, mělo nesmírný vliv i v našem učitelském povolání. A při přípravě slavnostních vystoupení, besídek akademií jsme svěřené žáky mohly naučit to, co jsme znaly ze svého dětství a mládí v ochotnickém účinkování. V tomto směru patří vřelé poděkování paní Chaloupkové."

Písně, hudba, vyprávění vyplňovaly naše setkání; bylo toho tolik, čas uběhl velmi rychle – a to jsme si nezkusili besedy, které si někteří chtěli zopakovat.

A další dojmy některých z nás ze setkání: Jára Váchová-Vrbová: "Jsem ráda, že jste nás pozvali do rodné Bystřice; mohli bychom setkání opakovat." M. Kyzivátová-Kracíková: "Bylo to pěkné, pobavili jsme se, měli jsme dobrou partu, mezi níž i paní Marta Kyselová oslavila významné životní jubileum."

Co říci závěrem – než, že setkání se vydařilo. Poděkování zaslouží i paní Naďa Häuslerová-Pažoutová za pohoštění, dále paní Konůpková-Šíbová za organizační přípravy. Rádi si po čase prohlédneme dokumentaci, o kterou se zasloužil pan F. Macek.

No a nakonec ještě dobré myšlenky. Pan Pluhař, kronikář, ve svém příspěvku kromě jiného navrhl, aby se uskutečnila beseda nad kronikou se čtením zajímavých událostí. Pan Jiří Vohnout, starosta obce, uvedl, že by byl rád, kdyby se jeviště zde v sále opět dočkalo pěkného vystoupení. Motivy jsou. Kdo převezme štafetu a bude pokračovat i zpestřovat započaté dílo v přeměně dní všedních ve dny sváteční? Snad by mohlo být naše setkání motivem pro bystřické rodáky, a to při oslavě stého výročí otevření školy, kdy bychom si jistě zavzpomínali, zatančili besedy, pobesedovali nad kronikou. Takže na shledanou – milí, rozmilí …

Jarmila Havelková-Kyzivátová


Bohumil Slavík

Plevelné a rumištní rostliny v Libáni

(Příspěvek ke květeně okolí Starých Hradů VII)
předchozí článek

V předchozích příspěvcích (LSK 1981–1989) jsme si všímali většinou rostlin přírodních stanovišť, především v lesích, u potoků a na lukách. Dnes uděláme výjimku a podíváme se na rostliny druhotných stanovišť silně ovlivněných člověkem. Rostou tam druhy, které označujeme jako plevele polních kultur, zahrádek či jiných míst v intravilánu obcí nebo jako rumištní či ruderální rostliny, rostoucí na skládkách, podél komunikací a zdí, popř. na břehu regulovaného toku v sídlišti. V širokém okolí Starých Hradů bychom těžko hledali místo s větším bohatstvím hlavně oněch ruderálních rostlin. Libáň, jako městečko založené již ve 14. století, je relativně vhodné pro sledování těchto druhů, ale malý průmysl, vzdálená železnice, a to ještě na málo frekventované trati, žádný hlavní silniční tah městem, žádná řeka, která by přinášela nové druhy rostlin – to jsou všechno faktory, které nedovolily plně rozvoj synantropní, tj. v důsledku činnosti člověka se šířící flóry. Jsou to též důvody, proč je v Libáni ve srovnání s jinými městy velmi málo druhů zavlečených z cizích zemí.

V Libáni jsem měl možnost se zastavit v říjnu 1987. Roční doba byla tedy už pokročilá, takže některé druhy nebyly již k nalezení. Prošel jsem tehdy okruh od kostela sv. Ducha podél potoka Bystřice, vlastně již Libáňského potoka, k severnímu okraji města, pak polní cestou ke Starým Hradům, po silnici zpět západním okrajem Libáně na náměstí, ke škole a zpět ke kostelu. Uvedu zde některé z rostlin, s nimiž jsem se na tomto okruhu setkal a se kterými se mohou seznámit zájemci o tuto flóru, když si trasu znovu projdou. Pro úsporu místa podám většinou jen výčet druhů s případnými stručnými poznámkami.

Každý druh uvedu jen jednou, i když mnohé se opakují porůznu na celé trase. Pravda, větší část jich je vázána jen na určité stanoviště, některé však jsou jak v polích, tak na pustých místech mezi zástavbou, podél silnice i na chodnících, v zahrádkách i na břehu potoka. Pobřežní flóře věnujeme první pozornost. Roste tam 1–2 m vysoká, růžovými až tmavě nachovými květy nápadná netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), která byla do Evropy přinesena z nepálského Himálaje v první polovině minulého století jako okrasná rostlina, postupně však na mnoha místech zdomácněla. Dalším naturalizovaným cizincem je dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa) s plody, které se nám pevně přichytí na oděv, jestliže projdeme porostem této původně severoamerické rostliny. Podél toku tvoří husté porosty pámelník bílý (Symphoricarpos albus), severoamerický keř s bílými bobulemi, původně vysazovaný, ale postupně se samovolně rozšiřující. Než vyjdeme do polí na severním okraji města, uvidíme u potoka ještě trsy zplanělého křenu selského (Armoracia rusticana), rdesno obojživelné (Polygonum amphibium), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), všude hojnou kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), rozložité porosty ostružiníku sivého (Rubus caesius) a po keřích a stromech se pnoucí opletku křovištní (Fallopia dumetorum).

rostliny – k článku B. Slavíka
1: netýkavka žláznatá, a – list, b – květ, c – nezralý plod (tobolka).
2: dvouzubec černoplodý, a – list, b – plod (nažka).

Pole po obou stranách cesty ke Starým Hradům hostí většinou běžné polní plevele. Jsou tu jedovatá tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), obtížně vyhubitelný pýr plazivý (Elytrigia repens), drobná červenokvětá drchnička rolní (Anagallis arvensis), pěstovanému ovsu podobný oves hluchý (Avena fatua), dvojice brukvovitých rostlin penízek rolní (Thlaspi arvense) a kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), z téže čeledi žlutě kvetoucí hořčice rolní (Sinapis arvensis) a trýzel malokvětý (Erysimum cheiranthoides), bodláku podobný pcháč rolní (Cirsium arvense), navzájem si trochu podobné rostliny heřmánek lékařský (Chamomilla recutita), rmen rolní (Anthemis arvensis) a heřmánkovec nevonný (Matricaria perforata), další druhy z čeledi hvězdnicovitých – žlutokvěté mléče, a to mléč rolní, mléč drsný a mléč bylinný (Sonchus arvensis, S. asper, S. oleraceus), původem jihoamerický pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) a středoamerický pěťour srstnatý (G. ciliata), merlík bílý (Chenopodium album), ve vegetativních orgánech si podobné rostliny svlačec rolní (Convolvulus arvensis) a opletka obecná (Fallopia convolvulus), bíle mléčící pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia), kakost maličký (Geranium pusillum), hluchavka nachová (Lamium purpureum), po rozemnutí vonící máta rolní (Mentha arvensis), drobnokvětá pomněnka rolní (Myosotis arvensis), rdesno blešník (Polygonum nodosum), ptačinec žabinec (Stellaria media), rozrazil perský (Veronica persica), původem z Přední Asie, vikev ptačí, vikev chlupatá a vikev setá (Vicia, cracca, V. hirsuta, V. sativa), violka rolní (Viola arvensis), kapustka obecná (Lapsana communis) a svízel přítula (Galium aparine).

Zamíříme po silnici zpět do Libáně a projdeme několika ulicemi, po prostranstvích mezi domky, kolem plotů a zdí. Tam objevíme poslední velkou skupinu rostlin, doprovázejících člověka v sídlištích. Jsou to lopuch větší a lopuch plstnatý (Arctium lappa, A. tomentosum), pro kulovitá plodenství s nazpět zahnutými háčky, přichycujícími se šatů i srsti zvířat, zvané žebrácké vši, dále pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), fialově kvetoucí měrnice černá (Ballota nigra), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) s květy v jednostranných hroznech, vesnovka obecná (Cardaria draba), původem ze střední Asie, hulevník lékařský (Sisymbrium officinale) s drobnými žlutými květy, oranžově mléčící vlaštovičník větší (Chelidonium majus), modrokvětá čekanka obecná (Cichorium intybus), škarda dvouletá (Crepis biennis), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), přeslička rolní (Equisetum arvense), charakteristická jarními lodyhami nezelenými s výtrusnicovým klasem a letními zelenými, větvenými, turanka kanadská (Conyza canadensis) ze Severní Ameriky, pcháč obecný (Cirsium vulgare), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), locika kompasová (Lactuca serriola) s listy otáčejícími se hranou ke slunci, hluchavka bílá (Lamium album), na chodnících řeřicha rumní (Lepidium ruderale) a rdesno ptačí (Polygonum aviculare), jílek vytrvalý (Lolium perenne), sléz přehlížený (Malva neglecta), s plody známými jako chlebíčky, heřmánek vonný (Chamomilla suaveolens) bez okrajových květů v úborech, žlutokvětá komonice lékařská (Melilotus officinalis), pastinák setý (Pastinaca sativa), mochna husí, mochna plazivá a mochna poléhavá (Potentilla anserina, P. reptans, P. supina), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), starček obecný (Senecio vulgaris), lilek černý (Solanum nigrum) a podběl lékařský (Tussilago farfara), na jaře s květy, později jen v listech. Ojediněle se setkáme i se zplanělým severoamerickým zlatobýlem obrovským (Solidago gigantea). V zahrádkách rostou kromě některých z pole již uvedených plevelů teplomilná bažanka roční (Mercurialis annua), původně severoamerický šťavel evropský (Oxalis fontana) a pryšec okrouhlolistý (Euphorbia peplus), mimo zahrádky u zdí a plotů občas zplaňuje violka vonná (Viola odorata).

Zaznamenáním dalších 82 druhů jsem se snažil přispět do dokumentace o rostlinném bohatství tohoto kraje. Žádný druh uvedený v tomto příspěvku nebyl ještě uveden v předchozích šesti příspěvcích tohoto seriálu, takže celkový počet uveřejněných druhů dosahuje již čísla 275. Nehleďme na druhy, o kterých byla dnes řeč, tedy druhy plevelné a rumištní, nějak opovržlivě. Kromě toho, že některé z nich jsou samy o sobě krásné v barvách a tvarech nebo zajímavé ve své biologii, mají i svůj kladný význam ekologický. Jsou přizpůsobeny k rychlému zarůstání člověkem obnažených půd, které ochraňují před vodní a větrnou erozí, brání jejich vysychání a přehřívání, snižují prašnost a mají i estetickou funkci. Některé z nich jsou i léčivé (např. podběl, přeslička, vlaštovičník, hluchavka, rdesno ptačí, kopřiva a heřmánek).

další článek


Starosti našich předků

V Jizeranu 4. dubna 1888, str. 3 (číslo 28), časopisu, který vycházel v Mladé Boleslavi, jsme nalezli následující řádky, které svědčí, že naši předkové před více než sto lety měli podobné starosti jako jejich potomci dnes. Citujeme:

Dopisy: Ze Starohradska. "Ještě nikdy snad nebyl dopis z končiny naší v Jizeranu. Neděje se u nás nic tak zvláštního, co by za uveřejňování stálo, něco však se neděje, co právě proto stojí za uveřejnění, že se to neděje. Jest to zvláštní, ne? A víte co se neděje? Věc velmi závažná, důležitá pro každého, jak pro rolníka, tak pro řemeslníka a obchodníka. Jsou to cesty a silnice naše, kteréž jsou zanedbány, až Bůh brání. Lhostejnost při upravování cest a silnic v okresu našem jest přímo neuvěřitelná, a přece jest frekvence dost čilá. Co nehod již stalo se jenom na silnicí od Dolního Bousova směrem k Libáni, přes Lhotu Zeleneckou až na hranice starohradské! Silnice tato jest ve stavu přebídném, plna zejících propastí bláto na ní nemá dna a často vidět lze vozku zabláceného, vysíleného, který na silnici čekati musí, až náhoda přivede někoho, který by v díře zapadlý vůz vyndati mu pomohl …

I kramář jeden, ubíraje se z trhu výročního v místech oněch převrhl a utrpěl na zboží svém škody nenahraditelné. Upozorňujeme na tento bídný stav silnice i ostatních cest slavné okresní zastupitelstvo libáňské, aby konečně postaralo se ve věci té o nápravu!"

Vybral J. B.


Akce pro děti: obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů Sedliště pomohly 5. 12. 1991 při uspořádání Mikulášské nadílky a 8. 2. 1992 při konání dětského karnevalu v Sedlištích. 5. 1. obcházely Sedliště Tři královny – Eva a Jitka Bílkovy a Radka Linhartová. A ve Starých Hradech pořádají od února každou sobotu disco pro děti. Také v Libáni se 23. 2. pořádal zásluhou libáňských žen dětský karneval.


Adolf Černý:

Vzpomínky z války 1939–1945

(Pokračování)
předchozí článek

Dukla

Po vyražení předzvědného oddílu a sovětských jednotek průběh operace nepokračoval podle plánu. Nepodařilo se dobýt silný opěrný bod nepřítele, město Krosno, kde zůstala obležená posádka. Byla nepřetržitě bombardována letecky a ostřelována dělostřelectvem. K postupu jsme vyrazili velkým obloukem po vedlejších špatných polních a lesních cestách a obcházeli Krosno západně od města.

V noci naše rota postupovala jako čelní zajištěně. Dojel nás gen. Svoboda se svým štábem, kde byl plk. Lomský a plk. Dočkal. Dal rozkaz, abychom využívali komunikace a co nejrychleji postupovali vpřed, že před námi je sovětský jezdecký a tankový sbor. Začaly nás předjíždět tanky a dělostřelectvo, silnice se nahustila, pohyb zpomalil. Šli jsme i mimo silnici, na níž ženisté odstraňovali miny.

Ráno se stalo něco nečekaného. Nepřátelská obrana 75. grenadýrské divize nás přivítala soustředěnou palbou, prostě všeho, co mělo hlaveň. Účinek střelby byl strašný. V nastalé panice se obracely trény, děla zajížděla do palebných postavení, stejně tak i tanky. Pěchota se rozvinula v rojnici podél silnice. Padali lidé i koně, Němci se trefili i do kuchyně. Byli jsme svědky případu, kdy sovětská bryčka se dvěma koňmi najela na minu. Důstojníci i koně byli vyhozeni výbuchem a úplně rozprášeni. Našel se jen kousek utrženého rukávu nebo knoflík, někde zbytek koňského masa.

Ke zvýšení morálky bylo nutné se zbavit veškeré paniky a udržet kázeň. Někteří důstojníci stříleli pistolemi nad hlavy vojáků a když to nepomohlo i do nich. Přímo zasahoval i gen. Svoboda. Byl to nejčernější den našeho zahraničního boje. Ztráty na životech představovaly na 700 mrtvých a raněných.

Mně se celkem dobře podařilo dát rotu do obrany, k čemuž mi vydatně pomáhali velitelé čet se zkušenostmi z bojů v SSSR. Využili jsme existujících zákopů a obráceně orientovaných okopů, vylepšovali je a zakopávali se sami. Připravovali jsme se k zahájení útoku a čekali na vydání rozkazu. Ten však nepřicházel, nepřítel nás předešel a zahájil protiútok tanky.

Při zařizování protitankové obrany u jednotlivých čet během německého protiútoku jsem byl raněn střepinou dělostřeleckého granátu z tanku. Pocítil jsem ohromnou ránu do hlavy, vše se se mnou točilo, ale neztratil jsem vědomí. Přiběhl ke mně sanitář a obvázal mne. Věděl jsem, že jsem byl zasažen do nosu. Stačil jsem ještě předat velení veliteli 1. čety ppor. Kutovi. Pro jeho funkci jsem mu nechal i své hodinky. Abych mohl být ošetřen, musel jsem se dostat do týlu. V dalším průběhu boje jsem dostal další zásah střepinou dělostřeleckého granátu do pravé strany hrudi. Než jsem dosáhl praporního obvaziště, měl jsem velkou ztrátu krve, která se mi na štěstí lepila ke košili. Byla mi poskytnuta odborná pomoc obvázáním.

Z brigádní ošetřovny spolu s dalšími raněnými nás přesunuli do polního lazaretu v Žiznuwě. Dostal jsem transfúzi krve z žíly do žíly, dárkyní byla ošetřující sestra. Ranění byli odesíláni dále do nemocnic, vybavených pro složitější operace. Byly to Strzyžow, Brzezow a Malinowka. Zde mi sovětský chirurg provedl operaci nosu. Obvázali mne až po oči, přes ústa gázu. Jíst, vlastně jen pít, jsem mohl vpouštěním tekutiny přes gázu. Vše mělo stejnou chuť dezinfekce.

Zotavoval jsem se poměrně rychle. Transport pokračoval dále do města Jaroslaw, kde byla zděná týlová nemocnice. Denně jsme byli prohlíženi, dostávali injekce, převazy a prášky. Nemocničním vlakem nás přepravili do města Lwów do nemocnice číslo 5777. Přestože na rentgenu v Malinowce i Jaroslawi mi nezjistili střepinu v hrudi, cítil jsem ji stále silně. Ve Lwowě ji našli a provedli operaci, po níž jsem měl stále vysoké teploty. Jednoho dne se rozhodli nasadit mi "baničky." To byl rozhodující moment, hnis vytekl a můj zdravotní stav se vůčihledně zlepšoval.

Vzpomínám si na jednoho sovětského majora, jemuž po zranění hlavy dali platinovou destičku. Bylo to provedeno velmi dobře. Na pokoji s námi ležel i sovětský kapitán, jemuž granát utrhl hrdlo. Místo něho měl vsazenou trubičku, pomocí které dýchal. Jednou se mu přitížilo, začal kašlat, dusit se, krev stříkala až do stropu. Než přiběhla přivolaná sestra, vykrvácel. Působilo to na všechny velice depresivně. Byli jsme nepohybliví, někteří amputované ruce nohy, těžká zranění zad, břicha. Přes častou dezinfekci z hnijícího masa vycházel silný zápach a každý by rád odešel, jakmile to bude možné. Mezi nás docházeli informátoři, byl dodáván denní tisk, poslouchali jsme rozhlas. Klesaly mi teploty, začal jsem chodit, trochu cvičit pravou rukou, kterou jsem nemohl zvednout. Rána srůstala a čistila se. Zažádal jsem k praporu rekonvalescentů.

31. října jsem odjel do Przemyšlu, odtud k náhradnímu pluku do Krosna a dále do Poljanky. Doplnili mi výstroj. Drželi jsme služby, stráže, prováděl se výcvik. V přífrontovém pásmu 10 km od čs. stát. hranice běželo vše téměř frontově. S postupující frontou jsme se přesouvali i my. Přes Jaslisko do Velkého Visloku, kde sídlilo velitelství sboru. Zde jsem se dobrovolně přihlásil na frontu, i když jsem ještě nemohl dobře pohybovat pravou rukou. Řekl jsem si, že jako velitel roty musím být schopen i s touto vadou. Čs. hranici jsme překročili 4. prosince po dlouhé době od roku 1939. Nikdo se neubránil dojetí. Ať pocházel z Podkarpatské Rusi, Slovenska, z Volyně nebo byl Čech. Byl to náš významný den. Směřovali jsme ke 3. praporu do prostoru obce Olšavky.

(Pokračování příště)


Z literárního archivu

Ivan Slavík

Citová epizoda ze života Irmy Geisslové

Irma Geisslová (1855–1914) se narodila v Budapešti a v první polovině života až do roku 1884, tedy do svých devětadvaceti let, často měnila místo pobytu, jak její otec jakožto železniční úředník byl překládán.

Druhá polovina jejího života je naopak nehybná: od roku 1884 až do smrti maloměstský Jičín, celých třicet let. Vedla tu domácnost penzionovanému otci a po jeho smrti 1896 sestře, dvakrát provdané, ředitelce soukromé klavírní školy, sama neprovdaná. Po večerech psala. Její básnická pozůstalost byla vydána až roku 1978 v hradeckém Kruhu a možno říci, že teprve tehdy opravdu vstoupila do literatury.

Milostné zkušenosti jejího citového života byly vesměs tragické a z odstupu let jsou zahaleny milosrdným tajemstvím. Naznačují je pouze její verše. O jejím posledním citovém vzplanutí se zde chceme zmínit. Po Novém roce 1896 si začala psát v krátkých básních, denně jednu i víc, jakýsi deník, kde zachycovala své city. Vedle reflexí a vzdechů, jakýchsi zaúpění srdce, vyjadřujících stesk ze života, převažují postupně čím dál víc verše milostné.

Jde o plachou a cudnou lásku, jejíž jímavost podtrhuje to, že běží o pozdní citové vzplanutí, poslední naději, že by mohla být ještě milována, a my tušíme, že si tu tolikrát zraňovaná duše vytváří víc sen, než realitu, že se vemlouvá do něčeho, co snad ani nebylo. Předmět milostné touhy, horování a zbožňování nemusel ani o své úloze vědět, nebo ji jen tušil, možná i k milující ženě choval jisté sympatie či úctu, ale nikde není náznaku, že by docházelo k pravidelným schůzkám, že by se vyjádřil či učinil vyznání. Zdá se spíš, že šlo o občasné zdvořilostní návštěvy v rodině, o více méně náhodná, někdy snad i smluvená, setkání mimo dům, dokonce o pouhá letmá zhlédnutí; ostatek je naplněn nepřítomností, oním stavem toužení, sněním o milované tváři, čekáním, těmi city, které zná každý, kdo miloval, z doby mezi dvěma schůzkami, zvlášť v počátcích lásky, klíčícího citu, než došlo k jeho naplnění. A tady nedošlo k naplnění nikdy.

Kouzlo těch veršů, nechci říkat básní, neboť jde spíš o impresionistické záznamy, jakési skvrny a dotyky štětce, které teprve jako celek vytvářejí obraz, je v jejich naprosté neliterárnosti. Nejsou psány pro žádné obecenstvo a jejich autorka se nestaví do žádné pózy. Nehledá žádné poetické efekty, dokonce její výraz působí dojmem naprosté nehledanosti, ale právě tím místy jako svrchované umění.

A velmi se v něm chvěje atmosféra doby, oněch let secese z konce století, která se nám stávají z odstupu doby znovu blízká, jak dokazuje zájem o plakáty Alfonse Muchy, či před pár lety výborná výstava v umělecko průmyslovém muzeu "Žena doby secese. Všechny tyhle dlouhé sukně, lorňony, rukavičky, paraplíčka, exotické klobouky (víme, že Irma nosila s oblibou přes obličej závoj) ženu do jisté míry oddělovaly od milovaného a stejně jako společenské konvence tlumily její nahý, horoucí cit. Zároveň však tato móda, jež byla uměním, dodávala ženě půvab, zahalovala ji, takže i ve zralém věku mohla být ještě žádoucí. A zabraňovala, aby se z lásky stal pouhý sex, který je možno utrhnout na potkání a postavit jej na roveň s pouhými fyziologickými potřebami jako jídlo nebo spánek. Tehdy ještě láska byla něco jako obřad a vyžadovala aspoň minimum dvoření. Právě do tohoto prostředí zapadá Irmin milostný románek, takové to autentické "zde by měly kvést růže".

Deník končí náhle bez pokračování 14. října 1896. V těch dnech zemřel Irmě otec a možná, že si vyčítala své ponoření do osobního citu jako sobectví a znesvěcení dnů smutku. Poslední zoufalé zvolání "kde jsi, kde jsi?" tvoří logický závěr jedné naději bez naděje, o které již dřív musela tušit, že je marná, a tudíž žádné pokračování tu nebylo. Byl konec. A za ním stárnutí, osamělost a smrt.

Podle rodinné tradice byl snad předmětem milostného citu Ladislav Sehnal (1853–1908), dlouholetý redaktor místního jičínského časopisu, majitel tiskárny, kterou prodal a stal se impresáriem Ondříčkovým; vydal také básnickou sbírku "V růžovém rozmaru (podprůměrnou a svým rádoby světáckým tónem nahony vzdálenou múze I. Geisslové), přesto možná na dohadu něco je. V básni datované 1. 6.1909 píše Geisslová: " … přivezli ho, pochovali, aby navždy spal, modré oči zavřené". A Sehnal byl skutečně pochován v Jičíně 1. 1. 1909. Zadívala se kdysi do těch očí, že věděla, že jsou modré?

Jsem ulomený narcis bílý


ZO ČČK Sedliště – Staré Hrady ukončila v těchto dnech svou činnost. Celý zbytek peněz, více než 1600 Kčs, byl věnován na konto Míša.


Z vašich dopisů

Marie Poslušná, manželka velvyslance ČSFR, Paříž: Moc se mi líbí postoj obyvatel Starých Hradů k osamostatnění obce, klidný a jasný. I když nemáme čas na cestování, pár měst i vesnic jsme přece jenom viděli, a všude jsem si uvědomila, že i tady záleží především na lidech, kteří se vedení obce ujmou, a pak samozřejmě na aktivitě všech lidí v ní. Není to jenom otázka peněz …

Libuše Komárková, Hradec Králové: Zaujala mne Pravda o Starých Hradech – tedy úvodní článek posledního čísla. I když vám asi těžko můžeme pomoci v jednáních s Libání, budeme vám aspoň nepřetržitě držet palce. Já osobně si myslím, že v obci, kde lidé o sobě vzájemně tolik vědí, tolik o sobě přemýšlejí, mají se rádi, společně pracují a tolik už toho dokázali, není důvod pro to, aby si sami "nemohli velet" (řečeno vojenskou terminologií). Tím, co jste až dosud udělali a děláte, jste dokázali, že dovedete nést zodpovědnost za vše, co jste podnikli nebo se pokusili podniknout. Proč byste tedy neměli mít nárok také na to, co vaše práce a nadšení přináší a využít to pro blaho své vlastní obce. Ještě jednou, fandíme vám!

Dagmar Vitvarová, Libáň: Vracím Starohradské listy a již je nebudu odebírat. Nemám ráda lži, které jste zveřejnili o pí. Zubaté. Je to hodná a čestná žena.
K tomuto dopisu: Napsali jsme paní Vitvarové odpověď: " … My ale zase nemáme rádi, když nás někdo obviní z věcí, kterých si nejsme vědomi. Proto Vás prosíme, abyste nám napsala, jaké lži o paní Zubaté jsme zveřejnili, abychom je mohli uvést na pravou míru." Dodnes jsme vyjádření paní Vitvarové nedostali …

Zdenka Winters, Montclair, New Jersey, USA: Ještě k Františku Škodovi: V prosinci k nám konečně zavítali poprvé naši drazí přátelé, pražští lékaři, kteří po skončení první etapy své služby na ostrovech Jižního Pacifiku se vraceli přes Spojené státy domů.
Doktor Kopecký po roce lékařské služby byl očarován tropickou přírodou, příjemným podnebím a tamními lidmi, kteří se pořád nehoní za mamonem, ale umějí žít. Hlavou mi proletěla sobecká myšlenka: "Proboha, snad se tam nechce usadit! Navštěvovat je z New Jersey na Fidži je obtížnější než v Praze."
Druhý den ráno vidím Karla, jak stojí před obrazy Františka Škody, představující čtyři roční období, a uvažuje s pahnutím v hlase: "To jsou krásné obrázky. Jak věrně tu českou krajinu vystihl. Však se mi o ní zrovna tak na těch ostrovech zdálo. Není nad ty čtyři roční období!" Zaplať pánbůh, pane Škodo! Jede se zase do Prahy a na teplo nám stačí týden na Floridě.
Touto poznámkou oceňuji živé umění mrtvého Mistra a vyjadřuji díky našim dárcům, kteří nám umožňují radovat se z české krajiny i za oceánem.


Staré Hrady v tisku

– "Kde je pravda o Starých Hradech?", ptá se starostka Libáně Milada Zubatá v Českém ráji 11. 2. Celostránkový článek je polemikou s názory starohradských občanů vyjádřenými v minulém čísle našeho časopisu a nás jen udivilo, že tato polemika byla zaslána do okresních novin a ne nám.

– Problému osamostatnění Starých Hradů se také věnovala Pochodeň 7. a 9. 1.

– Rozsáhlý rozhovor o starohradském pracovišti literárního archivu PNP otiskla Pochodeň 14.2. Na práci archivu upozornily rovněž časopisy Betlémy a betlemáři č. 4/91 (prameny k betlemářství), Listy z Unhošťska č. 7/91 (písemnosti básnířky Marie Calmy-Veselé), Život Budovcovy župy č. 2/92 (Karel Sellner) a Český ráj 18. 2. (edice z paměti dr. Svatopluka Volfa).

– Na Listy starohradské kroniky upozornil Mladějovský zpravodaj č. 3/91

– Glosu o historii Starých Hradů přinesly Pojizerské listy 12. 2.

– Starohradských výstav a zámecké galerie si povšimly Český ráj 6. a 20. 12. 1991, Mladějovský zpravodaj č. 4/91, Pojizerské listy 22. 1. 1992 a Východočeský večerník č. 8/92.

– Znakem města Libáně a v té souvislosti i dějinami tvrze Stará se zabývala Pochodeň 29. 2.

– Výstavu Milana Hoferika ve Starých Hradech ohlásil Zpravodaj Šrámkovy Sobotky č. 1/92.

– Z inzerátu v Českém ráji 15. 11. jsme se dozvěděli, že Laďka Plíšková z Hořic, roz. Bočková ze Sedlišť, se stala podnikatelkou v oboru propagace.

Kdo je kdo 91/92. Ve stejnojmenném nakladatelství vyšla užitečná příručka, v níž najdeme na více než 1300 stranách přes 5000 stručných životopisných údajů o nejvýznamnějších žijících osobnostech naší republiky. Je mezi nimi i libáňský rodák MUDr. Zdeněk Fejfar, z Dětenic politik profesor Miloš Hájek, k Libáni mají blízký vztah i sochař Kurt Gebauer a redaktor Ota Nutz. A setkáme se tu samozřejmě i s dlouhou řadou přátel Starých Hradů v čele s Hanou Kofránkovou, Marií Kubátovou, Vladimírem Komárkem, Zdeňkem Mlčochem, Alfrédem Strejčkem aj., z nichž Václav Ševčík uvádí i svou výstavu na zámku.


Místo pozvánky

Výstavy v malé výstavní síni v arkádách:

22. 3. – 16. 4. Milan Hoferik: Obrazy a kresby. Na zahájení promluví Irena Škodová, recitovat bude Romana Sittová, členka pražské Ypsilonky.

18. 4. – 14. 5. Eva Janoušová – Keramika (vernisáž bude 1. 5.)

16. 5. – 11. 6. Pavel Mašek – Loutky a plastiky ze soukromé dílny.

13. 6. – 9. 7. Maria van Raalten (Holandsko) – Obrazy a grafika. Zahájí akad. malíř Vladimír Komárek.

Výstavy ve výstavních prostorách gotické části zámku:

4. 4. – 29. 4. Jaroslav Vančát: Soubory (současná tvorba).

1. 5. – 28. 5. Pavel, Alena a Alena ml. Poličanských – Obrazy, tapiserie, keramika. Zahájí PhDr. Dušan Sedláček.

30. 5. – 25. 6. Vlasta Tvrdá – Věra Hörstová – Obrazy a grafika. Zahájí MUDr. Vratislav Čermák.

27. 6. – 23. 7. František Dörfl – Grafika, obrazy, objekty. Zahájí ing. Jiří Jirmus.

Vernisáže výstav začínají vždy ve 14 hodin a srdečně zveme všechny naše čtenáře k hojné účasti.

1. 5. přijede opět naše přední recitátorka a rozhlasová režisérka Hana Kofránková, aby spolu se svým hostem (je to její překvapení návštěvníkům) uvedla verše českých klasiků. Bude to již 7. prvomájový svátek pouze ve Starých Hradech.

16. 5. uskutečníme tradiční kulturní odpoledne pro děti

13. 6. přiveze na besedu vzácného hosta Mistr Vladimír Komárek – ale jeho jméno nám zatím nechce prozradit.

27. 6. uvede Trio profesorů pardubické konzervatoře "Koncert po stu letech" z díla Antonína Dvořáka. Účinkují: Anna Reinišová – housle, Josef Krečmer – violoncello a Josef Picek – klavír.


Drobné zprávy

V minulé čísel jsme ukončili náš několikaletý heraldický seriál, v němž vás mladí pražští historikové Michal Fiala a Jakub Hrdlička seznámili se znaky panských rodů spjatých se starohradským panstvím. Připojili vždy poučení o osudech jednotlivých rodů a mnohdy rozšířili dosud známé genealogické údaje. Za tuto práci nedostali žádný honorář. Znovu jim na tomto místě děkujeme a věříme, že se s jejich příspěvky na stránkách LSK zase brzy setkáme!

Dnes zahajujeme nový seriál – na druhé a třetí stránce obálky budeme reprodukovat známá i méně známá vyobrazení starohradského zámku. Jejich autory jsou naši přední výtvarníci i regionální amatérští malíři Libáňska. Budete-li si tyto obrázky schovávat, vytvoříte si zajímavou minigalerii.

Historický kalendář – aneb co mělo na Libáňsku vloni kulaté výročí: z r. 1481 pochází starohradský zvon. V r. 1756 byl postaven libáňský kostel. Od r. 1886 existuje v Libáni lékárna. Konec minulého století byl ve znamení zakládání spolků i v Libáni: 1881 hasiči, 1891 okrašlovací spolek, 1896 Bozděch, Národní jednota severočeská a Řemeslnicko-živnostenská beseda, 1906 včelaři. Od r. 1911 se pohřbívá na novém starohradském hřbitově; téhož roku byla do Libáně zavedena elektřina. V roce 1916 proběhla i na Libáňsku rekvizice kostelních zvonů a varhanních píšťal pro válečné potřeby. Od r. 1926 máme v Sedlištích elektrický proud. Před 60 lety se konala v Libáni okresní výstava a byl založen Kroužek libáňských rodáků v Praze (neměl by se obnovit?). V r. 1936 byla otevřena libáňská sokolovna a vznikl zde Klub českých turistů a spolek filatelistů. V r. 1941 byl zahájen provoz libáňského stadiónu. V roce 1961 byla sloučena JZD Sedliště a Staré Hrady.

Historický kalendář – kulatá výročí v roce 1992: r. 1567 se stal starohradským pánem Kryštof z Lobkovic. Roku 1862 vznikla v Libáni občanská záložna, o pět roků později byla založena Občanská beseda. V roce 1882 byla založena libáňská Okresní záložna hospodářská a ve stejném roce začal provoz na železniční trati Kopidlno – Bakov n. J. Roku 1912 vznikla lidová knihovna Libáň. Od roku 1917 má Libáň telefonické spojení se světem. V roku 1937 začal v Libáni působit Muzejní spolek. Roku 1952 bylo založeno v Libáni Merino – dnešní VKUS.

Milá Česká spořitelno, co jsi nám to provedla, žes přešla na počítačové zpracování našich účtů? Prostě místo ústřižků složenek od našich předplatitelů nám posíláš pásky, na něž tví zaměstnanci pro počítač i pro nás přepíší jména předplatitelů i částky, které nám pošlou. Ovšem na jediný povolený řádek bez háčků a čárek a často bez alespoň kousku adresy. A jelikož neznáš rukopisy našich odběratelů ani jejich jména, docházejí na páskách jména víc než podivná: někdy rozluštíme, (tak jsme s pomocí dobrých duchů vyluštili, že JUDr. L. SYENY máme číst Syrový, REJFERT Antonín je pan Rejha, SIKRA Stanislav je Sitta, RYNLNONAJ je Jarča Rychnová, TRUHOVA čti Trnková, TRNEK znamená Trmal apod.). Ovšem dodnes nemůžeme přijít na to, kdo je paní OTUNROVA z Prahy 5, M. ELISCOVA a několik podobně záhadných jmen nehledě na to, že sám počítač v jednom případě rezignoval a jméno plátce nám sdělil v podobě JIRI NECITELNY, v pěti dalších případech stručněji: NECITELNE. Takže, milí naši věrní, nezlobte se, jestli někdo z vás dostane nespravedlivě v druhé půlce roku upomínku. Prostě jsme nevyluštili, že jste zaplatili. A pokud jste nám sdělovali na složence změnu adresy (zvláště názvy ulic se mění), pokud jste nám tamtéž oznamovali, že platíte i za příbuzné nebo že už nechcete časopis odebírat – vězte, že nic z toho jsme se nedozvěděli a že nám to pro příště musíte sdělit alespoň na korespondenčním lístku.

A na závěr upřesňujeme, že ten poplatek 2,20 Kčs z každé složenky, o němž jsme psali v minulém čísle, je pro poštu, ne pro spořitelnu.

Hezkým obrazem Starých Hradů obohatila naši zámeckou galerii paní Mařenka Javůrková – Toboříková z Markvartic.

Karneval v Sedlištích: Sedlišťské děti se domluvily a rozhodly se uspořádat karneval. Zorganizovaly si ho samy: požádaly obecní zastupitelstvo o propůjčení místnosti Sbor dobrovolných hasičů o topení, namalovaly si plakát, připravily masky, magnetofon a různé hry, požádaly fotografa p. Luckého o pořízení snímků, sehnaly i nestrannou porotu na vyhodnocení masek (členové nesměli mít mezi dětmi blízké příbuzné, kteréžto podmínce vyhovovali paní E. Čapková, pan Balda a L. Paclt), z výtěžku tříkrálové obchůzky a z příspěvku obce a hasičů pořídily ceny do soutěží, místnost si uklidily a vyzdobily. 8. února se úspěšný karneval uskutečnil. Děti prožily příjemné odpoledne, soutěžily, zatancovaly si, p. Balda jim zahrál na pilu, pan Lucký fotografoval a porota měla těžkou úlohu vyhlásit nejlepší masky. Nakonec bylo pořadí: Venda Kužel – Arab, Eva Bílková – Bílá paní, Eva Linhartová – Muchomůrka, Jana Jílková – Cikánka, Andulka Kůželová – Bacil.

Nejvíce se nám na celé akci líbila samostatnost dětí, které ji připravily. Jsou zárukou budoucnosti obce. A tak si zaslouží, abychom je pochválili jmenovitě. Jsou to děti Bílkovy, Jílkovy, Linhartovy a Š. Šolcová.

Dětský karneval

Kulturní kalendář: 4. 1. 1907 zemřel hudební skladatel Josef Foerster, rodák z Osenic. 25. 1. 1977 zemřel libáňský rodák, hudební skladatel Karel Chvalovský. 29. 1. 1882 se narodila lidová básnířka Marie Keblová ze Starých Hradů. 25. 2. 1912 se narodil pplk. Josef Linhart ze Sedlišť, průkopník letectví. 17. 3. 1862 zemřel generál František Schlik, majitel starohradského panství. 25. 3. 1297 se narodil Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup, příslušník rodu pánů ze Staré.

Žádáme naše mladé spolupracovníky, kteří letos chtějí provádět turisty na starohradském zámku, aby se přihlásili do 15. dubna u paní uč. Ireny Škodové v libáňské škole nebo u dr. Evy Bílkové na zámku ve Starých Hradech.

Obecní zastupitelstvo Libáň projednalo 4. února 1992 činnost starohradské Osvětové besedy.

Sdružení rodičů a přátel základní školy v Libáni uspořádalo 22. 2. svůj tradiční ples. O dobrou náladu se postarala hudba Experiment, o bohatou tombolu řada sponzorů, jimž výbor SRPŠ ještě jednou děkuje. Byli to: obecní úřady Libáň, Rokytňany, Sedliště a Údrnice, zemědělská družstva Libáň, Bystřice a Dětenice, podniky Plastimat, Škrobárny a Vkus Libáň, Oseva a Sempra Dětenice, OB Staré Hrady a řada soukromých podnikatelů: V. Červoňák, E. Hindráková, I. Kazdová, B. Knížková, J. Kořínková, V. Koťátko, E. Kuželová, M. Petříčková, J. Pokorná, J. Reslerová dále V. Horáčková – R. Romašková, p. Pavlík – pí. Samková a J. Vohnoutová – Z. Hrušovská. Obraz věnoval J. Stránský, plakát maloval M. Buchar, o zdar plesu se přičinili členové výboru SRPŠ. Díky!

Novým předsedou Českého svazu ochránců přírody v Libáni se stal ing. Karel Másílko.

Koncem loňského roku si upravila bývalý kravín v Sedlištích pro nábytkářskou výrobu firma Kůrana, výrobní a obchodní společnost.

Teprve začátkem prosince, více než rok po volbách, vzala okresní správa silnic na vědomí osamostatnění obce Sedlišť a instalovala na okrajích obce nové silniční tabule.

Od nového jízdního řádu v květnu 1992 má být zastaven provoz na úseku železniční tratě Dětenice – Bakov nad Jizerou, má být redukováno autobus. spojení Sobotka – Libáň a omezeny autobusové spoje na linkách Vršce – Kopidlno – Libáň a Jičín – Libáň.

V obřadní síni na zámku ve Starých Hradech se v loňském roce uskutečnilo 99 sňatků.

Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Sedliště se konala v restauraci ve Starých Hradech 17. 1. 1992.

Pan Ladislav Švorc z Liberce, bývalý libáňský občan a dlouholetý odběratel našeho časopisu, oslavuje letos 63. výročí sňatku se svou chotí rozenou Bartoňovou ze Zelenecké Lhoty.

Blahopřejeme přátelům Starých Hradů: 16.1.1927 se narodil častý návštěvník Starých Hradů, dramatik Oldřich Daněk. 30.12.1931 se narodil sochař a řezbář Sergej Roule, jehož starohradskou výstavu máme v živé paměti. 4. 2. 1942 se narodil PhDr. Vladimír Wolf, vedoucí katedry historie na pedagogické fakultě v Hradci Králové, spolupracovník našeho časopisu. Všem blahopřejeme!

Naši jubilanti: 85. narozenin se dožili dva naši dlouholetí libáňští čtenáři: 2.1. paní Marie Táborská a 17.1. pan Antonín Rejha. Osmdesátiny oslavil 15. 2. pan Jaroslav Plíšek z Bystřice, který několik let pomáhal při obnově zámku Staré Hrady. 75 let bylo 29.1. Jaroslavu Svobodovi ze Sedlišť a 21. 3. paní Jitce Romanové ze Starých Hradů. Sedmdesátiny oslavili 10. 1. pan Josef Bureš ze Starých Hradů a 2. 2. paní Jindřiška Chlumecká ze Sedlišť. 60 let se dožila 26. 1. paní Marie Jílková ze Sedlišť.

Oprava: do článku Dávná pře o Zliv v minulém čísle se po korektuře vloudily tři chyby. Na konci 9. řádku má být "v dvůr poplužný s poplužím", na str. 65 ve 2. řádku 2. odstavce má být "pře líčení" místo chybného přelíčení a v předposledním řádku má být letopočet 1560!


Josef Machač: Staré Hrady

Josef Machač: Staré Hrady


Zdeněk Šindlar: Staré Hrady

Zdeněk Šindlar: Staré HradyMenu