Logo L.S.K. 1983–96


Číslo 3Ročník XIII.Září 1990


Letošní léto na Starých Hradech

Ani v letošním létě se nezastavil kolotoč kulturních pořadů ve Starých Hradech. První letní výstavou ve výstavní síni v arkádách byla expozice plastik jičínského výtvarníka Petra Hebera a obrazů jeho dcery Patricie. Na zahájení 17. 6. promluvili Julie Myšková a Josef Hlaváč z Jičína, v kulturním pořadu se představil soubor OKS Jičín s pásmem recitace a zpěvu z Písní sladké Francie a další jičínský soubor Baret uvedl – oděn v modrých svazáckých košilích a obklopen bustami K. Gottwalda a J. V. Stalina – pásmo veršů našich básníků z počátku padesátých let.

O týden později začala v gotických prostorách zámku již třetí výstava skupiny absolventů a přátel hořické sochařsko-kamenické školy. Letos se zúčastnili sochaři a restaurátoři Jiří a Marcela Kačerovi, Ondřej Nosek, Dagmar Štěpánková, Jana Štěpánková, Martin Zet a Milada Zubatá, keramik Jiří Ambrozek a malíři Jan Tomášek a Jaroslav Urbánek. Představili se hlavně svými novými díly, z nichž zaujala zvláště Ambrozkova keramika a plastiky "domácí" paní a organizátorky výstavy Milady Zubaté. Na vernisáži krátce promluvil Karol Bílek.

Vynikajícím zpestřením výstavní sezóny byl průřez tvorbou akademického malíře Václava Ševčíka. Jeho návrhy plakátů, grafika a typografické úpravy knih zaplnily naši malou výstavní síň a ještě se jich tam mnoho nevešlo. Ovšem když jsme výstavu před více než rokem sjednávali, volili jsme na přání autora tuto prostoru, neboť většina jeho tvorby byla v té době "nevystavovatelná". Po 17. listopadu se naopak staly dominantními exponáty jeho práce pro Chartu 77, plakáty na počest Jana Palacha a Jana Patočky i plakáty, které jsme znali ze všech nároží a výkladních skříní z r. 1968 i z loňského listopadu.

Na vernisáži 8. července přiblížil Ševčíkovu osobnost návštěvníkům PhDr. Alexander Stich; verše Jiřího Mahena recitovala herečka pražské Ypsilonky Romana Sitová. A po vernisáži se přítomní seznámili s další významnou osobností našeho kraje, chalupářkou ze Spyšové, jinak členkou pražského Divadla na Vinohradech Hanou Maciuchovou. Nebyla na Starých Hradech poprvé, ale poprvé vyprávěla o své práci, zvláště o své roli Olgy Scheinpflugové ve filmu Člověk proti zkáze. Své vzpomínky a odpovědi na dotazy zpestřila navíc četbou Čapkových Apokryfů a úryvků vzpomínek jeho ženy. V těchto dnech si zájemci mohli prohlédnout i výstavu ke 100. výročí narození Karla Čapka ve vitrinkách 1. patra zámku a výstavku ze sbírek lidové četby (tzv. krváků) Josefa Váchala.

22. července jsme ve velkém horku otvírali výstavu obrazů Vlasty Libánské a Milady Mojsejové-Volákové z Příbrami a Miroslava Pluháčka z Brna. Úvodem promluvil Václav Chvál; v kulturním pořadu se představili herci příbramského oblastního divadla.

Velké pozornosti se těšila také výstava portrétů a karikatur ing. Josefa Blechy, kterou 5. 8. uvedl malíř Vladimír Komárek. Vysoce hodnotil dílo nadaného umělce, jehož tvorbu srovnával s dílem Hoffmeisterovým. Blecha dovede několika tahy vystihnout charakteristické rysy podoby našich i světových kulturních činitelů a pomocí koláže či kresby přiblížit i prostředí či obor činnosti. O kvalitě Blechova umění svědčí i pochvalný dopis bývalého presidenta USA Ronalda Reagana; jeho dílo lze srovnávat s karikaturami Haďákovými, které byly ve stejných dnech vystaveny v Památníku národního písemnictví.

Po vernisáži vyslechli návštěvníci v krbovém sále koncert našeho předního houslisty Miroslava Vilímce, člena České filharmonie. Bez klavírního doprovodu přednesl skladby Bachovy, Paganiniho, de Sarasatovy atd. Mladého umělce jsme již na Starých Hradech slyšeli jako studenta a mohli jsme srovnávat jeho umělecký růst.

Poslední srpnovou vernisáží byla 19. 8. zahájena výstava obrazů turnovského malíře Dalibora Matouše k jeho 65. narozeninám. K početným hostům promluvil prof. dr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., potom následovala v krbovém sále beseda s dávným přítelem Starých Hradů, básníkem Jindřichem Hilčrem. Zaujalo vyprávění o jeho přátelství s Františkem Halasem, Františkem Hrubínem a dalšími spisovateli i o vztahu k Českého ráji.

Řádka výstav, řádka kulturních akcí, řádka spokojených návštěvníků. Škoda, že těch posledních není více – hlavně těch domácích!

Eva Bílková


Předseda české vlády dr. Petr Pithart navštívil 12. srpna Staré Hrady. Přijel v doprovodu malíře Václava Ševčíka, prohlédl si důkladně celý zámek, výstavy, kapli i archív, vysoce ocenil způsob záchrany zámku i kulturní aktivitu naší Osvětové besedy, podrobně se zajímal i o umístění a práci literárního archívu. Na závěr své asi dvouhodinové návštěvy se zastavil u Švehlova pomníku Sedlištích a vyslovil uznání jeho rychlému obnovení.


Na následující stránce otiskujeme výsledky voleb do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, Sněmovny národů FS a České národní rady na Libáňsku.


Přešlapovat – ANO či NE?

Už před časem mne napadlo, jak je škoda, že Listy starohradské kroniky, dnes už po dvanáctileté existenci, zůstávají ztrnulé, přešlapující. Vzkříšený zámek a první dech požehnané kulturní práce opravňoval bez výhrad k drobné publikační, převážně historizující tématice. Dnes je už situace značně posunuta, protože Staré Hrady jsou pojmem a jak nasvědčují roční součty kulturních akcí jde o posun kvalitativní i kvantitativní. Co, či kdo vytváří onu přitažlivou atmosféru vzkříšeného zámku? Jak se daří zvládnout narůstající počet výstav, koncertů, recitálů, které dnes už mají široký okruh návštěvníků? Kolik myšlenek vzácně cenných zaznívá na vernisážích, kolik umělců by si zasloužilo obsáhlejší zmínky o své práci. A tak se ptám: nepatří dnes už Listy neoddělitelně k historii zámku, k historii postihující jeho vznik, až po období záchrany a využití v rozměrech, které udivují svou rozmanitou mnohostí? Nedomnívám se, že by Listy se měly vzdát materiálů z historie dávné i nedávné, že by neměly plnit i informační zdroj pro nejbližší okolí, se záznamy, které potěší a vypovídají v jednoduchých faktech a tom co bylo, je i bude. Naopak se domnívám, že by pro mnohé ze vzdálenějších míst si zasloužily více podrobností o všech, kteří přijedou, o všem, co se bude dít, z čeho vybrat.

Buďme na zemi: tiskárna obětavá a spolehlivá. Obtížnost zvýšit rozsah, zdražení v polygrafii a Listy bez podpory, takříkajíc samofinancující se. Zbývá tedy se zabývat obsahem, nároky na jeho kvalitu i rozsah. Mnohé lze vyslovit stručněji, mnohé lze pečlivěji vybírat. Proč přestárlé, frázovité verše druhu: Lidstvo braň se (již je dost obětí pro zlaté tele těch/ co se mu klaní. /Jim tečou zisky z Tvých slz a potu, do zkrvavených dlaní./ Proč hluše a zbytečně dnes hledat pathos pro podobné, nepřesvědčivé básničky.

Použil jsem strofu z básně proto, abych vyslovil základní požadavek: všechno, co Listy otisknou musí být spjato s Hrady, s akcemi a lidmi, s obsahem událostí na zámku v okolí, které tvoří pevný region i pro badatelskou práci, ať už z jakéhokoliv oboru, ovšem nevšeobecnou a úzce spjatou s místem. Nechci znovu připomínat tu míru obětavosti, s jakou bylo umožněno, aby starohradský zámek poskytl vynikající prostředí pro vytvoření regionálního kulturního střediska. A proto se mi zdá, že už nelze ustoupit, ale pokračovat, zmnožovat, násobit. A ještě více se pokusit o využití Listů, které tak úzce k aktivitě lidí patří. Ono je opravdu třeba se nebát vyslovovat i sporné názory na nabídnutý kumšt všeho druhu. Proto je dobré, že se v loni v 3 čísle V. Heřman vyslovil k názoru na srozumitelnost břitce a jasně. Nejde jenom o umění výtvarné. I k tomu, když někdo zašifruje jakékoliv umělecké stanovisko, je třeba povědět, kudy vedla jeho cesta. Výstava přece obvykle nebývá už uzavřené vidění autora. Je to schod vzhůru, nebo přizpůsobivost trendu. Myslím, že má právo zeptat se diváků co oni. No, a co oni?

Wetzoldovo stokrát parafrázované: "Nerozumíš-li dnes, v pokoře odejdi. I pro Tebe může ještě nastat chvíle, kdy pochopíš"." Anebo Werichovo: "Když se dívám na moderní obraz, mám se přiznat, že tomu nerozumím? A je to tím, že se na obraz neumím dívat, nebo tím, že mi obraz nic neříká?" (Citováno mírně nepřesně, podstata je přesná). Kde tedy hledat vyřešení otazníků? Mohu až sem. Dál ne, dál mohu už jenom předstírat. Rozvíjet kreaci snobismu, v mnoha lidech rozkvetlou jak zahrada na jaře. Ale co dál, když ve mně zůstává trapné ticho? Často ho zahltíme silnými slovy podle nasliněného prstu. Odkud to že právě teď vane vítr? Jsem přesvědčen, že na starohradské vernisáže patří grafika Daniely Havlíčkové, vitraje Miloše Jírovce, ale stejně tak obrazy Josefa Jíry, Vladimíra Komárka, Jaroslava Klápštěho, humor Miroslava Bartáka či Holmanovy chalupy z Novopacka a Jičínska. Každý nese svoji představu před i lidí nejrůznějších naturalů, zájmů i poučení. A konec konců, za každého mluví jeho práce. A lze jim pomoci právě i v Listech.

Přestavujeme kde co. Snažíme se, aby to bylo k lepšímu nebo aspoň k dobrému. Listy a ti co jsou nejblíž jejich vydávání mohou pro to udělat mnoho. Protože to udělají především pro "mnohá umění, pro lidstvo prospěšná, jako vzduch a světlo."

Jiří M. Palát


Jak to bylo s dopisem Bedřicha Engelse

Tento článek nepíšu proto, abych se nějak chlubil. Ale mám práci v archívu opravdu rád, a proto jsem se snažil, aby i pracoviště archívu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech bylo v dobrém stavu. A tak – i když to nebylo mým úkolem, pustil jsem se v roce 1980 také do likvidace asi stovky archívních kartónů nazvaných Varia – různé. Byly to skutečně různé písemnosti, výstřižky, brožury apod., které bylo třeba určit a přiřadit k jednotlivým archívním fondům. A mezi touto spoustou papíru jsem jednoho dne našel i dopis psaný Bedřichem Engelsem a dopisnici podepsanou Karlem Kautským.

Nebudu zde rozebírat obsah a několikatýdenní pátrání, jehož cílem bylo zjistit, zda je to originál či nějaké falsum (některá slova byla psána česky). Nakonec jsme s manželkou došli k závěru, že jde jednoznačně o originál a nastala otázka, co s tímto objevem. Byl podzim roku 1980, blížilo se shodou okolností 160. výročí narození Bedřicha Engelse – a tak jsme usoudili, že objev musíme využít ve prospěch starohradského zámku. Ukázali jsme dopis 14. 11. panu učiteli Holmanovi, který okamžitě telefonoval vedoucímu tajemníkovi OV KSČ v Jičíně ing. Stanislavu Ludvíkovi – a ten se hned téhož dne večer přijel na dopis podívat, hodnotu nálezu ocenil a požádal mne, abych o tom napsal článek do okresních novin Předvoj. Učinil jsem tak a rozsáhlý článek vyšel 28. 11. 1980 pod mou značkou LK. – Zde musím trochu odbočit.

Předvoj, respektive jeho tehdejší vedoucí redaktor V. Bruzek, mě "neznal", i když jsem už asi dvacet roků patřil k jeho dopisovatelům. Byl jsem totiž v roce 1970 vyloučen z KSČ. Proto mé jméno škrtal a docházelo ke kuriozním situacím, kdy třeba v Předvoji 18. 11. 1977 končil můj článek, v němž jsem citoval dopis N. K. Krupské (manželky V. I. Lenina), uložený také v našem archívu, podpisem N. Krupská – takže přátelé se mi smáli, že mám nový pseudonym. – A bylo tomu tak i později. Pro ilustraci uvádím ještě alespoň Předvoj ze 3. 7. 1981, v němž vyšel článek hořického kronikáře Boh. Bílka Štorchovo dílo stále živé. Psal v něm m.j., že hořické muzeum předalo do našeho archívu literární pozůstalost E. Štorcha a archív ji uložil ve Starých Hradech, kde "Odborně ji zpracoval, uložil do 60 kartónů." Přehlédl bych tuto mírně řečeno stylistickou neobratnost, ale vzápětí jsem dostal dopis B. Bílka s průklepem článku a omluvou, že nemůže za to, že redakce vypustila z věty moje jméno … – Ale vraťme se k B. Engelsovi.

Dopis jsem odvezl v obyčejné tašce na Strahov a nic se nedělo. Ale zmíněného článku v Předvoji 28. 11. 1980 si všiml krajský redaktor Práce a udělal z něho zprávu. V pražské redakci si ji ověřil redaktor Josef Turek telefonicky v LA PNP na Strahově u dr. Maryny Krulichové. Zpráva vyšla 2. 12. 1980 na první straně Práce – se jmenovitým údajem získaným od dr. Krulichové, že dopis jsem našel já. A nastal kolotoč.

Nejprve se ozvalo Rudé právo a udělalo poprask z toho, že takovou zprávu otiskla Práce a ono nic neví. Dopis byl zdokumentován, oddělen od dopisnice "renegáta" Kautského a slavnostně odění představitelé PNP ho odvezli s. Fojtíkovi. Tím o něj LA PNP přišel. Jeho pravost musela být znovu zkoumána pracovníky stranických orgánů a do doby ukončení tohoto bádání nesměl vyjít ani můj obsáhlý článek o nálezu, který si objednalo Práce. Objevily se jen drobné zmínky v Pochodni 7. 1. a v Záři Mladoboleslavska 13. 1. 1981.

Teprve 20. března 1981 oficiálně předal před televizními kamerami ředitel PNP vzácný nález do sbírek Muzea Klementa Gottwalda a dalšího dne byla k tomuto aktu uspořádána tisková konference. Těchto akcí jsem se samozřejmě nezúčastnil, nebylo vhodné, aby vyloučený nalezl Engelsův dopis. A tak jsem se jen v denním tisku 21. 3. dočítal, že "dopis byl předán", dopis byl " nalezen v archívech PNP", jen Mladá fronta 21. 3. upřesnila "byl nalezen ve Starých Hradech" a Rudé právo ve větším článku 24. 3. sdělilo, že dopis našli "odborníci … v depozitáři na Jičínsku". Teprve po tomto článku Rudého práva mohla Práce otisknout onen můj skoro čtyři měsíce starý objednaný článek. Vyšel 4. 4. 1981 a mé jméno se v něm opět nevyskytovalo, jen byl podepsán (KBí). Odborné zhodnocení nálezu je v příspěvku Z. Šolleho a K. Bílka ve Studiích o rukopisech 19 z r. 1980, s. 143–148; svazek byl ovšem vytištěn později.

Tato historie je drobností, ale výstižně dokumentuje situaci u nás v období normalizace.

A tak by mě na závěr zajímala jediná věc: vrátí se tento jediný originál dopis Engelsův uchovaný v Československu na místo, kde byl uložen – do Památníku národního písemnictví?

Karol Bílek


O nezdárné průvodkyni

(prázdninová pohádka)

Jitka se probudila. Rychle nahmatala knoflík na budíku a zmáčkla jej, aby přerušila zvonění. Zívla a protáhl se. Vedle je jí hlavy cosi zašustělo. Na polštáři ležely zmačkané papíry. Proboha! Ode dneška má po čtrnáct dní provádět turisty po místním zámku. Přihlásilo se už před prázdninami a dnes jí to tedy nastane. A na těch zmačkaných papírech jsou stručně sepsány dějiny zámku, tak, jak o nich má vyprávět návštěvníkům. Včera večer si ty věty četla, ale nedostala se ani ke druhému odstavci a tvrdě usnula. No to bude ostuda!

Rychle vyskočila z postele a začala se oblékat. V domě bylo ticho. Rodiče brzy ráno odjeli k babičce pro třešně a vrátí se až pozdě večer.

Zabalila si s sebou pár buchet a z lednice vytáhla připravený řízek. Ten bude k obědu, až bude na zámku polední přestávka. Na zámku! Jitce se zahoupal žaludek při představě odstavců napsaných na nešťastných zmačkaných papírech. Ale vzápětí pohodila hlavou. Pusu měla dobře proříznutou, kolikrát už ji zachránila ve škole při zkoušení. "Když nebudu něco vědět, zavolám pana správce a zeptám se," pomyslela si.

Pan správce stál už před branou a čekal na ni. "To je dobře, že jdeš. Za chvíli je ohlášena první výprava. Měl bych tě ještě přezkoušet, ale musím teď rychle do kanceláře, čekám důležitý telefon. Ostatně ty to jistě všechno umíš, viď?" Jitka zbledla. Pan správce nebude mít čas. Musí si tedy něco vymyslet. Snad to nikdo nepozná.

Za chvíli už kráčela v čele malého hloučku turistů: "Vítám vás na zámku, který se jmenuje Staré Hrady, vážení návštěvníci. Budova, kterou tu vidíte, patřila kdysi dávno (ve kterém století to asi bylo? Jen aby s nezeptali!) panu Jiřímu Truskovskému, řečenému Truskavec. Zámek Staré Hrady byl dříve hrad. Staré Hrady… Staré Hrady se tehdy jmenovaly Stará. Tento název vznikl takto. Paní Voršila Truskavcová odcházela jednoho dne na nákup do samoobsluhy umístěné v nedaleké obci Libáň. Pan Jiří se vyklonil z okna a volal za ní: Nezapomeň vzít taky soudek medoviny! Paní se však neohlédla. Proto volal znovu a znovu: Stará, nezapomeň na medovinu! Stará! No tak, stará! A od té doby …"

Jitka zahlédla spokojený úsměv na tváři některých svých svěřenců. Oddechla si. Snad to zvládne. Ukázala rukou na levé křídlo budovy. "Tohle je gotika a … pojďte dál za mnou … tato velká místnost sloužila dlouho jako hladomorna. Čtvercovým oknem, které vidíte vlevo, spouštěli dovnitř provinilce ještě tučného, tím uzounkým okénkem vpravo vytahovali ven vězně již vyhublého. Půjdeme dolů po schodech. Tato další místnost sloužila jako hradní špajzka. Schovávali tu uzené buřty a špek, vlastně slaninu, a další jídla i nápoje," polkla a vzpomněla si na řízek schovaný v tašce. "Ale půjdeme opět dále."

Vtom odkudsi z gotické části objektu, kde se něco opravovalo, vyběhl muž, celý pocákaný bílou barvou na šatech, ve vlasech i na obličeji. "Tohle," vyhrkla, "to je prosím Bílý pán zdejšího hradu. Zjevuje se jen velmi zřídka, protože je velmi plachý." Zabílený muž se po ní nevraživě podíval a vběhl spěšně zase dovnitř, odkud se ozývaly usilovné údery.

"Půjdeme dále," řekla Jitka neochvějně a otevřela dveře vedoucí do renesanční části zámku. Fantazie a výmluvnost ji na chvíli opustily. Zámeckou galerií proběhla mlčky a v největší rychlosti. Turisté supěli za ní. Konečně stáli u posledních dveří, které byl třeba otevřít. V místnosti za nimi byla pracovna jednoho známé ho klasika, básníka s dobráckou vousatou tváří. Hned u vchodu visel jeho portrét.

"Kdopak je to na tom obraze?" zeptal se jeden z návštěvníků, hubený a plešatý pán s malými brejličkami a s dětským chlebníkem přes levé rameno. Běda! Vždyť to před chvílí ještě věděla. Ale teď by si snad nevzpomněla ani na své vlastní jméno.

"To je portrét největšího krkavce ze zdejšího okolí," zadrmolila zoufale. "Upír, víte? Támhle na psacím stole, vedle té uschlé růže, vidíte fotografii jeho ženy. On ji zavraždil, víte? … A tady, vedle knihovny, v tom rámečku," ukázala na pietně uchovávanou cikádu, kterou si básník před sto lety přivezl z Itálie, "vidíte přilepenou známou zlou mouchu tse tse. Konec prohlídky."

" To je podivné," mumlal si ten pán v brejličkách, "byl bych přísahal, že na portrétu je jeden básník, o kterém jsme se učili ve škole."

"Konec prohlídky, zavírá se," opakovala Jitka a strkala své svěřence rychle ven ze dveří.

V ten den ještě několikrát vyprávěla návštěvám všechno to, co si dopoledne vymyslela. Málem tomu už sama věřila.

Než se vzpamatovala, bylo pět hodin. Konec služby. To byla úleva! Běžela rychle odevzdat panu správci klíče ode všech dveří a než se stačil na něco zeptat, byla zase pryč.

Cestou ven si vzpomněla, že se v poledne ani nestačila pořádně najíst. Zašla tedy do rytířského sálu, sedla si pohodlně do křesílka poblíž krbu a pustila se do řízku. Po napínavém dni a po dobrém jídle cítila únavu. Oči se jí zavíraly, hlava padala, a tak si ji lépe opřela o opěradlo křesla. Brzy tvrdě usnula Už ani nezaslechla cinkot klíčů, kterými pan správce zavíral zámek předtím, než odešel domů.

Venku se zatím setmělo a nad zámeckou střechou zářilo souhvězdí Orion. V tichu za okny jen občas zašustěla netopýří křídla a ozývalo s houkání sýčka, který hnízdil nedaleko na vysoké borovici.

V rytířském sále byl také klid. Ale po chvíli jako by se v komíně nad krbem něco pohnulo. To něco se potichu a posupně zachechtalo a pak se ozvala rána. Jitka se rázem probudila, vyskočila z křesla a hned zase údivem do něj zapadla. V krbu na roštu sedělo jakési vyzáblé individuum, jenom kost a kůže. Tvářilo se jako kakabus a nebylo divu. Na rukou i na nohou mělo okovy.

Než se vzpamatovala z úleku, uslyšela za svými zády lehké vrznutí. Prudce se otočila. To se pootevřela krásná renesanční skříň, která stála v koutě místnosti; pan správce si vždycky stěžoval, že nejde otevřít, že se k ní žádné klíče nehodí. Skříň zavrzala ještě jednou a vykulil se z ní obtloustlý pán bohatě oblečený, přesně podle prastaré módy šestnáctého století.

A něco se pohnulo také v druhém rohu místnosti, tam, kde stálo to nejkrásnější vyřezávané křeslo s vyšívanými polštáři. Jitka se tam podívala. V křesle seděl starší drobný pán, který měl bílé vlasy a dlouhý bílý plnovous. V ruce držel růži zvláštní barvy. Konečně se probrala úplně. "Zloději!" vykřikla.

" Zloději? Cha! Jsme strašidla, děvenko," řekl suše ten vyšňořený pán, který před chvílí vylezl ze skříně.

"Jo, jo, strašidla," přitakalo vychrtlé individuum, které dosud sedělo na krbovém roštu, a pokračovalo nevlídně: "Ouvej, to je tu zase zima. Pusťte, ke všem čertům, ty akumulačky!"

" T-to nejde, t-to p-pouští pan správce… mu vyřídím," zakoktala Jitka.

" Nech teď být nepodstatné věci," okřikl hubeňoura bohatě oděný pán. Jsme tady proto, abychom učinili přítrž lživým a nehorázným tvrzením, které o nás vypráví na veřejnosti tenhle ženský vejrostek."

Jitka hbitě vyskočila a hnala se ke dveřím.

Huš! Zpátky šednout!" vykřiklo vyzáblé strašidlo a výhružně za řinčelo okovy. Poslechla a čekala, co se bude dít.

Slova se ujal opět nastrojený pán. "Tak se ti nejprve představím, abys věděla, s kým máš tu čest, koho sis to dovolila ostouzet. Jsem Jiří Pruskovský, pán na Starých Hradech. Na začátku mého jména je písmeno P. P jako … jako … no třeba jako palcát. Nikoli T. Nejmenuji se tedy Truskovský, natož Truskavec, jak jsi mě dnes v ranních hodinách odporně označilo před návštěvníky mého sídla. Vyprošuji si také, abys roztrušvala lživé zprávy, týkající se názvu tohoto místa, neboť si v tomto punktu pleteš nejen staletí, ale i historická fakta. Je sice pravda, že jsem na paní Voršilu volával z okna, zásadně však není pravda, že jsem jí připomínal soudek medoviny. Medoviny nemám příliš ráda ostatně, v době, kdy jsem žil, to byl nápoj již nedosti módní. Paní Voršile jsem kladl na srdce, přiznám, že leckdy i poněkud nevybranými slovy, neboť se bránívala, aby nezapomněla objednat soudek lahodné chmeloviny, kterou vařili v blízkém okolí. Nejlépe ji uměl vařit Štěpán, zvaný Šišatá hlava …" zasnil se pan Jiří.

"Bóže," vykřiklo hubené strašidlo, "to byl přece můj pravnuk. Ale teď se představím zase já. Jmenuji se Matěj. Za svého života jsem byl odsouzen k bídné smrti v místní hladomorně. A to všechno pro svoji mlsnou hubu. Dostal jsem chuť na slepičí polévku. Tak jsem chytil slepici, jenže, jak se ukázalo patřila panu Loučenskému z Kopidlna, tehdejšímu majiteli Starých Hradů. Hradní pacholci si pro mě přišli právě ve chvíli, když jsem ji škubal. Jó, za starých časů se krádež trestala moc přísně." Strašidlo jménem Matěj se na okamžik odmlčelo a pak pokračovalo: "A teď si přijdeš ty, nejprve si spleteš hodovní síň s hladomornou a pak označíš místnost, kde jsem hlady vypustil duši, jako hradní špajzku. Kdyby tam bylo viselo to uzené maso a ta slanina, o které jsi mluvila, mohlo to všechno dopadnout jinak. Mimochodem, tvrdila jsi také, že tam visely jakési kumšty nebo dufřty… Co je to?" ptalo se strašidlo a mlsně se olízlo.

" Bu-buřty, to je taková uzenina," vypravila ze sebe Jitka a zoufale pohlédla k vyřezávanému křeslu, kde seděl pán s bílými vlasy a s květinou v ruce. Podíval se na ni a pomalu řekl: "Možná, že už sis vzpomněla, odkud mne znáš. Jsem básník. Můj portrét visí v mé pracovně. Mnoho jsem toho prožil a také jsem napsal mnoho knih. Ale, děvče, proč rozhlašuješ, že jsem krkavec a upír? A že jsem zabil svoji ženu? To říkáš o mně, který jsem jakživ ani kuřeti ani mravenci neublížil?!" Starý pán se tak rozčílil, že zlatý řetěz od hodinek visící z kapsy u vesty na jeho oblém bříšku, se viditelně chvěl, ba skoro poskakoval. "Co si to vůbec dovoluješ, tvrdit o mé krásné cikádě, o tom symbolu mé milované slunné Itálie, kde jsem strávil nezapomenutelné chvíle doprovázené zpěvem jejích družek, že je odpornou mouchou tse tse roznášející spavou nemoc – ne, ne! To je i na mne mnoho!"

"Mistře, nic ve zlém," přerušil jej pan Jiří Pruskovský, "co je to ta cikáda?"

" Prozaičtí vědci označují cikády jako hmyz rodu Cicada, žijící v teplých krajinách, známým silným cvrkotem samečků," řekl odměřeně básník, očima stále probodávaje Jitku.

" Ach tak. Ale teď se vás ptám, pánové a strašidla, co učiníme s tou bídnou nedospělou ženštinou, která nás tak zavrženíhodným způsobem ostouzí svým zlolajným jazykem?!" zvolal mohutným hlasem pan Pruskovský.

"Já navrhuji, aby byla uvržena do hladomorny, aby viděla, zač je toho loket. Aby jí viselo nad hlavou uzené a slanina a ty … jak se to jmenuje … buřty a ona aby se na ně mohla jen dívat. Tak s tebou, nestoudnice nešlechetná!" zlobil se vychrtlý Matěj a vztekle tloukl okovy do krbového roštu.

"A co ty, básníku? Nenapadá tě něco vybraného? Což tak zavřít ji do skleněné vitríny v tvé pracovně?" navrhoval pan Jiří.

"No … nevím," váhal klasik a přivoněl si k růži. Co mne se týče … asi bych jí uložil, aby si přečetla aspoň tři mé básně."

" Změkčilý umělče!" dopálil se Pruskovský. "Teď poslouchejte mne! Pěkně podle starého zvyku bych to udělal. Znáte silnici, co vede z blízké Libáně ke vsi Kozodírky zvané? Té se říkalo za mých čosů Smutná ulička a hned u ní stával katův domek. Zavoláme toho kata, beztak také někde straší. Ten ji vezme a Smutnou uličkou ji zavede na Smutný kopeček. To je tam, co bývalo popraviště. A tam…"

"Ale, pane Pruskovský, nepřeháníte to trochu?" mírnil zámeckého pána básník.

Jitka se konečně trochu vzpamatovala. "Pánové strašidla, moc vás prosím, nezlobte se na mě. Já se to všecko o vás i o zámku pořádně naučím –" vypískla, protože hubené strašidlo začmuchalo a lačně jí sáhlo do kapsy, kde měla schovanou poslední buchtu. " Počkej přece, vždyť já ti tu buchtu ráda dám. A zítra ti přinesu taky řízek." Vyzáblý muž souhlasně zamlaskal. "Něco tak dobrého jsem nejedl od toho léta, kdy mě pacholci strčili do hladomorny. Tehdy moje žena Kateřina také právě napekla buchty a já jsem stačil sníst jen devět."

Jitka se obrátila k Jiřímu Pruskovskému, který stále ještě stál s očima zuřivě vypoulenýma a s pravicí ukazující směrem k popravišti na Smutném kopečku nad Libání. "Pane Pruskovský, já už opravdu budu vaše jméno vyslovovat jen a jen správně. A o tom soudku mluvit před turisty nebudu, zůstane to mezi námi. Pane Pruskovský víte co, až půjdete odtud, stavte se v zámecké kanceláři, je tam lednička a myslím, že pan správce tam má schovanou láhev hradecké čtrnácky. On tuhle stejně říkal, že o pivo moc nestojí, tak mu jistě nebude vadit, když mu ji vypijete. No tak, pane Pruskovský, že už se nezlobíte?"

"Kde že mám hledat, jak jsi to říkala? V bedničce?"

"V ledničce, pane Pruskovský, v ledničce. To je taková bílá almárka vlevo od dveří."

Jitka pohlédla na básníka, který všechno tiše pozoroval. V očích mu tančily veselé jiškřičky. "Přečtu si vaše básničky. A nejen tři. Slibuji."

"No dobře, dobře … Tady máš ode mne něco na památku," řekl starý pán a vztáhl k ní ruku s růží.

Vtom něco zachrastilo. Dveře rytířského sálu se otevřely a v nich stál pan správce. "Děvče nešťastné, co tu děláš?! Ještě že jsem se vrátil pro knihu, jinak bys tu byla až do rána!"

"Já jsem tu usnula, pane správce. A pak přišli na návštěvu tihle tři pánové, tahle strašidla."

" Strašidla? Strašidla! Holka bláznivá, kde někoho vidíš? To se ti všechno zdálo."

Jitka se obrátila. V místnosti nebyl nikdo. Bylo ticho. Jen na zemi u vyřezávaného křesla ležela růže zvláštní barvy. "Tu si vezmu s sebou," řekla.

"Bože, bože, mám já to trápení," povzdechl si pan správce. "Nejprve mi tu zůstane do noci, pak blábolí o strašidlech a nakonec abych ji ještě odvedl domů. Vaši tě už určitě shánějí."

" Neshánějí, pane správce. Jeli k babičce a přijedou hodně pozdě."

"No tak dobře. Ale o strašidlech už mi nemluv. Běž ke schodům a počkej na mě. Vezmu si ještě z lednice láhev hradecké čtrnáctky, kterou jsem si tam schoval, budu mít po cestě asi žízeň." Pán správce zmizel za dveřmi kanceláře, ale hned se zase objevil. "To pivo v lednice není. To jsem blázen," bručel, " ještě odpoledne jsem je tam viděl. No nevadí, já o pivo stejně moc nestojím. Tak jdeme."

"Tak jdeme," souhlasila Jitka a přivoněla k růži, kterou držela v ruce.

Marie Krulichová


Z literárního archivu

Jarmila Glazarová

Musím začít omluvou: teprve po čase jsem si přečetl "příspěvek k morálce kulturních zápasů Antištoll", který Jaromír Hořec publikoval v letošním 8. čísle Kmene. Omluvou budiž vršící se stoh nepřečtených novin v důsledku časové tísně způsobené aktivní účastí ve veřejném dění a znásobené úmrtím v rodině. Až na upozornění přítele, co říkám "těm věcem kolem Glazarové" jsem se dozvěděl o výše uvedeném článku, ale také o tom, že třeba F. Růžička ve Svobodném slově 24. 2. 1990 jmenuje ve stejném tónu M. Glazarovou. A tak sice pozdě, ale přece píši tyto řádky. Ne kvůli té chybě v křestním jménu Jarmily Glazarové ve Svobodném slově (i když i z takové maličkosti se dá soudit na ledacos), ale kvůli skandalizujícímu tónu článku Hořcova.

Autor vychází z textu sborníku Z kulturních zápasů a lituje, že mu chybí kapitola s názvem O servilnosti. Dokazuje na citacích nedůstojné pochlebování mnoha kulturních pracovníků před Ladislavem Štollem. Mezi nimi jmenuje i Glazarovou a příslušnou pasáž uvádí větou: "Tristním dokladem jsou dopisy Jarmily Glazarové posílané "drahému Láďovi" od konce druhé světové války." Hořec už ale neuvádí, že se oba znali již daleko dříve, že je spojovalo rodišti na Malé Skále a odtud pramenící přátelství. A hlavně neví (nebo nechce vědět), že Jarmila Glazarová po trpkém dětství a citovém zklamání, z něhož se vlastně vysvobodila věkově nerovným sňatkem s MUDr. J. Podivínským, a po úmrtí manžela – existenčně nezajištěná – nachází jen několik přátel a jim otevírá svou citlivou duši. K nim patří i Štoll. Nyní tyto dopisy, užité v potřebných souvislostech (a na několika místech Hořcem zkresleně citované), vyznívají jinak …

Ano, Jarmila Glazarová byla citlivý a důvěřivý člověk. Snad proto se "mocným" poválečné doby podařilo získat ji pro aktivní působení v KSČ. Byla obětavou diplomatkou, poslankyní, funkcionářkou SČSP, publicistkou, účastnicí besed. Nezbyl jí čas na vlastní literární tvorbu. Věřila v ideály a pro jejich uskutečnění se doslova rozdávala. Tak jako tisíce jiných. Ale – zcela určitě ne v touze po vlastní kariéře a prospěchu. Tak jako tisíce jiných. A prohlédla až po těžkých vnitřních bojích, definitivně v srpnu 1968. Tak jako mnoho z těch tisíců jiných. Prohlédla, napsala své stanovisko do srpnového Rudého práva a tomuto svému rozhodnutí zůstala věrna.

Dovolte, abych na tomto místě recitoval jeden dopis uložený v její literární pozůstalosti. Je datován v Praze 29. června 1970 a napsal jí ho přesně čtvrt roku před svou dobrovolnou smrti básník Jiří Pištora:


Vážená paní,

píšu Vám, protože mám pocit, že jsem tím povinen Vám i sobě; mimo svědomí už toho moc nezbývá, a tak si je hledím dát do pořádku.

V březnu 1968 jsem na svazové plenárce – jistě naivně a pateticky – žádal spisovatele, kteří se v době politických procesů propůjčili k obhajobě těch ošklivých věcí, aby vysvětlili svoje stanovisko. Jmenoval jsem mezi nimi i Vás. Dnes Vám tedy píši proto, že bych Vám byl hluboce vděčen, kdybyste přijala mou omluvu. Vše, co vím o Vašem jednání v posledním dvou letech, mě přesvědčuje, že jsem morálně neměl pravdu, že jsem neměl právo Vás v oné řadě jmenovat.

Musím dodat, že jsem nezměnil názor na nic z té hrůzy, která poznamenala má gymnasiální léta. Můj otec a další tři z nejbližších příbuzných byli popraveni za války, zažil jsem život z tajných darů i strach zbabělců před poznamenanými. A sotva jsem se rozhlédl po světě, začalo to znovu. Možná proto jsem v sobě všechna ta léta nesl trauma sedmnáctiletého kluka, který bezpečně věděl, že jsou vražděni nevinní – ne pod vlivem nějaké propagandy či třídního zařazení, byl jsem z staré levičácké rodiny, která nikdy nic neměla – prostě jsme to tehdy ve třídě věděli snad všichni, snad jsme ve svém věku ještě neměli dost citových vazeb, které by nám bránily vidět, slyšet a číst kriticky. Že zralí lidé, umělci, jejichž díla jsme si vážili, dokázali na tu hrůzu přistoupit, tohle trauma nám vězelo v krku jako rybí kost, a snad proto jsme tu kost pak museli vykašlat s takovým rámusem. Já vím, že bych se neměl k těm věcem vracet, ale moc bych si přál, abyste mi rozuměla: To nikdy nebyla nenávist, byla to bolest, nechápající bolest, kterou jsem vůči Vám cítil všechna ta léta. Jenže teprv dnes si dovedu ne třeba představit, ale alespoň vytušit, co jste pak asi sama v sobě prožívala Vy, a hluboce se před tím skláním. Vaše jednání od těch dob a podnes může jen a jen znamenat, že Vaším vnitřním soudcem je a bylo i ve chvílích tragického omylu jen a jen Vaše lidství, a proto mě hluboce mrzí, že jsem tohle nedokázal poznat už přede dvěma lety.

Snad je zbytečné poznamenávat, že o tomhle dopise nikdo neví a nikdo mi k němu neradil; je to jen a jen můj dluh Vám, k jehož vyřízení jsem se dlouho odhodlával. Stalo se od té doby mnoho věcí a ledacos ve světle nových zkušeností vyčichlo, ale pro mne je to důležité zvlášť dnes, kdy se minulost snaží zase stát přítomností.

Moc děkuji za vlídné přijetí tohoto dopisu, ve které moc doufám. A prosím Vás, abyste nebrala mé vysvětlení jako snahu vymlouvat se, je to jen a jen vysvětlení, kterým jsem považoval za nezbytné svou omluvu doprovodit.

S upřímnou úctou Jiří Pištora


S Jarmilou Glazarovou jsem mnohokrát hovořil a mohu potvrdit, že svému srpnovému obratu zůstala věrna. Přes mnohá naléhání a osobni přesvědčování tehdejšího ministra kultury a vedoucích činitelů spisovatelského svazu. A to musela zažit i takové chvíle, kdy se s ní přišli poradit tři přední čeští spisovatelé (dva jsou dnes již mrtvi), zda mají přijmout nabízené členství ve Svazu českých spisovatelů, dohodli se s ní, že nabídku odmítnou – a do týdne se v Rudém právu dočetla, že všichni tři byli do Svazu přijati … Nebo když cítila, že není vhodným hostem Šrámkovy Sobotky a její přítelkyně Julie Charvátová není zvána vůbec … Hovořívali jsme i o Pištorově dopisu, kterého si moc vážila … O onom článku z doby procesů, který musela do Literárních novin napsat a který několikrát přepisovala … Několikrát jsme narazili i na Ladislava Štolla, spolurodáka a přítele z mládí, který ji ve vysokých funkcích tolikrát zklamal, když ho žádala o přímluvu za dobrou věc …

Nepřestanu si vážit Jarmily Glazarové, velké naší spisovatelky, nadšené, obětavé a důvěřivé veřejné pracovnice – a zásadové a důsledné odpůrkyně normalizačního procesu, která odolávala nátlaku statečněji než mnozí daleko mladší a silnější.

Karol Bílek


Jan Šťovíček

Lidové zvyky v starohradském okolí počátkem 20. stol.

Přelom 19. a 20. století byl v českých krajích poznamenán neobyčejně silným úsilím o zachování mizejících hodnot tradiční lidové kultury. Podnítil je grandiozní sběratelský ruch kolem Národopisné výstavy československé, která se uskutečnila v roce 1895 v Praze. Podílelo se na ní nevídané množství sběratelů z řad inteligence, především učitelů a středoškolských profesorů, ale i nadšených samouků z lidových vrstev, sdružených v místních odborech této výstavy. Jeden z nich pracoval též v Libáni.

Národopisná výstava československá přispěla k rozmachu českého muzejnictví a k organizaci národopisné práce. Při jejích přípravách v roce 1892 vznikl i první český národopisný časopis Český lid, jehož dlouholetým redaktorem se stal univ. prof. dr. Čeněk Zíbrt, profesor kulturní historie na české univerzitě v Praze a bibliotékář pražského Národního muzea. Ten zde kolem sebe soustředil celou řadu přispěvatelů z nejrůznějších českých, moravských, slezských i slovenských krajů, kteří ve svých materiálově hodnotných příspěvcích podchytili řadu rychle mizejících projevů lidové hmotné i duchovní kultury, které by jinak zanikly beze stopy (některé dokonce už tehdy žily jen v povědomí pamětníků). Mezi těmito Zíbrtovými spolupracovníky byl i Karel Rozum, středoškolský profesor a kustod muzea v Roudnici nad Labem.

Karel Rozum se během prvního desetiletí tohoto století vypracoval na jednoho z předních znalců českého lidového zvykosloví.

Promítlo se to jak v tom, že v roce 1908 realizoval expozici českého lidového zvykosloví v Národopisném muzeu československém v Praze (s Vlastou Havelkovou), tak v řadě příspěvků v Českém lidu, Národopisném věstníku československém, Zlaté Praze apod., které doprovodil většinou vlastními dokumentárními kresbami. Zpracoval v nich své bohaté terénní sběry, ale jen nepatrně, neboť ty zvětšiny zůstaly nezpracovány. Regionálně se přitom koncentroval na Podřipsko, v jehož středisku Roudnici n. L. působil od roku 1893 až do své smrti v roce 1933 (narozen v roce 1855 v Českých Budějovicích). Pozornost však věnoval i jiným českým krajům, odkud získával srovnávací či doplňkový materiál či zde zachytil jevy jinde neopakovatelné. Výzkum po českých krajích realizoval především o prázdninách. Za svého léčebného pobyti v lázních Poděbradech v létě 1910 a 1911 takto např. od trhovců či prostých návštěvníků místních hostinců získal několik informací o lidových zvycích na Nymbursku, Poděbradsku a Novobydžovsku. Po ukončení léčení v Poděbradech se K. Rozum vracel domů přes Český ráj. Navštívil tehdy např. Turnov, kde se setkal se svým přítelem Janem Prouskem, jenž ho kdysi kolem roku 1894 upozornil na hodnoty lidové kultury a zasvětil do dokumentace lidové architektury. Zaznamenal si zde i některé lidové zvyky, které nasbíral cestou též v jiných městech a místech. Při jedné této cestě si zapsal i jeden z rychle mizejících tradičních zvyků – vynášení smrti v Češově u Jičína a doprovodil jej textovým zápisem příslušného popěvku (zvěvavé koledy). K. Rozum jej zachytil podle vyprávění pana Jakubce (zápis není však bohužel datován) – zápis v zápisníku K. Rozuma, pozůstalost K. Rozuma, archiv národopisného oddělení Národního muzea v Praze, sg. A 6430:

"V Češově u Jičína. (Vypr. p. Jakubec.) Chodilo se se smrtí o Smrtnou neděli. Nesly ji na nosítkách čtyry bíle ustrojené panny (17–20 let). Šly po návsi kolem do kola a pak ji v rybníce utopily. Rybník na návsi. (Popřípadě pod led – díru dříve vysekaly.)

Tradiční vynášení smrtky (smrti, Moreny, Mačeny apod.) skupinou dívek ze vsi a následné její utopení v proudu nejbližšího potoka (říčky) či alespoň tam, kde to nebylo možné – jako v případě Češova –, v rybníce, za jásavého zpěvu zde zachyceného popěvku (míval řadu místních variant)) se konalo na předělu zimy a jara obvykle, jako zde symbolicky na tzv. Smrtnou (čili Smrtelnou) neděli, jíž byla 2. neděle před velikonocemi (jedna z tzv. postních nedělí). Symbolizovalo se jim ukončení vlády zimy a nástup jara. Popsaný zvyk se v té době na Jičínsku udržoval už jen řídce a většinou žil jen v podání starší generace. Pravděpodobně i zde jako v sousedním středním Polabí, ale i v jiných středočeských lokalitách, tehdy většinou je nahrazovala kolední obchůzka s lítem. Nicméně ještě někde tento zvyk žil, jak to dokumentují soudobě práce učitelů F. J. Čečetky, Jana Horšího aj. zejména národopisná monografie F. J. Čečetky Od kolébky do hrobu (vyd. 1901) a vlastivědná monografie Poděbradsko (vyd. 1906).

Karel Rozum se ve svém národopisném výzkumu problematiky lidového zvykosloví na Starohradsku jen dotkl, i když i o tento region byl mezi národopisci zájem. Dokládá to např. programový článek "Shledávejme stopy starobylosti v našich dějinách", který uveřejnila Archeologická komise České akademie věd a umění (založená v r. 1897) v Českém lidu z roku 1910. Zde bylo poukázáno na potřebu kartografického podchycení jednotlivých projevů lidové kultury, které by měly přispět i k novému vytýčení českých krajů, jež byly doposud vymezovány jen z hlediska historického vývoje. Jako jeden z možných faktorů je uváděna také "rozloha stop vodníka oblečeného v červený fráček a červenou čepičku v oblasti od Ještěda po Jilemnicko, Libáň a Bakov, což se kryje s územím starodávného Turnovska v západní části oblasti označené podřečím kauka, kreu, mrkeu." Bohužel zůstalo jen u plánů a Český lid sám i na Jičínsku nalezl málo přispěvatelů, takže tento region byl v tomto časopise dokumentován jen málo. Řada projevů lidové kultury Jičínska i Libáňska, takto nenávratně zmizela.

Literatura:

Šťovíček, J.: Střední Polabí v národopisných sběrech prof. K. Rozuma. Vlastivědný zpravodaj Polabí 18, 1978, s. 87–2: týž: Karel Rozum a jeho muzejní, národopisné a regionálně historická práce na Podřipsku. Vlastivědný sborník Litoměřicko 21–22,1985–1986, s.133–160;

týž: Lidové zvyky na Podřipsku. Roudnice n. L. 1986.


Veteran car club Jičín uspořádal 23. června jízdu historických vozidel po Jičínsku, při níž účastníci navštívili i Staré Hrady. Majitelé spolehlivě jezdících starých krásných aut i motocyklů obdivovali zámek a my zase pohlíželi s radostí na "dědečky automobily", které se s námi loučily hlasitým houkáním.


Stanislav Kraus

Vzpomínky na válku

(pokračování) –
předchozí článek

Vagónujeme 18. června. Vlak se rozjíždí. Ohlížíme se. Myslíme na hroby, které tu zůstávají. A jak vlak supe k východu, ubíhá dozadu kolem nás naše stará dobrá poušť a s ní i kus našeho života.

V sobotu 19. června zastavuje vlak ve stanici Tel Kebir v Nilské deltě. Nákladní auta nás odvážela do campu Kvassassino.

1. červenec je dnem oficiálního loučení. Na vyvýšené tribuně před nastoupeným plukem stojí vrchní velitel spojeneckých armád na Středním východě gen. Sir Henry Maitland Wilson, generálmajor Pollock, brigádník Sherston a mnoho vysokých britských důstojníků. Vrchní velitel řekl: "Lituji, že odcházíte z mého velení. Jsem ale jist, že jakékoliv budou vaše nové úkoly, prokážete znovu dobré jméno, které jste si vysloužili na Středním východě." K slavnostnímu defilé nám hraje naše kapela. Vpředu rozvinutý plukovní prapor, za ním vyřízené trojstupy, tvrdý krok, asfaltová cesta duní. Závěr defilé je symbolický. Za posledními trojstupy zvedá náhlý větrný poryv písečnou clonu – poušť spouští oponu za vojáky, kteří se s ní tak dobře znali.

4. července jedeme vlakem z El Kebir podél Suezu k jihu do přístavu Tjufik.

Po skupinách nastupujeme ověšeni plnou polní a lodními pytli na pramicové čluny, které nás přepravují k lodi

Mauretanie kotvící kus od pobřeží. Mauretanie je v té době jedna z největších lodí britského dopravního loďstva. Je dlouhá 260 m, výška nad hladinou 36 m, má 36 000 brutto registrovaných tun, rychlost 50 km za hodinu. Před válkou to byl přepychový parník pro 1400 cestujících, dnes přepravuje 8 000 osob.

Je pondělí, 5. červenec 1943. Mauretanie vyplouvá. Stojím na palubě a dívám se zpátky. Za tím proužkem pobřeží jsou téměř tři roky mého života. Uzavírám jednu kapitolu, zvláštní kapitolu. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že poznám poušť, že se s ní seznámím důvěrně, že si ji zamiluji a že ji budu nenávidět, že si přiblížím představu nekonečnosti, že poznám trýzeň žízně, únavy z vedra. Téměř tři roky jsme se vláčeli pouští, aby po skončení té strašné hrůzy mohla rozkvést mateřídouška a sedmikrásky na mezích a stráních u nás doma pro naše děti.

Vítr už dávno vymazal naše stopy v písku. Ta nejkrásnější cesta, která povede domů, je ještě někde před námi. Po ní už nepůjdou ti, jejichž hroby tu necháváme. Ale ani my všichni nedojdeme.

Při plavbě Rudým mořem trpíme hrozným dusnem. Teprve po proplutí Adenské úžiny se trochu ochlazuje.

12. července přejíždíme rovník. Ve středu 14. července zastavuje loď v přístavu Diego Suarez na Madagaskaru. Po vyplutí na volné moře se počasí zle zhoršuje. Bez přestávky prší, je zima, vítr se chvílemi mění ve vichřici. Řádí mořská nemoc. Další zastávka je v Kapském Městě. Vystupujeme, na jeden den máme pevnou půdu pod nohama. V pondělí 26. července v 11 hodin odplouváme z Kapského Města. 31. července plujeme opět přes rovník.

2. srpna kotvíme ve Freetownu na pobřeží státu Sierra Leone. Hned příští den v 18 hodin vyplouváme na poslední úsek cesty. Ve středu 11. srpna v 21 hodin kotví naše loď v přístavu Liverpool. Všechno se tísní u zábradlí, naše kapela vyhrává, je nám slavnostně. Už jsme zase blíže domovu.

Příští den opouštím loď a přesunujeme se na nádraží. K večeru vyjíždíme. Než se úplně setmí, jsme nacpáni u oken – nemůžeme se nabažit tolika zeleně. 13. srpna jsme na místě, v rozlehlém kouzelném parku u zámku Wivenhoe blízko Colchesteru v jihovýchodní Anglii. Jak nesmírně daleko je najednou poušť se svou beztvarou šedí a beznadějí.

Přicházejí vzácné návštěvy – ministr národní obrany, president republiky. Nastupujeme jako jednotka z Afriky v tropické uniformě, už se s ní pomalu loučíme. Ohromnou radost mám z návštěvy mého bráchy. Odešel za hranice ve stejné době jako já, sloužil u letectva ve Francii. Dlouho jsme o sobě nevěděli. Přijíždí ze Skotska, kde je právě s 310. squadronou.

Naposledy nastupujeme jako jednotka ze Středního východu 26. srpna, když se loučíme se svým velitelem p. plukovníkem Klapálkem. Kolik jsme toho společně prožili za poslední tři roky. On, sám popisuje tuto chvíli v "Ozvěnách bojů": Stáli přede mnou, chlapci osmahlí, vojáci stateční. Znal jsem je skoro jednoho vedle druhého, jejich tváře i jejich mysl, znal jsem rodinné poměry mnohých … Poslední "Zdar" rozechvívá listí stromů, velitel odchází …

V příštích dnech vře celý tábor nebývalým vzrušením. Prapory a roty se rozpadají, tvoří se nové celky, nejde to bez nostalgie.

V tomto intermezzu se mi naskytá lákavá možnost: několik příslušníků pluku bude posláno do parašutistického kursu. Zájemců je moc, ale mám štěstí, jsem mezi několika vybranými. Vzrušené dny přerodu staré organizace v novou prožívám v pilné kondiční průpravě na parakurs, která je velmi náročná.

Dne 3. září 1943 odjíždím do parakursu do Ringway u Manchesteru. V tomto kursu je čas využit do poslední minuty. Za 14 dní z nás musí instruktoři vycvičit dokonalé parašutisty, kteří budou schopni po seskoku plnit bojový úkol. Velmi tvrdý výcvik obsahuje vydatná tělesná cvičení, odborný výcvik, první seskok z upoutaného balónu a další z letadla. Poslední seskok je spojen s bojovým úkolem. Družstvo je vysazeno v neznámém terénu.

Z kursu se vracím ke své jednotce, protiletadlové baterii, kde jsem určen zástupcem velitele. Z Colchesteru se mezitím baterie přesunula do vesnice Great Billing asi dvě míle od Northamptonu. Velká kamenná budova uprostřed parku s mohutnými stromy se stává na řadu měsíců naším domovem. Do svého deníku si nadepisuji tuto kapitolu slovy "Anglie, země zeleně, mlh a hodných lidí". Představa pouště se stává fata morganou.

Nastává každodenní mravenčí práce s cílem vystupňovat úroveň výcviku s Boforsem i všemi pěchotními zbraněmi k nejvyšší možné dokonalosti a po výchovné stránce vytvořit z baterie pevnou jednotku.

K dvacátému pátému výročí 28. října pořádáme oslavu, na kterou zveme mnoho anglických přátel.

S Jirkou Pujmanem, mým velitelem a po válce tchánem mé starší dcery, se rozhodujeme, že písemně zpracujeme své dosavadní zkušenosti s kanonem Bofors a že zvolíme formu cvičebního řádu, aby práce byla použitelná okamžitě při výcviku naší poválečné armády. Od té chvíle máme volného času poskrovnu. V pilné práci čas letí a jsou tu vánoce, už páté v cizině. Na Štědrý den zveme 18 místních dětí, jejichž otcové jsou na frontě, a připravujeme pro ně pohoštění pod vánočním stromkem.

Prvou polovinu ledna jsme na ostré protiletadlové střelnici v Clactonu on Sea na jižním pobřeží ostrova.

V polovině února posíláme náš návrh cvičebního řádu na MNO do Londýna. Začátkem března absolvuji kamuflážní kurs v Norwich. Kanonu Bofors je možno použít jako zbraně protiletadlové a protipěchotní. Na konci března na ostré protitankové střelnici ve Foulness dosahujeme výsledků vysoko nadprůměrných.

Koncem května se přesunuje celá brigáda do Skotska, kde je vhodný terén pro nácvik součinnosti zbraní.

Naše baterie absolvuje ještě jednu ostrou protiletadlovou střelbu v Barrow Head. Pro všechny britské protiletadlové jednotky je tato střelnice poslední prověrkou před odchodem na frontu. Jsme překvapeni, když se poslední den dovídáme, že ze všech jednotek, které touto střelnicí od jejího vzniku prošly, má naše baterie nejlepší výsledky.

Konečně dochází i na nás. 7. srpna se přesunuje celá brigáda do Bridlingtonu na východní pobřeží Anglie. Čsl. samostatná obrněná brigáda má 4 259 důstojníků, poddůstojníků a mužstva. Ve dnech 25.–29. srpna se přesunujeme do seřazovacích prostorů před naloděním.

Naším naloďovacím přístavem je Portsmouth na sever od Tilbury při ústí Temže.

Naloďujeme se 30. srpna 1944.

(pokračování)


Staré Hrady v tisku

– Celostránkový článek o minulosti i přítomnosti Starých Hradů otiskl Mladějovský zpravodaj č. 1/9.

– Rozsáhlý rozhovor o kulturním dění ve Starých Hradech publikoval J. M. Palát v Severočeském deníku 15. 8.

– Staré Hrady v nových časech, tak se jmenuje článek v Lidových novinách 30. 7.

– O návštěvě Petra Pitharta ve Starých Hradech psala Eva Bílková ml. v Českém ráji 17. 8.

– Letošní ročník Zpráv Klubu přátel Pardubicka je zaměřena na 650. výročí povýšení Pardubic na město. V č. 7–8 nás zaujaly články dr. J. Kotyka Co víme o počátcích města Pardubic a ing. G. Kadlec Pečetě a pečetidla města Pardubic, v nichž jsou také zmínky o tvrzi Staré a nechybí ani fotokopie a překlad závěti Arnošta ze Staré z r.1340.

– Koncert souboru Corale polifonica Sommarivese ve Starých Hradech recenzovala J. Šedivá v Předvoji 22. 6.

– Zprávy a články a starohradských výstavách přinesly Pochodeň 11. 7. (J. Mrva); Ateliér č. 12 (V. a D. Holmanovi); Předvoj 15. a 22. 6. a Pochodeň 28. 6. (žáci ZŠ Libáň); Ateliér č. 12 a 13, Předvoj 15. 6. Lidové noviny 28. 6. a 4. 7. (P. a P. Hebrovi); Předvoj 22 6. a Mladějovský zpravodaj č. 2 (přátelé a absolventi SPŠK Hořice); Ateliér č. 15 a 16, Lidové noviny 26. 7. a 2. 8. Mladějovský zpravodaj č. 2, Pochodeň 12. a 19. 7. Pojizerské listy 19. 7. Předvoj 5. a 13. 7. (V. Ševčík); Pochodeň 17. 7. Mladějovský zpravodaj č, 2 a Pochodeň 20. 7. (V. Libánská, M. Mojsejová, M. Pluháček); Český ráj 3. a 10. 8. Lidová demokracie 6. 8., Lidové noviny 16. 8. Mladějovský zpravodaj č. 2, Pochodeň 3. a 24. 8. Pojizerské listy č. 9 (J. Blecha); Ateliér č. 17, Český ráj 17. 8. Pochodeň 14. 8. Pojizerské listy č. 9 a 11, Mladějovský zpravodaj č. 2 (D. Matouš).

– O našem časopise psaly Muzejní a vlastivědná práce č. 2 a Pochodeň 26. 7.

– Ustavující schůzi Pekařovy společnosti Českého ráje ve Starých Hradech zaznamenaly Pochodeň 24. 7. a Pojizerské listy 26. 7.

– Práci literárního archívu ve Starých Hradech byly věnovány zprávy v Broumovském zpravodaji říjen – litopad 1989, Mladějovském zpravodaji č. 1/90, v Pochodni 29. 6. v Hudebních rozhledech č. 4/90, ve Vesmíru č. 5/90 a ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky č 2/90.

– Práci mladých starohradských průvodců pochválila Pochodeň 18. 7.

– Na návštěvu Veteran car clubu ve Starých Hradech upozornily Pojizerské listy 12. 7.


Místo pozvánky

Výstava v malé výstavní síni v arkádách:

30. 9.–4. 11. Ilustrace Miroslava Wágnera. Zahájí PhDr. Vladimír Sůva.

Výstavy v 1. patře gotické části zámku:

16. 9.–12. 10. Obrazy Karla Šlengera – zahájí dr. Josef Sůva. Zahraje folková skupina FIŠLE.

13. 10.– 1. 11. Obrazy Pavla Riesenauera a fotografie Jaroslava Hodíka. Zahájí spisovatel Petr Placák, hrát bude hudební skupina Sudety.

Vernisáže výstav začínají ve 14 hodin. Poznamenejte si data vernisáží do svých kalendářů. Zvláštní pozvánky nemůžeme čtenářům LSK posílat.

Z dalších kulturních pořadů, které navazují na vernisáže, upozorňujeme:

16. 9. Jitka a Věroslav Němcovi hrají české a moravské písně v úpravě pro klavír na čtyři ruce od Petra Ebena a Jana Nováka.

30. 9. beseda se spisovateli Evou Kantůrkovou a Karlem Peckou, autory, kteří v Československu nesměli dlouhá léta publikovat. (Garantuje redakce Nové knihy a nakladatelství Galaxie).

14. 10. beseda se spisovatelem Miloslavem Švandrlíkem.

Výstavy i zámek jsou letos otevřeny denně do 4. listopadu, otvírací doba je: pondělí – pátek 8–12; 13–16 hodin, sobota – neděle 8 až 12 hodin, 14–17 hodin.


Drobné zprávy

Turistická sezóna se letos vyznačuje nižším počtem návštěvníků i ve Starých Hradech. Projevuje se otevření hranic (zvláště s Rakouskem), vyšší cena benzinu i omezení podnikových zájezdů. Přesto jsme tu uvítali řadu významných hostů: z Francie přijela libáňská malířka Lída Jurkovic-Burešová a její manžel malíř Henri Dody, dále nový předsedá ONV Mladá Boleslav dr. Karel Herčík, nový ředitel PNP dr. Pravoslav Kneidl, básníci Karel Sýs a Jaromír Pelc, redaktor Pavel Janáček, literární vědci dr. Jiří Hájek z Brna a dr. Jiří Opelík; uvítali jsme i učitele z prázdninových základen EXODu v Sobotce a v Turnově, skautské oddíly z Jičína a z Nové Paky atd.

O turisty se i letos starají mladí průvodci ze ZŠ Libáň i z řad bývalých žáků této školy. Letos si nejlépe vedli Martin Heršálek, Radka Hlavatá a Monika Slavíková, dále se uplatnili Nikola Heršálek, Pavel a Petr Lambertové, Eva a Jitka Bílkovy, Lenka a Jana Kirschlagnerovy, M. Sedlatá a V. Šupolová, ze starších pomohli Eva Chmelíková, Monika Knížková, Jan Bílek, Ladislav Tuláček aj. Děkujeme všem!

Americký historik prof. Stanley Winters navštívil 12. července Staré Hrady a besedoval zde s téměř třemi desítkami zájemců o organizaci historické práce v USA a o podílu našich emigrantských historiků na zpracování nejnovějších československých dějin. Tlumočení se ujala ochotně paní Zdenka Wintersová. Zároveň se na této schůzce muzejníků, archivářů, učitelů dějepisu, studentů i dalších zájemců o historii z celé oblasti Českého ráje jednalo o obnově Pekařovy společností Českého ráje.

PhDr. Rudolf Turek, DrSc., přední český archeolog, se dožil 20. června 80 let. Rodák z Mladé Boleslavi zůstal věrný našemu kraji, prokopal Prachovské skály i další místa o publikoval o nich mnoho článků a studií. V živé paměti máme i jeho přednášku o dávné minulosti Libáňska, kterou přednesl ve Starých Hradech. Hodně zdraví a úspěchů do dalších let!

Starohradskou zámeckou galerii rozmnožili svými obrazy a grafikami Vlasta Libánská, Milada Mojsejová, Václav Ševčík a Dagmar Štěpánková. Děkujeme!

Letošní počasí připravilo zemědělcům různá překvapení v podobě lijáků, větru i sucha. Nelze se divit, že třeba lány ječmena při silnici ze Starých Hradů k Sedlišťům i jinde byly polehlé a po sklizni zůstalo vysoké strniště, které družstevníci museli před orbou vypálit. Zajímavé však je, že v soukromém lánu ječmena za Haknovou kovárnou nebylo polehlé snad ani jedno stéblo. Prý tam pole nepřehnojili …

Dětský den uspořádala sedlišťská mládež pro své menší kamarády 1. července na hřišti. Připravili pro ně různé hry a závody a zasloužili se o hezké dopoledne, na které děti dlouho vzpomínaly.

Žáci 8. tříd libáňské školy se 29. června loučili ve Starých Hradech se školní docházkou a učitelé dolnobousovské školy o den později se školním rokem 1989/90.

Kulturní kalendář: 1. 7. 1975 byly spojeny MNV Libáň r MNV Staré Hrady – Sedliště. – 6. 7. 1925 byl odhalen pomník Mistra Jana Husa v Libáni. 12. 7. zemřel redaktor semilské Besedy Josef V. Kučera, vlastivědný autor, který vyrůstal v Bystřici – 26. 9. 1985 zemřel prof. Jiří Trejbal, významný národopisný badatel našeho kraje. – 27. 9. 1835 se narodil v Údrnicích prof. V. O. Slavík, literární historik.

Naši jubilanti: 85 let se dožila 1. 8. paní Marie Rohlíčková. ze Sedlišť. 60. narozeniny oslavili 26. 7. pan Ladislav Táborský ze Sedlišť a 27. 9. pan Václav Hájek ze Starých Hradů.

Úmrtí: 24. 6. zemřela paní Anna Janská ze Starých Hradů ve věku 83 let. 26. 7. zemřel pan Otakar Rohlíček ze Sedlišť ve věku 56 let.


Marie Antonie von Frankenberg

Erb Marie Antonie von Frankenberg

První zmínky o rodu Frankenbergů jsou ze Slezska z 13. století a soudí se, že tam přišli z Falce. Jejich nejstarší sídla ležela v knížectvích Olešnice a Břeh, v Olešnicku to byl Ludwigsdorf a v Břežsku Proschlitz. Podle těchto sídel se nazývají dvě linie, které vznikly r.1528. Potomci obou větvi se znač ně rozšířili po Slezsku.

Z linie Frankenberg-Proschlitz držel r. 1625 Adam statky Proschlitz, Logendorf, Matzdorf, Schönfeld a Reinersdorf. Měl dva syny, Adama II. († 1640), který zanechal syny Moritze a Adama III. († 1701), a Hanse, pána na Proschlitz, Reinersdorfu, Neudorfu a Kostau. Adam III. byl sudím v Pitschen a Kreuzbergu a zůstali po něm tři synové, Hans, Daniel Gustav a Karel. Danielův syn Hans Moritz, zemský sudí a zemský starší v Břežsku byl 6. května 1720 povýšen do stavu svobodných pánů.

Z mnoha synů, kteří vzešli z jeho manželství se svobodnou paní von Sobeck, se o rozkvět rodu nejvíce zasloužil Joachim Sylvius, jenž měl se svobodnou paní von Teichmann auf Schreibersdorf pět synů, Carla, Ernsta, Sylvia, Wihelma a Adolpha, z nichž druhý, třetí a čtvrtý měli potomstvo.

Ernst zanechal syna Heinricha († 1857), pána na Paulsdorfu, Wilkau, Bauthen, Borken, Seubersdorfu a Dietrichswalde (m. Minna von Schwanenfeld). Ten měl kromě dvou dcer dva syny, Franze († 1844) a Ernsta († 1846).

Další ze synů Joachima Syavia Sylvius zanechal syny Rudolpha, Herrmanna a Julia, všichni tři byli spoludržiteli Schreibersdorfu. Rudolph byl ženat s Josephinou von Wilamowitz a měl s ní vedle dcery Adély († 1834) provdané svobodné paní von Rothkirch-Panthen tři syny, Ottu († 1835), Ernsta († 1836) a Herrmanna († 1841). Druhý Sylvův syn byl neženat a třetí z bratří měl s manželkou Mathildou von Frankenberg-Proschlitz dcery Claru a Annu a syny Caesara a Arthura.

Poslední ze synů Joachima Sylvia Wilhelm měl syna Alberta.

Sestrou Joachima Sylvia, dcerou Hanse Moritze byla Marie Antonie von Frankenberg, manželka Leopolda Jindřicha Šlika.

Z linie Ludwigsdorf získal Hans Wolf, hejtman v Břežsku, r.1650 stav svobodných pánů. Jeho synové Johann Wolfgang, c. k. tajný rada, zemský hejtman v Hlohovsku, vicekancléř Království českého a Leopold Siegmund, metropolitní děkan a generální vikář ve Vratislavi byli v. 1700 povýšeni do stavu hraběcího.

Johann Wolfgang se oženil se Sophií Magdalenou von Hohberg, vnučkou Wolfa svobodného pána von Schellenberg, jenž byl posledním členem tohoto rodu. Johannu Wolfgangovi bylo císařským doplomem r. 1714 povoleno připojit ke svému erbu erb vymřelých Schellendorfů. Zanechal syna Maximiliana Josepha, jenž se stal radou vrchního úřadu slezského. Z 2. manželství s Marií Josephou Antonií hraběnkou von Abensperg Traun měl Johann Wolfgang tři syny, Johanna Josepha, Franze Johanna Josepha, a Josepha Franze Ottu.

V 2. polovině 19. století byl hlavou hraběcí větve Joseph hrabě von Frankenberg-Ludwigsdorf svobodný pán von Schellendorf (* 1802), syn Josepha na Alt-Warthau a Marie Theresie hraběnky von Nostitz. Byl pruským tajným vládním radou. Kromě dvou sester, Johanny vdané hraběnky von Kospoth a Luisy vdané hraběnky Saurma von der Jeltsch měl dva bratry, Friedricha a Ernsta.

Friedrich († 1852), pán na Hartmannsdorfu a Klein-Krausche, královský pruský komoří a zemský rada měl s Antonií hraběnkou Tenczin-Paczenskou (* 1801) čtyři syny, Ludwiga (* 1819), manželka Elisa svobodná paní von Logau), Josepha (* 1821), pána na Alt- a Neu-Varthau, Klein-Krausche, Nieschwitz a Alt-Jaschwitz (manželka Rosa svobodná paní von Hauer), Siegfrieda (* 1822), pána na Kokoschütz (manželka Luise Steidl von Tulechow 1835) a Friedricha (* 1829), pána na Pilchowitz, Wielopoli a Wilchowě (manželka Marie hraběnka Pražmová z Bílkova * 1821).

Ernst († 1855), pán na Tillowitz byl ženat s Eleonorou hraběnkou von Ledebur-Wicheln (* 1807), s níž měl kromě dcery Eleonory provdané hraběnky von Henckel-Donnersmarck (* 1837) syna Friedricha (* 1835) pána na Tillowitz.

Vedle hraběcí a panské linie Frankenbergů existovala také šlechtická linie, která se rozrostla do mnoha větví.


Erb: Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten stříbrný se třemi červenými šindely (2, 1/. 1. a 4. pole červené s devíti stříbrnými skalami. 2. pole černé se stříbrným korunovaným lvem. 3. pole černé se stříbrnou, do středu obrácenou liškou. Dvě korunované přilby s klenoty. I. rostoucí stříbrný korunovaný lev. Přikrývadla černo-stříbrná. II. sedící stříbrná liška s pětí černými kohoutími pery v tlamě. Přikrývadla červeno-stříbrná.

M. Fiala – I. Hrdlička


Menu