VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2002


Okresní úřad Jičín a Město Sobotka vyhlašují

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2002


Soutěž je rozdělena do kategorií podle žánru:

I. kategorie: básně, básnické soubory
(nejméně 80 veršů, nejvíce 200 veršů všech příspěvků dohromady)

II. kategorie: prozaické práce
(nejméně 5 stran, nejvíce 20 stran textu všech příspěvků dohromady)

III. kategorie: studie z oboru literárních věd o autorech východočeského regionu, historické a vlastivědné práce o vývoji přírodních, sociálních a kulturních poměrů ve východních Čechách
(rozsah neomezen)

Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let.

Soutěžní práce musí být původní, dosud nezveřejněná nebo zveřejněná v roce 2001-02. Autoři, kteří byli oceněni 1., 2., nebo 3. cenou ve dvou posledních po sobě jdoucích ročnících literární soutěže ŠS v I. a II. kategorii (poezie a próza), se nemohou letošní soutěže zúčastnit v kategorii, v níž byli oceněni. Tato literární soutěž není určena tvorbě pro děti.

Uzávěrka literární soutěže je dne 8. dubna 2002.

Práce vyhotovené ve dvou exemplářích, psané pouze po jedné straně listu formátu A4, 30 řádků po 60 úhozech (na stroji nebo na počítači), opatřené jménem, adresou a ročníkem narození autora zašlete na adresu Okresního úřadu Jičín, referát regionálního rozvoje, odd. kultury (Havlíčkova 56, 506 14 Jičín, tel.: 0433/ 580 240; e-mail: pospisilova@oku-jc.cz).

Vyhlášení výsledků, ocenění autorů nejúspěšnějších prací a rozborové semináře proběhnou v Sobotce v neděli 30. června 2002. V tento den a v průběhu Šrámkovy Sobotky bude možno vyzvednout si soutěžní práce, nevyzvednuté příspěvky nebudou vráceny poštou. Lektorské posudky nebudou předávány ani zasílány, budou však interpretovány ústně lektory na rozborových seminářích pro kategorii poezie a prózy.

Vyhlašovatelé si vymiňují právo ponechat si v archivu literární soutěže Šrámkovy Sobotky za účelem dokumentace jeden exemplář oceněných prací.

Více informací o literární soutěži i o celém festivalu Šrámkova Sobotka získáte také na adrese www.sobotka.cz.

MĚSTO SOBOTKAOKRESNÍ ÚŘAD JIČÍN
referát regionálního rozvojeLiterární soutěž Šrámkovy Sobotky 1991–2001 – archiv výsledků


Úplné výsledky Literární soutěže Šrámkovy Sobotky za rok 2002
Server JičínSobotka.cz