Logo L.S.K. 1983–96


Číslo 4Ročník XVI.Prosinec 1993


Jiří M. Palát

Štědrovečerní


Vážení čtenáři,

končíme další ročník Listů starohradské kroniky. Je to neuvěřitelné, ale je to skutečně již 16. ročník. Když jsme v roce 1978 začínali s několika desítkami výtisků psaných na stroji a rozmnožovaných, málokdo věřil, že vydržíme víc než několik čísel. Ale zájem stoupal, rostly řady čtenářů i dopisovatelů a dalších spolupracovníků, časopis se začal tisknout a nyní už řadu let vychází čtyřikrát ročně v nákladu 900 výtisků.

Nechceme se opakovat a každý rok se těžko hledají slova díků vám všem za často velmi vysoké finanční příspěvky, za hodnotné články, za milé dopisy. Takže letos to vše shrneme do jednoho velkého PODĚKOVÁNÍ. Však každý z vás, věrných odběratelů časopisu, ví za co!

Z vašich ohlasů nás nejvíce překvapilo, s jakým zájmem jste přijali seriál Z kroniky ličenské školy, který dnes končí. Proto bychom vás rádi seznámili i s jinými zajímavými kronikami Libáňska, třebas jinou formou, než byla tato. Ocenili bychom tak práci dalších dávných i současných kronikářů našeho kraje a upozornili na jejich záslužnou práci. Poslali jsme v tomto směru dotazník na obecní úřady a školy tohoto regionu a prosíme i všechny čtenáře, aby nám sdělili, pokud vědí, kde jsou uloženy staré nebo kde se píší současné kroniky obcí, škol, far, spolků, závodů i jednotlivců v Libáni a okolí. Děkujeme!

Na závěr každoroční nutné informace: v tomto čísle je přiložena složenka na předplatné Listů starohradské kroniky na příští rok. Díky pochopení mnichovohradišské tiskárny pana Lebera můžeme ponechat cenu jednoho čísla ve stejné výši 5 Kč jako letos, to znamená, že i s náklady na poštovné činí předplatné na rok 1994 opět 25 Kč – přičemž ovšem spoléháme na dobrovolné zvýšení tohoto předplatného všemi, jimž to finanční situace dovolí. A pokud nás budete chtít podpořit i zveřejňováním své inzerce a reklamy, budeme rádi.

Tak ještě jednou: hezký a šastný rok 1994 všem!

Vaše redakce


Na závěr kulturní sezóny

11. září se uskutečnila ve výstavní síni v arkádách vernisហvýstavy grafiky a obrazů pražské malířky Anny Poustové. O jejím díle pohovořila vedoucí oddělení uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví v Praze dr. Rumjana Dačeva, přítomen byl i známý filmový režisér Hynek Bočan. Po vernisáži následoval koncert, na němž vystoupili dva mladí umělci, jičínský flétnista Miroslav Matějka a semilský klavírista Vladimír Strnad. Přednesli společně i sólově několik skladeb našich i světových mistrů.

Ve výstavních prostorách gotické části zámku byla od 25. 9. společná výstava děl tří středočeských umělců, která vzbudila velký zájem návštěvníků: keramikou se představil Václav Černý z Benátek n. J. a tapiseriemi Dagmar Renertová z Řevnic u Prahy a Stanislav Kovář z Mladé Boleslavi. Jejich tvorbu přiblížil účastníkům vernisáže dr. Miloslav Vlk, v kulturní části hezkého odpoledne vystoupili mladoboleslavští houslisté Jitka a Jiří Novákovi.

Poslední letošní výstavou byla expozice Jaroslava a Erika Černých. Otec Jaroslav se prezentoval grafikou, syn Erik závěsnými plastikami – oba spojují křesanské motivy. Vernisហdoprovázel překrásný koncert královéhradeckého pěveckého sboru Harmonia nova. V prvé části uvedené přímo na výstavě v gotice zazněla mše Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic; v koncertním sále pak pokračoval program dalšími vokálními skladbami starších i soudobých umělců. Dirigent prof. Josef Picek připravil posluchačům prvotřídní program, na který se tak hned nezapomíná.

Všechny letošní výstavy a kulturní pořady potěšily více než 4 000 návštěvníků a potvrdily, že se Staré Hrady staly vyhledávaným kulturním centrem Jičínska, kam rádi přicházejí tradiční i noví hosté, hledající zajímavé kulturní zážitky.

Eva Bílková


Budou padat na Libáňsku kyselé deště?

O tom se budou chtít přesvědčit žáci zvláštní školy v Libáni. Přihlásili se do mezinárodního projektu Air pollution project Europe, který nese český název "Modré z nebe" s podtitulem "Zajímá tě, co dýcháš"?

V době od 11. října do 5. listopadu denně na jednoduché meteorologické stanici sledovali spad srážek a zjišovali jejich kyselost podle pH hodnoty. Kromě tohoto hlavního úkolu měřili směr větru, množství srážek a ranní teploty vzduchu. Úkolu se zúčastnili všichni žáci 8. ročníku a několik dalších ze 7. a 9. ročníku. Předpokládáme, že výsledky z vyhodnoceného měření přesáhnou hranice libáňského regionu. Vždy na akci spolupracuje asi 150 000 žáků ze 14 evropských zemí.

Žáci navázali kontakt i s místním meteorologickým pozorovatelem p. Liborem Novotným a vymění si s ním poznatky o úhrnu srážek za sledované období. Od koordinátora projektu v České republice – 9. základní organizace českých ochránců přírody " Tereza" v Praze jsme získali kontaktní adresu na maďarskou školu v Székesfehérváru, která se podílí na stejném úkolu. Počítáme s tím, že si písemně sdělíme své závěry z této ekologické akce.

Od března do dubna příštího roku budou žáci zvláštní školy v Libáni řešit další zadaný úkol, a to zjišování přízemní vrstvy ozónu a jeho vliv na pěstování rostlin.

Dobrovolně přihlášení žáci plní své úkoly s plným zaujetím a s porozuměním.

ředitel školy Josef Kůta


Spisovatelka Ludmila Vaňková, autorka známých historických románů, navštívila 9. října Staré Hrady. Prohlédla si zámek, výstavy i pracoviště literárního archivu a přislíbila, že přijede na besedu.


Kresba Františka Škody

Josef Pavlík

Portréty

Kresbou Františka Škody a básní Josefa Pavlíka inspirovanou díly Škodovými si připomínáme, že 9. listopadu uplynulo už neuvěřitelných 5 let od úmrtí našeho milého spolupracovníka.


Jaroslav Prokop

Opovědník, král a m욝ané

Onoho sobotního večera 3. října 1506 se stal Staroměstský rynk místem nezvyklé podívané. Pod katovým mečem zde našel smrt mladý zeman Jan Kopidlanský, který v pouličním souboji zabil jiného zemana Jana Cukra z Tamfeldu. Poprava upoutávala velkou pozornost nejen pro pozdní hodinu exekuze. I jinak se vymykala obvyklému výkonu trestního práva. Mnohým přítomným bylo proto zřejmé, že jde o víc než o potrestání viníka.

Co se městští "chlapi" opovažují vztahovat ruce na osobu rytířského stavu? Proč staroměstští konšelé spěchali tak s rozsudkem, když od násilného činu uplynulo sotva několik hodin? Proč nedávno popraveným lotrům byla svátost umírajících udělena, ale urozenému ji Staroměstští odepřeli? To byly asi hlavní otázky, které si kladli páni a rytíři přítomní v té době v Praze. Shodou okolností byli mezi nimi i nejpřednější páni feudálové ze zasedajícího zemského soudu. Proti hlasům z těchto řad o "bezpráví" bylo naopak možno pozorovat, že m욝ané popravu přijímají s pocitem jistého zadostiučinění. Jeden z nich prý dokonce Zdeňku Malovcovi vmetl do tváře: "Dobře tak na vás, zvyjebaní zemánkové, aby vám hlavy skákaly!"

Nedlouho po této události se pak téměř po tři léta setkáváme s Jiříkem Kopidlanským, bratrem popraveného Jana, jako s nebezpečným škůdcem a opovědníkem Starého Města pražského a zanedlouho všech královských měst. Osobní pomsta? Ano, nepochybně. Ale jak vysvětlit, že se dosud neznámý zeman postupně stal vážnou hrozbou nejen pro královská města, ale i pro celou zemi? Co hlubšího stálo v pozadí urputného sporu, který divže nepřerostl v otevřenou válku? Proč králem Vladislavem Jagellonským zprvu navždy zatracený "zhoubce zemský" v konečném rozsudku téhož panovníka "odpovědmi nic proti své cti a dobré pověsti neučinil"?

Erb Kopidlanských z Kopidlna
Erb Kopidlanských z Kopidlna

Napětí mezi šlechtou a m욝any královských měst, vyvolané hospodářskými a politickými zájmy obou stran, se zostřovalo s úpadkem královské moci a růstem útočnosti šlechty i soustředěnější obranou odvetnými opatřeními královských měst. Situace se stala kritickou zejména v roce 1500 po vydání tzv. Vladislavova Zřízení zemského, které právně zakotvovalo všechny výhody panstva a současně oslabovalo královskou moc a města. Rozpory v zemi ještě vyhrotil královský rozsudek z roku 1502. Ve většině žalob obou stran dal za pravdu pánům a rytířům. Města však rozsudek nepřijala a vytvořila obranný spolek, připravený zasáhnout i vojensky. Král Vladislav, poznávající poměry v zemi jen při ojedinělých návštěvách, se postupně stával loutkou v rukou největších pánů.

Tato situace vytvářela i živnou půdu pro činnost různých opovědníků. Šlo hlavně o příslušníky zchudlého rytířstva, kteří nacházeli živobytí v loupežných přepadech kupců i ostatních obyvatel královských měst. Naoko, v zájmu "klidu" v zemi, páni vydávali proti opovědníkům častá nařízení, ve skutečnosti však mnohé tajně, nezřídka i veřejně podporovali. Vyplývalo to nejen z toho, že opovědníci oslabovali soupeře, ale současně se tím část zchudlého rytířstva hojila, zapomínajíc na rostoucí zisky předních feudálů.

Jak ale s tehdejšími zápasy souvisela poprava Jana Kopidlanského? Iniciativa byla tentokrát na straně m욝anů. Poprava se stala otevřenou demonstrací městského práva, podle kterého městskému soudu příslušelo potrestání každého rušitele tržního míru, a to bez rozdílu stavovské příslušnosti. Zmíněný královský rozsudek z roku 1502, feudály povýšený na zemský zákon a městy nadále odmítaný, naopak určoval, že provinilci z řad panského a rytířského stavu mají být posíláni před zemský nebo komorní soud na Pražský hrad. Poprava sama o sobě již byla zjevným protestem proti praktikám feudálů, způsobem provedení pak přímo provokativním.

Nejvlastnější příčiny rozruchu v obou táborech byly nepochybně známy i Jiříku Kopidlanskému. Osobní pomsta tak od samých začátků našla v postoji šlechty silnou podporu. Proto se již tehdy nepřímo otevíraly cesty ke všem násilím, páchaným tímto drobným zemanem.

Ještě koncem října 1506 přepadl u Mnichova Hradiště staroměstské formany Blažka a Haška, zmocnil se jejich koní, ale pobral i z vozů a "osekal" první obě, pacholka Zikmunda Zalešáka. Aniž opověděl, začal se ř&Ş5îÓgB)@ŞĘ-5NŕgL nę&Áěbć`ĆĹ4´j׳˜kJ‡„g÷# %V䪹̨#t@ĂţwnˇÚ7ć:^áľ$VŠ6šĹÄŞ#HEO^l xł7¸Í=zśˇáHübşE(öxčpr­K(ŽÜšÖ‰ľ(ń}ů˛senhŠ}pňŃÝďWČs”›aĄżĘ1ęß­zú>Ť--߆˘ÁűLŇŤç‹Nŕ~–´v: ĎĹ~çĘAýęeÝž>śłl•Œ=-5×7K@ű1’Ôŕ…-ô3fg‚MĘ.úĺ.BXlŐY(‘;ń]XŸŻÝ~ą´Z(}CíďpMvÂŃsgëßhÖýb?쎘#śž‘đŔ°ź|ÂĚ.3Ýó÷ŠT0úWdYOÁ^Ÿńr¸3“î:ŠŔ^,LŇÍqŤ(!ŠDŔŕň÷p\”†b”jHzóĘ ˆdáŽ/`RDn]"oýíë÷Ă­tÉńIRo•6óË\ŕv&ˆÚŤŁ"mß9— 9x(?iŐž âŠţ&GóŠmŢ~vô(kćuMAűŃEˇĂ_=fQ2U•Ď´ťĄÜ°łJ{ÜAlSDřË'S€óĎ"ęŕŰ2:5Ó<Ŕń°ń%JqŞYŹ4˝ŽƒPç*FčŘ:_*ąxř,埒Ž‹\KL2ş?#I‹vţ/j]”6%0ŔQČëT>×l*şD˜CĽ̇ś°ee偃Ç8ĺtă$Ô˝˝ŠżĽ'0‘‹{ű3č`_ŞKşŒqóĺ¨B9řúr‚‘ŞŒ˘äŠŐđťšC ýđ U ×8X_Íąń&5Oߥo^W;­˘â€L\uÖ:MŠŞ÷šŚm(>@ŒtQŒí’ü„“YI*ŹŚ¤ĘôZ­$bž›'§]´R lä}^ľ$mŻ|ÔF Ér?ü/čVvˆ4tzŕáTŚŒ6ž wËnAš¨–÷_’ć†úqâ{ҨŚőŽú† F\يŠB1iš„aĚQÔdćť%CÍ?}­œ śO- ӄý—˝Eśˇ*(Ť@EůÖË3ASąUˇŒ‡M| …zh”3´IO‡^Ĺ—łŠ{Á|,<ĐŠI9Bx †K’ÝÇÓ÷÷4`Ş*Łm5ۊ,u2°ŰRI÷KĎú}ŻŽęŻĚ Ůç §Ţl8Ż›¸ŰUmLŽç:upô›ߝŤš‡/„ˆăô7FšŔ;­”ţg_ž™†>ÚđÔ3Ž7×č=b‰őŚkÜHÍô †VRĚľUŰÂœŰpß2o™ifŁL`Ős.–ďŘČ4˜8ß[)VľÂTýĽ6öÍbW‹›ô8W&ŔuAߪĚ`d÷­çîuoDţë$ô2ĽIç‰qeË ôŻJ#ůŚŐZV=ŤpŮź–éâЎ”!“严Ś–‡î3Ÿ˘Ř_÷-5řG[ÎuŚÇ-ĄÇ¸šźŢ| +AńE…c˝ÔJă\Ýö:‘‘Li“„iĚE ödűĐY.ąÁwÇƖěçk7Ní’k Ŕż|iâĎ 7HkFŮL—QÖĺJbvҍD`?QŢË5ÁÖ}‹ěꟌ¨Hřᆞ@429lÇ"}Î)zH…iHœ!Ľ9#źý-ąˆzüýčŰąš÷;I{÷ń°U‡ÍÓ'ŁIg™™˛°gëc?jŃk2ţď/ ‘mWýľľX!WČx_ÖbÖÎç Ńi€ëŃ92|W ŁCÎ$Ôݜhó¤eÁ”/•˙g90—ĄPŰCVu()ži~Žô­^>żžżŞwęó*G4ö€b SO>,S¤{ÜÇ@ám‚€…ř†ţĎöÎŹćHz3ýkďŇŔCŇ!ş0Bˆ†b†˙Ě÷˜\Ż'b'úíńX'ăgqcDĐ3Šf’háfkţd§ ÍľxK ě#Ľ°z *ś4Çşˆőž8NRŔ42(|ş”(ߜL2Â8°V¤FZ%^ ř擦 +<_ӓsq¸`=ľŹţ8nÄÝą%\kţŞß ĺí80űíšŔ;ďwLŚĚä篌ŃćŽ^¤dÍĂn˝ýd!0žłJ`Ű9c۟Ћyś‚–Dqzaݢ™ßťĄ™”VvĂhĹČĹo5ľTČś0$ď)Œm#z׆jíGěáá‹52#›s؄4ň‰ů—ĆÁ›Pţgž —V6ďsqŠ|ĹDvéÍ~@– ­˘g€K Ź\ž.ŃŘhp_¤Aqúx3}×MEúHbƒňօ ^üԅ4/’Z{?B]r˝ł<4n ƓŻ:ißźLP×Ä5<˘l•–fß@zg›_DÓČKżă,kiŒnW3߸Û •ŔA°9ďBNüŔEă só$ZPwélăHžAbSröÍ šVřţäŕĔź’f/~wߚ›Śb„_m•ç^WO°‹‚§Ů9p˛%z̐ąčŹÂσh!АňúÉ˙XdH‹‰ çƀ‚Cđ0BCšŃ$˝şšš“‰+ Ž+/ö°ţÁôQP.‘ík;o°+üTʢs“%'hrWąáŚ9'ŒÍŃ2ůoÁúx˙€ šp~ŽÄ‹AĘ&˙Ußn^ Ç)¤!Żp(húüíűŮÄ ;çT|r÷5şč)ŞűLÁŢóŽ 8ç¤]Ś~ €­"şJ5íFmxšÜî=]-éEŽl“'l%’řßí›űC–=Dєáő€LÔŤ Ůf=ś ŤěnżÉ´MVIB´ –2h<<ˆŸy°"ĐÝćRxs‹DTĺWó —ëpWk” yŐĚľáwămfÉAöJZ‹|‘ZßXÝ#Ćúx—;Í%ĹnőúŹ•Bî´ţó‹sY )ÜŹv-\Ýö"¤ňłŃ ĎW;[Wą$ŠŮŽg"cćÖKE´éšŤ6޸vOΛófâľˆő—œŒ#ű€) Ů,ŃÍc$%kžÉxý΃+yÄđŰĘ.'Ÿţ:ŰżËgsýgF<2şd0ä1]j ˛ęH8`…ü‚śHBCÍę,łž,żˇęí˙›ďšŃéśßV§˝ăćyśUź œÇQ­Ą(şžŽFmoą7¸äŢÔzˆ.pVŕć4SňMÜžň…HŚü×ĚG8^GŢi™8MëĄ`^K>8žeÔľü"öA&ă~srWc˝J=‚I‹¤ąĽyÓ@íżsş×Œs:Ą”ŹŃ:nÝ1”„óĂdň‰đNłç*2ř?ǔŐÍQ%žE0 cJÖäFTşŹ]‘Ž†@:âSšááyźcr‡čwPoI‚đĚÔ¤H‰Ž‘9çnŢbĐđţnŁŮ›†!ČdU­ßAłŁĎzFÇąQ¤Ÿó]6ž›+5ąăâCşdkś9IŔ§rÖ}„)Ř ľÔrÄĺ§Ň<*Řő}ƒÁ"ö` ć(|/ƛ¸ăúŠ‡ÄýŢĆ^gíáĐČTí;ę%‚â"ŃlűKóÄ8’żŞŽ`‡AFG!ÖôűHźďϔ÷yů:ĘŔ“­ë+˙Żvú†î‡Yöf>óü ŽƒT7$Ä ôœ\B%N–_Źš€?[ťŰqxŠ7>j$hé)ÜZ›cNN!DɃˆÝ3PÁ>ŕöş ěX49›ˇŰIęX2FÓW)MxĚíă-uGűťś9pîhţôśÖ8dĽhžľŃlŢ%et%U%÷‡Ź7CŽŚ>­ţ[ęŁ7ţrSü2Ÿş‡9'öĽŽ'ý Xݓ2iӜ;1§ťăŹżl„›N˙f+[ěŐE!iŁlŽb1n‚ź!á˝Dœ/#ęĐś5ň1$ÂƔ÷φQÝÄ4rnóZCŁ÷áƒ*_7ßjě9ňžŘ4ťKRžšş\ˇ  šö' ”˝—é"›^Źž2Ý^!…ě ÄőâĘőţ~ýżőń!2ü+Ü8˜źbł'“=ËBΙçŚ˙2Î[g&Úôpk]Cß oţ z9žÁÜXh „M!ä˜!!h@ČiH0B1 ]ˇQœâ<ďf/Χ÷ƒńâ^ć:Ü_…˙´ő69ĚçĘ^íĺëŇÂźöBňŔ—ÇM‹[ńéfe Ç˝­żlúW1ÚüÁÂ`fĺ/ -Áú !{×Ü7m)'ÝůHFkâ¸ćxGÄŔwÓDĘĐůôvLŒS, ^D[oZt´žA~ĚŹ˙ť;j[°ÔGTěC—céŠĘƕ”„Ą ű>-v!AtłŒlߎż˝ĚP§–ť|ÍU &p—JěYŠş<IŠ& 0ÎČĹXv‚ÜĘÉĄâ .őoMćŞXŃE’łn-:8Ą%>atŮd  ŸŠżœ7Ć ŚpcĎ6ŕ‚ óejGćś’ä ĄMŒ%%ɇˇsŸš=źż ¸]wŸ)aÓó÷+‡]ĺ›ˆşŐY`xţ;ĺ‡{Îpv€…ćČ`…ä…‡ „C !ú!— Ă:â wÚ BÔűĎď;JŸ–‹‚Ąđţjzw$Tżăš=(]p$ŠÝľk—Ěöƒ+ŻpxW/ŻëÎ8łĘę˙|QĹ5 Ó~Ă56ł}GôŔń^ĐÜűÍ ˆ/X…`ŕÉłôőşƒ3J‡ĄDQí–Ü+˜`ż¤NƒĂd˘l`Lx"°‹ßËŠlKhU˘hkAĄŽë×ä7™|r6™žsóßë\ţ,×Ŕë,ĹÉŢĺ[jI'ǞłzŻq~gq–ŮßsěĂuí/䅛LˇHœôxO„TźŇ1sV\LĄőȐŽŰ/Š\ôÔľ.G0Îi‡Đ°Šu.U—ÇšNŤý˝~Â%=ë“'Ča¸žß.Ĺě#[ĽŠgޑňm÷Qç+“Ţ ßóć ŸŤëĐe 6¸vżűçlÝj˝AS´ťĎŚD›pŽh1`0´]wëš\ĺ‰?¨çŰ`X˝#&Gůc7Ž¨]^ZOgŻ`‘EmĎoÄ&ôŻ(ŇĘĚ],ň:ĚA×ŀžš űô–+u&íDč‰c7rL>Şdń„ŮŔ|%lŰzI|šœ‚îäqϘŹă*C ořd,oő4Łœ~řÁF1ĄÓe~ë0|8‚L !…]ń‘gč‹ÄřűšńxˆBr%,\ŒiĄíbvËŹ™ć)Ţ=¸Guđž˜UJ{Ęp–DŒz‚ü4čăúŘx¤ěh#Ź€wˇԢźůŮźś íPě,ĹŇNpĺ1¨]ˇęO4ŤőműXééůĹŇŮeŘݓĄ÷xý#5}WĹĄBŽL‘{ĐL_3 iV€büęQţš|żš]‘˜‘=_xcZ‡YsŐ~EPG4Eatku a bratra. Tím si ještě uvolnil ruce a podstatně ztížil pozici Staroměstských. Po 14. červnu udeřil na pražské vozy vracející se z Boleslavi z jarmarku. Dvěma m욝anům zutínal ruce a nohy a rozřezal chřípí. V dalším násilí zabránili sedláci, kteří tlupu obrátili na útěk. V té době také Kopidlanský pobral koně novoměstskému formanu Kravkovi a podle Starých letopisů "některých hlavy zutínal". Přepadení novoměstských m욝anů vyvolalo nevoli mezi jejich konšely a výčitky Staroměstským, že pro ně Novoměstští musí nevinně trpět.

25. července 1508 začalo jednání svatojakubského sněmu, jehož ustanovení byla pro královská města zvl᚝ osudná. Hlavním bodem jednání mělo být "uspokojení země". V tom se slovy shodli feudálové se zástupci královských měst. Po krajích byli ustanoveni hejtmané, jimž král zaslal obšírné instrukce proti zhoubcům zemským. Všechny dosavadní dohody měly být zrušeny. Daleko důležitějším bodem jednání svatojakubského sněmu bylo zřízení nejvyšší zemské vlády. I právní cestou tak byla potvrzena nadvláda hrstky feudálů v čele s nejvyšším purkrabím Zdeňkem Lvem z Rožmitálu, opadl vliv královského kancléře a královská města se měla plně podřídit zvoleným regentům.

Pražané se mohli brzy přesvědčit, že opatření k "upokojení země" zůstala pouze na papíře. Po svatojakubském sněmu k přepadům a osekávání přistoupily požáry celých vesnic. V noci na 14. srpna 1508 vypálila tlupa Jiříka Kopidlanského několik pražských poddaných osad v nejbližším sousedství – Michli, Jesenici, Vesce, Běchovice, část Počernic a přiblížila se ke Strašnicím a Kyjům. Jen odpor sedláků zabránil další zkáze. Za týden Kopidlanský oloupil na cestě u Cerhovic pražské kupce jedoucí na jarmark do Plzně a několik osob osekal.

Koncem léta dostoupily násilnosti Jiříka Kopidlanského svého vrcholu. 14. září přijel s několika pomocníky ke Svinské bráně, kde osekal další oběti. Snad se tehdy pokoušel vyprostit svého druha Halamu z Běchar, vězněného na Pražském hradě. Nedlouho potom vypálil ves Nebužely u Mělníka, 25. září předměstí Nymburka a dvě jejich vsi a den nato městečko Úvaly. Pražané zatím marně vysílali své špehy a žoldnéře, tlupa Kopidlanského stále unikala.

Jiné však nasvědčovalo, že události povedou k brzkému rozuzlení. Staroměstští a Novoměstští obnovili jednání a zesílila snaha po odstranění dosavadních rozporů. Z královské kanceláře vyšly 1. října 1508 tištěné patenty, které Jiříka Kopidlanského a jeho pomocníky prohlašovaly za "zlé a nešlechetné a věčné nevyvedené zrádce" a všechny obyvatele země ostře nabádaly k povinnosti boje proti nim. V podobném duchu psali za čtrnáct dnů do všech krajů i regenti. V těchto chvílích už Jiřík Kopidlanský přerostl feudálům přes hlavu. Regenti nejprve vítali oslabování soupeře, ale nemohli být lhostejní k situaci, kdy povstávali další opovědníci, jen málo rozlišující mezi zbožím m욝anů a zbožím feudálů. Vždy oba tábory stály takřka na pokraji ozbrojeného válečného konfliktu.

Naděje v brzké ukončení sporu ale trvala jen krátce. Stačil jeden neuvážený krok Staroměstských a situace se rázem změnila. Někdy v polovině října 1508 provedli odvetné opatření. Houf jízdy, vedený najatým žoldnéřem Kavanem z Dědibab, zaútočil na rodové sídlo Kopidlanských, městečko Kopidlno, vyplenil je a zčásti vypálil. Hned 20. října byl Kavan z Dědibab prohlášen zemským zhoubcem a Staroměstští jej měli nejpozději do poloviny prosince postavit pod 20 000 kop českých grošů před zemský soud. Tuto sumu si bratr a matka Jiříka Kopidlanského pokládali za škodu na svém majetku.

Staroměstští tak vlastně sami napomohli budoucímu "nepochopitelnému" rozsudku. I když se chtěli pomstít za násilí Jiříka Kopidlanského (přitom však pomsta dopadla na nevinné poddané a obyvatele městečka Kopidlna), byl jejich čin za uvedených okolností posuzován mnohem přísněji. Nyní zvl᚝ začali mít feudálové zájem o "klid v zemi". Zanedlouho vyslali své zástupce ke králi, aby mu podali nejnovější zprávy o "svévolném a vzpurném" jednání královských měst. Jistě nechyběla ani ostrá slova o poslední akci Staroměstských.

Poselstvím pánů a rytířů dosáhlo svého. Počátkem ledna 1509 přišly královské listy a mezi nimi i rozhodnutí, aby byl Jiříku Kopidlanskému do roka vydán glejt, zajišující mu bezpečnost pro jednání s Pražany. Zpočátku tento požadavek zástupci pražských měst jednoznačně odmítli a vysláním vlastní delegace chtěli před králem předešlá obvinění vyvrátit.

Krále, přijíždějícího do Čech z Uher, se dočkali v Brně teprve koncem ledna, předstiženi navíc novým poselstvím pánů a rytířů. Přesto slova, kterými se panovník s Pražany rozloučil, vzbuzovala naději. Skutečnost ale byla jiná. Hlavní starostí krále byla korunovace syna Ludvíka na českého krále. Za ni mohl děkovat především regentům, od nich na prvním místě přijímal informace a jimi se řídil.

A tak po korunovaci nemohlo být v táboře feudálů sporů, v čí prospěch bude Vladislav soudit. 21. března potvrdil svůj první rozsudek z roku 1502. Pátý článek, že m욝ané "nemají práva sahati na osoby stavu panského neb rytířského pro vraždu neb jinou vinu a je na smrt odsuzovati, než že sluší k soudu zemskému", jen znovu potvrdil, z čeho bude konečný výrok ve sporu Staroměstských s Kopidlanským vycházet.

Jiřík Kopidlanský nepřestával škodit ani v této době. Ještě 13. listopadu minulého roku osekal Nymburským, z jejichž města Kavan z Dědibab na Kopidlno zaútočil, čtyři sousedy, když jeli na rybník pro ryby, a pobral jim koně. 6. února 1509 přepadl půl míle od Tábora táborské m욝any, kteří se vraceli z Prahy ze sjezdu podobojích. Dva zabil a tři dal uvěznit ke svému pomocníkovi Fričkovi v Domousnicích. 9. března vypálil Žateckým šestnáct domů v předměstí a dvě jejich vsi.

Tlupa drobného zemana, dlouhou dobu feudály trpěná a mnohými i podporovaná, se stala vážným nebezpečím pro celou zemi. Spor byl však příliš spojen s celkovým zápasem feudálů a královských měst, než aby jej bylo možno rozsoudit mimo něj. Musilo mu ustoupit i královské slovo, což ostatně v té době nebylo ojedinělým zjevem.

Vlastní závěr sporu byl pak jen zdánlivě určen "podvodem", jak se domníval letopisec. Když byl koncem března na zemském soudu projednáván půhon na Staroměstské, kteří dosud Kavana z Dědibab nevydali k potrestání, úlohu prostředníka přijal tehdy sám král. Měl Pražany ke splacení "jen" 15 000 kop grošů českých a zároveň od nich znovu pro Kopidlanského požadoval glejt. Jestliže na tento požadavek Staroměstští přistoupili jen po svolení Novoměstských a ti prý svolili, když jim bylo vylháno svolení Staroměstských, mohlo jít o podvod, ale jím nemohl být celkový směr jednání zvrácen. Sám letopisec uvádí, že staroměstští konšelé zatím sami na Pražském hradě přislíbili postavit Kavana z Dědibab před zemský soud. Pražané tak i v závěrečné fázi sporu mnoho napomohli k ortelu nad sebou samými. Kopidlanskému svolili dát glejt a Kavana slíbili postavit před zemský soud. Navíc o něco později odmítli "smíření", které Kopidlanský navrhoval. Po obdržení glejtu k nim totiž přijel, požadoval 20 000 kop, sumu, kterou si jeho matka a bratr pokládali za škodu, ale Staroměstští "nechtěli nic dáti, i jel zase preč". Když konečně nebyl splněn panovníkův slib, že nebude s vydáním Kavana spěchat, a zemský soud přiznal propadnutí částky 20 000 kop, závěr celého sporu se přiblížil.

Někdy počátkem května 1509 vynesl král konečný rozsudek. Jan Kopidlanský podle něj nebyl sat "pro žádnú věc, kterážby jeho cti a dobré pověsti ke škodě býti jměla". Jiřík Kopidlanský i jeho pomocníci se ničím neprovinili. Mezi oběma stranami má přestat válka a mají být vráceni vězňové. Proti možným pochybám, jak se dívat na dřívější prohlášení, dával rozsudek zcela jednoznačnou odpověď – i ona nemají být Jiříku Kopidlanskému na újmu jeho cti a dobré pověsti. Tíži celého rozsudku dovršovala pasហo peněžní pokutě. Pro nepostavení Kavana z Dědibab před zemský soud byli Staroměstští povinni splatit matce Elišce z Nemyčevsi a bratru Jiříka Zikmundovi Kopidlanskému 5 500 kop grošů českých. Tato částka byla panovníkem označována ještě za milost, když v rozsudku připomínal i původní sumu 20 000 kop. Celý obnos bylo nutno splatit nejpozději do poloviny listopadu 1510.

Pro Pražany se výpověď panovníka zdála nepochopitelnou. Byla pro ně spiknutím pánů a rytířů proti m욝anům. Ve skutečnosti však byla za tehdejšího poměru sil v zemi jen dovršením všeho předchozího.

Již průběh sporu ukázal obecně na podporu feudálů. V případě Jiříka Kopidlanského bylo činem odporujícím zemskému právu, za kterým feudálové stáli. Důvod nepřátelství – poprava bratra – dával akcím ráz "spravedlivé" pomsty. Útoky Jiříka Kopidlanského začaly proti Starému Městu pražskému, hlavě královských měst.

V době ostrých patentů proti zemským zhoubcům se k podpoře Jiříka Kopidlanského veřejně přiznával jen málokdo. Jen v soukromé korespondenci byli feudálové sdílnější. Mnohem více ale vypověděli na mučení někteří zajatci z tlupy Kopidlanského. Podle nich Kopidlanskému poskytovali úkryty i přední páni ze zemské vlády. Jiříka Kopidlanského dále podporovala řada lidí z rytířstva a někteří přímo s ním nebo vedle něho škodili královským městům. Ve vlastní tlupě byli dále i někteří Jiříkovi poddaní a nechyběli tu ani řemeslní lupiči. Přímé či nepřímé pomocníky Kopidlanského najdeme i v druhém táboře. Několik jednotlivců se mu dávalo do služeb z osobního prospěchu. Nešlo však jen o podporu. Účinnější postup proti Kopidlanskému byl brzděn i kolísavým postojem části bohatých konšelů, kteří se snažili vyřešit spor kompromisem. Pro poddané pak spor přinášel oboustranné nebezpečí. Museli bránit svoje přístřeší jak před Jiříkem Kopidlanským, tak před Kavanem z Dědibab.

Královskou výpovědí jedno z dílčích střetnutí dlouholetého zápasu feudálů s m욝any královských měst skončilo. Boj, rozhodnutý osudnou porážkou královských měst za Ferdinanda I. v roce 1547, probíhal v jiných významnějších oblastech, ale i vedlejší fronty zde měly svoje místo. Králova výpověď ve sporu Jiříka Kopidlanského se Staroměstskými jako by předznamenávala další kapitoly celého zápasu.

Postava opovědníka Jiříka Kopidlanského nejednou zlákala autory i k literárnímu zpracování. Už v polovině minulého století si čtenáři mohli přečíst německou Krvavou mstu Kopidlanského od Legise - Glückseliga a později i českou povídku Kalich krve od Václava Antonína Crhy. Pohnuté osudy Jiříka Kopidlanského se v polovině sedmdesátých let staly i námětem nepodařeného románu Václava Kaplického Škůdce zemský Jiří Kopidlanský. Uzdu fantazii nejvíce povolil Miloslav Švandrlík v příběhu Maminka měla pravdu, zařazeném do souboru Starosti korunovaných hlav.

Závěrem ještě k záhadě dalších osudů Jiříka Kopidlanského. Naše prameny o něm po roce 1510 mlčí. V beletristických zpracováních se objevilo hned několik verzí – buď "hrdinsky padl" v tlupě Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka na hradě Herštejně, nebo byl zabit jiným opovědníkem Jetřichem z Gutštejna, či byl dopaden královským vojskem a popraven, anebo zahynul v bojích proti Turkům.

Benátský emailový pohár Jiříka Kopidlanského z r. 1511
Benátský emailový pohár Jiříka Kopidlanského z r. 1511

Roušku nad záhadou poněkud poodhaluje určení znaku a nápisu na benátském emailovém poháru z Městského muzea v Drážďanech, žel, od druhé světové války nezvěstném. Rozbor znaku z dochované fotografie poháru vede k jednoznačnému závěru: písmena G y  z K zkratkovitě označují G y / r z y /  z K / o p y d l n a /. Pod znakem byl ale vepsán rok 1 5 1 1. To dosvědčuje, že roku 1511 Jiřík Kopidlanský ještě žil. Benátský pohár pak mohl současně dokládat, že Kopidlanský byl v té době v Benátkách. Byl zde jen na krátkou dobu, nebo se s některými svými tovaryši dal do služeb válčící Benátské republiky, aby se už nikdy do země, kde mu musela pod nohama hořet půda, nevrátil? Nebylo by tím vysvětleno mlčení našich pramenů po roce 1510? Dnes ještě nad celou záhadou nemůžeme udělat konečnou tečku. Dopsat zbývající věty snad někdy umožní některý z dokumentů benátského archivu.


Jan Šovíček

Páni z Jenštejna a Staré Hrady

Před 600 lety v roce 1393 došlo v životě Starých Hradů – tehdejší Staré – k významné majetkoprávní změně. Rod pánů ze Staré a Pardubic vystřídal další význačný český panský rod – páni z Jenštejna. Došlo k tomu na základě trhové smlouvy, podle níž Vilém ze Staré a Pardubic a jeho syn Smil Flaška z Pardubic prodali hrad Starou s příslušným panstvím panu Pavlovi z Jenštejna.

Pavel z Jenštejna byl bratrem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna a také dvou dalších méně významných bratří – Martina a Václava, jenž byl vyšehradským a svatovítským kanovníkem a proboštem kolegiátní kapituly u sv. Apolináře na Novém Městě pražském. Všichni čtyři byli syny Pavla z Jenštejna st., bratra Jana Očka z Vlašimě, druhého arcibiskupa pražského. Pocházeli tudíž ze starobylého rodu pánů z Vlašimě. (Matka Markéta byla dcerou pražského staroměstského nobilitovaného m욝ana Jenklina). Psali se podle hradu Jenštejna, který vystavěl jejich otec kolem roku 1368 východně od Prahy (směrem na Starou Boleslav). Pavel z Jenštejna st., jenž byl notářem královské komory, po vybudování hradu změnil predikát a psal se "z Jenštejna". Tento predikát a hrad zdědili po otci, jenž zemřel asi v roce 1375, synové. Pavel z Jenštejna ml. před příchodem na Starou byl tudíž spolumajitelem Jenštejna (a ještě dvou, tvrzí v pražském okolí – Litovic a Červené Hory, které rovněž drželi společně). Sdílel jej zvláště s bratrem arcibiskupem Janem z Jenštejna, jenž užíval hradu jako svého letního sídla. Bratři zde seděli až do roku 1390, kdy se Jenštejna zmocnil jeden z nejbezohlednějších arcibiskupových odpůrců Zikmund Huler, královský podkomoří a oblíbenec z družiny krále Václava IV.

Jan z Jenštejna byl neobyčejně vzdělaným duchovním hodnostářem. Studoval na univerzitách v Praze, Padově, Bologni, Montpelliére a Paříži. Ještě zcela mlád hned po návratu ze studií v roce 1375 byl jmenován míšeňským biskupem a o čtyři roky později pražským arcibiskupem. Tuto hodnost převzal v roce 1380 po svém strýci kardinálu Janovi Očkovi z Vlašimě, jenž se své hodnosti ve prospěch svého synovce vzdal. Jeho přičiněním se dostal i do královské rady a byl jmenován kancléřem. Tento úřad však vykonával jen do roku 1384, kdy se dostal do sporu s králem Václavem IV. a ten jej kancléřství zbavil. Jan z Jenštejna se poté soustředil na správu arcidiecéze a na duchovní problematiku, již prohloubil předtím meditacemi v roudnickém augustiniánském klášteře a knihou meditací Liber dialogorum. Stal se především ale horlivým ctitelem P. Marie. Výrazem toho bylo, že v roce 1386 zavedl v pražské arcidiecézi slavení svátku Navštívení P. Marie, který na jeho žádost papež Urban VI. v roce 1389 rozšířil na celou církev. Mariánský kult v Čechách prohloubil i zavedením dalších mariánských svátků. Se stejnou horlivostí se Jan z Jenštejna snažil zamezit rozkladu církevní autority, čelit úpadku kleru i laiků a střežil svobodu a práva církve. Tím se dostal do rozporu s králem Václavem IV. a jeho oblíbenci, především se zmíněným Zikmundem Hulerem. Výsledkem bylo nejen Hulerovo obsazení hradu Jenštejna, ale i další akce proti arcibiskupovi. Konflikt se vyostřil počátkem roku 1393.

Václav IV. v té době pomýšlel oslabit arcibiskupovu moc zřízením nového biskupství v západních Čechách, jež by obsadil svým kandidátem. Naskýtala se mu totiž možnost získat potřebnou finanční nadaci zrušením bohatého benediktinského kláštera v Kladrubech. Impulsem k tomu se stalo úmrtí stařičkého opata Racka z Prostiboře v lednu 1393. Nato kolem kláštera vypukl ostrý boj. Jan z Jenštejna za této situace proti králově vůli dal provést volby a kladrubští mniši ze svého středu zvolili nového opata. Protože v kanonické lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky, v arcibiskupově zastoupení generální vikář Jan z Pomuka 10. března 1393 volbu potvrdil. Neobyčejně tím ale podráždil krále a jeho rádce. Výsledkem konfliktu potom byla mučednická smrt generálního vikáře Jana z Pomuku 20. března 1393 a tajný útěk arcibiskupův do Říma k papežské kurii 23. dubna 1393.

Jan z Jenštejna přišel v létě 1393 k papežskému dvoru s obžalovacím spisem na krále a žádal, aby proti Václavovi IV. byl zahájen proces. Obtížné politické poměry však papeži Bonifáci IX. nedovolily, aby otevřeně vystoupil na obranu arcibiskupa. Ten ve zmíněném obžalovacím spise nazval svého generálního vikáře obrazně "svatým mučedníkem" a zahájil tak kultovní úctu sv. Jana Nepomuckého, jež vyústila posléze v roce 1729 v jeho kanonizaci.

Když se králův hněv utišil, Jan z Jenštejna se z Itálie vrátil, ale už v roce 1395 se opět dostal s panovníkem do konfliktu, a to o církevní statky. Král na to odpověděl, tím že konfiskoval arcibiskupské statky. Jan z Jenštejna za této situace se rozhodl resignovat na arcibiskupský úřad, požádal osobně papeže o souhlas a nato 2. července 1396 osobně vysvětil za svého nástupce svého synovce Olbrama ze Škvorce. (Olbram ze Škvorce byl synem stejnojmenného otce a matky Kateřiny z Jenštejna, jež bylo sestrou arcibiskupovou a jeho bratří). Poté se oddal asketickému životu, duchovnímu rozjímání a sepsání několika theologických spisů. Posléze v roce 1399 se ještě jednou vypravil do Říma, aby si u papeže vymohl souhlas k misijní činnosti, k níž se ale již nedostal. V létě 1400 Jan z Jenštejna v Římě zesnul, když rok předtím jej papež poctil hodností latinského patriarchy alexandrijského. (Pohřben je v kostelíku sv. Praxedy nedaleko hlavní římské mariánské svatyně S. Maria Maggiore).

Ve vzrušeném létě 1393, jak bylo už zmíněno, zakoupil panství Stará arcibiskupův bratr Pavel z Jenštejna. Spolu s hradem, vsí a poplužním dvorem ve Staré získal koupí od Viléma z Pardubic a jeho syna Smila Flašky z Pardubic městečko Libáň s lesem a mlýnem, vsi Hřmenín, Važice, Sedliště, Milkovice, Psinice a Lopuč spolu s poplužními dvory v Psinicích a Lopuči, lukami, lesy, poli, rybníky apod. Ještě předtím však Vilém z Pardubic 30. května 1393 daroval farnímu kostelu ve Staré roční plat 4 kopy gr, a také prodal jeho faráři plat v Chotělicích.

Pavel z Jenštejna ml., který je pánem na Staré uváděn poprvé v září 1393, nedlouho poté ještě přikoupil hrad Bradlec u Jičína (směrem na Lomnici n. Pop.). Přenesl sem těžiště svého soukromého majetku z pražského okolí, kde si ponechal pouze Červenou Horu. Vzhledem k panovníkovým útokům na bratra arcibiskupa tu rozhodně pro něj bylo bezpečněji. Od roku 1404 je tu jako spolumajitel uváděn jeho syn Jan z Jenštejna, jenž se oženil s Anežkou z Dubé. Oba tehdy také pamatovali nadacemi na církev. Pavel r. Jenštejna např. v té době daroval Mikuláši, foráři ve Staré, platy v Lopuči a Chotělicích na mši, která měla být sloužena za spásu jeho duše denně před východem slunce. Později předal Starou s Bradlcem a Červenou Horou svému synovi Janovi a usadil se na Novém Městě pražském, kde asi v roce 1420 zemřel. Pavlův syn Jan z Jenštejna je na Staré uváděn ještě v roce 1418, kdy prezentoval faráře do Psinic. Krátce nato asi Starou prodal drobnému šlechtici Janovi Kostelákovi z Kostelce, jenž je na Staré výslovně uváděn k roku 1419. Jan z Jenštejna se po prodeji Staré usadil na manželčině zboží na Humpolecku a žil i v Praze. Jeho potomci posléze zvětšiny přešli k straně husitské a poté k stoupencům krále Jiřího z Poděbrad.

Panství pánů z Jenštejna, kteří měli ve znaku dvě červené supí hlavy se zlatými zobáky ve stříbrném poli, na Starých Hradech, tehdy ovšem ještě Staré, bylo poměrně krátké, ale rozhodně ne epizodické. Pavel a Jan z Jenštejna se stali důstojnými nástupci pánů ze Staré a Pardubic, kteří zde vybudovali středně velké panství. Přišli sem za vzrušené situace v roce 1393, která byla spojena s mučednickou smrtí sv. Jana Nepomuckého, jehož výročí tu bylo proto také připomenuto. Ze Staré odcházeli na prahu doby husitské, která poznamenala i další osudy rodu. Pro dokreslení připomeňme, že v roce 1415 je Pavel z Jenštejna a na Staré zmiňován mezi českými šlechtici, kteří psali na dvůr císaře Zikmunda o Husovo propuštění z vězení. To navozuje souvislost s pozdějším příklonem jeho potomků ke kalichu.


Z kroniky ličenské školy

(připravil Jaroslav Matějů podle zápisků Josefa Kopeckého)

Dokončení

předchozí článek

Dle náboženství bylo:

První třídaDruhá třída
Římsko-katolickéhochů 10 a děvčat 7hochů 18 a děvčat 24
Československé– děvčat 6hochů 6 a děvčat 9
bez vyznáníhochů 3 –hochů 2 a děvčat 2

Do m욝anské školy v Libáni chodili z Lična 3 žáci, z Bačálek 10 žáků. Dne 14. února 1925 ustanovena byla učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk slečna Anna Červinková, slečna A. Třmínková měla zdravotní dovolenou. Výnosem okresního školního výboru ze dne 8. května 1925 byl zastupující učitel Josef Janda prezentován na místo definitního učitele v Ličně. Dne 8. října 1924 navštívil naši školu pan okresní školní inspektor František Jirutka.

Výročí naší samostatnosti vzpomenuto bylo v obou třídách způsobem důstojným. Žákům byl vyložen pojem svobody. Co svoboda pro národ znamená, co je láska a cit k vlasti. Vzpomenuto bylo České družiny v Rusku, cizinecké legie setniny Na zdar ve Francii, zásluh legií a budovatelů jejich. Též o významu Martinské deklarace byli žáci poučeni a po zásluze vzpomenuto bylo i velikého bojovníka husitského Jana Žižky z Trocnova a 500 letého výročí jeho smrti. V obou třídách byl uspořádán Žižkův týden.

75. narozeniny pana prezidenta T. G. Masaryka oslavili jsme dětskou besedou dne 7. března za účasti značného počtu občanů. Program byl takovýto:

1. Kde domov můj?

2. Ze života pana prezidenta. Proslov.

3. Děti u pana prezidenta (článek z novin).

4. Dále pak Tatíčku Masarykovi, recitace
Dětský slib, taktéž recitace
Teče voda, teče, zpěv
Česká mládež prezidentu Masarykovi
Přání nejmenších
Tatíčku starý náš
Pochodně hněvu
Chcem svobodu
Nᚠnárod, recitace
Prezidentu Masarykovi, zpěv
Vlaje prapor, recitace
Dvě cesty prezidenta Masaryka, čtení
Přání
Doslov a provolání slávy a nakonec zpíváno Nad Tatrou se blýská.

Dne 29. dubna pořádán byl pohádkový večer se světelnými obrazy. Tiskový odbor Československého červeného kříže daroval škole Sibiřské pohádky od K. Dubrovského. Okresní školní výbor Vývoj Československého státu v ceně 35 Kč, tepnové kladívko 15 Kč, sádku závaží 25 Kč, pružné vážky 8 Kč, přesýpací hodiny 8 Kč, nádobu pro výtok kapalin 12 Kč. Sbor dobrovolných hasičů v Bačálkách 50 Kč na obrazy: Příchod Čechů na horu Říp, Pruty Svatoplukovy, Staročeská svatba a Staročeské posvícení. Pan Václav Matějů z Bačálek daroval obraz Robota, žák V. Haken daroval knížku Zvířátka na cestách a lysku, žák Táborský roháče černokrkého. Žákovská knihovnička čítá již 159 svazků, učitelská 30 svazků. Počet výpůjček činil 809. Dne 15. ledna zemřel předseda okresního školského výboru, pan vládní rada dr. B. Pecka. Dne 6. června byla konána náboženská zkouška v kostele v Osenicích. Dne 23. června podnikli žáci 2. třídy výlet na Valečov, Mužský. Úspory žáků ve školním roce 1924–1925 činily v 1. třídě 1 180,67 Kč, ve 2. třídě 2 317,60 Kč. Celkem 3 498,27 Kč. Docházka činila 93,97 %. Propouštěcí vysvědčení obdrželo 14 žáků. Propadli 3 žáci. Školní rok 1924–1925 byl ukončen dne 27. června 1925.

Školní rok 1925–1926. Nový školní rok začal 1. září 1925. Celý rok se učilo opět ve staré škole. Stavba nové školy nebyla hotová. Školu navštěvovalo 81 žáků. Do m욝anské školy chodilo z Bačálek 10 žáků a z Lična 4. Náboženství československému vyučoval František Janků z Janoušova pol. okres Šumperk na Moravě. Jinak zůstal učitelský sbor beze změny. 28. října 1925 konána byla dětská beseda u lip Svobody. 76. narozenin pana prezidenta republiky vzpomenuto bylo dne 6. 3. 1926 v hodině občanské nauky. Dne 20. června 1926 zúčastnili se žáci divadelního představení LukᚠPakosta, sehraného divadelním ochotnickým spolkem České srdce v Bačálkách v přírodě. Bylo to první divadlo sehrané v přírodě. V listopadu onemocněli žáci spalničkami. 1. třída byla od 18. do 24. listopadu uzavřena. V lednu 1926 onemocnělo několik žáků na černý kašel. Žáci 2. třídy podnikli výlet dne 22. a 23. června do Českého ráje.

Okresní školní výbor daroval škole krasohled, p횝alu retnou, Geislerovu trubici, školní kompas a plechový litr. Místní školní rada koupila obraz Státní hymny československé. Pan Václav Matějů z Bačálek daroval škole ostříže. Paní Podhajská z Lična 23 Kč na žákovskou knihovnu. Pan Šoltys z Bačálek jezevce evropského.

Divadelně ochotnický spolek daroval dva zarámované obrazy Na obchvat a Rozvědka na Urale. Žáci 2. třídy darovali časopisy Mládí roč. IX, Úsvit roč. VII, Zlata brána roč. VII a knihu Strýčkův odkaz od Flose, 1. třída časopisy Radost a Lípa.

Fondu na postavení pomníku panu prezidentovi v Hodoníně poslali žáci 1. třídy 12 Kč, 2. třídy 18,60 Kč. Žákovská knihovna čítá 176, učitelská 32 svazků. Počet výpůjček činil 684. Úspory žáků v tomto školním roce činily 3 431,80 Kč. 1. třída 1690 a 2. tř. 1741,80 Kč.

Dne 16. června 1926 navštívil naši školu okresní školní inspektor František Jirutka. Školní docházka ve školním roce 1925–1926 činila 93,51 %. Propuštěno bylo po dokonané školní docházce 7 žáků. V první třídě propadli 2, ve druhé třídě 4 žáci.

Školní rok 1925–1926 byl ukončen v sobotu dne 26. června 1926.

Stavba nové školy byla skončena v srpnu 1926. Kolaudačním řízením konaným dne 1. září za přítomnosti pana vládního rady dr. Sluky, pana vrchního stavebního rady dr. Brabce, pana zástupce vrchního zdravot. rady dr. Matyse, pana školního inspektora Jirutky, pánů členů obecních rad a místní školní rady bylo dáno povolení k jejímu užívání.

V neděli dne 5. září 1926 byla konána slavnost otevření nové školy a odhalení pamětních desk padlým občanům ve světové válce. O druhé hodině odpoledne vyšel průvod od Lípy svobody z Bačálek ke staré škole na Lično u Nováků. V průvodu šly školní děti, obě obecní zastupitelstva, členové místní školní rady s panem okresním školním inspektorem Jirutkou, hudba, pěvecký spolek z Rožďalovic, tělocvičná jednota Sokol z Dětenic, oba sbory dobrovolných hasičů, divadelně ochotnický spolek České srdce a četně občanstva. Se starou školou se rozloučil pan školní inspektor v pronesené řeči o významu a účelu školy. Potom se průvod odebral k nové škole. Cestou se připojil k průvodu pan předseda Josef Crha.

O slavnosti otevření naší školy píše Rodný kraj ročník XIX, číslo 37 toto: Nebyla to jenom slavnost pro obec Lično a s ní sousedící a přiškolenou obec Bačálky, ale byla to slavnost celého kraje libáňského, který s radostí pozdravil v neděli 5. září otevření krásné školní budovy v Bačálkách. Je Libáňsko takovým tichým zapomenutým krajem a taková příležitost, jako je otevření školy tak pěkné, jako je v Bačálkách, dovede vzbudit pozornost široko, daleko.

Tolik z kroniky, kterou psal řídící učitel Josef Kopecký. Více jsem si, bohužel nestačil opsat pro nástup do rolnické školy v Jičín a po jejím ukončení v roce 1936 nástup vojenské služby, ze které jsem se vrátil 1. března 1939. Vzpomínky na mého učitele Josefa Kopeckého mě provází celý život. Kroniku, kterou psal a jejíž opis, který znovu píši, je i mým malým příspěvkem k uctění památky člověka – učitele, který z ničeho budoval stánek, který přinášel světlo pro všechny, kteří ho chtěli vidět.


Řadu letošních kulatých výročí jsme vám připomněli v kulturním kalendáři – na závěr roku zaznamenáváme ještě další dávné i nedávné události: r. 1408 je první zmínka o starohradské škole. Deska nad vstupní branou připomíná, že r. 1573 se stavěl starohradský zámek. R. 1733 vznikla libáňská farní kronika. O pět let později byla i v Libáni u kostela postavena socha sv. Josefa. R. 1763 vzniklo v Libáni bratrstvo sv. Jana Nepomuckého. R. 1853 byla v Libáni zřízena kašna a zakoupeny věžní hodiny. R. 1888 byl založen v Libáni Sokol, r. 1893 Občanská beseda, r. 1898 Banderium a Živnostenská škola pokračovací, r. 1918 Všestudentský spolek. V r. 1923 začal jezdit autobus na lince Jičín – Libáň. R. 1938 vznikl Okrašlovací spolek v Libáni. R. 1973 začalo pracovat libáňské silo.


Staré Hrady v tisku

– Článek o záchraně Starých Hradů publikoval Česky ráj 24. 11. spolu s reprodukcí pohledu na zámek od Cyrila Boudy.

– Rozsáhlý článek o Starých Hradech otiskl Miloš Rehberger ve Svobodném slově 14. 10.

– Největší propagaci dělají Starým Hradům výstavy. Kromě drobných upozornění jsme zaznamenali články o výstavách M. Ščigola (Telegraf 22. 9.), V. Pokorného (Hradecké noviny 6. a 8. 9., Dnešní Jablonecko 9. 9., Český ráj 15. 9.), A. Poustové (Svobodné slovo 14. 10., Noviny Jičínska 17. 9., Hradecké noviny 22. 9.), D. Renertové, V. Černého a S. Kováře (Český ráj 15. 9., Noviny Jičínska 24. 9., 5. a 8. 10., Hradecké noviny 11. 10.) a Erika a Jaroslava Černých (Hradecké noviny 14. 10.).

– Článek o redaktorovi J. V. Kučerovi z našeho časopisu přetiskly Semilské noviny 25. 6., Listy starohradské kroniky pochválil i časopis Místní kultura č. 5/93.

– Drobné zprávy o současném životě Sedliš a Starých Hradů uveřejnily Noviny Jičínska 17. a 21. 9. a 8. 10. a Český ráj 22. 9.

Časopis pro sborové umění Cantus připomněl ve svém letošním 4. čísle společný koncert smíšených pěveckých sborů Boleslav z Mladé Boleslavi a Groupe Vocal Chantegaume z Belgie ve Starých Hradech 22. 5. 1993.
(AF)

Lexikon české literatury II/2 K–L. Academia Praha 1993.

Druhým dílem druhého svazku vstoupilo do poloviny rozsáhlé slovníkové dílo kolektivu pracovníků Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a dalších externích spolupracovníků. I v tomto dílu jsou zastoupeny osobnosti z našeho regionu, např. libáňský učitel Čeněk Kalandra, romanista prof. Josef Kopal (rodák z Hřmenína) či v dodatcích hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, který měl rodový vztah k Osenicím. Krátce jsou připomenuti i libáňský lékárník a kronikář Josef Kramář a novinář Arne Laurin, pocházející z Kopidlna.
Místa se nedostalo na bystřického řídícího učitele Josefa Klabana a pochopitelně na autory, jejichž knihy vyšly až po r. 1945 (např. Blažena Kodlová). Naopak nás může potěšit, že v heslu věnovaném Čeňku Kalandrovi je v bibliografii uvedena záslužná studie o něm od Aleše Fetterse, která vyšla v našem časopise. Škoda však, že jen výjimečně jsou v bibliografii jednotlivých autorů uváděny soupisy jejich literárních pozůstalostí, z nichž některé vznikly i na starohradském pracovišti LA PNP (např. Petr Kles, Josef Krbal).
K. B.

Státní vědecká knihovna v Hradci Králové vydala i letos s předstihem užitečnou periodickou ročenku Výročí regionálních osobností východních Čech v roce 1994. Na 136 stranách najdeme základní údaje o dlouhé řadě významných jubilejí historických i dosud žijících osob, mezi nimiž nechybí ani řada jubilantů z Libáňska (Karel Polák, Roman Nejedlý, František Alois Vacek aj.) Z žijících tu najdeme herce Zdeňka Jiřičného z Libáně a kostýmní výtvarnici Marii Frankovou z Kopidlna.

Tvorba východočeských autorů 1988. Bibliografický přehled. Hradec Králové, SVK 1993, 107 s. V dalším svazku pravidelné roční bibliografie najdeme záznamy o dílech K. a E. Bílkových, zaznamenán je i článek J. Hanzala o Bohuslavu Balbínovi z Listů starohradské kroniky a článek A. Fetterse o libáňském učiteli Čeňku Kalandrovi z Pochodně.

Pavlík Josef: Nedoznělá struna. Známý autor Českomoravské vysočiny a Českého ráje vydal novou šestnáctistránkovou sbírku veršů věnovanou památce libáňského malíře Františka Škody. Čtyři básně a stručný životopis se Škodovým autoportrétem na obálce jsou milým připomenutím tohoto předčasně zemřelého umělce.


Drobné zprávy

V Národním muzeu v Praze skončila nedávno výstava o historii i současnosti Řádu maltézských rytířů. Její autoři ukázali důvody vzniku Řádu, jeho činnost v bojích s Turky, porážky rytířů ve velkých bitvách u ostrova Rhodu r. 1522, další vývoj Řádu i jeho současné humanitární působení. Návštěvníci viděli mapy, zbraně, portréty představitelů Řádu a další dokumentační materiál. Zdůrazněno bylo období konce minulého století, kdy představitelem Řádu byl kníže Othonio Lichnovský. Byl zde jeho portrét, fotografie řádového sídla na zámku v Dětenicích i jeden řádový námořní kanón vylovený u Rhodu se zmínkou o jeho dočasném uložení v Dětenicích a na Starých Hradech.

Na výstavu modelů a kreseb sakrálních staveb, která probíhá ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, si jeho pracovníci vypůjčili i model psinické zvonice, který ze dřeva zhotovil pan Jaroslav Marek st., bývalý libáňský kominík.

Ohlas Listů starohradské kroniky. Nedávno jsme se dozvěděli, že v dětenické škole využili nᚠčasopis jako učební pomůcku a děti poslouchaly s velkým zájmem četbu z článku paní Marie Mrákotové o životě na vesnici před 120 lety, otištěném v minulém čísle LSK.

Autobusovou čekárnu v Sedlištích se rozhodla koncem prázdnin vybílit místní mládež za pomoci svých kamarádů, kteří jezdí do obce k příbuzným nebo na chalupu. Po zahájení práce se ukázalo, že bude třeba důkladně zrenovovat i omítku. Tyto práce se už na podzim nepodařilo stihnout, takže se dokončí příští rok na jaře.

V říjnu zemřeli dva významní čeští herci, 11. 10. Ota Sklenčka ve věku 73 let a František Filipovský ve věku 86 let. Oba si budeme připomínat i jako dobré přátele Starých Hradů. Ota Sklenčka zde otevřel v roce 1986 spolu s Hanou Kofránkovou tradici prvomájových recitačních odpolední nezapomenutelným přednesem veršů Jaroslava Seiferta na zámeckém nádvoří. A František Filipovský tu o rok později uskutečnil svéráznou prohlídku zámku pro posluchače Nedělní vlny královéhradeckého studia Čsl. rozhlasu. V dalších letech nám psali a na Staré Hrady rádi vzpomínali – i my budeme s vděčností vzpomínat.

Kulturní kalendář: 29. 10. 1893 se narodil JUDr. Svatopluk Volf z Jičína, spolupracovník našeho časopisu. 1. 11. 1988 zemřel v Jičíně hrabě Zikmund Schlik. 23. 10. 1913 se narodil ředitel libáňské školy Bohumil Lukáš. 9. 11. 1988 zemřel libáňský malíř a nᚠobětavý spolupracovník František Škoda. 14. 11. 1883 zemřel libáňský okresní tajemník Václav Jaromír Černý, vlastivědný autor našeho kraje. 28. 11. 1688 zemřel P. Bohuslav Balbín, který často pobýval na Jičínsku. 11. 12. 1988 zemřel markvartický kronikář Jindřich Slavík, spolupracovník LSK. 31. 12. 1898 zemřel libáňský rodák František Pískač, učitel a vlastivědný spisovatel Libáňska.

Narození: Velká rodina sedlišských Svobodů se 19. 10. rozrostla o Jakuba, syna Jitky a Pavla Svobodových z Bukvice. – Zprávu o narození Tomáše Kanavala z minulého čísla opravujeme v tom smyslu, ze je občánkem starohradským a ne libáňským, jak jsme chybně uvedli.

Naši jubilanti: 80 let se dožila 1. října paní Františka Říhová ze Sedliš. 70 let života oslavila 22. října paní Zdenka Beránková ze Sedliš, 28. října paní Zora Trnková a 21. 12. pan Jaroslav Říha ze Starých Hradů. 65 let bylo 2. 10. paní Mileně Říhové ze Starých Hradů a 12. 10. paní Marii Havlíkové ze Sedliš. Všem upřímně blahopřejeme! A stejně srdečná blahopřání patří i našich dlouholetým spolupracovníkům a přátelům Starých Hradů: 65 let se dožívají 2. 11. akad. malíř Vladimír Kopecký z Prahy a 31. 12. PhDr. Josef V. Scheybal z Jablonce n. N.; šedesátiny slaví na Štědrý den prof. Josef Picek z Pardubic.

Sbírky starohradské zámecké galerie obohatila akad. malířka Anna Poustová darem krásného grafického listu. Děkujeme!

Prima partou, která každý rok přijede na brigádu na Staré Hrady, je ing. Igor Holub a jeho přátelé. Letos zde trávili víkend 7.–9. října a kromě jiného uklidili střešní tašky od konírny na půdu předzámčí. Díky!

Starohradský obecní úřad pokračuje energicky ve snaze dohnat léta zanedbanou údržbu zámku a celého areálu, Letos na podzim byly vykáceny přerostlé keře před zámkem a chystá se výsadba nové zeleně; velké změny čekají vbrzku svatební síň a zámeckou restauraci, nové dřevěné schodiště bude v předzámčí.


Anna Poustová: Staré Hrady


Jiří Šindler: Staré HradyMenu