Logo L.S.K. 1983–96


Číslo 4Ročník XII.Prosinec 1989


Jaroslav Moucha

Zima na Libáňsku


Devadesátka se přeskakuje…

Prozraď mi, Jaroslave, jak to děláš: Skočíš přes potok a ještě než dopadneš, máš zafixovanou nejméně jednu strofu básničky?

Nezávidím Ti, ale přeju! Moc přeju. Za všechnu krásu života, které ses poklonil, za osobní statečnost, s kterou jsi přelézal celá pohoří klacků nebo se brodil vodou kalnou i plnou bahna. A za to především, že v Tobě nikdy nezemřela víra v lidi, v sílu slova, v krásu duše.

Tvá studánka je stále plná, protože jen málo komu, jak říkal František Hrubín, se neztratí v písku lidské pouště.

Na shledanou na našem "zámku".

Tvůj JMP


Básník Jaroslav Moucha, rodák z Bystřice, se 20. prosince 1989 dožívá neuvěřitelné devadesátky. Blahopřejeme jménem všech čtenářů a těšíme se na další spolupráci!


Vážení čtenáři,

jako ke konci každého roku využívám i letos příležitosti, abych vám všem popřál především hodně pevného zdraví, abychom se i v roce 1990 setkávali na stránkách našich Listů starohradské kroniky. Abyste byli obklopeni dobrými přáteli a nacházeli pochopení pro svá jednání i pro svá přání. Aby všude mezi námi bylo více vlídnosti a slušnosti, aby se skutečně vše řešilo dialogem, rozhovorem bez zlomyslnosti a někdy i zbytečných urážek, které se ještě i dnes mohou projevit slovem či písmem. Pakliže se vám tak stane, zapomeňte na to. Lidský život není tak dlouhý, abychom se mnohdy zbytečně trápili něčí hloupostí. Proto vám všem přeji pěkné dny a hodně opravdu dobrých přátel.

Musím vám také poděkovat za mnohé příspěvky. Často se v nich objevuje to, o čem nevíme, i to, co se nám z paměti dávno vytratilo. Je mou povinnosti poděkovat redakčnímu kroužku za jeho péči o časopis, upřímné díky patří i panu Slavíkovi, vedoucímu mnichovohradišťské tiskárny, který tak obětavě nám již po léta časopis tiskne, i všem ostatním pracovníkům.

Tedy ještě jednou: hodně zdraví a mnohá léta!

Vladimír Holman


Tři nedělní odpoledne

v září a říjnu uzavřela letošní kulturní sezónu ve Starých Hradech. Gotická část zámku se v neděli 17. září zaplnila díly tří výtvarníků. Miloslav Hejný (1925) se zde představil svými sochařskými díly, hlavně reliéfy s groteskními náměty z posledních let a plaketami přátel, převážně umělců (např. V. Páral, B. Říha, M. Sádlo, A. Kohout, J. Bauch a mnozí jiní). Působivá je jeho plastika Huascaran. Její tvar připomíná orla vrhajícího se z výše k zemi. Je věnována památce umělcova přítele V. Karouška, jenž tragicky zahynul pod touto horou při zemětřesení v Peru s celou československou horolezeckou výpravou v roce 1970. Olga Hejná je sochařkou i spisovatelkou. Spolupracuje s rozhlasem a televizí (je tvůrkyní rozhlasového Hajaji) a vydala 25 titulů původní pohádkové tvorby. V posledních deseti letech si knížky sama ilustruje. Na výstavě upoutaly její originální malé korálkové plastiky s přírodními a fantastickými náměty, zářící barvami a svědčící o bohaté tvůrčí obraznosti autorčině. Trojici umělců výrazně dotváří jejich syn Petr Hejný (1956), který umělecky osciluje mezi výtvarnictvím a muzikou. Hraje na violoncello a violu da gamba. Je nyní členem Pražských madrigalisto, účinkuje v souboru Jiřího Stivína Collegium quodlibet a vystupuje i v sólových recitálech, především je však členem Doležalova kvarteta. V malbě směřuje k výrazně barevné abstrakci. Vzrušuje ho anatomie figury, svět vnitřních dějů. Jeho tvorbou, odrážející příběhy lidí, rozdělených nepochopením a komunikačními přehradami, probíhá naléhavá myšlenka "… člověk, který podléhá ješitnosti, zhoubným ctižádostem, malosti, znelidšťuje svůj život. Zvykl-li si uzavírat mravní kompromisy, škodí ve skutečnosti sobě. Je to zápas jednotlivého člověka i společnosti jako celku se sebou samým, zápas za jednotu praxe a ideálu…" (Vilém Stránský). Výstavu zahájila Eva Petrová a v hudebním pořadu zaujaly svým mistrovským výkonem Jiří Stivín a Doležalovo kvarteto. Hudba a výtvarné umění se v ten den vzájemně prolnuly, doplnily a obohatily.

1. října byla otevřena poslední letošní výstava v malé výstavní síni v arkádách. Svou tvorbu zde představil jičínský rodák Josef Bucek (1930). Ve Starých Hradech již vystavoval v roce 1986 se Studiem 85, od té doby uspořádal několik výstav v Jičíně a okolí, ale také v Rakousku. Tentokrát ukázal výběr svých prací z osmdesátých let. Viděli jsme jeho keramiku v pestré škále jak volných figurálních a portrétních kompozic, tak i keramiku užitkovou, dále dřevěné plastiky, obrazy, studijní kresby a umělecky zpracované drahé kameny.

Náměty jeho děl postihují život v běžné každodennosti (Vítězný koš, Ráno ženy, Góóól), mnohé představují symbolicky lidské typy (Maska muže, Stařík z Arménie), jiné promlouvali srozumitelnými obrazy k tématu věčně platných lidských hodnot (Boj o život, Matka s děckem, Válečné memento).

Ve svém původním slově PhDr. Jiří Smolík charakterizoval umělecký profil Josefa Bucka "nespokojeností s dosaženým, úporným, neochabujícím hledáním sobě vlastního výrazu nejrůznějšími formami a technikami… Jako by se zalekl nebezpečí sklouznutí k rutině a stereotypu, obrací svůj zájem vždy po čase jiným, mnohdy značně odlišným směrem."

Na vernisáži zazněly v podání Julie Myškové a Josefa Hlaváče i verše Josefa Bucka. O vlastní literární tvorbu se pokouší již od jinošského věku, inspirován milostnou lyrikou Jaroslava Seiferta, s nímž si dopisoval a poznal ho i osobně. K poezii se vrací hlavně v těžkých chvílích života – jako většina z nás, ovšem na rozdíl od nás aktivně, jako tvůrce.

Tak sám formuloval své umělecké vyznání.

Při vernisáži výstavy zazněly i svěží melodie a písně jedné z nejmladších pražských folkových skupin Fišle. Šest děvčátek strhlo svým výkonem návštěvníky k bouřlivému potlesku – a musela přidávat. Po vernisáži vystoupil Komorní pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou s koncertním pořadem Hudba a poezie doby Kryštofa Haranta (pořad přibližujeme na jiném místě).

A nastal 15. říjen, den poslední letošní vernisáže. V gotických sálech se milovníkům umění představili Jiří Voves (1945) obrazy a kresbami a Mojmír Preclík (1931) plastikami. Jejich myšlenkový svět přiblížili účastníkům vernisáže dr. Jiří Šetlík a dr. Mojmír Horyna. Oba vyzvedli duchovní spřízněnost vystavujících umělců. "Odkrývání paměti věcí v proniku až do struktury jejich hmoty, naslouchání zde ukrytým poselstvím minulých dějů, setkání a životů jako zdrojů naší identity" (v díle Vovsově) koresponduje s přísnou kázní Preclíkovou, která "dává i nejdrobnějším jeho plastikám charakter monumentů, vstupujících do našeho prostoru jakoby z hlubin času." (M. Horyna). A J. Šetlík dodává: "Pomáhají nám osvobodit se od povrchních vjemů a soudů. Přivádějí nás k podstatnosti hodnot duchovního zření, jež nás činí lidmi. Navazují s námi dialog o nás samých i o skutečnosti, v níž žijeme."

Kulturní odpoledne potom pokračovalo v koncertním sále, kde houslový virtuóz Petr Messiereur za klavírního doprovodu Bohuslava Dvořáka přednesl Sonatu C moll Heinricha Franze Bibera z roku 1681 a člen pražského Divadla na Vinohradech Vlastimil Fišar četl z díla Stefana Andresa El Greco maluje velkého inkvizitora. Náročný pořad zaujal zcela zaplněný sál a byl důstojnou tečkou za letošní kulturní sezónou.

Výstavy trvaly až do 5. listopadu a po jejich uzavření můžeme konstatovat, že to byla množstvím pořadů (17 uměleckých a 2 dokumentární výstavy, 5 koncertů, 6 recitačních pořadů, 5 besed) i návštěvností (téměř 9 000 zájemců) zatím nejúspěšnější kulturní sezóna na zámku. Návštěvníci hodnotili i vysokou úroveň všech akcí a výběr i výkony umělců. Kéž bychom takto mohli končit i všechny další roky.

Eva Bílková – Jana Hofmanová


Pan Kryštof Harant – osobně

"Dnešní svět, přeplněný umělými decibely, je třeba kompenzovat", říká Helena Matyášová. A právě o té kompenzaci a ještě jiných věcech si povídáme, po návštěvě pěveckého oktetu z Jablonce nad Nisou na zámku, v slunném odpoledni 1. října.

Takže: Kudy vede cesta k vzniku komorního souboru, který dokáže interpretovat renesanční hudbu v citlivé a působivé harmonii jako vy?

Už je to třikrát jeden rok, co jsem se začala poohlížet po typech lidí a jen pomalu jsme se hledali a ladili na společnou notu. Absolvovala jsem v oné době konzervatoř, obor sólový zpěv, a má původní představa posunula požadavky značně vysoko. Bylo třeba si uvědomit, že amatér i s výborným hlasem není profesionál, a že je třeba podle toho zformovat i přání.

Řekl bych, že to, co jsme slyšeli na zámku v krbovém sále potvrdilo závěr šťastného záměru.

Snad to tak lze říci, protože program s názvem "Kryštof Harant z Polžic, Bezdružic a na Pecce a jeho doba", jsme studovali pro koncert na Starých Hradech. To je náročná hudba: motivy i melodiemi. Jde převážné o madrigaly, chansony a moteta, zahrnující období renesance, tedy 15. a 16. století.

Takže nešlo jenom o české autory?

Ne. Nejpočetněji, třemi autory bylo zastoupeno Nizozemí, Itálie například Monteverdim a Gastoldim, Německo dvěma autory, stejně jako Francie, Španělsko Juanem de Encinou, renesanční Anglie Dowlandem a Byrdem.

Takže už víme, že vznik vokálního oktetu byla doba hledání a nadšené práce všech osmi interpretů. Ale vy jste si práci ještě ztížila.

Myslíte tím, že je to v podstatě hudba bez) dirigenta? Ale tak tomu bylo i v minulosti při vzniku písní. To jenom zvyšuje důraz na náročnost každého zpěváka, což pro amatéra není jednoduché. Ne chladný akademismus, ale živá, vše přetrvávající hudba, umocněná i poezií a výtvarným uměním. Hudba renesance je průzračná, i na nás působí jako balzám.

Neměli jste pocit, že stejně působila na pozorně zaujaté návštěvníky?

Cítili jsme to tak všichni a to je důležité: Zájem a proto i kontakt s posluchači nesmírně pomáhá. Komorní historická hudba vyzní nejlépe v komorním prostředí umocněném i prostředím historickým. Byli jsme za pozvání velmi vděčni.

Teď snad hledat další zámek či hrad?

Potěšilo by nás to. Snad to vyjde.

A ještě: Jak navážete a čím na písňový recitál tak vysoké úrovně?

Nechci toto zajímavé a inspirativní období opustit, ale chceme pokračovat nejdříve písněmi z období českého baroka, tedy 17. a 18. století.

-JMP-


Vánoce, vánoce

Tolik o nejkrásnějších svátcích v roce z doby našeho dětství a obsah tohoto říkadla jistě platí i nyní. Jaké však byly vánoce před lety? Pohoda a kouzlo začaly vlastně již v předvečer svátku Mikuláše, kdy jsme v přestrojení za Mikuláše spolu s andělem a s čerty obcházeli dům od domu tam, kde měli malé děti. Užilo se samozřejmě hodně legrace a veselí.

V prosinci se uskutečnily také mnohé zabijačky, na něž se sjíždělo četné příbuzenstvo: Říkalo se: "Prase má dosti přátel".

V předvánoční čas jsme my mladí, hlavně děvčata, chodívali k bystřickému varhaníku panu Martínkovi, později k panu Horákovi. Nacvičovali jsme tu půlnoční mši a velkou mši vánoční na Hod boží. Krásné koledy jsme zpívali sborově (například Veselé vánoční hody; Narodil se Kristus Pán, veselme se), ale i sólově (Jak jsi krásné, Jezulátko; Chtíc aby spal), a pan varhaník nás doprovázel při zkouškách na harmoniu. Nechybělo ani vtipné vyprávění o tom, co se kde stalo – a také teplý čaj s cukrovím či buchtou přišly vhod.

Někteří z nás jsme chodili v době adventu několik: týdnů před vánocemi na roráty – ranní mše, a teprve z kostela se šlo do práce a do školy. Jak hřejivý byl pocit třebas jen z pohledu na plápolající svíčky, i když nohy zábly.

Vánočního cukroví se nepeklo mnoho jako v dnešní době – nebylo kakao a čokoláda, cukr byl v době války na lístky. Ale asi tři týdny před Štědrým dnem putovali sousedé a sousedky bližší i vzdálenější k Strakovům do posledního stavení v Bystřici směrem na Střevač. Proč? Hodná paní Straková uměla vytvořit výborné sněhové cukroví. Stačilo přinést vajíčko a cukr – a záhy jsme si odnášeli krásné bílé či bretonem obarvené věnečky a pusinky. Ty pak zdobily vánoční stromek v seknici, jak jsme říkali největší místnosti v baráku.

A byl tu Štědrý den – tajemný svátek. Co radosti přinášel i ve skromných podmínkách. Když jsme byli malí, stromek zdobili tajně rodiče a v podvečer šel otec "naproti Ježíškovi" a přinesl jej. Později, když jsme již nevěřili, že "chodí Jéžišek", rádi jsme stromek "ustrojily" jednoduchými ozdobami z korálků, jablky, ořechy ve staniolu, na špičce nesměla chybět betlémská hvězda. Stromek jsme zdobili také tak zvanými "honzíky" – to byly kostky cukru zabalené v papíru na koncích rozstříhaném. Krásu doplňovaly svíčky a někde i prskavky.

V poledne na Štědrý den se jedlo postní jídlo, například kyselo nebo brambory na loupačku s tvarohem. Večeře bylo též postní: Spařené makové buchtičky se sirobem sypané strouhaným perníkem, zvané peciválky. Poté se podával čaj a něco cukroví. Podle starého zvyku jsme se před slavnostní štědrovečerní večeří pomodlili a otec či maminka vzpomněli na ty, kteří nás opustili. Následovalo přání, abychom se za rok zase všichni ve zdraví sešli.

Po večeři zazvonil zvonek a na pořadu bylo rozdávání dárků. většinou jen po jednom pro každého. O to víc jsme se z nich radovali. Bývala to hadrová panenka, dřevěné vláčky, knížka o Kašpárkovi či o Spejblovi a Hurvínkovi. To bylo prima čteníčko, když nám maminka předčítala na dobrou noc.

A co další zvyky a obyčeje? Nechybělo házení bačkorou či pantoflem zády ke dveřím – špička měla prozradit, zda ten rok pobude dotyčný doma či půjde do světa. Také jsme pouštěli po vodě svíčky ve skořápkách od ořechů. Někdy se tavilo a lilo olovo a jaká podoba komu vyšla, s tím prý měl ten rok co činiti. Vzpomínám, že jsme také s kamarádkou Máňou Hlavatou šly jeden rok třásti bezem, říkajíce při tom verše: "Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý dnes…". Pejskové se však ozývali ze všech stran, takže ten rok nebyly vdavky na programu.

Hodiny Štědrého večera postoupily, a tu přicházeli koledníci. Rozhodně mezi nimi nechyběl ponocný pan Hlavatý s nůší: Nejdříve zatroubil a poté se jeho sytý hlas rozléhal známým zpěvem: "Narodil se Kristus Pán, veselme se…".. Všichni byli obdarováni ořechy, jablky, cukrovím a štědrovkou, jak se říkalo vánočce. To se mamince někdy nepovedla co do vzhledu, ale co do chuti byla vždy velmi dobrá a voněla. Vydržela až do Nového roku, pokud jsme ji do toho dne už nesnědli.

Když se přiblížila půlnoc svatvečeru, šlo se do bystřického kostela na půlnoční. Nejdříve jsme se šli podívat na jesličky s Jezulátkem. Měla jsem možnost vidět jesličky i jesle větší a honosnější v Římě, v Neapoli, v Kolíně nad Rýnem a jinde, ale ty v bystřickém kostelíku se mi přece jenom líbí nejvíce – jednoduché, prosté, s chvojím a svíčkami – asi proto, že připomínají bezstarostné dětství. Na půlnoční se lidé do kostela málem ani nevešli, ale slavná mše doprovázená varhanami byla slyšet i mimo. Obsah zpěvů a vzájemná přání nechávaly všem tušit tu krásnou pohodu a pokoj lidem dobré vůle.

Předvánočním časem žila i libáňská škola. Samozřejmě byl poznamenán zpěvem koled, které nás s velkou láskou učil pan učitel Vojtěch Španihel. Koledy pak zněly všude z různých tříd a také jsme si je zpívali cestou ze školy a doma. Kromě jiných se nám nejvíce líbila tato s pěknou melodií – a jejími slovy mohu své vzpomínání zakončit:

Jarmila Havelková – Kyzivátová


Vážení přátelé,

prosím Vás, zvláště Vás, dříve narozené v jičínském okrese, či zde již delší dobu žijící, budete-li mít chvíli čas, zavzpomínejte. A napište své odpovědi na adresu: PhDr. Dagmar Lachmanová, Okresní muzeum a galerie, Gottwaldovo náměstí čp. 1, 50611 Jičín. Budeme vděčni i za případné zapůjčení fotografií pro reprodukci, doplnění popisovaného jevu kresbou apod.

Ve své odpovědi uveďte, prosím, své jméno a příjmení, rok narození, vzdělání, povolání dříve a nyní, obec, které se Vaše odpovědi týkají, od kdy v této obci bydlíte, případně ve kterých letech jste v obci bydlel(a). Vaše informace se budou týkat i různých časových období, proto prosím vždy uvádějte časové rozmezí, ke kterému se údaje vztahují.

Děkujeme.

Dagmar Lachmanová


Národopisný dotazník

– týká se předvánočního a vánočního období

1. O svátku sv. Martina peklo se, nebo dosud peče nějaké zvláštní pečivo? Jaké, pokud se již nepeče, uveďte, kdy se asi přestalo péci. Kromě názvu uveďte i z jakého těsta, příp. nakreslete tvar.

Souvisejí s tímto dnem u vás nějaké obyčeje?

2. Vztahovaly se nějaké zvyky a pověry ke svátku Ondřeje (30. listopadu)?

Jaké?

3. Chodily na den sv. Barbory nadělovat dárky dětem Barborky? Jak vypadaly, jaké dárky nadělovaly? Jaké zvyky a obyčeje se váží k tomuto dni?

4. Mikuláš – Peklo se zvláštní mikulášské pečivo? Z jakého těsta? Jakých tvarů? Jak bylo zdobeno? Jaké druhy pečiva pekli a prodávali pekaři, cukráři a perníkáři? Dělaly se figurky, případně jiné formy dárků (např. vrkoče, figurky z ovoce)? Z jakého? Komu byly určeny?

5. Konaly se nebo konají se u vás obchůzky Mikulášů – můžete je popsat a uvést, pokud se ještě konají, jaké jsou rozdíly dříve a nyní. Pokud zanikly, uveďte kdy. Co dříve naděloval mikulášský průvod a co nyní?

6. Konaly se obchůzky Lucek? Jak probíhaly a jak byly oblečeny? Kdy tyto obchůzky zanikly?

7. Vánoce – Který pokrm se jedl na Štědrý den a) ráno b) v poledne a proč? Uveďte, která jídla a nápoje byly součástí štědrovečerní večeře, jaký počet (proč?) a v jakém pořadí byla podávána?

Které pečivo se peklo na vánoce? Komu byl určeno?

Byly součástí štědrovečerních pokrmů a) med b) chléb c) houby d) luštěniny e) zelí f) brambory? Kdy a v jaké úpravě se podávaly? Jaký význam byl jim přikládán?

Od kdy a v jaké úpravě je součástí štědrovečerní večeře ryba? Jaké zvyky nebo pověry byly spojeny s přípravou a konzumováním vánočních jídel?

8. Jak se v současné době slaví Štědrý večer? Jak 1. svátek, 2. svátek vánoční (Štěpán). Které obyčeje se ještě udržují a které zanikly a asi kdy?

9. Od kdy se asi zdobí vánoční stromek, jaké ozdoby a z jakého materiálu se užívaly dříve? (uveďte asi kdy). Dávaly se dříve dárky pod stromek? Jaké? Komu?

10. Konaly se obchůzky maskovaných postav ve vánoční nebo novoroční dny, popřípadě s koledními obchůzkami? (např. masky pastýřů, řezníků, masky zvířat aj.)

11. V které dny chodili ve vaší obci koledníci? a) na Kateřinu b) na Lucii c) na Tomáše d) na Štědrý den e) na Mláďátka f) na Nový rok g) v jiný den (uveďte v který).

12. Udržují se v obci novoroční, vánoční a štěpánské koledy a kolední veršované vinše. Můžete je zaznamenat?

13. Jedlo se určité jídlo (nápoj) na Nový rok? Jaké a proč? (např. vepřové ucho, vepřový rypáček apod.)?

14. Jak se oslavoval Nový rok dříve a nyní?

15. Konaly se nebo ještě konají obchůzky na den Tří králů? Jak probíhaly, kdy zanikly?


Z literárního archivu

Olga Bičišťová

Básník a učitel Vilém Peča

7. prosince 1879 se v Sobotce narodil Vilém Peča. Vzpomínáme tedy 110. výročí jeho narození. A proč i v našem časopise? Protože jako učitel v Psinicích a Rožďalovicích patřil i Libáňsku.

Narodil se jako osmé z deseti děti Františka Peči, obchodníka a později dlouholetého starosty města Sobotky, a Františky Pečové, rozené Novákové, jež byla dcerou Václava Nováka, majitele klempířské dílny v Sobotce. Z tohoto rodu se proslavili i jeho strýc Josef Vincenc Novák, mecenáš umění (známý je jeho portrét od Maxe Švabinského), jeho bratranec ing. Ladislav Novák, ministr průmyslu, spisovatel a dramatik (psal např. libreta k baletům Oskara Nedbala), jeho bratr JUDr. Václav Peča, generální ředitel banky Slavia a vysokoškolský pedagog a jeho synovec ing. Karel Smrž, filmový historik a teoretik.

Vilém Peča chodil v letech 1885–1890 do obecné školy v Sobotce, pak ho rodiče dali studovat na gymnázium do Jičína. Po roce se ale musel pro špatný zdravotní stav vrátit do Sobotky, kde potom vychodil v letech 1891–1894 právě založenou měšťanskou školu. Do Jičína se však vrátil a léta 1894–1898 strávil studiemi na tamním učitelském ústavu. Byl to výborný student, všechny třídy prošel s vyznamenáním.

Po studiích zahájil Vilém Peča svou učitelskou dráhu, která však byla velmi krátká. Ve školním roce 1898–1899 působil v Rožďalovicích, v roce 1899–1900 v Psinicích a od 1. září 1900 v Libošovicích. 7. října 1900 odešel Vilém Peča dobrovolně ze světa. Zřekl se života, který byl příslibem něčeho velkého, krásného – nejen pro něj, ale pro cely kraj a snad i pro celý národ.

Ač byl velmi mladý, nacházíme u něho více vážnosti, mravní přísnosti a zejména spodního pesimistického ladění, které bylo důsledkem jeho rozpolcenosti. A také více "rozporu mezi tím, po čem toužil, a mezi okamžikem skutečnosti, která ochromila jeho rozlet a srážela jeho touhu po sebezdokonalování, exaktním vědeckém vzdělání." 1) V pozůstalosti Viléma Peči se zachovalo několik písemností, které jsou dokladem těchto sebevzdělávacích snah.

Nahlédněme však do Vilémova nitra, které je plné rozporů, trápení a hledání. Je to nitro básníka – mladého, nezkušeného, tápajícího. Básníka, který je plně ovlivněn ovzduším tehdejší doby (konec století – "fin de siecle"), dekadentním uměním, ale také, ač jeho básně toho nejsou přímým dokladem, krásami rodného kraje, činností ve Sdružení studujících soboteckých a styky s Fráňou Šrámkem? 2)

Pečova básnická pozůstalost není rozsáhlá. Je známo jen osmnáct jeho básní. Vznikly z pocitů beznaděje, smutku, nejistoty, zápasů, ale také z touhy po radostnějším životě, po životě krásném a čistém. Z těchto básní se na nás dívá autorova zatrpklá tvář zcela výmluvně. Některé jsou i vyjádřením vzpoury básníkovy duše, vzpoury žel marné pro vnější svět, ale tolik nutné pro samotného básníka. "Při celé tragice básníkova zápasu, kterou vytušíme za jeho verši, nemůžeme si nevšimnout jeho úsilí o vlastní básnický výraz i jeho velké schopnosti ve volbě básnických prostředků. Zároveň upoutá i pronikavost jeho pohledu, který hluboce chápe podstatu jevů, jež charakterizovaly dobu jeho života." 3)

Největšího životního úspěchu dosáhl tím, že dvě z jeho básní byly otištěny v Almanachu Moderní revue na rok 1900. Bylo to pro něho velké ocenění, neboť jeho jméno se objevilo ve společnosti nejvýznamnějších českých básníků.

Ocitujme si je:

Vilém Peča nestihl dosáhnou celonárodního významu. Svými hluboce procítěnými verši, svými přednáškami (zachoval se i, rukopis jedné jeho přednášky o exaktní pedagogice, kterou měl v Psinicích roku 1900),v nichž projevil perfektní znalost a orientovanost v oblasti literatury, i svými názory na význam všelidového umění, se však stal citlivým básníkem své doby. Jeho tvorba je typickým projevem dekadentního období. Přispěl jí k poznání a pochopení životních pocitů své generace. Tím přesáhl rámec kraje a obohatil naši literaturu skromnou, ale upřímnou poezií, založenou na společenské a intimní disharmonii, poezií vyvěrající z hlubokého poznání tehdejší společenské situace. V rovině intimní lyriky vyjádřil svůj silný sociální protest. Svou daň životu, rodnému kraji a jeho lidu splatil.

Poznámky:

1) Literární archív Památníku národního písemnictví, osobní fond Václav Peča, dopis Aloise Kaše Václavu Pečovi z 30. 11. 1957.

2) Styky s Fráňou Šrámkem jsem rozebrala v Článku Vilém Peča a Fráňa Šrámek v minulém čísle tohoto časopisu, s. 69–71. Tam je i bibliografie.

3) Plch Jaromír: Písně domova. Sborník Sobotka 1958, s. 18.


Já vím, že tímhle motivem asi mnohé příznivce a návštěvníky Starých Hradů uvedu do nejistoty. Tohle že je starohradský kout? Na mém stole v ateliéru jsem jich měl docela slušnou řadu. Nakonec zůstaly tři, u kterých jsem se nemohl dlouho rozhodnout. Ale pak jsem si vzpomněl na vyprávění mé babičky o vánocích a Štědrém dnu, na vůni smaženého kapra a všelijakého cukroví a samozřejmě také napětí, co bude pod stromečkem. Na čas dětství. A také na Půlnoční, kdy hlas zvonů se nesl mrazivou nocí.

Ten zapadlý kout vlastně ani není zvoničkou. Zvon tady čeká pod stříškou, ukrytý před nepohodou… Jako by čekal na svůj čas, kdy se opět rozezní. Stranou hlavních cest a všeho dění. A tak jsem u něho zůstal. Jak říkal Josef Sudek "cejtil jsem, že je to tady". Taky si myslím, že je tím nejlepším symbolem pro přicházející čas vánoc – a nadějí, se kterou vstupujeme do nového roku, v očekávání toho lepšího a příznivějšího…

Akad. mal. Miloš Petera k naší PF 1990 (na obálce).


Stanislav Kraus

Vzpomínky na válku

(Pokračování) –
předchozí článek

Třetí rok války – 1. září 1941 – 1. září 1942

Dne 7. října 1941 nás začínají střídat na tureckých hranicích jednotky 18. australské brigády, která přijíždí z Tobruku. Dne 10. října je už celý náš prapor soustředěn v Alepu. Do Rayaku se přesunujeme vlakem, dál po vlastní ose přes Beyrouth. Opouštíme Sýrii a zastavujeme v Palestině v tranzitním campu Ez Zib blízko Haify. Odevzdáváme moskytové sítě a vyměňujeme letní tropickou výstroj za praktické battledressy. Zdá se nám to nelogické, vždyť přece jedeme k jihu. Teprve později oceníme výhody soukenné teplé uniformy.

Po dvoudenním zdržení pokračujeme v přesunu po vlastní ose přes Haifu, Sinajskou poušť a Kanteru na Suezu. Jsme v Egyptě. Další přesun vlakem končí v soustřeďovacím prostoru Ameryje blízko solných jezer asi 30 km jihozápadně od Alexandrie. Připojuje se k nám skupina našich vojáků, kteří dokončili výcvik v Agami.

Už víme – bude to Tobruk, opevněný přístav na pobřeží Lýbie, obklíčený kol dokola Němci a Italy. Ve 3 hodiny ráno dne 21. října nastupujeme s torbami, lodními pytli a puškami do třítunek. Kolona se dává do pohybu, jede nocí – pod staženými plachtami je dvojnásobná tma. Cesta se nám zdá nekonečná. Konečně vozy zastavují, vystupujeme na molu alexandrijského válečného přístavu. Řadíme se. Od této chvíle se podřizujeme rozkazům britského námořnictva.

Pro přepravu Čechoslováků jsou určeny dva torpedoborce: Napier vezme na svou palubu 321 mužů, Healthy 313 mužů. Před šestou ráno se lodi dávají do pohybu. Lodivod nás vede labyrintem mezi křižníky, mateřskými loděmi, torpedoborci, minolovkami. Poprvé vidíme zblízka obrovské kolosy i malé rychlé lodi, stovky hlavní velikých děl a velkorážných rychlopalných kulometů. Námořníci z lodí, které míjíme, na nás přátelsky volají, slovům není pro hluk rozumět, ale rozeznáváme usměvavé obličeje, vidíme zdvižené prsty, pozdrav vítězství. Také voláme, zdravíme.

Jsme z přístavu venku, lodi nabírají kurs západ. Nejsme velký konvoj – celkem tři torpedoborce, jeden menší křižník, na moři se připojují ještě dvě lodi. Občas nad námi zakrouží bojový letoun. Plujeme vstříc neznámému. Oblékáme si záchranné pasy. Obsluha torpedometů si ověřuje funkcí mechanismu na stlačený vzduch, obsluhy kulometů snímají ochranné kryty z hlavní a vypálí několik krátkých dávek.

Kolem poledne začíná být moře neklidné. Vlny rostou každým okamžikem, rozbíjejí se o příď lodi a kropí vydatnou slanou sprchou všechno na palubě. Pak už jsou vlny tak vysoké, že je třeba se pevně držet, aby někoho nesmetly do moře. Jsme úplně promáčeni. Už jen velmi málo nás odolává svodům mořské nemoci. Při večeři je jídelna skoro prázdná.

Po poledni je vyhlášen poplach, v blízkosti je zjištěna ponorka. Obsluhy zbraní jsou v pohotovosti. loď každou chvíli prudce mění směr a tím znemožňuje nebo alespoň ztěžuje ponorce přesné zaměření. Asi po dvou hodinách byl poplach odvolán.

Hned nato je vyhlášen letecký poplach. Vysoko ve vzduchu se stříbrně zaleskne několik nepřátelských letadel. Mořská hladina v prostoru mezi loděmi vyplivuje vzhůru čtyři stříbrné gejzíry explodujících leteckých bomb. Stmívá se, moře je rozbouřené, je chladno, jsme promočení a zmrzlí a vlnám se líbí přeskakovat palubu. Tma přistupuje k lodi blíž a blíž, izoluje nás, už nevidíme ostatní lodi konvoje, jsme v sevření temnoty. A torpedoborec si probíjí vlnami cestu nezmenšenou rychlostí.

Nezvyklé a silné dojmy a mořská nemoc vykonaly své dílo. Vyčerpaná masa lidí neklidně podřimuje na přecpané palubě. Posádka lodi vykonává dál svou práci, námořníci opatrně překračují těla spících vojáků. Také na chvíli zavírám oči, ale nemohu spát. Přemýšlím o prožitém dnu, vzpomínám, sním. Chvílemi provrtávám očima tmu před námi, tam někde je cíl naší plavby.

A najednou mám před očima obraz, na který do smrti nezapomenu. Na černém pozadí noci přímo před námi zasvítí několik červených čar, v okamžiku je jejich rudými korálky na neviditelných šňůrách celá opona noci před naší lodí hustě počmárána. Tajemný režisér připravil k našemu uvítání skvělý válečný ohňostroj za přispění všech protiletadlových zbraní Tobruku. Je to tak překvapivě neskutečné, že v prvních okamžicích mám dojem halucinace. Kromě hluku lodi a moře, na něž si už ucho zvyklo, žádný jiný zvuk. Jen oči vpíjejí neuvěřitelně krásnou podívanou. A už první výkřiky: "Tobruk, Tobruk…" Kouzelné slovo fascinuje, probouzí spáče, zahání z víček tíži únavy, vlévá život do unavených těl i duší.

Málokteré divadlo na světě mělo tak napjaté a vnímavé diváky jako tato krátká skvělá vzrušující podívaná. Nálet na Tobruk skončil, ohňostroj pohasl a temnotou, která se teď zdá ještě větší, připlouváme k tmavému pobřeží, Loď pomalu a opatrně proplouvá zaminované prostory, vyhýbá se vrakům lodí a přiráží k improvizovanému přechodu na pevninu.

To už stojíme se vším svým majetkem v ruce na palubě připraveni vystoupit.

Jak v zástupu opouštíme palubu, nastupuje na náš torpedoborec z druhé strany zástup Australanů, které střídáme. Míjíme sympatické Australáky, usmíváme se na sebe, neznámý neznámému tiskne ruku, tlumeně na sebe voláme: "Good luck" – "Hodně štěstí".

Ano, hodně štěstí vám, kamarádi, i nám.

Bylo asi 23 hodin.

(Pokračování příště)


Dr. ing. Václav Jonáš

* 28. 11. 1899 – †7. 3. 1961

V letošním roce vzpomínáme devadesáté výročí narození dr. ing. Václava Jonáše, laureáta státní ceny Klementa Gottwalda.

Dr. Jonáš působil v Libáni jako vedoucí drožďárny, ve které i vědecky pracoval v oblasti mikrobiologie. Patřil mezi vědecké pracovníky, kteří již v létech před druhou světovou válkou prosazovali důsledně dodržování rovnováhy mezi industrializací země a podmínkami vyrovnaného života přírody.

Své technologické poznatky, jakož i vlastní práce v oboru výroby droždí a lihu zpracoval formou dvoudílné podrobné Technologie drožďárenství". Oba díly vydalo v roce 1950–1951 Vědecko-technické nakladatelství v Praze. Technologie doplnila tak citelnou mezeru v odborné literatuře o výrobě droždí a lihu.

V roce 1949 zveřejňuje v Masarykově akademii práce, ročník XXIII, obsáhlou zprávu: "Nové cesty ve výrobě bílkovin biologickou cestou". Zpráva podrobně pojednává o celkovém deficitu bílkovin ve světě, jak z hlediska tehdejší současnosti, tak i výhledově. Poukazuje na nutnost řešit nedostatek živočišných bílkovin biologickou cestou. V této práci se pojednává o výrobě těchto bílkovin, jak pro účely konzumní, tak i pro účely krmné. Jsou zhrnutím poznatků ze zdrožďování surovin a odpadních látek rozpuštěných v odpadních vodách.

Oblasti látek rozpuštěných či suspendovaných v odpadních vodách z potravinářských výrob věnoval dr. Jonáš mimořádnou po zornost. Ve svých začátcích vycházel z podmínek cukrovarnické a drožďárenské výroby v Libáni. Technologie zpracování řepy na cukr, jakož i zpracování melasy v drožďárně si vyžadovala jednak vydatný zdroj kvalitní vody a jednak produkovala množství odpadních vod, které znečišťovaly místní prostředí. První práce v oblasti čištění odpadních vod potravinářského průmyslu umělými biologickými způsoby byly uskutečněny ve vybudované čistírně odpadních vod v Libáni. Jednalo se vlastně o poloprovozní mikrobiologickou čistící stanici pro tyto vody. Tato stanice sloužila jako výzkumná a současně se podílela na zlepšování životních podmínek v potoce, ale i v okolí. O této, dnes nazývané "ekotechnologii" pojednává podrobně zpráva dr. Jonáše z r. 1954: "Čištění odpadních vod potravinářského průmyslu umělými biologickými způsoby".

Práce dr. Jonáše v oblasti čištění odpadních vod potravinářského průmyslu nalezly oprávněnou odezvu v celém Československu. Postupně se budovaly nové čistírny odpadních vod tohoto či modifikovaného typu vedle potravinářských závodů.

Činnost dr. ing. Václava Jonáše, který byl od roku 1950 ředitelem Výzkumného ústavu kvasné chemie v Praze, byla oceněna v roce 1952 Státní cenou Klementa Gottwalda. Cena mu byla udělena "Za vyřešení a uvedení do praxe biologického čištění odpadových vod některých oborů potravinářského průmyslu a za práce v oboru biologie a drožďárenství".

To je stručná charakteristika jeho práce i ocenění z laureátského dokumentu. Ovšem co všechno je skryto v této charakteristice, dovedou ocenit zejména Ti, kteří se obdobnou cestou vydali.

Své poznatky z oboru biologie publikoval v Biologických listech, kde např. v 1. čísle ročníku 25, zveřejňuje článek: "O životě v krystalické podobě" a ve stejném roce 1940 vydává i knižně "Fyzikální a chemické podmínky a příčiny života".

Publikace vyvolaly v odborných kruzích různé reakce. Tady je, ale na místě citovat Václava Jonáše? "Hledání nových zákonitostí, nových pravd, je těžkým posláním jedinců, k tomu předurčených. Předurčené ovládá síla, která pomíjí jejich osobní záliby, zájmy i prospěch. Tato síla je silnější než život sám. Hledači pravdy musí jíti za svým posláním, ať se stane cokoliv. Na své cestě se mohou mýlit, nikdy však nelhou".

Dr. ing. Václav Jonáš se narodil 28. 11. 1899 v Radimi u Kolína. V Kolíně vystudoval reálné gymnázium. Studium na gymnáziu musel přerušit a ukončit až po první světové válce. Tuto prožil spolu s milióny dalších v zákopech od svých 17-ti let. Vysokou školu technickou ukončil v Praze v roce 1924. Doktorát obhájil v oblasti mikrobiologických aplikací v průmyslu. V roce 1925 nastoupil jako chemik drožďárny v Libáni a později její vedoucí. Od r. 1950 vedl jako ředitel Výzkumný ústav kvasné chemie v Praze. Kolem roku 1960 odchází do důchodu. 7. března 1961 odešel nenávratně.

Jistě žije na Libáňsku ještě hodně lidí, kteří Dr. ing. Jonáše znali. Jistě většina jej poznala jako člověka pracovitého, ušlechtilého, velkorysého. Miloval práci, lidi, přírodu a život.

Dagmar Kosíková


Poslechněte mě, rodiče…

Tuhle kramářskou písničku jsem si zapsal tak, jak ji zpívala moje babička A zde je i její vyprávění: Dne 22. září 1885 se konal v Libáni jarmark, jak se říkalo výročnímu trhu. Jeden z jarmarečníků měl nakreslený obraz a při jednoduchých slokách písně na něm ukazoval celý její děj. Došlo tam, dle vyprávění, k nějaké tahanici, kdy macecha dívky, o které se zpívalo, chtěla znemožnit další zpívání písně, což se podařilo teprve až po zákroku městského strážníka. Přesto se tištěná píseň rozšířila mezi lidi s poznámkou: Zpívá se jako…Horo, horo, vysoká jsi…

A tak si můžete o té dávné milenecké tragédii zazpívat i vy!

Jaroslav Matějů


150 let železnice

V druhé polovině roku 1989 proběhly oslavy 150. výročí železnice v ČSR. Nikdo si přitom moc nevzpomněl na otce všech železnic v Evropě Františka Josefa Gerstnera, který odpočívá na malém hřbitůvku v Mladějově.

Do našeho kraje vnikla železnice mnohem později. Až r. 1883 byl zahájen provoz trati Bakov-Dětenice Bakovačka, či intimněji bakovačička! Nesmíme si představovat, že to byla dráha luxusní. Sloužila hlavně přepravě nákladní. Osobní přeprava byla v době, kdy se každý krejcar třikrát obracel, popelkou. Vždyť ani důležité tratě nebyly nijak zvlášť vybaveny. Ještě r. 1912 došlo k maléru na hlavní trati u Chotěvova, kdy na pasažéra přišla náhlá příhoda břišní – a protože v celém vlaku nebyl záchod, doznal úhonu na zdraví i na svrškách. A železnice mu po dlouhém soudním jednání musela vyplatit značné odškodné.

Učitel a později školní inspektor Ferdinand Mačenka uveřejnil r. 1911 v Mladoboleslavských listech rozsáhlý fejeton "Sobotka" v němž při jízdě z Boleslavě vzpomněl i na stanou bakovačičku:

"Cesta k Dolnímu Bousovu uběhla dosti rychle. V Bousově překvapilo mne slušné nádraží a dosti úhledná staniční budova. Před dvaceti lety bylo v Bousově mnohem hůře. Jezdil tudy "vlaky", které svými rozviklanými, děravými vozy a trpasličí, ustaranou lokomotivou naháněly pasažérům husí kůži na těle.

Jel jsem tehdy do Sobotky k odvodu. Pršelo silně – byl nevlídný, studený den březnový. Ve voze všichni se třásli zimou. Nebohý konduktér krmil malá kamínka uhlím, ale my tři pasažéři (víc nás nebylo) mrzli, neboť do vagónu se drala zima asi dvaceti děrami. Dokonce na nás pršelo.

"No, už to nebude dlouho trvat", těšil nás konduktér.

A taky netrvalo. Na polovic cestě mezi Obrubcem a Bousovem vlak náhle zahvízdal, bolestně zahekal a – stanul. Byl konec jízdy!

"Co se stalo?" tážeme se ustrašeně.

"Teče voda přes trať", oznamuje truchlivým hlasem konduktér, "nutno vystoupit a místo ono přejít pěšky."

Dali jsme "s bohem" vlaku, konduktéra jsme potěšili ohlášením, že za dva dny pojedeme tudy zpátky – chuděrka, slzy mu skanuly na tvář. Celé dva dny bude jezdit sám a sám v rozviklaném, děravém voze…

Z nás tří, kteří jsme jeli lokálkou k odvodu, nevzali ni jednoho.

Plukovní lékař se na nás podíval útrpně, řka:

"Od čeho jste tak zbědovaní, jinoši?" " Jeli jsme lokálkou".

"Ach tak. Neschopni – odstoupit!"

A měli jsme po vojně.

Karel Samšiňák


Staré Hrady v tisku

– Historii i současnost zámku Staré Hrady přiblížil čtenářům časopis Svět motorů č.

– O kulturních pořadech na Starých Hradech referovaly Zprávy Společnosti bratří Čapků č. 15/1989 (Hovory s TGM) a Pochodeň a Předvoj 13.10. (pořad hudby a poezie z doby Kryštofa Haranta.)

– O výstavě obrazů Vladimíra Holmana v Třebihošti a v Bílé Třemešné psala Pochodeň 5. 10. a 13. 11. a Krkonošská pravda 2. 11.

– Článek a pověst o libáňském habru uveřejnily Zemědělské noviny 26. 10.

– Vystav na Starých Hradech si povšimly: Ateliér č. 13/89 (D. Havlíčková); Ateliér č. 17/89 (M. Jírovec); Mladá fronta 29. 8., Předvoj 1. 9., Ateliér č. 18/89, Zemědělské noviny 5. 9. a Pochodeň 11. 10. (J. Jíra – J. Klápště – V. Komárek); Pochodeň 31. 8., Lidová demokracie 2. a 7. 9., Rudé právo 4. a 9. 9. Mladá fronta 4. a 20. 9., Zemědělské noviny 4. 9., Tvorba 6. 9., Svobodné slovo 7. a 28. 9., Květy 14. 9. a Ateliér 19. 9. (Miroslav Barták); Pochodeň l. 9., Květy 14. a 28. 9., Rudé právo 19. 9., Ateliér 19. 9. a 3. 10. Mladá fronta 20. 9. a Svobodné slovo 28. 9. (M. O. a P. Hejných); Pochodeň 29. 9., 2. a 17. 10., Lidová demokracie 3. 10., Předvoj 6. 10., Zemědělské noviny 7. 10., Ateliér a Rudé právo 17. 10. (J. Bucek); Pochodeň 16. a 18. 10., Lidová demokracie, Mladá fronta a Svobodné slovo 16. 10., Zemědělské noviny 20. 10., Tvorba 25. 10., Ateliér 31. 10. a Předvoj 3. 11. (J. Voves a M. Preclík j. Celou výstavní sezónu zhodnotily Zemědělské noviny l.11., Pochodeň 9. 11. a Svobodné slovo 9. 11.

– O práci literárního archivu PNP ve Starých Hradech jsme se dočetli v Pochodni 1. 11. a ve sborníku Literární archív č. 17–18 z r. 1989.

– Stříbrný podvečer v obřadní síni ve Starých Hradech pochválil Předvoj 10. 11.

– Návštěvu Starých Hradů zaznamenal Předvoj 8. 9. (účastníci soutěže Svazu družstevních rolníků v technice dojení) a Průboj 3. 10. (esperantisté ze Železného Brodu).

– Křížovku s tajenkou "Staré Hrady" otisklo Svobodné slovo 15. 9.

– Fotografii nádvoří starohradského zámku jsme nalezli v Pochodni 16. 11.


Místo pozvánky

26. ledna pořádají sedlišťští požárníci svůj tradiční ples v kulturním sále ve Starých Hradech. Hraje Experiment,

18. března bude zahájena na zámku Staré Hrady ve výstavní síni v arkádách výstava obrazů a kreseb Josef Machače z Libáně.


Drobné zprávy

Stříbrný podvečer připravil Sbor pro občanské záležitosti Libáň v pátek 27. října 1989 v obřadní síni zámku Staré. Hrady pro šest manželských párů, které uzavřely manželství před 25 roky. 3. listopadu si zámek prohlédli členové SPOZ z Prahy 9, kteří navštívili Jičínsko. Vyměnili si zkušenosti se členy libáňského SPOZ.

Blahopřejeme přátelům Starých Hradů: Sedmdesátiny oslavilo v těchto dnech několik příznivců a podporovatelů starohradských kulturních akcí: 13. 10. divadelní teoretik univ. prof. dr. Jan Kopecký 25. 10. malíř, zasl. umělec Oldřich Oplt, 1. 11. člen činohry Národního divadla, zasl. umělec Radovan Lukavský a 19. 12. národní umělec Ota Sklenčka. 60 let se dožil 11. října grafik Josef Jíra z Malé Skály. Vše nejlepší do dalších let!

Na oslavách Dne kulturních pracovníků v SKP Jičín 26. října byl oceněn čestným uznáním za dlouholetou úspěšnou práci v kultuře Vladimír Holman.

Z významných návštěvníků Starých Hradů v posledních týdnech jmenujme alespoň členy Smetanova kvarteta zasl. umělce Antonína Kohouta a Lubomíra Kosteckého, violoncellistu prof. Miloše Sádlo, historiky umění dr. Františka Dvořáka a dr. Jaromíra Zeminu, národního umělce SSSR, sochaře Alexandra Děgtareva a sovětského bohemistu, docenta Moskevské státní univerzity Jevgenije Firsova. 12. září se seznámili se zámkem také zaměstnanci mnichovohradišťské tiskárny, kteří tisknou náš časopis.

Turistická sezóna na Starých Hradech byla letos velmi úspěšná. Od konce března do počátku listopadu navštívil zámek rekordní počet téměř 9 000 návštěvníků, což je o čtvrtinu více než loni. Provádění měli na starosti kromě některých členů Osvětové besedy opět mladí. Největší kus práce odvedl žák 7. třídy ZŠ Libáň Martin Heršálek. Výborně si vedli také Radka Hlavatá z Bystřice s Markétou Slavíkovou z Jičína, Jan Bílek ze Sobotky a Jana a Lenka Šilerovy z Býchor (Jana prováděla i německy, třeba je teprve v 6. třídě). Z "domácích" dále prováděli zkušení Eva Chmelíková, Ladislav Jaša, Marcela Klímová, Monika Knížková, Petra Pelcová, Anna Řeháčková, Vendulka Šupolová, Lenka Tykvová, Milan Vacek a Ivana Valentová. Ale osvědčili se nováčkové, např. bratři Josef a Norbert Belzové, Pavel a Petr Lambertové, Eva Bílková, Renata Hoření, Klára Jelínková a Martina Sedlatá. Všem srdečně děkujeme za provádění a prázdninách, o sobotách a nedělích, za pomoc při úklidu, při vernisážích, prostě za vše, co pro Staré Hrady letos udělali. Bez nich by to opravdu nešlo!

Spisovatel Adolf Branald věnoval do našeho archívu výstřižek z časopisu Osvěta č. 6/1906 o úmrtí herce Karla Poláka. Autorem nekrologu byl spisovatel Jan Ladecký. Děkujeme!

Starohradskou zámeckou galerii obohatili v poslední době Miloslav, Olga a Petr Hejných (plaketa, kresba a obraz), Jiří Voves (grafický list), Mojmír Preclík (plastika) a učitel Josef Kozák z Horního Bousova (grafika slovenské výtvarnice Květy Fulierové). Děkujeme.

Dvě výstavy obrazů a kreseb Vladimíra Holmana se uskutečnily v měsíci říjnu. První z nich byla uspořádána v Třebihošti, druhá v Bílé Třemešné. Této výstavy se svými dekoračními textiliemi účastnila také Dana Holmanová, jejíž práce vzbudily značný zájem.

Výstavu své nové tvorby uspořádala libáňská sochařka a členka rady naší OB Milada Zubatá ve dnech 8. 11.–14. 12. ve výstavní síni okresního muzea v Mladé Boleslavi. Spolu s ní vystavovali i sochařka Dagmar Štěpánková a keramik Jiří Ambrozek z Hořic, účastníci několika výstav na Starých Hradech. Verše Milady Zubaté recitoval na vernisáži Pavel Chalupa, zpíval Jiří Dědeček.

Z činnosti SSM Sedliště: 7. 10. spořádala ZO SSM besedu s prom. hist. Karolem Bílkem o minulosti Starých Hradů a okolí, na níž překvapil zájem přítomných členů o dějiny rodného kraje a mnoho dotazů. 13. 10. se konala v kulturním sále ve Starých Hradech taneční zábava, na níž hrála skupina Index.

Výroční schůze sedlišťských požárníků se konala 17. listopadu ve Starých Hradech za přítomnosti předsedy MNV J. Čubana a tajemníka OV ČSPO Friedla.

Sjezd školáků – šedesátníků. Jako již několikrát se náš ročník sešel i letos. Nu a kde jinde než u školy. Tentokrát to bylo setkání 7. října, byl to sjezd šedesátníků. Vítání bylo jako vždy radostné, ale i dojemné. Povídání a vzpomínkám není konce. Na školní léta, na mládí, na lumpárny, i když jsme to vše prožívali v těžké době válečné. Pochlubíme se svými vnoučaty, dozvíme se, co nového v Libáni a okolí. Nejsmutnější bývá vzpomínka na zesnulé učitele i spolužáky. Ale život jde dál a my si při dobrém pohoštění, veselé hudbě a zpěvu ještě rádi zatančíme. Škoda, že ti co jsou zdaleka, spěchají domů a že někteří z těch, kteří bydlí blízko – ani nepřijdou, Děkujeme všem, kteří se o toto setkání starají a již se těšíme na další. Milena Říhová-Šlamborová

Sjezd třídy spojený s návštěvou Starých Hradů měli 14. října i ti, kteří opouštěli libáňskou školu před 40 lety.

Kulturní kalendář: Roku 1574 byla Libáň povýšena na město. Roku 1584 zemřel stavebník starohradského zámku Jiří Pruskovský z Pruskova. Roku 1879 zakoupil obecní úřad Sedliště hasičskou stříkačku. Roku 1909 byl zbudován pomník Karla Havlíčka Borovského v Libáni. 7. 10. 1864 se narodil nár. umělec Josef Štefan Kubín, který pro své literární i národopisné práce získával podklady i v našem okolí. 27. 10. 1984 zemřel zedník Jan Joukl ze Starých Hradů a 4. 11. 1979 tesař František Macoun z Bačálek, kteří se dlouhá léta podíleli na obnově zámku. 1. 11. 1909 se narodil bojovník prati fašismu Miloš Krásný, rodově spjatý s Libáňskem. 30. 12. 1859 se narodil nár. umělec Josef Bohuslav Foerster, pocházející z osenického učitelského rodu. 2. 12.1984 zemřel MUDr. František Škobis z Libáně, spolupracovník našeho časopisu.

Renata Jílková ze Sedlišť se stala novou pokladní a členkou rady naší Osvětové besedy.

Adaptovaná budova zdravotního střediska v Libáni byla otevřena za přítomnosti předsedy ONV Miroslava Bartoně 14. října. Byla tak úspěšně zakončena několikaletá brigádnická práce občanů Libáně i širokého okolí, řízená obětavým stavbyvedoucím Janem Špínou.

Nová kovová autobusová čekárna byla 26. září umístěna na autobusové zastávce ve Starých Hradech pod zámkem.

Dlažba na mostě v Sedlištích byla zásluhou místních občanů brigádně opravena 15. září.,

Poslední letošní trampská brigáda na Starých Hradech se konala ve dnech 27. 29. října. Účastníci odstranili lešení u kaple a věnovali se rovněž údržbě zeleně.

Sňatky: 26. srpna byli ve Starých Hradech oddáni Marcela Davítková z Údrnic a Michal Popadič ze Starých Hradů. 11. listopadu byli ve starohradské obřadní síni oddáni Ivana Keblová ze Sedlišť a Milan Čipera z Kopidlna. Blahopřejeme.

Naši jubilanti: 80 let se dožil 23.11. pan František Čapek ze Sedlišť. 70 let oslavila 7. 12. paní Emilie Fidrichová ze Starých Hradů. 65 let bylo 21. 11. panu Josefu Bočkovi ze Sedlišť. Všem blahopřejeme!

Narození: dlouholetým příznivcům Starých Hradů manželům Marečkovým z Prahy se 6. 10. 1989 narodila dcera Magdalena. Blahopřejeme!

Úmrtí: 27. září zemřela v Praze ve věku 57 let sochařka Renata Oleríny, která v roce 1984 vystavovala ve Starých Hradech svou keramickou tvorbu. – A o necelý měsíc později, 25. října, zemřel v Praze ve věku 79 let pan Jaroslav Civín, který zde výstavu paní Oleríny zahajoval. Při svých studijních pobytech na zámku se zapojoval i do brigádnických prací a přičinil se o několik dalších starohradských výstav. – 7. 11. zemřel v Brně ve věku 67 let velký český básník Jan Skácel, jehož tvorba v podání Hany Kofránkové a Josefa Somra byla náplní prvomájového odpoledne na zámku v roce 1987 a jehož verše tu zaznívaly často při vernisážích. – 8. 11. zemřela v Praze ve věku 89 let obětavá jednatelka pražských "Turnováků", čtenářka našich Listů Štěpánka Horáková.

Úmrtí: 4. 11. zemřela paní Marie Dudisová ze Starých Hradů ve věku 83 let.

Redakční: Ještě jednou děkujeme všem čtenářům a spolupracovníkům za všechnu přízeň projevenou v letošním roce. Jak víte, většina novin a časopisů bude v příštím roce dražší. Náklady na tisk skutečně značně stouply, ale my se rozhodli ponechat celoroční předplatné v dosavadní výši 15 Kčs (včetně poštovného) – a doufáme, že nám opět sami podle svých možností pošlete připojenou složenkou předplatné zvýšené, aby nebylo nutno omezit rozsah časopisu. Děkujeme předem!


Marie Josefa Vratislava z Mitrovic

Erb Marie Josefy Vratislavy z Mitrovic

Jméno Vratislav bylo v tomto rodě původně jménem osobním. První známý předek, Vratislav, získal kolem r. 1448 Mitrovice u Sedlčan. Od krále Ladislava byl jmenován místosudím a od Jiřího Poděbradského purkrabím pražského Hradu († 1446). Měl čtyři syny, Jana, Vratislava, Tomáše a Jiřího. V letech 1464 a 1471 jim byly jejich statky potvrzeny, později se jich ujal Jan. Ten koupil r. 1487 Mníšek, který mu byl propuštěn r. 1503 z panství, rok nato získal část Skříple. R. 1500 jmenován nejvyšším lovčím († 14. února 1520). Jeho synové Jan, Vratislav, Václav a Vít se po otcově smrti rozdělili tak, že každý držel čtvrtinu Mníšku. Jan svou část prodal a r. 1521 koupil Lešany, které, nemaje potomstva, odkázal po své smrti (1544) manželce Alžběte z Hradešína. Po Vítovi († 1547) zůstal syn Štastný. Stálé potomstvo měli pouze Václav († 1554) a Vratislav († 1542) a kromě nich žili také potomci Jana, jenž pravděpodobně pocházel od jednoho ze synů prvního Vratislava. Tento Jan založil újezdeckou pošlost, píšící se podle statku Drahoňova Újezda, který Jan zdědil po své bábě. Tato pošlost vymírá za třicetileté války (kolem roku 1643) Jiřím Janem.

Vratislav († 1542) založil pošlost mníšeckou. Jeho vnuci Vratislav ml., Václav st. na Mníšku a Hrašticích (ad 1602 nejst., (po 1607), Vilém, vstoupivši do řádu johanitů (1575 – 19. ledna 1637), Zdeněk († 1641) a Hertvík († před 1628) byli r. 160 přijati do panského stavu, což bylo potvrzeno a zároveň jim byl udělen starý panský stav. Vilém navíc obdržel 15. února 1620 říšský hraběcí stav. Hraběcí stav byl potvrzen 22. června 1637 jeho bratru Zdeňkovi. Tato pošlost vymřela r. 1667 vnukem Vratislava ml. Václavem Eusebiem.

Václav († 1554) založil pošlost skřípelskou. Zemřel 3. února 1554. Měl syny Mikuláše, Jana, Šebestiána, Štěpána, Vratislava, Kryštofa, Jiřího a Václava. Mikuláš, Kryštof a Václav zemřeli bez potomstva. Vratislav byl zakladatelem pošlosti všeradské († 1600, 1. m. Dorota Mírková ze Solopisk, 2. m. Eliška Kelblová z Gejzinku). Jeho potomci vymírají r. 1651 jeho synem Václavem.

Jan († 1581) založil pošlost liteňskou, která vymřela 2. ledna 1719 Jiřím Hernartem, jenž byl 12. května 1701 povýšen do říšského hraběcího stavu. Od Šebestiána († 1586) pochází starší žijící pošlost, od jeho bratra Štěpána († 1601) mladší žijící pošlost.

Pátá pošlost, protivínská, z níž pochází i Marie Josefa provd. Šliková, byla založena třetím synem Václava Skřípelského Jiřím, který byl od r. 1585 hejtmanem na Hluboké, 1586 koupil Zalši a 1602 dvůr v Krči. Od c. 1593 byl purkrabím pražského Hradu. Zemřel 9. dubna 1603. Z dvojího manželství, s Eufemií Hozlaurovou z Hozlau a Kateřinou Dříteňskou z Malovic zůstavil kromě dcer Anny († 1622) vdané Čabelické ze Soutic, Voršily Eufemie (jeptišky) a Evy vdané Svatkovské z Dobrohoště tři syny, Jana (1608 st., 1623 nejst., 9. července 1627 povýšen do českého panského stavu, (1628, manželka Dorota Otýlie z Předenic), Kryštofa (1. ledna 1584 – 4. září 1645, manželka Markéta Vratislavová z Mitrovic) a Adama ml. († 12. dubna 1617 bezdětek). Adamův majetek, Zalši zdědil jeho bratr Jan a Dírné, které vyženil, držela vdova po něm, Barbora Růtová z Dírného.

Janovými syny byli Jiří, Adam Vilém, Václav, František, Šebestián a Kryštof. Kromě Kryštofa byli 20. ledna 1651 všichni povýšeni do panského stavu. Jiří na Protivíně, Milenovicích a Klokočině byl od r. 1646 radou dvorského soudu, pak zemským sudím a hejtmanem kraje prácheňského. Zemřel r. 1660. Adam Vilém vstoupil do řádu johanistů, velel řádovému loďstvu proti Turkům, r. 1645 se stal komturem v Hrobnicích a r. 1662 nejvyšším převorem. Zemřel 11. října 1666.

Václav držel po Otci Zalši a po strýci (resp. jeho ženě) dědil Dírný. Přikoupil Bukovsko, Mezný a Jince. František Šebestián vstoupil, stejně jako jeho bratr Adam Vilém, do řádu sv. Jana, byl komturem v Mailberku a po bratrovi nejvyšším převorem řádu. Zemřel r. 1684 na Maltě. Kryštof vstoupil do jezuitského řádu, kde působil jako učitel a kazatel a zemřel 23. října 1664 v Nise ve věku 36 let.

Potomstvo měl z bratří jediný Václav, totiž syna Kryštofa Františka, jenž držel po otci Dírný, Zalši a Jince. Byl c. k. komořím a zemským sudím, 1672–84 podkomořím královny, r. 1681 prezidentem komory, tajným radou a královským místodržícím. R. 1689 koupil Dobřejovice. Zemřel v Praze 11. května 1689. S manželkou Marií Alžbětou z Valdštejna měl výše zmíněnou dceru Marii Josefu († 10. ledna 1737), která se r. 1695 provdala za Leopolda Antonína Josefa Šlika, a Marii Alžbětu († 1732). Kromě nich zanechal také syny Jana Václava a Františka Karla. Jan Václav přijal Jince a Dobřejovice, ale tyto zase brzy prodal. R. 1693 přijal místo u apelačního soudu a brzy potom u c. k. komory. 1697 byl radou dvorské kanceláře, kde byl Josefem I. jmenován kancléřem n vystavěl znovu palác dotyčného úřadu. Mezitím však se účastnil v letech 1703–9 poselstev v Holandsku a Anglii, 1704 dosáhl hodnosti tajného rady a r. 1705 nejvyššího sudího. I. 1706 byl účasten při vyjednávání s Rákoczyho povstalci a r. 1707 se švédským králem Karlem XII. R. 1709 byl přibrán do konferenční rady a 1711 jmenován od papeže nevyšším převorem řádu sv. Jana a po nástupu Karla VI. na trůn nejvyšším kancléřem. V tomto úřadě setrval necelý rok, neboť zemřel 5. prosince 1712. Majestátem z 12. května 1701 byl spolu s bratrem a dvěma strýci povýšen do říšského hraběcího stavu, což bylo pro Království české potvrzeno 7. ledna 1706. Ze statků Jince a Malešice zřídil fideikomis, který připadl po jeho smrti jeho bratru Františku Karlovi. Ten měl za díl Dírné a Zalši a zemřel 25. října 1716. Jím tato pošlost vyhasla. Fideikomis po něm zdědil František Karel, syn Václava Ignáce (z mladší žijící pošlosti – potomstvo Štěpánovo) a Maxmiliány Františky Kocové z Dobrše.


Erb: Štít nazdél půlený, červený a černý, v klenotu na helmovní koruně černý a červený roh, přikryvadla červenočerná.

M. Fiala – J. Hrdlička


akademický malíř Miloš Petera: Ze Starých HradůMenu