Logo L.S.K. 1980


Číslo 2Ročník III.Červen 1980


Květnové oslavy

Oslavy 35. výročí osvobození naší vlasti byly ve Starých Hradech letos spojeny s oslavami 100. výročí narození spoluzakladatele KSČ, učitele Josefa Hakena, rodáka z nedalekých Markvartic, a také s oslavami 15 let trvání prací na záchraně a obnově zámku.

K těmto výročím byla zaměřena především výstava místní kroniky a jejích příloh za rok 1979, která probíhala ve dnech 30. 4. - 8. 5. 1980. Kroniku vede s. Vladimír Holman, který vyhotovil nejen podrobný zápis za uplynulý rok, ale dopsal i chybějící stránky kronik Starých Hradů a Sedliště za léta, kdy kronika nebyla vedena. Obsáhlá fotodokumentace se soustřeďuje zvláště na obnovu starohradského zámku, sbírka drobných tisků dokumentuje život v místě i události v jednotlivých rodinách (svatební a úmrtní oznámení, plakáty aj.) a velmi zajímavé jsou i výstřižky článků a zpráv o Starých Hradech a Sedlišti z novin a časopisů, jichž bylo za loňský rok shromážděno 86.

5. května navečer byly položeny věnce k pomníkům padlých ve Starých Hradech i v Sedlišti za účasti delegace MNV a MV NF (s. Jarmila Pavlíčková a Libor Novotný), požárníků a dalších občanů. Promluvila s. Horáčková.

Oslavy vyvrcholily v sobotu 10. května 1980. V 10 hodin byla otevřena výstava dokumentů o vztahu s. Josefa Hakena k literatuře a kultuře, kterou zahájil vedoucí literárního archívu Památníku národního písemnictví s. Josef David, prom. hist. Přítomni byli mj. místopředsedkyně ONV s. Jaroslava Spoustová, zástupce OV KSČ s. Bohumil Mundil, ředitel okresního muzea s. Jaroslav Jiránek, zástupce okresního kulturního střediska s. Pavel Hlaváč, zástupci MNV v Libáni s. Bernkopf, Sittová, Škodová a Švorc, předseda MV NF s. Novotný atd.

Po vernisáži následoval odpoledne koncert pražských umělců. Před jeho zahájením ocenil s. Alois Švorc jménem MNV 15 let prací na rekonstrukci zámku a odměnil drobnou pozorností ty, kteří se v posledních pěti letech nejvíce zasloužili o zdárný průběh stavby. Byli to Vl. Holman, ing. arch. K. Pokorný, K. Bílek, Jar. Čuban, Jan Joukl, J. Najvrt, Jar. Plíšek, Fr. Svoboda st., Fr. Svoboda ml., Jos. Svoboda a Jan Trnka; z mladých studentů a učňů Lad. Bočková, M. Mikolášek, Zd. Nováková, Jos. Petříček, Jos. Resler a M. Trmal.

Zároveň předala předsedkyně OB s. Horáčková i malou pozornost těm, kteří se zasloužili v posledních letech o propagaci Starých Hradů. Byli to novináři Vl. Mikolášek, J. M. Palát, D. Štětinová a O. Šumberová a fotograf Ivan Wurm. Nepřítomným bude pozornost předána dodatečně.

Jménem vyznamenaných poděkoval s. Vladimír Holman a pak již následoval slavnostní koncert, v němž účinkovali pěvkyně Národního divadla Marie Němcová a Ludmila Smrčková, recitátorka Mir. Hrubá, klavírista Jiří Hrubý a houslista Jan Vilímec. Pořad byl sestaven z děl českých a ruských skladatelů a zaujal všechny přítomné, pro něž byl odměnou za obětavou brigádnickou práci. Ale i všichni umělci vystupovali bez nároku na honorář.

Výstava ke 100. výročí narození Josefa Hakena trvala do 18. 5. a kromě žáků škol z Libáně a dalších návštěvníků ji zhlédli i vedoucí tajemník OV KSČ s. Stanislav Ludvík, syn Josefa Hakena s. Oldřich Haken s chotí, redaktor Pochodně s. Ludvík Cibulka, ředitel Památníku národního písemnictví s. ing. Radomír Pospíšil, CSc., ředitelka Okresní knihovny s. Jaroslava Linková aj., celkem téměř 700 návštěvníků. Všichni oceňovali zajímavý výběr dokumentů, z nichž vysvítalo Hakenovo přátelství s Vítězslavem Nezvalem, Františkem Kavánem a dalšími našimi kulturními pracovníky.


První letošní vernisáže

V neděli 23. března 1980 jsme prožívali hezké chvíle v recepční místnosti zámku Staré Hrady. Probíhala zde vernisហvýstav - dr. Milan Jankovič se představil fotografiemi "Pokus o portrét Bohumila Hrabala" a manželé Naděžda a Ladislav Tichovských kolekcí broušeného skla. Úvodem promluvil dr. Radko Pytlík, CSc, z Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, který zasvěceně hovořil nejen o autorech obou výstav, ale zvláště o životě a díle spisovatele Bohumila Hrabala. Ten byl rovněž přítomen a potěšil milovníky umění krátkým proslovem. A tak se zde snoubila krása ušlechtilých tvarů třpytivého skla s krásou přírody a tváře člověka. Výstavu zhlédlo téměř 400 lidí, trvala do 19. dubna 1980.

20. dubna proběhla vernisហvýstavy obrazů a kreseb akad. malíře Jana Špály na počest 60. výročí jeho narození a 10. výročí úmrtí. Výstavní síň byla opět přeplněna, tentokráte četnými přáteli a obdivovateli Špálova díla. Byla přítomna i umělcova manželka Helena Machková-Špálová. Vernisហuvedly verše básníků, které Jan Špála velmi miloval - V. Nezvala a Fr. Villona, v přednesu studentek jičínského gymnázia M. Soukalové a R. Škodové. Potom následoval srdečný a přátelský projev akad. malíře Jaroslava Bobka, Špálova spolužáka na Vysoké škole umělecko-průmyslové u prof. Jana Baucha. Po prohlídce výstavy a zámku se umělcovi přátelé a známí sešli v příjemném prostředí u krbu a zavzpomínali si. Paní Helena Machková-Špálová připomněla Špálovy názory na umění a život, dr. Svatoň přispěl kamarádskou vzpomínkou, dr. E. Bosák zavzpomínal na sportovní výkony Jana Špály, mluvili i další přítomní. A všem vyvstávala před očima osobnost Jana Špály - přímého, čestného a dobrého člověka. - Na výstavě se vystřídalo do 14. května na 700 návštěvníků.

Irena Škodová


Nová kašna Starých Hradů

Zámek Staré Hrady je srostlicí gotiky, renesance a současnosti. Nejvíce je tato mnohotvárnost zřejmá na druhém zámeckém nádvoří, kde se gotická okna a oblouky odrážejí v renesančních oknech pana Jiříka Pruskovského z Pruskova.

Intimnímu prostoru druhého nádvoří chyběl oživující prvek, prvek současný, prvek, který by kumuloval slohovou koexistenci a který by do historické kamenné kulisy vnesl současnost, pohyb.

Byla tedy navržena studna s krajkou kované mříže promítající se na stěny nádvoří. Pod mříž je sestaven kamenný podstavec, který je syntézou slohových protikladů nádvoří. Z šestibokého bloku podstavce vybíhají ke gotické části nádvoří žebra, revokující představu opěráků gotických staveb. Do renesančního prostoru nádvoří se studna mění v kašnu, v níž živá voda dvěma praménky láme zrcadlo vodní hladiny, třpytí se a zpívá.

Realizace záměry návrhu potvrzuje. Mřížovina akad. sochaře Václava Irmanova je starobylá i moderní současně, s hákem na okov i se symboly umění na bronzových reliéfech. Na vrcholu zlatě září lev střežící poklady Památníku národního písemnictví.

Podstavec studny je z kamene jičínského kraje - pískovce. Do přesných tvarů jej vytesal sochař Martin Pokorný. Vysvobozený z obludných balvanů tisíci údery dláta změkčuje geometrickou strohost svým živým povrchem. Je drsný a teplý jako lidská dlaň.

Umělecké dílo není jen dílem výtvarníků. Jeho existence a trvání je podmíněno prací další zručných lidí. Jsou to ti báječní starohradští řemeslníci a nadšenci, kteří při vzniku studny pomáhali.

Studna stojí od května loňského roku. Světlo se láme v její mříži, laská její kamenné bloky a třpytí se v zurčící vodě.

Dobré dílo se podařilo …

ing. arch. Karel Pokorný


Práce na zámku

Práce na rekonstrukci zámku ve Starých Hradech se nezastavily ani v letošní zimě. Navážel se materiál - kámen, cihly, cement, písek, vápno atd. - a jakmile počasí dovolilo stavět, upravovali Jan Joukl, Josef Najvrt, Jaromír Lachman, Jaroslav Plíšek, Josef Svoboda a Jan Trnka některé vnitřní prostory (bývalá prádelna, bývalá vápenka, schodiště u kulturního domu apod.). Byl rovněž proveden asfaltový nátěr stropu prvního patra gotické části zámku.

17. a 18. května přijelo na zámek na 50 členů různých osad trampů, sdružených ve Svazu ochránců přírody. Brigádu zorganizovali Jindra Novák a Milan Eliᚠz České Lípy. Chlapci a děvčata z celý Čech vykonali obrovský kus díla: rozebírali vychýlenou zeď gotického křídla a třídili stavební materiál, který z ní vybourali, zdili pilíř v 1. patře a spárovali zdivo v přízemí gotiky, rozebrali nebezpečně rozpadlý kus obvodové zdi pod kaplí, vydláždili kus vnitřního nádvoří, vyklidili arkády a průjezd, pokrývač prohlédl a opravil střechu atd. Prostě jak se říká, udělali práce jak na kostele. Největší překvapení však připravili na večer, kdy poseděli v čertovně, zazpívali si, pobavili se - a odhlasovali, že celou brigádu uskutečnili úplně zdarma, odmítli nejen peníze za práci, ale i za cestu a kromě společného oběda i za stravu. Jejich práci oceňovali návštěvníci zámku, mezi nimiž byl i redaktor Pochodně s. Ludvík Cibulka. Tak byly stovky hodin odpracovány zdarma.

31. května přijela opět větší část z nich, dokončili dlažbu na nádvoří a rozebírání vychýlené gotické zdi. A slíbili, že opět na Staré Hrady přijedou! Díky, kamarádi!

V květnu se rovněž začaly zdít obvodové zdi druhého patra gotického křídla zámku.

Tak se tedy začal 15. rok prací na záchraně a obnově zámku.

Vladimír Holman


Výstava k 10. výročí úmrtí MUDr. Jindřicha Taubera trvala od 24. 2. do 21. 3. 1980. Na 80 návštěvníků zhlédlo Tauberovy obrazy i dokumenty a fotografie o jeho životě a díle.


Zapomenutá rodačka

Přední český časopis Světozor přinesl před více než sto lety následující zprávu, kterou objevila nám poslala redaktorka Dagmar Štětinová: "Dne 29. ledna (1879) zemřela v Praze paní Ludmila Šebková roz. Fedrová, spisovatelka česká a jedna z prvních členů zdejšího "Ženského výrobního spolku", v jehož výboru několikráte zasedala. Některé její literární práce uveřejněny byly "Českou včelou" a "Pohádkovou komisí" pod pseudonymem Anežky Hradské (dle rodiště zvěčnělé, Starých Hradů u Libáně). Značná část rukopisů posud nevydaných nalézá se v její pozůstalosti. Stáří dosáhla 33 let."

Skoro stejnými slovy, jen poněkud zkráceně, hovoří o této autorce Ottův slovník naučný. Navíc uvádí rok narození 1846. Jiné slovníky i dějiny literatury o ní mlčí.

Pátrali jsme proto po jejích životních osudech i po jejím díle a zatím jsme získali pouze přesný údaj o jejím narození. Státní oblastní archív Zámrsk sdělil, že se narodila 23. června 1845 ve Starých Hradech č. 1, byla dcerou pojezdného Antonína Federa a jeho manželky Lidmily a pokřtěna byla jménem Lidmila Anežka.

O jejím sňatku, přesném bydlišti v Praze ani o jejím dalším životě zatím zprávy nemáme a žádáme čtenáře o pomoc při pátrání. Těchto několik řádků je skromnou vzpomínkou 135. výročí narození zapomenuté starohradské rodačky - spisovatelky.

K. B.


Co připravuje Ob Libáň - Staré Hrady

Po výstavách J. Palečka a Vl. Holmana otevřeme 29. června ve 14 hod. výstavu grafiky nár. umělce Cyrila Boudy, v 15 hod. bude následovat koncert souboru Musica a tre. Výstava potrvá do konce srpna 1980. - 7. září bude zahájena výstava obrazů a kreseb s národopisnou tématikou dr. J. V. Scheybala z Jablonce n/N., opět ve 14 hod. O hodinu později začíná koncert vynikajícího mladého houslisty Čeňka Pavlíka, laureáta mnoha mezinárodních soutěží. Na klavír doprovází Ivan Klánský.

Zámek i výstavy budou otevřeny denně.


O pomístních jménech v roce 1785

V 1. letošním čísle našich Listů byla otištěna
sta o pomístních jménech na území Starých Hradů a Sedliště, jak je zachoval tereziánský katastr z roku 1713. Tento katastr v každé vsi uvádí pomístní jména u jednotlivých gruntů (usedlostí), které tehdy ještě neměly popisná čísla. Takové uspořádání katastrálních zápisů ovšem neumožňuje lokalizování jednotlivých pomístních jmen, určení jejich tehdejší polohy.

Pokud jde o možnost takové lokalizace, je situace poněkud příznivější při dalším katastru, josefském, který pro Staré Hrady a Sedliště vznikl v roce 1785. Je sestaven jinak než katastr tereziánský, nikolik podle gruntů, respektive poplužních dvorů, nýbrž celé území každé vsi (její katastr) bylo rozděleno na několik částí, zvaných "položení". V každém z těchto položení jsou jednotlivé pozemky (parcely) - panské, farářské i poddanské - zapisovány postupně tak, jak vedle sebe ležely. Možno tedy jednotlivá pomístní jména, která jsou v josefské katastru zapsána, lokalizovat do jednotlivých položení, v nich pak jejich polohu popřípadě blíže určit podle názvů sousedních pozemků. Každá parcela (stavební plocha, zahrada, pole, louka, pastviště, porostlina, les, cesty, vodní tok a vodní plocha) měla samostatné topografické číslo.

Ves Staré Hrady tvořila se vsí Sedlištěm jednu katastrální obec, jejich pozemky byly číslovány průběžně pro obě vsi: Staré Hrady měly topografická čísla 1 - 219, Sedliště 220 - 509. Číslování domů (konskripční čili popisná čísla) bylo však samostatné pro každou z obou vsí.

Ves Staré Hrady měla čtyři položení: 1. Hlavní položení, 2. V kálku, 3. Nad cihelnou, 4. Oborské.

První položení (top. č. 1 - 67) obsahovalo místní plac, "kus obecního pastviště" a pak území vlastní vsi, tedy soubor obytných stavení s přilehlými hospodářskými budovami a zahradami. Katastr Starých Hradů vykázal tehdy 36 konskripčních (popisných) čísel. V tomto položení nebylo pomístních jmen.

Druhé položení (top. č. 68 - 105), nazvané V kálku, mělo počátek u obecní zahrádky na cestě k Libáni až na Lhoteckou cestu, odtud pod tzv. Vinice až na cestu Milkovskou, kde hraničilo s pozemky libáňskými, dále k rybníku Ounivalu, zmíněnou cestou k lesu a nad les Ounival, pak na lhotovskou hranici a odtud cestou až zase k počátku.

V popsaném položení byly tyto pozemky a jejich názvy: panské pole Na vejminku, poddanské pole U lip, dále panské pole Vohrádky, tři kusy pole Na vinici - přední, prostřední a zadní, porostlina Pod vinicí, pole Proti milkovskému ovčínu, pastviště Za milkovským ovčínem, les Ounival mezi panskými poli až k jetenské 1 hranici, kterým vedla cesta od Starých Hradů až po Záhuby, pole U studánky, V kálku a Na šafránici.

Třetí položení (top. č. 106 - 206) Nad cihelnou nazvané se počínalo při čp. 23 v cestě Lhotské, šlo až na tamější hranice, vedle nich dolů až po strouhu do rybníka Buncáka, vedle něho a náhonu, jdoucího až k panské zahradě.

Toto položení mělo tato pomístní jména: poddanské pole Za zahradou, U průhonu, Za šrankem (s pastvištětem), pole, zahrada, porostlina a les Na kopanině, pole Nad hájkem a Pod hájkem (při něm porostlina, zahrada a pastviště), pole Pod trubama, U průhonu, Nad hájkem, U studánky, Za cihelnou (též louka a porostlina), pak cesta od Starých Hradů k Řmenínu, pole Nad paloukem, Mezi cestama, polní vozní cesta, několik kusů polí U bukoviny, vrchnostenský les Bukovina nad obcí starohradskou 2 až k hranicím kosteckým 3, panský hliník při cihelně, pole Za cihelnou, Nad bukovinou, Nad cihelnou, U jablůňky, U branky, potom skupina stavení (čp. 30 - 34), obecní pastviště Za baráky nazvané, při něm cesta do Milkovic, panská louka Bezdíček, louky U studánky, pole, porostliny a pastviště Pod cihelnou, panská louka Nad rybníkem Buncákem, panské pole Na chmelnici, pole a louka Nad náhonem. Zajímavé je, že tedy již v této době existovaly tzv. starské baráky.

Čtvrté položení (top. č. 207 - 219) se nazývalo Oborské. Mělo počátek u náhonu sedlišského a tamějších hranic, šlo vlevo podle potoka až k hlavní silnici, vlevo podle počátku panského pole a skončilo v tzv. Oboře.

V tomto položení byly vesměs panské pozemky: pole a pastviště Na jelence, U chmelnice, Chmelnice (vykázána již jako pole), Na zelnici, panská sádka, panská porostlina vedle potoka od kamenného mostu až po sedlišské hranice, mezi tou porostlinou potok bez užitku, pak panská pole V oboře a Nad oborou. Panský les Obora se nalézal mezi panskými poli vedle jetenských selských lesů až k mlýnu bystřickému; tím lesem vedla cesta od Starých Hradů k Bystřici.

Ves Sedliště je v katastru rozdělena na pět položení: 1. Místní plac, 2. Buncácké, 3. Křížové, 4. Sítinské, 5. Dolské. Jako 6. položení se uvádí les Karluby, který už ale ležel mimo dnešní území sedlišského katastru.

První položení (top. č. 220 - 274) - místní plac - také obsahovalo vlastní areál vsi, obytná stavení, hospodářské budovy a zahrádky. Tehdy bylo v Sedlišti 30 konskripčních čísel.

Druhé položení (top. č. 275- 360), nazvané Buncácké, se počínalo vedle vsi u panského rybníka Buncáka a u náhonu, šlo řmenínskou cestou až na kostecké hranice, dále vedle jetenského lesa a skončilo se na řmenínských hranicích.

Uvádějí se v něm pozemky a pomístní jména: louka Na vohradě, panská louka Šmídek, poddanské louky U Šmídka, vrchnostenský rybník Buncák, který byl uznán za pole 4, panská louka Nad rybníkem Buncákem, několik luk U baráků, panské pole Za baráky, louky Pod hrází, louky a pole Za baráky, náhon od Bukoviny do rybníka Buncáka bez užitku a posléze několik polí, pastviš a porostlin.

Třetí položení (top. č. 361 - 392) - Křížové - se začínalo od vsi při buncácké hrázi, šlo podle tohoto rybníka po obecní cestě až na cestu řmenínskou ke kamennému kříži a odtud zase k počátku u vsi.

Pozemky a pomístní jména se vykazují v tomto pořadí: pole Nad Buncákem, vedle něho obecní pastviště a přes ně vozní cesta, pak pole U hati, Nad Buncákem, dva kusy polí V skaličkách, mezi nimi porostlina a u nich polní cesta, potom obecní pastviště, které pozůstávalo v trhlinách, pole Na kamenici, Za humny, pole U řmenínské cesty, pole a porostlina U přesedalky, pole a porostlina Za humny, U řmenínské cesty, Ve vrbičkách, u kříže, pak opět obecní pastviště, které pozůstávalo v trhaninách a skalách a přes něž šla cesta do Řmenína.

Čtvrté položení (top. č. 393 -417) - Sítinské - mělo počátek za vsí U křížové cesty. Vlevo byla cesta Řmenínská, vpravo Sítinská a skončilo se u řmenínských hranic V sítinách nazvaných.

Především se uvádí vozní cesta do tzv. Sítin, pak pole Na kamenici, Ve vobickách, Na provázku, V sítinách, Na kopaninách, Na vrchách, Na vrších a zase V sítinách.

Páté položení (top. č. 418 - 507) - Dolské - se začínalo za vsí vedle cesty Sítinské, šlo k Dolskému mlýnu čp. 26, dále okolo potoka Mrliny, běžícího z Dol po važické hranici až k vrchnostenskému lesu Oboře a louce Jelence.

Pozemky pátého položení jsou většinou pole panská a jsou zapsány v tomto sledu: pole Za humny, pastviště pod polem, polní vozová cesta, pole Na vrších, pole, pastviště a porostliny V sítinách (jedna porostlina pozůstávala v samých jamách), Dolský mlýn čp. 26 a zahrádka při něm, pastviště V sítinách s porostlinou a potrhaninami, pole a pastviště Pod vysokou mezí, pole s porostlinou Na stráni, pole a porostlina libáňského chóru literátského Za roklema, pole Mezi struhama a porostliny nad ním a pod ním, pole a porostlina Nad Dolským mlýnem, opět pole Mezi struhama, obecní porostlina Mezi mlýnským náhonem, pole a pastviště Vedle jalové strouhy, obecní pole a porostlina Nad baráky a pole Pod náhonem.

Připojené šesté položení (top. č. 508 - 509) - les Karluby - leželo mimo vlastní katastr mezi vrchnostenskými doubravskými lesy 5 u dnešních Ujkovic a tvořily ho starohradský zádušní les Karluby vedle panských hranic doubravických a starohradská zádušní louka V Karlubích vedle lesa.

Tento přehled se možná někomu bude zdát strohý a nezajímavý. Pro toho však, kdo se zabývá historickým vývojem vesnického prostředí vůbec a zvláště pak pro místní znalce a zájemci jistě přináší nové a poučné poznatky o přírodních a hospodářských poměrech, ve kterých žili a hospodařili lidé koncem 18. století 8ĺ˘#ƒ œ{QťŮş(žk^”̓ůëëâĚí gěçŚ÷ĄDHŚęîăhh:4˝e#^ăęÚßś]†ƒwiĂᢉ΄¤Ś&…jţŤóú5°Ĺ7rÇCŃĐ`—ëśéC:nqÄF>Uç/Ś¨6?aŃ_vó4űĆ5MwYö<JâM(7ń|óS “a,ČîřŹÖkô~–‰Îý۸›}uÄNďűůëyWĆԑR7;?ËÎ:*ĹW?U>úmXž¤S…‡“ÄßÉNÂeg ˇNĆ4|°ŮvĐ$„q-Ŕ†|ÜĎ&Š ôď÷OO_ɖÂ\•Çńßž\ß%˝zrĘWi ;Á‰0T47ľu#yӛŠÜj9Ď+„“Š!}~ŠôĘř.L˙ńäˆĂuývŁ3Ý?żœĎ‹§Îe÷˜ţ92av–˙Ž¨Č;%76N‰/[ъVYdešë/Śˆ4–Ńٽ۝ř*¨ťĺB̟Ż=%űĽAş×D˘‡-ÜŽ‘st¸lX!h)'\o|nâó1nýx‡uĎť*tŮ[Âë‡Áí4wÎ[1fbĺWngŠ–!˝TŮpÌĄôŻŃN ŠĺüŮ8¤ HnĚ÷főřWŠ“Š 4˗ž[ƒÝ;Zňźńm *Ÿ-¸Ţ5Đ8 kŽ šçž™Ś]qŮzT÷@|z`;ŞEd÷ůĹSÇ|ʼn%őŹľ‰ĺ„Đ3yŽ"äsöWž„ŕ´şgťé$¸„¤řÁ‘Ąa" Egc„â˘tßŕ¸Ć?ŞˇE'fĐěŚĆ]ÍmăB5abwšŢ'2#jŤ&ĂŰ|Eu61w›ľnľý'AöIě2é•Î,a ˘\róššQ™x~¸KҲœ„‘%ď ;­ř~ˇćNŰ×eűFxƔMž˛œŠí˝ţE˜,uş× Y6lŽ6ÜXb˘Ňĺ_ˆď°8U”žëňŠ€CË=*ą3róń!|+ŕ 7{†H˘ÁPÎŘßÖVч0ćęB}ÚC0^a`?ƒ‡ń Š5ŁŘĹ1’‰T’3y„fd˘8IĆů¤|ť žWZ—„÷‰†—ҢxŽ2&;žÄ†çűp#řâĘě9Ľl2MËőDXą”i ď|n†d-™‡źˆ̡*ţă&Ĺ w‰~aľHGŃ@l yf‚"‡Í'čފI(ŞáË°NbĐźÝäáČĘ褢|v>’áÁŕřş0X̢6+Ý3u†÷ţ\mv7"@…ź‰Mž÷šĂr+ćžŔy‡BG‡6ť~ŻߡWb'X“ŠŠĘbýj_ЛĹ<‰€hŚÔę&<ÇÚO|KĎŃ1>k+ň¸býzö§č…ĐÓŻłˆŘ[1+÷×ďŁqš`-1[ęÍ °-ĹÔ6ƒŞ(f‡?ýŘŤ˛§7 č=gWí…}–Mćń÷ëFSěę5y -Š– z=cćřń­™Ń϶Άń~tz÷â~§’7Íą*+}iđxŻŇëuą—*żĹű\phŤĚ÷`”<Ş>JÉÍWś§qJ|Bĺ—Ü[–ß+˝işO$AŒ~-5:úy]ä…í…\*ُ0@’’lőG†scvŇ5w5-¨K=Áâ€$-”üoÍ°P(AĹŃ)jm8˜*HĄRr`ˇËU˝‡ÄąTçÓpݙÔôŹŰá‘ÓcňíŞ×Îdš?’Ɉ7Ăńű´€<ââŔ‡ëčˇZÂćÄÁôĚŰŤĆ.7žščYÉsGWrąĘŘs2ZRîu˝őŐë¤ŢÔăÓÍľ–” ÓxԊä)Ł`joˆ‰Eů\čEŘKćIĐ-Ľ§$ ű8ůŒÄ|F뫓Ÿvn›\ž™KĂÝ߉ލjĎ{÷ęĎţ­ďÇŹŮÍ ő—c5@DÖÄÂôůi鄏Óî‘Î7…Ú:úxĆä!z$F0<|Ę;fB őxhȌŐÉ.žŹŒWd(ďœM˝PX\HĽŕ.aŘ ś@ŽČ`z#TUsóqJđŒüč¤s&"qÄ6vu‚đť˘%řëd[ęÔcČ݂´-éşý€őeSGž" PˇŔŁdÉÁš(Ůn›€dcţځóßy’ŐpJĹoĄý°Ř.ôÔśd‘ŠŠÎfŁh x¤çđôä§Ä_7o c“ĄvGEŸ;YmŃĐk9-XxÄęˆő#3bl”Ś|8ö Ş˛ű_*¨T 0ŸJR­Hbú˛ďN‹HĎ ôĘ=čŠĘľ}šOS_™I…łĹóôňçpžŚÔJŒŚzhĽVű[ŐŠúTżeÝť¨öJ—HuEcžŠZŠCďD—Ô\m’<|Mú403+­Ż!Zř]泯9ŠE.­˙í ~&í\çŻsa2ŁÓîkW Ź!g—ŐÄŕŔą8E—Fqœr:zXĚ;!ăżZi>6H–ë`mŠ$3,/Dǎ@ľ153?˝˘ëP–Y‡Œ Ţč㝲Ta!•cŚ6;?,Ż-Ô÷aśoéŽ.Ł°ęzŒ eZěś‚wńŮ'4ŹN’dž`÷fQJXńfMxŠěüěřnGo|Xô:„]7pËŮHޡÝĘŰ=eGćˆ}żş=zţsŕÔřŁZĂCˇm]ŰľĘuC_Œ$Čœž%őA†.sŤüCşÔ< ˙ýÉéSKŲvqćtŒ„ĆĂ>Š6튀IPŰW=4şł`ę˘úđ:@Ĺżúźk{Šę(Óƒ‚l:ľ Çސl¤‘źÜG™Œč8MlÖđ:;ĚH"›2 Rđ;-ƒ”gJů_“ś´×ŽňUŇŔçŐ–EˇŢŮ+|IÖršÎxJšÁÇ1%†Ń6’Öf&T`pĚđđŕ}…ꞸöHâ^k•lHĽ.ňdżő”/ ruXqä ¤çgą•ÇžýWM,ÄŸĹÁBľe{š#ÝąáŒU0ŚŕD˜ŘRóOŻŚ%uXV‚ƒw'šVţP™Ö˜úý͢ü5÷ÎŻożÚ9éby#!ß´ęgzI8„?ц˛CiĂ'§#ĹS…ą!ȝ`"I ËŔ2‚s¸XK*ć4Tt󝍹MźĄÉ+śCPΛгŚď8ˆ8§4/ág-6Űt3ˆiF„¤•Šé=ÓÓőÂrŰ_ű´‡|oRv3WUäVtůÍ-Šľň~ťQ‹Żœ:Öâ:3;oˇFqkJ*ëSgż Ž,łEŞŃŤƒ ‘E×ŕĎ^ŢŰ6֍„Ä ˆ˜Ţď ˙C,pfĄXćRÄsEœcŢ.Í Jfü\ß 6`Jî'űӁŐ.Ć_͉8Đ3bÁĎâ~€ÇŠŁ˛ëńdąv?ǟ>‚ĂaŇ nčrEÄĽč+Ż—ý­Q 6FYœX …ŚSŽmHČ{Ę/6~g݋°;ąúĹÓˇjź>_“‡ih\‘’TŁ1ÉxŢ˙ŮŮ|>Ż‡×ßË]Ř„B@ÔB< cÚ ××䃽ÇëpŞŞ]OŚ÷ĚEq•\ö,iÄ/đ C°4EˆC€G鰗ďîňEű$g:ŘŠÜj¤É•đHź*÷ĂĺTçżżŢ{U)=*I˙–+rźŹˇŤZœS÷_h~#Ľ€×0ňô<ýPd "Gˆ5Đ{*ë´Ţ˘Ađ0IĐĺâĂđ°ÓÖďĚÁfň˜ˇĚ°ž•Q˙âqčÝŠěÎsSĎĚ6ĆĄ$cGyÓh`Ç^Í)ŒN“ŽŒ];N5{Đ'Ň€˜rÚk„7ĐŎšU ŐKTŠ “ źźŘţŐÓA˝rŠ‹—˛h‡ű%ď4ha;Nü)Nńc`܅(YŮޚĂPţÜK(nÉ|çTcŽźaË 9 Ż§Ä×2ÄD59˜ÜámdŮĐăA9°Ą’TH'ěçxf# 8ëź,1ĂśĹĂAŰúečŒ9ÉŔóKş×°Ôö‘čsR&•łž ˘S}ꌡĹY†YĆ*3ŚáC™É˝k‰uź˜ő›Í™ţVŠ„™6ńŽ‰ă›óşˆŐś~¸^&7Ž .š5 ćdŤyˆŽšŐ2*ôĺ唎-ZąśćÖ[7Zńţ˝š[zŕrƒ9:Ó§oŤĆpDšu:śFrěAQkbšaŻGš€ d Î3źÜ´‰,< #5 5KC(œźţۃˇY)Ě˜Œ(ąH,DÂYŐˇśp8%Pł"lechli z magnotofonového pásku básníkův hlas a zhlédli výstavku dokumentů, kterou připravily dr. Maryna Krulichová a dr. Milena Vinařová.


Z vašich dopisů …

Božena Navrátilová, roz. Šupolová, Praha 3: Starohradské listy se mě velice líbí a ráda z nich čtu, ne jednou, ale stále. Oživují mně můj domov a hlavně mé mládí. Aspoň po tolika letech se ráda dovím, co je u nás nového. Samotný zámek v našem mládí: byla rozbitá okna nebo vůbec žádná, rozbité zdivo a přístřeší ptáků. Dnes je to klenot. Já děkuji za všecku práci, kterou jste tam udělali, a ráda, ráda se tam vracím …

Bohumil Hrabal, spisovatel, Praha: Byli jsme hluboce dojati tím, co jsme na Starých Hradech slyšeli a viděli. Jsme rádi, že se sami snažíte si pomoci, nacházíte ohlas u spoluobčanů, a to je to krásné a dojemné, co nás nakonec všechny pojí. Ještě jednou děkuji za přijetí a za všechno, co jste tam udělali, aby výstava se mohla uskutečnit …

Hana Buncová, roz. Kyzivátová, Vítězov: Jsem také rodačka, bylo mi 11 let, když jsme se s rodiči a příbuznými odstěhovali do pohraničí na Liberecko. Právě letos je tomu 35 let. Stále vzpomínáme na dětská léta prožitá v "zadních barákách" a dodnes vím, kdo v kterém baráčku bydlel. Vzpomínám na maminčinu zahrádku plnou květin a na tatínkův Buncák, kde pěstoval ovocné štěpy, kterých si několik odvezl i do pohraničí a dodnes se z nich sklízí ovoce. I na tu milou Bukovinu, kam tak ráda jsem chodila a kam jsme se po 25 letech přijeli již s dospívajícími dětmi podívat k potůčku, kde rostlo a roste plno bledulí, podléšek a lýkovce.

Nyní jezdíme do Starých Hradů dost často. Navštívíme hrob prarodičů a i když zde nemáme příbuzné, jsou zde dobří známí, kteří nás vždy přijmou jako své. Moji rodiče již nežijí, ale naše tetička, paní Zahrádková, která je také rodačka a bydlí 35 let u Liberce, sem ráda dojíždí. Jejím přáním je, aby byla pochována na starohradském hřbitůvku.

V loňském roce se v červnu pět členů naší rodiny zúčastnilo sjezdu rodáků a přátel Starých Hradů a Sedliště. S úctou jsme si prohlédli zámek a poslouchali slova s. Holmana. Za vše, co jste vykonali, vám všem upřímně děkujeme …


Co se nám nelíbí …

 • Na pomníku padlých ve Starých Hradech před zámkem jsou jména deseti našich spoluobčanů, kteří padli v době 1. světové války: Josef Hronek, František a Václav Javůrkovi, František Plíšek, Jan Prášek, Josef Semík, Václav Slavík, Josef Švorc, Václav Táborský a Josef Trnka. Příbuzní většiny z nich ve Starých Hradech stále žijí. Je proto zarážející, že na vzpomínkové slavnosti spojené s kladením věnce dne 5. května 1980 se sešlo pouhých 8 lidí, ač o akci všichni občané věděli z plakátů a z několikrát opakovaného hlášení místního rozhlasu (naposledy půl hodiny před slavností). To v sousedním malém Sedlišti přišlo 30 lidí …

 • V Sedlišti nemají někteří občané ohled na práci paní Horáčkové při udržování parčíku. I když byli mnohokrát upozorněni, pouštějí stále slepice do prostoru před Jednotou. Týká se to hlavně slepic Kamarádkových a Hrdých.


  Staré Hrady v tisku (březen - květen 1980)

 • Mikšovič Ivan: Muzeum splněných snů. Práce 23. 4. 1980. Velký článek o obnově starohradského zámku.

 • Šovíček Jan: Listy starohradské kroniky I. - II. (1978 - 1979). Muzejní a vlastivědná práce 1980, č. 1, str. 53 - 54. Obsáhlá recenze našeho časopisu, který je kladně hodnocen.

 • O výstavě ke 100. výroční narození Josefa Hakena, která se konala ve Starých Hradech, psala Pochodeň 18. 3. a 5., 8. a 18. 5. a Předvoj 8. 5.

 • Celý průběh květnových oslav ve Starých Hradech zaznamenaly Zemědělské noviny 26. 5. a Předvoj 23. 5

 • Na starohradskou výstavu Josefa Palečka upozornily Předvoj 23. 5., Zemědělské noviny 26. 5. a Pochodeň 27. 5.

 • O jubilejní výstavě Jana Špály ve Starých Hradech informovaly Předvoj 25. 4., Svobodné slovo 30. 4. a Pochodeň 8. 5.

 • Zprávy o výstavě skla manželů Tichovských a fotografií M. Jankoviče otiskly Pochodeň 20. 3. a 2. 4., Svobodné slovo 24. 3. a 10. 4. a Předvoj 4. 4.

 • O práci LA PNP ve Starých Hradech se zmínily Učitelské noviny 17. 1. a Naše rodina č. 10/1980.

 • Záznam o práci starohradské OB je v Předvoji 28. 3.

  Dodatečně zaznamenáváme:

 • Mikolášek Vladimír: Kytička upřímných díků. Národní výbory č. 35/1979. Článek k jubileu Vladimíra Holmana.

 • Mikolášek Vladimír: Skicák kominického mistra. Interpress magazin, zvláštní číslo Výběr '79. Článek o životě a práci libáňského kominického mistra Jaroslava Marka a výstavě jeho kreseb ve Starých Hradech.

 • 50 leté trvání obce Baráčníků Dolní Bousov 1930 - 1980. V brožuře je v kapitole o okolí Dolního Bousova také odstavec o Starých Hradech.


  Drobné zprávy

  Zástupci Osvětové besedy Libáň - Staré Hrady se zúčastnili 14. března 1980 pracovního aktivu osvětových besed jičínského okresu v Kyjích. Byla to užitečná výměna zkušeností a všichni přítomní zvláště ocenili práci místní Osvětové besedy v Kyjích, maličké vesničce pod Táborem.

  Doc. dr. Vladimír Kovářík, spisovatel a publicista známý i z rozhlasu a televize, besedoval s dětmi z libáňské školy dne 10. dubna. Besedu, která se konala ve starohradském zámku, řídil redaktor nakladatelství Albatros dr. Jaroslav Šimůnek.

  Do konce května 1980 navštívilo zámek ve Starých Hradech 1770 hostí. Byly mezi nimi např. zájezdy SPOZ Dobrovice, ZDŠ Klimkovice, Hořice a Stará Paka, AZNP Mladá Boleslav, SEBA Tanvald, KD Rychnov n/Kn., ČSPO Roškopov, SPŠ Kostelec n/O., přišli i žáci ZDŠ a ZŠ Libáň. Z významných jednotlivých osobností zde byli mj. ředitel Národní galerie dr. Jiří Kotalík, akad. malíř Vladimír Komárek, akad. malíř Jan Solovjev, doc. Jaroslav Fryčer, doc. Karel Palas a dr. Vlastimil Válek z brněnské univerzity, dr. Jaroslav Prokop z muzea N. Bydžov aj.

  Počátkem března žily Staré Hrady ve znamení MDŽ. Od 7. do 15. března zde svátek žen postupně slavili pracovníci ZV ROH MNV Libáň, Agrostroj Jičín, Zelenina Jičín, OÚNZ Jičín, ZDŠ Libáň a Pekárny Jičín.

  MO SSM Staré Hrady pracuje v poslední době velmi dobře. Ve dnech 9. - 23. 3. uspořádala sérii tanečních čajů (hrál MAVIS), 29. 3. braneckou (hrál Sentinel) a 19. 4. Jaroslavskou (hrál Index).

  Členové ČSPO Staré Hrady provedli 4. dubna 1980 sběr starého železného šrotu v obci.

  Sjezdy spolužáků libáňské školy začaly letos již v dubnu. 5. 4. se sešli žáci ročníku 1953/4, 31. 5. ročník 1933.

  Naši jubilanti: 1. 5. se dožila 85 let paní Růžena Fraňková ze Starých Hradů. - 13. 4. bylo 70 let paní Boženě Plíškové ze Starých Hradů. Blahopřejeme!

  Narození: 18. 4. se narodila v České Lípě Kateřina Nováková, dcera starohradských chalupářů Zdeny a Jindry Novákových. 5. 4. se narodil LukᚠBeránek ze Sedliště. 2. 5. se narodil Milan Novotný ze Starých Hradů (syn Venuše, roz. Trnkové). 23. 5. se narodila Bohdana Peterová ze Starých Hradů. 28. 5. se narodil LukᚠJavůrek ze Sedliště. Vítáme nové občánky mezi nás!

  PhMr. František Honys, rodák z Bystřice, zemřel 27. 4. 1980 v Pardubicích ve věku 77 let. Byl neúnavným propagátorem našeho kraje, vedl sem často turistické zájezdy. Nezapomeneme!

  Odcházejí: 29. 3. 1980 zemřel pan Václav Zima z Libáně ve věku 79 let. V důchodu pracoval několik let obětavě na obnově našeho zámku, v němž se jako syn deputátníka narodil a bydlel. - Také pan Oldřich Jirků z Libáně, který zemřel 20. 5. ve věku 57 let, přispěl nemálo k úspěšnému průběhu prací na zámku, kam svým starým, ale spolehlivým nákladním autem dovážel materiál na stavbu, kdykoliv bylo zapotřebí.

  Úmrtí: 14. 3. 1980 zemřel pan Ladislav Šupol ze Starých Hradů ve věku 70 let. - 12. 4. 1980 zemřel pan Emil Vacek ze Sedliště ve věku 80 let. - 13. 5. 1980 zemřel po těžké nemoci šestiletý Stanislav Najman ze Sedliště. - 1. 6. 1980 zemřela paní Anna Plíšková ze Starých Hradů ve věku 79 let.


  Menu