Logo L.S.K. 1978


Číslo 1Ročník I.Srpen 1978


Vážení spoluobčané,

je tomu již hodně let, kdy se definitivně rozhodlo o opravě starohradského zámku. Z bývalého panského sídla se stává kulturní středisko kraje, které láká k návštěvě nejen nás – domácí, ale i hosty zdaleka. Staré Hrady se zásluhou svých občanů, kteří zámek zachránili, dostaly do novin, do rozhlasu a televize. Láska k tomuto krásnému koutu východních Čech dokázala, že zámek už není zříceninou, ale stává se místem, které přitahuje tisíce návštěvníků. S perspektivou další výstavby a využití nabude celonárodního významu a důležitosti. Všichni hosté, kteří zhlédnou Staré Hrady, se netají obdivem nad dovedností českých rukou. Dojmy z návštěvy zde sdělují svým známým a sami se sem rádi vracejí, aby viděli, jak dílo roste. Záznamy v návštěvní knize jsou plné slov uznání významných návštěvníků. Rádi vzpomínají na starohradskou svatební síň stovky mladých dvojic, které tu nastoupily společnou cestu životem.

To vše může zdejší kronikář s hrdostí zaznamenávat na stránky současné kroniky. Bylo by však škoda, kdyby tato fakta zůstala známa jen úzkému okruhu lidí. Proto si Osvětová beseda Libáň-Staré Hrady vzala za úkol vydat čas od času Listy starohradské kroniky, v nichž by seznámila širokou veřejnost s postupem záchrany vzácné kulturní památky – našeho zámku, s kulturními akcemi (výstavy, koncerty, besedy), s názory návštěvníků zámku. Budete zde nacházet i další zprávy o životě obce, zprávy z tisku o Starých Hradech, o brigádách, o narození, jubilejích, sňatcích a úmrtích našich spoluobčanů. Chceme vás – samozřejmě za vaší pomoci – seznámit i s hodnotami, které již pomalu mizí (lidové zvyky, pomístní jména, pověsti), s dějinami zámku a obce, se slavnými rodáky a občany, s výtvarníky, kteří zachytili krásu našeho okolí. Budete se dočítat o práci občanských výborů Staré Hrady a Sedliště, o práci Českého červeného kříže, požárníků, svazáků, JZD, o činnosti Literárního archívu Památníku národního písemnictví. Prostě bude zde vše, čím se plní stránky starohradské kroniky – té současné, kterou vede s. Vladimír Holman, i těch minulých kronik Starých Hradů a Sedliště, které jsou postupně dopisovány.

Počítáme, že Listy starohradské kroniky budete dostávat čtyřikrát ročně v rozsahu 8 stran. Prosíme vás, abyste vyplnili připojenou přihlášku k pravidelnému odběru a abyste na jejich vydávání upozornili své příbuzné a známé, hlavně ty, kteří bydlí jinde a chtějí vědět, co se u nás děje. Pošlete nám jejich adresy!


Vliv Února 1948 na život Obcí Staré Hrady - Sedliště

Vladimír Holman

V okresní soutěži kronikářů na počest Února získala tato práce 1. místo

V úvodu musím připomenout, že v roce 1948 jsem zde nebydlel, pracoval jsem v obci Bílá Třemešná, kde jsem tehdy byl i kronikářem. V Sedlišti jsem převzal vedení kroniky z rozhodnutí rady MNV až v roce 1958 a starohradskou kroniku vedu až od roku 1974. Do té doby nebyly kroniky v obou obcích řádně vedeny, i když kronikáři byli formálně jmenováni.

Přesto se mi podařilo zápisy z chybějících let doplnit a docílit tak návaznosti zápisů. Doplněno bylo už 95 stran schválených zápisů; v novém svazku kroniky pro sloučené obce jsem již napsal 52 strany.

O událostech v roce 1948 i v letech následujících jsem byl dobře informován, neboť jsem byl velmi často v obou obcích hostem a jako pozdější předseda MNV (po dobu 15 let) jsem se dokonale seznámil s celým vývojem v poúnorové době.


Únor 1948 proběhl v obou obcích klidně, došlo jen k menším změnám ve složení MNV Staré Hrady. Obě obce jsou převážně zemědělské, jen menší část občanů dojíždí za prací do Jičína či do Libáně. V zápisech o schůzích obou tehdejších národních výborů jsou proto převážně jen zápisy týkající se zemědělství a úpravy obcí. V oblasti zemědělské výroby můžeme proto nejlépe vidět převratné změny, na jejichž počátku byl Únor 1948.

Až do poloviny padesátých let se v obcích hospodařilo soukromě. Zápis v kronice z roku 1955 charakterizuje tehdejší situaci: "V roce 1955 pracují všichni zemědělci ještě soukromě, mají svá pole, svůj dobytek – zkrátka celé své hospodářství. Sympatie pro socialistické hospodaření v JZD všeobecně nejsou – ve špičkových pracích si vypomáhají někteří sousedé nebo pomáhají ti, kteří nemají pozemky a nebo ti, kteří mají pozemků málo. O zemědělskou půdu není zájem, naopak jsou snahy půdy se zbavit – vlastně mít jen to své. Jsou tedy snahy zbavit se půdy pronajaté a o to se pokouší několik občanů, kteří buď nejsou závislí přímo na zemědělské půdě nebo jsou již staří a nemocní. Národní výbor proto stojí každou chvíli před problémem, kam s půdou a kdo ji bude obhospodařovat." Dobu před kolektivizací vystihuje zápis ze strany 44: "V obci nevlastní nikdo svůj traktor – největší sedláci mají pár koní a ani těch není ve vesnici mnoho. Někdo má koně jen jednoho, řada zemědělců má jen krávy a někteří zemědělci nemají ani ty, a tak těm větším zemědělcům několik dní pomáhají a ti jim pak za to ořou a zasejí. Stroje jsou běžné: secí stroje, brány, pluhy, mlátičky, sekačky – samovazy ještě nejsou."

Změny signalizuje rok 1957. Kronika (str. 58) o tom říká: "ONV vysílá do obce svého pracovníka soudruha Jansu, který zde dne 13. 9. 1957 na schůzi pléna MNV vyzývá přítomné, aby uvažovali o vstupu do zemědělského družstva, aby všichni členové MNV se stali agitátory pro myšlenku JZD – a tak se počíná debatovat o družstvech. Zemědělcům se ale do družstva mnoho nechce, jenom někteří s myšlenkou družstva souhlasí. Je to přece jen pro dosud soukromě hospodařící zemědělce velká změna. A tak od tohoto dne vlastně žije vesnice v neklidu a v těžkých debatách.

Okres posílá již 25. 10. 1957 svého tajemníka soudruha Ježka, člověka velmi výmluvného, který v dlouhém, přes hodinu trvajícím referátu přesvědčuje zemědělce o vstupu do JZD. Na okrese je již 80 družstev, Sedliště jsou mezi 17 posledními, které ještě v družstvu nejsou …

Velmi agilně tu agituje s. Josef Čížek, dělník z cukrovaru v Libáni, který byl později zaměstnancem okresu a sekretariátu KSČ, byl předsedou MV KSČ v Libáni. Prováděl agitaci u jednotlivých zemědělců, často přišel za mnou a vyzval mne, abych šel s ním agitovat. Byl důsledný a neúnavný, sám dobrý člověk, přímého charakteru, oddaný myšlence socialismu, docházel i do schůzí MNV a agitoval zde. Byla to práce nesnadná …

Agitace pro založení JZD pokračuje i v roce 1958. Není to snadné. "Akcí se zúčastní soudruzi z ONV, agitují, přemlouvají, svolávají veřejné schůze pro zemědělce, zemědělci se schůzím vyhýbají, aby do družstva vstoupit nemuseli." Požadavky na založení JZD se promítají i do jednání MNV. Sám jsem tehdy tyto schůze vedl jako předseda národního výboru. Byly rušné a často končily po půlnoci.

Konečně 13. března 1958 se podařilo na veřejné schůzi za účasti 22 občanů, hlavně zemědělců, založit Jednotné zemědělské družstvo III. typu. Přihlášky podepsalo 12 zemědělců. Kronika z roku 1958 (str. 64) k tomu říká: "Založení družstva byla pro zemědělce událost. Byl to veliký počátek dalekosáhlých změn, které pak postupně nastávaly. Občané se s nimi jen tak lehce nevyrovnávali. Měli obavy, jak se jim bude v budoucnu v družstvu žít, jak se budou mít. Všeobecný názor byl, že to bude všechno daleko horší a že na družstvo a životní úroveň v něm se doplatí. Hodně jich reptalo, i když přihlášku do družstva podepsali.

JZD převzalo od MNV stroje, které byly v minulosti společným majetkem a které MNV spravoval – 2 secí stroje, 2 jeteláky, vylušťovač a 2 mořící bubny.

První funkcionáři JZD v Sedlišti byli: předseda Jaroslav Svoboda, hospodář Josef Svoboda a účetní Marie Jílková. Dále bylo zvoleno představenstvo. Zápis v květnu 1958 dodává: "I když je ustaveno JZD v obci, tak se zatím hospodaří ještě na soukromých pozemcích, poněvadž na podzim byly zasety jednotlivé pozemky soukromými zemědělci. Zcelovat bylo možno až po žních a společně sít na velkých honech. I dobytek je zatím po soukromých stájích, není kravín. Místnímu JZD jsou předány obecní pastviny."

Tím byl vlastně učiněn ve vesnici první a nejzávažnější krok k socializaci a výstavbě. Obdobná situace byla i ve Starých Hradech.

(dokončení příště)


Činnost Osvětové besedy Libáň – Staré Hrady za 1. pololetí roku 1978

Do konce ledna trvala výstava Staré Hrady ve výtvarném umění, v únoru proběhla výstava kroniky k výročí Února, od 5. 2. do 12. 3. pořádala OB každou neděli odpolední čaje, 9. 3. se uskutečnila beseda o Juliu Fučíkovi s dr. Jar. Šimůnkem z nakladatelství Albatros doplněná výstavkou Fučíkových rukopisů (pro žáky ZDŠ Libáň, Dětenice a Dolní Bousov), 18. 3. pořádala OB Josefskou taneční zábavu, do 16. 4. trvala výstava obrazů a kresleného humoru Ivo Neslera, na jejíž vernisáži se uskutečnil malý koncert; promluvil a zazpíval člen pražského divadla Antitalent G. Dymič, besedovali autoři kreslených vtipů Jar. Cita, Lub. Matoušek, Vl. Vít, Jan Lušovský a redaktor Pochodně Jar. Kuchař.

22. 4. byla zahájena výstava rukopisů o životě a díle spisovatele Eduarda Štorcha při příležitosti 100. výročí jeho narození, doplněná originálními kresbami akad. malíře Zd. Buriána. O E. Štorchovi zde besedoval s dětmi ze ZDŠ Libáň, Dětenice a Dolní Bousov dr. Zdeněk Heřman z nakladatelství Albatros. Začátkem května se uskutečnila výstava kroniky a příloh k ní a 21. 5. koncert na počet 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého, na němž účinkovali recitátor Alfréd Strejček, harfenistka Libuše Váchalová a flétnista Jiří Boušek. 20. 5. a 24. 6 se konaly další dvě taneční zábavy, na nichž opět hrála skupina MAVIS.

Zámek navštívilo do konce června 2133 lidí, jiných akcí OB se účastnilo 1281 občanů. Z významnějších návštěvníků jmenujeme účastníky oslav 25 let Památníku národního písemnictví ze socialistických zemí, zájezdy Klubů přátel výtvarného umění z Prahy a z Kladna, byl zde vedoucí odboru kultury KNV s. Lemberk, spisovatel dr. Ota Dub a další.


Výstava kreseb Jaroslava Marka

Do konce září je otevřena na zámku ve Starých Hradech neobyčejná výstava celoživotního díla kominického mistra pana Jaroslava Marka z Libáně. Již před první světovou válkou začínal pan Marek chodit za svým povoláním po Libáňsku a přitom si kreslil vzácné památky lidového stavitelského umění – lomenice roubených chalup, zajímavá stavení, stodoly, mlýny, zvoničky, sošky, sušírny, detaily výzdoby těchto objektů – samozřejmě i komíny. Výstava má nesmírnou dokumentární hodnotu, neboť mnoho těchto památek již neexistuje. Jak řekl na vernisáži této výstavy 11. června 1978 s. Vladimír Holman: "Tady jsme chodili, tenhle domek již dávno nestojí, u téhle zvonice jsme stáli jako malí kluci a dívali se na babku Fraňkovou, když zvonila. Hlas zvonku v poledne posílal rolníka k obědu a večer děti se stádem dobytka z pastvy domů. Štíty domů, dřevěné lomenice – co zde bylo kumštovní práce lidových umělců, svědčící o tom, že zedník o svém díle přemýšlel. Za vším byla umná lidská ruka. To vše si uvědomoval i pan Marek, když nám po svém ne právě lehké práci zachytil svou současnost. Ukázal tím i mladé generaci, jak se dá využít volný čas k dobré a užitečné věci, která nakonec přerůstá úzký rámec nejbližšího okolí. Tato tvůrčí činnost přináší radost jemu i těm, jež se dovedou dívat pozorně na svět."

Téměř 200 kreseb z Libáně, Dětenic, Hřmenína, Bukvice, Bystřice, Markvartic, Psinic, Lična, Zelenecké Lhoty, Chyjic a dalších obcí širokého okolí stojí za zhlédnutí stejně jako několik modelů lidových staveb a ukázky ze sbírek p. Marka.


Staré Hrady v tisku

 • Zábranská Nataša: Nečekali na cizí pomoc. Národní výbory 1978, č. 1. Článek o rekonstrukci zámku a jeho využití.

 • Hlava Stanislav: Staré Hrady. Předvoj 1978, 61. Článek o dějinách a rekonstrukci zámku a akcích Osvětové besedy.

 • K. B.: Staré Hrady. Domousnický zpravodaj 1978, únor. Článek o historii zámku.

 • (ek): Příklad ze Starých Hradů. Pochodeň 1978, 21. 3. Pomoc nakladatelství Albatros kulturnímu životu ve Starých Hradech.

 • Škodová Rita: Byli jsme ve Starých Hradech. Předvoj 1978, 24. 3. Beseda o Juliu Fučíkovi pro děti.

 • Horáčková Eva: Záslužná edice. Předvoj 1978, 28. 4. O archiváliích jičínského okresu uložených v Literárním archívu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech.

 • (ek): Záslužná práce kronikáře. Pochodeň 1978, 18. 5. O práci kronikáře Vladimíra Holmana.

 • Návštěva na Starých Hradech. Pochodeň 1978, 24. 5. O návštěvě účastníků oslav 25 PNP na Starých Hradech.

 • Stehlík Ladislav: Kresba Starých Hradů. Pochodeň 1978, 28. 6. S povídáním o návštěvě zasl. umělce L. Stehlíka ve Starých Hradech k jeho 70. narozeninám.

 • Oznámení akcí Osvětové besedy: E. H.: Staré Hrady k výročí Února (Předvoj 24. 2. 1978), výstava Ivo Neslera (Pochodeň 2. a 16. 3. 1978), výstava k výročí Ed. Štorcha (Předvoj 28. 4., Život Budovcovy župy č.4/1978, Ostroměřský zpravodaj č. 4 a 6/1978, Průboj 9. 4. 1978), májový koncert (Pochodeň 19. 5. 1978, Svobodné slovo 22. 5. 1978), výstava J. Marka (Pochodeň 20. 6. 1978, Předvoj 30. 6. 1978).

 • Drobné zmínky o Starých Hradech přinesly: Předvoj 13. 1., 3. 2., 10. 2., 3. 3., 28. 4., 26. 5. a 23. 6. 1978, Pochodeň 16. 2. 1978, Svobodné slovo 10. 1. 1978, Učitelské noviny 30. 3. 1978 a Práce 5. 5. 1978.


  Drobné zprávy

 • Pan Jan Joukl ze Starých Hradů oslavil dne 9. dubna 1978 své 75. narozeniny. Patří k nejobětavějším pracovníkům při záchraně zámku. K životnímu jubileu mu blahopřáli zástupci Sboru pro občanské záležitosti MNV Libáň, Občanského výboru Staré Hrady, Památníku národního písemnictví Praha a Osvětové besedy Staré Hrady.

 • V červnu 1978 navštívili zámek ve Starých Hradech účastníci sjezdu žáku libáňské školy narození r. 1928 a 1938 a abiturienti jičínské reálky.

 • 5. dubna natáčeli pracovníci Krátkého filmu Praha na Starých Hradech film o zámku.

 • Osvětová beseda Libáň-Staré Hrady vydala pohlednice starohradského zámku s kresbami zasl. umělce Vladimíra Silovského, zasl. umělce Ladislava Stehlíka, Vladimíra Holmana a Evy Wagnerové.

 • Dagmar Johnova-Trnková ze Starých Hradů dokončila 1. dubna 1978 studium veterinární mediciny na Vysoké škole veterinární v Brně a získala titul MVDr.

 • Zástupci MNV Libáň a OB Libáň-Staré Hrady se zúčastnili 19. ledna 1978 pohřbu vdovy po zasl. umělci Vl. Silovském, paní Heleny Silovské ve strašnickém krematoriu.

 • Anna Kejzlarová ze Starých Hradů zemřela 5. února 1978 ve věku 73 let. I ona se podílela na záchraně starohradského zámku a veřejné činnosti v místě.

 • František Novotný ze Starých Hradů zemřel 18. 1. 1978.

 • Narození: 6. 6. 1978 Simona Bočková ze Starých Hradů, 20. 6. 1978 Monika Jouklová ze Starých Hradů.

 • Sňatky: 18. 2. uzavřeli na Hrubé Skále sňatek Lenka Vincourová ze Sobotky a František Javůrek ze Sedliště. 1. 4. byli oddáni na Hrubé Skále Ludmila Měkotová z Libáně a Miroslav Holman ze Sedliště. 24. 6. uzavřeli sňatek v Jablonci n/N. Milada Moravcová z Jablonce n/N. Stanislav Svoboda ze Sedliště.

 • Ve svatební síni na Starých Hradech bylo za první pololetí 1978 uzavřeno 50 sňatků.

 • Naši jubilanti: 94 let oslavila 12. 1. Antonie Plíšková. 88 let oslavili: Rudolf Franěk 23. 2. a František Tobořík 20. 6., 80 let se dožil 16. 2. František Eleder. 70 narozeniny oslavili 7. 3. Františka Čapková a 30. 6. Bohumil Pažout. 65 let se dožili 21. 5. Anna Cermánková, 4. 6. Anna Šupolová, 5. 6. Marta Wachtlová a 11. 6. Jaroslav Švihovec. 60 let života oslavila 12. 4. Růžena Plachá. Blahopřejeme!


  Příloha: Přihláška k odběru časopisu Listy starohradské kroniky


  Menu