VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2000


Okresní úřad Jičín, oddělení kultury referátu regionálního rozvoje a Město Sobotka

vyhlašují


literární soutěž Šrámkovy Sobotky 2000.


Soutěž je rozdělena do kategorií podle žánru:


I. kategorie: básně, básnické soubory (nejméně 80 veršů, nejvíce 200 veršů všech příspěvků dohromady)


II. kategorie: prozaické práce (nejméně 5 stran, nejvíce 20 stran textu všech příspěvků dohromady)


III. kategorie: studie z oboru literárních věd o autorech východočeského regionu, historické a vlastivědné práce o vývoji přírodních, sociálních a kulturních poměrů ve východních Čechách (rozsah neomezen)


Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let. Autoři, kteří byli oceněni 1., 2. nebo 3. cenou ve dvou posledních po sobě jdoucích ročnících literární soutěže Šrámkovy Sobotky v kategorii poezie nebo ve dvou posledních po sobě jdoucích ročnících v kategorii prózy, se nemohou letošní soutěže v kategorii, v níž byli oceněni, zúčastnit.

Soutěžní práce musí být původní, dosud nezveřejněná nebo zveřejněná v roce 1999-2000.

Uzávěrka literární soutěže je dne 15. dubna 2000. Práce, vyhotovené ve dvou exemplářích (psáno pouze po jedné straně listu formátu A4, 30 řádků po 60 úhozech, a to na stroji nebo počítači), opatřené jménem, adresou a datem narození autora, nutno odevzdat na adresu Okresního úřadu Jičín (Havlíčkova 56, 506 14 Jičín, tel. 0433/580240). Literární soutěž není určena tvorbě pro děti.

Vyhlášení výsledků, ocenění autorů nejúspěšnějších prací a rozborové semináře proběhnou v Sobotce dne 2. července 2000. V tento den a v průběhu Šrámkovy Sobotky bude možno vyzvednout si soutěžní práce, nevyzvednuté příspěvky nebudou vraceny poštou. Lektorské posudky budou interpretovány ústně lektory na rozborových seminářích pro kategorii poezie a prózy a nebudou předávány ani zasílány.

Vyhlašovatelé si vymiňují právo ponechat si v archivu literární soutěže Šrámkovy Sobotky za účelem dokumentace jeden exemplář oceněných prací.


MĚSTO SOBOTKAOKRESNÍ ÚŘAD JIČÍN
referát regionálního rozvojeLiterární soutěž Šrámkovy Sobotky 1991–1999
Server Jičín