Valdický občasník
ročník 1 / číslo 1
červen 1998

Občasník

Již 29. ledna tohoto roku se objevuje v zápisu ze zasedání Obecního úřadu (OÚ) Valdice návrh pana Gebauera na zřízení obecního zpravodaje. Za tento nápad bychom mu všichni měli vřele poděkovat. Na obecním úřadu, v tak malé obci jako jsou Valdice, se ví o všech téměř všechno.

Projednávají se tam věci, které se všech občanů bezprostředně dotýkají, přesto o nich téměř nic nevíme. Kolikrát jste byli na zasedání OÚ? Znáte všechny naše zástupce? Vadí Vám některé věci v obci a jenom na ně nadáváte? Tímto občasníkem byste se měli dozvědět, co se děje a co se bude dít. Budete tedy moci zakročit ještě včas.

Naši konšelé si na sebe upletli bič. Teď jde o to, jestli toho využijeme a skutečně je pod takto "silnou" veřejnou kontrolu postavíme. Ve státě přímá demokracie možná není, ale v malé obci možná je.

Nelíbí se Vám, že každý den hoří v obci oheň a nemůžete ani vyvětrat? Zkuste zatlačit na radní! Začít můžete právě pomocí tohoto obecního periodika. Když Vás bude dost, určitě s tím něco dokáží udělat. Nemůžeme čekat, že občasník bude něco světoborného, ale pouhá informace dokáže velmi mnoho. Byl bych proto velmi rád, kdybych od Vás získal podněty, o čem byste chtěli číst popř. co chcete vědět, ale třeba se bojíte zeptat.

Radní totiž mohou ovlivnit všechno, co se nás v obci bezprostředně dotýká, snad kromě jedné věci - počasí.


Kriminalita v obci

Obvodní oddělení PČR musí každý rok předložit OÚ zprávu o stavu struktuře a vývoji kriminality v každé obci. Zpráva konstatuje, že "přes veškerá preventivní i represivní opatření ze strany PČR, orgánů činných v trestním řízení, obecních úřadů i společenských organizací se dosud plně nedaří ovlivnit vývoj kriminality a směřovat jej k jejímu výraznému snížení ... Na území obvodního oddělení Jičín bylo spácháno 1 050 trestných činů a objasněno 646 (t.j. 61,52% objasněnost) ... Snížení kriminality a objasnění již spáchaných trestných činů také obecně ztěžuje lhostejnost občanů k dění kolem nich ... Na území OÚ Valdice bylo spácháno 14 skutků, z toho je 5 trestných činů a 9 přestupků ... Objasněny byly 4 trestné činy a 2 přestupky." Je nasnadě, že to není příliš příznivá bilance, přesto se v noci na ulici bát nemusíme.


Památka pro potomky

Pokud se někdy podíváte na věznici jistě nepřehlédnete věž a na věži kouli. Již od pradávna je zvyk do ní ukládat listiny se statistickými údaji o obci. Vyšlo to na letošní březen a mnohým to jistě neuniklo. Měli bychom však také vědět, co se tam o nás píše. Sokol shrnul svoji historii a připomněl i XII. Všesokolský slet v Praze, zároveň i udal, kde sídlí a jak se jmenuje.

Starosta Valdic pan JUDr. Vl. Kraus napsal krátký úvod a přání budoucím do budoucna. Kromě toho je tam uložen klíč k obci ( podrobná mapa se stručnou informací), věkové složení, roční výkaz aktiv a pasiv, znak, prapor a pohlednice obce, ročenka Sboru dobrovolných hasičů a symboly Sokola. Své si přidala samozřejmě i věznice. To vše se zaletovalo do měděných rour a uložilo. Třeba to někdo skutečně vytáhne ... .


Byty

V současné době jsou v obci volné dva byty, ve kterých probíhá rekonstrukce. Zájem je obrovský, neboť se již přihlásilo 37 zájemců a každý má k tomu jistě dobrý důvod. Komisi, která o přidělení rozhodne, tvoří pět členů obecního zastupitelstva.

V souvislosti s bydlením je potřeba uvést, že byl schválen koeficient růstu nájemného pro obec ve výši 1,03 k tomu je potřeba připočíst inflační koeficient stanovený MF ČR ve výši 1,085, třetí důležitý koeficient pro výpočet nájemného vláda neschválila, proto cenu neovlivní. Po provedeném výpočtu bude maximální základní nájemné v naší obci za m2 podlahové plochy činit u bytu 1. kategorie 10,31 Kč a u 2. kategorie 7,75 Kč. Ani takové nájemné nebude však stačit na běžnou údržbu a opravy bytů, a tak i nadále nezbývá nic jiného než tyto opravy dotovat z obecního rozpočtu.


Volby

Volby do PČR se budou konat 19.6. (14,00 - 22,00) a 20.6. (7,00-14,00). Obec je rozdělena do dvou stálých okrsků. Jako již tradičně jsou volební místnosti v ZŠ Valdice.Prvé zasedání volebních komisí proběhlo již 4.6. 98, na kterém byli losem zvoleni předsedové. Další informace jsou ve vývěsní skřínce obecního úřadu.


Tělocvična

Valdická škola bude mít konečně plnohodnotnou tělocvičnu. Na základě smlouvy mezi OÚ a ředitelstvím Vězeňské služby bude moci škola i zájmové tělovýchovné organizace využívat nově upravenou tělocvičnu v objektu věznice po dobu 15 let. Projekt byl předložen 1.6.. Předpokládané náklady byly vyčísleny na 1 milion Kč. S realizací se začne po vydání stavebního povolení.


Konkurz

O návrhu ředitelky Školského úřadu pí Polanské na vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ jednalo OZ.Starosta navrhl, aby se žádný konkurz nevyhlašoval, protože s paní Kuncovou panuje všeobecná spokojenost. OZ souhlasilo. Starosta s tímto stanoviskem seznámil i jednotlivé učitelky MŠ, které vyjádřily stejný názor.


Požární nádrž

Není možná tolik známo, že pod parkem se nachází obrovská požární nádrž na vodu. Nejenom lidé ale i věci stárnou a rovněž naše nádrž. Pan Šámal přednesl požadavek na její kontrolu statikem, aby posoudil, jestli nehrozí její propadnutí. Odčerpání asi dvou metrů vody přislíbili sami hasiči. Náklady byly včleněny do rozpočtu na letošní rok. Kontrola proběhla bez potíží a nebyly nalezeny žádné závady ohrožující statiku stavby. Přesto byla nádrž oplocena.


Přísedící

I nadále budou přísedícími u Okr. soudu pan Zdeněk Kučírek, Miloslav Jína a Jiří Macek. Jejich funkční období skončí v roce 2 002. Ze strany OZ žádné připomínky nepadly, a tak navržení byli schváleni plným počtem deseti hlasů.


Odpad

Na jednu popelnici (110 l ) přidává obec 161 Kč a na kontejner (1 100 l) 4 098 Kč. Celkem to za rok činí neuvěřitelných 118.917 Kč. Možná by stálo za úvahu změnit způsob platby na samolepky, tak jak to běží již několik let v mnoha jiných obcích. Třeba bychom méně vyhazovali a pro tyto peníze by se našlo jistě lepší a užitečnější využití také pro všechny.

Do této ceny není započítána částka za odvoz recyklovatelných odpadů (sklo). S novým zákonem o odpadech je povinností každého občana zajistit odpovídající uložení odpadu (t.j. aby ničemu neškodil). Pokud tedy si odpad odvážíte sami musíte jeho bezpečné uložení doložit (potvrzením o uložení na povolené místo).


Tři rodinné domy

Neutěšený stav tří domů na našem náměstí jistě netvoří dobrý obraz o naší obci. Starosta jednal s majiteli dvou domů, kteří přislíbili, že budou ochotni je prodat. Jeden majitel nejprve přinesl znalecký posudek i s cenou, ale vzápětí jej chtěl zpět, neboť dům chce prodat jinému zájemci, který ho teprve potom prodá obci. Je to poněkud neobvyklý postup a zdá se, že má vést ke zvýšení prodejní ceny domu. V současné době nechce o prodeji ani slyšet. Majitel druhého domu ho chce prodat, ale za tržní cenu pozemku (t.j. 250 Kč za m2). Třetí dům je obecní.

Pan Gebauer řekl, že bez ohledu na to jestli domy obci prodají nebo ne, je potřeba je upozornit na neutěšený stav jejich majetku a požádat je o nápravu. Laickou řečí: "Rozpadlé domy dělají ostudu celé obci, tak s tím koukejte něco dělat!".


Dovolená lékařů

I lékaři si potřebují odpočinout, a proto již v předstihuji informují o omezení provozu ordinací.

MUDr. Hamáček bude ordinovat od 4.8. do 2.9. pouze v pondělí a čtvrtek od 16-18 hod. V nutných případech v ostatní doby zastupuje MUDr. M. Koláčná v poliklinice Jičín vždy 7-12 hod kromě čtvrtka 7-10 hod.

MUDr Vorel informuje o plném uzavření ordinace od 15.8. do 30.8.. Zastupovat ho bude doc. MUDr. Stožický v poliklinice Jičín.

MUDr. Šmejcová bude mít dovolenou od 14.8. do 30.8.. Zastupovat bude MUDr. Jahodová v poliklinice Jičín a MUDr. Stará sídlící v Tyršově ulici.


Sport

Nejúspěšnějším sportem v obci je stolní tenis, který je registrovaný již od roku 1967. Za dlouhých 31 let existence si vydobyl významnou pozici nejen v okrese, ale pomocí turnajů jednotlivců vlastně v celé republice.

Letos skončilo A družstvo v krajské soutěži na nečekaném 5. místě z dvanácti. B mužstvo zvítězilo v okresním přeboru. C družstvo ve skupině C okresní soutěže vybojovalo též 1. místo.Družstvo dorostenců se umístilo na pěkném 7. místě ze 16 účastníků.

Na závěr je potřeba říci, že v okrese je více jak 300 hráčů a přes 70 družstev, proto nezbývá nic jiného než našim "reprezentantům" pogratulovat.


Stručně

 • Proběhla kolaudace obou staveb kanalizace, až na drobné závady, které firma Envicon v blízké době odstraní, řízení proběhlo bez připomínek.
 • 16.6.98 se bude konat veřejnoprávní projednávání změn a doplňků územního plánu Valdic. Jedná se o parcely vedle Vackových a u lesa. Odbor výstavby a ÚP MěÚ Jičín navrhované změny nedoporučuje a žádá jejich zdůvodnění.
 • Ve stejný den se starosta zúčastní valné hromady VOS a.s..
 • Obec koupí Sboru dobrovolných hasičů výzbroj a výstroj pro 12 jejích členů.
 • V průběhu 3. čtvrtletí nainstaluje firma ELOS s.r.o. dva osvětlovací body v parku a jeden u výkupny ovoce, zároveň s tím vymění 43 osvětlovací tělesa, které jsou již v chatrném stavu.
 • V tomto čtvrtletí by měl SPT Telecom položit své kabely (plány jsou k nahlédnutí na OÚ).
 • 12.6. proběhne(lo) vítání občánků.
 • Ještě v letošním roce budou natřena okna a veškeré plechování na objektech OÚ, bývalé požární zbrojnice, pošty a všech obecních plotů. Vyčistí se studně a i ruční pumpy budou opraveny.
 • Od 30.5. 98 byl zahájen provoz na lince Hradec Králové - Jelenia Góra. Autobus jezdí každou sobotu. Ve Valdicích zastavuje ráno v 7,32 hod. do Jelenie Góry dorazí v 10,00hod.. Na cestu zpět vyrazí v 13,45 hod. a již 16,06 hod. otevře dveře na valdické zastávce.
 • Obci Vrbice nebyla poskytnuta půjčka ve výši 50 000 Kč na zřízení obchodu a společenské místnosti obce.
 • Poplatek za výherní hrací automat byl stanoven obecní vyhláškou na 20 000 Kč za tři měsíce.


  Vydává Obecní úřad Valdice; informace vybírá a konečnou podobu Občasníku dává Petr Hamáček