Stanovy Občanského sdružení SHČl. 1

Název a sídlo Sdružení


1.1 Občanské sdružení se nazývá Občanské sdružení SH (dále jen Sdružení).


1.2 Sídlo Sdružení a jeho adresa je: Občanské sdružení SH, zámek Staré Hrady, č.1, 507 23 Libáň.Čl. 2

Charakter Sdružení a jeho cíle


2.1 Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.


2.2 Sdružení si klade za cíl starat se o náplň kulturní činnosti na zámku Staré Hrady. Navazuje na aktivity Osvětové besedy Staré Hrady, zejména při iniciování, podpoře a realizaci kulturních akcí ve spolupráci s umělci a dalšími dobrovolnými spolupracovníky, při zajišťování kulturních a vlastivědných publikací, časopisu Listy starohradské kroniky, propagaci a popularizaci okolního regionu, expozic zámku Staré Hrady a jejich poznávání nejširší veřejností.Čl. 3

Formy činnosti Sdružení


3.1 Činnost Sdružení spočívá zejména v iniciování, podpoře a realizaci kulturních a naučně-poznávacích akcí, propagaci a popularizaci expozic zámku Staré Hrady a okolního regionu, vydávání časopisu Listy starohradské kroniky a jiných tiskovin a předmětů, sloužících k propagaci a šíření informací o zámku Staré Hrady a okolním regionu.


3.2 Při zajišťování a realizaci svých aktivit Sdružení spolupracuje zejména s Obecním úřadem Staré Hrady, Památníkem národního písemnictví v Praze, tiskem a dalšími médii, orgány památkové péče, školami i dalšími fyzickými i právnickými osobami a subjekty.Čl. 4

Členství ve Sdružení


4.1 Členem Sdružení může být každá fyzická (starší 15 let) i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů Sdružení. Členství ve Sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou Sdružení. O přijetí rozhodují členové Sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Sdružení vede evidenci členů.


4.2 Člen Sdružení má právo

a) účastnit se valné hromady Sdružení, volit výbor a další orgány Sdružení a sám být volen do těchto orgánů

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky

c) účastnit se akcí pořádaných Sdružením

d) platit i vyšší roční členské příspěvky, než stanoví usnesení členské schůze


4.3 Člen Sdružení má povinnost

a) dodržovat stanovy Sdružení, plnit usnesení valné hromady, výboru Sdružení a účastnit se činnosti

b) zaplatit roční členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, a to vždy do konce prvního čtvrtletí

c) aktivně hájit zájmy Sdružení, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Sdružení

d) účastnit se zasedání orgánů Sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce


4.4 Za velké zásluhy o naplňování činnosti Sdružení může být člen nebo jiný občan zvolen čestným členem Sdružení. Návrh na udělení čestného členství musí být podán výboru, jím projednán a poté musí být tato pocta schválena valnou hromadou.


4.5 Sdružení je oprávněno uplatnit vůči svému členu, jehož činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Sdružení, tyto sankce:

a) písemné napomenutí člena

b) vyloučení člena


4.6 Členství ve Sdružení zaniká

a) vystoupením člena (člen doručí výboru Sdružení své rozhodnutí o ukončení členství)

b) vyloučením člena (o vyloučení člena rozhoduje valná hromada)

c) nezaplacením členského příspěvku po dvou po sobě následujících letech

d) úmrtím člena – fyzické osoby

e) zánikem člena – právnické osoby

f) zánikem SdruženíČl. 5

Orgány Sdružení


5.1 Organizační strukturu Sdružení tvoří:

a) valná hromada

b) výbor

c) předseda

d) poradní sbor

e) revizní komise


5.2 Valná hromada

a) je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji všichni jeho členové

b) schvaluje stanovy Sdružení a změnu těchto stanov

c) volí na tříleté období sedmičlenný výbor Sdružení a jeho předsedu

d) schvaluje složení poradního sboru

e) volí každoročně tříčlennou revizní komisi

f) schvaluje roční rozpočet Sdružení

g) schvaluje zprávu o činnosti Sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládané výborem, a revizní zprávu, předkládanou revizní komisí

h) schvaluje koncepci činnosti Sdružení a jeho cíle

i) stanovuje výši členských příspěvků

j) schvaluje přijetí nových členů

k) volí čestné členy Sdružení

l) rozhoduje o vyloučení člena Sdružení

m) rozhoduje o zániku Sdružení

n) schází se nejméně jednou ročně a svolává ji předseda Sdružení na návrh výboru nebo požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů, přičemž součástí pozvánky musí být program jednání a valná hromada musí být svolána v termínu stanoveném výborem nebo nejpozději do jednoho měsíce od požádání členů

o) je usnášeníschopná při účasti nejméně 50 % členů nebo, pokud se nedostaví potřebný počet členů, po uplynutí půl hodiny od času, na nějž byla svolána, bez ohledu na počet přítomných členů

p) přijímá rozhodnutí hlasováním tak, že s návrhem souhlasí nadpoloviční většina všech přítomných členů


5.3 Výbor

a) je výkonným orgánem Sdružení

b) řídí činnost Sdružení v období mezi valnými hromadami a plní úkoly uložené mu valnou hromadou

c) je volen valnou hromadou tajnou volbou nebo aklamací

d) volí ze svého středu místopředsedu a hospodáře

e) je řízen předsedou Sdružení, jehož v případě nepřítomnosti zastupuje místopředseda

f) přijímá rozhodnutí hlasováním tak, že s návrhem souhlasí nadpoloviční většina všech přítomných členů, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího

g) spolupracuje s poradním sborem a využívá jeho názorů pro svá rozhodnutí


5.4Předseda

a) je statutárním orgánem Sdružení, jedná jeho jménem a činí za něj veškeré právní úkony

b) rozhoduje o svém zastupování a pověřuje k tomu písemnou formou příslušného člena výboru


5.5 Poradní sbor

a) je poradním orgánem Sdružení, členství v něm je dobrovolné a čestné a jeho členové nemusí být členy Sdružení

b) je na návrh výboru volen valnou hromadou a je složen z významných společenských a kulturních činitelů, kteří mají blízký vztah k zámku Staré Hrady a k činnosti Sdružení

c) vyjadřuje se ke koncepci a plánu práce Sdružení formou návrhů a doporučení

d) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu

e) nemá stanoveno funkční období

f) nemá stanoven počet členů


5.6 Revizní komise

a) je kontrolním orgánem Sdružení

b) dohlíží na hospodaření Sdružení, zejména jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými Sdružení, a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem

c) volí ze svého středu předsedu komiseČl. 6

Hospodaření Sdružení


6.1 Hospodaření Sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.


6.2 Finanční zdroje Sdružení tvoří příspěvky jeho členů a příznivců, dary, odkazy, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli Sdružení.


6.3 Výdaje Sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Sdružení uvedených v čl. 2 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 3 těchto stanov.


6.4 Za hospodaření Sdružení zodpovídá předseda, kontroluje je revizní komise. Výbor připravuje každoročně návrh rozpočtu, který schvaluje valná hromada.


6.5 K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5 000 Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností zvolí výbor z řad členů Sdružení hospodáře.


6.6 Předseda zmocňuje místopředsedu a hospodáře, aby spolu s ním mohli disponovat s bankovním kontem Sdružení tak, že použití prostředků potvrzují svými podpisy. Jejich podpisové právo se obnovuje jednou za rok po valné hromadě.Čl. 7

Zánik Sdružení


7.1 Sdružení zaniká, pokud se pro ukončení jeho činnosti vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků valné hromady.


7.2 Pro případ likvidace Sdružení se na valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku Sdružení.Čl. 8

Závěrečná a přechodná ustanovení


8.1 Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.


8.2 Tyto stanovy byly připraveny a projednány zástupci Osvětové besedy Staré Hrady a přípravného výboru Občanského sdružení SH ve Starých Hradech dne 21. 11. 2004.


8.3 Ustavující valnou hromadu svolá a řídí přípravný výbor (jeho zmocněncem je Eva Bílková, Sedliště 21, 507 23 Libáň) až do okamžiku zvolení řádného výboru a předsedy.