Okresní úřad Jičín

Referát regionálního rozvoje

Oddělení kultury

**********************************************************************

Naše značka:
RRR/K/1335/97/226/A10/R211-OP/Sm
V Jičíně dne:
29. 01. 1998

R o z h o d n u t í

o vymezení ochranného pásma

archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov

Okresní úřad Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, vydává toto

R O Z H O D N U T Í

Referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín po vyjádření Památkového ústavu Pardubice, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín a stavebního úřadu Sobotka podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

vymezuje


o c h r a n n é p á s m o


pro archeologickou nemovitou kulturní památku Hradiště Prachov


- nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 11060 a prohlášenou za nemovitou kulturní památku dne 29. října 1963. Nalézá na katastrálních územích Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov a Zámostí a její rozsah je vyznačen na mapě v měřítku 1 : 10.000, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

A.

Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči vymezuje takto:

Hranice památkového ochranného pásma vychází z křižovatky v obci Ohaveč k obci Prachov a vede středem silnice (p.p.č. 276, k.ú. Ohaveč) ke křižovatce Prachov - Holín a pokračuje na katastrálním území Prachov silnicí do obce Prachov (p.p.č. 203) až k rozcestí s poz. parc. č. 190, jehož středem pokračuje až ke hranici katastrálního území. Tuto sleduje až ke spojnici katastrálních území Prachov - Jinolice - Březka a pokračuje po katastrální hranici Jinolice - Březka až na silnici Jinolice - Pařezská Lhota. Středem této silnice (p.p.č. 541/1 a p.p.č. 548) pokračuje ke katastrální hranici Březka - Pařezská Lhota, kterou sleduje až k cestě v obci Pařezská Lhota (p.p.č. 503), jejímž středem přichází k silnici Pařezská Lhota - Střeleč (p.p.č. 543), kterou přechází a pokračuje středem p.p.č. 545 (silnice do obce Blata) až na hranici katastrálního území Pařezská Lhota a přechází do katastrálního území Zámostí, kde pokračuje uvedenou silnicí p.p.č. 580/5. Navazuje středem p.p.č. 580/1 až k okraji obce Blata, kterou po hranicích pozemků parc. č. -27, 246, 322/2, 345/10, 345/12, 345/11, 341/2 a 341/4 obchází. Středem silnice p.p.č. 568/1 přichází k hranici katastrálních území Zámostí - Horní Lochov a po katastrální hranici Horního Lochova přichází na kastrální území Dolní Lochov, kde středem silnice p.p.č. 750/1 přichází na státní silnici Jičín - Mladá Boleslav. Středem této silnice (p.p.č. 752/2) se vrací na katastrální území Horní Lochov (středem p.p.č. 752/1) a katastrální území Ohaveč, kde se středem p.p.č. 279 vrací k výchozímu bodu.

Pokud hranice ochranného pásma prochází středem ulice, jsou uliční fasády domů po obou stranách součástí tohoto pásma.

Hranice památkového ochranného pásma je vyznačena v mapě 1 : 10.000, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy (mapy) s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín,
 • referátu regionálního rozvoje, oddělení ÚP a SŘ OkÚ Jičín,
 • odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín,
 • stavebního úřadu Sobotka,
 • Památkového ústavu v Pardubicích,
 • Státního ústavu památkové péče v Praze,
 • OÚ Holín,
 • OÚ Dolní Lochov,
 • OÚ Libuň,
 • OÚ Ohaveč,
 • OÚ Zámostí-Blata,

  kde je možno do nich nahlédnout.

  B.

  Podmínky ochrany

  1) Při pořizování územněplánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a přírodní ráz archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov a s ní souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2) Při všech stavbách a jejich změnách (nástavby, přístavby, stavební úpravy) v památkovém ochranném pásmu, které se týkají vnějšího vzhledu staveb, budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k archeologické nemovité kulturní památce Hradiště Prachov a s ní související krajinné kompozici. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury.

  3) V památkovém ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení, stavby a reklamy, které by esteticky znehodnocovaly nebo svými důsledky jinak narušovaly archeologickou nemovitou kulturní památku Hradiště Prachov a s ní související prostředí včetně jejích přírodních součástí.

  4) Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, rovněž také změny v půdním a lesním hospodářství apod., které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Výkonný orgán památkové péče si vymiňuje účast při projednávání decenálních lesních hospodářských plánů.

  5) Dále je nutno:
  - zamezit jakoukoliv výstavbě do vzdálenosti 100 m od hranice archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov (s výjimkou stávajícího zastavěného území, veřejně prospěšných staveb a zařízení zlepšujících životní prostředí),
  - v zastavěných sídlech nezvyšovat hladinu zástavby nad 2 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví, zachovat půdorys zástavby a štítovou orientaci objektů a při nové výstavbě dále neoslabovat dominantní úlohu archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov v blízkých i dálkových pohledech,
  - v celém území ochranného pásma zachovat původní krajinný ráz.

  6) Všechny zásahy, opatření a změny včetně změn ve způsobu obhospodařování nemovitostí, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohou dotknout archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov nebo se projevit ve vzhledu a charakteru s ní souvisejícího prostředí v rozsahu, které vyplývá z ustanovení 1) - 4) podmínek ochrany, je nutno předem projednat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je oddělení kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek tímto orgánem stanovených.

  7) Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  8) Veškerá stavební činnost, úpravy a změny nemovitostí podléhají vydání závazného vyjádření (stanoviska) oddělením kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín ve smyslu § 14, odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči, které je majitel nemovitosti si sám předem vyžádat a které bude sloužit jako podklad pro stavební, resp. územní řízení, vedené příslušným stavebním úřadem (případně komisí výstavby).

  9) Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích a okresním konzervátorem památkové péče, příp. zpravodajem státní památkové péče.

  10) Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny v řádně odůvodněných případech povoluje pouze OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury.

  11) V památkovém ochranném pásmu nelze provádět činnosti, které mohou narušit, poškodit nebo zcela zničit historické prostředí včetně konfigurace terénu.

  12) Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury OkÚ Jičín.

  C.

  Přípustné úpravy a zásahy v památkovém ochranném pásmu

  1) Sklon a tvar střech se bude povolovat tak, aby korespondovaly s okolními objekty a respektovaly charakter zástavby. Stávající střechy nesmí být při stavebních úpravách různě lomeny, přípustné jsou pouze úpravy při zachování jednotné roviny střechy. U nově realizovaných staveb a jejich změn (nástavby, přístavby, stavební úpravy) budou střechy provedeny se štíty a sedlovými, popř. polovalbovými střechami s max. 1/3 výšky. Sklon střechy bude v rozmezí 40 - 45o. Střešní plášť bude řešen v tradičních materiálech blížících se krytině původní historické:

  - z taškové krytiny,
  - z břidličné krytiny,
  - z přírodní šindelové krytiny,
  - z eternitových šablon,

  odpovídajících slohovému pojetí stavby. Ostatní materiály jako např. plechová krytina, vlnitý eternit, lepenkové pásy, apod. nejsou přípustné. U těchto materiálů výjimku udělit nelze. Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb bude součástí projektové dokumentace zákres do fotografie a perspektiva. Použití vikýřů nebo střešních oken bude posuzováno s ohledem na charakter okolní zástavby a hodnotu a architektonické řešení vlastní stavby. Jejich umístění, tvarové a polohové řešení podléhá rozhodnutí referátu regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín. Nebudou povolovány balkony a loggie ve štítech objektů.

  2) Konstrukce a konstrukční prvky dveří a oken budou provedeny ze dřeva. Návrh jiných alternativních materiálů (např. plastů) musí být předem schválen referátem regionálního rozvoje, oddělením kultury OkÚ Jičín. Kovové rámy (ocel, hliník, ...) nejsou přípustné. Proporce, barevnost a členění výplní otvorů musí být v souladu s charakterem zástavby.

  3) U objektů zapsaných do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, u historizujících objektů a funkcionalistických staveb, které dotvářejí historickou a památkovou kontinuitu je použití plastových prvků (okna, dveře, výkladce, svody dešťových vod, ...) zcela vyloučeno.

  4) Při výměně oken bude preferováno jejich původní členění, velikost a barevnost. Zřizování nových otvorů u stávajících objektů může povolit pouze referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín na základě řádně odůvodněné žádosti.

  5) Stavební prvky kulturní a historické hodnoty musí být zachovány na původních místech, neboť svým umístěním a způsobem zpracování vypovídají o místě, slohu, konstrukci a materiálu původní historické zástavby. Jde především o kamenické a sochařské práce, dveře, vrata, mříže, domovní znamení, církevní artefakty, dlažby apod.

  6) Veškerá stavební činnost na pozemcích mimo zastavěné území vedených jako orná půda nebo louky, sady, zahrady, pastviny je nepřípustná vyjma těch, které jsou pro stavební činnost vyčleněny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, nebo po kladných vyjádření všech dotčených orgánů státní správy (schválený ÚPSÚ, příp. jeho změna).

  7) Velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné. Trvalá firemní označení, nápisy a vývěsní skříňky provozoven, služeb apod. musí být v souladu s charakterem okolní zástavby a lze je umístit se souhlasem příslušného stavebního úřadu nebo stavební komise na základě rozhodnutí referátu regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín. Nejsou přípustná světelná reklamní zařízení tabákových výrobků, nápojů, fotografických potřeb, hodin apod.

  8) Na území ochranného pásma je zakázána veškerá těžba zeminy, písku, kamene, štěrku, apod.

  9) Není dovoleno na tomto území zakládat skládky a prostor jakkoliv znečišťovat. V případě existence skládky před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí není dovoleno její rozšiřování.

  10) Výjimky z tohoto rozhodnutí (zejména veřejně prospěšné stavby a zařízení zlepšující životní prostředí) uděluje referát regionálního rozvoje, odd. kultury jen na základě písemné a řádně odůvodněné žádosti a to pouze u těch vyjmenovaných úprav, kde je tato možnost uvedena.

  O D Ů V O D N Ě N Í

  Ochranné pásmo archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov se vymezuje v souladu s vyjádřením Památkového ústavu v Pardubicích a po dohodě s dotčenými orgány státní správy podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zřízením ochranného pásma archeologické nemovité kulturní památky Hradiště Prachov se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvlášť při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem. Ochranné pásmo je tvořeno rozsáhlejším územím dotvářejícím charakter uvedené kulturní památky jak po stránce historické, tak i po stránce krajinně-konfigurální.

  Prostor Hradiště Prachov je polykulturní lokalitou, t.j. archeologickým nalezištěm, zásadního významu. Archeologickým výzkumem a průzkumem zde byly zjištěny pozůstatky osídlení v mladší době kamenné (kultura s keramikou lineární a vypíchanou), kultura popelnicových polí (hradiště) mladší doby bronzové a starší doby železné, ranného středověku (hradiště), vrcholného středověku (zaniklá středověká vesnice Valy), a novověku.

  Prachovské skály byly hradištěm v pozdní době bronzové a ve starší době železné. I Slované využili přírodou chráněných poloh. Osídlení hradištní končí ve 12. století zánikem vsi v poloze "Starý Hrádek". Větší výzkumné práce prováděl již jičínský profesor Antonín Maloch, archeolog Ludvík Šnajdr a geolog Jan N. Woldřich, všichni v 70. a 80. letech 19. století. Brzy potom Josef Ladislav Píč zhodnotil své nálezy z počátku 20. let ve svých "Starožitnostech země české". Profesor Josef Haken, lochovský rodák, zjistil množství důležitých nalezišť, objevil prachovské mohyly a jako první zmapoval mohutné opevnění z doby hradištní. Tím připravil podněty Státnímu archeologickému ústavu k provedení výzkumu v letech 1925, 1935 a 1936. V těchto pracích od roku 1941 pokračovalo Národní muzeum. Výsledky těchto výzkumů byly stručně publikovány profesorem Hakenem ve Sbornímu muzejního spolku v Jičíně, počínaje ročníkem VII/1941.

  Brzy po II. světové válce vydal dr. Turek, který vedl zatím jediný systematický výzkum v našem kraji, knihu "Prachovské skály na úsvitu dějin". Tato kniha shrnuje veškeré poznatky o pravěkém a raně středověkém osídlení Prachovských skal.

  Území vymezené ochranným pásmem je společně s celou oblastí jičínské kotliny tvoří prostor systematicky osídlený lidmi od pravěku až do dnešní doby a je proto unikátním dokladem vývoje lidské civilizace a vlivu člověka na své okolí. Je proto velmi důležité zachovat tento důkaz lidské činnosti v co nejméně změněné podobě pro příští generace.

  Současný vývoj na trhu se stavebními hmotami a současný trend ve využívání reklamních zařízení si vynutil zařazení kapitoly přípustných úprav a zásahů do tohoto rozhodnutí. Materiály uvedené v tomto rozhodnutí jako nepřípustné jsou takové, které buď přímo nebo ve svých důsledcích poškozují památkově historickou hodnotu objektů a nemovitostí. Jejich použitím dochází ke ztrátě historické kontinuity a zničení důkazů původních technologických a stavebních postupů.

  Současná doba a zejména prodej všech druhů zboží je svázáno s reklamou. Velké pole působnosti mají velkoplošné reklamy, které jsou však často umísťovány na takových místech, kde jsou zcela cizorodým prvkem. Pro zachování památkové hodnoty objektů a území je nutné umístění všech typů reklamních zařízení regulovat, což je jedním z cílů tohoto rozhodnutí.

  Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb dochází ke změně vzhledu střešního pláště. Protože výkresy pohledů projektové dokumentace nemají takovou vypovídací schopnost, která přesně ukáže budoucí tvar a charakter střešního pláště, byl v tomto rozhodnutí stanoven důraz na vypracování perspektivy a zákresů do fotografie, které ukáží celkovou souvislost s okolní zástavbou.

  Toto rozhodnutí se vydává na základě písemného vyjádření Památkového ústavu Pardubice a stanovisek dotčených orgánů státní správy - referátu dopravy a silničního hospodářství OkÚ Jičín, referátu životního prostředí OkÚ Jičín, odboru výstavby a ÚP MěÚ Jičín a stavebního úřadu Sobotka. Veškerá stanoviska a vyjádření těchto orgánů byla po projednání zohledněna a zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

  Poučení o odvolání

  Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád) podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha prostřednictvím oddělení kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín.

  JUDr. Jaroslav Veselý
  vedoucí referátu regionálního rozvoje

  Příloha:

 • mapa 1 : 10.000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma

  Rozdělovník:

  Účastníci řízení:

 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. kultury

  Dotčené orgány státní správy:

 • MěÚ Sobotka - stavební úřad
 • MěÚ Jičín - odbor výstavby a ÚP
 • OkÚ Jičín - referát dopravy a silničního hospodářství
 • OkÚ Jičín - referát životního prostředí

  Dále obdrží:

 • Památkový ústav Pardubice
 • Vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. ÚP a SŘ
 • Státní ústav památkové péče Praha
 • OÚ Holín
 • OÚ Ohaveč
 • OÚ Zámostí-Blata
 • OÚ Libuň
 • OÚ Dolní Lochov
 • Okresní konzervátor památkové péče
 • OMaG Jičín