OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V JIČÍNĚ

odbor kultury

V Jičíně dne 29. 12. 1987 č. j. kult. 584/87
R o z h o d n u t í

o určení ochranného pásma

státního hradu Pecka

Okresní národní výbor v Jičíně, odbor kultury, vydává toto

r o z h o d n u t í:

V dohodě s dotčenými úřady a orgány a po dohodě s odbory VÚP ONV Jičín a MNV Pecka a na základě usnesení Rady ONV č. 204/87 se podle § 33. odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb. (od 1. 1. 1988 dle zákona č. 20/87 o státní památkové péči) určuje o c h r a n n é p á s m o pro nemovitou kulturní památku 1. kategorie státního hradu Pecka, zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstřkovým číslem 1309, která se nachází na parcele č. 1 k. ú. Pecka.

A.

Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochraného pásma se v souladu s vyhláškou č. 118/1959 Ú. l. o památkových ochranných pásmech, vymezuje takto:

Hranice ochranného pásma SH Pecka je na katastrálním území Pecky vedena: od závodu Tiba je z vnitřku ohraničena parcelami 827/3 a 827/1 a dále přes státní silnici Pecka - Nová Paka, pokračuje po severovýchodní hranici parcely č. 835/2 a východní hranici parcely 835/3 a pokračuje po jižní hranici parcely 835/1 a dále sleduje hranice této parcely a k rohu parcely č. 830. Odtud protíná hranice ochranného pásma směrem východním parcelu č. 831/2 a dále sleduje jižní hranici parcely 831/1 až k polní cestě, po které pokračuje směrem jižním a dále od rohu parcely 921/2 po její jižní hranici až na východní roh této parcely. Odtud přetíná parcelu č. 15/1 směrem jižním až k hranici této parcely. Odtud je z vnitřku hranice ochr. pásma vymezena parcelami č. 15/1, 918, 2/2,4, 998/1, kde dále probíhá státní silnicí Pecka - Vidonice a směrem severovýchodním probíhá středem parcel 1009, 1117, dále sleduje východní hranici parcely 1025/1 až k rohu parcely 1015. Hranice je dále z vnitřku ohraničena parcelami 1015, 86, 85, 84, 1021, staveb. parcelou 334, 1118, 349, dále probíhá parcelou 34/1 sledujíc hranice parcely 49/1 až k potoku, který přetíná a dále probíhá západním směrem silnicí Pecka - Staňkov až k rohu stavební parcely č. 22/1 a odtud je z vnitřku vymezena parcelami 22/1, 182/1, 182/2 až k rohu parcely 97/2 a odtud k rohu parcely č. 198/2 protínajíc parcelu č. 197/1. Dále hranice ochranného pásma sleduje hranici parcely č. 197/1 a protíná kolmo parcelu č. 196 až k parcele č. 195/2. Dále je z vnitřku ohraničena parcelami č.196, staveb. parc. č. 3, 203, 195/6, 386/4, 1039, dále probíhá středem parcely č. 387, 388/1, 388/4 a dále západním směrem střdem parcely 1079 (lesní cesta) až ke státní silnici Pecka - Borovnice, kterou sleduje až k parcele č. 1082, jejímž středem probíhá. Dále je hranice ochr. pásma z vnitřku ohraničena parcelami 512, 511/2, 498/3, 509, 508, 506/3, 498/12 až k silnici Pecka - Borovnice, kterou dále směrem severozápadním probíhá až k parcele č. 475/2. Hranice ochr. pásma je dále z vnitřku ohraničena parcelami č. 475/2, 539, 542 a od rohu této parcely pak probíhá směrem jižní parcely č. 1090, 543 až k rohu p. č. 548/1. Dále je z vnitřku vymezena parcelami 548/1, 548/2, 548/7, 552/11, 548/6, 548/1, 555/2, 555/7, 555/8, 555/9, 555/10, 555/11, 555/12 a od jižního rohu této parcely protíná západním směrem tuto parcelu až k rohu p. č.362/1 a sleduje její jižní hranici až k p. č. 561, jejíž severní hranici dále sleduje směrem západním. Dále je hranice ochr. pásma vymezena z vnitřku parcelami č. 563, 584, 586, 594/2, 594/5, 634/3, 634/1, 591/4 dále jižně protíná p. č. 635, jejíž jižní hranici sleduje až k rohu p. č. 636/1. Dále je z vnitřku vymezena parcelami č. 636/1, 637/3, 632/14 a dále prochází středem parcel č. 630, 627, 1066/2 až k rohu parcely 615/1, kterou protíná směrem jihozápadním až k rohu p. č. 615/3. Dále je z vnitřku vymezena parcelami č. 615/1, 616/4, 616/1, 616/8, 617/1, 621/1, 734/2 a kolmo protíná p. č. 622 a 740 až k rohu parcely č. 739/2. Dále je vedena hranice ochranného pásma středem parcely č.739/1 až k p. č. 739/10 a dále je vymezena z vnitřku parcelami č. 739/10 a 741/10, 757/10 a protíná dále parcelu č. 758/2 směrem k západnímu rohu parcely č. 758/3. Dále je z vnitřku ohraničena parcelami 758/3, 758/4, 761, 752/2, 784/1, 785, 784, 810/1, 821, 1103. Od rohu parcely 1103 protíná kolmo p. č. 1106 a sleduje hranice parcely č. 825, 826 až k rohu parcely č. 828/3, kde protíná směrem východním Lázeňský potok k rohu p. č. 827/1. Hranice ochranného pásma je vyznačena v mapě, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma, včetně grafické přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • odboru výstavby územního plánování a ÚHA ONV v Jičíně
 • odboru kultury ONV v Jičíně
 • MNV v Pecce
 • Krajského střediska st. památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích
 • Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze
 • Geodezie, n. p. Praha, středisko geodezie pro okres Jičín,

  kde je také možno do nich nahlédnout.

  B.

  Podmínky ochrany

  1. Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami zástavby a použitím nevhodných stavebních materiálů oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz SH Pecka a s ním souvisejícího prostředí, jeho měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2. Zvláštní pozornost je třeba věnovat navrhování a výstavbě sídlišť a souborů občanské vybavenosti, jejich hmotovému působení s ohledem na panoramatické hodnoty SH Pecka, konfiguraci terénu a krajinnému prostředí památky.

  3. Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochraném pásmu, eventuální změny v půdním (mimo sadů) a lesním hospodářství a pod., které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochraného pásma. Výkonný orgán si vymiňuje účast při projednávání decenálních lesních hospodářských plánů.

  4. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fond SH.

  5. Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, příp. uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  6. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV Jičín, odbor kultury, jako výkonný orgán státním památkové péče ve spolupráci s KSSPPOP Pardubice (SUPPOP) a okresním konzervátorem.

  7. Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny povoluje ONV Jičín, odbor kultury, v souladu s § 2 vyhlášky MŠK ČSR č. 118/1959 Ú. l. o památkových ochranných pásmech.

  8. Platnost tohto omezení není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno odborem kultury ONV Jičín.

  O d ů v o d n ě n í

  Ochranné pásmo se určuje v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a po projednání s KSSPOP Pardubice a po dohodě s dotčenými orgány ze dne 9. 6. 1987 a s usnesením Rady ONV č. 204/87, podle vyhlášky č. 118/1959 Ú. l. o památkových ochranných pásmech. Zřízením ochranného pásma nemovité kulturní památky SH Pecka se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezené ochranným pásmem. Ochranné pásmo je tvořeno rozsáhlejším územím, zahrnujícím všechny významné památky ve městě. Tvoří jej hradní kopec, městečko a část Lhoty u Pecky a je protaženo údolím Lázeňského potoka na hráz rybníka nad Lázněmi. (rozsah ochranného pásma byl převzat ze SÚP města).

  P o u č e n í

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kultury Vč KNV v Hradci Králové prostřednictvím odboru kultury v Jičíně.

  Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení vylučuje, protože jakákoli činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

  Účastníkům řízení se zasílá mapa 1 : 5 000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma.

  Součástí tohoto rozhodnutí je :

 • mapa 1 : 5 000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma
 • soupis památkových objektů na území ochranného pásma SH Pecka zapsaný ve státním seznamu nemovitých kulturních památek

  R o z d ě l o v n í k:

  rozhodnutí obdrží:

 • vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • MNV Pecka
 • ONV Jičín - odbor výstavby a Územního plánování a ÚHA
 • Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích
 • Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze
 • Geodezie, n. p. okresní středisko v Jičíně

  vedoucí odboru kultury Kopánková Miloslava v. r.