OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V JIČÍNĚ

odbor kultury

21. 12. 1987

č. j. kult. 569/87

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

státního hradu Kost

Okresní národní výbor v Jičíně, odbor kultury, vydává toto

r o z h o d n u t í :

V dohodě s dotčenými úřady a orgány a po dohodě s odbory VÚP ONV Jičín a MNV Libošovice a na základě usnesení Rady ONV č. 204/87 se podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb. (od 1. 1. 1988 dle zákona č. 20/1987 o státní památkové péči) určuje o c h r a n n é p á s m o pro nemovitou kulturní památku 1. kategorie státního hradu Kost, zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1332, který se nachází na parcelách č. 7/5, 18. 22 na k. ú. Libošovice.

A.

Vymezení památkového ochranného pásma

Na k. ú. Libošovice hranice ochranného pásma je vymezena : od Semtínské lípy protíná st. silnici Podkost - Sobotka (číslo p. 435 na k. ú. Libošovice) a dále prochází směrem severovýchodním středem parcely č. 458/3 (polní cesta) až k rohu parcely 461/3, kterou směrem východním protíná k rohu parcely č. 461/2. Dále po polní cestě - středem parcely č. 461/2 až k rohu parcely č. 150 a po její východní hranici až k parcele č. 159 a dále po její hranici směrem východním až ke hranici katastrálního území Podkost - Rytířova Lhota a tuto hranici sleduje Prokopským údolím až k rohu parcely č. 152/1 k. ú. Rytířova Lhota a dále po její hranici směrem severozápadním a dále směrem západním pokračuje polní cestou středem parcely č. 540 až ke katastrální hranici Podkost - Rytířova Lhota, kterou dále sleduje směrem severozápadním středem parcely č. 463 (polní cestou) až k parcele č. 465 k. ú. Podkost. Dále je vymezena na k. ú. Podkost: prochází středem parcely č. 465 - polní cesta až k parcele č. 175 a je dále vymezena z vnitřku parcelami č. 173 (les Kozlov - západní hranicí je zde st. silnice, parc. č. 476/1 tvoří zároveň rozhraní k. ú. Podkost - Dobšín). Katastrální hranici Podkost - Dobšín sleduje hranice ochranného pásma až k rohu parcely č. 232/5 k. ú. Dobšín. Na kat. ú. Dobšín jsou hranice ochranného pásma vymezeny: z vnitřku ohraničena parcelami č. 232/5, 215, 588 až k jižnímu rohu parcely č. 230/29, 230/16, 230/17, 230/18, 230/37 až k parcele č. 229 a dále středem této parcely směrem jižním až k rohu parcely č. 230/27 dále pokračuje po západní hranici parcely č. 232/1 až k rohu parcely č. 227/1, od kterého protíná les - parcelu č. 232/1 jižním směrem a lesní cestu parcelu č. 491 až k východnímu rohu parcely č. 257 (Oborský rybník), po jejíž hranici dále pokračuje směrem jihozápadním až k hranici k. ú. Dobšín - Vesec, kterou sleduje směrem severovýchodním až k další katastrální hranici Vesec - Podkost. Dále hranice ohranného pásma probíhá k. ú. Podkost a je z vnitřku dále vymezena parcelami č. 87, 245/1, 83/5, 110, 112/1, 112/2 a dále středem parcely č. 452 až k jihozápadnímu rohu p. č. 89/10. Dále je hranice ochranného pásma vymezena z vnitřku parcelami č. 89/10, 453 a 457 až k parcele č. 100, kterou zahrnuje a přetíná dále silnici Podkost - Sobotka.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v mapě 1 : 5 000, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma, včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • odboru kultury ONV v Jičíně
 • odboru výstavby a územního plánu a ÚHA ONV v Jičíně
 • MNV Libošovice
 • MěNV v Sobotce - stavebního úřadu
 • Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích
 • Státního ústavu státní památkové péče a ochrany přírody v Praze
 • Geodézie, n. p., středisko geodézie pro okres Jičín,

  kde je také možno do nich nahlédnout.

  B. Podmínky ochrany

  1. Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami zástavby a použitím nevhodných stavebních materiálů oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz SH Kost a s ním souvisejícího prostředí, měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2. Zvláštní pozornost je třeba věnovat navrhování a výstavbě sídlišť a souborů občanské vybavenosti, jejich hmotovému působení s ohledem na panoramatické hodnoty SH Kost, konfiguraci terénu a krajinnému prostředí památky. Zvláštní pozornost nutno věnovat zástavbě obce Podkost, nejen co do půdorysného, výškového a hmotového členění, ale i v barevném pojednání a použití stavebních hmot tak, aby nerušily v pohledu na hrad.

  3. Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, eventuální změny v půdním (mimo sadů) a lesním hospodářství a pod., které by se buď přímo, nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Výkonný orgán si vymiňuje účast při projednávání decenálních lesních hospodářských plánů.

  4. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fond SH.

  5. Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  6. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV Jičín, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s KSSPPOP Pardubice (SUPPOP) a okresním konzervátorem.

  7. Vyjímky z podmínek ochrany popř. další změny povoluje ONV Jičín, odbor kultury, v souladu s § 2 vyhlášky MŠK ČSR č. 118/1959 Ú. l. o památkových ochranných pásmech.

  8. Platnost tohoto omezení není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášní ochranného pásma, bude toto nových rozhodnutím vyhlášeno odborem kultury ONV Jičín.

  O d ů v o d n ě n í

  Ochranné pásmo se určuje v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v praze a po projednání s KSSPPOP v Pardubicích a po dohodě s dotčenými orgány ze dne 9. 6. 1987 a s usnesením Rady ONV č. 204/87, podle vyhlášky č. 118/1959 Ú. l., o památkových ochranných pásmech. Zřízením ochranného pásma nemovité kulturní památky SH Kost se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezené ochranným pásmem. Ochranné pásmo je tvořeno rozsáhlejším územím - v některých částech je rozsah ochranného pásma větší vzhledem k tomu, že hranice je nutno vést po pevných rozhraničovacích čarách. Území ochranného pásma zahrnuje všechny místní významné památky a zahrnuje všechny pohledově se uplatňující průhledy (ode dvora Semtiny a ze vsi Podkost, a z okrajů pískovcových ker okolních údolí).

  P o u č e n í

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kultury Vč KNV v Hradci Králové prostřednictvím odoboru kultury v Jičíně.

  Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení vylučuje, protože jakákoli činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla v rozporu s veřejným zájmem.

  Rozhodnutím o zřízení památkového ochranného pásma SH Kost nejsou dotčeny podmínky ochrany Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

  Účastníkům řízení se zasílá mapa 1 : 5 000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma.

  Součástí tohoto rozhodnutí je:

 • mapa 1 : 5 000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma
 • soupis památkových objektů na území ochranného pásma zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek

  R o z d ě l o v n í k :

  rozhodnutí obdrží:

 • vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • MNV Libošovice
 • MěNV Sobotka - stavební úřad
 • Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích
 • Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze
 • Geodézie, n. p., okresní středisko v Jičíně
 • ONV Jičín - odbor výstavby a územního plánování a ÚHA

  vedoucí odboru kultury Kopánková Miloslava, v. r.