Server Jičín – Památková ochrana, Humprecht - doplněk 1996

O K R E S N Í Ú Ř A D V J I Č Í N Ě

referát kultury

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: RK 1073/96/211/R70-OP/SmV Jičíně dne 1. 7. 1996

Okresní úřad v Jičíně - referát kultury po písemném vyjádření Památkového ústavu v Pardubicích ze dne 28. června 1996 č.j. PP/3170/96/V podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči vydává toto

R O Z H O D N U T Í ,

kterým se doplňuje rozhodnutí o určení ochranného pásma zámku Humprecht zapsaného do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 1386/1 č.j. kult. 566/87 ze dne 15. 12. 1987.

Ke kapitolám A a B se doplňuje kapitola označená

C.

Přípustné úpravy a zásahy v ochranném pásmu

1. Úpravy fasád podléhají stavebnímu řízení a vyjádření referátu kultury OkÚ Jičín. Přípustné jsou pouze fasády hladké štukové opatřené barevným nátěrem. Pro úpravu venkovních omítek (u objektů s památkovými interiéry i vnitřních) nejsou přípustné tyto materiály:

 • skleněné tvárnice
 • kovové (plechové obklady)
 • olejové nátěry
 • plošné keramické obklady
 • obklady z plastů
 • viditelné a architektonicky neupravené ocelové konstrukce.

  Vyjímečně lze tyto materiály navrhnout při kladném vyjádření referátu kultury OkÚ Jičín. Tento návrh však musí být dostatečně odůvodněn. Není povoleno odstranění původní štukové výzdoby, naopak je vítáno zřízení nové plastické profilace fasád na domech, které jsou této výzdoby zbaveny.

  2. Na fasádách nesmí být umísťovány televizní antény, satelitní antény, svody od střešních antén, odvody spalin od plynového topení, větrací zařízení a vedení instalací. Vyústění odvodů spalin je vhodnější do komína. Stávající vývody jsou ponechány do doby skončení jejich životnosti.

  3. Konstrukce a konstrukční prvky dveří, oken a výkladců v uličních stěnách nebo v pohledově přístupných stěnách musí být ze dřeva. Návrh jiných alternativních materiálů (např. plastů) musí být předem schválen referátem kultury. Proporce, barevnost a členění výplní otvorů musí být v souladu s charakterem zástavby.

  4. U objektů zapsaných do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR a objektů umístěných v prostoru mezi kostelem a zámkem Humprecht je použití plastových prvků (okna, dveře, ...) zcela vyloučeno.

  5. Veškerá nová zástavba bude řešena v takových lokalitách, které nenarušují původní historickou zástavbu. Je zcela nepřípustná jakákoliv zástavba v prostoru mezi městem a zámkem Humprecht, která by zcela zničila původní krajinnou vazbu a degradovala význam této památky s přilehlým lesoparkem.

  6. Sklon a tvar střech se bude povolovat tak, aby korespondovaly s okolními objekty a respektovaly charakter zástavby. Stávající střechy nesmí být při stavebních úpravách různě lomeny, přípustné jsou pouze úpravy při zachování jednotné roviny střechy. Střešní plášť bude řešen v původní historické krytině:

 • z keramických tašek (v odůvodněných případech betonových)
 • z břidličné krytiny
 • z přírodní šindelové krytiny
 • z eternitových šablon

  odpovídající slohovému pojetí stavby; krytina imitující původní stav bude řešena ve vyjímečných, zvláště havarijních případech a to na dobu časově omezenou. Ostatní materiály jako např. plechová krytina, vlnitý eternit, lepenkové pásy, bonský šindel apod. nejsou přípustné. Při zřizování půdních vestaveb jsou preferovány vikýře. Jejich umístění, tvarové a polohové řešení musí být v souladu s charakterem zástavby a podléhá rozhodnutí referátu kultury OkÚ Jičín.

  7. Stavební prvky kulturní a historické hodnoty musí být zachovány na původních místech, neboť svým umístěním a způsobem zpracování vypovídají o místě, slohu, konstrukci a materiálu původní historické zástavby. Jde především o kamenické a sochařské práce, dveře, vrata, mříže, domovní znamení, církevní artefakty, dlažby apod.

  8. Velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné. Trvalá firemní označení, nápisy a vývěsní skříňky provozoven, služeb apod. lze umístit se souhlasem stavebního úřadu a referátu kultury OkÚ Jičín. Světelné reklamy v centru města jsou nepřípustné.

  9. Umísťování reklam, dočasných markýz, přístřešků a stánků musí respektovat charakter místa a svým ztvárněním nesmí narušit památkově historickou kontinuitu. Reklamy, markýzy, přístřešky a stánky, které zasahují mimo pozemek vlastníka, musí být povoleny stavebním úřadem.

  10. Jakékoliv výjimky z tohoto rozhodnutí může udělit pouze referát kultury OkÚ Jičín na základě písemné a řádně odůvodněné žádosti.

  O D Ů V O D N Ě N Í

  Doplnění podmínek ochranného pásma zámku Huprecht se vydává v souladu s ustanovením § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Vydání tohoto rozhodnutí si vynutil současný vývoj na trhu se stavebními hmotami. V době vydání rozhodnutí o zřízení ochranného pásma zámku Huprecht nebyl na trhu tak velký výběr různých materiálů, že nemohlo dojít jejich použitím k narušení či poškození objektů v památkové péči či památkovém zájmu. Současná situace s nepřeberným množstvím materiálů tuto možnost již dává, proto bylo rozhodnuto o provedení revize ochranného pásma a doplnění o přípustné zásahy a úpravy. Materiály uvedené v tomto rozhodnutí jako nepřípustné jsou takové, které buď zčásti nebo zcela poškozují památkově historickou hodnotu objektů. Jejich použitím dochází ke ztrátě historické kontinuity a zničení památek na původní stavební postupy. Současná doba a zejména prodej všech druhů zboží je svázáno s reklamou. Velké pole působnosti mají velkoplošné reklamy, které jsou však velmi často umísťovány na takových místech, kde jsou zcela cizorodým prvkem. Pro zachování památkové hodnoty objektů a území je nutné umístění všech typů reklamních zařízení regulovat, což je jedním z cílů tohoto rozhodnutí.

  Poučení o odvolání

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha prostřednictvím referátu kultury OkÚ Jičín.

  JUDr. Jaroslav Veselý
  vedoucí referátu kultury

  R o z d ě l o v n í k :

 • vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • MěÚ Sobotka - stavební úřad
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje
 • OkÚ Jičín - referát kultury
 • Památkový ústav Pardubice
 • Státní ústav památkové péče Praha