OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V JIČÍNĚ

odbor kulturyV Jičíně dne 15. 12. 1987

č. j. kult. 566/87

R o z h o d n u t í

o určení ochranného pásma

státního zámku Humprecht


Okresní národní výbor v Jičíně, odbor kultury, vydává toto

r o z h o d n u t í :

V dohodě s dotčenými úřady a orgány a po dohodě s odbory VÚP ONV Jičín a MěNV Sobotka a na základě usnesení Rady ONV č. 204/87 se podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb. (od 1. 1. 1988 dle zákona č. 20/1987 o státní památkové péči) určuje o c h r a n n é p á s m o pro nemovitou kulturní pamáku I. kategorie státního zámku Humprecht, zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkových číslem 1386, který se nachází na parcele č. 363 k. ú. Sobotka.

A.

Vymezení památkového ochranného pásma

Na k. ú. Sobotka hranice ochranného pásma je vymezena:
z vnitřku parcelami č. 1483/2 (roh koupaliště), 1484, dále protíná kolmo p. č. 2345 (přes železnici) až k rohu parcely č. 1483/9. Dále je z vnitřku vymezena parcelami 1483/9, protíná p. č. 1485/1 kolmo k východnímu rohu parcely 1498, kterou je z vnitřku dále vymezena až k západnímu rohu p. č. 2345 (železnice). Železnice dále tvoří směrem jižním hranici ochranného pásma až k parcele č. 1502/2. Tato parcela z vnitřku dále vymezuje ochr. pásmo až k p. č. 2272 (ulice Pod Humprechtem), kterou kolmo protíná k rohu parcely č. 1471/5. Hranice ochranného pásma je dále vymezena z vnitřku parcelami č. 1471/5, 1471/1, staveb. parcelou č. 203, 296, stavební p. č. 204 a dále ulicí Březenskou (p. č. 2268/1) jižním směrem a ústí do ulice Hakenovy (p. č. 2166/1), kterou dále pokračuje směrem východním až ke křižovatce ulic Hakenova - Úžlabina - Příčná. Odtud probíhá směrem jižním ulicí Příčnou (p. č. 551) až ke konci parcely č. 199 a dále prochází od rohu parcely č. 199 parcelou 552/9 k východnímu rohu p. č. 199. Dále je z vnitřku vymezena p. č. 200, 202, 206/1, 2, 172/3, 207, 210/1, 210/2 a dále protíná ve směru severovýchodním ulici Krátkou (p. č. 2136/1) k jihozápadnímu rohu p. č. 212/8. Dále je vymezena z vnitřku parcelami č. 212/8, 576/2, 594/11, 595, staveb. p. 266, 219/3 a dále kolmo protíná ulici Pod uličkou (p. č. 2139/1) k parcele č. 221/1, po jejíž hranici směrem jižním pokračuje k p. č. 576/3 - ulice Zahradní. Dále hranice ochraného pásma pokračuje ulicí Zahradní (p. č. 576/3, 2183/3) až k parcele č. 2181/2. Středem této parcely 2181/2 prochází směrem severním až k p. č. 241/1. Dále je hranice ochranného pásma z vnitřku vymezena p. č. 241/1 až do ulice Šolcovy (p. č. 2419 a 2416), kterou pokračuje směrem východním až do ulice Zdeňka Nejedlého (p. č. 2206/1), dále touto ulicí směrem západním ke křižovatce ulice Nejedlého a Předměstské. Odtud pokračuje ulicí Předměstskou severovýchodním směrem (p. č. 2412, 2244/1) a pokračuje tímto směrem ulicí Na celné (2267/3) a dále silnicí Sobotka - Podkost (st. silnice č. III-27 931) - p. č. 2267/1 až k rohu parcely č. 1483/2 ( roh koupaliště).

Hranice ochranného pásma je vyznačena v mapě 1 : 5 000, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma, včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • odboru kultury ONV v Jičíně
 • odboru výstavby a územního plánování a ÚHA ONV v Jičíně
 • MěNV Sobotka - stavební úřad
 • Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích
 • Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze
 • Geodézie, n. p., středisko geodézie pro okres Jičín,

  kde je také možno do nich nahlédnout.

  B.

  Podmínky ochrany

  1. Při pořizování územněplánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz státního zámku Humprecht a s ním souvisejícího prostředí, měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2. Zvláštní pozornost je třeba věnovat navrhování a výstavbě sídlišť a souborů občanské vybavenosti, jejich hmotovému působení a ohledem na panoramatické hodnoty státního zámku, konfiguraci terénu a krajinnému prostředí památky. Zvláštní důraz je nutno klást též na zachování charakteru příměstské zástavby s památkami lidové architektury soboteckého typu a historického rázu náměstí.

  3. Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochraném pásmu, eventuální změny v půdním (mimo sadů) a lesním hospodářství a pod., které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Výkonný orgán si vymiňuje účast při projednávání decenálních lesních hospodářských plánů.

  4. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fond SH.

  5. Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  6. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochraném pásmu zajišťuje ONV Jičín, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s KSSPPOP Pardubice (SUPPOP) a okresním konzervátorem.

  7. Vyjímky z podmínek ochrany popř. další změny povoluje ONV Jičín, odbor kultury, v souladu s § 2 vyhlášky MŠK ČSR č. 118/1959 Ú. l. o památkových ochranných pásmech.

  8. Platnost tohoto omezení není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno odborem kultury ONV Jičín.

  O d ů v o d n ě n í

  Ochranné pásmo se určuje v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a po projednání s KSSPPOP Pardubice a po dohodě s dotčenými orgány ze dne 9. 6. 1987 a s usnesením Rady ONV č. 204/87, podle vyhlášky č. 118/1959 Ú. l., o památkových ochranných pásmech. Zřízením ochranného pásma nemovité kulturní památky SZ Humprecht se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochraným pásmem. Ochranné pásmo je tvořeno rozsáhlejším územím, zahrnujícím všechny významné památky ve městě. Město se zámkem tvoří významný stavebně i kulturně historický celek.

  P o u č e n í

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kultury Vč KNV v Hradci Králové prostřednictvím odboru kultury v Jičíně.

  Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení vylučuje, protože jakákoli činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

  Účastníkům řízení se zasílá mapa 1 : 5 000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma.

  Součástí tohoto rozhodnutí je:

 • mapa 1 : 5 000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma
 • soupis památkových objektů na území ochranného pásma SZ Humprecht zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek

  R o z d ě l o v n í k :

  rozhodnutí obdrží:

 • vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • MěNV Sobotka - stavební úřad
 • ONV Jičín - odbor výstavby a územního plánování a ÚHA
 • Krajské středisko státní památkové péče a ochrany a přírody v Pardubicích
 • Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze
 • Geodézie, n. p., okresní středisko v Jičíně

  vedoucí odboru kultury Kopánková Miloslava, v. r.