OKRESNÍ ÚŘAD JIČÍN

referát regionálního rozvoje

oddělení kultury

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: RRR/K/306/97/22/R38-OP/SmV Jičíně dne 5. 3. 1997

R o z h o d n u t í

o určení ochranného pásma

roubeného domu čp. 11, Brtev

Okresní úřad Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. kultury, vydává toto

R O Z H O D N U T Í

Referát regionálního rozvoje, oddělení kultury OkÚ Jičín po vyjádření Památkového ústavu Pardubice, po dohodě s dotčenými orgány státní správy a po vyjádření stavebního úřadu v Lázních Bělohradě, podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči určuje

ochranné pásmo

pro roubený dům čp. 11, Brtev - kulturní památku prohlášenou výnosem Ministerstva kultury ČR č.j. 8005/96 ze dne 23. září 1996 a zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, který se nachází na pozemku parc. č. st. 17/1, k.ú. Brtev.

A.

Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči vymezuje takto:

Na severu obíhá poz. parc. č. 160, st. parc. č. 17/1, parc. č. 167/3, 165. Probíhá středem parc. č. 735 a obíhá parc. č. st. 21/1. Kolmo protíná parc. č. 752/1 a pokračuje okolo parc. č. 127/1, 128 a parc. č. st. 19. Kolem parc. č. 135 a kolmo přes parc. č. 752/1 se vrací zpět k parc. č. 160.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v mapě 1 : 2.000, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy (mapy) s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

 • referátu regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín,
 • referátu regionálního rozvoje, odd. ÚP a SŘ OkÚ Jičín,
 • stavebního úřadu v Lázních Bělohradě,
 • Památkového ústavu v Pardubicích,
 • Státního ústavu památkové péče v Praze,

  kde je možno do nich nahlédnout.

  B.

  Podmínky ochrany

  1) Při pořizování územně-plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz souboru roubených chalup v okolí domu čp. 11 a s ním souvisejícího prostředí, jeho měřítko a panorama ve významných pohledech.

  2) Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu, které se týkají vnějšího vzhledu staveb, budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k domu čp. 11 a s ním související krajinné kompozici. Architektonické řešení staveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury.

  3) V památkovém ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení, stavby a reklamy, které by esteticky znehodnocovaly nebo svými důsledky jinak narušovaly prostředí domu čp. 11 a s ním související prostředí včetně jeho přírodních součástí.

  4) Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma.

  5) Všechny zásahy, opatření a změny včetně změn ve způsobu obhospodařování nemovitosti, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohou dotknout domu čp. 11 nebo se projevit ve vzhledu a charakteru s ním souvisejícího prostředí v rozsahu, které vyplývá z ustanovení 1) - 4) podmínek ochrany, je nutno předem projednat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je referát regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek tímto orgánem stanovených.

  6) Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčena. Vlastníci, případně uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky i na nové uživatele nebo nabyvatele.

  7) Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. kultury jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Pardubicích a okresním konzervátorem památkové péče.

  8) Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny v odůvodněných případech povoluje pouze OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, oddělení kultury.

  9) Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, bude toto novým rozhodnutím vyhlášeno referátem regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín.

  C.

  Přípustné úpravy a zásahy v památkovém ochranném pásmu

  1) Sklon a tvar střech se bude povolovat tak, aby korespondovaly s okolními objekty a respektovaly charakter zástavby. Stávající střechy nesmí být při stavebních úpravách různě lomeny, přípustné jsou pouze úpravy při zachování jednotné roviny střechy - sedlového typu. Střešní plášť bude řešen v materiálech blížících se původní historické:

  - z keramických tašek,
  - z břidličné krytiny,
  - z přírodní šindelové krytiny,
  - z eternitových šablon,

  odpovídajících slohovému pojetí stavby; krytina imitující původní stav bude řešena ve vyjímečných, zvláště havarijních případech a to na dobu časově omezenou, která nesmí přesáhnout 5 let. Ostatní materiály jako např. plechová krytina, vlnitý eternit, lepenkové pásy, apod. nejsou přípustné. U těchto materiálů se výjimka udělovat nebude. Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb bude součástí projektové dokumentace zákres do fotografie a perspektiva. Použití vikýřů nebo střešních oken bude posuzováno s ohledem na charakter okolní zástavby a hodnotu a architektonické řešení vlastní stavby. Jejich umístění, tvarové a polohové řešení podléhá rozhodnutí referátu regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín. Nebudou povolovány balkony a loggie ve štítech objektů.

  2) Na fasadách nesmí být umísťovány televizní antény, satelitní antény, svody od střešních antén, odvody spalin od plynového topení, větrací zařízení a vedení instalací. U těchto instalací nebudou povoleny žádné výjimky. Vyústění odvodů spalin bude řešeno do komína. Umístění satelitních antén na střechy objektů podléhá vydání závazného vyjádření referátu regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín.

  3) Konstrukce a konstrukční prvky dveří a oken budou provedeny ze dřeva. Kovové a plastové prvky nejsou přípustné. Proporce, barevnost a členění výplní otvorů musí být v souladu s charakterem zástavby.

  4) Při výměně oken bude zachováno jejich původní členění, velikost a barevnost. Není dovoleno zvětšování, zmenšování, odstraňování nebo zřizování nových otvorů mimo těch, které jsou na místech historicky doložených. Výjimku může povolit pouze referát regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín na základě řádně odůvodněné žádosti.

  5) Velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné. Trvalá firemní označení, nápisy a vývěsní skříňky provozoven, služeb apod. musí být v souladu s charakterem okolní zástavby a lze je umístit se souhlasem stavebního úřadu v Lázních Bělohradě a referátu regionálního rozvoje, odd. kultury OkÚ Jičín. Nejsou přípustná světelná reklamní zařízení tabákových výrobků, nápojů, fotografických potřeb, hodin apod.

  6) Výjimky z tohoto rozhodnutí uděluje referát regionálního rozvoje, odd. kultury jen na základě písemné a řádně odůvodněné žádosti a to pouze u těch vyjmenovaných úprav, kde je tato možnost uvedena.

  O D Ů V O D N Ě N Í

  Ochranné pásmo roubeného domu čp. 11, Brtev se určuje v souladu s vyjádřením Památkového ústavu v Pardubicích a po dohodě s dotčenými orgány státní správy podle § 17, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Zřízením ochranného pásma roubeného domu čp. 11 se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivé zásahy, zvlášť při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem. Soubor objektů v ochranném pásmu tvoří významný estetický celek.

  Vyhlášení ochranného pásma v uvedeném rozsahu je odůvodněno také historickým vývojem obce Brtev a její zástavby. Svým založením raně středověká vesnice vznikla nejprve v podobě skupiny 4 statků na samé hranici tzv. pomezního hvozdu, který zde sahal až po jižní okraj Hůry. Později k tomu přistoupilo 8 chalup se záhumenkovými plužinami na východní straně obce (před rokem 1654). Dva statky v jižní části obce byly po třicetileté válce opuštěné a vrchnost z nich vytvořila dvůr, který se koncem 18. století proměnil ve "familii". Na samém konci feudalismu v první polovině 19. století byl vývoj završen výstavbou souboru roubených domků - baráků "betlému" na původně obecní pastvině, kterou si rozdělili starousedlíci. V této půdorysné a hmotové podobě se dodnes do značné míry konzervoval stav z poloviny 19. století. Vývoj obce od té doby prakticky stagnoval, patrně i v důsledku toho, že v obci končí silnice z roku 1862, která spojuje Brtev s Lázněmi Bělohrad.

  Při zřizování půdních vestaveb a nástaveb dochází ke změně vzhledu střešního pláště. Protože výkresy pohledů projektové dokumentace nemají takovou vypovídací schopnost, která přesně ukáže budoucí tvar a charakter střešního pláště, byl v tomto rozhodnutí stanoven požadavek na vypracování perspektivy a zákresů do fotografie, které ukáží celkovou souvislost s okolní zástavbou.

  Poučení o odvolání

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR Praha prostřednictvím oddělení kultury referátu regionálního rozvoje OkÚ Jičín.

  JUDr. Jaroslav Veselý
  vedoucí referátu regionálního rozvoje

  Příloha:

 • mapa 1: 2.000 s vyznačenou hranicí ochranného pásma

  Rozdělovník:

 • Vlastníci, uživatelé, správci nemovitostí, které leží v ochranném pásmu (veřejnou vyhláškou)
 • MěÚ Lázně Bělohrad - stavební úřad
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. ÚP a SŘ
 • OkÚ Jičín - referát regionálního rozvoje, odd. kultury
 • OkÚ Jičín - referát životního prostředí
 • Památkový ústav Pardubice
 • Státní ústav památkové péče Praha