Libosad byl předán městu

Jičín - V pátek 20. listopadu 1998 byla městu Jičínu předána první etapa rekonstrukce parku Libosad. Kolaudačního řízení se zúčastnil starosta Jiří Liška a Kamil Kunst za oddělení MěÚ, v jehož kompetenci je péče o městskou zeleň. Přítomni byli samozřejmě i další odborní pracovníci několika institucí, mezi nimiž nechyběli například zástupci Památkového ústavu z Pardubic, stavebního dozoru a vlastního realizátora celé akce.

Odborníci ohodnotili provedení všech prací, souvisejících s první etapou rekonstrukce zeleně Libosadu jako velmi kvalitní, a tak se dá říci, že i přes nevyhovující klimatické podmínky odvedli pracovníci jičínského sdružení Viscaria městu dobré dílo v celkové hodnotě pohybující se mezi pěti až šesti sty tisíci korunami.

Dnes jsou tedy rekultivovány a zelení znovu osazeny oba partery pod tratí ČD. Hoření prostor v okolí lodžie je osázen pouze částečně vzhledem k tomu, že zde v současné době probíhají stavební práce.

V těchto dnech bylo vzhledem k nepříznivému počasí rozhodnuto o odložení technicky poměrně složité opravy čelního oblouku grotty. Firma Geosan je však rozhodnuta s pracemi začít okamžitě v případě zlepšení počasí. Peníze i potřebná povolení jsou, a tak by nemělo nic bránit tomu, aby vstup do grotty byl opraven do května příštího roku.

(red)


Aktivní ochrana živočichů

Jičín - Problémy ochrany živočišných druhů jsou dnes, především díky televizním přírodopisným seriálům, široce známy. Všichni víme o vybíjení slonů, velryb či nosorožců, o černém obchodě s orangutany nebo velkými papoušky z Amazonie. Často si ale neuvědomujeme, že i mnoho našich živočichů je ohroženo a že musíme napnout všechny síly, aby nedošlo k jejich úplnému vymizení.

Nejdůležitější pro ochranu živočišného druhu je vždy zachování přirozeného prostředí, ve kterém se vyskytuje. To však v moderní krajině v nezměněné podobě už najdeme jen stěží. I největší chráněná území - národní parky - jsou místa člověkem dotčená a pozměněná. proto dnes již nestačí prostá právní ochrana, ale je nutno provádět tzv. aktivní ochranu živočichů.

Jednou z metod aktivní ochrany živočichů, která se snaží řešit úplné vymizení živočicha z dané oblasti, je tzv. reintrodukce, tedy umělý odchov a vypouštění zvířat na místa, kde se původně vyskytovali. Jedná se ale o proces zdlouhavý a problematický. Aby byl úspěšný, je nutné dlouhodobě sledovat ekologické a biologické nároky druhů, tedy jaká velikost prostředí, jaký typ prostředí, počet jedinců, poměr samic a samců potřebný k přežití a dalšímu rozmnožení druhu. Také samotné vypuštění jedinců do volné přírody je nejednoduchá záležitost, protože nedostatečně připraveného živočicha bez základních instinktů, zvyklého na člověka, odsoudíme k rychlé záhubě. V dnešní době u nás např. probíhá návrat tetřeva hlušce do některých vhodných oblastí Čech. Největším problémem při reintrodukci větších živočichů (rysa, vydry) už dnes není samotný návrat do přírody, ale kam zvířata vypustit, aby nedocházelo ke střetům se zájmy člověka.

Vypuštění jedinců daného druhu získaných umělým chovem nebo z jiné populace na místo, kde malá populace téhož druhu žije, označujeme jako posilování populace. I zde však můžeme při nedostatečných znalostech napáchat více škody než užitku. Příkladem nám může být balkánská ještěrka zelená, která byla vysazena v Čechách, aby posílila naše populace tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že na Balkáně žijí ještěrky zelené v teplejších podmínkách, mají jinou dobu líhně vajec. V našich podmínkách se pak mláďata nevylíhnou vůbec, nebo tak pozdě, že pro svou nedostatečnou velikost nejsou schopna přečkat zimu. Tuzemskou populaci křížení s balkánskou populací tedy naopak oslabilo, takže je ohrožena zánikem.

Jednoduché zásahy do přírody, kterými vrátíme nebo napodobíme přirozené prostředí určitého druhu, je proto jedním z nejlepších způsobů, jak našim menším druhům živočichů pomoci. V dalších číslech Nových Novin se budete moci dozvědět o metodách aktivní ochrany obojživelníků, plazů, ptáků a některých savců a také to, co pro chráněné živočichy dělá přírodovědné oddělení Okresního muzea v Jičíně.

Mgr. Petra Zíková - OMaG v Jičíně


Krkonošská zimní "padesátka"

Jičín - Zimní mapa Krkonoš v měřítku 1 : 50 000, kterou v těchto dnech vydává Geodézie ČS a.s., určitě potěší vyznavače zimních sportů, kteří mají namířeno do Krkonoš.

Mapa vznikla na jičínském pracovišti této firmy. Nutno dodat, že to není první výrobek tohoto druhu. Na jaře vyšel z této "dílny" Atlas Krkonoš 1 : 25 000, který jako jediný obsahuje aktuální stav zalesnění (bohužel, dá se říci i stav odlesnění), tedy změny krajiny v Krkonoších. Tento základ se objevuje i v zimní mapě. Dále jsou zde i plány horských středisek a větších sídel - Vrchlabí a Jilemnice.

Lyžaři tu najdou označené všechny cesty, po kterých se dá jet na lyžích, plány běžeckých tratí (Mísečky, Harrachov, Benecko), sjezdové tratě s barevným odlišením obtížnosti. Pro bezpečný pohyb po horách je důležité označení cest, které jsou v zimě zakázány nebo je jejich používání omezeno (v případě nepříznivých klimatických podmínek) a cesty, které jsou uzavírány (lavinové nebezpečí). Z hlediska bezpečnosti je důležitý i zákres lavinových drah, který je provedený podle posledního stavu ve spolupráci s odborníky, kteří provádějí vyhodnocování aktuální sněhové a povětrnostní situace, systematicky sledují všechny spadlé laviny, popisují je a dokládají fotografickou dokumentací (příkladem je snímek spadlé laviny na severním svahu Kozích hřbetů uvedené na zadní straně zimní mapy).

V textové části jsou popsány zimní podmínky Krkonoš. Říká se, že počasí a hory jsou záludné, ale není tomu tak. Krkonoše jsou především zvláštní. Drsné klima Krkonoš souvisí s jejich zaměpisnou polohou. Vyčnívají nad rozlehlými nížinami Německa a Polska jako význačný val otevřený západnímu větrnému proudění a vystavený prudkým a chladným nárazům severních větrů. Od toho se odvíjejí i rady, jak se chovat v tomto specifickém prostředí. Ty najdete na zadní straně mapy.

Zajímavá je i část věnovaná navigaci v horách pomocí přístrojů GPS. V mapové části je zobrazena síť WGS 84, podle které lze určit polohu vyčtením souřadnic. V textové straně najdeme vyobrazený jeden z typů přístrojů GPS a stručně popsaný princip kosmické navigace, na kterém pracují. Ti, kteří budou chtít přístroje GPS v Krkonoších vyzkoušet, nechť si přečtou 6 základních bodů, které formulovali členové Horské služby. Měli možnost přístroje v terénu prověřit (ty jim byly firmou Geodézie ČS zapůjčeny) a stanovit rady pro bezpečné používání tohoto zajímavého přístroje v prostředí Krkonoš. Textová část je přeložena i do němčiny. Autoři přejí všem uživatelům zimní mapy Krkonoš hodně sněhu a příjemný pobyt v Krkonoších.

(Há)


Úvěry na bydlení poskytuje "liška"

V době nutnosti omezování výdajů ze státního rozpočtu si stále více lidí začíná uvědomovat, že bez vlastního přičinění se problém jejich bydlení nevyřeší. Kde ale vzít potřebné prostředky? Jednou z nejefektivnějších možností je stavební spoření. K jeho velkým přednostem patří zejména státní příspěvek 25% z ročního vkladu a čistý (nezdaněný) výnos z naspořených prostředků až 14 %. Největším lákadlem však je zákonný úvěr s pevnou úrokovou sazbou 6%.

Jakožto největší tuzemský poskytovatel úvěrů na bydlení poskytla Českomoravská stavební spořitelna během pětileté existence v České republice celkem svým klientům úvěry na bydlení za téměř 10 miliard korun. Zhruba 80 % z tohoto objemu zatím tvoří překlenovací úvěry, zbytek pak představují standardní úvěry ze stavebního spoření.

Jenom ve východních Čechách doposud tato stavební spořitelna poskytla svým klientům 24.500 úvěrů, v celkovém objemu téměř 2,5 miliard korun. Tyto hodnoty představují 27 % ze všech úvěrů poskytnutých Českomoravskou stavební spořitelnou v celé České republice. Vzhledem ke končícímu prvnímu pětiletému období se očekává další prudký nárůst zájmu zejména o standardní úvěry ze stavebního spoření.

Podrobné informace o všech podmínkách stavebního spoření vám poskytne obchodní zastoupení ČMSS v Jičíně na Valdštejnově náměstí v Po - Pá od 7.30 do 17.00 hodin, v sobotu pak od 8.00

do 11.00 hodin, případně na telefonním čísle 0433 524 362. Každou středu funguje poradenská činnost v pobočce IPB v Nové Pace od 14.30 do 15.30, každý čtvrtek pak v pobočce IPB v Hořicích v Podkrkonoší od 14.00 do 16.00.

(V.A.D. - PI)


Devět vánočních stromů?

Jičín - V minulém vydání NN jsme byli informováni, že na jednom z posledních zasedání odstupující rady města Jičína bylo schváleno (tedy již někdy v říjnu) rozmístění devíti vánočních smrků v našem městě stejně tak, jak tomu bylo v loňském roce.

Dané rozhodnutí je ukázkou toho, že mínění veřejnosti není bráno v potaz. Doufejme, že nová rada města Jičína bude mít jiné představy, především skromnější a bude se více držet rčení "méně znamená více". Snad dobře míněná snaha je nerozumná, neekonomická a neekologická. Loňské umístění smrku v nejužším místě Husovy třídy či na křižovatce Husova - Tyršova bylo občany přijato s velkými rozpaky. Proč by tedy měla rada opakovat chyby minulosti a neměla by být skromnější?

Jsou města většího významu než Jičín a stačí jim mnohdy jeden krásný velký vánoční strom. Otázkou je, zda těm, kteří o rozmístění devíti stromů rozhodovali, je známa historie a význam vánočního stromu. Obávám se, že možná dobře míněná snaha může význam a myšlenku vánočního stromu zcela zprofanovat.

(PKa)


index