logo NN, 13K

Ministerstvo těžbu doporučuje

Střeleč - Více než osmdesát podmínek Ministerstva životního prostředí ČR musí splnit firma Sklopísek Střeleč - Eximos, aby mohla i v příštím roce provádět těžbu kvalitních sklářských písků v lomu pod Troskami.

Ministerstvo vydalo k těmto aktivitám v minulých dnech kladné stanovisko, které spolu s vypracovaným projektem reagujícím na zmíněné podmínky, budou podpůrnými materiály ke konečnému vyjádření Obvodního báňského úřadu v Trutnově. Ten je v celé cause posledn institucí, která by měla do konce roku rozhodnout zda těžit, či nikoliv.

Povolení těžby písku na dobu nejméně čtyřiceti let potřebuje firma Eximos k tomu, aby si mohla vytvořit potřebné finanční zdroje na realizaci požadované komplexní rekultivace krajiny.

V případě, kdyby báňský úřad rozhodl o zastavení těžby písku ve Střelči, došlo by údajně s největší pravděpodobností ke krachu celosvětově proslulého českého sklářství a naopak by rozhodně nedošlo k tolik potřebné rekultivaci lomu a jeho okolí.

(mar)


Konference se koná 5. listopadu 1998

Jičín - Spolek občanů a přátel města Jičína se ujal z podnětu profesora Emanuela Bosáka role pořadatele konference na téma "Tělesná výchova a sport v Jičíně včera a dnes".

Tato se uskuteční 5. listopadu 1998 od 17 hodin v obřadní síni jičínského zámku. Zváni jsou především kronikáři všech jičínských sportovních klubů a předsedové oddílů, bývalí i současní sportovci, sportovní veřejnost, zástupci Městského úřadu Jičín, Okresního archivu, Okresní galerie a Městské knihovny. Cílem této akce je podchytit a zmapovat veškeré dostupné zdroje informací o historii, ale i současnosti tělovýchovy a sportu v Jičíně. Ale o tom si přečtěte v následujícím rozhovoru s duchovním otcem celé myšlenky PhDr. Emanuelem Bosákem.

(PKa)


Výběrové řízení spěje k závěru

Nová Paka - Již v srpnu letošního roku zadali novopačtí radní podmínky soutěže na přestavbu První základní školy. Po zdlouhavých dohadech mezi příslušnými ministerstvy o kompetence, se konečně podařilo ustavit komisi pro vyhodnocení nabídek.

Jejími členy jsou zástupci ministerstev financí, školství a městské samosprávy. Výsledek výběrového řízení bude znám zřejmě v polovině listopadu. Jedná se o finančně velmi náročnou akci, která obsahuje rozsáhlou adaptaci jídelny a kuchyně, půdní vestavbu tříd a kabinetů, ale také přístavbu univerzální tělocvičny, kterou město dlouhá desetiletí postrádá. O úspěchu plánu novopackých rozhodnou finanční možnosti, neboť stavba by měla být financována ze státních dotací. To bude také hlavním měřítkem při stanovování časového harmonogramu stavebních prací a termínu dokončení.

(ku)


Bezpečnostní akce policie

Jičín - V úterý 20. října 1998 proběhla v ranních hodinách na území jičínského okresu a celého Východočeského kraje rozsáhlá bezpečnostní akce, zaměřená na pátrání po osobách a věcech, pachatelích závažné trestné činnosti a kontrola dodržování pobytového režimu cizinci. Akce se zúčastnily dopravní, pořádkové, kriminální, pohraniční a cizinecké složky Policie České republiky.

V jičínském okrese bylo do akce zapojeno 112 policistů, kteří byli rozděleni do jednotlivých hlídek. Byla provedena kontrola 693 motorových vozidel a 594 osob. Odebráno bylo 10 osvědčení o technickém stavu vozidel a v pěti případech byl u řidičů zjištěn alkohol. Bezpečnostní hlídky zjistily celkem 63 přestupků a jejich pachatelům udělily pokuty za téměř 20 tisíc korun.

Policisté dále zkontrolovali celkem 209 cizinců, z toho 111 na patnácti ubytovnách čtyřech kontrolovaných firem. Jedenácti cizincům byl vysloven zákaz pobytu na území České republiky a několik cizinců bylo zadrženo ke zjištění totožnosti. Od cizích státních příslušníků bylo v přestupkovém řízení vybráno celkem 11 tisíc korun. V poslední době mají právě cizí státní příslušníci velký podíl na páchání všech druhů trestné činnosti.

(tm)


Seminář zrakově postižených

Jičín - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky zve širokou veřejnost i zdravotnické pracovníky k účasti na okresním semináři. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 1998 od 13.30 hodin v zasedací místnosti Okresního úřadu v Jičíně. Od 15.00 do 16.00 hodin bude program doplněn výstavou a praktickou ukázkou kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

(SONS)


Takto naštvaně …

Takto naštvaně se v těchto dnech tváří cela řada dětí, včetně vedení Mateřské školy Máj v Jičíně. Školka byla založena v roce 1967 jako podnikové zařízení tehdejšího Agrostroje. Původní majitelé části pozemků, na kterých byla postavena - JUDr. Eva Veselá a ing. Jaroslav Tyl, získali před nedávnem parcely soudní cestou zpět do svého vlastnictví. Přestože oba jmenovaní vlastní několik neobhospodařovaných pozemků se školkou bezprostředně sousedících, musely děti na základě soudního rozhodnutí přestat užívat část travnatých ploch, pískoviště, dřevěné domečky... Mohou však dál v pohodě velkou část dne trávit na asfaltových plochách, které k restitučním nárokům zmíněných majitelů nepatří. Touto cestou zároveň upozorňujeme obyvatele okresního města, že s nepořádkem v zahradách okolo Mateřské školy Máj nemá toto školní zařízení nic společného.


Libosad dostává novou tvář

Sedličky - Není tomu tak dávno, co se na titulní stránce Nových Novin objevila fotografie plná pařezů, hromad klestí a ohnišť. Tehdy vyvolal zásah do Libosadu živou diskuzi občanské veřejnosti nad smysluplností celé akce.

S odstupem času se k této problematice vracím a vyzývám všechny, kteří pochybovali a hlavně kritizovali, "zda tu spoušť vůbec někdo někdy uklidí", k vycházce do lesoparku dnes. Celý park je téměř uklizen, stromy, které zůstaly, jsou odborně ošetřeny, pokácené kmeny rozřezány a odvezeny, náletové dřeviny vyřezány a plochy urovnány, posekány a pohrabány.

V prostoru pod tratí se návštěvníkovi otevřel ohromný prostor zeleně, a též průhled do další části obory. Zvláště nejnižší parter, který má být velkou loukou, vypadá velmi lákavě a až bude trávník opakovaně posekán, bude radost se zde bosou nohou proběhnout.

Jistě, ještě zde chybí zpevněné cestičky, nenápadné lavičky a upravené drobné záhony, ale vše nelze chtít najednou. Koncem letošního roku by měla být dokončena vnější oprava lodžie a započata i oprava grotty. Po dokončení stavebních prací dojde i zde k viditelnější úpravě tohoto parteru. Ovšem již dnes stojí za to vypravit se na procházku do zcela jiného a úplně nového Libosadu. Pohled na zachovalé listnaté velikány je nevšední a zcela jiný než dříve, kdy jedna koruna stínila druhé a majestátnost krásných kmenů vůbec nevynikala, stejně tak jako velikost celého prostoru a rozlehlost parku.

Doufejme, že i v roce následujícím bude obnova parku pokračovat tak, aby se skutečně stal "libým parkem". O tom všem (tedy o penězích) však rozhodují občané, a proto přijďte na procházku, přijďte se přesvědčit, že zde investované prostředky se vyplácí a především, že je vidět "kus díla", které zde je pro nás a zůstane i dlouho po nás.

Dr. Petr Krupka


Svatý Petr by zřejmě bagroval

Jičín - Podzimními výlovy chovných rybníků každoročně vrcholí rybářská sezona. I přes nostalgický pohled na klesající hladinu vypouštěného rybníka a zmítající se šupináče ve zbylé "kaluži" pod hrází, jsou výlovy pro širokou veřejnost takřka historickou symbolikou, připomínají nejen nastávající shon před neodvratně se blížícími vánočními svátky.

Minulé dva víkendy věnovali vyznavači "Petrova cechu" z Místní organizace Českého rybářského svazu Jičín výlovům rybníků Šibeňák a Hádek. Na prvně jmenovaném se šedesáti rybářům podařilo v několika zátazích slovit přibližně 130 metrických centů ryb doslova všeho druhu. Počtem dominoval samozřejmě kapr, pak následovali bíložraví tolstolobici a amuři, karasi, cejni, bělice... Dravce poměrně v hojném počtu reprezentovaly štiky, candáti, okouni a úhoři.

Rybám ze Šibeňáku však dal rybářský patron jedinečnou možnost, jak ve zdraví přežít letošní štědrovečerní hostinu. Byly totiž rozvezeny do sportovních rybníků v Jinolicích, Dvorcích, Radimi, do Lužan, Dřevěnic a do rybníku Kníže. Podměrečné ryby byly vypuštěny do vod železnické Valchy k dokrmení.

Majitelem Šibeňáku i Hádku je město Jičín, uživatelem pak zmíněná místní rybářská organizace. Nebylo by zřejmě od věci, kdyby se zástupci obou institucí sešli u "kulatého stolu" a rokovali, co dál s neutěšeným technickým stavem obou rybníků. Již dnes jsou totiž zanešeny takovým množstvím bahna, že bez údržby, respektive vybagrování, lze za několik let předpokládat jejich přirozenou přeměnu v původní louku.

(mar)


Policisté si poděkování zasloužili

Hradec Králové - Před několika dny proběhlo u ředitele Správy Východočeské policie plk. JUDr. Františka Floriána slavnostní setkání ředitelů okresních ředitelství policie s přednostou Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou.

Přednosta okresního úřadu Petr Narva poděkoval přítomným ředitelům jednotlivých okresů za obětavou pomoc a vysoké pracovní nasazení při řešení následků povodní v červenci letošního roku.

Poděkování se dostalo i policistům Okresního ředitelství v Jičíně, kteří se rovněž svým odpovědným přístupem k plnění úkolů podíleli při zajišťování veřejného pořádku a majetku občanů v postižených oblastech. Za policisty okresního ředitelství poděkování převzal ředitel pplk. Bc. Vlastimil Pilař, který toto tlumočil zúčastněným policistům a zároveň je kázeňsky odměnil.

(tm)


index