Logo NN

Nové Noviny č. 4/9929. ledna 1999strana 1

Občané se musí obrnit trpělivostí, obchvat Úlibic je ve stádiu projektu

Jičín - S trochou nadsázky lze říct, že se výstavba obchvatu Úlibic pomalu ale jistě stává evergreenem silniční výstavby na Jičínsku. Ač bylo odklonění frekventovaného tahu mimo centrum obce už několikrát v minulosti připraveno, k realizaci nikdy nedošlo.

Přestože představitelé místního obecního úřadu, a nejen oni, tlačí na investora, jímž je Ředitelství silnic a dálnic, byli to právě Úlibičtí, kteří svými připomínkami k navrženým projektům způsobili, že se obchvat už vícekrát smetl ze stolu. Poprvé se tak stalo zhruba před osmi lety, kdy zdejší obyvatelé vyjádřili prostřednictví referenda nesouhlas s navrženou trasou, která by podle nich až příliš zasahovala do tamní zástavby. Naposledy se řešilo dilema, jak napojit mimoúrovňovou křižovatku na plánovaný čtyřpruh od Robous a zároveň vyjít vstříc jednomu z místních občanů, jehož objekt stojí poblíž světelné křižovatky.

"Stavba obchvatu, jehož součástí je i mimoúrovňová křižovatka, je nyní ve stádiu příprav. Byla vybrána firma Pragoprojekt Liberec, která má v letošním roce vyhotovit projekt a poté bude následovat územní řízení," odpověděl na dotaz NN vedoucí referátu dopravy OkÚ Jičín ing. Pavel Benda. Zatímco ještě vloni se předpokládalo zahájení stavebních prací v roce 2000, letos jsou předpovědi opatrnější, ministerstvo dopravy se totiž nijak netají tím, že "v nadcházejícím období podpoří údržbu stávajících silnic na úkor investic do nových tahů," jak při loňské návštěvě v Jičíně oznámil Josef Tomeš, náměstek pro výstavbu silnic z Ředitelství silnic a dálnic.

Ani očekávané rozšíření dopravou předimenzované komunikace mezi Robousy a Úlibicemi se letos neuskuteční. "Vloni založené Občanské sdružení Robousy se odvolalo proti vydanému územnímu rozhodnutí. V případě, že uspěje, celý proces se bude muset opakovat znovu," poznamenal ing. Benda. Výstavba čtyřpruhu se tak vzhledem k nedostatku peněz zřejmě opět pár let pozdrží. Naopak zatím vše nasvědčuje tomu, že se ještě letos dočkáme nové komunikace v průmyslové zóně u výrobní haly firmy Continental. "Sjezd na obchvat ve směru na Mladou Boleslav odlehčí zejména severovýchodní části Jičína, která je zatěžována častou frekvencí nákladních vozidel," konstatuje vedoucí referátu dopravy. Další akcí, o níž se v současnosti na Jičínsku hovoří, je výstavba nového autobusového nádraží a přeložka Pelikánovy ulice v Hořicích. "Projekt zatím nesplňuje všechny náležitosti," popisuje situaci v Hořicích s tím, že letošní rok bude zřejmě ve znamení příprav. Podobně se vyjádřil i v souvislosti s obchvatem Nové Paky. "Zhruba do tří měsíců nám oznámí výsledek ekologického auditu, pokud bude stanovisko kladné, není vyloučeno, že se do roka práce na obchvatu zahájí," naznačil Benda.

(jn)


Návrh rozpočtu schválen

Nová Paka - První krok ke schválení rozpočtu Nové Paky na rok 1999 učinili v pondělí tamní zastupitelé, když odsouhlasili jeho návrh ve výši 73 091 000 korun jako vyrovnaný, nicméně potřeby jednotlivých složek města jsou o více než sedm miliónů korun vyšší.

Například v kapitole tělovýchova převyšují požadavky sportovních organizací možnosti městské pokladny o sto procent, konkrétně o 800 tisíc Kč. Někteří ze zastupitelů v této souvislosti navrhují, aby se oddělily dotace na činnost sportovním oddílům od nákladů na provoz zimního stadiónu, který je využíván širokou veřejností. Podobný nepoměr panuje i v případě "požární ochrany". Rozdíl mezi navrženými výdaji a tím, co by bylo potřeba investovat vesměs do oprav nevyhovujících zařízení a objektů sborů dobrovolných hasičů ve spádové oblasti Nové Paky, představuje 450 tisíc. Přitom v rozpočtu limitovaném očekávanými příjmy je zahrnuta částka 300 tisíc. Přestože dosud nebyl schválen rozpočet okresního úřadu, je téměř jisté, že se vyrovnávací dotace od OkÚ bude pohybovat kolem 14 miliónů. "K určité odchylce může dojít, ale nepředpokládám, že bude větší než padesát tisíc korun," uvedla v průběhu zasedání ing. Zdeňka Kalfařová, vedoucí finančního odboru města. "Případný pohyb finančních prostředků v rozpočtu bude podléhat dalším jednáním zastupitelstva, které určí priority," podotkl starosta Petr Kuřík v souvislosti s předpokládaným přebytkem, z něhož by bylo možné alespoň částečně pokrýt některé požadavky.

(jn)


Ples kuželkářů

Jičín - Oddíl kuželek SKK Jičín pořádá v sobotu 20. února 1999 od 19.30 hodin v Hotelu Start 6. ples kuželkářů pod názvem "Dokulná".

Vstupné činí 60 korun. Jelikož je počet lístků omezen, zajistěte si je včas u vedoucího kantýny na kuželně v lípách. Jako každoročně je připravena bohatá tombola. Obzvlášť mile budou uvítáni "čulibrci" z turnaje neregistrovaných.

(fk)


Chystá se tažení proti holubům

Jičín - Současný pohled na střechy kostela sv. Jakuba Většího na Valdštejnově náměstí je víc než varující. Před několika lety pouze ojediněle, nyní již více jak stovky holubů ničí rekonstruované střechy dominanty našeho města.

Městský úřad se rozhodl v souladu s názory široké občanské veřejnosti řešit toto nevhodné a nebezpečné přemnožení divokých holubů. Nelze však přehlédnout, že není v silách a ani možnostech radnice tento problém řešit samostatně. Je třeba, aby tuto akci podpořili i majitelé domů a různých objektů v celém Jičíně tím, že provedou kontrolu a zabezpečení vikýřů, oken, okének a půdních prostorů proti vniknutí a hnízdění holubů. Bude vhodné, aby rovněž uvedené subjekty na svých objektech zlikvidovaly nánosy trusu, ve kterých holubi hnízdí a které jim umožňují pohodlný odpočinek. Očištěné, šikmé a chladné římsy těmto ptákům nevyhovují.

Podle posledních informací město souhlasí s uvolněním finančních prostředků, za které má žamberská firma Ekoservis DDD provést nejprve komplexní monitoring stavu holubů v Jičíně a určit místa jejich největšího výskytu. Tato etapa přijde město přibližně na 30 tisíc korun. Další fází, za dalších zhruba 20 tisíc korun, pak má být vlastní odchyt holubů nejprve na jednom centrálním "strategickém" místě a v příštích letech pak i na dalších místech jejich většího výskytu.

Touto dlouhodobou akcí by se měly počty holubů ve městě redukovat na přijatelnou míru. Nejprve se uvažovalo o řešení problému přemnožených holubů pomocí jejich přirozených nepřátel. Uhnízdění páru dravců však přijde na víc než sto tisíc korun, a to ještě není zaručeno, že neuletí. Proto tedy varianta možná dlouhodobější, ale rozhodně ekonomicky méně nákladná a věřme, že spolehlivá.

(PKa-red)


Autobusoví dopravci: jízdné se nemění

Stará Paka/Semily - Zajistit základní dopravní obslužnost okresu Jičín se podařilo i v letošním roce, cestující veřejnost však musí počítat s úpravami jízdních řádů, k nimž došlo právě z důvodu zachování potřebného rozsahu veřejné hromadné dopravy.

"Nové jízdní řády jsou v platnosti od tohoto týdne, a vesměs se týkají zhruba několikaminutových posunů odjezdů některých spojů," uvedl vedoucí referátu dopravy OkÚ Jičín Pavel Benda. "Poněvadž celkový objem finančních prostředků, které máme letos na obslužnost k dispozici, není postačující, dohodli jsme se s oběma hlavním dopravci (ČSAD Semily a Osnado Stará Paka) na kompromisu," vysvětluje Benda. Jak semilská, tak i staropacká společnost proto hledaly rezervy v rámci svých podniků. Výsledkem racionalizačních opatření je, že ČSAD i Osnado zredukovaly počet svých autobusů. "Tím se muselo zasáhnout do některých převážně posilových spojů. Smyslem této úpravy bylo zachovat obslužnost daného území při nižších nákladech," konstatuje ing. Benda.

"Z oběhu jsme stáhli pět autobusů, ale k žádným výrazným redukcím spojů nedošlo," oznámil ing. Tomáš Roubíček, ředitel ČSAD Semily. "Ceny jízdenek se nemění," uvedl v reakci na další dotaz NN. Připustil, že důvodem zachování dosavadních cen je konkurence, kterou představuje individuální i železniční doprava. Shodně se vyjádřil i ing. Martin Bělovský, jednatel staropackého Osnada, které v rámci racionalizace vyčlenilo na okrese Jičín z celkového stavu jeden autobus. "Jízdné jsme od Nového roku nezdražili, domníváme se totiž, že by to nárůst tržeb nepřineslo. Pokud bychom šli s cenami nahoru, snížila by se tím konkurenceschopnost vůči individuální dopravě," uvedl Bělovský.

Lidé, cestující do zaměstnání či k lékaři autobusy, však musí s omezením na některých linkách přece jen počítat. "Z důvodu nedostatečného zájmu se omezila například doprava na lince Sobotka - Lomnice nad Popelkou," podotkl Pavel Benda z okresního úřadu, který má letos na obslužnost regionu k dispozici zhruba 25 miliónů korun. "Oba nejfrekventovanější úseky, Mladějov - Sobotka a Lomnice - Košov, jsme zachovali, na celé lince však tržby nepřekročily pět korun na kilometr, to znamená, že počet přepravovaných osob byl opravdu minimální," vysvětluje Roubíček příčinu tohoto nepopulárního opatření. Zrušen byl také jeden sedmikilometrový spoj na Novopacku.

(jn)


Všem absolventům Lepařova gymnázia

Jičín - Vážení absolventi jičínského gymnázia! Přihlaste se prosím neprodleně svému třídnímu svolavateli abiturientských srazů nebo osobně či telefonicky na čísle 0433/230 05 přímo v kanceláři gymnázia.

Čekají nás celoroční oslavy 375 let školy (nyní Lepařova gymnázia), přičemž ty hlavní proběhnou ve dnech 24. až 27. června 1999. I vy je můžete pomoci vytvořit nebo jen prožít společně s námi! Těší se na vás studijní kolegové a vedení Lepařova gymnázia.

(red)


Nové Noviny