Nové Noviny č. 31/0110. srpna 2001str. 6

Firmy s více jak 20 zaměstnanci musí zaměstnávat občany se ZPS

Jičín - Zaměstnavatelé s více než dvaceti zaměstnanci mají ze zákona povinnost zaměstnávat i občany se změněnou pracovní schopností. Pokud tuto povinnost neplní, mohou být na ně za nedodržování zákona uvaleny sankce. Od letošního roku namísto pokut byla nově do zákona o zaměstnanosti zařazena i možnost náhradního plnění.

Podle Zuzany Kynčlové z kontrolního oddělení jičínského úřadu práce jednotlivé firmy zákon o zaměstnanosti poměrně dobře znají, nyní se však spíše průběžně seznamují s jeho doplňky a změnami. Velkým posunem vpřed, pokud jde o zaměstnávání občanů se ZPS, byla i nedávná změna zákoníku práce, která umožnila i v případě těchto občanů sjednat při uzavření pracovní smlouvy zkušební dobu. Stále zde však zůstalo omezení při ukončování zaměstnaneckého poměru. Souhlas s ním musí dát ve správním řízení úřad práce, při kterém musí zaměstnavatel například doložit, že se pro občana se změněnou pracovní schopností, kterého chce propustit, snažil získat adekvátní uplatnění v jiné firmě.

"Pokud jde o plnění povinného podílu občanů se ZPS využívají zaměstnavatelé spíše možnosti náhradního plnění. Nově si namísto jejich zaměstnávání mohou zvolit buďto odebírání výrobků od firem s více než 55 procenty občanů se zdravotním postižením, nebo finanční plnění. Tento odvod do státního rozpočtu pro minulý rok činil padesát procent výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn, tedy 6479 korun," vypočítává Kynčlová. "Finance je každý povinen odvést do konce ledna, do 15. února pak musí úřadu práce podat oznámení o tom, jak svou povinnost splnil," upřesňuje.

Určitý posun v pohledu na zaměstnávání ZPS však u některých zaměstnavatelů začíná už dnes spatřovat pracovník ÚP Jiří Zíbr. "Přestože stále spíše přetrvává tendence platit státu, myslím si, že se vše postupně mění k lepšímu a i tato místa se začínají postupně vytvářet," optimisticky konstatuje Zíbr. "Firmy, které se rozhodnou v této problematice vyvíjet aktivní přístup, mohou úřad práce požádat o příspěvek ke mzdě, zaměstnají-li občana se ZPS, který je uchazečem o zaměstnání. Ten v současnosti činí 5 tisíc korun měsíčně a úřad práce ho může poskytnout až na dobu 12 měsíců," vyjadřuje svůj názor.

Na Jičínsku je v současnosti zhruba 360 nezaměstnaných se změněnou pracovní schopností. Jak říká Zíbr, problémy se zaměstnáváním občanů se změněnou pracovní schopností jsou podobné jako u celé populace. "Lidé s vyšší kvalifikací si práci většinou seženou sami. Problém je spíše u osob s nižším vzděláním nebo s větším postižením. Zdravotním omezením samozřejmě jejich možnost uplatnění na trhu práce klesá. Stále však platí to, že člověk bez práce musí mít především sám zájem své uplatnění hledat," dodává.

(max)


Motivační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané

Jičín - Především uchazečům o zaměstnání postiženým dlouhodobou nezaměstnaností a dalším rizikovým skupinám by měly kromě klasických rekvalifikačních kurzů pomoci i nově zaváděné motivační kurzy.

První motivační kurz na Jičínsku, který byl určen vytipovaným uchazečům s maturitou nacházejícím se v evidenci ÚP více než 12 měsíců, pořádal úřad práce ve spolupráci s libereckým rekvalifikačním zařízením AABYSS na přelomu dubna a května. Podle Evy Sutnerové z poradenského a rekvalifikačního oddělení Úřadu práce v Jičíně se tohoto kurzu nazvaného Řízení vlastní kariéry zúčastnilo 15 osob. "Tito dlouhodobě nezaměstnaní byli po dobu necelého měsíce vedeni k tomu, aby znovu začali projevovat zájem o práci, objevili opět svoje schopnosti a vlastnosti. Po kurzu, ve kterém se učili komunikaci, vyjednávání, sebeprezentaci, následoval praktický výcvik dovedností, kdy si uchazeči zkoušeli najít práci přímo v terénu," popisuje průběh kurzu Sutnerová.

Podobný kurz by chtěl jičínský úřad práce pořádat pravidelně i na detašovaných pracovištích v Hořicích a v Nové Pace. "Jde jistě o dobrý nápad, jak znovu probudit zájem o práci u dlouhodobě nezaměstnaných. U většiny z nich je však problematické získat je ke spolupráci a někteří raději před docházením do kurzů volí vyřazení z evidence nezaměstnaných," smutně konstatuje Sutnerová.

Kromě nových motivačních kurzů i nadále úřad práce zajišťuje řadu rekvalifikačních kurzů. Ty s ohledem na možné uplatnění uchazečů schvaluje a taktéž hradí. Za první pololetí letošního roku přitom možnosti rekvalifikačních kurzů na Jičínsku využilo 126 lidí. Největší zájem nadále zůstává o rekvalifikaci zaměřenou na základy obsluhy počítačů. "Velký počet osob navštěvuje i kurz svářeče kovů, kuchařské práce, základy podvojného účetnictví, ale i zahradnické kurzy," doplnila Eva Sutnerová.

(max)


Nové Noviny