Nové Noviny č. 17/0127. dubna 2001str. 2

Město Jičín zváží, zda potřebuje stálého správce průmyslové zóny

Jičín, Hradec - Prvním viditelným výsledkem členství města v Královéhradecké agentuře regionálního rozvoje (ARR), která vznikla minulý týden, může být zřízení stálého místa manažera průmyslové zóny, zčásti financovaného vládní organizací Czechinvest, jež zprostředkovává příliv zahraničního kapitálu do ČR.

O možnosti zřídit funkci správce průmyslové zóny v Jičíně informoval místostarosta Vlastislav Matucha, který se ustavující valné hromady ARR zúčastnil. Jičín je jedním ze zakládajících členů této rozvojové agentury spolu s městy Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, euroregionem Glascensis a Regionální hospodářskou komorou.

Valné hromady Královéhradecké agentury regionálního rozvoje se zúčastnili i zástupci Czechinvestu, kteří zakládajícím členům nabídli oboustrannou spolupráci. "Czechinvest je připraven podílet se na financování ARR, která bude mít prozatím tři zaměstnance a ředitele. A jako protislužbu očekává, že se náplň činnosti těchto pracovníků rozšíří, kromě úkolů spojených s chodem vlastní agentury by se zároveň stali styčnými důstojníky Czechinvestu pro oblast Královéhradeckého kraje," upřesnil Matucha.

Další nabídka se týká i přímo jednotlivých měst, kterým se v uplynulých letech podařilo vybudovat fungující průmyslovou zónu. Těm je Czechinvest ochoten poskytnout příspěvek na stálou funkci manažera, který by měl na starost rozvoj dané lokality. "Zatím je to pro nás nová věc, pravděpodobně se tím na příštím jednání městské rady budeme zabývat," naznačil Matucha.

Podle místostarosty však Jičín nepředpokládá, že by poměrně razantní tempo rozšiřování průmyslové zóny z konce devadesátých let dál gradovalo. "Důvodem je především nižší míra nezaměstnanosti v okrese, vláda bude mít nyní určitě zájem přednostně přilákat velké investory do problémových oblastí. Proto spíš než ve výstavbu nových továren na zelené louce doufáme v další rozvoj už fungujících podniků. Takovým příkladem jsou především firmy Continental Teves a Ronal," doplnil Matucha.

(jn)


Severočeši sondují možnost...

Pokračování ze str.1

Kompletní balík akcií Severočeské vodárenské společnosti podle dostupných informací vlastní dohromady kolem 450 obcí, a samotná firma je vedle Pražských vodovodů a kanalizací největším subjektem v oboru v České republice. Podle Sušického mají samosprávy bezprostřední vliv na vývoj vodohospodářské infrastruktury v kraji. "Společnost je řízena starosty. Investice provádíme na základě jejich zadání: jaká má být vybavenost území a podle toho se také dohodneme na ceně vody. Investorem veškerých staveb je firma, dluhovou službu tedy nese ona a nikoliv města a obce. A v tom vidím zásadní rozdíl mezi námi a VOS Jičín," míní Sušický.

Předseda představenstva jičínské vodárenské společnosti Martin Puš není spolupráci s SVS nakloněn. "V některých věcech by nám zřejmě byla schopna pomoci, tato společnost ovšem funguje na stejném principu, jako kterákoliv jiná soukromá firma. Je tedy otázkou, co za to bude chtít," komentuje nabídku Puš. Obává se především toho, že by pak určitá část zisku byla odčerpávána z regionu. Puš je přesvědčen, že nebýt problémů, které se v minulých letech nahromadily, VOS by dnes byla stabilizovaná a podobné nabídky od konkurenčních firem by se možná neobjevily.

(jn)


Uzavírka přejezdu

Jičín - Odbor místního hospodářství Městského úřadu v Jičíně upozorňuje na úplnou a nepřetržitou uzavírku Husovy ulice v místě železničního přejezdu Českých drah, která potrvá v době od 7. hodiny 2. května 2001 do 18 hodin 5. května.

Důvodem totální uzávěry, schválené referátem dopravy a silničního hospodářství okresního úřadu, je neodkladná rekonstrukce železničního přejezdu. Objížďku do části města za železničním přejezdem ve směru na Robousy a Moravčice, v té souvislosti i do obchodního domu Plus-discount, pod Šibeňák, do ulic Konecchlumského, Hradecké, Švermovy a jejich okolí, je nutné v uvedené době vést po trase silničního obchvatu města Jičína přes nájezdovou rampu u Popovic s příjezdem do města Konecchlumského ulicí. Možná bezpečnějším však bude vjezd do uvedených lokalit Hradeckou ulicí ve směru od Robous. Výjezd z Větrova a přilehlých částí města bude umožněn stejnou trasou, avšak v opačném směru.

Bezpečný průchod chodců přes staveniště železničního přejezdu Českých drah bude dodavatelem v době stavebních prací zajištěn trvale.

(red)


Radní dolaďují kritéria soutěže

Jičín - Poslední zasedání městské rady se intenzivně zabývalo předloženým návrhem stanovení podmínek při vypsání výběrového řízení na provozovatele Městského informačního centra. Veřejná soutěž se má uskutečnit nejpozději do 30. června. Jejím cílem je najít nového provozovatele zařízení, který by po městu nepožadoval současnou roční dotaci na provoz ve výši 330 tisíc korun. Na rozdíl od stávajícího provozovatele informačního centra by měl vítěz výběrového řízení hradit i nájem a spotřebované energie, jejichž cena se ročně pohybuje na hranici okolo tří čtvrtin milionu korun. O přesném termínu vyhlášení soutěže a jejích podmínkách rozhodnou radní na svém nejbližším zasedání.

(mar)


VELVYSLANEC SLOVINSKA V JIČÍNĚ Slovinský velvyslanec Damjan Prelovšek zavítal minulý pátek do Jičína, kde v budově okresního úřadu zahájil výstavu svých fotografií. Na nich zachytil známá i oku běžného návštěvníka skrytá zákoutí Pražského hradu. Dokonalé snímky jsou oslavou jeho krajana, architekta Josipa Plečnika, který staletému sídlu českých panovníků vtiskl konečnou podobu. Prelovšek na úvod mimo jiné uvedl, že jeho dědeček, který v Lublani vedl stavební úřad, se s Plečnikem přátelil. A jak s hrdostí prozradil, v Plečnikem upraveném rodinném bytě před lety přivítal prezidenta Václava Havla. Ojedinělá výstava potrvá v Jičíně do 20. května.

FOTO: jn


Po Českém ráji budou znovu jezdit turistické autobusy

Turnov, Jičín - Pro úspěch z loňského roku se obce v Českém ráji rozhodly zopakovat projekt dopravních služeb pro návštěvníky této atraktivní oblasti. V letošní sezoně budou turistické autobusy jezdit od června do začátku září a počet linek, propojujících známější i méně známá místa v Českém ráji, se navíc rozšíří.

Novinkou loňského roku bylo zavedení dvou linek turistických autobusů, které se podle mluvčí mikroregionu Český ráj Dany Kovářové, osvědčily. Zejména ocenila, že se v tak krátkém časovém úseku podařilo celou akci po technické a organizační stránce zvládnout. "Po zdařilé sezoně v minulém roce tento projekt navazuje v rozšířené formě do dalších oblastí Českého ráje, dohromady bude fungovat šest vzájemně na sebe navazujících tras," uvedla Kovářová.

Zájem o netradiční služby, které jsou poskytovány ve spolupráci s dopravní firmou ČSAD Semily, totiž projevily i obce z okolních mikroregionů - Podhůří, Podkozákovsko a mikroregionu Pod Mužským. Garantem projektu je mikroregion Český ráj za finančního přispění jmenovaných sdružení obcí a trojicí měst Jičín, Turnov a Mnichovo Hradiště. Provozní ztráta je odhadována na půl milionu korun, a bude tedy doplacena z příspěvků všech obcí, přes které trasy povedou, konkrétně vedení jičínské radnice odsouhlasilo částku 80 tisíc korun.

Autobusy na šesti linkách, které zahájí pravidelný provoz od 2. června, svým rozsahem pokryjí území ve tvaru trojúhelníku, který ohraničují města Jičín, Mnichovo Hradiště a Železný Brod. "Hlavní smyslem využití autobusů s možností přepravy jízdních kol a kočárků je rozptýlení turistů po celém Českém ráji, návštěvníci se tak snadnou dostanou i do odlehlejších částí," připomněla Kovářová. Díky tomu by se mohlo alespoň zčásti odlehčit zejména tradičně přetíženému Hruboskalsku a Troskám. Snahou je také snížit stoupající počet projíždějících a parkujících osobních vozidel na území rezervace.

Turisté budou mít možnost přepravu autobusy podle vlastního výběru kombinovat s využitím turistických tras pro pěší a cyklisty. Vodáci se například dostanou do Železného Brodu a Spálova, upozornila Kovářová s tím, že podrobný rozpis dopravní služby bude k dispozici v městských informačních střediscích, kde návštěvníkům mimo jiné poskytnou také přehled o nabídce kulturních a společenských akcí v regionu.

(jn, mar)


Vydávají se i protiprávní vyhlášky

Jičín - Vládou schválený návrh Zákona o ovzduší vejde v platnost po všech legislativních úpravách zřejmě až někdy v průběhu příštího roku. Nová zákonná norma má dát obcím pravomoce k vydání zákazů spalování komunálních odpadů v rámci jejich katastrálních území. V případě, že města a obce zareagují vydáním vyhlášek, jejichž obsah bude podobný jičínské z roku 1995, neopečeme si na zahrádce už ani buřta.

Město Jičín totiž podobnou vyhlášku přijalo jaksi v předstihu již před šesti lety. V té době byl zákaz volného spalování domovního odpadu vydán formou obecně závazného nařízení v souladu se zákonem o péči o zdraví lidu a vyhláškou o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

Nařízení města Jičína zakazovalo pálení ohňů, jejichž účelem bylo spalování domovního odpadu, papíru, textilií, stavebního dříví, částí nábytku, umělých hmot, lepenky a zkompostovatelných zbytků rostlin. Porušení vyhlášky pak mělo být posuzováno podle zákona o přestupcích a náležitě finančně postihováno.

Tehdejším městským zastupitelstvem přijatá vyhláška však zřejmě z neznalosti nebyla podložena žádným zákonným ustanovením, proto byla po dohodě s Okresním úřadem v Jičíně po dvou letech zrušena jako zcela protiprávní.

"V té době zákony o ochraně ovzduší a životního prostředí vydání městské vyhlášky uvedeného znění jednoznačně neumožňovaly, proto byla následně zrušena. Obecně závaznou vyhláškou mohou být totiž ukládány povinnosti pouze na základě zmocnění zákona, a to jak základního zákona o obcích, tak dalších speciálních zákonů. Faktem však je, že podobné protiprávní vyhlášky občas vydává celá řada měst a obcí, Jičín v té době tedy nebyl žádnou výjimkou," vysvětlil právník kanceláře přednosty Okresního úřadu v Jičíně Jiří Kozák.

Největším paradoxem je však skutečnost, že i na takto špatně vydané obecně závazné vyhlášky se nabalují přestupková řízení, jejichž výsledkem může být i nezákonný postih občana za jejich porušení. Města a obce se tak mohou dostat paradoxně do situace, kdy vyhláškou vymáhají či požadují od občanů určité chování a přitom sami porušují zákon vydáním protiprávního obecně závazného předpisu.

(mar)


Kontrola dobrovolných hasičů

Jičín - V minulém týdnu proběhla periodická kontrola dobrovolných hasičských sborů Jičína a jeho satelitních obcí. Za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - územní odbor Jičín inspekci provedli por. Martin Nosek, vykonávající kontrolní činnost na úseku obecních úřadů a pracovník oddělení ochrany obyvatelstva Ladislav Romaňák. Jičín zastupovali místostarosta Miloslav Šebík, do jehož kompetence problematika požární i civilní ochrany obyvatel spadá a vedoucí odboru vnitřních věcí Milan Smolík.

"Touto formou pravidelně kontrolujeme všechny městské a obecní úřady jičínského okresu, kterým Zákon o požární ochraně dává celou řadu povinností na tomto úseku. Kontrolou jsme zjistili zcela nevyhovující stav jičínské dobrovolné jednotky. Ta sice disponuje dobrým zázemím, základní hasební technikou, vybavením jednotlivých členů i klubovnou, avšak se jí v současné době zcela rozpadla členská základna. Již se ale aktivně pracuje na zřízení nové. Jejím velitelem by se údajně mohl stát Stanislav Krásný, který v závěru loňského roku ukončil svůj třicetiletý služební poměr v jičínském HZS. Jako profesionál samozřejmě absolvoval všechny druhy odborných školení, proto je tedy kompetentním odborníkem se všemi předpoklady k ustanovení a řízení jednotky dobrovolných hasičů Městského úřadu v Jičíně," naznačil možnost řešení nevyhovující situace Martin Nosek.

V Popovicích je aktivní jednotka dobrovolných hasičů vybavena základní technikou a je v případě potřeby schopna v mimopracovní době postavit osmičlenné družstvo hasičů. K případnému požáru, častěji však k hasičským soutěžím, vyjíždějí Popovičtí s Tatrou 805 "kačenou" a za ní taženým vodním agregátem.

V Robousích jsou na tom lépe z hlediska členské základny. V pracovní době zde mohou počítat se třemi až pěti dobrovolnými členy, v odpoledních hodinách jsou pak schopni svolat až desetičlenné požární družstvo. Dobře udržovanou techniku skladují v samostatně stojícím objektu požární zbrojnice, kde zároveň parkují historickou, avšak stále pojízdnou a funkční požární Pragu RN 20. Tu však dnes při případném požáru v Robousích a okolí, ale zřejmě i na příštích požárních soutěžích, nahradí vodní agregát tažený traktorem.

Při fyzické kontrole dobrovolných hasičských sborů města Jičína byly shledány drobné nedostatky zejména v oblasti osobních ochranných pomůcek hasičů, které budou v příštích dnech na základě zápisu dokoupeny z finančních prostředků městského rozpočtu.

(mar)


Nové Noviny