Nové Noviny č. 15/0113. dubna 2001str. 6

Znečištění Holínského potoka

Holín - K poměrně kuriozní ekologické havárii došlo v minulém týdnu zhruba v kilometrovém úseku Holínského potoka, do kterého zaměstnanec místní společnosti Fabio Produkt vypustil desítky litrů řepkového oleje.

Podle vyjádření Marcely Machové, pracovnice oddělení vodního hospodářství OkÚ v Jičíně, došlo k celému incidentu v podstatě omylem. Pracovník firmy totiž zřejmě v domnění, že voda je ve srovnání s olejem tekutinou lehčí, přečerpával asi pětačtyřicet minut obsah horní části záchytné havarijní jímky do místní kanalizace.

Fyzikální zákony jsou však neúprosné, a tak olejový film zcela uzavřel hladinu Holínského potoka přibližně od Správy a údržby silnic v Jičíně, až do míst, kde podtéká komunikaci Na Vrchách. Rychlým zásahem jičínských hasičů bylo na znečištěném toku postaveno devět norných stěn, které bránily hrozícímu úniku oleje do Cidliny.

"O větších škodách na životním prostředí vzniklých v souvislosti s touto havárií se zřejmě hovořit nedá, protože Holínský potok není zarybněn. Pracovníci firmy se k celé věci postavili velmi aktivně a po prvním zásahu asi desítky hasičů pak ve spolupráci, a nakonec sami svépomocí ekologickou havárii likvidovali. Na vlastní náklady zajistili vapex i odborné zpracování sebrané olejové emulze. Výhodou rostlinného oleje je jeho biologická odbouratelnost, takže za několik dní po něm nezbydou žádné stopy ve vodě ani na březích potoka," vysvětlil Miloslav Kozák z oddělení ochrany životního prostředí Okresního úřadu v Jičíně.

I přes okamžitý aktivní přístup vedení společnosti k likvidaci ekologické havárie a minimální škody způsobené na životním prostředí, hrozí viníku finanční pokuta od pěti tisíc do jednoho milionu korun. Podle Marcely Machové však budou jistě zohledněny výše uvedené skutečnosti, a tak se hodnota uložené finanční pokuty bude pohybovat zřejmě někde v těsné blízkosti její spodní hranice.

(mar)


Řada aut špatně parkuje

Jičín - Během sobotního dopoledne byla zorganizována dopravněbezpečnostní policejní akce zaměřená zejména na parkování vozidel při zvýšeném provozu v historickém centru Jičína. Zúčastnili se jí příslušníci dopravního inspektorátu a obvodního oddělení OŘ P ČR Jičín.

"Tato policejní akce měla preventivně působit jak na místní, tak na přespolní účastníky silničního provozu vyhledávající parkovací místa v centrální části města v době největšího tlaku na určené parkovací plochy. Policisté rovněž apelovali na automobilisty v tom smyslu, aby využívali stávajících parkovišť a neparkovali v místech zvýšeného provozu, která svým jednáním mnohdy zneprůjezdňují," přiblížil sobotní dopravní akci vedoucí dopravního inspektorátu mjr. Ladislav Spousta.

Během sobotního dopoledne bylo domluvou řešeno 87 přestupků bezprostředně souvisejících se špatným parkováním vozidel. Dalších sedmnáct nejzávažnějších, kdy řidiči využívali k parkování přechody pro chodce, prostory v křižovatkách a podobně, bylo na místě postiženo finanční pokutou.

(mar)


Policie ČR

Jičín - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu krádež. Toho se měl dopustit muž z Nové Paky, který v Libáni před domem odcizil jízdní kolo, ze skladu podniku v Kopidlně odcizil barevné kovy a do třetice odcizil 20 tabulí hliníkového plechu. Celková škoda je téměř 65.000 Kč.

Jičín - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví. Těch se měl dopustit muž, který 2. dubna v restauraci Veselka v Jičíně fyzicky napadl dalšího z hostů a způsobil mu zranění s téměř měsíční dobou léčení.

Jičín - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvod. K tomuto mělo dojít tak, že účetní jedné z jičínských firem v letech 1998-1999 pravděpodobně zneužila důvěry vedení organizace a v několika případech uvedla na bankovní příkazy číslo svého účtu, na nějž převedla přibližně 370.000 Kč.

(tm)


Neplaťte víc...

Co je obvyklé udržování podle zák. č. 588/1992 Sb., o DPH, účinného od 1.4.2000?

Novelou zákona č.588/1992 Sb., o DPH, s platností od 1.4.2000, byla zakotvena skutečnost, že za zdanitelné plnění podle ust. § 7 odst. 7 tohoto zákona se považuje i oprava najatého hmotného majetku provedená nájemcem nad rámec obvyklého udržování. Za obvyklé udržování se považuje udržování, jehož rozsah je uveden v nájemní smlouvě a které je spojeno s každodenním používáním a užíváním, bez něhož nelze majetek využívat pro účely uvedené v nájemní smlouvě. Pokud nájemce provede opravu v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, která však nemá charakter obvyklého a běžného udržování, vzniká mu zdanitelné plnění ve prospěch majitele (pronajimatele). Je nutno tedy v uzavřených nájemních smlouvách přesně stanovit, co považují smluvní strany za opravy spojené s běžným udržováním. Obecně pojem běžné udržování nelze definovat.

K definování pojmu obvyklé udržování v nájemní smlouvě lze užít ust. § 664 občanského zákoníku, které je dispozitivní a lze se tedy od něj odchýlit. Lze i sjednat, že nájemce bude zajišťovat ke své tíži veškeré opravy a údržbu předmětu nájmu, a to až do stavu, v jakém byl předmět nájmu předán nájemci. Technické zásahy nad tento stav by již byly změnou pronajaté věci.

Ing Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Policie varuje před zloději

V obci Zajakury k osmdesátiletému muži přijeli zahraničním osobním vozem stříbrné barvy neznámý muž a žena snědé pleti. Uvedli, že jsou z Červeného kříže a nesou mu finanční hotovost ve výši 1.500 Kč. Předali mu pětitisícovou bankovku s tím , že nemají drobné a žádali vrátit 3.500 Kč. Poškozený odešel do druhé místnosti pro peníze. Následně se ženou vyšel ven na zahradu domu a neznámý muž zůstal v domě. Po jejich odjezdu majitel domku zjistil, že byl okraden o několikatisícovou hotovost. Ke krádeži došlo 4. dubna kolem 10 hodin. Neznámý muž oslovoval ženu "doktorko" a ona sama byla oblečená v bílém plášti a krátké vlasy dorezava měla česané na mikádo. Muž byl vysoké robustní postavy, tmavých, dozadu česaných vlasů.

Tentýž den došlo v odpoledních hodinách, kolem 15.30, k další krádeži finančních prostředků z neuzamčeného rodinného domku v Dobré Vodě. Poškozenou byl na chodbě domu přistižen muž snědší pleti a robustní postavy, který s výmluvou, že hledá advokáta Nováka, z domu odešel. Téměř sedmdesátiletá žena po jeho odchodu zjistila, že jí byla odcizena finanční částka ve výši několik tisíc korun. Policií ČR bylo zjištěno, že muž vnikl do neuzamčeného domku a uvnitř prohledal dvě místnosti. Pohyboval se vozem modré barvy.

Vzhledem k závažnosti této situace a aktivizaci pachatelů v této oblasti žádá Policie ČR v okrese Jičín, aby občané zvýšili svou pozornost a více si všímali pohybu neznámých lidí v okolí svého bydliště. V právě začínající zahrádkářské sezoně, kdy se začíná více pracovat na zahrádkách kolem domu, pak mnozí nechávají svůj dům volně přístupný, čehož využívají nepoctivci všeho druhu.

Případné informace o pohybu podobných osob nebo zlodějů, o nichž jsme se zmínili, přivítáme jakoukoliv informaci od občanů na linku Policie ČR v místě, případně na linku tísňového volání 158.

Kpt. Jiří Valter, OŘP Jičín


Dražba

Jičín - Podle rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně bude 19. dubna od 8.30 hodin na nádvoří domu čp. 166 v Dělnické ulici zahájena veřejná dražba movitých věcí oceněné soudním znalcem. Předměty určené k dražbě je možné si prohlédnout půl hodiny před zahájením dražby od 8 hodin.

Dražené předměty: Nákladní automobil DAF 1700 - vyvolávací cena 65.677 Kč, odhadní cena 197.030 Kč.

(red)


Český ráj: zápis do seznamu UNESCO

Turnov - O nominaci na zápis do prestižního Seznamu světového dědictví UNESCO se chtějí ucházet členové Sdružení Český ráj spolu se správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Přestože definitivní rozhodnutí o nominaci by mohlo padnout nejdříve v příštím roce, na přípravách potřebných dokumentů k zápisu, především z oblasti turistického ruchu a ochrany životního prostředí, se započalo již v těchto dnech.

"Naše sdružení společně se správou CHKO Český ráj již na Ministerstvo životního prostředí svůj návrh, aby byl Český ráj za Českou republiku navržen k zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, předalo. Poté byl zpracován materiál, který byl koncem roku předán v Paříži k zapsání do výhledového seznamu," konstatuje jeden z členů sdružení místostarosta Jičína Vlastislav Matucha.

Kroky pro zápis skalních měst Českého ráje jako přírodní památky UNESCO však podniká také Správa CHKO Český ráj v Turnově. "V této chvíli se i za naší účasti připravuje rozsáhlá dokumentace pro nominaci na seznam UNESCO. Konkrétně jde o zhotovení přírodovědecké dokumentace jednotlivých skalních měst, ale nezbytná je též analýza připravenosti obcí a legislativní ochrany skalních měst. Důležitou součástí podkladů je i kvalitní fotodokumentace včetně leteckých snímků. Právě nyní se celý soubor těchto činností začíná rozbíhat, ale je zřejmé, že příprava kvalitní dokumentace oblasti potrvá 1 až 2 roky," říká Lenka Šoltysová, vedoucí Správy CHKO Český ráj v Turnově. Podle jejího vyjádření v krátké době bude rovněž zadán geologický a geomorfologický průzkum a postupně by mělo docházet i k dokončování dalších detailních analýz včetně důležitých jednání s obcemi. "V mnoha oblastech je samozřejmě rychlost zpracování dokumentace limitována omezenými financemi. I kdybychom ale nebyli zapsáni na seznam UNESCO, bude kvalita získaných podkladů bezesporu obrovským přínosem pro další plány a rozvoj v této oblasti," doplnila Šoltysová.

Se zápisem do seznamu UNESCO úzce souvisí i otázka další koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji. Pokud by se totiž zápis podařil, lze předpokládat, že počet návštěvníků by stoupl. Právě vytvoření této koncepce si dali za cíl členové Sdružení Český ráj, jichž je dnes třicet čtyři a zahrnuje již všechna větší města regionu, na své valné hromadě konané před čtrnácti dny. V minulém roce byl sdružením mimo jiné dokončen projekt Aktivní turistika v Českém ráji, který zahrnuje cyklotrasy a patnáct okruhů pěších tras ve třech jazykových mutacích. Dále byl vydán opět v několika jazykových mutacích kalendář kulturních akcí v Českém ráji a započalo se s přípravou rozsáhlého katalogu cestovního ruchu v regionu. Katalog, jehož výroba přijde na necelý milion korun, by měl být dokončen na jaře letošního roku v nákladu deseti tisíc výtisků.

Také v letošním roce je připravena síť tras sezónních turistických autobusů včetně jízdních řádů. Dále se připravuje vydání turistických novin, kde by přijíždějící turisté měli najít nejen jízdní řády těchto speciálních autobusových spojů, ale i programovou nabídku celého regionu Českého ráje. V druhé polovině dubna by měl zároveň být také vydán propagační materiál Baroko v Českém ráji. Na valné hromadě se diskutovalo i o finančním zajištění všech plánovaných projektů. Proběhla zde debata o možném zvýšení příspěvků obcí. Doposud byl příspěvek ve výši dvou korun na obyvatele. Nyní se uvažuje o zvednutí na tři koruny. "Myslím si, že je to rozumný návrh, protože oblast Českého ráje vždy byla turistická a pokud tento ráz chceme zachovat, musíme i část financí do oblasti cestovního ruchu zpětně investovat. Navíc se ukazuje, že hospodaření sdružení je velmi dobré. Kromě příspěvků měst a obcí se také podařilo obstarat řadu grantů nejen od České centrály cestovního ruchu, ale i díky programu Phare," dodal Matucha.

(max, pe)


Nové Noviny