Nové Noviny č. 44/003. listopadu 2000str. 4

Libáňský Peguform se v letošním roce přiblíží miliardovému obratu

Libáňský závod společnosti Peguform Liberec dosáhne letos s 310 zaměstnanci téměř miliardového obratu. Jeho další růst očekává i v následujících letech.

FOTO: jn

Libáň - Libáňský závod akciové společnosti Peguform Liberec, která je součástí nadnárodního koncernu, zabývajícího se především dodávkami plastových dílů pro automobilový průmysl, odhaduje pro letošní rok rychlejší růst tržeb, než byl původní odhad.

Výsledky hospodaření za první pololetí dávají předpoklad, že by se obrat závodu v Libáni za letošní rok mohl ustálit těsně pod hranicí jedné miliardy korun, přičemž měsíčně se pohybuje kolem 80 milionů, informoval NN ředitel Jiří Drobeček.

Vlna fúzí se nevyhnula ani německé skupině Peguform, která má závody po celém světě. "V loňském roce došlo ke změně vlastníka, stoprocentní podíl Peguformu včetně divize Bohemia odkoupila americká firma podnikatele Larryho Wingeta Venture Company se sídlem v Detroitu. To samozřejmě přineslo změny i pro naši společnost. V zásadě se však nic nemění na charakteru produkce, protože Venture Company, která dodává kompletní systémové díly pro General Motors a Ford, má takřka shodný výrobní program," upozornil Drobeček. Hlavním odběratelem libáňského závodu, který těží ze své strategické polohy, zůstává nadále mladoboleslavská Škoda Auto, s kterou firma spolupracuje už deset let na dodávkách dveřních výplní do většiny typů jimi vyráběných osobních vozů.

"První rozdíl, který jsme po vstupu nového strategického investora zaznamenali, je odlišný přístup v hodnocení výkonnosti firmy. Zatímco německý vlastník kladl důraz na tvorbu zisku, Američané sledují především přidanou hodnotu. V případě potřeby nám zajistí i snadnější přístup k bankovním úvěrům. Podmínkou je ovšem vyřešení druhotné platební neschopnosti. V současnosti eviduje naše česká společnost jako celek nesplacené pohledávky v objemu téměř 290 milionů korun," poznamenal ředitel libáňského závodu Peguform, jehož mateřský podnik v Liberci před časem zprovoznil nejmodernější lakovnu na starém kontinentě.

V loňském roce se v Libáni rozjela produkce dílů pro Fabii ve všech stupních výbavy. Zároveň pokračuje i výroba pro výběhový typ Felicia, po kterém je na trhu stále poptávka. "Kapacita třísměnné produkce dosahuje dodávku výplní a dalšího příslušenství na více jak tisíc aut denně v systému Just in Time - přesně na čas, to znamená bez jakéhokoliv skladování. V pravidelných dvouhodinových intervalech odjíždějí z Libáně do Boleslavi nákladní vozy s paletami," vysvětluje Drobeček.

V minulém období se podařilo získat dalšího zákazníka, ingolstadtskou automobilku. "Začali jsme se vstřikováním výlisků na vůz Audi B6. Díky tomu, že byla v Libáni využita volná kapacita, ušetřil sesterský závod v německém Neustadtu na investicích za 38 milionů marek," poznamenal ředitel s tím, že se rýsuje i možnost kooperace s Toyotou. Společnost Peguform Liberec v letošním roce investuje přes 300 milionů korun především do nových projektů, jako je Audi B6, Facelif Škoda Octavia, Fabia Combi a Opel Corsa.

V Libáni se v současnosti dokončuje výstavba haly na výrobu dveřních výplní do budoucí vlajkové lodi mladoboleslavské automobilky, očekávaného vozu vyšší třídy. Tamní závod, který má dnes 310 zaměstnanců, proto počítá s mírným zvýšením počtu pracovních míst. S náběhem nové linky se také zvýší obrat o dalších 280 milionů korun.

(jn)


Anketa: reagovalo pět procent obyvatel

Jičín - Vedení jičínské radnice se rozhodlo uspořádat začátkem měsíce října anketu, ve které dalo prostor veřejnosti vyjádřit svůj názor na současný stav ve městě. Občané Jičína tak měli možnost ze svého pohledu popsat přednosti a nedostatky v chodu města, vyslovit se k provozu na pěší zóně, k plánované úpravě autobusového nádraží, a také určit priority, do kterých oblastí by měly směřovat budoucí investice města.

Na anketu odpovědělo necelých 350 obyvatel okresního města. Dotazníků bylo přitom rozdáno 6400, což znamená, že zpětně reagovalo pouze pět procent obyvatel. Podle prvních reakcí téměř všichni představitelé města vyslovili nad tímto počtem určité zklamání. Radní Martin Puš, který celou anketu jako první inicioval, očekával podle vlastních slov zapojení obyvatel mnohem vyšší. "Tak malou účast jsem opravdu nečekal. Myslel jsem, že ve městě žije mnohem více lidí, kterým není osud Jičína lhostejný. Těch, kteří reagovali, je skutečně málo," říká zklamaně Puš. "Taktéž jsem očekával od naší ankety více. Přesto jsem rád, že alespoň pár občanů reagovalo," říká starosta Jiří Liška. Podle něj by i tyto údaje měly být zohledněny při přípravách rozpočtu na příští rok. "Přestože ještě není celá anketa vyhodnocena, už nyní se dá říci, že jsme opravdu čekali větší zájem. Přestože je v anketě mnoho zajímavých připomínek a názorů, je otázkou, do jaké míry budou výsledky dotazníků vypovídající. Rozhodně se nebudeme moci při sestavování rozpočtu řídit pouze podle nich," doplňuje starostu tajemník úřadu Peter Bareš.

V současné době je již podle vedoucího odboru vnitřních věcí Milan Smolíka vyhodnoceno na 170 dotazníků, tedy zhruba první polovina. "Protože odpovědi se velmi liší, úplné vyhodnocení nám zabere ještě nějaký čas. Přesto se již dnes dají sdělit ty nejvíce podstatné a nejčastější odpovědi respondentů," sdělil Smolík. Jako největší přednost města spatřují občané Jičína polohu v Českém ráji a příjemné prostředí. Často se objevuje i spokojenost obyvatel s celkovým vzhledem náměstí, pěší zóny a celého centra města. Hlavní nedostatky naopak lidé nejčastěji spatřují v nepořádku na chodnících, v chování majitelů psů, v jejich počtu a v celkové nevyhovující dopravní situaci a s tím souvisejících problémech s parkováním. Většina obyvatel se cítí ve městě bezpečně, kriminalita není až tak výrazný problém. Respondentům většinou vyhovuje i otevírací doba obchodů, drtivá většina se vyslovila pro omezení vjezdu vozidel na pěší zónu a pro celkovou úpravu autobusového nádraží.

Na otázku vhodnosti směrování investic, je nejčastější odpovědí rekonstrukce chodníků, příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů a zastřešení zimního stadionu. Naopak nejméně osob dalo na přední místa v dotazníku další rozšíření infrastruktury v průmyslové zóně, zateplení panelových domů a přestavbu areálu kasáren.

(max)


"Stát důchodců" se pomalu stává realitou

Proklamované vize vzniku "státu důchodců" jsou již řadu let velkými tématy domácí politické scény a v této souvislosti se otevřeně hovoří o potřebě reformy dosavadního důchodového systému. Rozrůstající se skupina starých lidí bude totiž do budoucna značně zatěžovat státní rozpočet na vyplácených důchodech a přitom bude ubývat práceschopného obyvatelstva, které by jim na tyto důchody přispívalo. Ze statistických čísel však vyplývá, že se rozhodně nejedná o plané obavy či laciné fráze některých politiků. V brzké době totiž skutečně lze očekávat výraznější nárůst ve skupině důchodců a naopak pokles počtu pracujících, jak tomu nasvědčují i údaje získané za okres Jičín.

Česká republika se ve 20. století připojila ke státům, které se musí vypořádat s negativními aspekty "stárnutí" svého obyvatelstva. Data shromážděná za celou republiku jednoznačně potvrzují pokračování a prohlubování tohoto procesu, který charakterizuje snižování podílu dětské složky populace a naopak navyšování počtu starých lidí. Stárnutí se výrazně urychlilo zejména v posledních dvaceti letech, i když na Jičínsku v tomto období na první pohled nebyla situace tak dramatická.

Pro zjednodušení a také vzhledem k dostupnosti statistických dat bylo obyvatelstvo na okrese Jičín rozděleno do tří věkových skupin (předproduktivní, produktivní a poproduktivní). Přestože bylo hodnoceno pouze období let 1980 - 1995, projevily se zcela zřetelně přesuny osob mezi takto vymezenými kategoriemi - viz přiložený graf. V první skupině obyvatel do 15 let (tedy dětí) došlo k jejich úbytku, což je celkem přirozený důsledek vývoje v posledních letech, kdy se neustále snižovala porodnost. Nejnovější data z roku 1999, která nejsou zachycena v grafu, pak dokládají další pokles zastoupení obyvatel do 15 let až pod úroveň 17 %.

Produktivní složka obyvatel má z hlediska národohospodářského rozhodující význam pro tvorbu HDP daného státu, i když ve věkovém vymezení 15 - 59 let (muži) a 15 - 54 let (ženy) se skrývá nejen ekonomicky aktivní obyvatelstvo, ale i část studující mládeže. Přesto vysvětlení početního růstu v této skupině není příliš obtížné. Hlavním důvodem je totiž skutečnost, že silné dětské ročníky, které se narodily rodičům v průběhu 70. let, postupně po dosažení svých 15 let "přecházely" do skupiny produktivní. Ta se tímto způsobem výrazně rozšířila.

Ve skupině osob v poproduktivním věku se možná poněkud překvapivě projevil mírný úbytek starší populace, přestože v celorepublikovém srovnání tento podíl roste. Tuto krátkodobou tendenci způsobuje skutečnost, že ve skupině seniorů jsou v současnosti přítomny především méně početné válečné ročníky. Je ale také vidět, že pokles zastoupení seniorské skupiny se na Jičínsku téměř zastavil a bohužel již v brzké době lze očekávat obrácení tohoto trendu směrem ke zvýšení podílu důchodců. Hovoří pro to například prodlužující se délka lidského života. Ta způsobuje, že staří lidé umírají později a déle setrvávají ve skupině důchodců. Hlavní příčinou "stárnutí" obyvatelstva však bude pokračující přesun pracujících z produktivního do seniorského věku, aniž by tyto posuny byly nahrazeny odpovídajícím přírůstkem nově narozených. Již brzy budeme například svědky přesunu silných poválečných ročníků, které v letech 2000 - 2010 vstoupí do důchodového věku. Náhrada za ně však pravděpodobně bude minimální. Hrozba "státu důchodců" tak nabývá reálné povahy a již dnes je zřejmé, že financování důchodů stávajícím způsobem nebude v příštích letech únosné.

Položíme-li si na závěr otázku, zda je možné tento proces nějak zastavit, musíme se vrátit téměř na začátek celého procesu utváření naší populace. Základním zdrojem pro její růst je samozřejmě vlastní reprodukce a tu lze ovlivnit zvýšením porodnosti. I kdyby se ale nyní začala porodnost náhle zvyšovat, na trhu práce by se tyto pracovní síly objevily až někdy za 20 let. Navíc by stále další pracující postupně vstupovali do důchodového věku a nadměrně by zatěžovali státní rozpočet. Avizované "kdyby" bohužel v případě Jičínska a celé České republiky neplatí a nelze počítat s výraznějším zvednutím porodnosti. Okamžité řešení možného budoucího nedostatku pracovních sil tak nabízí pouze imigrace pracovních sil. V případě příznivého ekonomického vývoje by se tak i v Česku mohla opakovat situace, kterou zažila západní Evropa v 60. a 70. letech. Posouvání hranic pro odchod do důchodu samozřejmě může akutnost celé situace na krátký čas odvrátit, nicméně ve své podstatě není řešením.

(pe)


Zastoupení věkových skupin na Jičínsku v letech 1980 - 1995 (v procentech)

I. II. III

1980 22.0 53.1 24.8

1991 20.8 56.1 23.1

1995 18.1 59.2 22.7

Vysvětlivky: I.- předproduktivní věk (0-14 let), II. - produktivní věk (muži 15-59, ženy 15-54), III. - poproduktivní věk (muži 60+, ženy 55+). Zdroj: ČSÚ


STROM MILÉNIA V den výročí vzniku samostatného Československa byl v Horní Nové Vsi v Lázních Bělohradě zasazen Strom milénia. Pamětní lípa je umístěna ve Flumových sadech, které v druhé polovině devatenáctého století založil František Flum, rodák z Brtve, organizátor táborů lidu na Zvičině, spoluzakladatele bělohradského Sokola a člen tehdejšího obecního zastupitelstva. "Vysazení Stromu milénia iniciovala ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milena Černá, která v Bělohradě koupila před několika týdny domek. Doktorka Černá také celou akci finančně podpořila," sdělil bělohradský starosta Pavel Šubr.

FOTO: jn


Nové Noviny