Obálka L.S.K. 1999


LISTY STAROHRADSKÉ KRONIKY

Vydává Osvětová beseda Staré Hrady 4x ročně. Náklad 950 ks.

Řídí redakční kroužek, odpovědný redaktor Karol Bílek.

Obálka a kresby: akad. malíř Vladimír Komárek.

Grafická úprava: Richard Leber.

Adresa redakce: Osvětová beseda, zámek Staré Hrady, 507 23 Libáň.

Evidováno referátem kultury OkÚ Jičín číslo 507/88. Cena 10 Kč.

Podávání novinových zásilek povoleno ČP, s. p., – OZ Východní Čechy č.j. PP/1-131 /96 ze dne 8.1.1996.

ISSN 1210-6194.

Tisk: MS Mnichovo Hradiště, Ivana Olbrachta 308, tel.: 0329/771068