Logo L.S.K. 1978


Číslo 4Ročník I.Únor 1979


Vážení a milí čtenáři Listů starohradské kroniky,

dovolte, abych na počátku nového roku 1979 přispěl několika řádky k obsahu nového čísla. Chci alespoň zčásti zhodnotit záslužnou práci dobrovolných pracovníků občanských výborů a Osvětové besedy Libáň - Staré Hrady.

Zároveň pokládám za svou milou povinnost, abych při této příležitosti poděkoval našim občanům za aktivitu a pomoc, kterou prokazují našemu národnímu výboru při zabezpečování volebního programu Národní fronty.

Středisková obec Libáň měla k 1. lednu 1979 celkem 2.243 obyvatel, kteří žijí v Libáni a dalších 6 částech obce – osadách Kozodírky, Křešice, Psinice, Sedliště, Staré Hrady a Zliv. V těchto uvedených částech obce pracují občanské výbory, které pod vedením MNV zabezpečují mnohostranné potřeby našich občanů.

V předešlých číslech jsou uváděny události, které se týkají Starých Hradů a Sedliště, a proto mně, vážení čtenáři, dovolte, abych se také zaměřil na činnost občanských výborů v těchto dvou částech naší obce a na další obnovu zámku Staré Hrady.

Občanský výbor Sedliště má 12 členů, z toho jsou 3 poslanci MNV. Předsedkyně občanského výboru s. Helena Horáčková, která je zároveň členkou rady MNV, pečlivě zabezpečuje pravidelnou schůzovou i praktickou činnost výboru. S. Ladislav Tobořík je členem občanského výboru a dále členem komise pro výstavbu MNV, s. Vladimír Holman je členem občanského výboru a členem kulturně-školské komise MNV. Zároveň je určen radou MNV, aby spolu s dalšími 6 poslanci MNV zabezpečoval uzavírání sňatků v obřadní síni zámku Staré Hrady. Občanský výbor v Sedlišti odvádí dobrou práci v zájmu všech svých spoluobčanů. V této části obce žije celkem 117 občanů, z toho 41 důchodců.

Ve Starých Hradech je občanský výbor devítičlenný a v letošním roce očekáváme, že se jeho celková činnost prohloubí a zlepší. S. Eva Kanavalová jako poslankyně MNV zastává funkci předsedkyně a dále je členkou finanční a plánovací komise MNV. S. ing. Ladislav Másnica mimo členství v občanském výboru je členem rady MNV. Staré Hrady měly k 1. lednu 1979 celkem 206 obyvatel, z toho 75 důchodců. Pro zlepšení podmínek schůzové činnosti občanského výboru i složek Národní fronty ve Starých Hradech byla dána do užívání nová schůzová místnost v prostorách zámku.

Oba uvedené občanské výbory mají některé problémy a starosti společné, protože naše zemědělská oblast vyžaduje někdy plné pochopení od všech našich spoluobčanů, zvláště v době sklizně zemědělských produktů.

MNV v Libáni má zájem na brzkém dokončení obnovy zámku ve Starých Hradech podle koncepce Státní památkové péče a na postupném zlepšování jeho okolí. V dobré a těsné spolupráci s nadřízenými stranickými a státními orgány se daří vytvářet podmínky k tomu, aby se zajistily potřebné finanční prostředky pro zdárné a brzké dokončení této naší rozsáhlé stavební akce.

V roce 1979 dojde také k přemístění muzejních sbírek Památníku Libáň do uvolněných místností v zámku Staré Hrady a k jejich postupnému uspořádání. Sbírky budou přístupny veřejnosti od 2. pololetí t. r. Návštěvníci zámku Staré Hrady mohou potom zhlédnout vedle různých výstav, pořádaných tam péčí a obětavostí Osvětové besedy Libáň - Staré Hrady, také zajímavé a dosud málo zveřejňované regionální sbírky, které po dlouhá léta pro libáňské muzeum shromažďoval obětavý dobrovolný kulturní pracovník s. učitel František Vojtíšek.

Osvětová beseda Libáň - Staré Hrady měla ve své činnosti v roce 1978 stále vzestupnou tendenci a jistě tomu tak bude i v letošním roce, a to jak po stránce bohaté náplně, tak i co do množství pořádaných kulturních akcí. Vytvořil se tým dobrovolných pracovníků Osvětové besedy pod vedením předsedkyně s. Evy Horáčkové. Členy OB jsou dále s. Karol Bílek. s. Vladimír Holman. s. Jiřina Straková a řada dalších obětavých pracovníků, kteří v dobré spolupráci a shodě odvádějí naší socialistické společnosti velký kus práce na úseku kultury. Touto záslužnou prací a také vydáváním a šířením Listů starohradské kroniky roste zájem návštěvníků o obnovovaný "Jeden krásný zámek nedaleko Jičína" i celé malebné Libáňsko.

Přál bych i dalším národním výborům aby práce osvětových besed byla všude tak obsáhlá a pestrá, jako je tomu u nás v Libáni, kde tato práce významným způsobem obohacuje kulturní život v obci a tvoří podstatnou náplň Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti MNV.

V Libáni dne 19. ledna 1979

Josef Bernkopf, předseda MNV v Libáni.


Marie Keblová

Na začátku února vzpomínáme 20. výročí úmrtí Marie Keblové (29. 1. 1882 – 1. 2. 1959), lidové básnířky ze Starých Hradů.

Narodila se v Kamenském dvoře u Kopidlna jako jedno ze sedmi dětí šafáře Tomíčka. Obecnou školu navštěvovala v Psinicích, potom ji rodiče poslali "na zkušenou" do Prahy do služby. Tam poznala prostřednictvím své zaměstnavatelky představitelky tehdejšího ženského hnutí Elišku Krásnohorskou a Josefu Náprstkovou, ke kterým bývala posílána s různými vzkazy. Zamilovala si poezii a sama začala psát verše. Jednou ji obě ženy vybídly, aby přednesla dvě básně Elišky Krásnohorské v Konviktě, kde později přednášela i své básně.

V Praze však mladá básnířka nezůstala, provdala se za rolníka Kebla do Starých Hradů. Potkal ji osud všech venkovských žen – klopotná práce a starosti hospodyně a matky od rána do noci. Ale přece si dovedla zkrášlit život. Jak? To sama napsala: "Hlava celý život skloněná nad prací našla okamžiky, kdy pohlédla k slunci. Ruce, plné mozolů, občas se chopily pera, aby své myšlenky, jež právě při práci přišly, vtělily na papír."

Jak její básně vznikaly? Sama přiznala, že o nich přemýšlela na poli, a když přišla domů, napsala je třeba na starý sáček, který byl po ruce. Napsala mnoho veršů pro radost sobě, svým dětem, pro dcerky do školy. Všímala si přírody a všeho, co viděla kolem sebe. Některé básně byly uveřejněny v časopisech Beseda, Hlas našeho venkova, Žena našeho venkova, České slovo, Ženské listy atd. Byly otištěny pod jejím jménem i pod pseudonymem Marie Starohradská. Několik jich bylo zařazeno do sborníku Básně rolníků (Novina 1939) a do regionálních publikací. 19. 1.. 1944 vysílal Český rozhlas v Praze o Marii Keblové pořad, který připravil redaktor F. K. Zeman. V roce 1952 vydal Muzejní spolek v Libáni 16 básní pod názvem Po práci. Některé z nich byly zhudebněny skladatelem Karlem Chvalovským, odborným učitelem v Mladé Boleslavi, a často vysílány v rozhlase.

Byla typem venkovské ženy, velmi inteligentní, která uměla zpříjemnit život sobě i svému okolí.

Literární pozůstalost Marie Keblové věnoval její syn Jan Kebl a vnučka Marie Hoferiková literárnímu archívu Památníku národního písemnictví v Praze. Nyní je uložena v depozitáři ve Starých Hradech. Soupis této pozůstalosti zpracovala Eva Horáčková, vyšel tiskem v roce 1976.

František Vojtíšek


Starohradská teta

Alespoň v několika řádcích vzpomenu na svou tetu Marii Keblovou. Znal jsem ji jako kluk, když jsem v Sedlišti i ve Starých Hradech trávíval prázdniny. Jaká byla? Odpověď je jednoduchá: pravá bodrá venkovská žena, upřímné a otevřené povahy – co na srdci, to na jazyku. Daleko pro svůj úsudek nikdy nešla – a ten byl trefný a jasný. Nás děti měla ráda a dovedla nás brát vážně, nepřehlížela naše názory, vždy je pozorně vyslechla. Měli jsme ji velmi rádi, byla to pro nás prostě teta Keblova ze Starých Hradů.

Že psala verše, o tom jsme tehdy mnoho nevěděli, až později. A o tom se chci právě zmínit. Když jsem dostal do ruky sborníček jejích veršů Po práci, velmi mne zaujal. V té době – tedy počátkem padesátých let – jsem byl jako učitel třemešenské školy vedoucím recitačního souboru. Rozepsal jsem pro sborovou recitaci některé z jejích básní a klidně jsem je zařadil do pásma, v němž byly básně našich nejlepších básníků. Tehdy jsme se s tím souborem dostali až do ústředního kola Soutěže tvořivosti mládeže v Ostravě a tam jsme vyhráli první cenu. A tak verše lidové básnířky Marie Keblové zněly na velkých jevištích po celé naší republice (jeli jsme pak i na zájezd na Slovensko) a měly úspěch. Dodnes mám schovaný sešit, kde se zapisovala naše vystoupení a jejich program. Vzpomínám zvláště na básničku Hrom do toho i na další. Zněly jasně, dobrou českou lidovou mluvou, byly přesvědčivé a upřímné. Byly takové, jako byla naše starohradská teta Keblova.

Vladimír Holman


Vzpomínka

Bude tomu dvacet let, co jsem stála u smrtelného lože naší maminky a ze starohradského kostelíku zněl zasněženým mrazivým ránem smutný chmurný umíráček, ohlašující, že odešla z tohoto světa vzácná žena.

Dnes listuji ve sbírce básní, které jsme si opsali pro naši rodinu a dali svázat. Vím, že zdaleka nejsou všechny, mnoho se jich ztratilo. Vždyť maminka vítala svými verši robátka na svět, opěvovala všechny důležité rodinné události. Psala k dožínkám, pouťové, posvícenské a masopustní rýmovačky. Právě tyto básničky, kde se odrážel život na vesnici, jeho zvyky a obyčeje, ty se ztratily. Maminka je napsala, dala je těm, kteří je k dané příležitosti potřebovali, a kopii si ani nenechala.

V básních, které máme, se opěvuje příroda, láska k ní, láska k chalupě, k půdě, ke zvířatům. Jsou zde zachyceny roční doby a proměny přírody. Opěvuje se v nich práce i chvíle odpočinku. Mezi básněmi je i několik bodrých, humorných, v nichž se obrážely povahy venkovských lidí. Nejvíce je básniček o škole, ve kterých se zračí láska a úcta k učitelskému povolání, po kterém v mládí tolik toužila.

Ke každému svátku v rodině psala maminka každoročně blahopřání nové. Kolik jsem jich přednesla já sama tatínkovi a tetě a babičce v Sedlišti! Kolik básniček jsem se napřednášela o školních besídkách! Velký úspěch měla Hvězdička a Lampa dohasíná.

Pamatuji se, jak maminka, už stará a sedřená, životem unavená, se vrací z Milkovic z pole. V ruce drží kytičku květin a travin, které si utrhla po cestě, a upozorňuje mne na krásu těchto prostých květů. Tenkrát jsem se trochu zastyděla, protože jsem často chodívala kolem mnohých věcí a zvířat nevšímavě. Slzím, když si opakuji prostou báseň Lográk:

Vidím v duchu ten náš lográk stát na kachlových kamnech. Co na nich naše maminka jídel navařila a co buchet a koláčů napekla!

Připomínám si často i tyto básničky:

Maminka nám zůstala v paměti jako velice skromná žena, ale přesto osobnost. nejen proto, že uměla prostými verši a rýmy zachytit kouzlo okamžiku, charakterizovat život kolem sebe, ale i proto, že z celého života vytvořila velikou báseň, vonící našimi mezemi, zrajícím obilím a teplem rodné světnice. Báseň, ve které zněl zpěv naší stružky, odeznívala melancholie jejích vrb a poezie drahých roklin.

Maminka měla velice těžký život. Jak unesla tu strašnou tíhu, proč neklesla, kde našla sílu k překonávání tak obtížných překážek? Cítili jsme, že to byla veliká láska a odevzdanost k té české hroudě, k chalupě, na kterou se přivdala, láska k mateřské řeči, jejímuž kouzlu podlehla, a dovedla ji rozezpívat a zachytit na útržky papíru, láska k české písni, ke knize. To vše vykrystalizovalo v nesmírnou lásku k nám dětem a později k vnukům.

Čest Tvé památce, drahá maminko!

Ludmila Ulvrová, roz. Keblová


Vzpomínka na babičku

Dostanu-li do rukou Listy starohradské kroniky, pohladí mě obrázek hradu. Nejen proto, že jsem ve Starých Hradech bydlela, narodila se, ale přímo proti hradu jsem žila a vyrůstala u své babičky Marie Keblové.

Čas letí nevypočitatelnou rychlostí. Od úmrtí babičky uplyne dvacet let. Stále se však vynořují nesčetné zážitky a vzpomínky.

Babička byla venkovská žena, která měla jedinou hlavní životní náplň – práci. Vedle toho si však uměla nalézt chvíli pro svou lásku – knihu, tužku a papír. Své povídky, pohádky a veršíky tvořila uprostřed práce. Lehce, jakoby z ničeho.

Na stole v kuchyni jsme měli ubrus z plátna s drobným vzorem. Povrch byl nerovný, kostrbatý. Babička uprostřed práce, třeba při zadělávání těsta na buchty, náhle ustala v díle, něco napsala na papír a ten zasunula pod ubrus. Jindy dělala něco na dvoře, přišla, napsala pár řádků a opět zasunula papír pod ubrus. Až později, když jsem už uměla číst, jsem se dozvěděla, co na těch papírkách je. Byla jsem vždy dítě zvídavé, a tak jsem se babičky vyptávala. Od té doby vím, že babička psala básničky. Ráda mi ke každé říkance, veršovánce, básničce vysvětlovala, jak, kdy a při čem vznikla, co chtěla říci. Však i moje věčné: "A babi, proč to, proč tamto? je zvěčněno ve veršovánce s názvem Zvědavá.

Své krátké vyprávění bych chtěla zakončit jedou básničkou, při které babička netušila, že starohradský zámek se dožije lepších časů a že velkou zásluhu na jeho záchraně bude mít její synovec, učitel Vladimír Holman. Za babičku i za sebe bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli zámku k těm "novým kabátům". Vaší redakci pak přeji, aby Listy starohradské kroniky nezanikly a aby měly svým příznivcům stále co říci.

Majka Hoferiková


Středisková knihovna v Libáni informuje …

S budování Střediskové knihovny v Libáni se začalo v roce 1973. Postupně mělo být napojeno 13 obcí: Bačálky, Brodek, Bystřice, Dětenice, Hřmenín, Křešice, Psinice, Rokytňany, Staré Hrady, Údrnice, Únětice, Záhuby a Zelenecká Lhota.

Nebyl to malý úkol a ještě nyní není doveden do konce. Většina knihoven měla svůj vlastní knihovní fond zastaralý, proto musel být prověřen, všechny knihy zabaleny a zkatalogizovány. Ani celková úroveň knihoven nebyla a doposud není stejná. Ovšem iniciativa dobrovolných pracovníků v této práci je rozhodující.

Středisková knihovna v Libáni tyto místní lidové knihovny metodicky řídí, poskytuje jim pomoc formou konzultací a ke konci roku pro ně připravuje aktiv za účasti ředitelky okresní knihovny a zástupců ONV. Zde se řeší a hodnotí stav jednotlivých knihoven a připravuje se plán činnosti na příští rok. Středisková knihovna v Libáni v průběhu roku pro každou tuto knihovnu připravuje soubory nových knih z vlastního výměnného fondu pro dospělé i pro mládež. Za rok 1978 bylo rozvezeno 21 souborů, v nichž bylo 435 knih.

Aby se zvýšil zájem knihovníků o stále zkvalitňování práce se čtenáři, jsou nejlepší místní lidové knihovny navrhovány do soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Hodnotí se výsledky celé činnosti, včetně umístění i vybavení knihovny. V roce 1978 se této soutěže z našeho metodického obvodu zúčastnila místní lidová knihovna v Bačálkách, o kterou velmi dobře pečuje paní D. Rudolfová. Získala čestné uznání v okresním kole. Knihovna je umístěna v prostorách bývalé školy.

Nyní se vraťme k vlastní práci Střediskové knihovny v Libáni. Ta je podmíněna mimo jiné objektivními příčinami. Jednou z nich je v posledních letech trvalý pokles počtu obyvatelstva. Libáň s přidruženými obcemi Kozodírky, Křešice, Psinice, Sedliště, Staré Hrady a Zliv měla při sčítání lidu v roce 1970 celkem 2.421 obyvatel, k 31. 12. 1977 pouze 2.284. To znamená úbytek 137 obyvatel. Samotná Libáň měla k tomuto datu pouze 1550 obyvatel. Tento pokles, pokud se situace nezlepší, bude mít negativní dopad i na činnost zdejší knihovny.

Dalším záporným faktorem je nedostatek pracovních příležitostí v místě, a tím nutnost dojíždění do větších průmyslových center Jičína a Mladé Boleslavi. Tam jezdí též studující mládež. Tak ztrácíme mnoho čtenářů, kteří navštěvují větší knihovny v místě zaměstnání nebo studia.

Ve volebním programu MNV v Libáni na období 1972 – 1976 bylo zakotveno vybudování střediskové knihovny s profesionálním pracovníkem. Tak měla být do budoucna zkvalitněna služba v obci na úseku kulturně výchovném. Tato akce byla uskutečněna. Knihovna byla přestěhována a vybavena novým zařízením. První knihovnicí byla s. Zuzana Ježková, po ní nastoupila s. Jana Macková. Obě se odstěhovaly do Prahy.

Vybudování katalogů, roztřídění literatury a zavádění dalších forem knihovnické praxe znamenaly přínos v celkovém zkvalitnění práce knihovny. V roce 1977 přibyla další místnost, kde bylo zřízeno oddělení pro mládež. V minulém roce došlo k přestavbě této části, která byla řešena tak, aby dětem vznikl samostatný prostor s možností snadného výběru knih i pohodlného posezení s knihou.

Do budoucna zbývá stále ještě mnoho práce a zlepšování, zvláště srovnáme-li interiér naší knihovny s těmi nejlepšími v okrese. Doufáme, že s pomocí MNV v Libáni se nám mnohé podaří vyřešit ku prospěchu všech občanů a příznivců knihovny.

Na závěr ještě několik statistických údajů. Za rok 1978 se uskutečnilo 2.827 návštěv čtenářů. Celkem bylo zapůjčeno 13.195 knihovních jednotek. Z toho dospělým bylo půjčeno 5.090 svazků literatury krásné a 1.017 svazků literatury naučné. Dětem a mládeži se půjčilo 3.545 svazků literatury krásné a 333 knih naučných. Časopisů bylo půjčeno 3.210. Za uplynulý rok přibylo do střediskové knihovny koupí a darem celkem 982 knih 73 brožur.

Závěrem pro ty, kteří v naší knihovně ještě nebyli, připojujeme srdečné pozvání. Máme pro vás připraveno dostatečné množství knih, z nichž si můžete vybrat pro svou zábavu i poučení. Naše služby jsou vám v plném rozsahu k dispozici.

Těšíme se na vás a na shledanou v knihovně!

Milada Zubatá


I. Reprezentační ples Osvětové besedy Libáň – Staré Hrady

se konal v sobotu 13. ledna 1979 v Kulturním domě ve Starých Hradech. Z jeho pořádání jsme měli skutečně obavy. Chtěli jsme totiž, aby to nebyla obyčejná tancovačka, ale skutečný ples. Čím více se datum plesu blížilo, tím se zachmuřené tváře pořadatelů vyjasňovaly. Protože jsme měli číslované stoly a nechtěli jsme dopustit přeplnění sálu, zaslali jsme pozvánky především stálým návštěvníkům všech akcí OB a teprve zbytek vstupenek byl k dispozici dalším zájemcům. Výsledkem této akce bylo, že v předvečer konání plesu byly všechny vstupenky zamluvené.

Samotný průběh sobotního večera pak rozjasnil tváře pořadatelů úplně. Přišli téměř všichni, kdo si vstupenky objednali, ženy a dívky většinou v dlouhých toaletách, muži ve společenském plesovém úboru (takže dva chlapci z Bačálek působili ve svetrech jako bílé vrány a asi se moc dobře necítili). Dostavili se účastníci až z Prahy, Rakovníka, Trutnova, Dolního Bousova, Sobotky a dalších míst, nejvíce bylo samozřejmě místních ze Starých Hradů, Libáně a Sedliště. Dalších asi 50 zájemců o vstup jsme museli od vchodu vrátit jednak pro nedostatek místa, jednak proto, že jsme džínsy nepovažovali za plesový oděv děvčat ani chlapců.

Ples uspokojil všechny. Výborná hudební skupina MAVIS hrála skladby moderní i lidové, takže si dobře zatančili všichni přítomní – ať jim bylo 18 či 60 let. K dobré náladě přispěla i tombola, jejíž téměř 30 výher přišla o půlnoci vylosovat sama Bílá paní starohradská. Hlavními cenami byly dva originální obrazy, které namalovali a věnovali s. Vladimír Holman a František Škoda, a dva dorty, dar s. Heleny Horáčkové.

K úspěchu plesu přispělo mnoho lidí, kteří prováděli propagaci, přípravu sálu, organizační zajištění, uvádění hostí, pořadatelskou službu atd. Zvláště musíme poděkovat paní Marii Keblové za úklid sálu, panu Jaroslavu Bártovi a Milanu Hakenovi, kteří se starali o teplo, kolektivu restaurace v čele s Janem Peterou za vzorné zajištění občerstvení a členům MAVIS za hezkou muziku a zpěv pro mladé i ty dříve narozené.

Při vší spokojenosti však nepřehlížíme ani nedostatky, které se vyskytly. Někteří hosté si nechali dlouho vysvětlovat, že stoly jsou číslované proto, aby každý měl své místo k sezení, a že si tedy nemohou sedat kamkoliv nebo si přenášet židličky. I menší organizační nedostatky se vyskytly. Jediný konflikt na sále byl v klidu rychle vyřešen, opravdu nás však překvapilo, že jeden mladík byl při odchodu z plesu zadržen, když chtěl odejít s ubrusem pod sakem. A nedopočítali jsme se ani všech váziček, které byly na stolech k ozdobě a ne k odcizení. Musí se takovéto trapnosti vyskytovat v dnešní společnosti?

Celkově se I. ples Osvětové besedy vydařil, jak svědčí ohlas u téměř všech návštěvníků. A tak nezbývá, než ještě jednou poděkovat všem, kdo se o jeho zdar přičinili, a těšit se, že příští rok bude repríza plesu ještě lepší. Osvětové besedě se podařilo ukázat, že lze uspořádat zábavu, která nehledí na finanční efekt, ale jejímž cílem je vysoká společenská úroveň.


Z vašich dopisů

… Připojuji se k mnoha dalším příznivcům Listů starohradské kroniky a přeji všem, kteří se podílejí na obnově hradu, v novém roce pevné zdraví a hodně elánu do další práce …

Marie Šudová, Hřmenín


… Všichni máme z Listů starohradské kroniky velikou radost. Nám, kteří jsme daleko od domova, je tento časopis obzvlášť milý a vzácný. I když v kraji, ve kterém žiji, je kouzelně, Staré Hrady jsou můj domov. Přeji vám hodně zdraví a zdaru v práci.

Ludmila Ulvrová, Potštejn


… Bydlela jsem 44 roků v Údrnicích a na Liberecko jsem se přestěhovala po smrti manžela v roce 1965. Ač je to již dlouhá doba, stále nemohu zapomenout na milé rodiště, drahý libáňský kraj. Velmi obdivuji vaši obrovskou práci vykonanou ve Starých Hradech.

Žofie Mlejnková, Liberec – Kunratice


… Jsem velmi rád, že po známých kronikářích našeho kraje, jako byli učitel Václav Kubík a ing. František Petrtýl z Dětenic a Josef Kupec ze Záhub, se v osobě s. Holmana našel další kronikář, který se navíc odhodlal vydávat tak zajímavý časopis, jak jsou Listy starohradské kroniky. Podle celkového zájmu mám za to, že ta 4 čísla za rok nebudou zájemcům stačit.

Josef Javůrek, Rokytňany


… O Staré Hrady mám velký zájem, neb čím je člověk starší, tím více vzpomíná na své mládí – a já to pravé prožila právě v kovárně ve Starých Hradech. Často jsem tam zajížděla a nepoznána chodila mně milými místy. Vždy mi bylo, jako bych ani nezestárla.

Zdena Erbanová-Benešová, Roztoky u Prahy


… Máme radost ze záchrany Starých Hradů. Díky za uspořádání výstavy kreseb Jaroslava Marka. Známe jeho dílka a doporučovali bychom některá z nich trvale vystavit na zámku.

Marie a Jaroslav Jandovi, ProstějovStaré Hrady v tisku (listopad 1978 – leden 1979)

 • Mikolášek Vladimír: Už tam nesídlí netopýři a sovy, aneb jak vznikl depozitář Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech. Lidová demokracie 1979, 17. 1. Obsáhlý článek s fotografií o obnově zámku, kulturním životě na Starých Hradech a práci v depozitáři literárního archívu PNP.

 • (eh): Aktivní přístup Starohradských. Malé zamyšlení na začátku roku. Pochodeň 1979, 23. 1. Rekapitulace kulturního dění ve Starých Hradech v roce 1978.

 • Staré Hrady obohaceny. Pochodeň 1978, 30. 11. Informace o přemístění soch z Dětenic do areálu starohradského zámku.

 • První děti roku 1979. Předvoj 1979, 5. 1. Prvním občánkem jičínského okresu v roce 1979 byla dcerka Stanislavy Lucké ze Starých Hradů. Narodila se v Jičíně 1. 1. 1979 v 10 hodin.

 • Domousnický zpravodaj č. 68 z listopadu 1978 upozornil na vydávání našeho časopisu. Také jičínský Předvoj 19. 1. 1979 zaznamenal vydání 3. čísla Listů starohradské kroniky.

 • V publikaci Východočeský kraj v tisku 1975, kterou právě vydala Státní vědecká knihovna Zd. Nejedlého v Hradci Králové, jsou zaznamenány 4 články o Starých Hradech z r. 1975.


  Besedu o historii Starých Hradů navštívilo 3. 12. 1978 na zámku 16 občanů. Z úst K. Bílka a Vl. Holmana se dozvěděli mnoho zajímavého o dějinách i současné obnově zámku. O zájmu svědčí i bohatá diskuse, do níž zasáhli zvláště Jar. Marek st. a Fr. Vojtíšek.


  Co se nám líbí a nelíbí …

  1. Dostali jsme dopis, jehož autor si nepřeje být jmenován. Kromě jiného píše: "Projížděl jsem v létě Starými Hrady. Obdivoval jsem, jak pokračuje obnova hradu, ale nelíbilo se mi prostranství plné kopřiv mezi váhou a novým schodištěm k zámku. Také většina občanů se dobře stará o své domky a zahrádky – tím smutnější je pohled na dva pustnoucí domky v obci. Však je znáte – jedete-li k Libáni, stojí vlevo přímo u silnice a žalují špinavými a rozbitými okny. Nedalo by se s nimi něco dělat?"

  2. Kromě slepic navštěvovali často nádvoří starohradského zámku i volně pobíhající psi. Jejich počet se v poslední době snížil, zbývají už jen tři, jimž to jejich majitelé dovolí. Jak dlouho ještě?


  Výsledky roku 1978

  Stavební ruch ve Starých Hradech a v Sedlišti. Hlavní akcí bylo samozřejmě pokračování obnovy zámku a pokládání vodovodu. Ale uskutečnily se i jiné akce – ve Starých Hradech byl položen další úsek kanalizace a členové SSM upravovali prostranství před zámkem pro parkoviště; Plastimat si dobudoval sklad ve mlýně u Dubských; JZD opravilo střechu na bývalém zámeckém špejcharu; Stejskalovi odstranili zbytek zbořeniště a Plíškovi čp. 7 omítli dům. Mlýn u Dubských dostal novou střechu. – V Sedlišti byla upravena náves, vznikl zde hezký parčík. Stavení přestavují u Plíšků čp. 14 a u Baldů.

  Restaurace RaJ na zámku Staré Hrady hlásí: Za uplynulý rok se průměrná tržba pohybovala kolem 40.000 Kčs měsíčně. S výjimkou měsíce května se zde konaly každý měsíc nejméně dvě svatební hostiny, které následovaly po obřadu ve zdejší zámecké svatební síni. Ve vinárně U starého zbrojnoše se konaly i abiturientské sjezdy a jiné večírky, zajistili jsme občerstvení při čajích a tanečních zábavách i při slavnosti sborů pro občanské záležitosti Východočeského kraje na nádvoří zámku. Také zájezdy i další návštěvníci zámku zde nalezli občerstvení. Zásobování restaurace bylo téměř bez závad a stížností. Pro letošní rok bude třeba lépe propagovat možnost služeb této naší restaurace.

  Jan Petera


  Prodejna Jednoty v Sedlišti měla za rok 1978 obrat 723.000 Kčs.

  Požární sbor ve Starých Hradech má 30 členů. Na úseku školení a výcviku členů se pravidelně provádí politicko-výchovné školení členů a 3 – 5 praktických cvičení v rámci přípravy na soutěž požárních družstev v okrsku. V této soutěži se umístil náš sbor v roce 1978 na 2. místě za Psinicemi a před Sedlištěm. V roce 1977 tuto soutěž vyhrál před požárním sborem Libáň a Sedliště. Dále se pravidelně provádí alespoň jednou ročně námětové cvičení v obci i v okrsku. – Na úseku prevence jsou prováděny prohlídky a dohlídky v obytných domech. – Na úseku kulturní a společenské činnosti pořádá náš sbor každý rok 2 taneční zábavy a 1 zájezd. V roce 1978 směřoval dvoudenní zájezd na jižní Moravu. Dále provádíme každý rok sběr železného šrotu, naši členové pomáhají při práci na zvelebení obce i v zemědělství.

  Václav Stejskal


  Požárníci ze Sedliště, i když mají pouze 28 členů, sebrali za rok 1978 celkem 77q železného šrotu, konají pravidelně cvičení, školení a protipožární prohlídky. Uspořádali i tradiční ples a pouťovou zábavu.

  Antonín Čapek


  Pro depozitář literárního archívu Památníku národního písemnictví byl rok 1978 úspěšný. Jeho pracovníci a brigádnice zpracovali více než 20.000 archívních jednotek. Do tisku byly odevzdány soupisy 5 pozůstalostí: Leopolda Katze, Antonína Schulze a Jana V. Sedláka (zpracovala Jiřina Straková), Josefa Maudera (Eva Horáčková) a Eduarda Štorcha (Karol Bílek); rozpracovány jsou pozůstalosti K. J. Beneše (Ivana Macková), Jarmily Glazarové (Karol Bílek) a K. B. Mádla (Eva Horáčková). Depozitář navštívilo 11 badatelů, kteří uskutečnili 34 návštěv. 271 výpůjček bylo odesláno do studovny v Praze a prováděla se další běžná archivní činnost. Dále bylo započato s úpravou nového depozitáře v bývalé konírně. Pracovníci depozitáře se rovněž podíleli na kulturních akcích na zámku, na provádění návštěvníků a na brigádnické práci při obnově objektu.

  Karol Bílek


  Další organizace (ČČK, SSM) nám zatím nenapsaly.

  Členové redakční rady Domousnického zpravodaje Alois Černý a J. Živný navštívili starohradský zámek 20. 12. 1978. Do pamětní knihy napsali: "Nenacházíme slov pro obdiv nad krásným dílem, které se podařilo obětavým občanům v zámku vytvořit. Upřímně blahopřejeme a doufáme, že se dočkáme dokončení úprav objektu, který zůstane trvalou památkou pro další pokolení."

  Zprávy Osvětové besedy v Libáni za rok 1977 a první pololetí 1978. Vydala OB Libáň 1978, 12 str., rozmnoženo.
  Brožurka sestavená odb. učitelem Františkem Vojtíškem obsahuje drobné zprávy o Libáni z let 1977 – 1978, např. informace z Plastimatu, JZD Budoucnost, Východočeských konzerváren, n. p. Zelenina, Vkusu a Jednoty, zprávy o novostavbách ve městě, o sjezdech žáků školy, o lokomotivě Ludvík z libáňského cukrovaru atd. Nechybí ani seznam publikací vydaných v Libáni v letech 1939 – 1977, popis osady Kozodírky z josefinského katastru a čtyřverší Fr. Janouška Libáň v kostce.


  Drobné zprávy

  Sjezdy bývalých žáků libáňské školy se těší v poslední době velké oblibě. V roce 1978 se jich konalo několik: 10. 6. sjezd ročníku 1928 za účasti 51 žáků; 17. 6. se sešli spolužáci narození roku 1938 v počtu 24; po prázdninách 30. 9. se shromáždilo 44 účastníků sjezdu ročníku 1932/33, o týden později 7. 10. utvořili rekord v účasti spolužáci z roku 1922/23 – bylo jich 58; a konečně 21. 10. slavila svůj sjezd děvčata ročníku 1938 v počtu 18. Všechny ročníky navštívily v průběhu svých sjezdů také starohradský zámek.

  Výstavy na zámku Staré Hrady mají návštěvníci možnost zhlédnout i v zimním období. V lednu byla ukončena výstava pohlednic z Českého ráje a vystřídala ji expozice kreseb členů výtvarné skupiny Hollar, zapůjčených na tuto výstavu ze soukromých sbírek. Jsou zde díla nár. umělce Maxe Švabinského, zasl. umělce Karla Štiky aj. Kromě toho proběhla pro potřebu škol výstava ke 120. výročí narození spisovatele Karla V. Raise.

  Spisovatel MUDr. Ota Dub, DrSc., se dožívá 8. února 1979 životního jubilea 70 let. Před rokem, 21. května 1978, navštívil náš zámek a od té doby se neustále zajímá o průběh rekonstrukce. Do pamětní knihy napsal při své návštěvě stručně: "Obdivujeme, blahopřejeme a na shledanou!" My také, pane doktore, upřímně blahopřejeme – a také se těšíme na brzkou shledanou u nás ve Starých Hradech.

  Ve svatební síni na zámku Staré Hrady bylo v roce 1978 uzavřeno 130 sňatků.

  Z našeho kulturního kalendáře: 2. 1. se narodil spisovatel Čeněk Kalandra, který několik let učil v Libáni. – 29. 1. 1879 zemřela starohradská rodačka, spisovatelka Lidmila Šebková-Fedrová. – 1. 2. 1959 zemřela starohradská lidová básnířka Marie Keblová. – 10. 2. 1899 zemřel libáňský rodák, historik a archivář prof. Josef Emler. – V tomto čísle jsme psali o Marii Keblové, články o dalších přineseme v příštích číslech.

  Zámek Staré Hrady navštívilo v roce 1978 celkem 4.526 lidí.

  Milan Martinec ze Psinic, pracovník Okresního muzea a galerie v Jičíně a spolupracovník naší Osvětové Besedy, uzavřel dne 8. 12. 1978 ve Starých Hradech sňatek s Marií Soukalovou z Dětenic. Srdečně blahopřejeme!

  Naši jubilanti: 12. 1. oslavila 95. narozeniny nejstarší občanka Starých Hradů paní Antonie Plíšková. 5. 3. se dožívá 50 let pan František Najvrt ze Sedliště. Blahopřejeme!

  Narození: 22. 11. 1978 se narodil Jakub Petera ze Starých Hradů. 1. 1. 1979 se narodila manželům Luckým ze Starých Hradů dcerka jako první občánek jičínského okresu v letošním roce.

  Úmrtí: 26. 12. 1978 zemřela v Mimoni paní Antonie Toboříková ze Starých Hradů ve věku 84 let.

  Redakční: Koncem roku 1978 měl náš časopis 294 odběratelů: 64 z Libáně, 50 ze Starých Hradů, 32 z Prahy, 24 z Jičína, 21 ze Sedliště, 7 z Liberce, 6 z Mladé Boleslavi, 5 z Jablonce n/N. a ze Sobotky, 4 z Bystřice a z Dětenic, 3 z Hradce Králové, z Kolína, z Nové Paky, z Psinic, z Turnova, z Važic a ze Zelenecké Lhoty. 2 odběratelé jsou z obcí: Bačálky, Hřmenín, Kopidlno, Kozodírky, Milkovice, Mlýnec, Osenice, Rakovník, Rokytňany, Trutnov a Zliv. 1 výtisk zasíláme do obcí: Bernartice, Bohosudov, Cvikov, Čelákovice, Česká Lípa, Dolní Bousov, Domousnice, Frýdlant, Hvozdná, Jilemnice, Lažany, Lično, Litvínov, Mrkvojedy, Náchod, Pardubice, Podhradí, Potštejn, Prostějov, Přistoupim, Roztoky, Rožďalovice, Semily, Strašice, Šumperk, Varnsdorf, Vejprnice, Voděrady a Vrchlabí. Nejvzdálenější čtenáři jsou Moravané: Chalupovi v Šumperku, Jandovi v Prostějově a Vogeltanzovi v Hvozdné u Gottwaldova.


  Menu