3

Podzim 98


Vážení a milí jičínští spoluobčané,

Blíží se podzim, listopad a tím také termín komunálních voleb. Novými volbami končí čtyřleté období členům městského zastupitelstva, které jste v roce 1994 svými hlasy zvolili do jejich funkcí. Je tedy čas pro vedení města, městskou radu, členy zastupitelstva a pracovníky městského úřadu, aby se ohlédli za svojí prací pro město. Chtěli bychom i Vám připomenout, na čem všem jsme se v Jičíně za poslední roky podíleli.

Toto vydání Jičínského občasníku je tedy malou procházkou v čtyřleté minulosti našeho města.

Školství v tomto volebním období stálo před jedním nejdůležitějším úkolem. Policie České republiky přistoupila k rekonstrukci svých budov v Balbínově ulici ve kterých sídlila i školní jídelna, která vařila cca 1200 obědů denně. Proto se musela vybudovat nejen nová vyvařovna, ale i dvě jídelny, jedna v základní škole u kina a druhá na Novém Městě. Do toho ještě přistoupil problém s novoměstskou tělocvičnou, která byla v soukromém objektu a úděsném stavu. Bylo nejrozumnější i s přihlédnutím k vlastnímu stavu novoměstské školy, tuto školu rozšířit a zmodernizovat.

V první fázi došlo k vybudování jídelny v budově bývalé spořitelny nákladem cca 6 milionů korun. Byla otevřena v září 1996. Obědy se sem zatím dovážely ze zbývajících vyvařoven. Mezitím pokračovala stavba na Novém Městě, která byla uvedena do užívání 12.1. letošního roku. Náklady na tuto moderní stavbu činily cca 62 mil. korun. Bohužel se nepodařilo sehnat finanční prostředky na jednu z nejdůležitějších částí školního komplexu a to tělocvičnu. Proto děti zatím chodí do jiných tělocvičen .

Vyřešení tohoto úkolu stále stojí před naším úřadem.

Průběžně došlo i k dalším akcím jako například výstavbě konečně vyhovujícího sociálního zařízení v mateřské škole u kina v hodnotě 652.581,- Kč. Z finančních důvodů bohužel i tato akce zůstala na poloviční cestě.

Přistoupilo se k postupnému zateplování jednotlivých pavilonů základní školy u nemocnice a je předpoklad, že podle finančních možností města se v této akci bude pokračovat. Kotelna, která stojí v areálu této školy doznala také změny k lepšímu a to v celkové hodnotě cca 2.300.000 Kč.

Rovněž kotelny základní školy na Husově ulici (cca. 0,5 milionu) a mateřské školy na Větrově (cca 700.000,-Kč).

Finanční injekce mířily i do jednotlivých jídelen, kde byla nakoupena moderní gastronomická zařízení. Mateřské školy, které město převzalo do svého majetku v průběhu devadesátých let bohužel nebyly a nejsou v nejlepším stavebním stavu. Jedná se především o ploché střechy, kterými zatéká. Proto se postupně přistupuje, opět s ohledem na finanční možnosti města k rekonstrukcím těchto střech. V mateřské škole J.Š.Kubína se např. tato oprava odbyla již v roce 1995 v celkové částce 380.000,- Kč a v současnosti je opravována střecha na MŠ Máj v hodnotě necelého 1 milionu Kč. I zde bude nutno v příštím roce opravy dokončit, neboť finanční prostředky neumožňují dotáhnout celou akci dokonce.Půvabná školní budova v Soudné získala opravenou střechu v roce 1995 ( 100.000 Kč) a zatravněný krásný dvůr v hodnotě 160.000 Kč o něco později.

V letošním roce svítí jako šperk nová fasáda na budově bývalé spořitelny v ulici Smiřických, která je součástí celého komplexu základní školy. Celková částka pocházející ze zdrojů státních a městských činí 1.480.000,- Kč. Tomu předcházela rekonstrukce střechy v minulém roce v hodnotě cca 1 milionu korun opět financována dvou zdrojově.

V oblasti péče o památky města zpočátku šlo o dokončení rekonstrukce zámku a jeho plné využití. V roce 1994 se dokončil porotní sál s vybavením (to samo stálo cca 750.000Kč) a bylo přistoupeno (1995) k zádlažbě druhého nádvoří v hodnotě přes 1.600.000 Kč. Zámek, minulé sídlo radnice, dostal novou kotelnu na plyn, byly vyjmuty staré nádrže na topný olej a opraveno třetí nádvoří. Byly tak vytvořeny optimální podmínky pro fungování pro město tak důležitých institucí jako je Základní umělecká škola, muzeum či městská obřadní síň a koncertní sál

Vizitkou každého města byla a je i sama budova radnice. Bohužel, naše město mělo na sídlo svého městského úřadu v poválečném období tak trochu smůlu. Nejistotu v době rekonstrukce zámku vystřídalo sice rozhodnutí o ponechání úřadu v stávajících prostorách, ale nebylo počítáno s narůstající činností přenášenou sem státem, ba ani s nedobrými podmínkami které zde občané města nacházeli. Ti v úřadě pracující a ti pro které pracují. Snad ani v holobytech není takové sociální zařízení jaké bylo ještě nedávno na jičínské radnici, o plísni a zimě nemluvě.

Proto bylo ( a dlužno říci že hodně pozdě za ostatními úřady a institucemi ve městě) přikročeno k nezbytné rekonstrukci budov úřadu. O tom, že tato rekonstrukce probíhá za normálního chodu radnice snad není třeba mluvit.

Vzhledem k sesuvům půdy na Čeřovce byl vypracován projekt na záchranu Milohlídky a celá akce v následujícím období realizována. Náklady činily cca 2.000.000 Kč. Po vydláždění druhého nádvoří zámku došlo i k opravě nejcennějšího a to arkádového nádvoří. Jeho restaurování v roce 1996 stálo takřka 2 miliony korun. V tomto období bylo konečně přistoupeno i k restaurování některých vzácných městských soch. Postupně tak zazářila "v novém kabátě" socha J.A.Komenského, Mariánský sloup na Valdštejnově náměstí, sv. Václav, K.H.Borovský. Náklady na postupné restaurování činily cca 1,5 milionu Kč.

Současně s péči o památky v centru města dochází postupně k záchraně a obnově Valdštejnské loggie v Libosadě. Díky využití programu "Záchrany architektonického dědictví" ministerstva kultury zde s každoročním příspěvkem města můžeme sledovat zázrak znovuzrození této nádherné stavby. Celkové náklady ve zmiňovaném období dosahují částky cca 10 milionů Kč.

Je pochopitelné, že stranou zájmu nemohla zůstat ani dominanta města Valdická brána, která získala nátěr střechy, generální opravu ochozu a generální opravu dřevěného schodiště. Tyto akce si vyžádaly přes 300.000 Kč. Valdickou bránu ještě čeká nutná oprava pláště, ke které bude nutno přistoupit v nejbližší možné době.

Své si vyžádala i dlouho zanedbávaná lipová alej a vlastní Libosad. Alej byla postupně v celé délce a šíři "omlazena" ořezem za částku 1.650.000 Kč a další cca 3 miliony Kč zatím stála úprava Libosadu. I v těchto akcích bude nutno pokračovat.

Město zřídilo a podporuje Městské informační centrum na Valdštejnově náměstí, stálou finanční dotaci dostává Biograf Český ráj, Kulturní dům a od letošního roku i Městská knihovna. Roční částka těchto dotací se blíží 4 milionům Kč.

Stává se, že se lidé ocitnou ve stavu, kdy potřebují pomoc. Pokud jde o tu sociální, tak tam město v žádném případě nezaspalo. Na sociálních dávkách bylo vyplaceno od roku 1995 neuvěřitelných více jak 21 milionů korun. Z toho více jak polovina rodinám s dětmi. Staří a těžce postižení občané dostali 5 milionů korun a protože peníze neřeší všechno, byly v roce 1995 dány do užívání domy s pečovatelskou službou v ulici Přátelství a Sokolovská.

V dnešní době město zcela vyhovuje žádostem starých a zdravotně postižených občanů žádajících přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Od stejného roku získalo svůj nový domov v penzionu pro důchodce 26 našich spoluobčanů.

V příštím roce by měla být ukončena stavba Domova důchodců v Jičíně, kde bude poskytována ústavní péče 54 občanům, kteří potřebují komplexní péči. Toto zařízení bude stát více jak 82 milionů korun.

Ne všichni máme možnost procházet celým městem a tak uvádíme pro ilustraci nikoliv vyčerpávající přehled toho, co se podařilo především vzhledem k finančním možnostem města udělat kromě již uvedených akcí .

Již zde byla zmínka o Valdštejnské loggii jenže ta je součástí urbanistického řešení krajiny jejíž součástí je i park Libosad. Zde pokračuje razantní rekonstrukce , která se potáhne ještě několik let. Během na delší vzdálenost je i starost o unikátní lipovou alej, která přivádí svými čtyřmi řadami stromů návštěvníky do areálu Libosadu. Na lípách se podepsala praktická nevšímavost minulých desítek let a vliv životního prostředí. Stromy jsou v natolik špatném stavu , že bude nutno přikročit k jejich výměně. Náklady na tuto akci se budou pohybovat v řádu několika milionů a na její uskutečnění si budeme muset ještě dlouho počkat.

Dokončena byla úprava parku u sochy K.H.Borovského, kde si každoročně připomínáme vznik našeho státu a je dobře, že se nezapomíná ani na části města vzdálené více od turisty navštěvovaného centra. To samo je jedním z důkazů, že zájem radnice nebyl soustředěn jen na navštěvovaná místa, ale i na místa sloužící výhradně jičíňákům. Takovým místem je i prostor pod Šibeňákem a kolem sv.Václava. Pro obyvatele našeho města byla sice zprvu nepříjemná (především pro obchodníky) rekonstrukce některých ulic, ale nepříjemnosti jsou již zapomenuty a my se můžeme chlubit Panskou ulicí (správně nazývanou Palackého), Fortnou, Nerudovou, Komenského náměstím a dalšími a dalšími. Protože k městu patří i další obce tak se mnohé změnilo i v Moravčicích, Robousích, Sedličkách. A nešlo jen o rekonstrukce vozovek či chodníků. O tom dostatečně vypovídá například nový obchod v Robousích.Automobilisté jistě uvítali konečně vyřešenou křižovatku na začátku lip, která se změnila v kruhový objezd tak jak ho známe již dávno z ciziny. A především automobilisté se radují z rozšíření parkovacích ploch na Novém Městě.

Co naplat, Jičín je město turistů . Se zadostiučiněním vnímáme ohlasy na věci, kterých si někdy místní obyvatel nevšimne, ale pro návštěvníka jsou důležité. Po městě je instalován informační systém jak se honosně nazývají tolik potřebné šipky upozorňující na důležité lokality města. Bylo zbudováno WC na autobusovém nádraží a prakticky také nově vybudováno na místě zcela zničeného v zámeckém parku. Vytváření bezbariérových chodníků již ani nevnímáme, ale zeptejme se starších spoluobčanu či právě turistů, kteří nás navštěvují. Právě na takovýchto věcech (z pohledu velkých investičních akci nicotných) je vidět vyvážená snaha o rozvoj města vyhovujícího potřebám obyvatel i jeho hostů.

Snad už se najde jen ojedinělý kritik slavnostního osvětlení

a přitom co zde bylo výtek. Dnes nám dojetím vlhnou oči při pohledu na slavnostně nasvícené památky např. v čase adventu a zjitřené emoce se dávno uklidnily. Ostatně všechny ty diskuse kolem jednotlivých projektů (bez ohledu na jejich velikost a finanční náročnost) vypovídají především o tom, že jičíňáci mají zájem o své město a jsou ochotni korigovat své názory.

Připomeňme, že v samém závěru volebního období je realizována v průmyslovézóně u Robous vystavba dvou nových závodů s cizí kapitálovou účastí (Preymesser a AEG), kterou považujeme za velmi významný investiční záměr z hlediska získání pracovních příležitostí pro občany našeho města a okolí. Věříme, že pomůže i k zviditelnění města Jičín na budoucí mapě EU.

Máme obavu, že jen prostý výčet toho co se zdařilo udělat a za čím se stojí ohlédnout by zabral několik stránek . Snad tento stručný přehled dostatečně vypovídá o šíři a pestrosti aktivit jičínské radnice.

K výše uvedenému je přiložena přehledná tabulka investičních akcí realizovaných od roku 1995 k 31.8.1998.

Vážení a milí jičínští spoluobčané

Společně jsme si připomněli některé změny, kterými prošlo naše město v uplynulých čtyřech letech. Změnilo se toho podstatně více, než co ovlivňovala radnice. Na tom mají zásluhu především podnikatelé, majitelé domů a také Vy, jičínští občané.

Názory na naši práci se různí. Je pravdou, že řada věcí se určitě mohla udělat lépe a rychleji, že jsme Vás mohli více informovat o záměrech města. Chtěl bych Vás ale ubezpečit, že veškeré naše konání vycházelo z naší upřímné snahy být prospěšní městu a jeho občanům.

Děkuji Vám za Vaši trpělivost, pomoc a podporu.

Jiří Liška

starosta


Investiční akce od roku l995 - do 98 (3l.8.l998)

Jednotlivé investiční akceProstav. r. l995 Prostav. r. l996Prostavěnost r. l997Prostavěnost r. l998 - do 31.8.Celkem r. l995 - 98
Koupaliště Kníže319 836904 119----1 223 955
Zimní stadion1 243 586537 298----1 780 884
ul. V.Dobiáše – rekon.96 521------96 521
Dům po SA – Kachlák9 615 440------9 615 440
Rekonstrukce – Babylon6 868 0905 280 139----12 148 229
Kom. a park. k Zim. st.702 428------702 428
Kanal. Sb. Valdice - Jičín5 232 31218 802----5 251 114
ZTV Nad cihelnou158 691------158 691
Kanalizace Robousy501 964969 415513 795--1 985 174
Odvodnění Zebín173 669253 660----427 329
Úprava Šibeňák537 393------537 393
Kanalizace Soudná745 946------745 946
Ul. Jarošovská – rekon.3 381 8721 275 931----4 657 803
Milohlídka Čeřovka –opr.1 160 914605 970156 611--1 923 495
Rekonstrukce dvora I.ZŠ362 386------362 386
Vodovod k Popovicím1 582 6311 798 353----3 380 984
Soc. zař. Kulturní dům805 483------805 483
Soc. zař. autobus. nádraží712 507------712 507
ZTV Soudná III172 061------172 061
Domov důchodců861 263--21 183 35815 828 33337 872 954
Vodovod a kanal. Popovice--2 093 1501 000 0001 711 0214 804 171
Jídelna I. ZŠ --6 869 809ploš.–358120--7 227 929
Rekon. čp. l8 a čp. l9, MěÚ --1 290 6586 339 7233 734 12211 364 503
Loggie Sedličky--4 269 1684 882 687594 5159 746 370
Valdštejnovo náměstí--284 2872 345 345904 6763 534 308
Přístavba III. ZŠ--24 499 99916 080 51717 507 60058 088 116
Umývárny I. MŠ (u kina)--300 000352 581--652 581
Povr. úp. Komenského nám.--388 042----388 042
Komunikace Soudná--261 0511 212 868--1 473 919
ul. Fortna – Nerudova -rek.--1 992 818----1 992 818
Kotelna IV. ZŠ--2 077 217----2 077 217
Rek. ul. Čelakovského--583 754----583 754
Rek. ul. Jungmannova --793 665----793 665
Kanalizace Sedličky --3 592 049482 621--4 074 670
Hřbitovní zeď Zebín--757 820----757 820
Rek. ul. Poděbradova--1 710 130----1 710 130
Lidické nám. – rek. povrchů--1 179 840----1 179 840
Čp. 233, ul. Krátká -rek. --682 522----682 522
Sportovní areál Jičín - rek. --5 872 1625 216 00019 972 48831 060 650
Zateplení IV. ZŠ --1 775 1511 600 000--3 375 151
Bytový dům I. --7 788 95613 202 853--20 991 809
Bytový dům II. ----4 400 7005 714 70310 115 403
Infrastuktura ----5 179 9211 661 5086 841 429
Rek. ul. Pod Koželuhy ----1 969 13357 6482 026 781
Rek. ul. v Moravčicích----483 902--483 902
Sociální zařízení II. ZŠ----149 065--149 065
Prodejna Robousy----400 639--400 639
Čp. 99, Valdšt. nám. obchodní pasáž----5 849 534--5 849 534
II. ZŠ - výdejní ohř.pult----375 056--375 056
Rek. ul. Podhradská----2 112 115--2 112 115
Rek. ul. Palackého ----2 182 696--2 182 696
Oprava Valdické brány----233 816--233 816
Rek. ul. Zahradní a Jiráskova----684 722--684 722
Chodník ul. Šafaříkova----420 000--420 000
Stře. čp. l08, ul. Smiřických----1 034 511--1 034 511
Nátěr střech – Kult. dům Jičín----187 022--187 022
Chodníky kruhový objezd------406 371406 371
ZTV Robousy------538 505538 505
WC Zámecký park Jičín------855 669855 669
Městský informační Systém------108 957108 957
Most ul. Pod Koželuhy - rek.------72 18672 186
Oprava střechy MŠ Máj------805 875805 875
Demolice Dřevotravu------514 500514 500
Demolice čp. l6l, l62------99 38499 384
Nátěr a oprava fasády I.ZŠ ------735 000735 000
Park. plochy Nové Město------140 851 140 851
CELKEM35 234 99380 705 935100 589 91171 963 912288 494 751

OBČASNÍK
je neperiodická informační tiskovina vydávaná MěÚ v Jičíně. Jazyková ani jiná korektura není prováděna.

Redakční rada : tel. 545 100, 545 170