Vysledky hledani

 1. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 2 r 36 brezen-duben 1999 1 2 Pondeli 15 Ledna 2001
  mnohonasobne: 1
  osob: 3
  osobite: 1
  osobnich: 1
  osobnost: 1
  osobnosti: 1
  pusobeni: 1
  pusobil: 2
  pusobistem: 1
  pusobit: 1
  pusobnosti: 2
  sobe: 1
  sobestacnost: 1
  sobotce: 25
  sobotecka: 4
  sobotecke: 9
  soboteckeho: 2
  soboteckem: 2
  soboteckou: 1
  sobotecku: 2
  soboteckych: 3
  soboteckym: 1
  sobotecti: 2
  sobotek: 1
  sobotka: 20
  sobotkou: 3
  sobotku: 1
  sobotky: 16
  sobotu: 2
  vesci: 1
  vesec: 1
  zpusob: 1
 2. Sobotecke noviny c 10 98 vydano v rijnu 1998 c 98 2 1 dil Pondeli 15 Kvetna 2000
  osob: 4
  osobami: 1
  osobne: 2
  osobnosti: 1
  osoby: 1
  prizpusobilo: 1
  pusobici: 1
  sobe: 1
  sobotaci: 1
  sobotak: 1
  sobotce: 5
  sobotecke: 5
  soboteckeho: 2
  soboteckem: 1
  sobotecko: 1
  sobotecky: 1
  soboteckych: 2
  soboteckym: 2
  sobotecti: 1
  sobotka: 18
  sobotkova: 3
  sobotkove: 3
  sobotkovi: 1
  sobotkovych: 4
  sobotku: 11
  sobotky: 20
  sobotniho: 1
  sobotu: 1
  vesci: 1
  vesec: 2
 3. Zpravodaj Sramkovy Sobotky c 2 r 36 brezen-duben 1999 2 2 Pondeli 15 Ledna 2001
  osobu: 1
  pusobeni: 4
  pusobenych: 1
  pusobi: 1
  pusobici: 1
  pusobit: 1
  sobotce: 8
  sobotecke: 2
  soboteckeho: 2
  soboteckou: 1
  sobotecky: 8
  soboteckych: 1
  sobotek: 1
  sobotka: 5
  sobotky: 7
  sobotu: 2
  vesci: 1
  vesec: 1
  zpusobem: 1
  zpusobila: 1
  zpusobu: 1
  zpusoby: 1
 4. Server Jicin zpravy Nedele 27 Ledna 2002
  osobniho: 2
  sobotka: 2
  sobotku: 1
  sobotky: 2
  sobotu: 7
  vesci: 1
  vesec: 1
  zasobena: 1
  zasobovaci: 1
  zasobovani: 3
  zasobuji: 1
  zpusob: 1
  zpusobem: 1
 5. Chranena uzemi okresu Jicin Sobota 19 Ledna 2002
  sobcice: 1
  sobcicke: 1
  sobotecke: 2
  soboteckeho: 1
  sobotka: 1
  sobotky: 1
  vesce: 1
  vesci: 1
  vesec: 2
  veseckeho: 1
  vesecky: 1